JČU-ZF,
KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU
DOPRAVNÍ STAVBY
POLNÍ CESTY
POLNÍ CESTY
Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu,
ale i pro pěší a cykloturistiku
•
ČSN 73 6109 – Projektování polních cest
•
účel:
•
•
•
zpřístupnění pozemků vlastníků
zpřístupnění krajiny
napojení na silnice místní komunikace, lesní dopravní síť
POLNÍ CESTY
Rozdělení polních cest podle kategorie
POLNÍ CESTY
•
Hlavní polní cesta
•
•
•
•
•
Vedlejší polní cesta
•
•
•
•
soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest
napojeny na místní komunikace, nebo komunikace III. třídy
navrženy jako zpevněné, jednopruhové s výhybnami, nebo dvoupruhové
celoroční sjízdnost
zajišťují dopravu z přilehlých pozemků, nebo farem
napojeny na hlavní polní cesty, mohou být napojeny na místní komunikace a silnice III. třídy
převážně jednopruhové, nezpevněné, zatravněné, výhybny doporučené
Doplňková polní cesta
•
•
•
propojení v rámci půdních celků jednoho vlastníka
mohou tvořit hranice vlastnických pozemků
jednopruhové, nezpevněné, případně zatravněné
POLNÍ CESTY
Třída dopravního zatížení potřebná pro návrh vozovky podle katalogu
•
•
TNVk se stanový na základě dopravně inženýrského průzkumu
Pro polní cesty tento způsob nevhodný, hodnota se stanovuje na základě celkového objemu
přepravovaných hmot T
TNVk = (k * T) / R
k….koeficient = 0,14
R….provozní doba polní cesty za rok (365)
(pokud se nejedná o cesty příjezdové a spojovací R = 275)
T=Q*S
S…svozná plocha polní cesty (ha)
Q…přepravované hmoty z jednoho ha (t)
POLNÍ CESTY
1. NÁVRH POLNÍ CESTY
•
•
•
•
•
•
vyloučení nebo omezení zemědělské dopravy z intravilánu obce
návaznost na stávající síť komunikací
přirozená hranice pozemků a katastr. území
zachování a doplnění krajinného rázu
konfigurace terénu (rovinný, svažitý)
niveleta kopíruje terén (snaha o eliminaci násypů a zářezů)
POLNÍ CESTY
1.1 NÁVRHOVÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST
Směrové uspořádání
•
prostý kružnicový oblouk (nejčastější použití)
- přímý úsek mezi stejnosměrnými oblouky min. 20m
- přímý úsek mezi protisměrnými oblouky min. 15m
•
kružnicový oblouk s přechodnicemi (u hlavních polních cest, větší bezpečnost a plynulost
provozu)
•
přechodnicový oblouk (složen pouze z přechodnic)
•
složený oblouk (např. z kružnicových částí různého poloměru, navrhuje se výjimečně pro lepší
přimknutí trasy k tvaru území)
•
s ohledem na zemědělské stroje je nejmenší možný poloměr R = 12,5m
POLNÍ CESTY
1.1 NÁVRHOVÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST
Nejmenší dovolené poloměry kružnicových oblouků pro zpevněné polní cesty
POLNÍ CESTY
1.1 NÁVRHOVÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST
Výškové uspořádání
•
příčný sklon v přímé:
• u jednopruhových cest obvykle jednostranný
• u dvoupruhových cest jednostranný, příp. střechovitý
•
nejmenší hodnoty příčného sklonu:
• asfaltový a cementobetonový kryt ……… 2,5%
• kryty dlážděné, z dílců, nebo štěrkové …. 3,0%
• povrchy nezpevněných cest ……………... 4,0 - 6,0%
•
dostředný sklon
• vyplývá z návrhové rychlosti a poloměru oblouku
• největší dovolený dostředný sklon v oblouku je 6,0% (příp. 8,0%)
• nejmenší dovolený dostředný sklon v oblouku je jako příčný sklon v přímém úseku
POLNÍ CESTY
1.1 NÁVRHOVÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST
•
podélný sklon:
•
výškové oblouky:
POLNÍ CESTY
1.1 NÁVRHOVÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST
Rozšíření ve směrovém oblouku
• na dvoupruhových i jednopruhových polních cestách při R < 200m
POLNÍ CESTY
2. SKLADBA POLNÍ CESTY - PŘÍKLADY
Penetrační makadam - vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití asfaltovým pojivem a
následném zaplnění povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným drceným kamenivem.
POLNÍ CESTY
3. CESTNÍ SÍŤ
Návrh cestní sítě musí respektovat kritéria dopravní, geotechnická, technická,
ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická.
•
radiální
Výhody – kratší dopravní vzdálenost, snadnější kategorizace a orientace
Nevýhody – nevhodné tvary pozemků
POLNÍ CESTY
3. CESTNÍ SÍŤ
•
paralelní
Výhody – pravidelné tvary pozemků
Nevýhody – delší dopravní vzdálenost (až 1,3x), obtížnější kategorizace a orientace
POLNÍ CESTY
3. CESTNÍ SÍŤ
•
šachovnicová
•
větvené uspořádání
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
Výhybny
- zřizují se na obousměrných jednopruhových silnicích (S4), místních komunikacích a polních cestách
- umísťují se tak, aby vozidlo jedoucí do stoupání mělo přednost před protijedoucím vozidlem
Délka výhybny:
• 15 m standardně
• 12 m (výjimečně v odůvodněných případech 6 m) při převážném provozu osobních automobilů
Vzdálenost mezi výhybnami:
• nemá přesahovat 100 m (nejvýše 200 m)
• od začátku vjezdového náběhu výhybny musí být přehledný celý úsek k následující výhybně
• v místech s častým výskytem mlh (snížená viditelnost) může příslušný správní orgán požadovat
kratší vzdálenost i na rovných úsecích
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
Výhybny
Dle místních podmínek lze v odůvodněných případech využít k vyhýbání:
• plochy křižovatek
• sjezdy účelových komunikací
• samostatné sjezdy k sousedním stavbám a pozemkům
• existující vhodné zpevněné plochy přiléhající k jízdnímu pruhu
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
Výhybny
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
obratiště
Zřizují se (obecně):
• na konci slepých komunikací, jejichž délka přesahuje 100 m (nepřijatelné delší couvání)
• po stranách průběžných komunikací při místní potřebě obracení vozidel (pro otáčení
autobusů, vozidel zimní údržby, těžkých souprav)
Tvary obratišť - obratiště může být zřízeno podle svého tvaru jako:
• a) okružní
• b) úvraťové
• c) kombinované
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
a) Okružní obratiště:
– má mít nejmenší vnější průměr:
– pro osobní automobily 12 m
– pro nákladní automobily,
autobusy a trolejbusy 25 m
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
b) Úvraťové obratiště:
– zřizuje se pro osobní automobily ve tvaru T, L nebo Y
– pro nákladní automobily jen výjimečně (hasiči, odvoz odpadu)
– pro autobusy a trolejbusy se úvraťové obratiště nezřizuje
POLNÍ CESTY
4. PRVKY POLNÍ CESTY
•
sjezdy a nájezdy
- pro připojení vedlejší polní cesty na hlavní nebo pro připojení jednotlivých pozemků
k cestní síti
Download

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY