Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel
Exekutorský úřad Vsetín
Blahoslavova 965/12, 757 01 Valašské Meziříčí
TEL.:
571 627 386
E-MAIL: [email protected], [email protected]
WEB:
www.exekutorvsetin.cz
IČ:
64993540
DIČ:
CZ7509135579
Bankovní spojení :
86-5233790237/0100
Variabilní symbol : 23032009
Č.j.: 186 EX 2303/2009-38
USNESENÍ
Mgr. Ervín Dreiseitel, soudní exekutor se sídlem Blahoslavova 965/12, 757 01 Valašské
Meziříčí , rozhodl ve věci exekuce
na návrh oprávněného:
Detesk s.r.o.
se sídlem Příkrá 401, Železný Brod, PSČ: 468 22, IČ: 25485121,
práv. zast. advokátem Vondrouš Martin, Mgr., advokát Martin Vondrouš, se
sídlem Chrastavská 273/30, Liberec, PSČ: 460 01
proti povinnému:
Igor Pelc, bytem Podlesí 389, Valašské Meziříčí , PSČ: 757 01, IČ: 68352263,
RČ: 640623/2448
která byla nařízena usnesením o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem ve Vsetíně pobočka ve
Valašském Meziříčí ze dne 23.09.2009 č.j. 47Nc3074/2009-6, na základě vykonatelného platebního rozkazu
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 1Cm91/2009-16 ze dne 25.05.2009
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 302.897,90 Kč, úroky z
prodlení ve výši 9.75% ročně z částky 302.897,90 Kč ode dne 16.12.2007 do 31.12.2007 ve výši 1.294,60
Kč, úroky z prodlení ve výši 10.5% ročně z částky 302.897,90 Kč ode dne 01.01.2008 do 30.06.2008 ve výši
15.858,60 Kč, úroky z prodlení ve výši 10.75% ročně z částky 302.897,90 Kč ode dne 01.07.2008 do
31.12.2008 ve výši 16.414,60 Kč, úroky z prodlení ve výši 9.25% ročně z částky 302.897,90 Kč ode dne
01.01.2009 do 25.05.2009 ve výši 11.130,50 Kč, úroky z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7
procentních bodů z částky 302.897,90 Kč ode dne 26.05.2009 do 30.09.2009 ve výši 9.252,90 Kč, úroky z
prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 302.897,90 Kč ode dne zahájení
exekučního řízení, tj. ode dne 01.10.2009, do zaplacení, náhradě nákladů soudního řízení ve výši
64.432,40 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen "e.ř.") a soudnímu exekutorovi náklady exekuce
takto:
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 06.02.2014 v 10:00 hodin, od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 06.02.2014 v 12:00 hodin. Dražba se však koná
do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další
podání postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za
učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním
zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).
II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného
podíl
na
společných
částech
1/6
- pozemek parcelní číslo 1194, o vyměře 629m2 ,druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Vsetín, pro obec Bystřička, katastrální území Bystřička II, na listu vlastnictví č. 800
[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi
jako jeden celek.]
III. V ostatních výrocích zůstávají právní účinky dražební vyhlášky nedotčeny.
Odůvodnění:
Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 22.10.2013 usnesení o nařízení dražebního
jednání č.j. 138 EX 2303/2009-28, kterým byl stanoven termín dražby nemovitostí povinného na
05.12.2013. Dne 30.11.2013 zanikl Mgr. Františku Gajdošovi výkon Exekutorského úřadu Vsetín a nově
jmenovaný soudní exekutor zahájil činnost teprve dne 12.12.2013, v důsledku čehož nemohlo dražební
jednání dne 05.12.2013 proběhnout. Z výše uvedeného důvodu bylo tímto usnesením nařízeno nové
dražební jednání, které se bude konat dne 06.02.2014, a jehož předmětem budou nemovitosti povinného
zapsané na LV č. 800 pro k.ú. Bystřička II. V ostatních výrocích zůstávají právní účinky dražební vyhlášky
ze dne 22.10.2013 nedotčeny.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Ve Valašském Meziříčí dne 14.01.2014
_______________________
Mgr. Ervín Dreiseitel v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Vsetín
Za správnost vyhotovení: Gita Kučírková
Osoby, kterým se doručuje usnesení :
Oprávněný:
Detesk s.r.o.
se sídlem Příkrá 401, Železný Brod, PSČ: 468 22, IČ: 25485121,
práv. zast. advokátem Vondrouš Martin, Mgr., advokát Martin Vondrouš, se sídlem Chrastavská 273/30,
Liberec, PSČ: 460 01
Povinný:
Pelc Igor, bytem Podlesí 389, Valašské Meziříčí 1, PSČ: 757 01, IČ: 68352263, dat. nar.:
Soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel
Exekutorský úřad Vsetín
Blahoslavova 965/12, 757 01 Valašské Meziříčí
23.06.1964
Předkupní právo:
Pivoda Petr Ing., Jaromíra Matuška 18/12, Dubina, 70030
Ostrava
Pivodová Pavla, Jaromíra Matuška 18/12, Dubina, 70030
Ostrava
Obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost: Obecní úřad Bystřička -na úřední desku
Finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost: Finanční úřad pro Zlínský kraj územní pracoviště ve Vsetíně
Obecní úřad, v jehož obvodu má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání) Městský úřad Valašské Meziříčí
Finanční úřad, v jehož obvodu má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání) Finanční úřad pro Zlínský kraj územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
VZP ČR
OSSZ Vsetín
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín -na úřední desku
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost: Městský úřad Vsetín
Úřední deska soudního exekutora
Download

Soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel USNESEN Í