KAIFLEX – ZÁVùSY – PRO CHLADÍCÍ TECHNIKU OPTIMÁLNÍ DOPLNùNÍ NABÍDKY IZOLACÍ KAIFLEX
NOVINKA
PIR-hmota objem.hmotnost 80 kg/m3
Jednodíln˘ závûs KAIFLEX zaruãuje
díky sv˘m odpovídajícím prÛmûrÛm
(nominálnû v souladu s tlou‰Èkami
izolaãních vrstev hadicového a
deskového materiálu KAIFLEX)
celoplo‰né spojení mezi potrubním
rozvodem, závûsem a izolací.
PIR elementy tvofiící nosné plochy
závûsu jsou vyrobeny z ekologicky
nezávadného vypûnûného polyuretanu.
Dále jsou závûsy z vnûj‰í strany
opatfieny ãernou ochrannou PVC folií.
Závûsy tvofií s potrubím a izolací opticky
jednotn˘ celek. Za pfiedpokladu
správného slepení navzájem dochází
k ideálnímu tepelnému odizolování
potrubních systémÛ a je vylouãeno
pronikání vlhkosti do izolaãních
materiálÛ. U kaÏdého typu závûsÛ
vzrÛstá tlou‰Èka izolace s prÛmûrem
v návaznosti na v˘robní program
KAIFLEX. Dal‰ími pfiednostmi je
velmi snadná montáÏ a samotné
sníÏení celkov˘ch montáÏních ãasÛ.
Závûsy
Závûsy
TECHNICKÁ DATA
PIR-hmota (bez FCKW):
objemová hmotnost 80 kg/m3
Teplotní rozsah:
od -45°C do +105°C
Teplota pouÏití:
Délka závûsÛ:
≤ Ø 114 = 50 mm
> Ø 114 = 100 mm
≥ 10°C
Barva:
ãerná
Tepelná vodivost λ:
≤ KAIFLEX KK / ST
Tolerance:
Doba skladování:
1 rok
vnûj‰í prÛmûr
tlou‰t’ka izol. vrstvy
Skladovací teplota:
≥ 10°C
max. povolená vzdálenost (v m):
odpovídá DIN 1988
+ 1,0 mm
± 1,5 mm
Závûsy s vnûj‰ím prÛmûrem >160 mm odpovídají tlou‰t’kám izol. vrstev deskového materiálu.
Mûdûná
Ocelová trubka
CU
FE
vnûj.
Ømm
10
12
15
18
22
28
35
42
Coul
vnûj.
Ømm
1/8
10,2
1/4
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54
57
60,3
63,5
70
76,1
88,9
101,6
108
114,3
125
133
139,7
160
168,3
219,1
273
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
54
57
2
64
70
76
88,9
108
114
21/2
3
31/2
4
133
5
159
13
obj.ã.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89
102
108
114
125
133
140
160
168
219
273
25*
19
vnûj.
Ømm
36
38
41
44
48
54
61
68
74
80
83
86
92
98
104
117
130
136
144
155
163
170
190
196
247
301
obj.ã.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89
102
108
114
125
133
140
160
168
219
273
vnûj.
Ømm
48
50
53
56
60
66
73
80
86
92
95
98
104
110
116
129
142
148
156
167
175
182
202
208
259
313
obj.ã.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89
102
108
114
125
133
140
160
168
219
273
32*
vnûj.
Ømm
60
62
65
68
72
78
85
92
98
104
107
110
116
122
128
141
154
160
168
179
187
194
214
220
271
325
obj.ã.
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89
102
108
114
125
133
140
160
168
219
273
vnûj.
Ømm
74
76
79
82
86
92
99
106
112
118
121
124
130
136
142
155
168
174
182
193
201
208
228
234
285
339
* = Závûsy nejsou bûÏnû skladem. Minimální objednací mnoÏství a dodací lhÛta na základû poptávky. Ostatní velikosti na základû poptávky.
Uvádûné vnûj‰í prÛmûry závûsÛ jsou dÛleÏité pro zvolení vhodn˘ch kovov˘ch objímek (oblast pnutí).
CZ - 112015 - 10/2006
MontáÏ závûsÛ
1) Závûs rozevfieme a
nasadíme na potrubí.
2) Dosedací plochy závûsu
(vã. dráÏky) natfieme
speciálním lepidlem
KAIFLEX.
Pavel Bûloubek
Tel./Fax: +420487754424
Fax:
+420487754426
Mobil: +420602216871
E-Mail: [email protected]
Zahradní 1366
CZ-473 01 Nov˘ Bor
3) Závûs pevnû pfiitiskneme
na instalované potrubí,
odstraníme lepící pásku a
znovu pevnû stiskneme
(vãetnû ãerné PVC folie).
4) Na závûs namontujeme
objímku ãi podpûru.
5) âelní strany závûsu
pfiilepíme k izolaci KAIFLEX.
WILHELM KAIMANN GmbH & Co. KG
D-33161 Hövelhof · Hansastr. 2-5
Tel.: +49-5257-9850-0
Fax: +49-5257-9850-590
E-Mail: [email protected]
Internet: www.kaimann.com
Download

technický list