VZOR NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU
I. Údaje o notáři
II. Údaje o účastníkovi úkonu:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:
,,
(dále jen jako "dlužník")
III. Prohlášení o ověření totožnosti platným úředním dokladem
IV. Zápis o právním úkonu
4.1 Dlužník prohlašuje, že uzavřel s následujícím věřitelem:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:
,,
(dále jen jako "věřitel")
smlouvu o úvěru č. 2012299047, na základě které mu byl poskytnut úvěr ve výši 30 000 Kč s úrokem
ve výši 20 %, který je dlužník povinen splácet ve 24 měsíčních splátkách ve výši 1 527 Kč, přičemž
splátky jsou splatné vždy k 20. dni v měsíci. V případě prodlení delším než 30 dnů si dlužník a věřitel
sjednávají, že se stává splatnou celá dlužná částka - ztráta výhody splátek a věřitel je oprávněn
požadovat úhradu celé částky, tj. úhradu celé jistiny.
4.2 Dlužník v tomto notářském zápisu jednostranně uznává svůj peněžitý závazek ve výši
30 000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru č. 2012299047, kterou uzavřel s věřitelem.
Dlužník se zavázal splácet úvěr ve 24 měsíčních splátkách ve výši 1 527 Kč, které jsou splatné vždy k
20. dni v měsíci, přičemž první splátka je splatná dne 19.02.2015 a poslední splátka je splatná dne
19.02.2015.
4.3 V případě prodlení dlužníka s hrazením splátek po dobu delší 30 dnů si dlužník a věřitel
sjednávají, že sestává splatnou celá dlužná částka - ztráta výhody splátek. Dlužník je povinen uhradit
dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě.
Dlužník je povinen při zesplatnění úvěru uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové
dlužné částky jakožto paušální náhradu nákladů věřiteli, která je splatná do 5 dnů ode dne
zesplatnění.
Strana 1 z 2
4.4 Věřitel a dlužník si pro pochybností sjednávají, že v případě zesplatnění úvěru je dlužník povinen
hradit smluvní ve výši 20 % ročně z dlužné jistiny až do zaplacení, přičemž dlužník je povinen tento
úrok hradit měsíčně vždy k 20. dni kalendářního měsíce.
4.5 V Dlužník se dále zavazuje v případě prodlení uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení ve výši
dvoutýdenní reposazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů z dlužné částky až do zaplacení, přičemž
dlužník je povinen tento úrok z prodlení hradit měsíčně vždy k 20. dni kalendářního měsíce
4.6 V V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými
úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž dlužník je povinen tuto smluvní pokutu hradit
měsíčně vždy k 20. dni kalendářního měsíce
V. Svolení k vykonatelnosti
Dlužník souhlasí a svoluje v souladu s § 71a odst. 2 notářského řádu, aby podle tohoto notářského
zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním
titulem, jestliže dlužník svou povinnost řádně a včas nesplní.
VI. Oprávnění k vydání stejnopisu
Dlužník souhlasí, že notář je oprávněn podle § 91 notářského řádu vydat na požádání stejnopis
notářského zápisu společnosti HM Capital Partners, s.r.o., tj. zprostředkovateli úvěru, nebo věřiteli
či osobě s právním zájmem na vydání stejnopisu notářského zápisu a to na jejich náklady.
Strana 2 z 2
Download

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti