Luft/WasserWärmetauscher
Air/water
heat exchangers
Echangeurs
thermiques air/eau
Lucht/waterwarmtewisselaars
Luft/vatten
värmeväxlare
Scambiatori di calore
aria/acqua
SK 3209.xxx
SK 3210.xxx
Intercambiadores
de calor aire/agua
Výměník tepla
vzduch/voda
Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Manuel d’installation et de maintenance
Montage- en bedieningshandleiding
Montage- och hanteringsanvisning
Istruzioni di montaggio e funzionamento
Instrucciones de montaje
Montážní, instalační a obslužný manuál
R
Obsah
1 Poznámky k dokumentaci. . . . . . . . . 4
1.1
1.2
1.3
1.4
Další platné podklady . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uchovávání dokumentace. . . . . . . . . . . . . .
Používané symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
5 Uvedení do provozu. . . . . . . . . . . . . 17
6 Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
Regulace Základním řízením . . . . . . . . . . .18
Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Provozní a poruchová hlášení . . . . . . . . . . . . 19
Zkušební režim Základního řízení . . . . . . . . . 19
Nastavení pracovní teploty . . . . . . . . . . . . . .20
Regulace Komfortním řízením . . . . . . . . . .20
Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Spuštění zkušebního režimu . . . . . . . . . . . . .21
Všeobecné pokyny pro programování . . . . .21
Nastavitelné parametry . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přehled programování. . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Definování systémových hlášení
pro vyhodnocení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2.7 Nastavení identifikace Master-Slave. . . . . . .24
6.2.8 Vyhodnocení systémových hlášení . . . . . . . .25
2 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . 4
3 Popis zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.3
Funkční popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční princip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sběrnicový provoz
(pouze Komfortní řízení) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vznik kondenzátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitorování netěsností . . . . . . . . . . . . . . . .
Dveřní polohový spínač . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přídavné rozhraní X3
(pouze Komfortní řízení) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . .
Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
4 Montáž a zapojení . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.7
4.7.1
4.7.2
4.8
4.8.1
Volba místa instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pokyny k montáži. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Montáž elektronických součástí
v rozváděčové skříni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Montáž výměníku tepla vzduch/voda . . . . 9
Zhotovení montážního výřezu v rozváděči. . . 9
Montáž výměníku tepla vzduch/voda . . . . . . 9
Připojení odtoku kondenzátu . . . . . . . . . . 10
Připojení vodní přípojky. . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokyny pro kvalitu vody. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pokyny pro elektroinstalaci . . . . . . . . . . . 11
Parametry zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přepěťová ochrana a zatížení sítě . . . . . . . . 11
Dveřní polohový spínač . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pokyny k normám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vyrovnání potenciálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Provedení elektroinstalace . . . . . . . . . . . . 13
Připojení rozvodnice
(pouze při vzájemném propojení více
zařízení s Komfortním řízením). . . . . . . . . . . 13
Instalace napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . 15
Dokončení montáže. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Montáž výměníku tepla vzduch/voda . . . . . 17
7 Kontroly a údržba. . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
8 Skladování a likvidace . . . . . . . . . . . 28
9 Technická data. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10 Seznam náhradních dílů . . . . . . . . . 31
11 Detailní technické informace . . . . . 32
11.1 Hydrologické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
11.2 Charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
11.2.1 Odpor vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
12 Příloha 1:
Rozměry výřezů a otvorů . . . . . . . . 35
12.1
Rozměry pro montáž na střechu . . . . . . . .35
13 Příloha 2:
Péče o vodu resp. příprava
vody v zařízeních
pro nepřímé chlazení . . . . . . . . . . . . 36
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
3
CZ
1 Poznámky k dokumentaci
1
CZ
Poznámky k dokumentaci
2
Tento návod je určen odborným montérům, kteří
jsou obeznámeni s montáží a instalací tohoto
chladicího zařízení a pracovníkům pověřeným jeho
obsluhou.
1.1 Další platné podklady
Pro zde popsané typy zařízení existují dva návody:
– Návod k montáži a instalaci, přiložený k zařízení
jako vytištěný dokument
– Návod k montáži, instalaci a obsluze, přiložený
k zařízení jako soubor PDF (Adobe Acrobat) na
CD-ROM
Za škody, které vzniknou v důsledku nedodržení
těchto návodů, neneseme žádnou odpovědnost.
V případě potřeby platí také návody používaných
příslušenství.
1.2 Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako
samostatný dokument.
1.3 Uchovávání dokumentace
Tento návod i všechny dokumenty, které jsou k
němu přiložené, jsou součástí výrobku. Musí být
vydány provozovateli zařízení. Ten se musí postarat
o jejich uložení, aby byly podklady v případě potřeby
k dispozici.
1.4 Používané symboly
Dodržujte následující bezpečnostní a jiné pokyny
v návodu:
Symbol pro pokyn k provedení operace:
• Tento symbol upozorňuje, že máte provést
popsanou operaci.
Bezpečnostní a jiné pokyny:
Bezpečnostní pokyny
Při montáži a obsluze zařízení dodržujte následující
všeobecné bezpečnostní pokyny:
– Montáž, instalaci a údržbu smí provádět pouze
kvalifikovaný odborný personál.
– V žádném místě vodního okruhu nesmí být teplota
vody nižší, než minimální povolená přívodní teplota
vody +1°C. Jinak hrozí nebezpečí poškození
mrazem!
– Aditiva proti zamrznutí používejte jen se souhlasem
výrobce.
– Vstup a výstup vzduchu do/z výměníku vzduchu
nesmí být omezen překážkami vně ani uvnitř
rozváděče (viz též odstavec 4.2.2).
– Ztrátový výkon komponent nainstalovaných v rozváděčové skříni nesmí překročit specifický užitečný chladicí výkon výměníku tepla vzduch/voda.
– Výměník tepla vzduch/voda musí být vždy přepravován ve vodorovné poloze.
– Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství.
– Neprovádějte na výměníku tepla vzduch/voda
žádné změny, které nejsou popsány v tomto nebo
jiných přiložených návodech.
– Nebezpečí popálení! U tepelných výměníků
vzduch/voda s automatickým odpařováním kondenzátu je povrchová plocha topného prvku za
provozu a ještě nějakou dobu po jeho ukončení
velice horká.
– Síťová zástrčka výměníku tepla vzduch/voda se
smí zapojovat nebo odpojovat pouze ve stavu
bez napětí. Zapojte předřazenou vstupní pojistku
s parametry uvedenými na typovém štítku.
Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí zranění
a ohrožení života!
Pozor!
Nebezpečí poškození výrobku
a životního prostředí.
Upozornění:
Užitečné informace a specifika produktu.
4
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
3 Popis zařízení
3
Popis zařízení
V závislosti na typu zařízení se může vzhled vašeho
výměníku tepla vzduch/voda lišit od vyobrazení
uvedených v tomto návodu. Funkce je však principiálně vždy stejná.
3.1.1 Funkční princip
Výměník tepla vzduch/voda sestává z tří hlavních
součástí (viz. Obr. 2): výměník tepla (1), ventilátor (2)
a elektromagnetický ventil (3), které jsou vzájemně
propojeny potrubím.
Přívod chladicí
vody
Odtok chladicí
vody
1
Vnější okruh
2
Vnitřní okruh
Regulace
teploty
Výměník tepla (1)
3
4, 5, 6
7
8
9
10
Obr. 1: Popis zařízení
Legenda
1
Kryt
2
Typový štítek
3
Displej
4
X2 připojení Master-Slave (Komfortní řízení)
5
X1 připojovací svorkovnice (spodní strana zařízení)
6
X3 doplňkové sériové rozhraní
(spodní strana zařízení)
7
Příbalový sáček
8
Přívod chladicí vody
9
Odtok chladicí vody
10 Odvod kondenzátu
3.1 Funkční popis
Výměníky tepla vzduch/voda byly vyvinuty a zkonstruovány proto, aby z rozváděčů odváděly ztrátové
teplo resp. chladily vzduch uvnitř rozvaděče a chránily tak komponenty citlivé na teplotu. Výměníky
tepla vzduch/voda jsou vhodné zejména pro rozsah
teplot od +40°C do +70°C, kde ze systémových
důvodů nelze použít srovnatelné přístroje jako výměníky tepla vzduch/vzduch, rozváděčové chladicí
jednotky či ventilátory s filtrem, aby byl odvod ztrátového tepla účinný a ekonomický. Montuje se na
střechu skříně rozvaděče.
Ventilátor (2)
Elektromagnetický
ventil (3)
Obr. 2: Výměník tepla vzduch/voda
Ztrátové teplo z rozváděče se v lamelovém výměníku
tepla předává chladicímu médiu (vodě). Vzduch z
vnitřku rozváděče je hnán ventilátorem přes výměník
tepla (1), vůči okolí je zařízení až na přívod a odtok
vody a odtok kondenzované vody uzavřené.
Chladicí výkon se reguluje v závislosti na požadované teplotě skříně a teplotě přívodu vody regulátorem průtoku vody (3).
