Sp.zn. 048 EX 00052/14 - 056
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská
40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal
Obvodní soud pro Prahu 4 dne 10.2.2014 pod č.j. 66 EXE 454/2014-10 v právní věci
oprávněného:
Euro Energie CZ, s.r.o., se sídlem Pod Javory 1416/38, Praha 4 148 00 , IČ: 27256103 , nar.
právní zástupce Mgr. Jan Krákora, advokát se sídlem Revoluční čp.655 / čo.1, Praha - Praha 1
110 00,
proti povinnému:
RHIVA s.r.o., se sídlem Vídeňská 405, Praha 4, 148 00, IČ: 29026091,
oznamuje v souladu s ustanovením § 328b ods.3 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád,
konání
veřejné dražby movitých věcí
Datum konání dražby:
Zápis dražitelů od:
16.01.2015 Zahájení v 11,00 hodin
10.45 do 11.00 hodin
Místo konání dražby: Exekutorský úřad pro Prahu 8, se sídlem Záblatská 40/4, Praha 9,
198 00
Předmětem dražby jsou tyto sepsané movité věci ve vlastnictví povinného:
číslo
pol.
1
Poč.
ks
Seznam dražených věcí a popis
Motorové vozidlo:
Tovární typ: FIAT SCUDO 2.0 JTD 163
COMBINATO L 27
Tovární značka: FIAT
Obchodní značení: SCUDO 2.0 JTD 163
COMBINATO L
Rok výroby: 2012
SPZ: 4J53512
Ident.číslo: ZFA27000064311917
Barva: Šedá-metal
Vyvolávací cena
v Kč 1/3 hodnoty
65 000,00 Kč
U p o z o r n ě n í:
Movité věci určené k dražbě je možné si prohlédnout v den dražby v době od 10.45 do
11.00 hod. v místě konání dražby. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora,
povinný nesmí dražit. Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny. Dražitelé jsou vázáni
1
svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,
který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší
přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soudní exekutor losem,
komu má příklep udělit. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží
se věc znovu, bez jeho účasti.
V Praze 9, dne 15.12.2014
JUDr. Katarína Maisnerová
soudní exekutor
2
Download

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Exekutorský úřad pro Prahu 8