B3-12/1-SR
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
B3-12/1-SR
SMĚRNICE REKTORA UP (SR)
Dodatek č. 3
ke směrnici rektora UP č. B3-09/3
Zásady studentské grantové soutěže
na Univerzitě Palackého v Olomouci
Seznam schválených projektů v roce 2012
Obsah:
I. Úvodní ustanovení
Seznam schválených projektů v roce 2012
II. Závěrečná ustanovení
Zpracoval:
Prorektorka UP pro vědu a výzkum
Platnost:
Účinnost:
dnem 5. března 2012
dnem 7. března 2012
Rozdělovník:
rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP,
ASC UP,
vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP,
OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP,
OPOP, OK
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu a kontroly UP,
Útvar organizace a řízení UP.
2
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
DODATEK č. 3
ke směrnici rektora UP č. B3-09/3
Zásady studentské grantové soutěže na UP
Seznam schválených projektů v roce 2012
I. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 směrnice rektora UP č. B3-09/3 Zásady studentské grantové soutěže
na UP a na základě doporučení Grantové rady UP rozhodl rektor UP o přidělení finanční podpory následujícím projektům Studentské grantové soutěže na UP v roce 2012:
Seznam schválených projektů
Registrační číslo
projektu
LF_2010_008
LF_2011_002
LF_2011_003
LF_2011_004
LF_2011_011
LF_2011_014
LF_2011_016
LF_2011_017
LF_2011_018
LF_2012_004
LF_2012_005
LF_2012_006
Název projektu
Molekulární mechanismy zánětlivých
nemocí kardiopulmonálního systému
a komplikací implantační/transplantační
léčby: příspěvek mezioborového
integrovaného týmu
Molekulární detekce mikrobů a jejich
vlastností, konstrukce a testování
polyepitopových antigenů B. burgdorferi
Vliv vybraných nápojů typu soft drink
na mechanické vlastnosti skloviny
lidských extrahovaných zubů
Kvantifikace gonozomálních genů TSPY
a TSPX
Molekulární podstata a diagnostické
markery vybraných hematologických
a systémových chorob
Přírodní látky a nanomateriály
s protizánětlivými účinky
Revaskularizace chronického uzávěru
femoropopliteální oblasti u osob
s intermitentními klaudikacemi: srovnání
chirurgického bypassu a subintimální
rekanalizace
Kontinuální sledování a popis interakce
psychiatrických a neurologických
projevů u pacientů s Huntingtonovou
chorobou v jednotlivých stádiích nemoci.
Pokročilá studia molekulární a translační
medicíny II.
Metabolismus léčiv jako jeden
z faktorů ovlivňujících lékové interakce
a personalizaci farmakoterapie
Výskyt neurodegenerativního
parkinsonismu v izolované populaci
jihovýchodní Moravy – prospektivní
studie
Detekce mikroorganismů a jejich
vlastností molekulárními metodami
Řešitel
Schválená
dotace 2012
prof. MUDr. Martin PETŘEK, CSc.
(Ústav imunologie)
400 314,00
prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D.
22 700,00
MUDr. Zdeňka ZAPLETALOVÁ, Ph.D.
59 723,00
doc. RNDr. Radek VRTĚL, Ph.D.
10 996,00
doc. RNDr. Vladimír DIVOKÝ, Ph.D.
320 911,00
prof. RNDr. Jitka ULRICHOVÁ, CSc.
21 565,00
MUDr. Jana FIALOVÁ
61 401,00
Mgr. Zdeňka BLAŽKOVÁ
123 863,00
doc. MUDr. Marián HAJDÚCH, Ph.D.
545 776,00
prof. RNDr. Pavel ANZENBACHER,
DrSc.
MUDr. Michaela KAISEROVÁ
doc. MUDr. Petr HAMAL, Ph.D.
1 009 534,00
200 549,00
1 174 836,00
3
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
LF_2012_007
LF_2012_008
LF_2012_009
LF_2012_010
LF_2012_011
LF_2012_013
LF_2012_015
LF_2012_016
LF_2012_017
LF_2012_018
LF_2012_019
LF_2012_021
LF_2012_022
FF_2011_012
FF_2011_021
FF_2011_039
FF_2011_061
FF_2011_064
FF_2012_002
FF_2012_003
FF_2012_004
FF_2012_005
FF_2012_006
FF_2012_007
FF_2012_008
Genetika a imunogenomika vybraných
hematologických a systémových
onemocnění.
Využití zobrazovacích metod
u vybraných typů onemocnění
Sekvenační a epigenetické analýzy
gonozomálních genů TSPY a TSPX
ve vztahu ke gonadální patogenezi
Molekulární mechanismus účinku
přírodních látek a nových materiálů
Nové imunologické metody v prevenci
a diagnostice chorobných stavů
Neurodegenerativní onemocnění, jejich
patogeneze a její současné možnosti
terapeutického ovlivnění.
Náhrada ztáty kosti alveolárního
výběžku při agenezi dolních
druhých premolárů bone splittingem
a ortodontický pohyb zubu
do reparovaného prostoru.
Molekulární podstata a diagnostické
markery vybraných hematologických
a systémových chorob III.
