Ryby – nejpočetnější skupina obratlovců
Rozmnožování a chov ryb
Ryby jsou většinou ………….………………….. pohlaví. Oplození je vnější a nazývá se
Tělo ryby tvoří hlava srostlá s trupem a ………….………………….. . V zadní části
hlavy se nacházejí ploché kosti – ………….………………….., které kryjí žábry. Ryby
mají ………….………………….. kostru, osou kostry je ………….………………….. složená
z obratlů. Pohyb ve vodě umožňují ………….………………….. .
………….………………….. . Samice vytvářejí vajíčka = ………….………………….. a samci
vypouštějí do vody hustou bílou tekutinu = ………….………………….., která
obsahuje spermie. Z oplozených vajíček se líhnou plůdky (………….………………..),
které se z počátku vyživují ze žloutkového váčku.
Dlouholetou tradici má u nás chov ………….………………….. . Pro jejich chov se
zakládají soustavy rybníků (třecí, výtržníkové, komorové a hlavní). Významnou
chovnou rybou je také ………….………………….. . Rozmnožují se v umělých líhních
a poté se vysazují do potoků a řek.
1
Sladkovodní ryby
Ryby ve vodě nadnáší plynový ………….………………….. . Povrch těla kryje kůže se
………….………………….. (překrývají se jako tašky na střeše).
Srdce ryb je ………….………………….. – skládá se ze síně a komory. Teplota těla ryb
Podle obsahu rozpuštěných látek rozlišujeme vody slané a sladké. Pouze
některé ryby mohou žít v obou typech – např. ………….…………………..,
………….………………….. .
je ………….………………….. .
Rozeznáváme 4 pásma tekoucích vod. Liší se od sebe různou rychlostí proudu,
Nervovou soustavu tvoří ………….………………….., mícha a nervy. Smyslovými
………….………………….. vody a obsahem kyslíku.
ústrojími ryb jsou oči, vnitřní ucho, čichové jamky a ………….………………………… .
Zvláštním druhem smyslového ústrojí je postranní ………….………………….. . Jde o
kanálek se smyslovými buňkami, který umožňuje vnímat tlak a pohyb vody a
pomáhá při ………….………………….. v kalné vodě.
Dělení ryb:
1) LALOKOPLOUTVÉ
• patří sem bahníci
• v době sucha se zahrabou do bahna a
upadají do stavu klidu
2) DVOJDYŠNÉ
• většina ryb
3) PAPRSKOPLOUTVÉ
• jedinými žijícím druhem je latimérie
podivná
• jsou zřejmě předky dalších organismů
pásmo pstruhové
pásmo lipanové
pásmo parmové
pásmo cejnové
podhorské potoky a řeky
horské potoky a řeky
střední toky řek
dolní toky řek
Podle způsobu výživy ryby dělíme:
1. dravé
př. ………….………………….………………...…………………..
2. ………….…………………..
živí se hmyzem, drobnými korýši nebo
rostlinnou potravou, př. ……………….…………………..
Mnoha druhům ryb hrozí vyhynutí kvůli ………….………………….. vod.
Nejznámější sladkovodní ryby
Obojživelníci
(chybný text)
karas obecný
lín obecný
parma obecná
plotice obecná
pstruh potoční
lipan podhorní
• hřbetní ploutev má dvě části
• načervenalé ploutve a oko
• vyšší tělo než kapr
• typickým znakem je tuková ploutvička
•
•
•
•
hadovité tělo
hřbetní, ocasní, řitní ploutve srůstají v lem
žije v řekách, tře se v Sargasovém moři
larvy = monté
• čtyři hmatové vousky
štika obecná
• dravá
• protáhlé tělo se zploštělou širokou hlavou,
hřbetní ploutev posunuta k ocasu
okoun říční
candát obecný
• zaoblené ploutve
sumec obecný
• bez šupin
• dlouhá řitní ploutev
• 6 hmatových vousků
úhoř říční
• vysoká hřbetní ploutev
treska obecná
kůže se slizovými žlázami, u některých žlázy jedové
mají jazyk
CS: srdce – 1 komora a 1 síně, v komoře se krev mísí
DS: dospělci plíce, dýchají i očima
kloaka = společný vývod TS, VS a DS
vyvíjejí se na souši
Rozmnožování a vývin
rozmnožují se nepohlavně
2
♀ žab kladou vajíčka v želatinových obalech
• dvojí maso – červené a bílé
♂ žab je oplozují ve vodě – vnitřní oplození
čolci a mloci mají oplození vnitřní
z vajíček se líhnou larvy = plůdky
sardinka obecná
makrela obecná
• naložené v oleji, tzv. olejovky
• severské moře
• slaneček, uzenáč
tři páry kráčivých končetin
larvy = pulci dýchají žábrami
tuňák obecný
• hospodářky významná ryba
• mražené filety
Čím se liší od ryb?
