Association for the Heat Treatment of Metals
Program
25.dny tepelného zpracování
s mezinárodní účastí
25th National Conference
on Heat Treatment
25. - 27.11. 2014
25 – 27 November 2014
Jihlava, Czech Republic
Sponzoři / Sponsors
PROGRAM
ÚTERÝ / TUESDAY 25.11.2014
10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony
(P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK)
10:05 – 12:05
Modelování a simulace v tepelném zpracování
Simulation in the heat treatment
(Ing. Otakar Prikner, Ing. Jiří Stanislav, CSc.)
1.
10:05
Rychlá a efektivní optimalizace procesů tepelného zpracování pomocí softwaru HTO
Fast and efficient optimization of heat treatment processes using HTO simulation tool
P.Šuchmann; COMTES FHT a.s., Czech Republic
2. 10:25
Aplikace virtuálních numerických simulací procesu tepelného zpracování jako podpora výroby
zpracování
Heat treatment virtual numerical simulation as the technical support during manufacturing
M.Slováček;MECAS ESI s.r.o., Czech Republic
3. 10:45
Numerická simulace elektromagneticko - teplotních sdružených úloh
Numerical simulation of electromagnetic - thermal coupled fields
A.Podhrázký; Indura s.r.o., Czech Republic
4. 11:05
Počítačová modelace kalení ocelí pro průmyslové účely
Computer modelling of steel quenching for industrial purpose
B.Smoljan; University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
5. 11:25
SMA
Využití numerické simulace pro optimalizaci tepelného zpracování a zabránění deformacím při
převozu dlouhých výkovků
Heat treatment optimization for prevention of irrevesable deformation prevent of long forgings
using numerical simulation
J.Horsinka; VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Czech Republic
6. 11:45
Nové trendy požadavků zákazníků
New trends in customer requirements
S.Rašková; Czech Republic
12:05 - 13:30 OBĚD/LUNCH
13:30 – 16:50
Fázové přeměny a difúzní pochody
Phase transformations and diffusion processes
Tepelně zpracované materiály, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, vliv polotovaru a tváření
Heat treated materials, microstructure and properties relationships, influence of semifinished
product and forming
Metalografické metody v TZ – nové postupy
Metallography in heat treatment - new trends
(Prof.Dr.Ing. Peter Jurči , Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž)
7. 13:30
SMA
Vliv procesu sferoidizace karbidů na odolnost proti opotřebení zušlechtěné oceli 100CrMnSi6-4
Influence of carbide spheroidisation process on wear resistance of hardened 100CrMnSi6-4
steel
D.Hauserová; COMTES FHT a.s., Czech Republic
8. 13:50
Nitrocementace nástrojové oceli X37CrMoV5-1 pro práci za tepla v chemicky aktivním fuidním
loži
Nitrocarburizing of X37CrMoV5-1 hor working tool steel in chemically active fludized bed
J.Nižňanská; COMTES FHT a.s., Czech Republic
9. 14:10
Strukturní charakteristiky Cr-Mo ocelí mikrolegovaných mischmetalem
Structural characteristics of Cr-Mo steels micro-alloyed with mischmetal
J.Drápala; VŠB TU Ostrava, Czech Republic
10. 14:30
Příčina poškození cementovaného disku kola
Cause of failure of carburized wheel disc
A.Kříž; ZČU v Plzni, Czech Republic
11. 14:50
Vliv podmínek austenitizace na strukturu a vlastnosti nízkolegovaných žárupevných ocelí
Influence of austenitizing conditions on the structure and properties of low-alloy heat-resistant
steels
J.Purmenský; Czech Republic
15:10 - 15:30 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK
12. 15:30
Vakuové tepelné zpracování ocelí vyráběných práškovou metalurgií
Vacuum heat treatment of powder metallurgy steels
K.Tesárková; Bodycote HT s.r.o., Czech Republic PROGRAM
13. 15:50
Dlouhodobé zmrazování PM ledeburitické oceli Vanadis 6 - úvodní studie
Long-term Sub-zero Treatment of P/M Vanadis 6 Ledeburitic Tool Steel – A Preliminary Study
P.Jurči; STU Trnava, Slovak Republic
14. 16:10
commercial
lecture
Měření hloubky tepelně zpracované vrstvy
Measuring the depth of the heat-treated layers
15. 16:30
Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na tenkém povlaku ze slitin titanu
Properties and structure of oxide layers on thin layer of titanium alloy
P.Čvanda; TSI System s.r.o., Czech Republic
J.Krčil; ČVUT Praha, Czech Republic
19:00 ZASEDÁNÍ ATZK
19:00 ATZK MEETING
PROGRAM
STŘEDA / WEDNESDAY 26.11.2014
9:00 Zahájení / Opening
9:00 – 16:50
Zařízení pro tepelné zpracování
Furnace equipment and systems for the heat treatment
Povrchové technologie - CVD, PVD
Surface technology - CVD, PVD
Povrchové tepelné zpracování - laser, plasma, elektronový paprsek, indukční ohřev
Surface heat treatment - laser, plasma, electron beam, induction heating
(Ing. Jiří Halásek, CSc., Ing. Filip Vráblík)
16. 9:00
Kalení v solných směsích prováděné v automatických modulárních linkách pro tepelné zpracování:
omezení, technická řešení a praktické příklady
Quenching in salt mixtures applied on automatic modular heat treatment lines: constraints,
technical solutions and practical examples
D.Zimmermann; CODERE SA, Schwitzerland
17. 9:20
Procesní technologie a design zařízení pro bainitické kalení
Process technology and plant design for bainite hardening
H.Altena; Aichelin GmbH, Germany
18. 9:40
Úvod do kalení ve vakuu, aplikace a vlastnosti
Introduction to vacuum oil quenching, fields of applications and properties
P.Lebigot; B.M.I. Fours Industriels, France
19. 10:00
Modulární a flexibilní zařízení pro vakuové tepelné zpracování
Modular and flexible installations for vacuum heat treatment : the ICBP® Range is extending
P.Bertoni; ECM Technologies, France
10:20 - 10:40 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK
20. 10:40
Kalení specializovaných součástí pohonných ústrojí
Hardening of dedicated Driveline Components
W.Goy; EMA – Inductec GmbH, Germany
21. 11:00
Nízkotlaká cementace slitiny Pyrowear 53
Low Pressure Carburizing of Pyrowear Alloy 53
M.Przygónski; SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o., Poland
22. 11:20
SMA
Nové pojetí nitrocementace přes návrh až do průmyslového provozu
New concept carbonitriding from concept to industrialization
J.Baumann; Process-Electronic GmbH, Germany
23. 11:40
Moderní design topné komory a proudění chladícího plynu ve vakuových pecích pro využití v
automobilovém průmyslu
Advanced hot-zone and cooling gas stream design in vacuum furnaces for automotive applications
A.Dappa; SCHMETZ GmbH, Germany
12:00 - 13:30 OBĚD/LUNCH
(Ing. Pavel Stolař, CSc., Ing. Miloslav Kouřil, CSc.)