Biomarkery a translační medicína
Molekulární cíle a léčiva
Studium buněčného poškození
a buněčné signalizace ve vztahu
k jejich potenciálnímu diagnostickému
a terapeutickému využití
Prevalence výskytu nosního nosičství
kmenů Staphylococcus aureus
a meticilin-rezistentních S. aureus
u studentů všeobecného lékařství LF UP
v Olomouci
Léčba kritické končetinové ischemie
Virtuální šikana a její psycho-sociální
konsekvence u vysokoškolských
studentů
Hugo Haas – mezi středoevropskou
a americkou kulturou
Podmínky práce školních psychologů
v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji
Rytmické členění vět a jejich prozodický
přepis v moderní hovorové čínštině
Učební slovník čínských znaků
(prototyp)
Management v éře sociálních médií
Biologická a pěstounská rodina: pohled
dospělých, kteří byli vychováni mimo
vlastní rodinu
Grammalogická analýza
nejfrekventovanějších čínských znaků
Příprava a vydání kolektivní monografie
o teorii a výzkumu spotřební kultury
Jezuitský řád a péče o tělo a ducha
v období baroka
Cirkadiánní preference ke vztahu
k depresivitě a poruchám spánku
Spisovatelé Univerzity Palackého
v Olomouci
MUDr. Luděk RAIDA, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav HEŘMAN, Ph.D.
doc. RNDr. Radek VRTĚL, Ph.D.
2 140 574,00
96 196,00
791 009,00
prof. RNDr. Jitka ULRICHOVÁ, CSc.
1 888 000,00
Mgr. Michal KŘUPKA
1 355 321,00
MUDr. Kateřina FARNÍKOVÁ
MUDr. Ivo MAREK, Ph.D.
550 000,00
60 943,00
doc. RNDr.Vladimír DIVOKÝ, Ph.D.
1 866 004,00
doc. MUDr. Marián HAJDÚCH, Ph.D.
MUDr. Petr DŽUBÁK, Ph.D.
1 621 760,00
1 389 826,00
Ing. Ivo ÜBERALL, Ph.D.
2 813 911,00
doc. RNDr. Ivanka MATOUŠKOVÁ,
Ph.D.
162 391,00
MUDr. Jana FIALOVÁ
380 513,00
Jan ŠMAHAJ
66 608,00
Mgr. Jan KŘIPAČ, Ph.D.
59 626,00
Veronika KAVENSKÁ, , PhDr.
61 770,00
Mgr. David UHER, Dr.
30 078,00
Mgr. Tereza SLAMĚNÍKOVÁ
20 852,00
doc. Ing. Jaroslava KUBÁTOVÁ, Ph.D.
(Katedra aplikované ekonomie)
216 000,00
doc. PhDr. Irena SOBOTKOVÁ, CSc.
(Kat. psychologie)
215 722,00
Mgr. Tereza SLAMĚNÍKOVÁ
(Katedra asijských studií)
Mgr. Pavel ZAHRÁDKA, Ph.D.
(Kat. sociologie a andragogiky)
prof. PhDr.Ladislav DANIEL, Ph.D.
(Kat. dějin umění)
Mgr. Denisa JANEČKOVÁ
(Filozofická fakulta)
Prof. PhDr.Lubomír MACHALA, CSc.
(Kat. bohemistiky)
138 005,00
242 791,00
215 305,00
247 591,00
249 617,00
4
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
FF_2012_013
FF_2012_014
FF_2012_015
FF_2012_017
FF_2012_018
FF_2012_019
FF_2012_020
FF_2012_021
Nový pohled na významné události
a osobnosti dějin olomoucké univerzity
a její filozofické fakulty
Francouzské tisky v knihovních fondech
arcibiskupské zámecké knihovny
Kroměříž. Literatura s duchovní
tematikou
Pamětní kniha evropské malířské
avantgardy (1897–1955)
Historie a současnost olomoucké
polonistiky
Malá Haná – paměť kulturní krajiny
FF_2012_023
Jan de Herdt a nizozemští umělci
na Moravě v 2. pol. 17. století
FF_2012_024
Metodologie v přírodní filosofii
FF_2012_025
Britské detektivky – od románu
k televizní sérii II
FF_2012_027
FF_2012_028
FF_2012_029
FF_2012_030
FF_2012_031
FF_2012_032
FF_2012_033
FF_2012_035
FF_2012_036
222 391,00
doc. PhDr. Marie VOŽDOVÁ, Ph.D.
(Kat. romanistiky)
249 980,00
doc. PaedDr. Alena KAVČÁKOVÁ, Dr.
(Kat. dějin umění)
prof. PhDr. Marie SOBOTKOVÁ, CSc.
(Kat. slavistiky)
Mgr. Markéta GREGOROVÁ
Skotská gotická próza
(Kat. anglist. a amerikanistiky)
Mgr.Vladimíra FONFÁROVÁ
Kaptioly ze současné kanadské literatury
(Kat. anglist. a amerikanistiky)
Pozdně gotické sochařství ve východních
Mgr. Milan DOSPĚL
Čechách a jeho umělecko historické
vazby k Vratislavi a kulturním centrům (Filozofická fakulta)
Dolního Slezska.