3.1.2 Regulace
Výměníky tepla vzduch/voda pro rozváděčové skříně
Rittal jsou vybavené regulátorem (řídicí jednotkou),
pomocí kterého lze řídit funkce výměníku tepla.
Podle provedení se přitom jedná o Základní regulátor
(signalizace provozního stavu LED diodami) nebo
Komfortní regulátor (s displejem a rozšířenými
funkcemi, viz kapitola „6 Obsluha“, strana 18).
3.1.3 Sběrnicový provoz (pouze Komfortní řízení)
Pomocí sériového rozhraní X2 můžete s použitím
kabelu Master-Slave (odstíněný čtyřžilový vodič,
Obj. č. SK 3124.100) vytvořit sběrnicové zapojení
mezi max. 10 výměníky tepla vzduch/voda.
Tak můžete realizovat následující funkce:
– Paralelní řízení jednotek (společné zapínání a
vypínání propojených výměníků tepla vzduch/
voda)
– Paralelní hlášení polohy dveří (otevřené dveře)
– Paralelní souhrnné poruchové hlášení
Výměna dat probíhá prostřednictvím propojení
Master-Slave. Při uvedení do provozu přitom přiřadíte každému zařízení adresu, která obsahuje také
identifikaci „Master“ nebo „Slave“.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
5
CZ
3 Popis zařízení
CZ
3.1.4 Bezpečnostní prvky
– Ventilátor je pro ochranu proti nadproudu a nadměrné teplotě vybavený tepelnou ochranou vinutí.
– Zařízení je vybaveno jedním (se Základní řídicí
jednotkou), resp. dvěma (s Komfortní řídicí jednotkou) integrovanými bezpotenciálovými kontakty
na připojovací svorce (relé pro systémová hlášení
s přepínacím kontaktem, svorka 3 – 5), pomocí
kterých můžete kontrolovat systémová hlášení výměníku tepla, např. s použitím řídicí jednotky SPS.
– Zařízení se Základní a Komfortní řídicí jednotkou
mají navíc hlídání kondenzátu.
3.1.5 Vznik kondenzátu
Při vysoké vlhkosti vzduchu a nízkých teplotách
chladicí vody uvnitř rozváděče se na výměníku tepla
může vytvářet kondenzát.
Kondenzovaná voda, která se může vytvářet na výměníku tepla (při vysoké vlhkosti vzduchu a nízkých
teplotách vody), je odváděna odtokovým žlábkem ve
vaně výparníku doprava, resp. dozadu ze zařízení.
K tomuto účelu je třeba kus hadice připojit na jeden
z obou nátrubků odtoku kondenzátu (viz „4.4 Připojení odtoku kondenzátu“, strana 10). Nepoužitý
nátrubek odtoku musí být odpovídajícím způsobem
těsně uzavřený. Kondenzát musí bez překážek odtékat. Při odvádění kondenzátu je třeba dávat pozor na
rovné vedení hadice bez ohybů a zkontrolovat bezproblémový odtok.
Zařízení se Základní a Komfortní řídicí jednotkou mají
navíc hlídání kondenzátu.
Hadice pro odvod kondenzátu se dodávají jako příslušenství (viz též příslušenství v příručce Rittal).
3.1.6 Monitorování netěsností
Jestliže dojde k netěsnosti nebo prasknutí trubky ve
vodním okruhu výměníku tepla vzduch/voda, uzavře
elektromagnetický ventil okamžitě přívod chladicí
vody, sepne se bezpotenciálový přepínací kontakt
a vypne ventilátor.
Upozornění:
Dveřní polohové spínače musí být připojeny
bezpotenciálově. Zˇ ádné externí napětí!
Upozornění:
U výměníků tepla vzduch/voda se základní
regulací zůstává ventilátor v provozu i při
otevřených dveřích.
3.1.8 Přídavné rozhraní X3
(pouze Komfortní řízení)
Upozornění:
U elektrických signálů na rozhraní se jedná
o malá napětí (ne o bezpečná malá napětí
dle EN 60 335).
K devítipólovému konektoru SUB-D X3 můžete připojit přídavnou kartu rozhraní pro začlenění výměníku tepla vzduch/voda do nadřízených monitorovacích systémů (dodává se jako příslušenství,
Obj. č. SK 3124.200).
3.2 Použití v souladu s určením
Výměníky tepla vzduch/voda pro rozváděčové skříně
Rittal jsou vyvíjeny a konstruovány v souladu s nejnovějšími technologiemi a uznávanými bezpečnostně technickými pravidly. Přesto se mohou při
nesprávném použití vyskytnout rizika pro zdraví a
život osob, resp. nebezpečí věcných škod. Zařízení
je určeno výhradně k chlazení rozváděčových skříní.
Jiné použití není považováno za použití v souladu
s určením. Výrobce neručí za škody, které z něho vyplynou, stejně jako za nesprávnou montáž, instalaci
nebo používání. Riziko nese výhradně uživatel.
Používání k určenému účelu zahrnuje také dodržování všech platných dokumentů jakož i podmínek
kontrol a údržby.
3.1.7 Dveřní polohový spínač
Výměník tepla vzduch/voda může pracovat s připojeným dveřním polohovým spínačem. Dveřní polohový spínač není součástí dodávky (příslušenství,
Obj. č. PS 4127.000).
Funkce dveřního polohového spínače pracuje tak,
že při otevřených dveřích skříně (kontakty 1 a 2 sepnuté) se po cca 15 sekundách vypne ventilátor a
uzavře elektromagnetický ventil ve výměníku tepla
vzduch/voda. Tím se omezuje vytváření kondenzátu
uvnitř rozváděče při otevřených dveřích skříně.
Ventilátor se znovu zapne cca 15 sekund po uzavření dveří. Připojení probíhá na svorkách 1 a 2.
Napájení malým napětím zajišťuje interní síťový
zdroj, proud cca 30 mA DC.
6
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
4 Montáž a zapojení
3.3 Rozsah dodávky
4
Zařízení se dodává v balicí jednotce v kompletně
smontovaném stavu.
Zkontrolujte úplnost obsahu dodávky:
4.1 Volba místa instalace
Počet
Označení
1
Výměníky tepla vzduch/voda
1
1
1
1
1
1
Příbalový sáček:
– Nasazovací připojovací svorkovnice
– Těsnicí rám
– Návod k montáži a instalaci
– Návod k montáži, instalaci a obsluze
na CD-ROM
– Prohlášení o shodě
1
Vrtací šablona
Tab. 1: Rozsah dodávky
Montáž a zapojení
CZ
Při volbě místa instalace pro rozváděčovou skříň
dodržujte následující pokyny:
– Výměník tepla vzduch/voda musí být namontován
svisle a v této poloze musí také pracovat.
– Okolní teplota nesmí být vyšší než +70°C.
– Musí být možné vytvořit odtok kondenzátu
(viz „4.4 Připojení odtoku kondenzátu“, strana 10).
– Musí být možné vytvořit přívod a odtok chladicí
vody (viz „4.5 Připojení vodní přípojky“, strana 10).
– Musí být zaručeny parametry připojené sítě,
uvedené na typovém štítku zařízení.
4.2 Pokyny k montáži
4.2.1 Všeobecné pokyny
– Dávejte pozor, aby obal nevykazoval žádné poškození. Každé poškození obalu může být příčinou další
následné poruchy funkce.
– Rozváděčová skříň musí být ze všech stran utěsněná (IP 54). V případě netěsnosti rozváděčové
skříně vzniká více kondenzátu.
– Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být
uvnitř zakryté.
– Aby nedocházelo ke zvýšené tvorbě kondenzátu
v rozváděčové skříni, doporučujeme namontovat
dveřní polohový spínač (např. PS 4127.000), který
při otevření dveří rozváděčové skříně vypne výměník tepla vzduch/voda (viz „3.1.7 Dveřní polohový spínač“, strana 6).
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
7
4 Montáž a zapojení
CZ
4.2.2 Montáž elektronických součástí
v rozváděčové skříni
Pozor!
Nebezpečí srážení kondenzátu!
Při rozmisťování elektronických součástí v rozváděčové skříni dávejte pozor,
aby proud studeného vzduchu z výměníku tepla vzduch/voda nebyl nasměrován
na aktivní součásti. Dbejte také na to,
aby proud studeného vzduchu nebyl
nasměrován přímo na teplý vzduch odváděný z aktivních součástí, např. z měniče. To by mohlo vést ke vzduchovému
zkratu a bránit dostatečné klimatizaci
nebo se dokonce stát příčinou toho,
že by výměník tepla vzduch/voda působením svých vnitřních bezpečnostních
zařízení zastavil chladicí provoz.
Upozornění:
Při použití vzduchových kanálů dbejte na
to, aby byly vedeny pokud možno přímo,
bez nadbytečných záhybů. Zabráníte tak
nadměrným tlakovým ztrátám v proudu
chladného vzduchu.
Dávejte pozor, aby byla v rozváděčové
skříni zaručena rovnoměrná cirkulace vzduchu. Vstupní a výstupní vzduchové otvory nesmí být v žádném případě zahrazeny,
protože by se tím snížil chladicí výkon zařízení. Vzdálenost od elektronických součástí
a jiných vestavěných prvků rozváděče dimenzujte tak, aby nebyla nijak omezována
a znemožňována nezbytná cirkulace vzduchu.
