Centrum doktorských studií
O Centru doktorských studií IPS
Centrum doktorských studií (CDS) funguje od roku 2012 při Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze
( www.cuni.cz ). CDS je koordinačním pracovištěm doktorského studia politologie a mezinárodních vztahů ,
které má přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace
postgraduálních programů.
Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a
samotného Institutu politologických studií. Mezi aktivity CDS proto patří:
Podpora uchazečů o doktorské studium
komunikace s uchazeči, pomoc při přípravě podkladů pro přijímací řízení (především konzultace projektu dizertační
práce)
• Podpora současných doktorských studentů
koordinace zpracování individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů, organizace metodických schůzek a
zpracování metodických pokynů pro doktorandy, podpora studentů při podávání žádostí o granty, vytváření platformy
pro sdílení zkušeností ohledně vědeckých a výzkumných aktivit (konference, semináře…)
• Podpora Institutu politologických studií v oblasti organizace doktorského studia
prezentace a propagace doktorského studia na IPS, pomoc s přípravou obhajob dizertačních prací a státních
doktorských zkoušek
Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských
studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.
•
Personální obsazení
PhDr. Ilona Kruntorádová je studentkou doktorského programu na Katedře politologie a členkou Centra doktorských
studií. Absolvovala magisterské studium v oboru Politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s celkovým
výsledkem státní závěrečné zkoušky výborně s pochvalou děkana za vynikající výkon u státní magisterské zkoušky
a pochvalou děkana za vynikající diplomovou práci. Její disertační práce nese název „Finanční aspekty autonomie
municipalit v politickém systému České republiky“. Její výzkumný zájem je zaměřen na lokální politiku, konkrétně pak
na dimenzi finančních aspektů financování municipalit.
Mgr. Karolína Musilová je interní doktorandkou na katedře politologie IPS FSV UK, kde absolvovala i magisterské a
bakalářské studium. Odborně se zaměřuje na oblast lokální politiky. Zpracovává disertační na práci na téma Projevy
postmateriálního štěpení v systému víceúrovňového vládnutí České republiky.
Mgr. Ivana Miková v rámci svého doktorského studia zpracovává disertační práci na téma Teoretická reflexe
hospodářského regionalismu Východní a Jihovýchodní Asie. Testování teorie domina. Odborné zaměření: integrační
procesy, teorie regionalismu. Vzdělání: Mezinárodní vztahy FPVaMV Banská Bystrica, Mezinárodní vztahy FSV UK
Praha; Studijní pobyt: Maastricht University, Netherlands. Odborné zaměření: integrační procesy, teorie regionalismu.
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské
politiky (MSc) na London School of Economics. Působil mj. jako výzkumný asistent na Ústavu mezinárodních vztahů a
jako redaktor časopisu Global Politics. Odborně se zaměřuje na anglickou školu MV, koncept státu a jeho postavení v
MV, čínskou domácí a zahraniční politiku a v menší míře na celý region východní Asie. Jeho doktorský projekt se věnuje
Číně a organizaci její státnosti v souvislosti s extrateritoriálním násilím v mezinárodní společnosti.
Mgr. Martin Kryšpín Vimmr je studentem doktorského programu na Katedře politologie FSV UK v Praze. Bakalářské
studium absolvoval v oboru Politologie a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze a navazující magisterské studium
v oboru Politologie na stejné fakultě. Odborně se zaměřuje na problematiku etnického konfliktu v demokracii a na
evropskou lokální politiku. Jeho disertační práce se zaměřuje na chování etnických stran na komunální úrovni v evropské
komparativní perspektivě. V roce 2013 byl oceněn jako nejlepší účastník letní školy POLLOC: Policy Making And Politics
At The Local Level díky které získal měsíční stáž v Evropském parlamentu v Bruselu a během magisterského studia
absolvoval semestrální pobyt na De Monfort University in Leicester ve Velké Británii.
Rozdělení pracovních činností
•
PhDr. Ilona Kruntorádová ( [email protected] )
Koordinace a kontrola úkolů v rámci CDS
Compiled 14.1.2015 21:07:43 by Document Globe ®
1
•
•
•
Komunikace s vedením IPS, školiteli a garantkami doktorských studijních oborů
Alumni program
Podpora pro legislativní rámec doktorského studia
Mgr. Karolína Musilová ( [email protected] )
Organizace přijímacích zkoušek, státnic a obhajob a aktualizace seznamu doktorandů, vedení přehledů a šanonu
s informacemi o doktorandech (KP)
• Spoluorganizace programu stáží pro studenty IPS, Erasmus +
• Příprava metodických materiálů (handbook, administrativní postupy) a informování doktorských studentů o
novinkách a aktualitách týkajících se organizace, průběhu i obsahu studia
• Komunikace s uchazeči o studium (KP)
•
Mgr. Ivana Miková ( [email protected] )
Hospodářka ČSPV
Organizace kongresu ČSPV, ECPR
Organizace přijímacích zkoušek, státnic a obhajob a aktualizace seznamu doktorandů, vedení přehledů a šanonu
s informacemi o doktorandech (KMV)
• Komunikace s uchazeči o studium (KMV)
•
•
•
•
•
•
•
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. ( [email protected] )
Tajemník ČSPV
Grantová činnost za účelem podporu pořádání kongesů IPS FSV UK
Příprava mimořádných odborných seminářů
Podpora sdílení zkušeností s výzkumem a vyhledávání a zprostředkování informací o zajímavých odborných akcích
•
•
•
•
Mgr. Martin Kryšpín Vimmr ( [email protected] )
Administrace ISP
Příprava dne otevřených dveří
Administrace hodnocení doktoranda a dodatku
Propagace (web, tištěné propagační materiály)
Compiled 14.1.2015 21:07:43 by Document Globe ®
2
Download

ve formátu PDF - Institut politologických studií FSV UK