AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK
PharmDr. Lubomír Chudoba
Beskydský slet, 26. dubna 2014
www.lekarnici.cz
OBSAH
 LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK
 ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN
 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Z LEGISLATIVNÍHO PLÁNU MZ
Poř.
č.
1.
8.
Název právního předpisu
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další související
zákony
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání
odborné
způsobilosti
a
specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů
Důvod
předložení
Lhůta pro
předložení
vládě
Koncepční
změny
06.14
Koncepční
změny na
základě
požadavků z
praxe
01.15
Předpokláda
ný termín
nabytí
účinnosti
01.15
01.16
LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK
zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)
 farmaceut - nositel výkonu (vedle výkonů pro lékaře a další zdravotnické
pracovníky je nutné také umožnit lékárníkům, aby u vybraných činností mohly
zdravotním pojišťovnám vykazovat výkony - souvisí i s připravovanou změnou
odměňování lékáren)
 pozn.: v PSP na schůzi začínající 29.4.
• sněmovní tisk č. 174 = navýšení plateb za státní pojištěnce (z 787,- Kč na
845,- Kč měs.) + kompenzace regulačních poplatků lůžkovým zařízením
(měsíční zálohy)
• sněmovní tisk č. 126 = návrh na zrušení všech regulačních poplatků
(nesouhlasné stanovisko vlády)
zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti
(č. 95/2004 Sb.)
 nový návrh schématu specializačního vzdělávání farmaceutů
SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVA
LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK
zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.)
 zajištění dostupnosti léků v souvislosti s reexporty (SÚKL - v individuálních a
odůvodněných případech na přechodnou dobu zákaz vývozu konkrétních LP)
• pracovní skupina – poslanec MUDr. Štětina, ZV PSP
• jednání se SÚKL – příprava návrhu po zadání MZ
 pozn.: MZ = eRp (ČLnK = sdílení dat)
zákon o regulaci reklamy (č. 40/1995 Sb.)
 zákaz finančního i nefinančního plnění (tj. marketingových akcí) v souvislosti s
výdejem léků na předpis, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
zákon o komorách (č. 221/1991 Sb.)
 aktualizovaná verze samostatného Zákona o České lékárnické komoře
EU legislativa
zákon o všeobecném zdravotním pojištění
 „přeshraniční péče“ – CMÚ (metodika pro praxi ve spolupráci s ČLnK)
• čerpání lékařské a lékárenské péče v zahraničí bez souhlasu domácí ZP
• nezbytné údaje na Rp, legislativní povinnosti u zahraničních Rp
o Rp neobsahuje zároveň číslovku a slovní vyjádření počtu balení
o délka platnosti Rp v zemích EU….
zákon o potravinách (DS, speciální výživa,…)
 změny v textech (doporučení ČLnK = smluvní garance distributora)
zákon o léčivech, článek 54a Směrnice 2001/83/EC - SÚKL seminář (další postup
při opatřování LP ochrannými prvky),…. vyjádření ČLnK :
 pro racionální ochranu před padělky léčiv je nezbytné ochranným prvkem
opatřit všechna registrovaná léčiva (včetně volně prodejných) a rozšíření
povinnosti alespoň na vybrané skupiny doplňků stravy
 finanční náklady lékáren (vstupní a provozní investice + personální náklady)
SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ ČLNK, GML, AVEL
NÁVRH ŘEŠENÍ PRO ROK 2014 ze dne 9. 12. 2014 (k jednání s MZ, VZP, SZP, SÚKL)
 v roce 2013 propad v tržbách farmaceutického trhu za cenově regulované
léčivé přípravky o 3,5 mld. Kč, tj. cca 800 mil. Kč v hodnotě absolutní marže
 společný návrh představuje navýšení společné obchodní přirážky u prvních
čtyřech pásem degrese:
o pásmo ze současných 37% na 41%, tedy o 4%
o pásmo ze současných 33% na 37%, tedy o 4%
o pásmo ze současných 24% na 27%, tedy o 3%
o pásmo ze současných 20% na 21%, tedy o 1%
 návrh reflektuje částečné pokrytí výpadku marží zhruba z 50%, s cílem
podpořit udržitelnost stávajícího stavu poskytované lékárenské péče
SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ ČLNK, GML, AVEL
NÁVRH ŘEŠENÍ PRO ROK 2014 po jednáních s MZ a modelacích VZP, SZP a SÚKL
(zadáno k modelacím IMS )
pozn.: PL ZP !!!
Zone 1
Proposed change to the regulated
mark-up scheme
+3pp
Zone 2
+2pp
Zone 3
+1pp
Zone 4
0
Zone 5
0
Zone 6
0
Zone 7
-1pp
Zone 8
-0,5pp
NÁVRH ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN PRO ROK 2015…
z jednání představenstva ČLnK:
 záměr PČLnK (3. 12. 2013 )= studie a návrh vč. modelací – firma KPMG
 dotazníky ČLnK = shromáždění odpovědí z 19 evropských zemí
 rozhodnutí PČLnK (4. 3. 2014) = neuzavřít smlouvu s KPMG
o PČLnK upřednostňuje oddělení distribuční a lékárenské obchodní přirážky
pro posílení nezávislosti lékáren.(pozn.: distributoři jsou proti rozdělení
společné obchodní přirážky)
o PČLnK upřednostňuje, aby dispenzační poplatek byl součástí cenového
předpisu, a současně aby ČLnK dále prosazovala změnu z. č. 48/1997 Sb.,
podle níž by byl farmaceut nositelem výkonu.
