MYSLIVNA
2010
Optátova 37 • 637 00 Brno • ČR
Tel.: 541 423 211 • Fax: 541 423 219
e-mail: [email protected] • www.dex.cz
Pražská 11 • 811 04 Bratislava • SR
Tel.: 02 5729 7421 • Fax: 02 5729 7424
e-mail: [email protected] • www.dex.sk
Zenerovy bariéry MTL 7700
A K T I V I T Y F I R MY
Přístroje pro práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu
Snímače fyzikálních veličin
• řídící systémy
Regulátor tlaku AP Tech
• měřidla a regulátory malého
hmotnostního průtoku
• vstupně - výstupní systémy
• plovákové snímače výšky hladiny
• průmyslové sběrnice Foundation
• magnetické i přímé stavoznaky
Fieldbus a Profibus PA
• bariéry a oddělovače
• terminály, displeje, indikátory,
čítače
Oddělovací převodníky MTL 4000
Kalibrátor malého hmotnostního
průtoku plynu DH Instruments
• sirény, majáky, poplachové hlásiče
Ruční zdroj tlaku
Digitální referenční tlakoměr
Crystal Engineering
Stavoznak KSR-Kuebler
• ultrazvukové snímače hladiny
• snímače průtoku a vlhkosti
sypkých materiálů
• snímače pH
• hmotnostní měřidla průtoku
sypkých látek
Prostorový detektor
plynu Det-Tronics
Bezpečnostní řídící systémy
• snímače rosného bodu zemního plynu
Komponenty plynových
a vakuových rozvodů
Snímač toxického
plynu Det-Tronics
Detektor plynu Det-Tronics
Řada TP
• kompresní šroubení
• tvarovky a armatury pro měření
a regulaci
Primární absolutní pístový tlakoměr
DH Instruments
• snímače meteorologických veličin
• meteorologické měřící systémy
Kalibrační technika
• primární etalony tlaku, teploty
Kalibrační software
Regulátor hmotnostního
průtoku Bronkhorst
• pístové a digitální tlakoměry
• ultračisté potrubní systémy pro
• přenosné kalibrátory tlaku a teploty
Ochrana proti přepětí MTL
CMX
a malého hmotnostního průtoku
• vakuové komponenty a systémy
polovodičový průmysl
Řada SD
• snímače vlhkosti v oleji
Multifunkční kalibrátor
Beamex MC5
• ventily a ventilové soupravy
• regulátory tlaku
Ochrana proti přepětí MTL
• snímače koncentrace CO2
• automatické kalibrační systémy
• software pro řízení a dokumentaci
Unikátní aparatury pro vědu
a výzkum ve spolupráci
s firmou SVCS
Kompresní šroubení
HAM-LET
kalibrační údržby
5-cestná ventilová souprava
Multi Instruments
MEDC - nevýbušná siréna
Jiskrově bezpečné displeje BEKA
HIMA - bezpečnostní řídící systém H51q
2010
MYSLIVNA
2010
Oddělovací převodníky MTL 5000
A K T I V I T Y F I R MY
MYSLIVNA
Automatický kalibrátor tlaku PPC3
DH Instruments
Měření zbytkové vlhkosti
sypkých látek Mütec
Měření vlhkosti a rosného bodu
Vaisala
MEDC
- nevýbušný maják
Průmyslový pístový tlakoměr Pressurements
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ
Program semináře Myslivna 2010
3
Nové směry v oblasti legislativy a norem pro nevýbušná elektrická zařízení
5
Ing Pohludka Jan, Ing Basel Jaroslav, Fyzikálně technický zkušební ústav, s p , Ostrava–Radvanice
Tofino chrání průmyslové komunikační sítě
11
Úspora nákladů při měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu
13
Navrhování a používání elektrických přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu
15
Cyber Security in a Modern Process Network
31
MTL Wireless
41
Taking Ethernet into Hazardous Areas
49
FOUNDATIONTM Fieldbus “Physical layer”, Components & Systems
55
Podle materiálů Byres Security, Inc , a MTL Instruments Plc zpracoval Jaromír Uher, D-Ex Instruments, s r o
Podle podkladů BEKA associates Ltd přeložil Jaromír Uher D-Ex Instruments, s r o
Jaromír Uher D-Ex Instruments, s r o
Philip Nunn, Product Line Manager - Industrial Networks
Marcus Westacott, MTL Instruments
Marcus Westacott, MTL Instruments
Philip Nunn, Product Line Manager - Industrial Networks
MYSLIVNA
2010
2
Program semináře Myslivna 2010
Kongresový sál hotelu Myslivna, Brno - Kohoutovice
Středa 26. 5. 2010
08:00
Registrace–halahoteluMyslivna
09:00
Zahájenísemináře JaroslavDolák
09:15
Kurzjiskrovébezpečnosti JaromírUher
10:30
Přestávkanakávu
11:00
Kybernetickábezpečnostřídícíchsystémů PhilipNunn
12:30
Oběd
14:00
Bezdrátovétechnologie MarcusWestacott
15:30
Přestávkanakávu
16:00
Jiskrověbezpečnýethernet PhilipNunn
17:00
NovýjiskrověbezpečnývýrobekD-ExInstruments JaroslavDolák
17:15
Přestávka
18:00
Uvítacípřípitek,večerníprogram
Čtvrtek 27. 5. 2010
08:30
Field+ PhilipNunn
10:30
Přestávkanakávu
11:00
Novinkyvlegislativěprovýbušnéprostředí FTZU
12:45
Předánícertifikátů D-ExInstruments
13:00
Oběd
Ukončení
MYSLIVNA
2010
3
4
Nové směry v oblasti legislativy a norem pro nevýbušná elektrická zařízení
Ing Pohludka Jan, Ing Basel Jaroslav, Fyzikálně technický zkušební ústav, s p , Ostrava–Radvanice
Vsoučasnédoběexistujídvězákladnířadynoremproelektrickánevýbušnázařízení-řadaČSNEN(IEC)60079pro
elektrická zaří zení do výbušné plynné atmosféry a řada ČSN EN (IEC) 61241 pro zařízení pro prostory s hořlavým
prachem Novávize,přijatápředněkolikalety,kterávyplývázpožadavkůzákazníkůrozhodlaospojenízákladnínormy
anoremnastejnétypyochranyjakprohořlavéplyny,takiprohořlavéprachydojednéspolečnénormy
Dnes je základním motorem, kde se připravují normy IEC, což má své výhody (více odborníků, širší mezinárodní
uznání,možnostrozší řenístejnýchnoremamožnáijedinécertifikacedoceléhosvěta),aleisvénevýhody(IECnemá
zavedenysměrnice–nařízenívlády) TopřinášíproEvropuproblémy–konfliktnoremslegislativou Největšíkonflikty
jsoupředevšímvrozdělenízařízenídoskupinakategorií ZatímcoEvropasestáledržídvouskupinzařízení–skupina
IprodolyaskupinaIIproostatníprůmysl,IECzavedlotřiskupiny:
• skupinaI–důlnízařízení
• skupinaII–zařízeníprovýbušnouplynnouatmosféru(podskupinyIIA,IIBaIIC)
• skupinaIII–zařízeníproprostorysnebezpečímvýbuchuhořlavýchprachů(podskupinyIIIA,IIIBaIIIC-)
Dalšírozporvznikámezikategoriemianovědefinovanými„úrovněmiochranyprotivýbuchu“EPL Zavedenyúrovně
ochranyprotivýbuchuEPL Srovnáníjeuvedenodále
Kategorie podle ATEX směrnice
EPL podle IEC
1G,2G,3G
Ga,Gb,Gc
1D,2D,3D
Da,Db,Dc
M1,M2
Ma,Mb
Většízmatkylzeočekávatvoznačování VrámciIECjesnahaozjednodušení:napříkladia=Gaia,ma=Gama,což
všakbudepřinášetdalšínejasnosti,kdesedanézařízenídávůbecpoužít(některájiskrověbezpečnázařízeníkategorie
iajsoupoužitelnápouzevzóně1)
Novákoncepcesejižpomaluzačínáprosazovatdopraxe(nováČSNEN60079-0vyšlavbřeznu2010)avbrzkédobě
vyjdoudalšíspolečnénormyproplynyaprachy Vdalšíchkapitoláchjsouvkrátkostipopsánynejdůležitějšízměny
Označování
Označování podle Nařízení vlády
IM2
I1G
I1D
GD
II(1)GD
II1/2G
důlnívýrobky,skupinaIkategorieM2
nedůlnívýrobky,skupinaII,kategorie1propoužitívatmosféřesplynem/párami/mlhou
nedůlnívýrobky,skupinaII,kategorie1propoužitívatmosféřesprachem
ochrannýsystém,propoužitívatmosféřeplyn/páry/mlha/prach
zařízenípodlečlánku1(2)směrnice94/9/ESproprostorybeznebezpečívýbuchu,např návazné
zařízenísjiskrověbezpečnýmiobvodykategorie„Exia“,kterémůžebýtpřipojenonapř
kzařízeníkategorie1
zařízení,kteréjeinstalovánonarozhranímezirůznýmizónami,např splňujícíčástečně
kategorii1akategorii2
Označování podle norem
Elektrická zařízení
„o“
proolejovýzávěrpodleČSNEN60079-6;
„p“
prozávěrsvnitřnímpřetlakempodleČSNEN60079-2(px,py,pz);
„q“
propískovýzávěrpodleČSNEN60079-5;
“d“
propevnýzávěrpodleČSNEN60079-1;
„e“
prozajištěnéprovedenípodleČSNEN60079-7;
„ia“
nebo„ib“nebo„ic“projiskrověbezpečnázařízenípodleČSNEN60079-11;
„ma“
nebo„mb“prozalitízalévacíhmotoupodleČSNEN60079-18
Strojní zařízení
‘fr’
prozávěrysomezenýmprůtokempodleČSNEN13463-2
‘d’
propevnézávěrypodleČSNEN13463-3
‘c’
proochranbezpečnoukonstrukcípodleČSNEN13463-5
‘b’
prohlídáníiniciačníchzdrojůpodleEN13463-6
‘p’
prozařízenísvnitřnímpřetlakempodleČSNEN60079-2
‘k’
prokapalinovýzávěrpodleČSNEN13463-8
5
Optické přenosy
‘‘opis’
prozařízenísoptickýmvyzařovánímsvlastníbezpečnouúrovni;
‘oppr’
prochráněnéoptickézáření;
‘opsh
prooptickézářenísblokováním;
Optické přenosy
Zařízení, které splňuje EPL Ga:
ExopisIICT6Ga