Výstupní otvor studeného vzduchu z výměníku tepla vzduch/voda musí během provozu se vzduchovým kanálem zůstávat
v každém případě otevřený, aby se uvnitř
zařízení nemohl hromadit studený vzduch.
Obr. 3: Nikdy nesměrujte proud studeného vzduchu
na aktivní součásti
Zvláštní pozornost věnujte také proudu vzduchu z
vlastních ventilátorů namontovaných elektronických
součástí (viz obr. 3). Jako příslušenství nabízíme
komponenty pro cílené vedení vzduchu, viz příručka
Rittal „Systémy chlazení“.
8
Obr. 4: Cílené vedení vzduchu v rozváděčové skříni
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
4 Montáž a zapojení
Upozornění:
Při použití krycích ucpávek smějí být
uzavřeny pouze max. 2 výstupní otvory
studeného vzduchu.
4.3.2 Montáž výměníku tepla vzduch/voda
• Nalepte dodaný těsnicí rám na vyřezaný střešní
plech.
CZ
Obr. 6: Těsnicí rám na střešní plech
Obr. 5: Ucpávky
• Namontujte tepelný výměník vzduch/voda na
střechu skříně rozvaděče.
• Našroubujte svorníky s dvojitým závitem, které
jsou součástí dodávky, do otvorů vrtaných na jádro
a umístěných v plastovém dnu na spodní straně
zařízení.
• Upevněte zařízení přiloženými podložkami a maticemi.
Upozornění:
Abyste dosáhli trvalého utěsnění mezi
výměníkem tepla vzduch/voda a rozváděčovou skříní, musíte v případě potřeby
vyztužit, resp. podepřít montážní plochu.
To platí obzvláště u větších střešních ploch.
4.3 Montáž výměníku tepla vzduch/voda
Tepelný výměník vzduch/voda se montuje nahoru na
střechu skříně rozvaděče:
K tomu je třeba vyříznout střešní plech podle vrtací
šablony, která je součástí dodávky.
Upozornění:
Nabízíme, jako volitelné příslušenství,
zesílené střešní plechy, opatřené výřezem,
které jsou vhodné pro Váš rozváděč,
viz. příručka Rittal „Systémy chlazení“.
4.3.1 Zhotovení montážního výřezu v rozváděči
• Nalepte dodanou vrtací šablonu pomocí lepící
pásky na střechu rozváděče.
Na šabloně jsou připraveny vyměřovací čáry pro
montáž výměníku tepla vzduch/voda.
Obr. 7: Vyztužení střešního plechu u TS 8 skříň
Nebezpečí zranění!
Pečlivě odstraňte ze všech výřezů
otřepy, aby nedošlo k poranění ostrými
hranami.
• Vyřízněte otvory včetně šířky linií podle šablony.
Odstraňte z výřezů otřepy.
Příslušenství k vyztužení střešního plechu u TS:
Montážní tyč
Posuvná matka
Upevňovací držák
Zasunovací matice
(viz také Příslušenství v příručce Rittal)
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
9
4 Montáž a zapojení
CZ
4.4 Připojení odtoku kondenzátu
4.5 Připojení vodní přípojky
K výměníku tepla vzduch/voda můžete připojit
pružnou hadici odtoku kondenzátu (Ø 1/2˝).
Odtok kondenzátu
– musí být nainstalovaný s odpovídajícím a stálým
spádem (žádné vytváření sifonů)
– musí být nainstalována bez smyček
– nesmí v případě prodloužení zmenšit svůj průřez
Hadice pro odvod kondenzátu se dodává jako
příslušenství (viz též příslušenství v příručce Rittal
„Systémy chlazení“).
K výměníku tepla vzduch/voda můžete připojit
tlakuvzdornou pružnou hadici pro přívod a odtok
chladicí vody (Ø 1/2˝).
Hadice chladicí vody
– musí být nainstalována bez smyček
– nesmí při prodloužení zmenšit svůj průřez a musí
být podle potřeby izolovaná.
Obr. 10:
Obr. 8: Připojení odtoku kondenzátu na straně směrem
k zařízení
• Připojte vhodnou hadici z pravé nebo ze zadní
strany na hadicový nátrubek našroubovaný v zařízení a zajistěte spoj hadicovou příchytkou (utahovacím momentem 2 Nm).
• Zaved’te hadici pro odvod kondenzátu do vhodného odtoku.
Připojení přítoku (nahoře) a odtoku (uprostřed)
chladicí vody na straně směrem k zařízení
• Proved’te nové utěsnění připojovacích nátrubků
teflonovou páskou nebo konopím a těsnicí pastou.
• Připojte příslušnou vhodnou hadici vždy na jeden
z obou (na boční straně nebo na zadní straně zařízení) nátrubků pro připojení chladicí vody a zajistěte spoje hadicovou příchytkou (utahovacím
momentem 15 Nm).
Upozornění:
Chraňte vodní okruh před znečištěním
a přetlakem (max. přípustný provozní tlak
10 bar)!
Upozornění:
Dodržujte směr průtoku a zkontrolujte
utěsnění!
Nepoužité nátrubky pro připojení chladicí vody je
třeba odpovídajícím způsobem uzavřít zaslepovací
ucpávkou) (utahovacím momentem 15 Nm).
Obr. 9: Odtok kondenzátu uložený na straně směrem
k zařízení
10
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
4 Montáž a zapojení
4.6 Pokyny pro elektroinstalaci
Při elektroinstalaci dodržujte všechny platné národní
a regionální předpisy a předpisy příslušného energetického podniku. Elektroinstalaci smí provádět pouze
odborný pracovník, který odpovídá za dodržování
existujících norem a předpisů.
Obr. 11:
Uložení hadice chladicí vody
4.5.1 Pokyny pro kvalitu vody
V zájmu bezpečného provozu výše uvedených zařízení je nezbytně nutné dodržovat směrnice VGB pro
chladicí vodu (VGB-R 455 P).
Chladicí voda nesmí způsobovat žádné usazování
vodního kamene ani vylučovat pevné látky, tzn. musí
mít nízkou tvrdost, obzvláště pak tvrdost karbonátovou. Především při nepřímém chlazení v provozu
nesmí být karbonátová tvrdost příliš vysoká. Na
druhou stranu ale nesmí být voda tak měkká, aby
způsobovala korozi materiálů. Při nepřímém chlazení
chladicí vody nesmí v důsledku odpařování velkého
množství vody nadměrně vzrůst obsah soli, protože
s rostoucí koncentrací uvolněných látek stoupá elektrická vodivost, takže je pak voda více korozivní.
• Vždy doplňujte odpovídající množství čerstvé
vody.
• Vždy odebírejte část obohacené vody.
Je nutné dodržovat následující kritéria pro chladicí
vodu:
– Vápenitá voda je pro účely chlazení nevhodná,
protože má sklon k vytváření kotelního kamene,
který se mimořádně obtížně odstraňuje.
– Chladicí voda nesmí obsahovat železo a mangan,
protože jinak vznikají usazeniny, které se zachytávají v trubkách a ucpávají je.
– Organické látky se smí vyskytovat nanejvýš v malých množstvích, protože jinak dochází k odlučování kalu a k mikrobiologickému zatížení.
4.6.1 Parametry zapojení
– Připojovací napětí a frekvence musí odpovídat
jmenovitým hodnotám uvedeným na typovém
štítku.
– Výměník tepla vzduch/voda musí být připojen k síti
pomocí odpínače všech pólů, který ve vypnutém
stavu zajišťuje vzdálenost mezi kontakty alespoň
3 mm.
– Před zařízením nesmí být na straně napájení předřazena žádná přídavná regulace teploty.
– Jako ochranu proti zkratu ve vedení a v zařízení
nainstalujte pomalou vstupní pojistku s parametry
uvedenými na typovém štítku (pojistkový automat
s charakteristikou K nebo pomalá tavná pojistka).
– Síťová pojistka musí zajišťovat vyrovnání potenciálů bez cizího napětí.
4.6.2 Přepěťová ochrana a zatížení sítě
– Zařízení nemá žádnou vlastní přepěťovou ochranu.
Opatření pro účinnou ochranu proti bleskům a přepětí musí provozovatel realizovat na straně sítě.
Síťové napětí nesmí překročit toleranci ±10 %.
– Dle normy IEC 61 000-3-11 se smí zařízení používat jen v takových objektech, které mají trvalou
proudovou zatížitelnost sítě (přívod z energetického rozvodu) větší než 100 A na fázi a jsou napájeny
síťovým napětím 400/230 V. V případě potřeby je
nutné po dohodě s energetickými závody zajistit,
aby trvalá proudová zatížitelnost v připojovacím
bodě veřejné sítě postačovala pro připojení jednotky.
– Ventilátory v jedno- a trojfázových zařízeních jsou
vnitřně zabezpečené (tepelná ochrana vinutí). To
platí také pro všechny verze transformátorů, jakož
i pro zařízení se zvláštním napětím, které jsou rovněž vybaveny trafem.
