Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Tisk cenin
Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík
Editor: Martin Nešpor
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Úvod
Obsah prezentace
1
2
3
4
Bankovky
Ochranné prvky
Ostatní ceniny
Akcie, dluhopisy
Občanské průkazy
Dálniční známky
Tiskárny
Státní tiskárna cenin
Poštovní tiskárna cenin Praha
Techniky tisku
Liniový hlubotisk a další
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Ochranné prvky
Na českých bankovkách se používají následující ochranné prvky:
1
vodoznak
2
ochranný proužek s mikrotextem
3
ochranná vlákna
4
soutisková značka
5
skrytý obrazec
6
opticky proměnlivá barva1
7
iridiscentní pruh1
8
mikrotext
9
prvky viditelné pod UV světlem
1
2
2
Nepoužívá se pro 100,- a 200,- bankovku
Nepoužívá se pro 500,- bankovku
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Bankovky a jejich ochrana
Zobrazení umístění ochranných prvků
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Vodoznak
je umístěn ve střední části širokého nepotištěného okraje
viditelný proti světlu
portrét osobnosti na bankovce
z líce stranově převrácený
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Bankovky a jejich ochrana
Okénkový proužek s mikrotextem
pouze na lícové straně
celý je viditelný proti světlu
obsahuje logo ČNB a nominální hodnotu
hnědofialová až zelená barva
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Bankovky a jejich ochrana
Ochranná vlákna
jsou rozptýlená ve hmotě papíru již při jeho výrobě
většinou oranžová barva
některá viditelná pouze pod UV světlem
délka 6 mm
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Soutisková značka
Prvek ochranného charakteru používaný u tiskovin tištěných na
bankovkových strojích se simultánním tiskem.
část z jedné a část z druhé strany
celý obrazec je vidět proti světlu
linky musí přesně navazovat
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Skrytý obrazec
Tento prvek lze použít u tiskovin tištěných liniovým hlubotiskem.
viditelný při sklopení bankovky
je na něm uvedená nominální hodnota bankovky
nachází se na lícní straně na rameni portrétu
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Opticky proměnlivá barva
Pro vytvoření efektu je nutný vyšší nános barvy na potiskovaný
materiál a proto se pro aplikaci používá technika hlubotisku nebo
sítotisku.
založeno na optickém efektu
používá se speciální tisková barva
barva se mění se změnou úhlu sklopení
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Bankovky a jejich ochrana
Iridiscentní pruh
nachází se na pravém lícové kraji
duhově proměnlivá
uvedena nominální hodnota bankovky
při sklápění se mění barvy
čísla se jeví jako tmavá
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Mikrotext
Plochy nebo řádky z mikropísma na rozhraní reprodukovatelnosti
se u cenin používají jako spolehlivý ochranný prvek.
umístění se liší dle bankovky
na lícové straně je vždy uvedena hodnota
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Bankovky a jejich ochrana
Prvky viditelné pod UV světlem
Barvy reagující na UV světlo lze využít pro všechny klasické
techniky tisku.
pod denním světlem většinou neviditelné
nejčastěji září žlutě, modře či zeleně
vlákna o délce 6mm
části portrétu
části čísla označujícího hodnotu bankovky
lipové listy v levém dolním a pravém horním rohu
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Bankovky a jejich ochrana
Prvky viditelné pod UV světlem
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Ostatní ceniny
Akcie, dluhopisy
Mezi cenné papíry náleží zejména akcie, dluhopisy, obligace,
podílové listy, vkladní listy, státní dluhopisy.
využití obdobných prvků jako k ochraně bankovek
tisknou na papír s vysokým obsahem bavlny (minimálně 50%)
použití giloší - geometrické obrazce, tvořené pravidelně se
opakujícími jemnými křivkami
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Ostatní ceniny
Občanské průkazy
použití giloší, mikropísma
hologram ve formě státního znaku
hologram ve formě lipového květu, který chrání fotografii
a hmatem čitelné osobní údaje i číslo dokladu
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Ostatní ceniny
Dálniční známky
obsahují opticky variabilními prvky
hologram je přetištěn dvoupísmennou sérií a šestimístným
pořadovým číslem a je kontrolovatelný z vnitřní strany vozidla
speciální násek, který zabraňuje sejmutí nálepky ze skla
automobilu bez jejího porušení
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Tiskárny
Státní tiskárna cenin
připravuje a tiskne bankovky, ceniny, cenné papíry, státní
dokumenty, doklady a státně důležité tiskopisy, které vyžadují
ochranu před zneužitím
pro tisk bankovek používá speciální bankovkový papír, který je
důležitým rozlišovacím znakem pravosti bankovek
bankovkový papír je opatřen vodoznakem vznikajícím již při
jeho výrobě na kruhovém sítě
při tisku bankovek používá simultánní ofset, hlubotisk
a knihtisk
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Tiskárny
Poštovní tiskárna cenin Praha
hlavní činností Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. je od roku
1992 příprava, zpracování a tisk poštovních známek.