Zařízení, které splňuje EPL Gb:
ExopprIIT4Gb
Zařízení, které je instalováno mimo nebezpečné prostory avšak vysílá optické záření do nebezpečných prostorů,
s mezními hodnotami podle tabulky 2:
[ExopisT3Ga]IIA
Porovnání značení podle staré a nové normy (ČSN EN 60079-0:2010)
Elektrická zařízení pro hořlavé plyny a páry
Elektrická zařízení pro hořlavé prachy
6
Strojní zařízení
II2GdIIBT4
II3GT4
II2Dc110°C
II2GDc230°C
II2GdT3/1GcT2
II1Gc/kT4
Značení upravené pro evropskou Unii (varianty)
Nový celosvětový certifikační systém pro nevýbušná zařízení
Pro certifikaci nevýbušných elektrických zařízení měl dosud ve světě téměř jedinečné postavení evropský systém
certifikace – nově ATEX certifikáty podle směrnice 94/9/EC (v ČR Nařízení vlády č 23/2003) Evropské certifikáty byly
povinnéprodovozdoevropskéUniearovněžmělydobrýzvukavýrobkystěmitocertifikátybylybezproblémupovolovány
nadalšímimoevropskétrhy–Japonsko,Korea,Austrálie,Brazílieapod Předasi10letybylvytvořennovýcertifikačnísystém
IECEx,kterýposvémzaloženídlouhoudobunebylvůbecvyužíván Tentostavsevsoučasnédoběvýraznězměnil
Evropskécertifikátyztrácejínasvédobrépověsti,protožemnohostátůzcelauvolnilopolitikunotifikace,avEUjepro
ATEXnotifikovánookolo65zkušeben,aněkterénotifikovanéorgánynemajížádnázkušebnízařízeníanavícanizkušenosti
apovažujítutočinnostpouzezadobrýobchod
NapříkladvPolsku,kdebylahistorickyjednazkušebna,jednesnotifikováno6organizací,jejichžúroveňjevelminízká
coždokladujenapř ifakt,žejednáznichbezproblémůvydalaproelektrickýmotorovýkonu15kWcertifikát,prohlašující
motorzajiskrověbezpečnézařízení
Protosisvětovívýrobciazároveňivelcíuživateléhodnotísaminotifikovanéorgányavesvýchpravidlechnákupumají
specifikaci,žejepovolenonakupovatvýrobkypouzescertifikátyodschválenýchnotifikovanýchorgánůazároveňpodporují
vznikIECExsystému Toseprojeviloinaúčastijednotlivýchstátůvtomtosystému,kterývsoučasnédobězahrnujecca30
zemí,mezikterýmijeRusko,USA,Čína,Austrálie,Indieařadadalšíchvelkýchzemí
Toto mezinárodní IEC Ex schéma je dobrovolný systém, založený na normách IEC, má však velmi přísná pravidla pro
akceptovánízkušebenacertifikačníchorgánůdotohotosystémudosudjeakceptovánopouzeasi20certifikačníchorgánů
azkušebenzceléhosvěta
7
Zdůvodůrůznélegislativyvčlenskýchzemíchjsoupovinněuznáványpouzeprotokoly(ExTR–Extechnickézpráva)
a zpráva o posouzení systému jakosti výrobce Celý proces certifikace je pak pouze formální činností, kdy se pouze
formálněbezjakýchkolivzkoušekaověřovánídokumentacevydáváncertifikát,platnývdanémstátě
VČeskérepublicejevEvropskémsystémuFTZÚOstravanotifikovanýorgánodroku2001,vmezinárodnímIECEx
schématuFTZÚzastupujevřídicímvýboruČRodroku2004aodroku2006jsoulaboratořeacertifikačníorgánFTZÚ
uznányvsystémuIECExamajíprávovydávatcertifikátyvcelémrozsahučinnostitohotosystému
IECExsystémjesicedobrovolný,pokudsevšakvýrobcerozhodnektétocertifikacijenutnáiprozónu2 Vsoučasné
době některé státy zahájily aktivitu v rámci OSN, snaží se o rozší ření povinné certifikace v rámci tohoto systému
doceléhosvěta,IECserovněžsnažízahrnoutdosystémucertifikaceineelektrickázařízeníaochrannésystémy
Vrámcievropskéhocertifikačníhosystémuněkteřívýrobciotevřeliotázkucertifikacejednoduchýchzařízeníjakojiskrově
bezpečných zařízení Norma a princip jiskrové bezpečnosti jasně připouští zařadit do jiskrově bezpečného obvodu tzv jednoducházařízení,cožjsoupasivníprvky,jakonapříkladkoncovéspínače,jejichžzařazenínemůženijakovlivnitjiskrovou
bezpečnost Někteřívýrobcipožadujícertifikaci,abymohlivydávatprohlášeníoshoděpodleATEXsměrnice,někteřížádají
zákazazrušenívšechcertifikátůATEXprojednoducházařízení,protožetopovažujízanekalousoutěž
Směrnice 94/9/EC a tím i nařízení vlády NV 23/2003 Sb se v nejbližších dvou letech změní, důvodem je pokus
ozlepšeníúrovněnotifikovanýchorgánů,vjednáníjeipovinnéomezovánídobyplatnosticertifikátůna5let
Prokazování shody v současné době má v sobě skryté jedno riziko pro výrobce a uživatele Je to používání
harmonizovanýchnorem Nařízenívládyobsahujeustanovení,kteréříká,ževýrobcemáneustálepřizpůsobovatvýrobek
nejnovějšímpoznatkůmvědyatechniky,což„vpřekladu“znamená,másledovatpožadavkyvnormáchaneustálesvé
výrobkypřizpůsobovattěmtopožadavkům
Vpraxitoznamená,žekdyždojdekezrušenínějakénormy,nemělbyjižádnývýrobcedálepoužívatprovydávání
svých prohlášení o shodě Tento požadavek je velmi aktuální v současné době, protože se normy velmi často mění,
každý rok končí platnost několika norem Informace o rušených normách v oblasti nevýbušných zařízení a normách,
kteréjenahrazují(včetněpřipravovanýchnorem)lzenaléztnainternetovéadresewww ftzu cz
Změny v normách pro nevýbušná zařízení
Vbřeznu2010vyšlanováČSNEN60079-0 Hlavnízměnyvoznačováníjsouuvedenyjiždříve,dalšími
podstatnýmizměnamijsouzavedenípodskupinproprachy(IIIA,IIIBaIIIC)abylyuvedenymezeproultrazvukové
aelektromagnetickézáření
Vloňskémrocevyšlyrevizenoremprozařazováníprostorů–ČSNEN60079-10-1prohořlavéplyny,páryamlhyaČSN
EN60079-10-2prohořlavéprachy Normaproplynyuvádídalšívzorce,kterémajípomocuživatelůmprostanovování
rychlostiúnikuhořlavýchlátekajeuvedenanovápříloha,kterávysvětlujepodmínkyprovznikvýbušnéhořlavémlhy
Většízměnaprouživatelejevzařazováníprostorůshořlavýmiprachy Bylyzavedenypodskupinyprachů,cožznamená,
žesebudouběhemněkolikaletpřepracovatvšechnyprotokolyourčenívnějšíchvlivů,abybylomožnosprávněvybírat
a používat nově označována zařízení pro hořlavé prachy Kromě toho se doporučuje v okolí manipulace s hořlavým
prachemrozší řitzóny(obvykle21,22)na3metry(původněpostačil1m)
Pro hořlavé prachy vyjde do května nová ČSNEN 60079-31Výbušnéatmosféry– Část 31:Zařízení chráněnéproti
vzníceníprachuzávěrem„t“ Tatonormapodstatnězpřísňujezkušebnípožadavkynazařízenívšechkategorií(minimální
krytí IP 65, zvýšené požadavky na zkoušky těsnění, mechanická odolnost), především se však zvýšily požadavky
nakategorii1(oteplenípodzasypánímdohromadyprachu,krytípopředchozítlakovézkoušce,omezenívýkonu)apro
výrobcetobudeznamenatnovézkoušky DokoncerokuvyjdenováČSNEN60079-18Výbušnéatmosféry–Část18:
Zařízeníchráněnézalitímzalévacíhmotou„m“,dokterébylazavedenaúroveňochrany„mc“(prozónu2),bylyzahrnuty
požadavkyprovýbušnouatmosférusprachemabylydoplněnypožadavkynaspínacíkontaktyproúroveňochrany„ma“
(omezenípoužití)
PřipravujesezcelanovánormaČSNEN60079-33Výbušnéatmosféry–Část33:Zařízeníchráněnáspeciálnímtypem
ochrany„s“ Účelemnovéhotypuochrany„s“–kterýjevhodnýprojakoukolivúroveňochranyzařízení(EPL),jeumožnit
navrhování, hodnocení a zkoušení zařízení nebo částí zařízení, které nemohou být plně hodnoceny podle známých
techniknebokombinacíznámýchtechnikzdůvodufunkčníchneboprovozníchomezení Uzařízenípřestomůžebýt
prokázáno,žejebezpečnépropoužitívnebezpečnýchprostorech(snebezpečímvýbuchu),prokteréjeurčeno
Další velmi zajímavou normou je ČSN EN 60079-13 Výbušné atmosféry – Část 13: Zařízení chráněná místností
s vnitřním přetlakem Tato norma umožňuje pro uživatele navrhnout, konstruovat a zkoušet místností chráněných
vnitřním přetlakem, to znamená vytvořit v prostoru s nebezpečím výbuchu chráněnou místnost a v této místnosti
instalovatobyčejnáelektrickázařízení
8
Tato technika je použitelná pro:
• místnosti, umístěné v prostoru s nebezpečím výbuchu skupiny II nebo skupiny III, která neobsahuje vnitřní zdroj
hořlavýchlátek;
• místnosti, umístěné v prostoru s nebezpečím výbuchu skupiny II nebo skupiny III, která obsahuje vnitřní zdroj
hořlavýchlátek;
• místnosti,umístěnévprostorubeznebezpečímvýbuchu,kteráobsahujevnitřnízdrojhořlavýchlátek
DokoncerokurovněžvyjdedlouhoohlašovanáČSNEN50495Bezpečnostnízařízenínutnéprobezpečnoufunkci
zařízenízhlediskaochranyprotivýbuchu Elektrickázařízení,kterájsouurčenapropoužitívevýbušnýchatmosférách
mohou být závislá na správné funkci bezpečnostních zařízení, která například udržují stanovené vlastnosti zařízení
