Životní formy vodních rostlin
Hydrofyta – celý nebo převážná část životního cyklu ve
vodě
z
z
mikrofyta – řasy a sinice
z fytoplankton
z perifyton
makrofyta – cévnaté rostliny
z submerzní makrofyta – ponořené rostliny (např. Potamogeton
spp., Myriophyllum spp., Ceratophyllum spp.)
z natantní makrofyta – rostliny s listy plovoucími na hladině
(např. Nymphaea spp., Nuphar spp., Polygonum amphibium,
Potamogeton natans)
z pleustofyta – rostliny plovoucí na hladině nebo pod hladinou
(např. Lemna ssp., Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides,
Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans, Riccia spp.)
Aerenchymatické pletivo submerzních rostlin
(Potamogeton pectinatus)
Pott & Remy 2000: 102
Životní formy mokřadních rostlin
Amfifyta – obojživelné rostliny litorálu
z
z
přizpůsobeny na kolísání výšky vodního sloupce během vegetačního
období, tzv. ekofáze (Hejný 1960):
z hydrofáze – vodní prostředí
z litorální ekofáze – velmi mělká voda
z limózní ekofáze – nezaplavená, ale vodou prosycená půda
z terestrická ekofáze – povrchově vyschlá půda
typy amfifyt
z hydrofyta odolná vůči vyschnutí (např. Batrachium spp., Callitriche
spp., Myriophyllum spp.)
z obligátní amfifyta – častá heterofylie (např. Hottonia palustris,
Polygonum amphibium, Sparganium emersum, Sagittaria
sagittifolia, Alisma plantago-aquatica, Glyceria fluitans)
z fakultativní amfifyta – převážně v suchozemském prostředí, dobře
snášejí i zaplavení; zaplavené listy jsou často redukované (např.
Myosotis palustris, Agrostis stolonifera, Veronica beccabunga)
Helofyta – bahenní rostliny litorálu
z
z
vytrvalé druhy rákosin a ostřicových porostů
jednoleté druhy obnažených den
Hydrofyt v limózní ekofázi: Nuphar lutea
Foto K. Šumberová
Zonace vegetace na pobřeží rybníků a tůní
A. Oligotrofní nádrž
Caricion fuscae
Littorella uniflora
Juncus bulbosus
Zonace vegetace na pobřeží rybníků a tůní
B. Mezotrofní nádrž
Betula
pubescens
Frangula
alnus
Carex
rostrata
at a s
i
l
ifo stri
r
t
Phragmites
es palu
h
t
australis
n
a
ya ntill
n
Me Pote
Nymphaea candida
Alnus
glutinosa
Salix
cinerea
Sc
lac hoen
us
tris oplec
tus
C. Eutrofní
nádrž
Carex äcuta,
riparia, vesicaria,
acutiformis
Zonace vegetace na pobřeží rybníků a tůní
Phragmites
australis
Typha spp.
Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum,
Potamogeton pusillus,
pectinatus, crispus, natans,
Nymphaea alba, Nuphar
lutea, Polygonum
amphibium, Lemna minor,
Spirodela polyrhiza
Zonace vegetace
na pobřeží rybníků a tůní
D. Hypertrofní nádrž
Alnus
glutinosa
Salix
cinerea Glyceria maxima
(Typha latifolia) Ceratophyllum demersum
Lemna gibba
Oblasti s hojnějším výskytem rybníků a tůní
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
55
50°
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
Syntaxonomie vodní vegetace
z
Lemnetea – vegetace pleustofyt
z
z
z
z
z
Charetea fragilis – vegetace parožnatek
Potametea – vegetace submerzních a natantních hydrofyt
z
z
z
z
z
z
Lemnion minoris – vegetace drobných pleustofyt
Utricularion vulgaris – vegetace bublinatek v eutrofních vodách
Hydrocharition – vegetace větších pleustofyt
Nymphaeion albae – vegetace natantních makrofyt
Magnopotamion – vegetace širokolistých submerzních makrofyt ve
stojatých vodách
Parvopotamion – vegetace úzkolistých submerzních makrofyt
ve stojatých vodách
Batrachion fluitantis – makrofytní vegetace vodních toků
Ranunculion aquatilis – makrofytní vegetace mělkých stojatých vod
s kolísající hladinou
Isoëto-Littorelletea – vegetace oligotrofních hydrofyt
z
z
z
Isoëtion lacustris – vegetace šídlatek