zhruba 90 % známek vyráběných pro Českou poštu je tištěno
kombinací rotačního hlubotisku a ocelotisku a pouze
zbývajících 10 % archovým ofsetem
ceninový papír s ochrannými prvky je registrovaný a je
vyráběný výhradně pro účely tiskárny a podle jejích požadavků
tiskárna nabízí tisk tzv. předtištěných ceninových bianco
dokumentů, jako jsou vysvědčení, výuční listy a vysokoškolské
diplomy, formuláře i podtisky pro osvědčení z kurzů, školení
a různých zkoušek pro instituce a společnosti
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Liniový hlubotisk
jedná se o druh tisku z hloubky
kresebné prvky jsou rozpracované liniovou, většinou rytou
kresbou
gilošové partie, rastry a různé velikosti písem jsou převážně
leptané
plasticita prvků je vytvářena rozdílností síly linek a zároveň
hloubkou reliéfu
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Ofsetový tisk
pracuje na principu odpudivosti vody a mastné barvy
tzv. suchý ofset, na kterém se potiskují obě strany papíru
najednou - tato technika umožňuje tisk, při kterém musí
dokonale korespondovat přední strana tisku se zadní, a proto
se využívá hlavně při tisku soutiskové značky, tzv. "průhledky"
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Tisk z výšky
jedna z nejstarších tiskových technik, kde místa určená k tisku
jsou na tiskové desce vyvýšena a na ně se nanáší barva
na tento tisk není třeba tiskařského lisu
u bankovek se užívá pro tisk obvod písmen a číslic
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Rotační ocelotisk
rotační ocelotisk se kombinuje s hlubotiskem
používá se speciální stroj, kde se vytiskne kompletní tiskový
arch, který je navíc perforován, opatřen datem výroby
a pořadovým číslem.
používá se pro tisk poštovních známek
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Archový ocelotisk
tiskne se z plochých desek
vyžaduje ruční vkládání papíru
nejčastěji se používá pro tisk vícebarevných poštovních
známek například s motivem umění či květin v kombinaci
s dalšími tiskařskými technikami
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Techniky tisku
Horká ražba
jedná se o aplikaci hologramu na tiskovinu
při tisku se ohřeje tzv. raznice s konkrétním motivem, která se
za vysokého tlaku a teploty prostřednictvím speciální fólie
otiskne na papír či požadovaný materiál
nejčastěji se horká ražba používá pro desky, certifikáty,
vstupenky a tiskopisy
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Závěr
Shrnutí
V této semestrální práci byly v krátkosti ukázány možnosti tisku
a ochrany cenin před nezákonným kopírováním. Některé ochranné
prvky jsou aplikovány už při výrobě materiálu pro tisk, další
vznikají až v rámci tisku. Může se jednat o použití speciálních
tiskařských technik, případně veřejně nedostupných barev s obtížně
napodobitelnými vlastnostmi.
Dále byly představeny dvě největší tiskárny cenin v České republice
a techniky tisku, které při své práci používají. Při tisku cenin se
většinou využívá více tiskařských technik najednou, které je
následně obtížnější na jednodušších zařízeních napodobit.
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Literatura
Použité zdroje
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.: WWW stránky, [online],
2003-2012 [cit. 2012-04-20], URL:http://cnb.cz/
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN.: WWW stránky, [online],
2010-2012 [cit. 2012-04-20], URL: http://stc.cz/
POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA a.s..: WWW stránky,
[online], 2011 [cit. 2012-04-19], URL: http://ptcpraha.cz/
PAPÍROVÁ PLATIDLA.: WWW stránky, [online], 2012 [cit.
2012-04-19], URL: http://www.papirovaplatidla.cz/
Konec
Úvod
Bankovky
Ostatní ceniny
Tiskárny
Techniky tisku
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Děkuji za pozornost
Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík
Editor: Martin Nešpor
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Download

Prezentace práce (pdf) - Cvut