K působení Antona Pilgrama na Moravě Bc. Lucie VALDHANSOVÁ
a Slovensku
(Filozofická fakulta)
FF_2012_022
FF_2012_026
doc. PhDr. David PAPAJÍK, Ph.D.
(Kat. historie)
Opasek jako symbol a součást
středověkého oděvu
Terapeutické možnosti metody
Restricted Environmental Stimulation
Technique
Filozofická východiska moderní
demokracie
Sémantika japonských osobních jmen
Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel
olomoucké anglistiky
Smil z Lichtenburka – osobnost mezi
tradicemi a inovacemi
Opomíjení Romové: mapy úspěšného
začleňování do společnosti
Statistická frekvenční analýza IT
terminologie v evropských a asijských
jazycích
Segmentace pro testování Menzerath-Altmannova zákona a hypotéz s ním
souvisejících
Free jazz trio: čtyřicetiletá historie
významné olomoucké hudební
skupiny slovem, obrazem a zvukem
v celorepublikovém kontextu
FF_2012_037
Židé na Moravě: prameny a studie
FF_2012_039
Fenomén studentského divadla
na Filozofické fakultě UP
doc. PhDr. Eduard DROBERJAR, Ph.D.
(Kat. historie)
Mgr. Miroslav KINDL
(Filozofická fakulta)
Mgr. Pavel HOBZA, Ph.D.
(Kat. filozofie)
Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D.
(Kat. divadel., filmových a mediál.
studií)
Mgr. Petra MAZÁČOVÁ
(Filozofická fakulta)
Mgr. Marek MALŮŠ
(Filozofická fakulta)
PhDr. Petr VODEŠIL, Ph.D.
(Kat. filozofie)
Mgr. Ivona BAREŠOVÁ, Ph.D.
(Katedra asijských studií)
Mgr. Michaela MARTINKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Tomáš SOMER
(Filozofická fakulta)
PhDr. Daniel TOPINKA, Ph.D.
(Kat. sociologie a andragogiky)
193 730,00
213 361,00
249 998,00
250 000,00
115 356,00
134 556,00
224 713,00
109 451,00
248 216,00
247 631,00
180 078,00
248 696,00
241 926,00
85 356,00
249 008,00
160 130,00
211 522,00
Mgr. Bc. Jarmila FIURÁŠKOVÁ
(Katedra asijských studií)
114 196,00
Mgr. Martina BENEŠOVÁ
(Katedra obecné lingvistiky)
242 930,00
Mgr.Jan BLÜML (Kat. muzikologie)
190 956,00
Mgr. Marie CRHOVÁ, Ph.D.
(Centrum judaistických studií)
doc. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ,
Ph.D. (Kat. divadel., filmových
a mediál. studií)
249 595,00
184 817,00
5
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
FF_2012_040
FF_2012_041
FF_2012_045
FF_2012_047
FF_2012_049
FF_2012_051
FF_2012_052
FF_2012_053
FF_2012_054
FF_2012_056
FF_2012_059
FF_2012_060
FF_2012_061
FF_2012_062
FF_2012_063
FF_2012_064
FF_2012_065
FF_2012_066
FF_2012_069
FF_2012_070
Typologie a vývoj účetních soustav
používaných na území českého státu
před rokem 1989
Hudba na Univerzitě Palackého
v Olomouci
Pronásledování, exkluze a tolerance
netradičních náboženských menšin –
případ českého buddhismu a Církve
sjednocení před a po roce 1989
Recepce středověké tristanovské látky
v českých zemích
Recepce díla Frederika van Eedena
v české literatuře s důrazem na překlady
jeho díla od Arnošta Procházky: paralely
mezi oběma spisovateli a mezi jejich
literárními prostředími
Tradice a inovace v bádání Františka
Spurného o tématu severomoravských
procesů s čarodějnicemi
„Ordnung wie es soll mit dem
Gottesdienst (...) in der (...) Stat
Elbogen gehalten werden“ a následná
kontroverze mezi Janem Žákem
a Wolfgangem Rappoltem
Mapování vyučovacích stylů učitelů jako
metoda nezbytného rozvoje lidských
zdrojů ve školství
Mikroregiony a MAS jako alternativní
struktura pro zefektivnění politiky
na lokální úrovni
Vědecká a společenská kontextualizace
německy psané literatury z Moravy
Dimenze vertikality v osobnostním
rozvoji prostřednictvím zkušenostního
učení a její reflexe ve vědách o výchově
a vzdělávání
Románové dílo Josefa Galíka
Soubor baletu profesionálního českého
divadla v Olomouci v letech 1920–2000
Současná ruská, ukrajinská a polská
literatura jako jev estetický a problém
překladatelský.
Průzkum a analýza finanční gramotnosti
akademické obce Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Kaple Božího hrobu v Čechách
a na Moravě v období baroka
TOLERANCE – PROMĚNY TEORIE
A PRAXE
Identifikace vícedimenzionálního
modelu subjektivní časové zkušenosti
Hodnocení kvality jako součást
překladatelského procesu
Tanec a pohyb jako součást
psychoterapeutického procesu
v prostředí psychiatrické léčebny
FF_2012_072
Vědecký odkaz profesora Eduarda Petrů
PřF_2012_001
Biodiverzita rostlin a jejich interakce
s prostředím
Mgr. Pavla SLAVÍČKOVÁ, Ph.D.