– Jako ochranu proti zkratu ve vedení a v zařízení
nainstalujte pomalé vstupní jištění s parametry
uvedenými na typovém štítku (pojistkový automat
s charakteristikou K, motorový jistič, resp. ochranný jistič transformátoru). Motorový jistič, resp.
ochranný jistič transformátoru vyberte podle údajů
na typovém štítku: Nastavte ho na minimální předepsanou hodnotu. Tím dosáhnete nejlepší ochrany proti zkratu ve vedení a v zařízení. Příklad:
Uvedený rozsah nastavení MS/TS 6,3 – 10 A;
nastavte na 6,3 A.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
11
CZ
4 Montáž a zapojení
CZ
4.6.3 Dveřní polohový spínač
– Každý spínač dveří smí být přiřazen pouze jednomu výměníku tepla vzduch/voda.
– Na jednom výměníku tepla vzduch/voda může být
v paralelním zapojení v provozu více dveřních.
– Minimální průřez připojovacího vedení činí
0,3 mm2 při délce vedení 2 m. Doporučujeme
používat stíněný kabel.
– Odpor vedení do dveřního polohového spínače
smí být max. 50 Ω.
– Dveřní polohový spínač smí být připojený pouze
bezpotenciálově, žádné cizí napětí.
– Kontakt dveřního polohového spínače musí být při
otevřených dveřích sepnutý.
4.6.5 Vyrovnání potenciálů
Rittal doporučuje připojit v připojovacím bodě vyrovnání potenciálů na výměníku tepla vzduch/voda
namontovaném na stěně vodič se jmenovitým průřezem nejméně 6 mm2 a začlenit ho do stávajícího
systému vyrovnání potenciálů.
Ochranný vodič v síťovém připojovacím vedení není
dle normy vodičem pro vyrovnání potenciálů.
Bezpečnostní malé napětí pro dveřní polohový spínač pochází z vnitřního síťového zdroje: Proud cca
30 mA DC.
• Dveřní polohový spínač se připojuje ke svorkám
1 a 2 připojovacího konektoru.
4.6.4 Pokyny k normám
Limitní hodnoty dle normy EN 61 000-3-3, resp.
-3-11 jsou splněny, pokud je impedance sítě menší
než cca 1,5 Ω.
Provozovatel zařízení musí v případě potřeby dimenzovat svou připojovací impedanci nebo se poradit
s příslušným energetickým závodem. Jestliže není
možné ovlivnit impedanci sítě a dochází k poruchám
na citlivých vestavěných součástech (např. rozvodnice), je třeba zapojit před výměník tepla vzduch/
voda např. síťovou tlumivku nebo omezovač záběrového proudu; takové zařízení sníží záběrový proud
výměníku tepla vzduch/voda.
12
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
4 Montáž a zapojení
4.7 Provedení elektroinstalace
4.7.1 Připojení rozvodnice
(pouze při vzájemném propojení více
zařízení s Komfortním řízením)
Pomocí sériového rozhraní X2 můžete při použití více
výměníků tepla vzduch/voda s rozvodnicovým kabelem (Obj. č. SK 3124.100) vzájemně propojit až
10 výměníků tepla vzduch/voda.
Upozornění:
U elektrických signálů na rozhraní X2 se
jedná o malá napětí (ne o bezpečnostní
malá napětí dle normy EN 60 335-1).
CZ
Při síťovém propojení dodržujte následující pokyny:
– Odpojte propojované výměníky tepla vzduch/voda
od elektrického napájení.
– Dbejte na dostatečnou elektrickou izolaci.
– Kabely nepokládejte paralelně k síťovému vedení.
– Dávejte pozor, aby vedení byla co nejkratší.
CMC
1
2
RTT
Master
Adr.: 09
RTT
Slave
Adr.: 11
St. X2
Adr.: 12
X3
X3 Bu.
X2
RTT
Slave
Adr.: 19
X1
X1
X1
X2
RTT
Slave
X3
X2
X1
X3
X2
St. X2
St. X2
X3
St. X2
X2 X2
X2 X2
X2
Bu. St.
Bu. St.
Bu.
3
Obr. 12:
Příklad zapojení: Provoz Master-Slave
Legenda
1
Sériové rozhraní
2
Kabel sériového rozhraní
3
Kabel rozvodnice Master-Slave (Obj. č. SK 3124.100)
RTT Výměníky tepla vzduch/voda Rittal TopTherm
X1 Síťová přípojka/dveřní polohový spínač/alarmy
X2 Přípojka Master-Slave Sub-D, 9-pólová
X3 Sériové rozhraní Sub-D, 9-pólové
St. Konektor Sub-D, 9-pólový
Bu. Zdířka Sub-D, 9-pólová
Adr. Adresa
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
13
4 Montáž a zapojení
CZ
X2
X2
Adr.: 06
1
X10 L1
L2
N
X2
Adr.: 11
2
PE 1 2 3 4 5 X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5
X2
Adr.: 12
2
X10 L1
L2
N
X2
Adr.: 13
2
PE 1 2 3 4 5
X2
Adr.: 14
2
X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5
X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5
Adr.: 15
2
X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5
X2
L1
L2
N
PE 1 2 3 4 5
X10
Adr.: 16
1 2
3
Obr. 13:
4
3
4
4
5 6
3
2
Příklad zapojení: Dveřní polohový spínač a provoz Master-Slave
Legenda
1
Výměník tepla vzduch/voda Master
2
Výměník tepla vzduch/voda Slave
3
Rozváděčová skříň 2-dveřová se dvěma dveřními
polohovými spínači
4
Rozváděčová skříň s dveřním polohovým spínačem
14
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
4 Montáž a zapojení
4.7.2 Instalace napájecího zdroje
• Proved’te doplnění elektrické instalace na základě
schématu elektrického zapojení uvnitř tepelného
výměníku vzduch-voda pod krytem (viz obr. 29 na
straně 27).
• Chcete-li vyhodnocovat systémová hlášení
výměníku tepla vzduch/voda pomocí systémového
relé, připojte navíc odpovídající nízkonapěťové
vedení k připojovacím svorkám 3 – 5.
21
SK 3209.1xx, SK 3210.1xx
Mains
S1
22
PE
5
X1
L1
L1
L2
N
PE 1
2
4
3
5
L2
A2
T1
R1
L2
L1
L N
PE
L
1
1 2 3
N
2
3
2
1
S1
2
NTC I red
B1
NTC E blue
Power
Kx
Term
8
A1
F2
M1
1
1
MV1
C2
2
S
S2
M4
M2
2 3
2
1
3
1
2 3
M
1~
M2
Obr. 14:
Schéma elektrického zapojení č. 1
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
15
CZ
4 Montáž a zapojení
21
SK 3209.5xx, SK 3210.5xx
Mains
PE
S1
22
CZ
5
X1
L1
L2
N
PE
2
1
3
4
5
X2
L1
X3
L2
T1
3
L N
A2
8
2
L
1 2 3
N
1
S1
Power
2
2 3
K2
1
MS1
Serial
NTC I red
B1
NTC E blue
K1
NTC C white
Kx
NTC A yellow
Level green
A1
Term
M1
1
M2
2 3
MV1
F2
M4
1
C2
2 3
1
4
S2
2
1
S
2 3
M
1~
M2
Obr. 15:
Schéma elektrického zapojení č. 2
Legenda
A1
Deska plošných spojů
A2
Základní, resp. Komfortní řídicí jednotka
B1
Teplotní čidlo pro vnitřní teplotu
C2
Provozní kondenzátor
K1
Relé souhrnné poruchy 1
K2
Relé souhrnné poruchy 2
L1
Provozní LED zelená
L2
Alarmová LED červená
M2
Ventilátor
MV1
Elektromagnetický ventil
R1
Potenciometr pro nastavení pracovní teploty
S1
Dveřní polohový spínač
(bez dveřního polohového spínače:
svorka 1, 2 otevřená)
S2
Plovákový spínač (bez vody sepnutý)
T1
Trafo (doplněk)
X1
Hlavní připojovací svorkovnice
X2
Přípojka Master-Slave
X3
Doplňkové rozhraní
16
Upozornění:
Technické údaje naleznete na typovém
štítku.
AC
DC
cos f = 1
L/R = 20 ms
I max. = 2 A
U max. = 250 V
I min. = 100 mA
U max. = 200 V
U min. = 18 V
I max. = 2 A
Tab. 2: Parametry kontaktů
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
5 Uvedení do provozu
4.8 Dokončení montáže
5
4.8.1 Montáž výměníku tepla vzduch/voda
• Zapojte zástrčku na zadní straně displeje.
• Nasad’te lamelovou mřížku vpředu na zařízení
a pevně ji zatlačte, až slyšitelně zaskočí.
• Po skončení všech montážních a instalačních prací
připojte přívod proudu a přívod vody do výměníku
tepla vzduch/voda.
Výměník tepla vzduch/voda začne pracovat:
– se Základním regulátorem: Svítí zelená provozní
LED dioda („line“).
– s Komfortním regulátorem: Nejprve se na cca 2 s
objeví softwarová verze řídicí jednotky a potom
vnitřní teplota rozváděčové skříně na 7-segmentovém displeji.