v dovolených mezích Příkladem takovýchto bezpečnostních zařízení jsou ochrany motorů (pro omezení oteplení
běhemzabrzděnéhostavu)ařídicízařízeníproochranuzávěremsvnitřnímpřetlakem
Pomocízařízeníprořízenínebomonitorovánílzevyloučitzdrojevznícení Protomajítatozařízeníspouštětodpovídající
prostředkysodpovídajícíreakčnídobou,napříkladspuštěnívýstražnésignalizaceneboautomatickéhoodstavení
Použití bezpečnostních zařízení, která splňují tuto normu umožňuje vytvořit systémy, které splňují požadavky pro
kategoriezařízení
Bezpečnostní zařízení lze rozdělit na dva typy:
a)zařízení,kteréjezabudovánojakosoučásthlídanéhozařízení Tatokombinacesepovažujezazařízení
PŘÍKLADY:
– tepelnýspínačnebotermistorprovyloučenípřehřátí;
– zařízenípromonitorováníteplotyprohlídánípovrchovéteploty
b)zařízení,kterájsouinstalovánaodděleněodhlídanéhozařízeníapovažujísezanávaznázařízenívýlučněpro
určitýtypochranynebourčitéhlídanézařízení Taktokombinovanézařízenísepovažujezasystém
PŘÍKLADY:
– vnějšířídicízařízenínebobezpečnostníčástřídicíhosystémuprotypochranyzávěrsvnitřnímpřetlakem;
– ochranaprotipřetíženíproelektrickémotorystypemochranyExe–zajištěnéprovedení;
– hlídacízařízenípronabíječkybaterií(ochranaprotipřebitínebohlubokémuvybití);
– hladinoměrprohlídáníponornýchčerpadel
Bezpečné obvody v prostorech s nebezpečím výbuchu
Pro výběr zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu platí ČSN EN 60079-14 a po zavedení kategorií již většině
uživatelůneděláproblémvýběrsprávnéhonevýbušnéhozařízení Uobvodůjsouvšakstéleještědostivelkénejasnosti Kprvnímproblémůmpatříinstalacezařízenínatechnologickýchcelcích Kdispozicijeřadapřístrojůvrůznémprovedení,
kterésesamozřejmělišíicenou Prozónu0mátakuživatelněkolikmožností:
Zvolit jiskrově bezpečný přístroj – v tomto případě je nutno zvolit i odpovídající napáječ a zpracovat dokumentaci
jiskrově bezpečného obvodu podle ČSN EN 60079-25 – zde pořád ještě existují velké rezervy a mnoho projektantů
ještě nepochopilo principy navrhování JB obvodů a dokumentaci neposkytuje – v každém případě však uživatel toto
posouzenípotřebuje,abyprokázalpodleNařízenívládyč 406/2004Sb ,bezpečnostprovozu
Zvolitzařízení(bezvnitřníchspínačů)vjinémprovedení,umístěnévtěsnéjímce(1až3mmtlustástěna) Totořešení
dovoluje ČSN EN 60079-26 a uživatel se může rozhodnout, zda tuto sestavu koupí od výrobce – v tomto případě je
přístroj certifikován jako zařízení kategorie 1/2G, nebo si může koupit přístroj bez jímky (který je certifikován jako
zařízeníkategorie2G)apoužítjímkupodlevýšeuvedenénormy,dokterépřístrojnainstaluje Zasplněnípožadavků
najímkujevtomtookamžikuodpovědnýuživatel Jímkasamotnánemusíbýtcertifikována,vytvářívpodstatěpřepážku,
kteráuvnitřjímkysnižujezařazenínazónu1
Další možností u některých přístrojů je použít normální přístroj, který lze klasifikovat jako jednoduché zařízení
a zapojit ho do jiskrově bezpečného obvodu (napájet přístroj s jiskrově bezpečného převodníku) Při využití tohoto
řešenívšakuživatelmusízpracovatdokumentacijiskrověbezpečnéhoobvodu(vizČSNEN60079-25),vekteréposoudí
jednoduché zařízení propojovací kabely a napáječ z hlediska zachování jiskrové bezpečnosti Vzhledem k tomu, že
totoposouzenívyžadujezákladníznalostijiskrovébezpečnostidoporučujesetutovariantupoužítpouzeprospeciální
případy, kdy neexistuje odpovídající verze přístroje v nevýbušném provedení, nebo existují jiné závažné důvody pro
totořešení
9
Závěr
Vsoučasnédoběsepřipravujezměnalegislativy(revizesměrniceATEX)aprobíhánebosepřipravujerevizetéměř
všech norem pro elektrická nevýbušná zařízení Tyto změny budou velmi náročné především pro výrobce, a vyvolají
určitě požadavky na nové zkoušky zařízení, požadavky na přeznačení zařízení Rovněž na provozovatele vzniknou
požadavkyspohleduzařazováníprostorů,předevšímproprostoryshořlavýmprachem(zavedenípodskupinIIIA,IIIB
aIIIC) Novásměrnicebymělarovněžzvýšitpožadavkynanotifikovanéorgányamožnáiomezitjejichpočet,cožbude
dalšíproblémprovýrobce(nutnostpřejítnajinouzkušebnu)
10
Tofino chrání průmyslové komunikační sítě
Podle materiálů Byres Security, Inc , a MTL Instruments Plc zpracoval Jaromír Uher, D-Ex Instruments, s r o
ZaposlednídesetiletíuřídícíchsystémůzdomácnělysoučástiinformačníchtechnologiíjakojsouWindows,Ethernet,
TCP-IPnebowebovérozhraní Toje,bohužel,příčinoutoho,žeřídícísystémytypuPLC,DCSaSCADAjsounynívystavenynebezpečíútokůvirů,hackerůneboteroristůzceléhosvěta
SlavnývojenskýstratégClausewitzkdysiřekl:„Pokudsebudetebránitnepřítelitím,žeseschovátezasilnéopevnění,
donutítejejktomu,abynašeljinéřešeníatotoopevněníobešel “NepřátelémoderníchřídícíchsystémůnabáziEthernetu–hackeřinebotvůrcivirů–sinajdoucestujakobejítfirewalladostatsedořídícíhosystému,pokudnajdounějakou
příležitost
Světinformačníchtechnologiídošelktomutopoznánívelminákladnýmzpůsobem Poletechmilionovýchztrátzpůsobenýchzavirovanýmiserverynebopracovnímistanicemijeteďododděleníinformačníchtechnologiívyžadováno,
abymělyosobnípočítačevlastní„hloubkovouobranu“veforměantivirovýchprogramůafirewallů,aťužjsouchráněné
podnikovýmfirewallemnebone Vesvětěautomatizačnítechnikyjeovšemproblémvytvořithloubkovouobranuuřídícíchsystémů Ačkolivsenávrháři
systémůsnažíoddělitřídícísystémodokolníhosvěta,100%ochrananenídlouhodoběudržitelná Tradičnífirewallyjsou
příliškomplexnínato,abyjebezpečnostníodbornícisprávněnakonfigurovalianavícnasadiliaudržovalivprovozu
Řídící systémy nenabízejí možnost ověření přístupu nebo zabezpečení Mohou být tedy ovládány kýmkoliv, kdo se
naněpřipojí Neníanimožnostvyspravitodhalenáslabámísta,takjakjetoběžnéuosobníchpočítačů Takzůstávají
milionyřídícíchsystémůotevřenéútokůmhackerů,kteříaninemusíbýtpřílišzkušení
Dalšímproblémemjesamotnéumístěnířídícíchsystémů Zatímcojsouněkterénainstalovanévevýrobníchzávodech,
jinéjsouprovozoványnaodlehlýchlokalitáchaobsluhoványpracovníky,kteřínevítéměřnicobezpečnostníchtechnologiích Proto MTL Instruments a Byres Security přicházejí s integrovaným hardwarově-softwarovým řešením pro ochranu
průmyslovýchsítízvanýmTofinoSecuritySolution NázevpřevzalipodleslavnésurfovéplážeTofinovBritskéKolumbii PrůmyslovébezpečnostnířešeníTofinoTMnabízízajištěníbezpečnostiřídícíchsystémůrozmístěnímbezpečnostních
prvkůpředkaždýmřídícímsystémemneboskupinousystémů,kterévyžadujíochranu Vytvářísetímhloubkováobrannástrategie Pokudsetedypodařínějakémuhackerovipřekonathlavnípodnikovýfirewallnebojinýbezpečnostníprvek,
narazínadalšíbezpečnostníprvky,kterémusípřekonat,abymohlzasáhnoutdofunkceřídícíhosystému
KompletnísystémTofinoIndustrialSecuritySolutionseskládázečtyřzákladníchstavebníchprvků
ZaprvéjetoTofinoSecurityAppliance,cožjevlastnífyzickýmodulvprůmyslovémprovedeníurčenýkinstalacivblízkostikomunikačníchpřístrojů,kterépoužívajíEthernetnebosériovoulinku
DalšímprvkemjsousoftwarovéblokyTofinoLoadableSecurityModules(LSMs),cožjsourůznésoftwarovébloky,kteréprovádízabezpečovacífunkcejakojsoufirewally,detektorynarušeníaVPNkódování TytoLSMsenahrajídoSecurityAppliance
11
TvůrcibezpečnostníhořešenímajíkdispoziciTofinoCentralManagementPlatform(CPM)–databázovýsystémpro
monitorováníakonfiguracikaždéhobezpečnostníhoprvku CPMmůžebýtnakterémkolivmístěvsíti NazávěrjetoCPMgrafickástaniceprovzdálenýpřístupspecialistůkCPM
Tofinojeněcojakoosobnífirewallasystémdetekcenarušeníprooperátorskéstanice,PLC,DCSavstupně-výstupní
jednotky Tofinosezapojídoprůmyslovésítěpředchráněnoujednotku,vyhledávdatabázislabámístatétojednotky,
kteroujetřebahlídatanastavísenajejíochranu RozumíprotokolůmSCADAajinýchřídícíchsystémů,takžedokáže
zabránitneautorizovanýmzásahům,anižbynarušilprůchodplatnýchpříkazů
Tofino Security Solution chrání výrobní technologii tím, že dává nejdůležitějším zařízením v technologii (PLC, DCS,
HMI)takovouúroveňhloubkovéhozabezpečení,jakouposkytujeITodděleníkaždémuosobnímupočítači