(Katedra asijských studií)
114 313,00
Mgr. Petr LYKO, Ph.D.
(Kat. muzikologie)
156 166,00
doc. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr.
(Kat. sociologie a andragogiky)
209 408,00
Mgr. Kristýna SOLOMON, Ph.D.
(Kat. germanistiky)
154 616,00
Mgr. Zuzana VAIDOVÁ
(Filozofická fakulta)
106 898,00
Zuzana HARAŠTOVÁ
(Filozofická fakulta)
82 130,00
Mgr. Soňa ČERNÁ
(Kat. germanistiky)
241 356,00
PhDr. Soňa LEMROVÁ, Ph.D.
(Kat. psychologie)
186 922,00
Mgr. et Bc. Karel PÁRAL
(Filozofická fakulta)
246 000,00
Mgr. Ctirad SEDLÁK
(Filozofická fakulta)
238 522,00
Mgr. Pavel VESELSKÝ, Ph.D.
(Kat. sociologie a andragogiky)
197 861,00
Mgr. Jiří HRABAL, Ph.D.
(Kat. bohemistiky)
Mgr. Alice ONDREJKOVÁ, Ph.D.
(Kat. muzikologie)
235 217,00
156 726,00
doc. PhDr. Zdeněk PECHAL, CSc.
(Kat. slavistiky)
249 469,00
Ing. Zdeněk PUCHINGER
(Katedra aplikované ekonomie)
133 396,00
Tomáš ŘEPA (Filozofická fakulta)
235 513,00
Mgr. Jarmila KAŠPÁRKOVÁ
(Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Panajotis CAKIRPALOGLU,
DrSc. (Kat. psychologie)
Mgr. Jitka ZEHNALOVÁ, Dr.
(Kat. anglist. a amerikanistiky)
PhDr. Marek KOLAŘÍK, Ph.D.
(Kat. psychologie)
Mgr. Jana KOLÁŘOVÁ, Ph.D.
(Kat. bohemistiky)
prof. RNDr. Aloisie POULÍČKOVÁ,
CSc.
243 263,00
167 635,00
248 596,00
78 703,00
231 991,00
1 297 000,00
6
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
PřF_2012_002
PřF_2012_003
PřF_2012_004
PřF_2012_005
PřF_2012_006
PřF_2012_007
PřF_2012_008
PřF_2012_009
PřF_2012_010
PřF_2012_012
PřF_2012_013
PřF_2012_014
PřF_2012_015
PřF_2012_016
PřF_2012_017
PřF_2012_018
PřF_2012_019
PřF_2012_020
PřF_2012_021
PřF_2012_022
PřF_2012_023
PřF_2012_024
PřF_2012_025
PřF_2012_026
PřF_2012_027
PřF_2012_028
PřF_2012_029
Interakce mezi obsahovými složkami
výživy a metabolismem léčiv.
Koherenční a nelineární optika – vybrané
kapitoly III
Využití mineralogických
a geochemických metod při studiu
archeologických objektů a artefaktů
Moderní optika a její aplikace
Izolace, identifikace, kvantifikace
a biologická aktivita vybraných skupin
rostlinných hormonů
Maloformátové snímkování při studiu
vlivu heterogenity povrchu na charakter
stanoviště
Aplikovaná a přístrojová fyzika
v nanomateriálovém výzkumu
Komplexy přechodných kovů
s aplikačním potenciálem
Ekologické procesy v terestrických
populacích a společenstvech
Studium proteinů a enzymů zapojených
do metabolismu aminoaldehydů,
cytokininů a reaktivních forem dusíku
a kyslíku, a využití imobilizovaných
enzymů pro biotechnologické aplikace
Indikátory kvality života a udržitelného
rozvoje – výpočet Indexu stavu
budoucnosti pro
Optometrie a její aplikace
Syntéza 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol4-yl)diazenyl)fenolu a jeho aminosubstituovaných derivátů na pevné fázi
Studium molekulárních a buněčných
mechanismů účinků nových derivátů
cytokininů
Matematické modely a struktury
Reprodukční strategie živočichů
Kvantová optika a kvantové zpracování
informace
Selektivita a analýza složitých matric
Evoluční ekologie ptáků
Syntéza v oblasti polysubstituovaných
derivátů chinolinu a chinolin-4(1H)-onu
Příprava nových derivátů pteridinu
a jiných analogických heterocyklů
pomocí syntézy na pevné fázi.
Člověk a krajina: geografické
a environmentální aspekty
Studium MAPK mutantů Arabidopsis
za účelem zvýšení rezistence rostlin
na abiotické stresy
Pokročilé studie v molekulární a obecné
biofyzice
Syntéza a studium pyrazolových
inhibitorů CDK s cytostatickými účinky
Nanosystémy, Biomolekuly
a Molekulární Systémy
Teorie a algoritmy pro zpracování
informací
prof. RNDr. Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D.
Mgr. Radek MACHULKA
999 000,00
1 601 000,00
RNDr. Zdeněk DOLNÍČEK, Ph.D.
300 000,00
prof. RNDr. Zdeněk HRADIL, CSc
1 856 000,00
Mgr. Karel DOLEŽAL, Dr.
853 000,00
Mgr. Jana SVOBODOVÁ, Ph.D.
233 000,00
doc. RNDr. Libor MACHALA, Ph.D.
1 629 000,00
prof. RNDr. Zdeněk TRÁVNÍČEK,
Ph.D.
1 397 000,00
Prof. MVDr. Emil TKADLEC, CSc.
218 000,00
Mgr. Marek PETŘIVALSKÝ, Dr.
1 206 000,00
doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc.,
Ph.D.
132 000,00
RNDr. Mgr. František PLUHÁČEK,
Ph.D.
742 000,00
Mgr. Eva SCHÜTZNEROVÁ
204 000,00
prof. Ing. Miroslav STRNAD, CSC.,
DSc.
1 721 000,00
doc. RNDr. Jan KÜHR, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš GRIM, Ph.D.
2 693 000,00
1 361 000,00
prof. RNDr. Miloslav DUŠEK, Dr.
2 167 000,00
doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.
doc. Mgr. Karel WEIDINGER, Dr.
1 981 000,00
968 000,00
Bc. Adam ŠIMÁČEK
242 000,00
Mgr. Barbora VAŇKOVÁ
365 000,00
RNDr. Martin JUREK, Ph.D.
286 000,00
prof. RNDr. Jozef ŠAMAJ, DrSc.
844 000,00
prof. RNDr. Jana KAŠPÁRKOVÁ, Ph.D.
Lukáš JEDINÁK
doc. RNDr. Michal OTYEPKA, Ph.D.
Mgr. Petr OSIČKA
1 359 000,00
188 000,00
2 999 000,00
809 000,00
7
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
PřF_2012_030
PdF_2012_002
PdF_2012_009
PdF_2012_011
PdF_2012_012
PdF_2012_013
PdF_2012_015
PdF_2012_016
PdF_2012_020
PdF_2012_022
PdF_2012_024
PdF_2012_026
PdF_2012_027
PdF_2012_028
PdF_2012_029
PdF_2012_032
PdF_2012_033
Populace metanogenních archeí
a metanotrofních bakterií a jejich
prostorová distribuce v hyporheických
sedimentech
Otázky edukace dějin umění
a prezentace soudobého českého
výtvarného dění v německy mluvících
zemích
Edukace jedinců se zrakovým
postižením v kontextu kvality
vzdělávání.
Kvalita života osob se specifickými
potřebami
Narušená komunikační schopnost
z pohledu dopadů její symptomatologie
na interdisciplinární spolupráci
odborníků a rodiny v komplexní
intervenci – specifická role speciálního
pedagoga a logopeda
Profesiografické šetření
u středoškolských učitelů ve zvolených
zemích
Motivace studentů Univerzity Palackého
v Olomouci ke studiu na profesi učitele
Reflexe dalšího vzdělávání studentů
Společenskovědního vzdělávání
na pozadí analýzy činnosti žáků
a studentů v hodině
Úroveň funkčního myšlení studentů
učitelství matematiky 2. stupně základní
školy
Vliv vyučovacího stylu učitele na volbu
progresivních metod se zřetelem
na projektovou výuku v tematickém
okruhu svět práce
Výzkum čtenářské gramotnosti
na olomouckých základních školách
v 6. ročnících.
Kvalitativní výzkum resilience
ve vybraných skupinách studentů
Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého
Jak vzdělávat sociální pracovníky, aby
nevyhořeli?
Komparace Etické výchovy
na vybraných základních školách
v České a Slovenské republice
Moderní metody v biologické
systematice a vzdělávání
Implementace ICT do výuky mateřského
jazyka
Aktuální problémy rozvoje čtenářské
gramotnosti z pohledu učitelů 1. stupně
základní školy
doc. RNDr. Martin RULÍK, Ph.D.
80 000,00
Mgr. Veronika JUREČKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
149 382,00
Mgr. Dita FINKOVÁ, Ph.D.
(Ústav speciálněpedagogických studií)
148 229,00
prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc.
(Ústav speciálněpedagogických studií)
149 912,00
doc. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D.
(Ústav speciálněpedagogických studií)
149 600,00
Mgr. Alice BAČÍKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
135 101,00
Mgr. Pavla NÁDVORNÍKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
137 973,00
Mgr. Pavlína VAŠÁTOVÁ
(Pedagogická fakulta)
149 743,00
Mgr. Leona SALVETOVÁ
(Pedagogická fakulta)
84 015,00
Mgr. Anna ZUBATÁ
(Pedagogická fakulta)
57 686,00
Mgr. Lukáš HEJSEK
(Pedagogická fakulta)
89 172,00
PhDr. Zuzana TICHÁ Ph.D.
(Ústav pedagogiky a sociálních studií)
98 729,00
Mgr. Zuzana KAŠPÁRKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
82 193,00
Mgr. Jaroslava KUNSTOVÁ
(Pedagogická fakulta)
144 316,00
doc. Ing. Milada BOCÁKOVÁ, Ph.D.
(Katedra biologie)
Mgr. Zuzana PUSTINOVÁ
(Kat. čes.jazyka a literatury)
143 793,00
93 787,00
Mgr. Tereza GAJĎOKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
104 193,00
PdF_2012_034
Užitečná symbióza
Mgr. Pavel FORMAN, M.A.
(Pedagogická fakulta)
149 976,00
PdF_2012_040
Problematika přechodu absolventů
základních škol speciálních se středně
těžkým, těžkým mentálním postižením
a souběžným postižením více
vadami do systému sociálních služeb
v návaznosti na proces individuálního
plánování.
Jaromír MAŠTALÍŘ
(Pedagogická fakulta)
141 772,00
8
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
PdF_2012_042
PdF_2012_043
PdF_2012_044
PdF_2012_045
PdF_2012_047
PdF_2012_049
PdF_2012_050
PdF_2012_051
FTK_2012_002
FTK_2012_003
FTK_2012_006
FTK_2012_007
FTK_2012_008
FTK_2012_011
FTK_2012_013
FTK_2012_014
FTK_2012_015
FTK_2012_016
FTK_2012_017
FTK_2012_018
FTK_2012_019
Hodnocení informovanosti studentů
gymnázií v problematice zhoubných
onemocnění tlustého střeva a tvorba
multimediálních vzdělávacích materiálů
Analýza aspektů vzdělávání sociálně
znevýhodněných žáků
Nové přístupy v přírodovědném
vzdělávání
Výzkum aktuálních otázek čtenářské
gramotnosti u žáků 1. stupně základní
školy.
Pedagogické aspekty prevence
a resilience v institucích předškolního
vzdělávání
Inkluzivní přístupy k dospělým osobám
s mentálním postižením v období pozdní
dospělosti
Využití efektivní, edukativní
a terapeuticko-formativní intervence
v primární prevenci
Úloha rodiny v komplexním přístupu
k edukaci osoby se zdravotním
postižením
Vliv imaginace v kombinaci s floatingem
na změnu motorické dovednosti
Pohybově přátelské školní prostředí
jako faktor podpory pohybově aktivního
a zdravého životního stylu 6–12letých
dětí
Izokinetická svalová síla flexorů
a extenzorů kolenního kloubu jako
indikátor rizika zranění a její změny
v průběhu ročního tréninkového cyklu
u adolescentních fotbalistů
Pohybová aktivita obyvatel ČR se
zaměřením na pacienty s nadváhou
a obezitou a diabetem mellitem 2. typu
Biomechanika nohy dětí s valgózním
postavení paty při chůzi
Komparace podmínek tělesné výchovy
u žáků s tělesným postižením v prostředí
integrované školní TV a TV na školách
speciálních
Podmínky prostředí a pohybová aktivita
populace vybraných českých metropolí
Hodnocení efektu rehabilitační léčby
s využitím interaktivních videoher
u osob s chronickými bolestmi v dolní
části zad
Prostředí a pohybová aktivita seniorů
Agresivita ve vztahu k ukazatelům
sportovního výkonu v soutěži (vybrané
anticipační sporty).
Vizuální percepce vzájemných pozic
pohybujícíh se objektů ve sportovní
činnosti
Objektivizace monitoringu transportu
adolescentů v souvislosti se školou
Psychologické aspekty talentu a jejich
diagnostika v České republice
MUDr. Kateřina KIKALOVÁ, Ph.D.
(Katedra antropologie a zdravovědy)
Mgr. Anna ŠAFRÁNKOVÁ
(Pedagogická fakulta)
doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.
(Katedra biologie)
141 259,00
137 779,00
148 986,00
Mgr. Jana DRÁBOVÁ
(Pedagogická fakulta)
104 193,00
PhDr. Vladimíra KOCOURKOVÁ,
Ph.D. (Ústav pedagogiky a sociálních
studií)
135 726,00
Mgr. Petra KŘÍŽKOVSKÁ
(Pedagogická fakulta)
147 543,00
Bc. Jana JURÁŠOVÁ
(Pedagogická fakulta)
148 372,00
Monika KUNHARTOVÁ
(Ústav speciálněpedagogických studií)
134 200,00
Mgr. Veronika KAVKOVÁ
139 847,00
doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.
288 193,00
doc. PaedDr. Michal LEHNERT, Dr.
153 749,00
Mgr. Zdeněk HAMŘÍK
180 000,00
Mgr. Zdeněk SVOBODA, Ph.D.
201 848,00
doc. Mgr. Martin KUDLÁČEK, Ph.D.
180 000,00
Mgr. Josef MITÁŠ, Ph.D.
222 543,00
Mgr. Elisa Isabel YANAC PAREDES,
Ph.D.
194 806,00
Mgr. Jana PELCLOVÁ, Ph.D.
190 058,00
Mgr. Jan BĚLKA, Ph.D.
