č.j.: 011 EX 36/14 - 129
U SN E S E N Í
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor JUDr. Josef Černý, Exekutorský úřad Zlín, tř. T. Bati 1547, 760 01 Zlín, pověřený vedením exekuce pověřením
vydaným Okresním soudem v Kroměříži ze dne 14.02.2014 č.j.: 32 EXE 200/2014-30, podle rozsudku Vrchního soudu v
Olomouci ze dne 25.06.2013 č.j.: 2 To 59/2013-1529, k uspokojení pohledávky
oprávněného LAPP KABEL s.r.o., se sídlem Bartošova č.p. 315, Otrokovice, IČ:25519506, práv. zast. advokátem JUDr.
Zdeňkem Hromádkou, se sídlem Rašínova 522, Zlín, v částce 15.457.595,- Kč s přísl. a k úhradě nákladů exekuce, proti
povinnému 1) Ing. Eva Holdošová, nar. 20.5.1970, bytem Za Cukrovarem 205, Holešov - Všetuly a povinnému 2) Jaroslav
Košťál, nar. 10.12.1967, bytem Masarykova 628, Holešov, rozhodl
takto:
I.
Dražební jednání - dražba nemovitých věcí uvedených v odst. II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
www.okdrazby.cz.
Zahájení elektronické dražby: dne 18.09.2014 v 09:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání ).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.09.2014 v 09:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání ( §
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v plat. znění ( dále jen „o.s.ř.“)) – bude-li v posledních pěti minutách
před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již
nečiní podání a dražba končí.
II.
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci povinných 1) a 2):
A.
•
spoluvlastnický podíl povinného 1) ve výši ½ na těchto nemovitých věcech:
v katastrálním území Všetuly, zapsáno v KN u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Holešov na LV: 3085
Všetuly, obec Holešov
•
pro k.ú.
spoluvlastnický podíl povinného 2) ve výši ½ na těchto nemovitých věcech:
v katastrálním území Všetuly, zapsáno v KN u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Holešov na LV: 3085 pro k.ú.
Všetuly, obec Holešov
Oba spoluvlastnické podíly povinných 1) a 2) na uvedených nemovitých věcech tvoří jeden funkční celek a jako
takový budou draženy.
B.
•
nemovitá věc ve vlastnictví povinného 2) :
v katastrálním území Všetuly , zapsáno v KN u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Holešov na LV: 3394 pro k.ú.
Všetuly, obec Holešov
Nemovité věci uvedené sub A. a B. budou draženy jako jeden soubor nemovitých věcí.
Podrobnější údaje o dražených nemovitých věcech jsou zachyceny ve znaleckém posudku, který je součástí exekutorského spisu
zn. 011 EX 36/14 a je zveřejněn na dražebním portálu www.okdrazby.cz.
III.
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. (kolo).
IV.
Výsledná cena draženého souboru nemovitých věcí dle bodu II. činí 2.150.000,- Kč.
V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny, a to částkou 1.433.334,- Kč.
VI.
Výše jistoty se stanoví částkou 300.000,-Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději
dva dny před dražbou, a to buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet soudního exekutora č. 86-2153580287/0100,
vedený u pobočky Komerční banky, a.s. pobočky Zlín, variabilní symbol 3614. Jako specifický symbol uvedou své rodné číslo
nebo IČ. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že
byla na uvedený účet soudního exekutora připsána.
VII.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla
zjištěna.
VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,
nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek (§ 336ja odst. 1 o. s. ř.); byl-li však takový návrh podán,
nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li
usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
IX.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu ( §267 o.s.ř. ), aby je uplatnil u soudu a aby mu
takové uplatnění práva prokázal nejpozději (alespoň 3 pracovní dny) před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu
nebude při provedení exekuce přihlíženo.
X.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané
v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku
právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho
listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.
XI.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele
povinného, že
se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zástavním právem, než pro které
byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražebního jednání a přihláška bude obsahovat
náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).
XII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 OSŘ, nebo v téže lhůtě žádat, aby k
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se
nepřihlíží.
XIII.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražených nemovitých věcech.
rozvržení
XIV.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k draženým nemovitým věcem předkupní právo, nebo výhradu zpětné koupě, že je
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o
předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a
vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezanikají. Předkupní právo i výhrada
zpětné koupě musejí být uplatněny nejpozději (alespoň 3 pracovní dny) před zahájením dražby.
XV.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese
www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášení.
XVI.
Způsob elektronické dražby:
1.
2.
Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .
Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživatel portálu
www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc, kterou chce dražit. Do
dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby. Z administrativních důvodů
doporučujeme přihlásit se k dražbě a zároveň poukázat dražební jistotu. Postup při přihlášení je zřejmý z dražebního
manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby již není možné přistoupení dalších dražitelů,
kteří se do tohoto okamžiku do dražby nepřihlásili!
4. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle tohoto usnesení je dražitel
oprávněn v dražbě přihazovat.
5. Dražitel již přihlášený do konkrétní dražby svým uživatelským jménem a heslem může od okamžiku jejího zahájení
přihazovat.
6. Příklep bude udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem.
Pokud učiní více dražitelů shodné podání a nebude učiněno podání vyšší, bude příklep udělen tomu dražiteli, jemuž svědčí
předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, neboť jen on má právo shodné podání učinit. Není-li příklep udělen takto,
udělí se dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije.
7. Byla-li realizována shodná podání dražiteli, kteří jsou oprávněni taková podání činit, bude příklep udělen tomu z nich, který
byl určen losem. Losování bude provedeno elektronicky, z čísel 1 až 99 na základě kliknutí k tomu oprávněného dražitele
ihned po ukončení elektronické dražby, nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude udělen příklep.
8. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu ( musí být stejná či vyšší než stanovený
minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se zato, že
nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským
jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
9. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší podání
v dražbě a výši nejvyššího podání.
10. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám, které mají právo vznést
námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou
podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. Budou-li námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání, jinak
exekutor udělí příklep.
11. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební jistota se nevrací tomu
dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
12. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a doručí se osobám
dle § 336k o.s.ř.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Ve Zlíně dne 15.07.2014
JUDr. Josef Černý, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Lucie Navrátilová
exekutorská koncipientka
pověřená soudním exekutorem
Download

dražební vyhláška - Exekutorský úřad Zlín