Co mají společného s rybami?
Mořské ryby
sleď obecný
jsou přechodnou formou mezi vodními a suchozemskými obratlovci
losos obecný
•
•
•
•
podobá se pstruhovi
má tukovou ploutvičku
dospělí jedinci žijí v moři
ale třou se ve sladkých vodách
Vývoj obojživelníků
vyvinuli se z ryb příbuzným paprskoploutvým
nejstarší obojživelníci = krytolebci
KUŇKY
Naši obojživelníci
Mají bradavičnatou kůži. Zástupcem je kuňka
Obojživelníci se dělí se na dvě skupiny. Ti, kteří mají ………….…………………..
žlutobřichá.
zachovaný po celý život, jsou obojživelníci ocasatí. Řadí se k nim
………….………………….. a mloci. Ti, kteří v dospělosti ocas nemají, jsou
obojživelníci bezocasí. Patří mezi ně všechny ………….………………….. .
5
SKOKANI
Pro skokany jsou charakteristické mohutné zadní
končetiny a hladká kůže.
Ocasatí obojživelníci
6
V ………….…………………..
ČOLEK OBECNÝ
a
rybnících
s hustě
zarostlými břehy žije skokan zelený. Naším
Žije tůních a ………….………………….. .
………….………………….. skokanem je skokan hnědý,
Na jaře má samec vysoký hřeben a je
který kromě období rozmnožování žije na souši na
pestře zbarven.
7
3
………….………………….. a zahradách.
ČOLEK HORSKÝ
Samec je v době rozmnožování pestře zbarven, ale nemá ………….…………….….. .
4
ROPUCHA OBECNÁ
MLOK SKVRNITÝ
Ropucha je naše ………….………………….. žába.
Žije na vlhkých místech v ………….………………….. .
Typické její zavalité tělo a krátké nohy. Většinou
Za potravou vylézá v noci. Má hladkou černou
jen leze. Její bradavičnatá kůže vylučuje hlen,
kůži s křiklavě žlutými ………….………………….. . Mlok
který ji chrání před nepřáteli.
je živorodý.
8
Žáby
Žáby mají krátké zavalité tělo a přední končetiny kratší než zadní. Na
předních končetinách se nacházejí čtyři prsty, na zadních je pět prstů. Mezi
………….………………….. mají plovací blánu. Velké vypouklé ………….…………………..
chrání tři víčka. V dutině ústní mají vymrštitelný jazyk.
ROSNIČKA ZELENÁ
Žije na ………….…………….. a keřích. Na prstech má
přísavné ………….……………….. .
9
Plazi – svědkové dávných věků
Želvy a krokodýli
Želvy jsou plazi s krátkým tělem krytým ………….……………….. . Ten tvoří
(chybný text)
Plazi se přizpůsobili životu ve vodě. Mají vlhkou kůži pokrytou rohovitými
………….……………….. desky, které mají na povrchu rohovité štítky. Skládá se
šupinami, štítky nebo kostěnými deskami. Dýchají plícemi. Jejich srdce má
z horního (spojen s ………….………………..) a spodního štítu. Většina želv zatahuje
dokonalejší stavbu než srdce ptáků. Tvoří je dvě komory a dvě síně. Teplota
do krunýře ………….……………….., končetiny i ocas. Želvy nemají zuby, ale jen
těla je stálá. Stejně jako obojživelníci mají kloaku. Jejich oplození je vnější.
………….……………….. čelisti. Žijí na souši i ve vodě.