Nyní můžete na zařízení provést svá individuální
nastavení, např. nastavení pracovní teploty nebo
(pouze u komfortní řídicí jednotky) zadání identifikace sítě apod. (viz kapitola „Obsluha“).
Obr. 16:
Uvedení do provozu
Spojení displeje a nasazení lamelové mřížky
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
17
CZ
6 Obsluha
6
CZ
Obsluha
Výměník tepla vzduch/voda můžete obsluhovat
pomocí regulátoru (řídicí jednotky) na přední straně
zařízení (obr. 1, č. 3, strana 5). V závislosti na typu je
zařízení vybaveno Základní nebo Komfortní řídicí
jednotkou.
6.1 Regulace Základním řízením
Pro typy zařízení SK 3209.1xx a SK 3210.1xx.
1
3
4
2
5
Obr. 17:
Základní regulátor
Legenda
1
Clona regulátoru
2
Nastavení pracovní teploty
3
Zelená LED dioda („line“)
4
Červená LED dioda („alarm“)
5
Tlačítko Reset
18
6.1.1 Vlastnosti
– Jsou možné tři varianty napětí:
– 115 V
– 230 V
– 400 V, 2 fáze
– Integrované zpoždění rozběhu a funkce dveřního
polohového spínače
– Monitorování všech motorů (ventilátor)
– Vizualizace provozního stavu na displeji z LED
diod:
– Napájení je zapnuté, zařízení je připraveno
k provozu
– Dveře otevřené (pouze když je nainstalován
dveřní polohový spínač)
– Varování při nadměrné teplotě
– Spínací hystereze: 5 K
– Bezpotenciálový kontakt sloužící k hlášení poruchy
systému při překročení teploty
– Nastavení pracovní teploty (rozsah nastavení
20 – 55°C) pomocí potenciometru
– Zkušební funkce
Výměník tepla vzduch/voda pracuje automaticky,
tzn. po zapnutí elektrického napájení běží nepřetržitě
ventilátor (viz strana 5, obr. 2) a přečerpává vzduch
uvnitř rozvaděče. Elektromagnetický ventil reguluje
průtok chladicí vody podle nastavené pracovní teploty. Vestavěný Základní regulátor zajišťuje automatické regulované vypnutí výměníku tepla vzduch/
voda při dosažení pevně nastavené spínací diference
5 K.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
6 Obsluha
6.1.2 Provozní a poruchová hlášení
Základní regulátor monitoruje a reguluje výměník
tepla vzduch/voda. Pomocí zelené a červené LED
diody (obr. 17, č. 3 a 4) signalizuje provozní a poruchové stavy:
CZ
LED
dioda
Stav
Příčina
Opatření
Zelená
(line)
Svítí
Je zapnuto elektrické napájení.
Zařízení je připraveno k provozu
–
Bliká
Pouze při nainstalovaném dveřním
polohovém spínači:
Dveře rozváděčové skříně jsou otevřené
Aby nedošlo ke zvýšenému srážení kondenzátu,
zavřete co možná nejdřív dveře rozváděče.
Pouze při nainstalovaném dveřním
polohovém spínači:
Dveře rozváděčové skříně jsou zavřené
Zkontrolujte polohu dveřního polohového
spínače.
Svítí
Vnitřní teplota rozváděčové skříně je o 10 K
vyšší než pracovní teplota
Zkontrolujte nastavení pracovní teploty.
Zkontrolujte výměník tepla a v případě potřeby
vyčistěte. Zkontrolujte odváděný ztrátový
výkon; nesmí být větší než užitečný chladicí
výkon výměníku tepla vzduch/voda.
Bliká
Alarm při netěsnosti ve vodním okruhu
Zkontrolujte vodní hadice a v případě potřeby
vyčistěte a nově utěsněte.
Konektorové připojení k desce rozpojené
Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte desku
Zˇ ádné napětí
Zkontrolujte napájecí napětí
Monitorování fází trojfázového proudu:
„LED dioda zhasnutá“ = nesprávné
připojení fází
Zaměňte fáze
Červená
(alarm)
Zhasnutá
Zˇ ádná
indikace
Tab. 3: Provozní a poruchová indikace Základního regulátoru
Hlášení o nadměrné teplotě (červená LED dioda svítí)
může být navíc vydáváno pomocí integrovaného
bezpotenciálového kontaktu na připojovací svorce
výměníku tepla vzduch/voda (systémové relé
s přepínacím kontaktem, viz schémata zapojení
v „4.7.2 Instalace napájecího zdroje“, strana 15):
– Svorka 3: NC (rozpínací kontakt)
– Svorka 4: C (přípojka napájecího napětí pro relé
pro systémová hlášení)
– Svorka 5: NO (zapínací kontakt)
Definice NC a NO se vztahují ke stavu bez napětí.
Jakmile je na výměníku tepla vzduch/voda přiloženo
napětí, přitáhne se relé pro systémová hlášení, takže
reléové kontakty změní svůj stav (kontakt 3 – 4 otevřený; kontakt 4 – 5 zavřený). To je normální provozní
stav výměníku tepla vzduch/voda. Jestliže se vyskytne poruchové hlášení nebo se přeruší elektrické
napájení, relé odpadne.
6.1.3 Zkušební režim Základního řízení
Základní řízení je vybaveno zkušební funkcí, při
jejímž použití pracuje výměník tepla vzduch/voda
v chladicím režimu nezávisle na pracovní teplotě
nebo funkci dveřního polohového spínače.
Nejprve musíte odmontovat krytku regulátoru.
• Odpojte síťové napájení.
• Odstraňte lamelovou mřížku, ve které je namontován regulátor.
• Zezadu uvolněte aretaci displeje a povytáhněte
ho dopředu.
Obr. 18:
Uvolnění krytky Základní řídicí jednotky
• Opatrně nadzvedněte krytku např. palcem nebo
plochým šroubovákem a sejměte ji.
Nyní můžete spustit zkušební režim.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
19
6 Obsluha
CZ
• Přidržte pogumovaný ukazatel potenciometru (viz
obr. 17, č. 5, strana 18) stisknutý, zapněte opět
síťové napájení a přidržte tlačítko (5) stisknuté
dalších 10 sekund (přístup k potenciometru viz též
6.1.3).
Výměník tepla vzduch/voda začne pracovat. To je
signalizováno asynchronním blikáním zelené LED
diody. Po cca 3 minutách nebo při dosažení 15°C je
zkušební režim ukončen. Zařízení se vypne a přejde
do normálního provozu.
6.2 Regulace Komfortním řízením
Pro typy zařízení SK 3209.5xx a SK 3210.5xx.
1
2
6.1.4 Nastavení pracovní teploty
Upozornění:
Pracovní teplota je na Základním řízení
nastavena z výroby na +35°C.
Z důvodů úspor energie nesmí být pracovní
teplota nastavena na nižší hodnotu, než je
skutečně nutné.
Chcete-li změnit pracovní teplotu:
• Odmontujte krytku regulátoru, jak je to popsáno
v „6.1.3 Zkušební režim Základního řízení“,
strana 19.
• Nastavte požadovanou pracovní teplotu na zařízení (strana 18, obr. 17).
• Přitlačte krytku opatrně na displej, až slyšitelně
zaskočí.
• Zasuňte displej zpět do lamelové mřížky.
• Připevněte lamelovou mřížku zpět na výměník
tepla vzduch/voda.
4
Obr. 19:
3
Komfortní regulátor
Legenda
1
Programovací tlačítko, zároveň indikace nastavené
teplotní jednotky (stupně Celsia)
2
Nastavovací tlačítko (Set)
3
Programovací tlačítko, zároveň indikace nastavené
teplotní jednotky (stupně Fahrenheita)
4
7-segmentový displej
6.2.1 Vlastnosti
– Jsou možné tři varianty napětí:
– 115 V
– 230 V
– 400 V, 2 fáze
– Integrované zpoždění rozběhu a funkce dveřního
polohového spínače
– Monitorování všech motorů (ventilátor)
– Funkce Master-Slave až s 10 zařízeními. Jedno
zařízení funguje jako hlavní (Master). Při dosažení
pracovní teploty na všech zařízeních Slave zapojených ve svazku nebo při aktivaci funkce dveřního
polohového spínače podává příslušné zařízení
Slave hlášení do zařízení Master, které zapne,
resp. vypne všechny ostatní výměníky tepla
vzduch/voda.
– Spínací hystereze: nastavitelná 2 – 10 K,
přednastavená na 5 K.
– Zobrazení okamžité vnitřní teploty rozváděčové
skříně a všech poruchových hlášení na 7-segmentovém displeji.
– Karta rozhraní (Obj. č. SK 3124.100) umožňuje
začlenění do nadřízených dálkových monitorovacích systémů, např. Rittal Computer Multi
Control CMC.
Výměník tepla vzduch/voda pracuje automaticky,
tzn. po zapnutí elektrického napájení běží nepřetržitě
ventilátor (viz strana 5, obr. 2) a přečerpává vzduch
uvnitř rozvaděče. Ventilátor a elektromagnetický
ventil jsou regulovány Komfortním regulátorem.
