ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Ekologický monitoring
your name
your
caption
here
• Požadavek Rámcové směrnice o vodní
politice ES 2000/60/ES
Ekologický monitoring
povrchových vod
• „Ekologický stav = vyjádřením kvality struktury a
funkce vodních ekosystémů spojených s
povrchovými vodami“
• Základní složky kvality
– Biologické
– Hydomorfologické
– Chemické (fyzikálně-chemické)
Mgr. Gabriela Šťastná Ph.D.
– podpůrný charakter pro hodnocení biologické
složky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Biomonitoring
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Biologický monitoring
tekoucích vod
Biomonitoring
your name
your
caption
here
Distribuce organismů v toku
your name
•Hydrologie
your
caption
here
•hloubka
•rychlost
•doba zdržení
•Chemie vody
Biologické
společenstvo
•pH
•rozpuštěný kyslík
•živiny
•nerozpuštěné látky
•toxické látky
•netoxické látky
•Ekomorfologie
•dostupnost habitatů
•stabilita dna a břehů
•charakter podkladu
1
Distribuce organismů v toku
Biomonitoring
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Bioindikátor
je organismus, podle jehož výskytu na určitém stanovišti
se dokládá (indikuje) specifická vlastnost prostředí
1.
2.
3.
4.
5.
úzká ekologická valence & známá
přisedlí nebo málo pohybliví
hojné druhy a nenáročný odběr vzorků
propracovaná taxonomie
dlouhověkost
Indikační skupiny organismů
Indikační skupiny organismů
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Skupina organismů
Řasy
Makrofyta
Časové
měřítko
Prostorové
měřítko
Skupina organismů
Časové
měřítko
Prostorové
měřítko
dny-týdny
m2
Řasy
dny-týdny
m2
Makrofyta
roky
několik 100 m2
roky
několik 100
m2
Pobřežní vegetace
desetiletí
km2
Pobřežní vegetace
desetiletí
km2
Makrozoobentos
měsíce - rok
několik 100 m2
Makrozoobentos
měsíce - rok
několik 100 m2
Ryby
roky
km2 – celé
povodí
Ryby
roky
km2 – celé
povodí
Indikační skupiny organismů
your name
Indikační skupiny organismů
your name
your
caption
here
your
caption
here
Skupina organismů
Časové
měřítko
Řasy
dny-týdny
Makrofyta
roky
Prostorové
měřítko
Skupina organismů
Časové
měřítko
Prostorové
měřítko
m2
Řasy
dny-týdny
m2
několik 100 m2
Makrofyta
roky
několik 100 m2
Pobřežní vegetace
desetiletí
km2
Pobřežní vegetace
desetiletí
km2
Makrozoobentos
měsíce - rok
několik 100 m2
Makrozoobentos
měsíce - rok
několik 100 m2
Ryby
roky
km2 – celé
povodí
Ryby
roky
km2 – celé
povodí
2
Indikační skupiny organismů
your name
Makrozoobentos
your name
your
caption
here
your
caption
here
Skupina organismů
Časové
měřítko
Prostorové
měřítko
Řasy
dny-týdny
m2
Makrofyta
roky
několik 100 m2
Pobřežní vegetace
desetiletí
km2
Makrozoobentos
měsíce - rok
několik 100 m2
Ryby
roky
km2 – celé
povodí
•
•
•
•
•
•
vidět pouhým okem
žijí v těsné blízkosti dna
omezená pohyblivost
různé požadavky na prostředí
různá citlivost vůči vlivům
integrují environmentální vlivy
• závislost na charakteru podkladu
• sezónní výskyt
Makrozoobentos
Makrozoobentos
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Červi
• Pijavice
Stylaria lacustris
Helobdella sp.
Glossiphonia complanata
Tubifex tubifex
Lumriculus variegatus
Erpobdella octoculata
Makrozoobentos
Makrozoobentos
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Mlži
Sphaerium corneum
Planorbis corneus
• Plži
Unio pictorum
Margaritana margaritifera
Ancylus fluviatilis
Radix ovata
Dreissena polymorpha
Viviparus viviparus
3
Makrozoobentos
Makrozoobentos
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Pavouci
• Korýši
Agyroneta aquatica
Asellus quaticus
Gammarus lacustris
Dolomedes fimbriatus
Hydrachna sp.