Littorellion uniflorae – vegetace vytrvalých obojživelných rostlin
Sphagno-Utricularion – vegetace bublinatek v dystrofních vodách
Vegetace drobných pleustofyt
(Lemnion minoris)
z
z
z
z
Stanoviště: klidná hladina bez vlnobití
Šíření mezi nádržemi: vodní ptactvo
Množení: převážně vegetativně
Přežívání zimy: turiony
Pleustofyty na gradientu trofie vody
z Riccia fluitans
z Lemna trisulca
z Lemna minor
z Spirodela polyrhiza
N, P
z Lemna gibba
Spirodela
polyrhiza,
Lemna minor
Životní cyklus Stratiotes aloides
Léto
Časné
jaro
Podzim
Zima
Bloemendaal &
Roelofs 1988 in
Pott & Remy 2000
Vegetace parožnatek
(Charetea fragilis)
Zpravidla jednodruhové porosty
makrofytních řas
z Chara
z Nitella – hlavně živinami
chudší vody
z Tolypella – hlavně živinami
bohatší vody
Chara hispida
Vegetace natantních makrofyt (Nymphaeion albae)
Polygonum
amphibium
Nymphaea
alba
Foto K. Šumberová
Nymphaeion
albae
(Nuphar lutea)
Foto T. Kučera
Vegetace
širokolistých
submerzních
makrofyt ve
stojatých vodách
(Magnopotamion)
Potamogeton
alpinus
Makrofytní vegetace vodních toků
(Batrachion fluitantis)
Pott & Remy 2000: 59
Hottonia
palustris
Batrachium
aquatile
Foto T. Kučera
Makrofytní vegetace
mělkých stojatých
vod
(Ranunculion
aquatilis)
Foto T. Kučera
Vegetace šídlatek
(Isoëtion lacustris)
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
55
50°
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
Šumava: Černé jezero
lokalita
Isoëtes lacustris
Vegetace vytrvalých
obojživelných rostlin
(Littorellion uniflorae)
Foto K. Šumberová
Vegetace vytrvalých
obojživelných rostlin
(Littorella uniflora)
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
Littorellion uniflorae
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
55
50°
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
Makrofytní
vegetace
oligotrofních
50°
jezírek a tůní
Sphagno-Utricularion
55
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
Realizovaná nika druhů rákosin
z
Phragmites australis
z
z
z
z
z
Schoenoplectus lacustris
z
z
oligotrofní, vápníkem bohatá stanoviště
Bolboschoenus spp., Schoenoplectus tabernaemontani
z
z
místa s obnažovanou půdou, kde dobře klíčí ze semen
Cladium mariscus
z
z
hypertrofní stanoviště
Typha angustifolia, T. latifolia
z
z
hlubší voda, ale citlivý na vlnobití
Glyceria maxima
z
z
kompetičně nejsilnější druh
amplituda od míst s dlouhodobou terestrickou ekofází
po litorál s 2 m hlubokou vodou
rozmnožování hlavně vegetativní
klíčení semen až v druhé polovině jara
litorál vod s vyšším obsahem rozpuštěných solí
Phalaris arundinacea
z
místa mechanicky narušovaná vodním proudem
Realizovaná nika vysokých ostřic
z
z
oproti rákosinám: méně zaplavená místa
s akumulovaným humolitem
Carex elata
z
z
C. acuta, C. acutiformis, C. vesicaria
z
z
eutrofní stanoviště v nivách nížinných řek
C. rostrata, C. lasiocarpa, C. diandra
z
z
hojné druhy eutrofních stanovišť, např. v litorálu rybníků
C. riparia
z
z
silně kolísající hladina vody
oligotrofní až mezotrofní stanoviště
C. vulpina, C. disticha
z
stanoviště s vyšším obsahem rozpustných solí
––––––––––––––––––––––––––––––
z Calamagrostis canescens
z
stanoviště s druhotně pokleslou hladinou podzemní vody
Syntaxonomie vegetace rákosin
a vysokých ostřic
z
Phragmito-Magnocaricetea
z
z
z
z
z
z
z
Phragmition communis – rákosiny stojatých vod
Scirpion maritimi – slanomilné rákosiny
Oenanthion aquaticae – eutrofní vegetace bahnitých substrátů
s kolísající vodní hladinou
Phalaridion arundinaceae – říční rákosiny
Sparganio-Glycerion fluitantis – pobřežní vegetace potoků
Carici-Rumicion hydrolapathi – mezotrofní vegetace bahnitých