170 000,00
Mgr. Jakub MOJŽÍŠ
132 921,00
Mgr. Petra Nováková LOKVENCOVÁ
133 351,00
Michal VIČAR
115 425,00
9
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
FTK_2012_021
FTK_2012_022
FTK_2012_023
FTK_2012_024
FTK_2012_025
FTK_2012_026
FTK_2012_030
FTK_2012_031
FTK_2012_032
CMTF_2012_001
CMTF_2012_003
CMTF_2012_004
CMTF_2012_005
CMTF_2012_006
CMTF_2012_007
CMTF_2012_008
CMTF_2012_009
CMTF_2012_010
CMTF_2012_011
CMTF_2012_012
CMTF_2012_013
CMTF_2012_014
CMTF_2012_015
CMTF_2012_016
Sebehodnocení zdravotně orientované
zdatnosti: Stanovení reliability čtyř
motorických testů
Zdravotní efekty pohybové aktivity
adolescentů z aspektu tělesného složení
a variability srdeční frekvence
Vliv dechové rehabilitace a pohybové
léčby na zdravotní stav a kvalitu života
pacientů s chronickým respiračním
onemocněním
Využití kinematické analýzy k určení
motorického vzoru u předčasně
narozených dětí
Izokinetická síla jako faktor kvality
kostní tkáně proximálního femuru u žen
po menopauze
Analýza výsledků HBSC studie se
zaměřením na podporu pohybové
aktivity a aktivní životní styl
Vztah mezi zdravotními ukazateli
a pohybovou aktivitou u obézních žen
a žen s nadváhou
Biomechanická analýza chůze
a hodnocení zatížení nohy
u profesionálních tanečníků.
Vliv podmínek prostředí na pohybovou
aktivitu adolescentů s využitím GPS
a GIS
Obřady manželství v kontextu různých
náboženských tradic
Vybrané otázky filosofické etiky
Trestání mravnostních deliktů
duchovních
Olomoucká (arci)diecéze v dějinném
vývoji
Narativita a teologie kanonických
evangelií
Mezinárodní konference Propuštění
z duchovního stavu
Prolegomena k dějinám české
christologie a mariologie 1911–1925
Sypozium o problematice exorcismů
Škola u Svatého Viktora v Paříži a její
dva přední učitelé ve XII. století Richard
a Ondřej
Rodinný život v biblickém a dnešním
kontextu
Sociálně a zdravotně znevýhodněné
a jiné skupiny populace a jejich sociální
determinanty zdraví
Využití reflektujících týmů při rozvoji
poradenských dovedností studentů
sociální práce
Cyrilometodějské jubileum 2013
Vývoj a proměny sakrální architektury
na našem území v druhé polovině
20. století.
Vybrané otázky sociální a humanitární
práce
Mgr. Roman CUBEREK, Ph.D.
100 775,00
Mgr. František CHMELÍK, Ph.D.
180 000,00
Jakub ZATLOUKAL
149 949,00
Mgr. Anita MŮČKOVÁ
82 150,00
Mgr. Ondřej KAPUŠ
141 365,00
Mgr. Michal KALMAN
160 000,00
PhDr. Tereza SOFKOVÁ
125 753,00
Bc. Markéta PROCHÁZKOVÁ
137 295,00
Mgr. Jan DYGRÝN
145 800,00
prof. Dr. František KUNETKA, Th.D.
(Kat. liturgické teologie)
doc. Dr. Martin CAJTHAML
(Kat. filozofie a patrologie)
ThLic. Monika MENKE, Th.D.
(Katedra církevního práva)
PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.
(Kat. círk. dějin a křesťan. umění)
doc. Dr. Petr MAREČEK, Th.D.
(Kat. biblických věd)
doc. lic. Damián NĚMEC, dr
(Katedra církevního práva)
prof. Ctirad V. POSPÍŠIL, Th.D.
(Kat. systematické teologie)
Dr. Ing. Eduard KRUMPOLC, CSc.,
Th.D. (Kat. systematické teologie)
92 000,00
73 000,00
51 000,00
96 595,00
107 000,00
126 932,00
29 377,00
43 377,00
Radomír BUŽEK
(CM teologická fakulta)
43 000,00
ThLic. Dominik OPATRNÝ
(Děkanát CMTF)
47 688,00
doc. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D.
(Katedra křesťanské výchovy)
333 200,00
Mgr. Leoš ZATLOUKAL, Ph.D.