Komfortní řízení je vybaveno 7-segmentovým displejem (obr. 19, č. 4). Na něm se po zapnutí elektrického napájení nejprve na cca 2 s zobrazí aktuální
softwarová verze.
20
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
6 Obsluha
Během normálního provozu se na displeji zobrazuje
teplota (ve stupních Celsia nebo Fahrenheita s možností přepínání) a také poruchová hlášení.
Za normálních okolností je trvale zobrazena okamžitá vnitřní teplota rozváděčové skříně. Jestliže se
vyskytne poruchové hlášení, zobrazí se na displeji
střídavě s teplotou.
Programování zařízení provádějte pomocí tlačítek
1 – 3 (obr. 19). Parametry se přitom rovněž zobrazují
na displeji.
6.2.2 Spuštění zkušebního režimu
Komfortní řízení je vybaveno zkušební funkcí, při
jejímž použití pracuje výměník tepla vzduch/voda
v chladicím režimu nezávisle na pracovní teplotě
nebo funkci dveřního polohového spínače.
• Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 (obr. 19) nejméně
na 5 sekund.
Výměník tepla vzduch/voda začne pracovat.
Po cca 5 minutách, resp. při dosažení 15°C je zkušební režim ukončen. Zařízení se vypne a přejde do
normálního provozu.
6.2.3 Všeobecné pokyny pro programování
Pomocí tlačítek 1, 2 a 3 (obr. 19) můžete měnit
24 parametrů v mezích předem stanovených rozsahů (min. hodnota, max. hodnota).
Tabulky 4 a 5 ukazují, které parametry můžete
měnit. Obr. 20 na straně 23 znázorňuje, která
tlačítka přitom musíte stisknout.
Pokyn ke spínací hysterezi:
Při malé hysterezi a tedy krátkých spínacích
cyklech hrozí nebezpečí, že chlazení nebude dostačující nebo že budou chlazeny
pouze části rozváděče.
Pokyn k pracovní teplotě:
Pracovní teplota je na Komfortním řízení
nastavena z výroby na +35°C. Z důvodů
úspor energie nesmí být pracovní teplota
nastavena na nižší hodnotu, než je skutečně nutné.
Více k užitečnému chladicímu výkonu:
Interaktivní pole charakteristik pro určení
užitečného chladicího výkonu naleznete na
www.rittal.com
Programování je pro všechny nastavitelné parametry
principiálně vždy stejné.
Chcete-li se dostat do programovacího režimu:
• Stiskněte tlačítko 2 („Set“) na cca 5 s.
Regulátor nyní běží v programovacím režimu. Pokud
v programovacím režimu nestisknete cca 30 s žádné
tlačítko, začne nejprve blikat displej a pak se přepne
regulátor zpět do normálního zobrazovacího režimu.
Indikace „Esc“ přitom signalizuje, že doposud provedené změny nebyly uloženy do paměti.
• Stisknutím programovacích tlačítek ▲ (°C),
resp. ▼ (°F) můžete přepínat mezi nastavitelnými
parametry (viz tabulky 4 a 5).
• Stisknutím tlačítka 2 („Set“) vybíráte zobrazený
parametr ke změně.
Zobrazí se okamžitá hodnota tohoto parametru.
• Stiskněte jedno z programovacích tlačítek ▲ (°C),
resp. ▼ (°F).
Objeví se indikace „Cod“. Abyste mohli změnit
hodnotu, musíte zadat autorizační kód „22“.
• Přidržte programovací tlačítko ▲ (°C) stisknuté
tak dlouho, až se objeví „22“.
• Stisknutím tlačítka 2 („Set“) tento kód potvrd’te.
Nyní můžete změnit parametr v mezích předem
stanovených limitních hodnot.
• Stiskněte jedno z programovacích tlačítek ▲ (°C),
resp. ▼ (°F), dokud se nezobrazí požadovaná
hodnota.
• Stisknutím tlačítka 2 („Set“) potvrd’te změnu.
Nyní můžete stejným způsobem změnit další parametry. Přitom již nemusíte znovu zadávat změnový
kód „22“.
• Chcete-li programovací režim opustit, stiskněte
znovu na cca 5 sekund tlačítko 2 („Set“).
Na displeji se objeví hlášení „Acc“, což znamená,
že se změny uložily do paměti. Potom se displej
přepne zpět do normálního provozu (vnitřní teplota
rozváděčové skříně).
Komfortní řízení můžete programovat také pomocí
diagnostického softwaru (Obj. č. SK 3159.100),
součástí jehož dodávky je rovněž propojovací kabel
k PC. Jako rozhraní slouží konektor propojovacího
kabelu na zadní straně displeje Komfortního řízení.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
21
CZ
6 Obsluha
CZ
6.2.4 Nastavitelné parametry
Viz též obr. 20 na straně 23.
Progra- Displej
movací
úroveň
Parametr
Min.
hodnota
Max.
hodnota
NastaPopis
vení
výrobce
1
St
Pracovní hodnota
vnitřní teploty rozváděčové skříně Ti
20
68
35
Pracovní hodnota vnitřní teploty rozváděčové
skříně je od výrobce nastavena na 35°C a dá se
měnit v rozsahu 20 – 55°C.
2
Mod
Regulační režim
0
1
0
Nastavení regulačního režimu. Regulace teploty je
zajišťována podle nastavení výrobce elektromagnetickým ventilem (0). Je však možné provádět
regulaci teploty zapínáním a vypínáním vnitřního
ventilátoru (1); elektromagnetický ventil pak zůstává trvale otevřený. Před přestavením do regulačního režimu (1) si bezpodmínečně vyžádejte
svolení výrobce.
3
Ad
Identifikace
Master-Slave
0
19
0
Viz „6.2.7 Nastavení identifikace Master-Slave“,
strana 24.
4
CF
Přepínání
°C/°F
0
1
0
Zobrazení teploty se dá přepínat mezi °C (0) a °F
(1). Aktuální jednotka teploty je indikována příslušnou LED kontrolkou.
5
H1
Nastavení spínací
diference
(hystereze)
2
10
5
Výměník tepla vzduch/voda je od výrobce nastaven na spínací hysterezi 5 K. Změna tohoto parametru smí být provedena jedině po dohodě s námi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
6
H2
Rozdílová hodnota
chybového hlášení
A2
3
15
5
Pokud vnitřní teplota rozváděčové skříně vzroste
o 5 K nad nastavenou pracovní hodnotu, objeví
se na displeji chybové hlášení A2 (vnitřní teplota
rozváděčové skříně příliš vysoká). V případě
potřeby zde můžete změnit rozdílovou hodnotu
v rozsahu 3 – 15 K.
Tab. 4: Nastavitelné parametry
22
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
6 Obsluha
6.2.5 Přehled programování
= 5 sec.
= 5 sec.
CZ
Obr. 20:
Přehled programování
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
23
6 Obsluha
CZ
6.2.6 Definování systémových hlášení
pro vyhodnocení
Systémová hlášení se zobrazují na displeji Komfortního řízení ve formě kódů A1 až A20 a E0.
Bližší vysvětlení systémových hlášení naleznete v
odstavci „6.2.8 Vyhodnocení systémových hlášení“,
strana 25.
Viz též obr. 20 na straně 23.
Progra- Displej
movací
úroveň
Min.
hodnota
Max.
hodnota
NastaDruh, resp. místo poruchy
vení
výrobce
7
A01
0
2
0
Dveře rozváděčové skříně otevřené
8
A02
0
2
0
Vnitřní teplota rozváděčové skříně příliš vysoká
9
A08
0
2
1
Varování pro kondenzát
10
A10
0
2
1
Ventilátor zablokovaný nebo vadný
11
A16
0
2
1
Teplotní čidlo vnitřní teploty
12
A18
0
2
1
EPROM
13
A19
0
2
0
LAN/Master-Slave
14
A20
0
2
0
Pokles napětí
Tab. 5: Systémová hlášení vyhodnocovaná pomocí relé
Systémová hlášení A01 – A20 můžete navíc vyhodnocovat pomocí dvou bezpotenciálových relé.
Přitom můžete každé systémové hlášení přiřadit
jednomu z obou relé.
Systémové alarmové relé s přepínacím a spínacím
kontaktem: viz schémata zapojení v „4.7.2 Instalace
napájecího zdroje“, strana 15:
– Svorka 3: NC (rozpínací kontakt)
– Svorka 4: C (přípojka napájecího napětí pro relé
pro systémová hlášení)
– Svorka 5: NO (zapínací kontakt)
Definice NC a NO se vztahují ke stavu bez napětí.
Jakmile je na výměníku tepla vzduch/voda přiloženo
napětí, přitáhne se relé pro systémová hlášení, takže
reléové kontakty změní svůj stav (kontakt 3 – 4 otevřený; kontakt 4 – 5 zavřený). To je normální provozní
stav výměníku tepla vzduch/voda. Jestliže se vyskytne systémové hlášení nebo se přeruší elektrické
napájení, relé odpadne.