Většina plazů klade vejce (pevný obal, bílek, žloutek).
Zástupci želv
Vývoj plazů
ŽELVA ŽLUTOHNĚDÁ
Plazi se vyvinuli z paryb. Dávní plazi se přizpůsobili životu ve všech prostředích.
▫ Jižní Evropa
Ve vodách žili ryboještěři, ve vzduchu ptakoještěři a na souši žili suchoještěři
(Tyrannosaurus, Brontosaurus, Brachiosaurus). Asi před 70 mil. lety vyhynuli.
13
ŽELVA OBROVSKÁ
▫ Galapágy, Seychely
▫ věk až ………….………………..
ŽELVA BAHENNÍ
▫ Střední Evropa
10
14
KARETA OBROVSKÁ
▫ hmotnost 500–600 kg
▫ ………….……………….., dravá
11
KOŽATKA VELKÁ
12
▫ mořská
▫ tělo pokryto silnou ………….………………..
15
Krokodýli žijí ve ………….……………….. teplých oblastí. Tělo chrání rohovité štítky
Šupinatí – ještěři a hadi
a desky. Mají dlouhý ze stran ………….……………….. ocas a silné končetiny s prsty
spojenými ………….……………….. blánou. Zuby jsou uloženy v zubních jamkách.
Ze všech plazů mají ………….……………….. srdce, síně a komory odděluje úplná
Ještěři a hadi mají tělo pokryté ………….……………….. . Svrchní zrohovatělou
vrstvu kůže svlékají – ještěři po částech, hadi vcelku (tzv. ………….………………..).
Většina zástupců má rozeklaný ………….……………….. .
přepážka.
Zástupci krokodýlů
Ještěři
KROKODÝL NILSKÝ
Ještěři jsou nejpočetnější skupinou ………….……………….. . Většina má dobře
▫ Afrika, viditelný zub i přivřené tlamě
vyvinuté ………….……………….. a dlouhý ocas. Ještěrky ho v nebezpečí odlamují a
poté jim znovu doroste. Ještěři mají pohyblivá ………….……………….. oční víčka.
ALIGÁTOR SEVEROAMERICKÝ
▫ cenná kůže
16
JEŠTĚRKA OBECNÁ
▫ teplá suchá místa
KAJMANI
▫ živí se hmyzem, ………….………………..,
▫ ………….……………….. Amerika
drobnými žížalami a plži
JEŠTĚRKA ZELENÁ
GAVIÁL INDICKÝ
▫ hlava protažena v ………….……………….. čelisti
▫ teplá, ale vlhčí stanoviště
17
▫ vlhká chladnější místa
Urči, zda je tvrzení pravdivé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Želvy krunýř svlékají.
Suchozemské želvy jsou býložravé.
Všechny želvy mají krunýř.
Masožravé želvy mají ostré zuby.
Krokodýli mají dokonalé srdce.
Mořské želvy a krokodýli dýchají žábrami.
Největší krokodýli jsou kajmani.
Kajmani žijí v Jižní Americe.
Krokodýli mají zuby v zubních jamkách.
Krokodýli mají prsty spojeny plovací blánou.
JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ
18
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
SLEPÝŠ KŘEHKÝ
▫ hadovitě protáhlé tělo bez končetin
▫ zbytky končetin jsou patrné na kostře
▫ je to ………….………………..!!!
▫ listnaté lesy, vlhké louky
19
Hadi
Cizokrajní ještěři a hadi
Pro hady je charakteristické protáhlé tělo bez končetin. Uložení orgánů se
přizpůsobilo tvaru těla, např. se vyvinula pouze pravá ………….……………….. .
Cizokrajní ještěři
Mají pohyblivá žebra a roztažitelné ………….……………….. . Oční víčka jsou
………….……………….. a průhledná. Pachy vnímají prostřednictvím zvláštního
orgánu na horním patře – Jacobsonův orgán. Zjednodušeně lze říci, že hadi
GEKONI
čichají jazykem.
