C
Bytové
Družstvo
afourkova
Vážení členové Bytového družstva Cafourkova (dále též pouze „BD“) – bydlící, nebydlící a
členové - vlastníci
C
představenstvo BD svolává, v souladu s ustanovením článku 43 odst. 1 platných stanov BD,
ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA CAFOURKOVA,
na kterou Vás tímto srdečně zve.
Termín konání:
úterý 9. 12. 2014 od 18:00 hodin
Místo konání:
Kulturní dům Krakov - velký sál, Praha 8
Návrh programu členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
Zahájení, schválení programu;
Zpráva o činnosti představenstva za období od poslední ČS;
Zpráva o činnosti kontrolní komise za období od poslední ČS;
Informace o hospodaření BD za období od poslední ČS;
Informace o provedených opravách a aktuálním technickém stavu domu od poslední ČS a nejbližší
opravy;
6. Projednání a přijetí nových Stanov BD
7. Různé.
Registrace členů BD a hostů do prezenčních listin bude zahájena v 17:00 hodin, a to na základě
předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena BD
nebo hosta. V případě zastupování se zástupce člena družstva též prokáže občanským průkazem,
případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a ověřenou plnou mocí.
V zájmu důstojného průběhu členské schůze zdvořile žádáme členy BD, aby své připomínky a
dotazy sdělili představenstvu nebo kontrolní komisi v dostatečném předstihu před konáním schůze
(mailem, do schránky BD, nebo na schůzi představenstva a kontrolní komise), aby bylo možné
event. danou problematiku zakomponovat přímo do programu.
Členská schůze proběhne za účasti notáře.
!!! PŘIJĎTE VČAS A VŠICHNI, PŘÍPADNĚ ZAJISTĚTE OVĚŘENOU PLNOU MOC –
JE TŘEBA 100% SCHVÁLENÍ STANOV BD!!!
V Praze dne 11. 11. 2014
Za představenstvo BD:
Marcela Krčmářová v. r.
předsedkyně představenstva
Bytové družstvo Cafourkova
Sídlo: Praha 8, Cafourkova 523/7, PSČ 18100
IČ: 24727300
zapsáno u Městského soudu v Praze pod spis. zn. Dr 7522
www.cafourkova.cz
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: du8ts6q
Download

zde - Bytové družstvo Cafourkova