SystémTofinoumožňujeodborníkůmnařídícísystémyvěnovatseplněsvéodbornostianemusetsezabývatotázkami
kódovánínebobráněnípřístupudosítě 12
Úspora nákladů při měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu
Podle podkladů BEKA associates Ltd přeložil Jaromír Uher D-Ex Instruments, s r o
Teplotavprostředísnebezpečímvýbuchusevětšinouměříodporovýmteploměremnebotermočlánkem,kteréjsou
napájeny převodníkem na 4-20 mA Ten může být jiskrově bezpečný nebo v pevném závěru Pokud bychom chtěli
zobrazovatměřenouveličinunamístě,můžemektomupoužítsamostatnýdisplej(jiskrověbezpečnýnebovpevném
závěru)zapojenýdosériespřevodníkemanastavenýtak,abyzobrazovalhodnotuvpožadovanýchjednotkách
BEKA vyrábí už mnoho let řadu jiskrově bezpečných zobrazovacích teplotních převodníků, které převádí signál
zodporovéhoteploměrunebotermočlánkunaproud4-20mAazobrazujínadisplejipřesněměřenouhodnotu Vizobr 1
Obr. 1 První generace převodníků BEKA
I když převodníky BEKA první generace zjednodušily instalaci sdružením převodníku na 4-20 mA a zobrazovače
do jednoho krytu, vyplynulo z nedávného průzkumu, že je postupným trendem omezovat nutnost pohybu obsluhy
vprostředísnebezpečímvýbuchu Místnízobrazovačejsoutedystálečastějivyžadovanévzóně2nebo22,aleteplotní
snímačezůstávajívzóně1nebodokoncevzóně0proměřenívnádržíchnebovpotrubí
Zákazníci často zdůrazňovali, že místní zobrazovače musí být lehce čitelné a také schopné snižovat nákupní cenu
anákladynainstalaci NěkteřítakévyžadujíHART ®komunikacipronastavováníapro„Assetmanagement“ Důležitáje
takéjednoduchostvytvářenídokumentace
AbyBEKAsplnilatytopožadavky,přišlanatrhsnovouřadouzobrazovacíchteplotníchpřevodníkůdruhégenerace
napájených smyčkou 4-20 mA Tyto typy obsahují kombinaci několika metod ochrany pro prostředí s nebezpečím
výbuchu, které zajišťují požadované parametry a přitom podstatně snižují náklady na smyčku tím, že v některých
aplikacíchnevyžadujíZenerovubariérunebogalvanickýoddělovač
NovýzobrazovacíteplotnípřevodníkBA474NDmůžebýtumístěnvzóně2nebo22anajehovstupumůžebýtpřímo
připojen odporový teploměr nebo termočlánek umístěný v jakékoliv zóně (Viz obr 2) To vše bez nutnosti Zenerovy
bariérynebogalvanickéhooddělovače
Obr. 2 Odstranění nutnosti Zenerovy bariéry nebo galvanického oddělovače podstatně snižuje cenu jedné smyčky
13
Novýpřevodníkmádisplejspětičíslicemivýšky20mmdoplněnýjednatřicetisegmentovoustupnicí Smyčkounapájené
podsvíceníusnadňuječitelnostzavšechsvětelnýchpodmínek KomunikaceHART®jevsouladusprotokolemverze7 Převodníkobsahujediagnostiku,kterátestujejakvlastnípřevodník,takipřipojenýteplotnísenzor
Bezpečnostvprostředísnebezpečímvýbuchujedosaženapomocíněkolikametod Převodníkmávsobětypochrany
„nL“, což je metoda omezení energie podobná jiskrové bezpečnosti To dovoluje jeho instalaci v zóně 2 prostředí
snebezpečímvýbuchuplynubeznutnostiomezeníenergiepomocíZenerovybariérynebogalvanickéhooddělovače
umístěných v prostředí bez nebezpečí výbuchu Aby mohl být převodník přímo připojený na teplotní čidlo umístěné
vzóně0nebo1,mávsobějiskrověbezpečnýgalvanickyoddělenývstup Odděleníjeprovedenooptickýmoddělovačem
a transformátorem Napěťové a proudové omezení umožňuje to, že připojený senzor může i nemusí být uzemněný
ajiskrověbezpečnýobvodmáklasifikaciExiaIIC
Vaplikacíchvprostředísnebezpečímvýbuchuprachusplňujekrytpřevodníkupožadavky„OchranykrytímtD“,což
umožňuje instalaci v zóně 22 Opět bez nutnosti nasazení Zenerovy bariéry nebo jiskrově bezpečného oddělovače Jiskrověbezpečnývstuppřevodníkusplňujetaképožadavkynavýbušnýprachamůžebýtspojensčidlemvzóně20
nebo21
NovýzobrazovacíteplotnípřevodníkBA474NDmácertifikátATEXaIECEx,kterýumožňujejehopoužívánívEvropě
a v těch dalších státech, které připouštějí IECEx certifikáty nebo používají IECEx certifikáty jako podklad pro místní
certifikáty
Proaplikace,kdemábýtzobrazovačumístěnvprostředíbeznebezpečívýbuchuačidlovprostředísnebezpečím
výbuchu,máBEKAdalšízobrazovacípřevodníkBA474D Tentotypsplňujepožadavkynanávaznézařízenísvýmjiskrově
bezpečným galvanicky odděleným vstupem Převodník tak může být umístěn v prostředí bez nebezpečí výbuchu
ateplotníčidlovzónách0,1,2,20,21nebo22jakukazujeobrázek3
Obrázek 3 Certifikát návazného zařízení ruší potřebu použití Zenerovy bariéry nebo jiskrově bezpečného oddělovače
JiskrověbezpečnýmoddělenímaomezenímnapětíaprouduuvnitřpřevodníkuodpadánutnostsamostatnéZenerovy
bariérynebogalvanickéhooddělovače Tímseopětzjednodušujeinstalaceasnižujínákladynasmyčku
14
Navrhování a používání elektrických přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu
Navrhování a používání
elektrických přístrojů
v prostředí s nebezpečím výbuchu
1
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Jaromír Uher D-Ex Instruments, s r o
ATEX
Evropská směrnice pro prostředí s
nebezpečím výbuchu
2
Směrnice 1999/92/EC
Směrnice 94/9/EC
NV 406/2004 Sb.
NV 23/2003 Sb.
�
�
�
�
Made in Luton, England
+
4/20mA
2
1
I
�
11
4/20mA
+
12
14
13
Vs+
20to35Vd.c .
Vs-
FM
Approved
BASEEFA No.Ex95C2289
UM=250V
Max.amb.60°C
28V,300 ,93mA
Myslivna 2010
[EEx ai ] IIC
Ex (EN50020)
5
�
�
�
�
�
�
Stanovení rizika
Klasifikace prostorů
Bezpečnostní dokumentace
Kritéria pro výběr přístrojů
Platnost od 1.7.2003
Současné provozy
v souladu do 30.6.2006
4
MTL5045 fIosolaItingdrivr
3
�
I/P
I
Přístroje a ochranné
systémy
Kategorie přístrojů
Požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost
Označování
Navrhování
Prohlášení o shodě
Platnost od 1.7.2003
137
Myslivna 2010
�
Klasifikace
výbušného
prostředí
a přístrojů
Zdroj
zapálení
Teplota
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Bezpečnost zařízení
Původní označení ATEX 100a (95)
Bezpečnost provozu
Výbušné
prostředí
Plyn
6
Spark
Jiskra
Vzduch
Tři složky výbuchu
15
Prostředí
Myslivna 2010
Vlastností výbušné atmosféry
- Klasifikace plynu
- Teplota vznícení
Pravděpodobnosti výskytu nebezpečné
koncentrace
Myslivna 2010
je hodnoceno podle:-
- Klasifikace nebezpečných prostorů
Látka
Hustota
par
Acetone
Ammonia
Butane
Carbon Disulphide
Cyclohexane
Diethyl Ether
Ethylene
Hydrogen
Kerosene
Methane
Propane
2.00
0.59
2.05
2.64
2.90
2.55
0.97
0.07
0.55
1.56
LFL
UFL
2.0
15
1.5
1.0
1.2
1.7
2.7
4.0
0.7
5.0
2.0
13
28
8.5
60
7.8
36
34
75.6
5
15
9.5
Teplota
vznícení °C
535
630
372
95
259
160
425
560
210
537
470
Převzato z IEC/TR 79-20:1996
Extract from BS.5345 Part 1
Klasifikace prostředí
7
8
Charakteristika hořlavých plynů a par
Plyny a páry mohou být zapáleny jiskrou o dostatečné
energii
Material
Explosive limits
LEL
UEL
Propane
Ethylene
Hydrogen
2%
2.7 %
4%
MEIM*
**Minimum
Ignition Energy
5%
8%
26%
180µJ
60µJ
20µJ
9.5 %
34 %
76 %
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Zápalná energie
*MEIM – Nejsnáze zapálitelná směs
** Minimální energie při daném MEIM
Skupiny výbušnosti plynů
11
16
Křivky zápalné energie
Myslivna 2010
10
Myslivna 2010
9
Teplotní třídy přístrojů (ČSN EN 60079-0)
12
Maximální jiskry, kterou můžou způsobit
- Skupina přístrojů
Jejich maximální povrchové teploty
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Přístroje
jsou hodnoceny podle:-
- Teplotní třída
14
Myslivna 2010
Myslivna 2010
13
Klasifikace přístrojů
Klasifikace nebezp. prostorů (EN 60079-10-1)
výbušný plyn
Zóna 2
Zóna 1
Zóna 0
Hladina
kapaliny
Ochranná
stěna
jímka
16
Klasifikace prostředí v Severní Americe
17
Klasifikace prostředí
EN 60079-10-1 : 2003
Myslivna 2010
Myslivna 2010
15
Klasifikace nebezp. prostorů (EN 60079-10-2)
výbušný prach
Proč klasifikovat prostředí?
18
17
Zóna
ATEX
0
1G
IEC (EPL)
Ga
1
2G
Gb
2
3G
Gc
20
1D
Da
21
2D
Db
22
3D
Dc
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Přístroje typu EPL Ga
Výběr přístrojů podle prostředí
ATEX 137, EN 60079-0
19
Typ ochrany
Kód
ia
60079-11
ochrana zalitím
ma
60079-18
dva nezávislé typy ochrany Gb
60079-26
optické záření
60079-28