Oniscus asellus
Makrozoobentos
Makrozoobentos
your name
your name
your
caption
here
Chrostíci – Anabolia sp.
Chrostíci –
Hydroptila sp.
your
caption
here
• Larvy vodního hmyzu
Brouci – Dytiscus sp.
Dvoukřídlí –
Hemerodromia sp.
• Larvální stádia vodního hmyzu
Dvoukřídlí - Ceratopogonidae
Brouci – Elmis aenea
Chrostíci –
Limnephilus
sp.
Vážky – Lestes sp.
Chrostíci – Rhyacophila sp.
Ploštice - Nepa cinerea
Brouci – Orectochilus villosus
Dvoukřídlí - Culicidae
Dvoukřídlí – Dicranota sp.
Jepice – Ephemera sp.
Brouci – Acilius sp.
Dvoukřídlí – Chironomidae
Dvoukřídlí – Simulium sp
Střechatky – Sialis fuliginosa
Chrostíci – Brachycentrus sp.
Pošvatky – Perla marginata
Dvoukřídlí – Tipula sp.
Makrozoobentos
Historie
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Vodní hmyz
Ploštice – Sigara sp.
Brouci – Dytiscus circumcinctus
Brouci – Elmis aenea
Ploštice – Nepa
cinerea
Brouci – Haliplus sp.
Ploštice –
Ilyocoris
cimicoides
Ploštice
Gerris sp.
4
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
your name
your
caption
here
Vzorkovací metody
your name
your
caption
here
• Ekologická kvalita
Biologický monitoring
ODBĚR
– Semikvantitativní odběr
– Kvantitativní odběr
• Vliv kvality vody
• Obnova - drift
Odběr vzorku - stanovení úseku
your name
Odběr vzorku
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Pro stanovení celkové
ekologické kvality toku je
nutné odebírat vzorky z
nejrůznějších biotopů
• Charakteristický úsek
• Odběrový úsek
• Odběrová místa
Odběr vzorku - semikvantitativní
your name
your
caption
here
Odběr vzorku - kvantitativní
your name
• za normálního
vodního stavu (Q270d)
your
caption
here
• pro semikvantitativní a
kvantitativní odběr se
používají ruční sítě
(ČSN EN 27828)
• vlastní odběr – metoda
kick sampling
5
Odběr vzorku – vliv chemické kvality
your name
Odběr vzorku – vliv chemické kvality
your name
your
caption
here
your
caption
here
• uniformní habitat pro kolonizaci – obchází
problém s nevhodností substrátu
• uložení vzorkovačů a jejich postupné
odebírání
• ovlivnění kolonizace:
– roční doba
– zrnitostní frakce
Odběr vzorku – vliv chemické kvality
your name
your name
your
caption
here
Odběr vzorků – obnova po narušení =
kolonizace
your
caption
here
• Cesty kolonizace:
–
–
–
–
z horní části po proud = drift
z blízkého okolí
přilétnutím
z vajíček
• Narušení kolonizace:
–
–
–
–
–
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Drift
your name
your
caption
here
• Poproudový transport allochtonního materiálu a
vylétávajících dospělců (= Surfacedrift)
• Poproudový transport bentických organismů (= True drift)
roční období
mobilita druhů
průtok
morfologie nad a pod
stupeň narušení
your name
your
caption
here
Biologický monitoring
ZPRACOVÁNÍ
• Constant drift
• Catastrophic drift
• Behavioral drift
6
Zpracování vzorku
your name
your
caption
here
Zpracování vzorku
your name
• na lokalitě organismy částečně vybrány a
fixovány 4% formaldehydem
• v laboratoři po 24 hodinách – přefixování
ethanolem
• měkkýši, korýši – lépe ihned 70% ethanol
• subsamplování:
your
caption
here
• náhodné vybrání buněk
• minimálně 300 jedinců
• dopočet do 100 buněk
PočetVybranýchOrganismů
TO 
100
PočetVybranýchBuněk
%OM 
náhodné vybrání buněk
¼ vzorku tj. 9 buněk
# OrganimsMissed .
 100
TotalOrganismsFound
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Zpracování vzorku v laboratoři
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Determinační klíče
• Určení do co nejnižší taxonomické úrovně
–
–
–
–
–
–
–
Říše – Animalia
Kmen – Arthropoda
Třída – Insecta
Řád - Coleoptera
Čeleď – Dytiscidae
Rod – Dytiscus sp.
Druh – Dytiscus marginalis
your name
Vyhodnocení
Základní charakteristiky a indexy
your
caption
here
Biologický monitoring
VYHODNOCENÍ
your name
Vyhodnocení
základní charakteristiky a indexy
your
caption
here
• Počet taxonů (druhů)
– Zdravé prostředí
• více druhů
• jeden druh dominantní a více doprovodných
• přítomnost vzácných druhů
– Narušené prostředí
• málo druhů
• tolerantní druhy
• Počet jedinců - abundance
– Narušením – zvyšuje se početnost tolerantních
Referenční společenstvo
• Ekologické skupiny
–
–
–
–
W
Zs
Potravní preference
Preference rychlostí
Preference habitatu
Zonace
H
Zk
S
F
R
P
So
Sledované společenstvo
W
Zs
H
Zk
S
F
R
P
So
7
your name
Vyhodnocení
Základní charakteristiky a indexy
your
caption
here
Index diversity
your name
your
caption
here
• Předpoklad:
• Organické zatížení
– Saprobní index
– ASPT index
– RETI index
– Nenarušená společenstva – více druhů (ne
vždy např. oligotrofní prameny)
– Stres
• Morfologická degradace
• Organické znečištění → pokles diversity & mizí citlivé
druhy & pokles vyrovnanosti X roste abundance
tolerantních
• Kyselé a toxické vlivy → pokles diversity & abundance
X vzrůst vyrovnanosti
– Preference vůči habitatům
– Preference vůči rychlostem proudění
• Obecná degradace
– Index diversity
– Potravní preference
– Vhodné pro: toxické a fyzikální narušení; změny
na jedné lokalitě v čase
Index diversity
Biotické indexy
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Biotické indexy hodnotí lokalitu na základě
kombinace indikační hodnoty druhů nebo
skupin druhů a rozmanitosti společenstva
• Zahrnuje:
– počet druhů
– druhovou pestrost
– vyrovnanost
– skupiny bezobratlých jsou různě citlivé na znečištění a
s jeho zvyšováním postupně ubývá méně tolerantních
skupin
– se vzrůstajícím stupněm znečištění klesá bohatost (počet
systematických skupin) společenstva.
Shannon-Wienerův index
s
H ´ 
• hodnocení znečištění (především organického) i
pro hodnocení ekologické kvality toku
• Průměrové a tabulkové
 ni 
 n 

  ln  i 
 n 
 n 

i1
(Odum, 1977)
Saprobní index
your name
Saprobní index
your name
your
caption
here
your
caption
here
s
S
i


s
i
h
h
i
i
i
i
i  1
s

i
i
i  1
kde:
si je individuální saprobní index
hi je stupeň hojnosti i-tého druhu
(Marvan, 1969; cit. Sládeček a kol., 1981)
8
ASPT index
ASPT index
your name
your name
your
caption
here
Taxon
your
caption
here
• Každé čeledi se přiřadí indikační hodnota –
skóre
• Citlivější = vyšší skóre
• ASPT = součet skóre / počtem skórujících
čeledí
EPHEMEROPTERA
Caenidae
PLECOPTERA
Nemouridae
TRICHOPTERA
Rhyacophilidae, Polycentropidae, Limnephilidae
• Ztrácí se individualita jednotlivých druhů /
čeledí
10
8
7
GASTROPODA
Neritidae, Viviparidae, Ancylidae
TRICHOPTERA
Hydroptilidae
BIVALVIA
Unionidae
CRUSTACEA
Corophiidae, Gammaridae
ODONATA
Platycnemididae, Coenagrioniidae
ASPT index
6
RETI index
your name
your
caption
here
Skóre
EPHEMEROPTERA
Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae,
Ephemerellidae, Potamanthidae, Ephemeridae
PLECOPTERA
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capnidae, Perlodidae,
Perlidae, Chloroperlidae
HETEROPTERA
Aphelocheiridae
TRICHOPTERA
Phryganieidae, Molanidae, Beraidae, Odontoceridae,
Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae,
Brachycentridae, Sericostomatidae
CRUSTACEA
Astacidae
ODONATA
Lestidae, Agriidae, Gomphidae, Codulegasteridae
TRICHOPTERA
Psychomyidae, Philopotamidae
your name
Taxon
HETEROPTERA
Mesovelidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae,
Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae
COLEOPTERA
Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae,
Hydrophilidae, Clambidae, Helodidae, Elminthidae,
Dryopidae, Chrysomelidae, Curculionidae
TRICHOPTERA
Hydropsychidae
DIPTERA
Tipulidae, Simuliidae
PLATHELMINTHES
Planariidae, Dendrocoelidae
EPHEMEROPTERA
Baetidae
Sialidae
HIRUDINEA
Piscicolidae
GASTROPODA
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae,
Planorbidae, Sphaeriidae
HIRUDINEA
Glosiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae
CRUSTACEA
Asellidae
DIPTERA
Chironomidae
Oligochaeta
your
caption
here
Skóre
• Vychází z potravní orientace nalezených
organismů
5
RETI 
gs
xy
sh
mi
gc
af
pf
ot
4
3
2
n
n
gs
gs
  nxy  nsh
  n xy   n sh  nmi   n gc  naf  n pf   not
seškrabávači (grazers and scrapers),
požírači dřeva (xylophagous taxa),
rozmělňovači (shredders),
napichovači (miners),
sběrači (gatherers/collectors),
aktivní filrtátoři (active filter),
pasivní filtrátoři (passive filter),
ostatní (other feeding types)
1
Víceparametrické indexy
Indexy podobnosti
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• B-IBI
Rozdíly mezi společenstvy
– srovnává základní atributy společenstva
– hodnotí zdraví a kvalitu společenstva Hodnocení
•
•
•
•
•
celkový počet taxonů
počet taxonů Ephemeroptera
počet taxonů Plecoptera
počet taxonů Trichoptera
procentuelní zastoupení nejpočetnějšího
taxonu
Stav
23-25
Výborný
(Excellent)
19-22
Dobrý (Good)
14-18
Střední (Fair)
9-13
Špatný (Poor)
5-8
Velmi špatný
(Very poor)
Jaccardův index:
o
j d
P J 1  100
Sörensenův index:
So 
2o100
j d
Sokalův index:
s
Pv 
 p
i 1
 p ik 
2
ij
bere v úvahu i početnost
(abundanci)
(Kokeš, Vojtíšková, 1999)
9
Moderní přístupy hodnocení
your name
your name
your
caption
here
Metody hodnocení vycházející z
požadavků Směrnice 2000/60/ES
your
caption
here
• Dosažení dobrého ekologického stavu
• Srovnáním s referenčními lokalitami
– nezatížené, či minimálně zatížené
AQEM
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
Přirozený stav
Neovlivněný
Postupný vývoj,
antropogenní
známky
• PERLA – místně specifický přístup
• AQEM – stresor specifický přístup A
Není totožný
Comprehensive Method to Assess European Streams Using Benthic
Macroinvertebrates, Developed for the Purpose of the Water
Framework Directive
Pozorování
Stávající stav
Referenční stav
Výsledek
antropogenních
aktivit
Přírodě blízký
stav, minimální
antropogenní
zatížení
• Porovnání s REFERENČNÍM STAVEM
• Reference:
PERLA - proměnných prostředí
 AQEM – typ toku
Cílový stav
Dosažitelný
kompromis mezi
požadavky na
užívání a
ochranou vodního
toku
your name
Predikční systém PERLA
program HOBENT
your
caption
here
Metody hodnocení vycházející z
požadavků Směrnice 2000/60/ES
B index
your name
your
caption
here
• Parametry prostředí:
–
–
–
–
–
–
–
Vzdálenost od pramen
Nadmořská výška
Spád
Šířka toku
Hloubka toky
Rychlost proudění
Podklad
• Vyjadřuje podobnost sledovaného
společenstva od referenčního
• Hodnoty blízké 1 – přírodní, nenarušený
• Se vzdáleností od 1 – roste narušení
10
AQEM
your name
your name
your
caption
here
your
caption
here
• Různé typy toků – různá společenstva
• 28 typů toků – zařazení do ekologického
stupně (pomocí klíčových indexů)
• Cíle AQEM:
– klasifikace a zařazení toků do 5 ekologických
tříd kvality
– informovat o příčinách možné degradace
Stávající
stav
Index 1 (např. počet EPT taxonů)
skóre