substrátů
Magnocaricion elatae – vegetace vysokých ostřic
Typická pozice rákosin a ostřicových porostů
v zonaci na břehu eutrofního rybníka
Ellenberg 1996 in
Pott & Remy 2000
Rákosiny stojatých vod
(Phragmition communis)
Phragmites australis
Typha latifolia
Phragmition communis:
Glyceria maxima
Slanomilné
rákosiny
(Scirpion maritimi)
Schoenoplectus
tabernaemontani
Slanomilné rákosiny
(Scirpion maritimi)
Bolboschoenus maritimus
Eutrofní vegetace
bahnitých substrátů
(Oenanthion aquaticae)
Rorippa amphibia
Foto K. Šumberová
Oenanthion aquaticae
(Oenanthe aquatica)
Zonace
vegetace
na pobřeží
vodních
toků
hory,
rychlý
proud
podhůří a
pahorkatiny,
střední
rychlost
proudu
nížiny,
pomalý
proud
Kopecký 1965
Phalaris arundinacea
Říční rákosiny
(Phalaridion arundinaceae)
Říční rákosiny (Phalaridion arundinaceae)
Calamagrostis pseudophragmites
Foto M. Kočí
Pobřežní vegetace
potoků
(SparganioGlycerion fluitantis)
Berula erecta
Pott & Remy 2000: 68
Mezotrofní vegetace
bahnitých substrátů
(Carici-Rumicion
hydrolapathi)
Vegetace vysokých
ostřic
(Magnocaricion
elatae)
Mokřadní vegetace
v nivě nížinné řeky
Caricetum gracilis
Caricetum ripariae
Lazowski
1985
Vápnitá slatiniště
s Cladium mariscus
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
55
50°
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
Odvodněný mokřad s Calamagrostis canescens
Rostliny na obnažených dnech
z
z
z
z
z
z
z
z
jednoleté, krátkověké
rychlý vývoj v limózní ekofázi po opadu vody
nízký vzrůst
konkurenčně slabé
dlouhodobá klíčivost semen (desítky let)
dormance semen řízená jen podmínkami
prostředí (konstantní teplota, chybějící kyslík
v povrchové vrstvě půdy, temno)
okamžité a masivní klíčení při vzniku vhodných
podmínek, málo závislé na ročním období
hydrochorní a patrně také ornitochorní šíření
mezi nádržemi
Letněné rybníky
Typy stanovišť
obnažených den
Rybí sádky
Bahnité nebo písčité
říční náplavy
Foto K. Šumberová
Syntaxonomie vegetace
obnažených den
z
Isoëto-Nanojuncetea
z
z
z
z
Crypsietea aculeatae
z
z
Eleocharition ovatae – vegetace letněných rybníků
Radiolion linoidis – jednoletá vegetace vlhkých písků
Nanocyperion flavescentis – vegetace obnažených den
teplých oblastí
Cypero-Spergularion salinae – vegetace jednoletých
slanomilných trav
Bidentetea tripartitae
z
z
Bidention tripartitae – vegetace obnažených den
na eutrofních substrátech
Chenopodion glauci – vegetace obnažených den
na hypertrofních substrátech
Vegetace letněných
rybníků
(Eleocharition ovatae)
Vegetace letněných
rybníků
(Eleocharition ovatae)
Vegetace
letněných
rybníků
(Eleocharition
ovatae)
Cyperus
fuscus
Peplis
portula
Rorippa
palustris
Eleocharis
ovata
Eleocharis
acicularis
Limosella
aquatica
Spergularia rubra
Foto K. Šumberová
Jednoletá
vegetace
vlhkých písků
(Radiolion
linoidis)
Foto K. Šumberová
Vegetace
jednoletých
slanomilných
trav (CyperoSpergularion
salinae)
40
45
50
55
60
65
70
75
51°
50
55
50°
60
65
49°
70
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
Heleochloa
schoenoides
Vegetace obnažených den
na eutrofních substrátech
(Bidention tripartitae)
sukcesně mladá stadia
Vegetace
obnažených den
na eutrofních
substrátech
Ranunculus sceleratus
Bidention
tripartitae
sukcesně
pokročilá
stadia
Eleocharition ovatae vs. Bidention tripartitae
obnažené dno
málo živin
Eleocharition
raná
sukcese
Eleocharition
hodně živin
pomalé
vyschnutí
pokročilá
sukcese
rychlé
vyschnutí
Bidention
Bidention
Vegetace obnažených den na hypertrofních substrátech
(Chenopodion glauci)
Chenopodium glaucum
Download

Životní formy vodních rostlin