sp. zn.: 140 EX 00228/12-059
USNESENÍ
Soudní exekutor, Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné
náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního
soudu v Rakovníku ze dne 27.6.2012 pod č. j.: 24 EXE 1555/2012 -14, které nabylo právní moci
dne 27.7.2012, a kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného exekučního
titulu, kterým je exekutorský zápis Mgr. Jan Vedral soudního exekutora EÚ Prahy 3 ze dne
5.12.2011 pod č. j.: 140 EZ 95/2011, ve věci uspokojení pohledávky oprávněné(ho) Mgr. Miloš
Vlasák, nar. 22.1.1977, bytem U Rajské zahrady čp.639 / čo.16, 130 00 Praha 3, právní zástupce:
JUDr. Alena Pešková, advokát se sídlem Na poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, proti povinné(mu)
Petr Lipavský, nar. 21.4.1966, bytem Roztoky 190, 270 23 Roztoky, pro vymožení povinnosti
150 000,00 Kč s příslušenstvím, náklady oprávněného a náklady exekuce, které budou v
průběhu exekučního řízení stanoveny, rozhodl podle ust. § 55b, zák. č. 120/2001 Sb., exekuční
řád,
takto:
1) Soudní exekutor tímto usnesením vydává dražební vyhlášku, kterou se nařizuje dražební
jednání, prodej movitých věcí povinné(ho), na den 4.3.2014 v 10.30 hod. v Senovážné náměstí
977/24, Praha1, sídlo Exekutorského úřadu Praha 3, 2. patro.
2) Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 3.3.2014 od 10.00 hod. do 14.00 hod., areál
autobazaru Weilova 1144/2, Praha 10, Hostivař.
3) Předmětem dražby jsou movité věci:
položka č. 1, počet kusů: 1, osobní automobil zn. ŠKODA FELICIA GLXI, r. z. 4S6 9460,
VIN: TMBEFF614T0267468, barva bílá, rok výroby 1996, najeto 223 838 km, pneu zimní
zn. BARUM (75%), radiopřehrávač s kazetovou mechanikou zn. ŠKODA, celkový stav
vozidla odpovídá stáří a počtu najetých km, vozidlo má propadlou STK a neuhrazený eko
poplatek, vyvolávací cena 3 000,00 Kč
4) Podání lze zvyšovat nejméně o 500,00 Kč.
5) Nebylo zjištěno, že by věci, které jsou předmětem dražby, byly zastaveny, zadrženy nebo
převedeny k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele.
6) Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k draženým věcem zástavní právo, zadržovací právo
nebo v jehož prospěch byla věc převedena k zajištění závazku povinného, aby takové právo
prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání.
7) Povinný a osoby uvedené v § 328b, odst. 4, občanský soudní řád, nesmí dražit.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vede na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Rakovníku dne
27.6.2012 pod č. j.: 24 EXE 1555/2012 -14 exekuční řízení, které je na Exekutorském úřadu
Praha 3 vedeno pod sp. zn.: 140 EX 00228/12.
Vzhledem ke skutečnosti, že se do současné doby nepodařilo uspokojit pohledávku
oprávněného jiným způsobem, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. [§ 328, odst. 3, zák. č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád].
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo
souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
http://www.eupraha3.cz, email: [email protected], tel. 605260633
2. strana
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více
dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu
svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl
určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu;
neučiní-li tak, draží se věc bez jeho účasti znovu.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc odebrat; v případě vydražení
věci, jejichž hodnota převýší částku dle zák. č. 254/2004 Sb., o omezení plateb
v hotovosti, a vydražitel tuto částku nesloží hotově, musí být platba připsána na účet
soudního exekutora, č. účtu 7011029599/5500, vedený u Raiffeisenbank a. s.,
variabilní symbol 201200228, nejdéle do 5 dnů, a poté si může vydraženou věc
převzít.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci.
V Praze dne 27.1.2014
Mgr. Jan Vedral
soudní exekutor
v. r.
L. S.
Za správnost vyhotovení:
z pověření soudního exekutora
Mgr. Jana Vedrala
Josef Frank-vedoucí úřadu
[email protected]; 605260633
Usnesení se doručuje:
1x JUDr. Alena Pešková, advokát oprávněného
1x Petr Lipavský, povinný
1x Město Roztoky, bydliště povinného
1x Městská část Praha 1, místo dražby
http://www.eupraha3.cz, email: [email protected], tel. 605260633
Download

takto: - Praha 1