Index 2 (např. diversita podle Simpsona)
skóre
Index 3 (např. % pastevců)
skóre
Index 4 (např. saprobní index)
skóre
Index 5 (např. % org. preferující prostředí
litorálu)
skóre
Seznam
taxonů
Třída
ekologického
stavu
Referenčn
í stav
your name
your name
your
caption
here
Index 1
skóre
Index 2
skóre
Index 3
skóre
Index 4
skóre
Index 5
skóre
Definice ekologického stavu dle
směrnice 2000/60/ES
your
caption
here
Referenční podmínky
Seznam
taxonů
Referenční podmínky
Třída kvality pro
modul organického
zatížení
Třída
ekologického
stavu
Třída kvality pro
modul morfologické
degradace
• Velmi dobrý
Žádné či velmi malé
odchylky od RP
• Dobrý
Malé odchylky od RP
• Střední
Střední odchylky od RP
• Poškozený
Definice ekologické kapacity
your name
EQR =
• Zničený
your name
Referenční
biologická
hodnota
Definice ekologické kapacity v
souladu se směrnicí 2000/60/ES
your
caption
here
your
caption
here
Kapacita = schopnost snášet narušení
• Velmi dobrý
Referenční
– Užitný potenciál
• Dobrý
Cílový
– Odolnostní potenciál
• Střední
Vratné narušení
– resistence
– resilience
Vyčerpání kapacity = nevratné narušení
• Poškozený
• Zničený
Zjištěná
biologická
hodnota
} Nevratné narušení
11
your name
Definice ekologické kapacity v
souladu se směrnicí 2000/60/ES
your
caption
here
your name
Rapid bioassessment
Beckův index
your
caption
here
• Velmi dobrý
Kapacita na dlouhodobá i akutní
narušení
Spodní hranice ekologické kapacity →
Kapacita na akutní narušení
• Dobrý
hranice střední-poškozený stav
• Střední
Presence/
absence
Nulová kapacita, nutné zlepšení
• PoškozenýEkologická kapacita
}
Ekologický deficit, nutné zlepšení
= rozdíl mezi touto hranicí a aktuálním
stavem
• Zničený
Rapid bioassessment
your name
Rapid bioassessment
your name
your
caption
here
your
caption
here
ISOPODA - Aselidae 8
AMPHIPODA - Gammaridae 4, Talitridae 8
EPHEMEROPTERA - Baetidae 4, Baetiscidae 3, Caenidae 7, Ephemerrelidae 1, Ephemeridae 4,
Heptageniidae 4, Leptophlebiidae 2, Metretopodidae 2, Oligoneuriidae 2, Polymitarcyidae 2,
Potamanthidae 4, Siphlonuridae 7, Tricorythidae 4
ODONATA - Aeshnidae 3, Calopterygidae 5, Coenagrionidae 9, Cordulegastridae 3, Corduliidae 5,
Gomphidae 1, Lestidae 9, Libellulidae 9 Macromiidae 3
PLECOPTERA - Capnidae 1, Chloroperlidae 1, Leuctridae 0, Nemouridae 2, Perlidae 1, Perlodidae
2, Pteronarcyidae 0, Taeniopterygidae 2
MEGALOPTERA - Corydalidae 0, Sialidae 4
TRICHOPTERA - Brachycentridae 1, Glossosomatidae 0, Helicopsychidae 3, Hydropsychidae 4,
Hydroptilidae 4, Lepidostomatidae 1, Leptoceridae 4, Limnephilidae 4, Molannidae 6,
Odontoceridae 0, Philopotamidae 3, Phryganeidae 4, Polycentropidae 6, Psychomyidae 2,
rhyacophilidae 0, Sericostomatidae 3
LEPIDOPTERA - Pyralidae 5
DIPTERA - Athericidae 2, Blepharicidae 0, Ceratopogonidae 6, Chironomini 8, ost. Chironomidae 6,
Dolichopodidae 4, Empididae 6, Ephydridae 6, Psychodidae 10, Simuliidae 6, Muscidae 6,
Syrphidae 10, Tabanidae 6, Tipulidae 3
COLEOPTERA - Dryopidae 5, Elmidae 4, Psephenidae 4
Tab. Hodnocení kvality vody pomocí biotického indexu (Hilsenhof 1987)
Biotický index
0.00 - 3.50
Kvalita vody
Vynikající
3.51 - 4.50
Velmi dobrá
4.51 - 5.50
Dobrá
5.50 - 6.50
Fair
6.51 - 7.50
Fairly poor
7.51 - 8.50
Špatná
8.51 - 10.00
Velmi špatná
Monitoring v městském odvodnění
your name
your
caption
here
Stupeň organického znečištění
Bez zjevného organického znečištění
Možné lehké organické znečištění
Some org. pollu. Organické znečištění
Fairly significant org. pollut.