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
20
Přístroje typu EPL Gb
Norma
Typ ochrany
60079-11
jiskrová bezpečnost
ic
60079-11
m, mb
60079-18
ochrana zalitím
mc
60079-18
pevný závěr
d
60079-1
n, nA
60079-15
zajištěné provedení
e
60079-7
olejový závěr
o
60079-6
px, py, pz
60079-2
q
60079-5
FISCO
60079-27
FNICO
60079-27
optické záření
60079-28
optické záření
60079-28
Kód
jiskrová bezpečnost
ochrana zalitím
závěr s vnitřním přetlakem
pískový závěr
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
21
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Přístroje typu EPL Gc
ib
Typ ochrany
Kód
nejiskřící
nR
60079-15
omezená energie
nL
60079-15
jiskřící zařízení
nC
60079-15
závěr s vnitřním přetlakem
pz
60079-2
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
22
Kód
Přístroje typu EPL Db
Norma
jiskrová bezpečnost
iD
60079-11
ochrana zalitím
mD
60079-18
ochrana závěrem
tD
60079-31
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
Myslivna 2010
Myslivna 2010
18
Typ ochrany
Norma
omezené dýchání
Přístroje typu EPL Da
23
Norma
jiskrová bezpečnost
24
Typ ochrany
Kód
Norma
jiskrová bezpečnost
iD
60079-11
ochrana zalitím
mD
60079-18
ochrana závěrem
tD
60079-31
závěr s vnitřním přetlakem
pD
61241-4
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
Označování přístrojů podle ATEXu
Typ ochrany
Kód
Norma
jiskrová bezpečnost
iD
60079-11
ochrana zalitím
mD
60079-18
ochrana závěrem
tD
60079-31
závěr s vnitřním přetlakem
pD
61241-4
II 1 G
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Přístroje typu EPL Dc
G : plyn, páry
D : prach
� typ výbušné atmosféry
(Group II)
� kategorie přístroje
� skupina přístrojů
� symbol EU pro výb.prostředí
� CE značení
25
Výběr přístrojů podle EPL
EN 60079-14
NV 23/2003 Sb.
]
IIC
T4
Teplotní klasifikace
Skupina přístrojů
(plynu)
Způsob ochrany
Všeobecné požadavky
ČSN EN 60079-0 : 2010
Myslivna 2010
Myslivna 2010
ia
I : důlní prostředí
II : ostatní
26
Značení přístrojů
[ E Ex
M1 : s napájením
M2 : bez napájení
1 : Zona 0, 20
2 : Zona 1, 21
3 : Zona 2, 22
�
Požadavky na konstrukci, testování a
označování pro všechny druhy ochrany.
Nevýbušné provedení
CENELEC norma
Návazné zařízení
Jen pro přístroje v Ex
Umístěno v prostředí
bez nebezpečí výbuchu
27
28
� Ochrana ponořením do oleje
� Použití
- spínače velkých proudů nebo
transformátory
- není obvyklé pro MaR
Tlakový závěr Ex p
ČSN EN 60079-2
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Olejový závěr Ex o
ČSN EN 60079-6
� Aplikace
- řeší případy, kde lze těžko použít jinou metodu,
například analyzátory.
� ATEX kategorie 2G
� IEC kategorie Gb
� ATEX Kategorie 2 G
� IEC Kategorie Gb
29
� Ochrana vyloučením výbušného plynu přetlakem
a to statickým nebo větráním.
30
19
Pevný závěr Ex d
ČSN EN 60079-1
� Ochrana zasypáním pískem nebo skleněnými
kuličkami
� Aplikace
- telefony, ochrana silnoproudé elektroniky,
startéry pro Ex e osvětlení…
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Pískový závěr Ex q
ČSN EN 60079-5
31
� Aplikace
- ochrana silnoproudé elektroniky jako jsou
spínače, motory, startéry …
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Typ „n‟ : Ex n
ČSN EN 60079-15
� Ochrana použitím kvalitních součástek a
elektrického zapojení, které snižují riziko
elektrické jiskry
� ATEX kategorie 2G
� IEC kategorie Gb
� Zařízení je bezpečné jen za normálního
provozu
� Aplikace
Instrumentace, motory, osvětlení …
� ATEX kategorie 3GD
Jen pro Zónu 2
No dusts
33
34
Typ ochrany „n‟
Typ ochrany použitý pro elektrická zařízení
tak, aby za normálního provozu nebyla
schopna vznítit okolní výbušnou plynnou
atmosféru a aby nebyl pravděpodobný
vznik poruch schopných způsobit vznícení.
ČSN EN 60079-15
Myslivna 2010
Typ ochrany “n”
Myslivna 2010
No dusts
32
Zajištěné provedení Ex e
ČSN EN 60079-7
20
� Aplikace
- ochrana silnoproudé elektroniky jako jsou
spínače, motory, startéry …
� ATEX kategorie 2G
� IEC kategorie Gb
� ATEX kategorie 2GD
� IEC kategorie Gb
35
� Spočívá v ochraně před rozšířením vnitřního
výbuchu do okolí
36
Neuvažuje se s poruchami
Minimální krytí IP54
Nárazová zkouška 7Nm
Jen pro Zónu 2
� Podskupiny typu „n‟
� nA : nejiskřící zařízení
� nL : zařízení s omezenou energií
� nC : jiskřící zařízení s jiným typem
ochrany
� nR : závěr s omezeným dýcháním
� nZ : zjednodušený závěr s vnitřním
přetlakem
Jiskrová bezpečnost Ex [ia] Ex [ib] Ex [ic]
ČSN EN 60079-11
� Elektrické obvody jsou zality zalévací hmotou
� Aplikace
- solenoidové ventily, indukční čidla,
- napájecí zdroje
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Zalití zalévací hmotou Ex m
ČSN EN 60079-18
� ATEX kategorie 2G
� IEC kategorie Ga, Gb, Gc ma, mb, mc
�
Da mD
37
� Chrání obvod (systém) omezením elektrické
energie
� Aplikace
- instrumentace, komunikace, ….
tam kde stačí malá energie
� ATEX kategorie 1GD : Ex ia;
2GD : Ex ib;
3GD : Ex ic;
38
Jiskrová
bezpečnost
Myslivna 2010
Myslivna 2010
1. Omezené napětí
2. Omezený proud
3. Omezená nahromaděná el.
energie
Základní princip IS a Ex nL
39
40
Obvod, který za předepsaných
zkušebních podmínek podle
EN 50020 nevytváří jiskry ani
tepelné účinky, které by byly
schopné způsobit vznícení
výbušné atmosféry.
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Jiskrově bezpečný obvod
Ex ia
Ex ib
Jiskrově bezpečné
se dvěma poruchami
Jiskrově bezpečné
s jednou poruchou
Zóny 0, 1 a 2
Zóny 1 a 2
Ex ic
Novinka:
Jiskrově bezpečné
Za normálního provozu
Zóna 2
„Poruchou“ se rozumí taková porucha,
která má vliv na jiskrovou bezpečnost
41
Definice
42
Kategorie jiskrové bezpečnosti
21
Propanová skupina
Proud
Metanová skupina
Vodíková skupina
4.5 A
Bezp. faktor
Etylenová skupina
Myslivna 2010
Myslivna 2010
18 x větší
proud
Princip údržby
pod napětím :Omezení energie
v obvodu
Příkon = Napětí x Proud
Vodíková skupina
Bezp. faktor
1.1 : Zona 2
1.5 : I.S.
Proud
230 mA
Bezp. faktor
Při použití napětí 12V můžeme přivést do obvodu
mnohem více energie než při 24V. Zvlášť
významné je to u Ex nL.
Odporové křivky
Napětí
43
44
Odporové křivky
R
12 Voltů
VZ
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Energy-limiting
Hazardous
area
connection
Hazardous
area
circuit
24 Voltů
S
A
F
E
T
Y
S
E
G
R
E
G
A
T
I
O
N
Napětí
Certified
component
Safe
area
circuit
Safe area
connection
Certified
transformer
Power
Galvanické oddělovače
Zenerova bariéra
45
46
Přístroj
s certifikátem
do SNV
BNV
SNV
Přístroj
s
certifikátem
do BNV
Myslivna 2010
Myslivna 2010
SNV
22
Cert.
rozhraní
Přístroj
bez
certifikátu
Jiskrově bezpečné rozhraní
Jiskrově bezpečný systém
47
Přístroj
s certifikátem
do SNV
BNV
48
Obecně platí, že kabel musí mít izolační schopnost 500V
mezi jádry a pláštěm a 1000V mezi svazky vodičů
Myslivna 2010
Instrument
Electronics
Power
supply
L
250V rms
max
N
• “Jištěný
transformátor
s dvojitým
vinutím"
• “Vstupní
napětí
max. 250V
rms"
E
Myslivna 2010
Doporučení:-
Necertifikované zařízení
Omezení na bezpečné straně
49
50
Typ A :
Vodivé stínění pokrývá alespoň 60% povrchové plochy.
Každý obvod má samostatné stínění.
S poruchou mezi obvody se neuvažuje.
Typ B :
Vodivé stínění pokrývá méně než 60% povrchové plochy.
Pokud v žádném obvodu není vyšší napětí než 60V,
pevně uložený kabel,
neuvažuje se s poruchou mezi obvody.
Typy C
&D:
Musí se počítat s možností vzniku poruch
a s jejími následky. Až dva zkraty a čtyři přerušení.
Pokud je bezpečnostní koeficient větší než 4,
neuvažuje se s poruchami
Použití vícežilových kabelů
Rozhraní se většinou umísťují do bezpečného prostředí
v blízkosti hranic se SNV.
Musí mít zaručeno krytí min. IP 20.
Pro montáž v SNV musí být pro rozhraní a kabely použito
další ochrany:
• Zona 1 : Pevný závěr ( Ex d )
• Zona 2 : Typ N
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Instalace rozhraní musí být provedena podle platných norem
