Výbušné prostředí
Část 2
Způsoby ochrany
Obsah
• Přehled způsobů ochrany
elektrických přístrojů určených do
prostředí s nebezpečím výbuchu
• Přehled označování přístrojů podle
norem IEC
2
Všeobecné požadavky
ČSN EN 60079-0 : 2010
Požadavky na konstrukci,
testování a označování pro
všechny druhy ochrany.
3
Zóna
Zóna
ATEX kategorie
ATEX kategorie
IEC/EN
Způsob ochrany
0
1
2
20
21
22
1
2
3
1
2
3
IEC Úroveň ochrany zařízení (EPL)
Ga
Gb
Gc
Da
Db
Dc
Všeobecné požadavky
60079 - 0
Dvě nezávislé ochrany
Olejový závěr
Závěr s vnitřním přetlakem
Pískový závěr
Zalití zalévací hmotou
60079-26
60079-6
60079-2
60079-5
60079-18
Zajištěné provedení
60079-7
Typ ochrany 'n'
Pevný závěr
Jiskrová bezpečnost
Jiskrově bezpečné systémy
60079-15
60079-1
60079-11
60079-25
Jiskrově bezpečné sběrnice
60079-27
Ochrana optického záření
Ochrana krytem
op is, op op is, op op is, op
60079-28 pr, op sh pr, op sh pr, op sh
60079-31
Poznámky
Všeobecné požadavky na zařízení
ma
ia
o
px, py
q
mb
o
pz
q
mc
e
e
d
ib
n, nA,
nR,nL, nC
d
ic
ma
ia
p
p
mb
mc
ib
ic
Kombinace dvou ochran
Ochrana vyloučením plynu např. trafa
Ochrana vyloučením plynu např. analyzátory
Ochrana vyloučením plynu např. váhy
Ochrana vyloučením plynu např. elektronika
Ochrana konstrukčním opatřením
např. svorky, skříně
Ochrana konstrukčním opatřením
Zabránění rozšíření výbuchu
Metoda nízké energie např. měření
Kombinace jiskrově bezpečných zařízení
Nyní součást 60079-25
ta
4
tb
tc
Systémy používající optické záření
Ochrana krytem a omezení teploty
Tlakový závěr Ex p
ČSN EN 60079-2
 Ochrana vyloučením výbušného plynu přetlakem
a to statickým nebo větráním.
 Aplikace
- řeší případy, kde lze těžko použít jinou metodu,
například analyzátory.
 ATEX kategorie 2G
 IEC kategorie Gb
5
Ex p : Přetlak
Výbušné prostředí
Tlakový spínač
Závěr
Počáteční odvětrání
Časovač
a řídící
obvody
Vstup bezpečného plynu
Spínač
Napájení
Ex p : Větraný závěr
“Trvalý průtok”
Spínač průtoku
Počáteční odvětrání
Ř.S.
(chráněný)
Časovač
a řídící
obvody
Vstup bezpečného plynu
Spínač
Napájení
Olejový závěr Ex o
ČSN EN 60079-6
 Ochrana ponořením do oleje
 Použití
- spínače velkých proudů nebo
transformátory
- není obvyklé pro MaR
 ATEX Kategorie 2 G
 IEC Kategorie Gb
8
Pískový závěr Ex q
ČSN EN 60079-5
 Ochrana zasypáním pískem nebo skleněnými
kuličkami
 Aplikace
- telefony, ochrana silnoproudé elektroniky,
startéry pro Ex e osvětlení…
 ATEX kategorie 2GD
 IEC kategorie Gb
9
Zalití zalévací hmotou Ex m
ČSN EN 60079-18
 Elektrické obvody jsou zality zalévací hmotou
 Aplikace
- solenoidové ventily, indukční čidla,
- napájecí zdroje
 ATEX kategorie 2G
 IEC kategorie Ga, Gb, Gc ma, mb, mc

Da, Db, Dc
10
Zajištěné provedení Ex e
ČSN EN 60079-7
 Ochrana použitím kvalitních součástek a
elektrického zapojení, které snižují riziko
elektrické jiskry
 Aplikace
- ochrana silnoproudé elektroniky jako jsou
spínače, motory, startéry …
 ATEX kategorie 2G
 IEC kategorie Gb
11
Jiskrová bezpečnost Ex [ia] Ex [ib] Ex [ic]
ČSN EN 60079-11
 Chrání obvod (systém) omezením elektrické
energie
 Aplikace
- instrumentace, komunikace, ….
tam kde stačí malá energie
 ATEX kategorie 1GD : Ex ia;
2GD : Ex ib;
3GD : Ex ic;
12
Typ ‘n’ : Ex n
ČSN EN 60079-15
 Zařízení je bezpečné jen za normálního
provozu
 Aplikace
Instrumentace, motory, osvětlení …
 ATEX kategorie 3GD
Jen pro Zónu 2
13
Typ ochrany ‘n’
Neuvažuje se s poruchami
Minimální krytí IP54
Nárazová zkouška 7Nm
Jen pro Zónu 2
 Podskupiny typu ‘n’
 nA : nejiskřící zařízení
 nL : zařízení s omezenou energií
 nC : jiskřící zařízení s jiným typem
ochrany
 nR : závěr s omezeným dýcháním
14
Typ ochrany “n”
Typ ochrany použitý pro
elektrická zařízení tak, aby za
normálního provozu nebyla
schopna vznítit okolní
výbušnou plynnou atmosféru
a aby nebyl pravděpodobný
vznik poruch schopných
způsobit vznícení.
ČSN EN 60079-15
15
Pevný závěr Ex d
ČSN EN 60079-1
 Spočívá v ochraně před rozšířením vnitřního
výbuchu do okolí
 Aplikace
- ochrana silnoproudé elektroniky jako jsou
spínače, motory, startéry …
 ATEX kategorie 2G
 IEC kategorie Gb
16
Ex d – pevný závěr
Flameproof (Evropa) or Explosionproof (USA)
Dovoluje vniknutí výbušné směsi do skříňky, ale zabrání rozšíření
případného výbuchu do okolí
Označení 'd' pochází z německého výrazu "druckfest”
Ex d – spáry v závěru
Normy pro Ex d se soustředí na konstrukční aspekty
skříněk a jejich maximální spáry.
Délka spáry
Spára
Spáry nejsou požadavek, ale výsledek praktického návrhu
skříňky.
19
Download

Metody ochrany 2012 - D