Výrazné organické znečištění
Velmi výrazné organické znečištění
Těžké organické znečištění
Monitoring v městském odvodnění
your name
your Tab. 1: Vztah pozorovaných efektů pod OK a příčin narušení společenstva makrozoobentosu (BWKcaption Materialien, 2003)
here
• Vliv zaústění prvků městského
odvodnění
– Nad a v různé vzdálenosti pod zaústěním
– Vyhodnocení jako narušení:
• 20% druhů
• 30% jedinců
• 1 a více eudominantních či 3 a více dominantních
druhů se nepřekrývá
– Hledání příčiny:
**
*
Efekt
= velmi významný vliv
= významný vliv
Eroze
Kolmatace dna
Černé zbarvení spodků kamenů
Přírůstek celkového počtu jedinců
Úbytek celkového počtu jedinců
Úbytek počtu druhů
Přírůstek nespecifických
(tolerantních) druhů
Přírůstek podílu sběračů a
filtrátorů
Úbytek podílu drtičů
Úbytek podílu spásačů
Úbytek limno až rheophilních
druhů
Přírůstek rheophilních a
rheobiontních druhů
Přírůstek preference habitatu pelál
a partikulárního organického
materiálu
Přírůstek preference habitatů lithal
a akal
chemické
zatížení
*
*
*
= žádný nebo bezvýznamný vliv
?
= vliv nejistý
Příčina
zatížení nerozp.
hydraulické
látkami
zatížení
**
**
**
*
**
*
**
**
*
-
**
-
-
*
**
*
-
-
**
-
-
**
-
**
-
-
-
**
Rychlost
znovuosídlení
*
12
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Monitoring v městském odvodnění
your name
your name
your
caption
here
**
*
Efekt
your
caption
here
= velmi významný vliv
= významný vliv
chemické
zatížení
Přírůstek Dugesia gonocephala
Úbytek Ancylus fluviatilis
Přírůstek Oligochaeta
Úbytek Oligochaeta
Úbytek Gammarus sp.
Úbytek Baetis rhodani
Úbytek Rhithrogena semicolerata
Úbytek Leuctra sp.
Úbytek Nemouridae
Úbytek Elmis sp.
Úbytek Rhyacophila fasciata
Úbytek Sericostoma personatum
Úbytek Silo pallipes
Úbytek Simuliidae
Úbytek Chironomidae
Přírůstek Chironomidae
*?
*
*
-?
*
?
?
*?
**
*
**
*
-
= žádný nebo bezvýznamný vliv
?
= vliv nejistý
Příčina
zatížení nerozp.
hydraulické
látkami
zatížení
**
**
*
*
**
*
*
-?
**
**
**
*
*
**
*
*
*
*
*?
**
-
Rychlost
znovuosídlení
nízká
nízká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
střední
střední
nízká?
nízká
nízká
nízká
vysoká
vysoká
vysoká
Děkuji za pozornost
[email protected]
13
Download

Biologický monitoring - Katedra zdravotního a ekologického