(ČSN EN 60079-14), podle projektové dokumentace
a podle doporučení výrobce.
Instalace rozhraní
51
52
Použití přepěťových ochran
podle ČSN EN 60079-25
53
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Jednoduchá zařízení
Přepěťové ochrany v IS obvodech
• Co jsou jednoduchá zařízení?
– Pasivní prvky jako spínače, propojovací skříňky,
potenciometry a jednoduché polovodičové komponenty
– Zdroje naakumulované energie s dobře definovanými
parametry
– Zdroje energie, která nepřesáhne 1.5V, 0.1A or 25mW
54
23
Transmitter
EEx ia IIC T4
Ui < 30 V
Ii < 100 mA
Pi < 1.3W
Ci
Li
< 20 nF
< 10µH
Interface
System
EEx ia IIC T4
Cable Parameters
CC < 0.063 µF
LC < 4.20 mH
4 - 20 mA
[EEx ia] IIC
Uo
Io
Po
< 28 V
< 93 mA
< 0.65 W
Co
Lo
L/R
< 0.083 µF
< 4.2 mH
< 55 µH/
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Posuzování kompatibility
IS obvodů
4 - 20 mA
Multižilový kabel
4 - 20 mA
L/RC < 55 µH/
MTL7728+
Klasické připojení přístrojů
55
56
010011001011001
Remote I/O
57
0101011001
Kroucený kabelový pár
010011001011001
Jednoduchá sběrnicová topologie
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Jeden IS oddělovač
24
• Systémové parametry
• Diagnostické údaje
• Energie potřebná pro činnost přístroje
4 - 20 mA
Kombinovaná metoda
Otevřené průmyslové sběrnice
Myslivna 2010
Myslivna 2010
59
• Vstupní & výstupní data
Rychlá sběrnice
58
Hlavní rysy průmyslových sběrnic
• Pomocí jednoho páru vodičů se přenáší všechna
příslušná data.
Jeden IS oddělovač
• V minulosti byla běžná vzájemná
nekompatibilita průmyslových
sběrnic.
• Moderní systémy se téměř výhradně
vyrábí jako otevřené podle
mezinárodních norem.
• Uživatel tím získává nezávislost na
konkrétním dodavateli
– Má možnost výběru toho
nejlepšího, co je na trhu jak z
hlediska technického, tak i
ekonomického.
60
Vlastnosti fyzické vrstvy
Zapojení přístrojů
FOUNDATION
TM
Myslivna 2010
Myslivna 2010
• Podle normy IEC 61158
Fieldbus H1
Profibus PA
Fyzická vrstva
podle IEC 61158
• Stíněný kroucený pár – lze použít
stávající kabeláž
řetězové
• Současný přenos napájení
• Dosah až 1900m nejlepším kabelem
– opakovače na větší vzdálenost
paprskové
62
Propojky <1m
Hlavní větev
Odbočky
Konvenční přístup k návrhu
IS sběrnice
Segment
Terminator
Terminátor
Myslivna 2010
Myslivna 2010
• Až 32 přístrojů na jeden segment závislost na různých faktorech
• Jiskrová bezpečnost
61
Návazné
zařízení
R, L, C
Provozní
přístroj
Po, Uo, Io
Co, Lo
Pi , Ui , Ii
Ci , Li
Postup
� Prověřit bezp. parametry všech přístrojů
� Vzájemně porovnat :
�
Uo =< Ui , Io =< Ii , Po =< Pi …...pro každý přístroj
�
Zhodnocení kapacity a indukčnosti
� Ci + Ccable =< Co,
� Li + Lcable =< Lo
Terminologie sběrnic
64
63
• Jednoduchý návod na sestavení jiskrově
bezpečné sběrnice
• Počet provozních přístrojů zapojených na jeden
segment sběrnice Profibus PA nebo Fieldbus
Foundation H1 je dán jenom energetickou
charakteristikou zdroje.
• Segment může být rozšířen o další přístroje bez
nového výpočtu, pokud vyhovují modelu FISCO.
Fieldbus Intrinsically Safe COncept
Myslivna 2010
Fieldbus Intrinsically Safe COncept
Myslivna 2010
odbočky
• Přenosová rychlost 31.25kb/s
• Přístroje od různých dodavatelů mohou být
vyměněny bez nutnosti přepočítání.
• Kabely musí splňovat následující parametry:
• Odpor smyčky musí být v rozsahu 15 – 150 ohm/km
• Indukčnost smyčky musí být v rozsahu 0,4 – 1mH/km
• Kapacita smyčky musí být v rozsahu 80 až 200nF/km
• Maximální délka odboček je 30m
• Maximální délka hlavní větve je 1km pro IIC nebo 5km pro IIB skupinu
plynů.
• Typický kabel pro sběrnice:
-
50ohm/km, 0.8mH/km, 120nF/km
• Není potřeba systémový certifikát
65
66
25
Fieldbus Non-Incendive COncept
• Projektování jiskrově bezpečné sběrnice je
stejně jednoduché jako pro normální prostředí:
– Napětí napájecího zdroje
– Proud spotřebovaný přístrojem
– Ohmův zákon – odpor kabelů
– Musí zůstat >9V pro přístroj
67
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Výhody FISCO
• Speciálně navrženo pro zónu 2
• Podobný princip jako u FISCO
• Snížený bezpečnostní faktor umožňuje připojení
většího počtu přístrojů
• Hlavní větev a odbočky jsou nezápalné – Ex nL
• Není potřeba systémový certifikát
68
Zapojitelný počet přístrojů
Součásti fyzické vrstvy
Řídící systém
Zóna 1
MTL5053 (Entity), IIC/IIB Gas Groups
110mA available, typically 5 devices
FISCO, IIC Gas Groups
240mA available,
typically 12 devices
Myslivna 2010
Myslivna 2010
80mA available, typically 3 or 4 devices
69
Zóna 2
Segment
Odbočka
320mA available, typically 16
devices (180mA/9 devices in IIC)
Předpoklad 20mA na přístroj
70
Sběrnicový napáječ
26
Propojovací prvky v
ochranné skříňce
Napáječ
Obojí může být
redundantní
FISCO, IIB Gas Groups
FNICO, IIB Gas Groups
Napájecí
zdroj
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Redundantní napáječ
71
72
8-mi kanálový napáječ
Tradiční propojovací skříňka
Host connection
Screw terminals
Field connection
Screw terminals
8 segments
8 segments
73
Myslivna 2010
Myslivna 2010
For mounting on
vertical DIN rail
74
Propojovací bloky
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Sběrnice v normálním prostředí
Control system
24Vdc
24Vdc
General purpose
Fieldbus power supply
CONTROL ROOM
FIELD
75
76
Sběrnice v prostředí SNV
Metody ochrany:
High Energy
live work
devices
Trunk
24Vdc
?
Hazardous Area
protection
CONTROL ROOM
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Control system
FIELD
FOUNDATION Fieldbus Devices
Zone 2/Division 2
Hazardous area
No limit on number
of devices
Redundant power
Limitations on live
working
Non-incendive spurs
Zone 1
Fieldbus barrier
Zone 22/21
Fieldbus barrier
Division 1
Field wiring
components
77
Features
Energy
Limited
Trunk
Limit number of
devices
Simplex power
Live work trunk and
spurs
FNICO
FISCO
Fieldbus barrier*
78
27
24Vdc
24Vdc
High Energy Ex nA trunk
FIELD
Fieldbusová bariéra
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Nejiskřící kmen, nezápalné odbočky
24Vdc
24Vdc
High energy
Ex e trunk
FIELD
Zóna 1
Live-workable Ex nL
spurs
Ex nL or Intrinsically Safe Fieldbus devices
Zóna2
Zóna 0
FISCO or entity fieldbus devices
79
80
FISCO instalace
Myslivna 2010
Myslivna 2010
FNICO instalace
24Vdc
24Vdc
Live-workable Ex nL trunk
FIELD
24Vdc
24Vdc
Liveworkable
Ex i trunk
Zóna 1
FIELD
Live-workable
Ex i spurs
Zóna 2
Ex nL or Intrinsically Safe Fieldbus devices
Metody ochrany:
bez výskytu plynu
Myslivna 2010
Myslivna 2010
FISCO a „Entity devices„
24Vdc
24Vdc
Live-workable Ex i trunk
FIELD
Zóna 1
28
High Energy
Trunk
Features
Zone 2/Division 2
Entity spur
connector
83
FISCO fieldbus devices
82
81
Zone 1
Division 1
Entity certified
device
84
No limit on number
of devices
Redundant power
No live working
Non-arcing trunk and
spurs
EEx me Megablock
Or
EEx d enclosure
Explosionproof
enclosure
Zone 21
Pevný závěr Ex d
Myslivna 2010
Myslivna 2010
Nejiskřící segment a odbočky
24Vdc
24Vdc
High energy Ex nA trunk
FIELD
No live working
without power-down
or gas clearance
24Vdc
24Vdc
High energy Trunk
not live-workable
Junction box:
Ex d/Explosionproof
or Ex e
FIELD
Spurs not live-workable
Ex nA spurs
Zóna 2
Ex d/explosionproof Fieldbus devices
Ex n or Ex d/Explosionproof Fieldbus devices
Myslivna 2010
85
Zóna 1
86
Konec
87
29
30
Cyber Security in a Modern Process Network
Philip Nunn, Product Line Manager - Industrial Networks
Agenda
 Section 1: The current scenario…
 Section 2: The four myths of network security
 Section 3: How control system security differs from
IT security
 Section 4: Firewall Technology
 Section 5: The Bastion Model
 Section 6: Defence in Depth network security
 Section 7: Where and what to protect
Cyber Security in a Modern Process Network
Philip Nunn
Product Line Manager - Industrial Networks
2
A few incidents
The Current
Scenario…