22
UŽOVKA OBOJKOVÁ
▫ ………….……………….. hlava, kulaté zornice
▫ ………….……………….. dvě bělavé nebo oranžové
LEGUÁN
ZELENÝ
CHAMELEON
OBECNÝ
VARAN
KOMODSKÝ
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Jižní Evropa
klešťovitě utvářené prsty
chápavý ocas
nezávisle pohybující se oči
má schopnost měnit barvu
vymrštitelný jazyk
▫
velká hlava, nápadné oči
▫
▫
poměrně velký ještěr
dospělí se živí listy a plody
▫
▫
ohrožený druh
až 3,5 m
poloměsíčité skvrny
▫ žije na březích vod, živí se ………….….……………..
1) nejedovatí hadi
a rybami
20
▫ v nebezpečí vylučuje z kloaky zapáchající látku
▫ kořist ovíjejí a škrtí
▫ hroznýš, anakonda, krajta
ZMIJE OBECNÁ
2) jedovatí hadi
▫ ………….……………….. hlava, svislé zornice
▫ kobra, chřestýš, korálovec, zmije
▫ klikatý pruh ………….………………..
▫ slunné lesní paseky, živí se ………….………………..,
uštkne je (dva duté zuby spojené s jedovými žlázami)
Cizokrajní hadi
KRAJTA MŘÍŽKOVANÁ
21
▫ ………….………………..
Zásady při uštknutí
1. Zachovat klid.
2. Pevně stáhnout uštknutou končetinu asi 5 cm nad ranou (směrem k srdci)
kapesníkem, šátkem, opaskem.
3. Každých 15 až 20 minut utažení na krátkou chvíli uvolnit, aby se zabránilo umrtvení
končetiny (stažení nesmí trvat celkem déle než 2 hodiny).
4. Kontrolovat puls.
5. Co nejrychleji vyhledat lékaře, který podá hadí sérum.
KORÁLOVEC
CHŘESTÝŠ
23
▫ Amerika
▫ na konci ocasu chřestítko tvořené
volně pohyblivými články zaschlé
pokožky
▫ tropický deštný les
▫ Jižní Amerika
▫ velmi jedovatý
ANAKONDA
KOBRA INDICKÁ
▫ Indie, chrání vajíčka
ZMIJE RŮŽKATÁ
HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ
POUŽITÉ ZDROJE
Čabradová, V. – Hasch, F. – Sejpka, J. – Vaněčková, I.: Přírodopis 7 učebnice pro základní
školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus 2005.
ZDROJE OBRÁZKŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
http://ewww2003.sweb.cz/kapr_obecny.gif (1. 9. 2012)
http://www.simonaart.cz/img/mid/41/rosnicka-zelena--hyla-arborea-.jpg (1. 9.
2012)
http://www.latvijasdaba.lv/content/abinieki/triturus-vulgaris-l.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_001.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_008.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_014.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_013.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_010.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto02/foto_012.jpg (1. 9. 2012)
http://www.planetopia.cz/lib/file.php/evoluce/plazi/rybojesteri/utatsusaurus1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Quetzalcoatlus.jpg
/258px-Quetzalcoatlus.jpg (1. 9. 2012)
http://magpo.blogs.com/davesblog/images/2007/12/03/apato2.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto03/foto_002.jpg (1. 9. 2012)
http://esteesoto.com/wp-content/uploads/2012/06/Chelonia-Midas.jpg (1. 9. 2012)
http://ian.umces.edu/imagelibrary/albums/userpics/12865/normal_ian-symboldermochelys-coriacea.png (1. 9. 2012)
http://media-2.web.britannica.com/eb-media/09/91309-004-D3126B94.jpg (1. 9.
2012)
http://leccos.com/pics/pic/krokodyl.jpg (1. 9. 2012)
http://www.ijon.de/echsen/images/Lacerta.agilis.exigua.jpg (1. 9. 2012)
http://www.prazskestezky.cz/buto/obr/5slep.jpg (1. 9. 2012)
http://files.daltonaci2.webnode.cz/200000212-26b9527b38/uzovka1.jpg (1. 9.
2012)
http://www.hbl.cz/image/200608050829_zmije.jpg (1. 9. 2012)
http://img21.imageshack.us/img21/2500/chameleonz.jpg (1. 9. 2012)
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto03/foto_027.jpg (1. 9. 2012)
Download

Ryby – nejpočetnější skupina obratlovců Dělení ryb: