PŘIPOMÍNKA
č. 59
59-1
Připomínka č. 59
59-2
Připomínka č. 59 podaná panem městem Paskov, se sídlem Nádražní 700, 739 21 Paskov,
kterou se požaduje zrušit územní rezervu pro „Jižní tangentu“.
Město Paskov není vlastníkem pozemků na území města Ostravy, proto bylo pořizovatelem
vyhodnoceno, že se jedná o připomínku, jelikož nebylo naplněno ustanovení § 52 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Dle ust. § 6 odst. 6) písm. d) rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky
k územnímu plánu sousední obce. Město Paskov je sousední obcí města Ostravy.
Vyhodnocení připomínky č. 59:
Řešení komunikace „Jižní tangenta“ je převzato z nadřazené územně plánovací dokumentace
„Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (dále jen ZÚR MSK), kterou vydalo
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426.
V ZÚR MSK je pod označením D127 vymezena komunikace II/478 úsek I/58 – I/56 (Ostrava
– jižní tangenta), dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy.
Pod označením D515 je vymezena komunikace II/478 - úsek I/58 – I/11 (jižní tangenta města
Ostravy), která se skládá z:
- rozšíření přeložky na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici - po r. 2015 na k. ú. Nová
Bělá (vazba na D127),
- přeložka dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy na k. ú. Hrabová, Kunčice n. O.
a Bartovice (vazba na D127 a D150).
Územní plán Ostravy přebírá řešení komunikace „Jižní tangenta“ ze ZÚR MSK a v rámci
koridoru vymezeného ZÚR MSK její vedení podle místních podmínek upřesňuje.
V ust. § 52 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění je uvedeno, že ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se
nepřihlíží.
Nadřazená územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK) je dle stavebního zákona pro územní
plán obce závaznou, a územní plán obce je povinen takový záměr převzít a v území
lokalizovat. Není v pravomoci územního plánu obce ani zastupitelstva města připomínce
vyhovět a nerespektovat tak ZÚR MSK s tím, že takovou připomínku musí dotyčný uplatnit u
krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Dotčený orgán na úseku dopravy k návrhu rozhodnutí o této námitce neuplatnil stanovisko a
tak dle §53, odst. 1 stavebního zákona s navrženým řešením souhlasí.
Pořizovatel s projektantem návrh řešení této připomínky posoudili a došli k závěru, že by
nepřineslo pozitivní dopad do koncepcí stanovených Územním plánem Ostravy, a proto
připomínce nevyhovuje.
Řešení komunikace „Jižní tangenta“ zůstává nezměněna.
59-3
ZÚR MSK
59-4
Územní plán Ostravy, změna po veřejném projednání
59-5
Download

PŘIPOMÍNKA č. 59 - Územní plán Ostravy