3



Water Industry
Salt River Project SCADA Hack
Maroochy Shire Sewage Spill
Trojan/Keylogger on Ontario SCADA System
Viruses Found on Aussie SCADA Laptops
Audit/Blaster Causes Water SCADA Crash
DoS attack on water system via Korean
telecom
Penetration of California irrigation district
wastewater treatment plant SCADA







Chemical Industry
IP Address Change Shuts Down Chemical Plant

Hacker Changes Chemical Plant Set Points via

Modem
Nachi Worm on Advanced Process Control

Servers

SCADA Attack on Plant of Chemical Company

Contractor Accidentally Connects to Remote

PLC
Sasser Causes Loss of View in Chemical Plant
Infected New HMI Infects Chemical Plant DCS
Blaster Worm Infects Chemical Plant
Copyright MTL / BSI
Petroleum Industry
Anti-Virus Software Prevents Boiler Safety
Shutdown
Slammer Infected Laptop Shuts Down DCS
Electronic Sabotage of Gas Processing Plant
Slammer Impacts Offshore Platforms
Code Red Worm Defaces Automation Web
Pages
Penetration Test Locks-Up Gas SCADA System
Contractor Laptop Infects Control System
Power Industry
Slammer Infects Control Central LAN via VPN
Slammer Causes Loss of Comms to
Substations
Slammer Infects Ohio Nuclear Plant SPDS
Utility SCADA System Attacked
Virus Attacks a European Utility
Power Plant Security Details Leaked on
Internet
How do we track these incidents?
 The Repository for Industrial Security Incidents
(RISI) tracks network cyber incidents that directly
impact industrial and SCADA operations
www.securityincidents.org
 World‟s largest collection
of control system security
incidents
 Both malicious and
accidental incidents
are tracked
 Others – SCSIE (EuroSCSIE)
5
Four Myths of
Industrial Network
Security
6
31
Reported Incidents
Myth 1 – Nothing
much has changed…
Something changes here
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
7
8
Incident Drivers
Before 2001
After 2001
 Low number of external
incidents:
 Most incidents are externally
driven:
– Inappropriate employee
activity
– Virus/Trojan/Worm
 Widespread industrial adoption of Ethernet
 Increased interconnection of SCADA systems
Frequency
– Denial of Service
– Accidental events
External
27%
Possibilities of Shift
 Public awareness of SCADA and Control
Protocols become more mainstream
Audit or Other
5%
Accidental
32%
A ccidental
58%
External
61%
Internal
15%
 Skill set demands on staff
Internal
2%
Copyright MTL / BSI
Copyright MTL / BSI
Incident Types
Myth 2 - Control Systems
aren’t vulnerable to
hackers or viruses
 Malware accounts for 2/3
of the external incidents
on control systems
DoS
6%
Sabotage
13%
 Appears to match IT
trends
Malware
68%
% of Incident Types
2002 to Sept. 2005
11
32
System
Penetration
13%
12
What Really Hurts?
An “accidental” Security Incident
 Malware incidents are the most common but
aren‟t the most costly
 Control systems are highly susceptible to simple
network issues
Malware
68%
Other
8% Sabotage
4%
Accidental
79%
Hacker
8%
Accidental
12%
Sabotage
21%
Impact < $75,000
 August 19, 2006: - Operators at Browns Ferry
Nuclear plant had to “scram” the reactor due to a
potentially dangerous „high power, low flow
condition‟.
 Both redundant drives controlling the
recirculating water system had failed.
 Cause was determined to be “excessive traffic"
on the control systems network according to the
NRC.
 Traffic between two different vendors‟ control
products was the likely cause
“Unintentional, non-directed incident”
Impact > $75,000
13
14
External entry
Myth 3 – We
don’t connect to
the Internet
15
 Viewing the data
another way…
 “Remote” is the point
of entry into the
control system
Local
27%
Remote
56%
Physical
2%
Other or None
15%
16
“How Safe is a Glass of Water?”
Brum2600 Blackhat Conference:
Myth 4 – Hackers
don’t understand
SCADA
17
“Things started to get a little more
interesting…The talk was entitled „How safe is
a glass of water.‟It was a detailed breakdown
of the RF systems that are used by water
management authorities in the UK and how
these systems can be abused, interfered with
and generally messed.”
Source: The Register
18
33
The Hackers are Waking Up…
Talk No.16: SCADA Exposed
“Cyber-attacks on these systems and
subsystems can be targeted from remote
locations to multiple locations
simultaneously…
This talk focuses on the assessment of the
SCADA infrastructure and attack analysis
of the more common SCADA protocols in
use today.”
How Control Systems
Security differs from IT
Security
Source: Toorcon
TOORCON 7
19
Misapplication of IT Security
Assumptions
 There are important differences between
Information Technology (IT) networks and
Industrial Automation and Control Systems
(IACS) networks
 Problems occur because assumptions that are
valid in the IT world may not be on the plant floor
21
Let‟s Scan for Vulnerabilities…
 A gas utility hired a security company to conduct
penetration testing on their corporate IT network
 Consultant ventured into the SCADA network
 Penetration tool locked up the SCADA system
 Gas utility was not able to send gas through its
pipelines for four hours
20
The IT Approach to Vulnerability
Management
 In the IT world we can scan for vulnerabilities
on the network
 Then we patch…
22
And Then We Patch…
PLC/DCS/RTU patching can be done but…
– Controllers often run for years without shutdown
(long intervals between patches)
– Patching is dependent on vendor‟s patch policy.
– Am I vulnerable? How do I know?
– Does it require “return to vendor”?
– Patching may require re-certification of the entire
system (firmware upgrade to Safety System?)
 Penetration tools now include exploits
specifically for control systems.
23
34
24
Solutions
 DON‟T throw out all IT security technologies and
practices and start from scratch
 DON‟T ignore the whole cyber security problem
and hope it goes away
 DO borrow IT security technologies and practices
but modify them and learn how to use them
properly in our world
 DO develop clear understanding how industrial
assumptions and needs differ from that of the IT
world
Firewall Technology
 Types of Firewalls and how they work
 Challenges of Traditional IT Firewalls
 Firewall Rule Basics
25
26
Types of Firewalls
 Three general classes of Firewall:
Firewall Policy
 Access Control Lists (rules) typically permit or
deny data packets based on:
–
–
–
–
– Packet Filter
– Stateful Inspection
– Application Proxy
Source and destination IP address,
Source and destination TCP or UDP port numbers,
State of the TCP "ack" bit,
Direction of packet flow (i.e.. A- >B or B->A)
 Building a good filter requires a good
understanding of the type of protocols that will be
filtered
 A firewall is only as good as its rules!
27
Copyright MTL / BSI
Firewall Rules
 These 4 ACLs allow all outgoing Web (HTTP)
connections and allow incoming Web connections only
to the server at 10.20.30.3. (Cisco Pix)
acl
acl
acl
acl
acl
201 permit
201 permit
202 permit
202 permit
deny
tcp
tcp
tcp
tcp
any gt 1023 host 10.20.30.3 eq 80
any eq 80 10.20.30.0 0.0.0.255 gt 1023 established
host 10.20.30.3 eq 80 any gt 1023 established
10.20.30.0 0.0.0.255 gt 1023 any eq 80
The Bastion Model
 Why Security Solutions Fail
 Linux IP Tables
$IPT -A PCN_DMZ -p tcp --dport ! $DH_PORT -j LOG_PCN_DMZ
Copyright MTL / BSI
30
35
The Bastion Model of Security
 A popular solution for industrial security is to
install a single firewall between business and the
control system
 Known as the Bastion Model since it depends on
a single point of security
 Other examples of the bastion model:
– The Great Wall of China
– The Maginot Line
– The Berlin Wall
The Bastion Model Doesn't Work
 The Slammer Worm infiltrated a:
–
–
–
–
Nuclear plant via a contractor‟s T1 line;
Power utility SCADA system via a VPN;
Petroleum control system via laptop;
Paper machine HMI via dial-up modem
 Firewalls were in place for all of the above…
* Industrial Security Incident Database June 2006
31
32
Pathways into the Control Network
Infected Remote
Support
Internet