24. 13:30
commercial
lecture
Přípravky a rošty z grafitového kompozitu pro vakuové kalení
Graphite-composite fixtures and grids for vacuum heat treatment
M.Páter; Schunk Praha s.r.o., Czech Republic
Nové funkce pro kontrolu nitridačního potenciálu
New functions for nitriding potential control
F.Theisen; STANGE Elektronik GmbH, Germany
26. 14:10
invited
lecture
Zpracování povrchu elektronovým paprskem - výsledky, průmyslové aplikace a výhledy do
budoucna
Electron beam surface treatment - results, industrial applications and prospects
R.Zenker; Zenker Consult, Germany
27. 14:50
Možnosti využití technologie elektronového paprsku pro zpracování vybraných materiálů
Electron beam technology possibilities for selected materials processing
M.Kouřil; VUT Brno, Czech Republic
15:10 - 15:30 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK
28. 15:30
Mikrolegování povrchu laserovým paprskem
Micro-alloyed surface by laser beam
S.Němeček; MATEX PM s.r.o., Czech Republic
29. 15:50
Analýza struktury a tvrdosti mezi stopami kalenými elektronovým svazkem
Analysis of structure and hardness between electron beam hardened areas
J.Matlák; VUT Brno, Czech Republic
30. 16:10
Vliv proudění kalicího oleje na ochlazovací účinek
Influence of quenching oil flow on it’s cooling curve
J.Čížkovský; ECOSOND s.r.o., Czech Republic
31. 16:30
commercial
lecture
Tepelné zpracování hliníkových součástí
Heat treatment of aluminium parts
R.Potácel; LAC, s.r.o., Cezch Republic
20:00 SPOLEČENSKÝ VEČER
20:00 CONFERENCE – GALA EVENING
PROGRAM
25. 13:50
PROGRAM
ČTVRTEK / THURSDAY 27.11.2014
9:00 Zahájení / Opening
9:00 – 11:50
Zpracování neželezných slitin a progresivních materiálů
Heat treatment of non-ferrous alloys and advanced materials
(Doc.Ing. Pavel Novák, Ph.D., Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž)
32. 9:00
Využití reaktivní sintrace při výrobě technicky významných intermetalik
Application of reactive sintering in production of technically important intermetallics
P.Novák; VŠCHT Praha, Czech Republic
33. 9:20
SMA
Tepelná stabilita slitin na bázi Al-Fe vyrobených z recyklovaných surovin
Thermal stability of Al-Fe based alloys produced from secondary materials
J.Kříž; VŠCHT Praha, Czech Republic
34. 9:40
invited
lecture
Význam tepelného zpracování slitin neželezných kovů pro technickou praxi 30 minut
The importance of heat treatment of nonferrous metals for technical practice
35. 10:10
Spájkovanie hliníkových polotovarov tepelným spracovaním
Brazing operation for aluminium semi-products by heat treatment
P.Novák; VŠCHT Praha, Czech Republic
J.Bezecný; FPT v Púchove., Slovak Republic
10:30 - 10:50 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK
36. 10:50
SMA
Příprava intermetalických fází Fe-Al mechanickým legováním
Preparation of Fe-Al intermetallic phases by mechanical alloying
M.Valalik; VŠCHT Praha, Czech Republic
37. 11:10
SMA
Příprava intermetalických fází v systémech Fe-Al-Si a Ti-Al-Si mechanickým legováním
Preparation of intermetallic phases in Fe-Al-Si and Ti-Al-Si systems by mechanical alloying
J.Vystrčil; VŠCHT Praha, Czech Republic
38. 11:30
Tepelné zpracování hliníkových bronzů
Heat treatment of aluminum bronzes
A.Kříž; ZČU v Plzni, Czech Republic
12:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ REFERÁT
12:00 SMA - BEST PRESENTATION PAPER CONTEST – RESULTS
12:15 - 13:30 OBĚD/LUNCH
Download

Program 2014