(Katedra křesťanské sociální práce)
66 900,00
prof. PhDr. Miloslav POJSL,
(Kat. círk. dějin a křesťan. umění)
SLLic. Ing. Pavel KOPEČEK
(Kat. liturgické teologie)
ThLic. Jakub DOLEŽEL
(Katedra křesťanské sociální práce)
200 394,00
81 344,00
152 114,00
10
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
CMTF_2012_017
CMTF_2012_018
CMTF_2012_019
PF_2012_001
PF_2012_002
PF_2012_003
PF_2012_004
PF_2012_005
PF_2012_006
PF_2012_007
PF_2012_008
PF_2012_009
PF_2012_010
PF_2012_011
PF_2012_012
PF_2012_013
PF_2012_014
FZV_2012_001
FZV_2012_002
FZV_2012_003
FZV_2012_004
FZV_2012_005
Cyrilometodějské dědictví – lokální /
univerzální
Reflexe světových náboženství
ve vybraných českých teologických
periodicích
Využití práce s životním příběhem
jako nástroje pro podporu inkluze osob
s mentálním handicapem v prostředí
sociální práce
Správní právo jako regulátor projevů
náboženské svobody v globalizovaném
světě
Aktuální otázky zajištění závazků
v kontextu návrhu nového občanského
zákoníku
Zásada rychlosti řízení jako moderní
trend civilního procesu
Předvídatelnost soudního rozhodování
v civilním soudním řízení
Antidiskriminační právo a doktrína
margin of appreciation II
Zvýšení výzkumného potenciálu
studentů PF UP prostřednictvím jejich
účasti na projektu „Rozhoduj o Evropě“
Vliv změny poměrů na závazek
Soužití Evropské unie a členských států
na příkladu České republiky ? sdílená
suverenita a ústavní pluralizmus
Vedení řízení a jeho náklady: právní
a ekonomické aspekty oddlužení
Centrální elektronický platební rozkaz
a elektronický spis v resortu justice, jako
moderní prvek elektronizace justice
s akcentem na ústavní konformitu.
Rozvod manželství
Nová úprava rozhodčího řízení
ve spotřebitelských sporech v kontextu
komparace se zahraničními právními
úpravami
Recentní výzvy boje proti diskriminaci
v České republice (zejména v přístupu
k zaměstnání)
Účastenství v civilním soudním řízení
NIC a NOC klasifikce pro pacienta
s ošetřovatelským problémem
Neefektivní dýchání (00032)
Edukační proces onkologicky
nemocných v pregraduální přípravě
všeobecných sester FZV UP v Olomouci
Využití NIC intervencí Péče o umírající
a Duchovní podpora u pacientů
s ošetřovatelskou diagnózou Úzkost ze
smrti (00147) v České republice
Validizace diagnostických prvků
u ošetřovatelské diagnózy Úzkost 00146
u ženy při porodu
Management Oblastních spolků Českého
červeného kříže a jejich Humanitárních
jednotek v Olomouckém kraji
prof. Pavel AMBROS, Th.D.
(Kat.pastorální a spirit. teol.)
420 391,00
Mgr. Jaroslav FRANC, Th.D.
(Kat. pastorální a spirit. teol.)
30 688,00
Mgr. Miloš VOTOUPAL
(Katedra křesťanské sociální práce)
50 000,00
JUDr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ
(Kat.práva správního a spr. vědy)
98 729,00
Mgr.Tomáš TINTĚRA
(Právnická fakulta)
Mgr. Petr PODRAZIL
(Právnická fakulta)
JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ
(Právnická fakulta)
JUDr. Martin KOPA
(Právnická fakulta)
130 611,00
140 044,00
49 707,00
174 586,00
JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL
(Právnická fakulta)
134 200,00
Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ
(Katedra občan. práva a pracovního
práva)
149 279,00
JUDr. Ondrej HAMUĽÁK
(Právnická fakulta)
114 223,00
Mgr. Petr SPRINZ
(Právnická fakulta)
91 750,00
Mgr. Antonín STANISLAV
(Právnická fakulta)
162 346,00
Mgr. Ondřej ŠMÍD (Právnická fakulta)
185 658,00
Mgr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ
(Právnická fakulta)
70 088,00
Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ
(Kat. práva správního a spr. vědy)
55 415,00
Marek Juráš (Právnická fakulta)
67 629,00
Mgr. Soňa BOCKOVÁ
29 376,00
Mgr. Šárka JEŽORSKÁ, Ph.D.
29 533,00
PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ
25 662,00
Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ
29 433,00
Lucie BALARINOVÁ
25 532,00
11
Směrnice rektora UP č. B3-12/1
FZV_2012_006
FZV_2012_007
FZV_2012_008
FZV_2012_010
FZV_2012_012
Objektivizace využití účelových
pohybů, observace a představy pohybu
v rehabilitaci
Kombinované využití 3N Aliance s ICF
klasifikací v rámci multidisciplinárního
zdravotnického týmu
Objektivizace svalových synergií
ideomotorických funkcí horní končetiny
Vliv modifikovaného OPT modelu
s terminologií Aliance 3N na klinickou
rozvahu
Komparace výsledků zahraniční studie
vybraných komponent Aliance 3N
u pacientů s Deficitní znalostí 00126
a srdečním selháním s výsledky studie
u českých pacientů
Schválené dotace 2012 celkem
Mgr. Barbora KOLÁŘOVÁ
29 988,00
Zuzana JURUTKOVÁ
12 000,00
Mgr. Petra BASTLOVÁ, Ph.D.
29 400,00
doc. PhDr. Jana MAREČKOVÁ, Ph.D.
27 653,00
Mgr. Radka MATĚJKOVÁ
28 471,00
71 065 646,00
II. Závěrečné ustanovení
Tento Dodatek č. 3 ke směrnici rektora UP č. B3-09/3 Zásady studentské grantové soutěže na UP – Seznam
schválených projektů v roce 2012 nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho
zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.
V Olomouci dne 5. března 2012
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP
Download

seznam schválených projektů 2012