Office LAN

Unauthorized
Mis-Configured
Firewalls


Infected
Laptops
A Perimeter Defence is Not Enough
 We can‟t just install a control system firewall and
forget about security
 System will eventually be compromised
Connections

Modems
 So we must harden the SCADA system
Plant Network
HIS
 We need Defence in Depth

USB
Control LAN
FCS

RS-232 Links
External
PLC Networks

33
“Inadequately designed control
system networks that lack sufficient
defense-in-depth mechanisms” – NERC
No.2 of Top 10 Vulnerabilities of Control
Systems – 2007
35
Defence-in-Depth Strategy
 “By Defence-in-depth strategy, we mean the
protection measures composed of more than one
security control to protect the property.”
“Defence In Depth”
Network Security
 “By the use of this kind of multi-layer measures,
another layer will protect the property even if one
layer is destroyed, so the property is protected
more firmly.”
Yokogawa Security Standard of System
TI 33Y01B30-01E
36
36
37
The Solution in the IT World
Distributed Security Appliances
 Your desktop PC has flaws so you add security
software:
–
–
–
–
 But you can‟t add software to your PLC or RTU…
Internet
Attacks
Internet
Infected
Business PC
Patches
Personal Firewalls (like ZoneAlarm)
Anti-Virus Software
Encryption (VPN Client or PGP)

Internet
Firewall

Layer 5 Defence
(Enterprise)
Business Network
DMZ
Layers 3/4 Defence
(Control System)
Business/Control
System Firewall
Distributed
FW
Layers 1/2 Defence
(Device)

Cluster of
PLCs
Infected HMI
SCADA RTU
38
– Industrial form factor and robustness
– Electrician-friendly deployment
– Control tech-friendly remote configuration and
monitoring
– Global management capability
– Control system functionality
– Extensibility beyond just packet filtering
41
Electrician Friendly Deployment
 No IT knowledge required upon deployment
–
–
–
–
–
Zero-configuration in field
Attach the firewall to the DIN Rail
Attach instrument power
Plug in network cables
Walk away…
 Device should allow all traffic on startup
 Simple Override for troubleshooting
DCS Controllers
40
What is Needed in Industrial
Security?
 Extensive research at BCIT showed that a
successful industrial security appliance requires:
Distributed
FW
Industrial Form Factor
 Zone 2 Mounting
 Extended Temperature Range
 Redundant “Industrial” PSU Inputs (24VDC)
 DIN Rail Mounting
 Serial & Ethernet Ports
42
Remote Configuration & Global
Management
 Ability to configure & manage devices centrally
 Scalable – from one to thousands as plant
expands
 Simple – Plant expansion should not mean
network security is compromised
 Intuitive – Environment operator‟s are familiar
with
 Alarm handling, pass off to SCADA
43
44
37
Control System Functionality
More than a firewall?
 Need to “filter” by control protocols, not numbers:
“acl 201 permit tcp any eq 80 10.20.30.0 0.0.0.255 gt 1023 established “
(Cisco PIX)
“$IPT -A PCN_DMZ -p tcp --dport ! $DH_PORT -j LOG_PCN_DMZ”
(Linux iptables)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MODBUS/TCP
Ethernet/IP
Profinet
DNP3
DeltaV
IEC MMS
GE SRTP
Plantscape
Etc…
 Flexibility – as the network
changes, so does network
security
 Protect from known
vulnerabilities
 Firewall today, VPN tomorrow
 New requirements specific to
Process Control Systems (Deep
Packet Inspection)
 Time Stamping
 Logging
 Asset Management
 Future-proof investment
45
46
Network Boundary Security
Where & What to
Protect?
 Large IT-style firewalls on major access points
 Industrial firewalls on secondary access
Internet
Office LAN
Plant Network
HIS
Control LAN
External
PLC Networks
FC
S
47
48
Internal Network Security
ISA 99 - Zones & Conduits
 Industrial firewalls between sub-systems
– (ISA 99 Zoning)
Internet
Office LAN
Plant Network
Control LAN
FCS
49
38
RS-232
Links
50
ISA 99 - Zones & Conduits
Protection from Wireless Systems
 Specific stateful filtering of wireless traffic
Internet
Wireless
Access
Point
Office LAN
Plant Network
Firewall LSM filters
wireless traffic
Control LAN
51
53
Protection of OPC Traffic
 Now – Restricts OPC port range to 100 ports
 Future – tunnels OPC to single port and filters all
OPC traffic
Protection for Unpatchable Systems
 Servers with old operating systems (like NT4) that
cannot be patched
Office LAN
NT4
Based
Server
Plant Network
Plant Network
OPC LSM filters traffic
Firewall LSM filters
bad traffic
Control LAN
Control LAN
54
55
Protection of Safety Systems
 Read-only MODBUS/TCP connections to safety
systems
Office LAN
Protection from Insecure Networks
 Connection to control systems over insecure
networks (Firewall and VPN LSM)
Office LAN
Plant Network
MODBUS/TCP LSM
only allows MODBUS
Read commands
HIS
Control LAN
Firewall LSM filters
and VPN LSM
encrypts traffic
Plant Network
HIS
Off-Site
PLC Networks
Control LAN
Safety System
FCS
FCS
56
Insecure
Network
57
39
iOpener
Thank you for listening
Any questions…?
Copyright : Langner Communications
40
58
59
Zenerovy bariéry MTL 7700
A K T I V I T Y F I R MY
Přístroje pro práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu
Snímače fyzikálních veličin
• řídící systémy
Regulátor tlaku AP Tech
• měřidla a regulátory malého
hmotnostního průtoku
• vstupně - výstupní systémy
• plovákové snímače výšky hladiny
• průmyslové sběrnice Foundation
• magnetické i přímé stavoznaky
Fieldbus a Profibus PA
• bariéry a oddělovače
• terminály, displeje, indikátory,
čítače
Oddělovací převodníky MTL 4000
Kalibrátor malého hmotnostního
průtoku plynu DH Instruments
• sirény, majáky, poplachové hlásiče
Ruční zdroj tlaku
Digitální referenční tlakoměr
Crystal Engineering
Stavoznak KSR-Kuebler
• ultrazvukové snímače hladiny
• snímače průtoku a vlhkosti
sypkých materiálů
• snímače pH
• hmotnostní měřidla průtoku
sypkých látek
Prostorový detektor
plynu Det-Tronics
Bezpečnostní řídící systémy
• snímače rosného bodu zemního plynu
Komponenty plynových
a vakuových rozvodů
Snímač toxického
plynu Det-Tronics
Detektor plynu Det-Tronics
Řada TP
• kompresní šroubení
• tvarovky a armatury pro měření
a regulaci
Primární absolutní pístový tlakoměr
DH Instruments
• snímače meteorologických veličin
• meteorologické měřící systémy
Kalibrační technika
• primární etalony tlaku, teploty
Kalibrační software
Regulátor hmotnostního
průtoku Bronkhorst
• pístové a digitální tlakoměry
• ultračisté potrubní systémy pro
• přenosné kalibrátory tlaku a teploty
Ochrana proti přepětí MTL
CMX
a malého hmotnostního průtoku
• vakuové komponenty a systémy
polovodičový průmysl
Řada SD
• snímače vlhkosti v oleji
Multifunkční kalibrátor
Beamex MC5
• ventily a ventilové soupravy
• regulátory tlaku
Ochrana proti přepětí MTL
• snímače koncentrace CO2
• automatické kalibrační systémy
• software pro řízení a dokumentaci
Unikátní aparatury pro vědu
a výzkum ve spolupráci
s firmou SVCS
Kompresní šroubení
HAM-LET
kalibrační údržby
5-cestná ventilová souprava
Multi Instruments
MEDC - nevýbušná siréna
Jiskrově bezpečné displeje BEKA
HIMA - bezpečnostní řídící systém H51q
2010
MYSLIVNA
2010
Oddělovací převodníky MTL 5000
A K T I V I T Y F I R MY
MYSLIVNA
Automatický kalibrátor tlaku PPC3
DH Instruments
Měření zbytkové vlhkosti
sypkých látek Mütec
Měření vlhkosti a rosného bodu
Vaisala
MEDC
- nevýbušný maják
Průmyslový pístový tlakoměr Pressurements
MYSLIVNA
2010
Optátova 37 • 637 00 Brno • ČR
Tel.: 541 423 211 • Fax: 541 423 219
e-mail: [email protected] • www.dex.cz
Pražská 11 • 811 04 Bratislava • SR
Tel.: 02 5729 7421 • Fax: 02 5729 7424
e-mail: [email protected] • www.dex.sk
Download

MYSLIVNA 2010-sborník přednášek - D