NÁVRH ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN PRO ROK 2015…
 (marže +) dispenzační poplatek za balení vydaného léčiva
teoreticky součást CP, tj. výsledné ceny LP (např. změnou hodnoty „nápočtu“ a
strmostí degrese)
 (marže +) dispenzační poplatek za položku vydaných léčiv na Rp
úhradová vyhl. – ne/smluvní povinnost lékárny vůči ZP ( ne/indikované výkony)
 (marže +) dispenzační poplatek za výkon farmaceuta
výkon vázaný na farmaceuta, tj. nezastupitelnost lékárníka při výdeji LP na Rp
 (marže +) dispenzační poplatek za balení + odměna za položku na Rp
Pozn.: vše výše uvedené umožňuje kombinaci % marže + dispenzačního poplatku
a případnou degresi u obou složek
o výkon farmaceuta
příprava ZNLF v nemocničních lékárnách, KF,…. screening DIA, odvykání kouření,
konzultační činnost / specifické skupiny pacientů, …. výdej Rx
Celoživotní vzdělávání
PS CV
Mgr. Michal Hojný
PharmDr. L. Chudoba
Statistika
2013
– IDS
73
– SVL
42
– obezita
1
– GK kouření
3
– §§§§ (OSL) 5
• Externí žádosti
(2012 = 630; 2011 = 537)
1.756 účastníků
977
24
60
560
768
Přehled plánovaných vzdělávacích akcí ČLnK – I.
9/2014 - 12/2015
Č.
Název vzdělávací akce
Určen
o pro…
Počet
dnů
VA
Počet
L+FA/
VA
Počet
VA
Počet účastníků
(L+FA)
9/2014 - 6/2015
Počet účastníků
(L+FA)
3/2014 - 6/2015
Počet zájemců
(L+FA)
celkem
1.
Bezpečná a účelná farmakoterapie lékové interakce
L
1
25
7
175
750
1500
L
1
50
3
150
150
360
L
4
50
4
200
300
1360
2. Cestovní medicína
3.
Diabetes mellitus se zaměřením na
screening a na edukaci diabetiků
4.
Doplňky stravy - účelnost jejich
podávání
L+FA
1
100
6
600
800
360
5.
Doplňky stravy a léky v těhotenství
a při kojení
L+FA
1
100
6
600
800
500
L
1
25
6
150
150
1840
Farmakologické a nefarmakologické
6. intervence pri zátěžových
onemocněních a stresu
Přehled plánovaných vzdělávacích akcí ČLnK – II.
9/2014 - 12/2015
Určen
o pro…
Počet
dnů
VA
Počet
L+FA/
VA
Počet
VA
Počet účastníků
(L+FA)
9/2014 - 6/2015
Počet účastníků
(L+FA)
3/2014 - 6/2015
Počet zájemců
(L+FA)
celkem
L
1
25
15
375
500
1760
8. Kurz lékárenské péče - Senioři
L
1
25
6
150
150
400
Kurz konzultační činnosti v lékárně 9. Základy poskytování odborných
konzultací pacientům v lékárně
L
2,5
20
3
60
60
400
Č.
7.
Název vzdělávací akce
Kurz farmaceutické intervence u
specifických skupin pacientů
10.
Kurz podpory ve snižování hmotnosti,
sportovní a redukční diety
L
2
30
4
120
120
1220
11.
Legislativní semináře - Nový
občanský zákoník
L
1
50
8
400
800
1600
12.
Legislativní semináře - Aktuální
lékárnická legislativa
L
1
50
8
400
800
1600
Přehled plánovaných vzdělávacích akcí ČLnK – III.
3/2014 – 6/2015
Určeno
pro…
Počet
dnů
VA
Počet
L+FA/
VA
Počet
VA
Počet účastníků
(L+FA)
9/2014 - 6/2015
Počet účastníků
(L+FA)
3/2014 - 6/2015
Počet zájemců
(L+FA)
celkem
L
2
25
10
250
375
1100
L
1
50
2
100
100
860
Prevence nádorového onemocnění
15. tlustého střeva se zaměřením na
screening okultního krvácení
L
1
80
3
240
400
980
Složení jídelníčku zaměřené na
specifické potřeby nemocných
L
1
50
4
200
200
1180
L
1
50
2
100
100
260
L+FA
1
25
4
100
100
180
Č.
Název vzdělávací akce
13. Odvykání kouření
14.
16.
Onemocnění přenášená ze zvířat na
člověka - možnosti prevence a léčby
17. Výživa v nemoci, sipping
18. Zdravotnické pomůcky
Děkuji
za pozornost
Download

L.Chudoba