Naprogramování systémových hlášení s hodnotou
0: Systémové hlášení není odesláno do relé,
pouze zobrazeno na displeji
1: Systémové hlášení je vyhodnoceno pomocí
relé 1
2: Systémové hlášení je vyhodnoceno pomocí
relé 2
24
6.2.7 Nastavení identifikace Master-Slave
Při síťovém propojení několika výměníků tepla
vzduch/voda (max. 10) musíte definovat jeden
z výměníků tepla vzduch/voda jako hlavní („Master“)
a ostatní jako podřízené („Slave“). Přitom zadejte
každému výměníku tepla vzduch/voda odpovídající
identifikaci (adresu), podle které bude výměník tepla
vzduch/voda v síti rozpoznatelný.
Při dosažení pracovní teploty na některém ze zařízení
Slave nebo při aktivaci funkce dveřního polohového
spínače podává příslušné zařízení Slave hlášení do
zařízení Master, které vypne všechny ostatní výměníky tepla vzduch/voda.
Upozornění:
– Jako Master smí být definována pouze
jedna jednotka a její identifikace musí být
v souladu s počtem připojených jednotek
Slave.
– Jednotky Slave musí mít odlišné
identifikace.
– Identifikace musí být vzestupné
a bez mezer.
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
6 Obsluha
Na výměníku tepla vzduch/voda Master
(00 = nastavení výrobce) nastavte, s kolika
jednotkami Slave v síti je propojený:
01: Master s 1 Slave výměníky tepla vzduch/voda
02: Master s 2 Slave výměníky tepla vzduch/voda
03: Master s 3 Slave výměníky tepla vzduch/voda
04: Master s 4 Slave výměníky tepla vzduch/voda
05: Master s 5 Slave výměníky tepla vzduch/voda
06: Master s 6 Slave výměníky tepla vzduch/voda
07: Master s 7 Slave výměníky tepla vzduch/voda
08: Master s 8 Slave výměníky tepla vzduch/voda
09: Master s 9 Slave výměníky tepla vzduch/voda
Master
02
Obr. 21:
Slave
11
Na výměníku tepla vzduch/voda Slave
(00 = nastavení výrobce) nastavte jeho vlastní
adresu:
11: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 1
12: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 2
13: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 3
14: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 4
15: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 5
16: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 6
17: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 7
18: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 8
19: Slave výměník tepla vzduch/voda č. 9
CZ
Slave
12
Síťové propojení Master-Slave (příklad)
Další příklady zapojení viz „4.7.1 Připojení
rozvodnice (pouze při vzájemném propojení více
zařízení s Komfortním řízením)“, strana 13.
Nastavení identifikace viz „6.2.4 Nastavitelné
parametry“, strana 22, resp. „6.2.5 Přehled
programování“, strana 23, parametr „Ad“.
6.2.8 Vyhodnocení systémových hlášení
Systémová hlášení se u Komfortním řízením
zobrazují ve formě čísla na displeji.
Displej
A01
A02
A08
A10
A16
A18
A19
A20
E0
Systémové hlášení
Dveře rozváděčové skříně
otevřené
Vnitřní teplota rozváděčové
skříně příliš vysoká
Varování pro kondenzát
Možná příčina
Dveře jsou otevřené nebo dveřní polohový
spínač není ve správné poloze
Chladicí výkon příliš nízký/zařízení
poddimenzované.
Odtok kondenzátu seškrcený nebo ucpaný
Opatření pro odstranění poruchy
Zavřete dveře, nastavte dveřní polohový spínač
do správné polohy, popř. zkontrolujte zapojení
Zkontrolujte chladicí výkon
Zkontrolujte odtok kondenzátu; v případě
potřeby odstraňte ohyby nebo ucpání v hadici
Ventilátor
Zablokovaný nebo vadný
Odstraňte zablokování, popř. vyměňte
Teplotní čidlo vnitřní teploty Přerušení vedení nebo zkrat
Vyměňte
Chyba EPROM
Namontována nová deska plošných spojů
Je zapotřebí aktualizovat software (pouze po
montáži desky s novějším softwarem): pomocí
kódu 22 přejděte na programovací úroveň;
stiskněte tlačítko 1 a potvrd’te tlačítkem „Set“,
dokud se neobjeví hlášení „Acc“. Nyní odpojte
zařízení od sítě a znovu ho připojte.
LAN/Master-Slave
Jednotky Master a Slave nejsou propojené Zkontrolujte nastavení, resp. kabely
Pokles napětí
Indikace poruchy není zobrazena
Událost je uložena v protokolovém souboru
Hlášení displeje
Problém propojení mezi displejem a deskou Reset: Vypněte elektrické napájení a po cca
regulátoru
2 sekundách znovu zapněte
Kabel závadný; konektor uvolněný
Vyměňte desky plošných spojů
Tab. 6: Odstraňování poruch Komfortního řízení
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
25
7 Kontroly a údržba
7
Kontroly a údržba
CZ
Nebezpečí zasažení elektrickým
proudem!
Zařízení je pod napětím.
Před otevřením vypněte elektrické napájení a zajistěte ho proti neúmyslnému
opûtovnému zapnutí.
7.1 Všeobecné pokyny
Výměník tepla vzduch/voda je bezúdržbový a hermeticky uzavřený systém. Vodní okruh je výrobcem
zkontrolován s ohledem na utěsnění a byl na něm
proveden funkční zkušební chod.
Vestavěný bezúdržbový ventilátor je uložený na kuličkových ložiskách, chráněný proti prachu a vlhkosti
a vybavený teplotním čidlem. Očekávaná životnost
činí minimálně 30.000 provozních hodin. Výměník
tepla vzduch/voda je proto prakticky bezúdržbový.
Při znečištěné chladicí vodě je nutné používat filtr.
Interval údržby: 2000 provozních hodin.
Obr. 23:
Sejmutí lamelové mřížky
Obr. 24:
Odstranění lamelové mřížky
Obr. 25:
Vytáhněte zástrčku z displeje
Pozor!
Nebezpečí požáru!
Nepoužívejte k čištění žádné hořlavé
kapaliny.
Pořadí údržbových prací:
– Kontrola stupně znečištění.
– Jsou znečištěny chladicí lamely? Příp. vyčistit.
– Aktivujte zkušební režim; funkce chlazení
v pořádku?
– Zkontrolujte hluk vydávaný ventilátorem.
Obr. 22:
26
Vytažení síťové zástrčky
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
7 Kontroly a údržba
CZ
Obr. 26:
Vytáhněte uzemňovací kabel
Obr. 27:
Odstranění spojovacích šroubů krytu
(povolit čtyři šrouby)
Obr. 28:
Sejmutí krytu
Obr. 29:
Výměník tepla vzduch-voda bez krytu
(pohled zepředu)
Obr. 30:
Výměník tepla vzduch-voda bez krytu
(pohled zezadu)
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
27
8 Skladování a likvidace
8
CZ
Skladování a likvidace
Pozor! Nebezpečí poškození!
Výměník tepla vzduch/voda nesmí být
během skladování vystaven teplotám
přes +70°C.
Během skladování musí stát výměník tepla vzduch/
voda ve svislé poloze.
Likvidaci je možné provést v závodech Rittal.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Vyprázdnění:
Při skladování a přepravě pod bodem mrazu musí
být výměník tepla vzduch/voda kompletně vyprázdněn stlačeným vzduchem ve směru přívodu vody.
Přitom je nutné otevřít elektromagnetický ventil.
U Základního regulátoru: Přidržte pogumovaný
ukazatel potenciometru (5) 10 sekund stisknutý
(přístup k potenciometru viz též 6.1.3).
U Komfortního regulátoru se to provádí současným
stisknutím tlačítek H2 (tlačítko °C) a H4 (tlačítko /set)
na 5 sekund. Elektromagnetický ventil je pak cca
5 minut otevřený.
28
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
9 Technické data
9
Technické data
Obr. 31:
– Dodržujte připojovací parametry sítě (napětí a frekvence) podle údajů na typovém štítku.
– Dodržujte parametry vstupního jištění podle údajů
na typovém štítku.
Typový štítek (technické data)
Jednotka
Obj. č. SK
Základní řízení,
RAL 7035
–
3209.100
3209.110
3209.140
3210.100
3210.110
3210.140
Komfortní řízení,
RAL 7035
–
3209.500
3209.510
3209.540
3210.500
3210.510
3210.540
Dimenzované napětí
V
Hz
230, 1~,
50/60
115, 1~,
50/60
400, 2~,
50/60
230, 1~,
50/60
115, 1~,
50/60
400, 2~,
50/60
Dimenzovaný proud
A
0,40/0,48
0,85/0,95
0,25/0,30
0,44/0,50
0,90/1,0
0,25/0,30
Předřazená pojistka T
A
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
Jistič s motorovou charakteristikou
–
–
–
–
–
–
–
Ochranný jistič transformátoru
–
–
–
–
–
–
–
–
58
58
58
25,5
29,5
29,5
Pojistkový automat
.
