QSD-DIG 230/24
2CSM273063R1521
I
CZ
Pannello di segnalazione a distanza
Panel pro dálkovou signalizaci
QSD-DIG 230/24
ABB
ON
TEST
MUTE
2CSM310000R1521
ŠTÍTEK PRO IDENTIFIKA I
ABB
ABB
ABB S.p.a -ABB SACE Division
V.le dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI), Itálie
Tel +39 02 9034 1
FAX +39 02 9034 7609
2
CZ Kompatibilita, slu itelnost
CZ Hlavní funkce
Tento výrobek je kompatibilní s následujícími p ístroji
pro monitorování izolace:
P ístroj QSD-DIG 230/24 umož uje dálkovou signalizaci
alarmových signál , zp sobených zhoršením izolace a
elektrickým a tepelným p etížením v napájecích soustavách ITM. Alarmy/výstrahy je pak možno zobrazovat v místnostech
s trvalou p ítomností zdravotnického personálu. Tla ítkem MUTE
je možno vypnout akustický signál, tla ítkem TEST provád t
periodické testování a ov ování správné funkce QSD-DIG
230/24.
Kódové ozna ení
Typ
2CSM341000R1501
2CSM244000R1501
2CSM144000R1501
EB 243 3
2CSM211000R1511
2CSM111000R1511
ISOLTESTER-DIG-PLUS
ISOLTESTER-DIG-RZ
ISOLTESTER-C
ISOLTESTER-RZ
SELVTESTER-24
SELVTESTER-C
I
Max. po et
p ístroj QSD
4
4
2
2
4
4
Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i seguenti controllori di isolamento:
Codice
Tipo
2CSM341000R1501 ISOLTESTER-DIG-PLUS 4
2CSM244000R1501 ISOLTESTER-DIG-RZ
2CSM144000R1501 ISOLTESTER-C
EB 243 3
ISOLTESTER-RZ
2CSM211000R1511 SELVTESTER-24
2CSM111000R1511 SELVTESTER-C
Num. Max.
QSD
4
2
2
4
4
I
Principali funzionalità
QSD-DIG 230/24 permette di visualizzare nei locali di maggior
presidio medico gli allarmi causati da basso isolamento,
sovraccarico termico ed elettrico della linea IT-M, tramite una
segnalazione sia ottica che acustica. E’ possibile disinserire il
ronzatore acustico per mezzo del tasto “MUTE” ed effettuare il
test periodico di corretto funzionamento premendo il tasto
“TEST”.
CZ Instalace
ABB
QSD-DIG 23 0/24
TEST
I
Installazione
ON
4
2
MUTE
5
1
2CSM310000R1521
ŠTÍTEK PRO IDENTIFIKACI
3
6
CZ Popis
1 zelená LED: zapnuté napájení
2
ervená LED: p etížení sít kv li teplot nebo p íliš vysokým
proudem (k dispozici pouze u p ístroje ISOLTESTER-DIG…)
3 žlutá LED: zhoršení izolace (na p ístroji ISOLTESTER-DIG je možno zobrazovat
také abnormální situace nebo závady systému)
4 TEST: stla ením zkontrolujete správnou funkci p ístroje
5 MUTE: spína pro vypnutí akustického signálu
6 Prostor pro štítky
I
1
2
Legenda
LED verde: dispositivo in funzione (presenza tensione)
LED rosso: sovraccarico della rete per sovratemperatura o
sovracorrente (solo in abbinamento a ISOLTESTERDIG…)
LED giallo: GUASTO per basso isolamento (abbinato a
ISOLTESTER-DIG anche per segnalazione anomalia o
errore sistema)
TEST: verifica funzionale periodica del sistema
MUTE: tacitazione segnalazione acustica
Area per l’applicazione dell’adesivo di riconoscimento
3
4
5
6
5
6
CZ P ipojovací svorky
I
CZ
Morsetti
ABB
Název
COM-S
F-S
V-P
ACUS
ACK
OVER
FAULT
COM-P
TEST -, TEST-S,
TEST+
Popis
spole ný vodi
alarm nízké izolace
napájení
akustický signál
potla ení zvuku
alarm p etížení
alarm nízké izolace
spole ný vodi
testovací funkce
Morsetto
1
2
3
4
Nome
COM-S
F-S
V-P
ACUS
5
ACK
6
7
8
9 - 10 -11
OVER
FAULT
COM-P
TEST -, TEST-S,
TEST+
Descrizione
comune segnali
allarme perdita isolamento
alimentazione
attivazione segnalazione
acustica
tacitazione segnalazione
acustica
allarme sovraccarico
allarme perdita isolamento
comune alimentazione
prova funzionalità prodotto
Svorka
1
2
3
4
5
6
7
8
9 - 10 -11
s.n.
I
CZ P ipojovací schéma
I
CZ P ipojovací schéma
Schema di collegamento
I
ISOLTESTER-DIG-RZ / ISOLTESTER-DIG-PLUS
Schema di collegamento
ISOLTESTER-C
PT100
PT100
9
CZ P ipojovací schéma
I
Schema di collegamento
ISOLTESTER-RZ
10
CZ P ipojovací schéma
I
Schema di collegamento
SELVTESTER-24
CZ Technické vlastnosti
CZ P ipojovací schéma
I
Schema di collegamento
SELVTESTER-C
Napájení
P íkon
Indika ní prvky
Bzu ák
Tla ítka
P ipojovací svorky
Krytí
Hmotnost
Zapušt ná montáž
Provozní
teplota
Skladovací teplota
Test. izola ní nap tí
Sm rnice, normy
12-24V AC/DC
1,5 VA max.
- zelená LED (ON = zapnutí)
- ervená LED (ALARM kv li p etížení)
- žlutá LED (ALARM kv li snížení izolace)
- frekvence 2400 Hz
- p erušovaný tón, 2 Hz
- TEST
- MUTE
2
šroubové, max. pr ez vodi e 2,5 mm
- p ední panel IP40
- zadní panel IP20
200 g
univerzální pouzdro E503
-10 ÷ 60°C, vlhkost max. 95%
-25 ÷ +80°C
2500 V ef./ 50Hz, po dobu 60s
EN 61010-1
IEC 61557-8
IEC 60364-7-710
EN 61326-1
13
I
Caratteristiche tecniche
14
CZ Celkové rozm ry
I
Alimentazione
Autoconsumo
Segnalazioni
Segnalatore
acustico
Operatori
Connessioni
Grado di protezione
Peso
Contenitore
Temperatura di
funzionamento
Temperatura di
immagazzinaggio
Isolamento
Normative di
riferimento
12-24V c.a./c.c.
1,5 VA Max
- LED verde ON
- LED rosso ALLARME sovraccarico
- LED giallo ALLARME isolamento
- emissione 2400 Hz
- intermittenza 2 Hz
- pulsante di prova (TEST)
- pulsante tacitazione (MUTE)
morsettiere a vite, sezione max 2,5 mmq
- IP40 pannello frontale
- IP20 pannello posteriore
200 g
scatola universale E503
-10 ÷ 60°C, umidità max 95%
Dimensioni di ingombro
123
abb
ABB
TEST
ON
MUTE
-25 ÷ +80°C
2500 Vrms 50Hz per 60s
CEI-EN 61010-1
CEI-EN 61557-8
CEI 64.8/7-710 V2
IEC 60364-7-710
CEI-EN 61326-1
713 15
E50 3
Download

QSD-DIG 230/24