Užitečný chladicí výkon Qk
L 35 W 10
dle normy DIN 3168
W
l/h
2500
400
Přípustný tlak
bar
1 až 10
Teplota přiváděné vody
°C
+1 až ±30
Rozsah nastavení teploty
°C
+1 až +70
Hladina hluku
dB (A)
58
4000
400
58
58
Způsob připojení
–
Nasazovací připojovací svorkovnice
Stupeň krytí dle normy EN 60 529
–
IP 55
Rozměry (Š x V x H)
mm
597 x 417 x 475
Množství vzduchu dodávané
ventilátorem (při volném foukání)
m3/h
1030
kg
23,5
Hmotnost
27,5
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
27,5
29
CZ
9 Technické data
CZ
Jednotka
Obj. č. SK
Základní řízení,
RAL 7035
–
3209.104
3209.114
3209.144
3210.104
3210.114
3210.144
Komfortní řízení,
RAL 7035
–
3209.504
3209.514
3209.544
3210.504
3210.514
3210.544
Dimenzované napětí
V
Hz
230, 1~,
50/60
115, 1~,
50/60
400, 2~,
50/60
230, 1~,
50/60
115, 1~,
50/60
400, 2~,
50/60
Dimenzovaný proud
A
0,40/0,48
0,85/0,95
0,25/0,30
0,44/0,50
0,90/1,0
0,25/0,30
Předřazená pojistka T
A
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
4,0/4,0
Jistič s motorovou charakteristikou
–
–
–
–
–
–
–
Ochranný jistič transformátoru
–
–
–
–
–
–
Pojistkový automat
–
–
58
58
29,5
29,5
.
Užitečný chladicí výkon Qk
L 35 W 10
dle normy DIN 3168
W
l/h
1875
400
Přípustný tlak
bar
1 až 10
Teplota přiváděné vody
°C
+1 až ±30
Rozsah nastavení teploty
°C
+1 až +70
Hladina hluku
dB (A)
58
3000
400
58
58
Způsob připojení
–
Nasazovací připojovací svorkovnice
Stupeň krytí dle normy EN 60 529
–
IP 55
Rozměry (Š x V x H)
mm
597 x 415 x 475
Množství vzduchu dodávané
ventilátorem (při volném foukání)
m3/h
1030
kg
23,5
Hmotnost
30
58
925
27,5
27,5
25,5
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
10 Seznam náhradních dílů
10 Seznam náhradních dílů
CZ
75
91
45
55
10
32
73
40
33
95
71
15
Obr. 32:
Náhradní díly SK 3209.xxx, SK 3210.xxx
Legenda
10 Ventilátor
15 Příbalový sáček
32 Elektromagnetický ventil
33 Zpětný ventil
40 Řídící deska
45 Lamelová mřížka
55 Displej
71 Teplotní čidlo
73 Plovákový spínač
75 Kryt
91 Výměník tepla
95 Vana na dně
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
Upozornění:
Kromě čísla náhradního dílu uvádějte,
prosím, při objednávání náhradních dílů
bezpodmínečně tyto údaje:
– Typ zařízení
– Výrobní číslo
– Datum výroby
Tyto údaje naleznete na typovém štítku.
31
11 Detailní technické informace
11 Detailní technické informace
CZ
11.1 Hydrologické údaje
Aby nedošlo k poškození systému a aby byl zaručen
bezpečný provoz, doporučuje Rittal GmbH & Co. KG
používat systémovou vodu, resp. přísadu, jejíž kvalita se neliší od níže uvedených hydrologických parametrů:
Hydrologické údaje
Jednotka
–
Hodnota pH
Obj. č. SK1)
Obj. č. SK
3209.100/3209.110/3209.140
3209.500/3209.510/3209.540
3210.100/3210.110/3210.140
3210.500/3210.510/3210.540
3209.104/3209.114/3209.144
3209.504/3209.514/3209.544
3210.104/3210.114/3210.144
3210.504/3210.514/3210.544
7 – 8,5
6–9
°dH
3<8
1–2
Volná kyselina uhličitá
mg/dm3
8 – 15
1 – 100
Vázaná kyselina uhličitá
mg/dm3
8 – 15
volný
Agresivní kyselina uhličitá
mg/dm3
0
0 – 400
Sulfidy
mg/dm3
volný
volný
Kyslík
mg/dm3
< 10
< 10
Chloridové ionty
mg/dm3
< 50
< 200
Síranové ionty
mg/dm3
< 250
< 500
Dusičnany a dusitany
mg/dm3
< 10
< 100
CSB
mg/dm3
<7
< 40
Amoniak
mg/dm3
<5
< 20
ˇ
Zelezo
mg/dm3
< 0,2
volný
Mangan
mg/dm3
< 0,2
volný
Vodivost
µS/cm
< 2200
< 4000
Zbytek po odpaření
mg/dm3
< 500
< 2000
Hypermangan
mg/dm3
< 25
< 40
Karbonátová tvrdost
<3
Suspenze (volné částice ve vodě)
1)
mg/dm3
> 3 < 15: doporučeno čištění samostatným proudem
> 15: doporučeno nepřetržité čištění
Naprostá nepřítomnost koroze ve zkušebních podmínkách umožňuje učinit závěr, že lze tolerovat i podstatně silnější solné roztoky
s vyšším korozivním potenciálem (např. mořská voda).
Tab. 7: Hydrologické údaje
32
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
11 Detailní technické informace
11.2 Charakteristiky
CZ
11.2.1 Odpor vody
700
600
500
400
300
200
100
0
Obr. 33:
0
100
300
200
400
∆P: Odpor vody [mbar]
.
V: Průtokové objemové množství [l/h]
Odpor vody SK 3209.100
400
300
200
100
0
0
Obr. 34:
100
200
300
400
∆P: Odpor vody [mbar]
.
V: Průtokové objemové množství [l/h]
Odpor vody SK 3209.104
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
33
11 Detailní technické informace
CZ
1200
1000
600
400
0
0
Obr. 35:
100
200
300
400
∆P: Odpor vody [mbar]
.
V: Průtokové objemové množství [l/h]
200
300
400
∆P: Odpor vody [mbar]
.
V: Průtokové objemové množství [l/h]
Odpor vody SK 3210.xx0
400
300
200
100
0
0
Obr. 36:
34
100
Odpor vody SK 3210.xx4
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
12 Příloha 1: Rozměry výřezů a otvorů
12 Příloha 1: Rozměry výřezů a otvorů
CZ
12.1 Rozměry pro montáž na střechu
597
475
415
597
27
390
475
420
490
Obr. 37:
Ø 100 0-1 (4x)
280
380
420
SK 3209.xxx/SK 3210.xxx na střechu
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
35
13 Příloha 2: Péče o vodu resp. příprava vody
13 Příloha 2: Péče o vodu resp. příprava vody v zařízeních pro nepřímé chlazení
CZ
V závislosti na typu chlazeného zařízení jsou kladeny
určité požadavky na čistotu chladicí vody. V závislosti na znečištění a na velikosti a konstrukci zařízení
pro nepřímé chlazení se pak používá vhodná metoda
přípravy, resp. péče o vodu.
Nejčastější typy znečištění a nejběžnější metody pro
jejich odstranění v oblasti průmyslového chlazení
jsou:
Znečištění vody
Metoda
Mechanické znečištění
Filtrace vody pomocí těchto prvků:
– Sítkový filtr
– Štěrkový filtr
– Patronový filtr
– Náplavový filtr
Příliš vysoká tvrdost
Změkčování vody metodou iontové výměny
Mírný obsah mechanických nečistot
a látek způsobujících tvrdost
Očkování vody stabilizátory,
resp. dispergačními činidly
Mírný obsah chemických nečistot
Očkování vody pasivátory, resp. inhibitory
Biologické nečistoty
Hlenovité baktérie a řasy
Očkování vody biocidy
Tab. 8: Znečištění vody
36
Montážní, instalační a obslužný manuál Rittal výměník tepla vzduch/voda
Schaltschrank-Systeme
Industrial Enclosures
Coffrets et armoires électriques
Kastsystemen
Apparatskåpssystem
Armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios
Rozváděčové skříně
Stromverteilung
Power Distribution
Distribution de courant
Stroomverdeling
Strömfördelning
Distribuzione di corrente
Distribución de corriente
Silnoproudý rozvod
Elektronik-Aufbau-Systeme
Electronic Packaging
Electronique
Electronic Packaging Systems
Electronic Packaging
Contenitori per elettronica
Sistemas para la electrónica
Elektronické stavebnice
System-Klimatisierung
System Climate Control
Climatisation
Systeemklimatisering
Systemklimatisering
Soluzioni di climatizzazione
Climatización de sistemas
Klimatizační systémy
IT-Solutions
IT Solutions
Solutions IT
IT-Solutions
IT-lösningar
Soluzioni per IT
Soluciones TI
Řešení pro IT aplikace
308 909
Communication Systems
Communication Systems
Armoires outdoor
Outdoor-behuizingen
Communication Systems
Soluzioni outdoor
Sistemas de comunicación
Komunikační systémy
Přejděte k dokonalosti
R
2. Druhé
vydáni
08/09
(04/05)
Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420) 234 099 099 eMail: [email protected] www.rittal.cz
Download

CZ - Rittal GmbH & Co. KG