UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ
KLAPKY
BUTTERFLY AND CONTROL
CHECK VALVES
CZ / EN
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table of content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Typ L32.6
Uzavírací klapky s jednou excentricititou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Type L32.6
Single-eccentric butterfly valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Typ L32.7
Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Type L32.7
Double-eccentric butterfly valves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Typ L32.8
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Type L32.8
Triple-eccentric butterfly valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Průtokové charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Flow characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tlakoteplotní tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Pressure-temperature rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Typ L35.1, L35.3
Regulační klapky centrické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Type L35.1, L35.3
Centric control check valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Typ L35.6
Regulační klapky excentrické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Type L35.6
Eccentric control check valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Výpočty proudění, výpočty MKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
CFD Analysis, FEM Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Certifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Skladba typového čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Type number composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
OBSAH
TABLE OF CONTENT
Uzavírací klapka L32.7 DN 3500 - zabudovaná ve vodní elektrárně v norském Rendalenu. /
Butterfly valve L32.7 DN 3500 - install in the hydropower plant in Rendalen in Norway.
2
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
Klapky lze dodat s povrchovou ochranou, která je provedena
nánosem plastických hmot (rilsan, halar). Tato povrchová úprava
spolu s použitím nerezových materiálů rozšiřuje oblast použití
klapek pro chemicky agresivní nebo abrasivní látky a mořskou
vodu.
Značení /
Identification
Butterfly valves is possible to deliver with surface protection which
is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is
widening the usage of Butterfly valves for Chemically aggressive or
abrasive media and Sea water.
Maximum working temperature of the butterfly valve depends on
the packing material used.
Maximální pracovní teplota je závislá na materiálu těsnění.
Elastomer
Working medium
Waste and service water, drinking water, hot water and steam,
non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum
products, etc.).
Pracovní médium / Working medium
Pracovní teplota /
Working temperature
Nitril-butadein-kaučuk /
Nitrile-butadien rubber
NBR
Voda, vzduch, minerální oleje, petrolej, benzín, živočišné a rostlinné oleje, neagresivní plyny /
Water, air, mineral oils, petroleum, petrol, animal and vegetable oils, non-agressive gases
od / from -20 °C do / to +80 °C
Etylen-propylen-kaučuk /
Ethylene-propylene
rubber
EPDM
Pára, horká voda, ozón; nevhodný pro oleje a tuky /
Steam, hot water, ozone; not suitable for oil and grease
od / from -40 °C do / to +130 °C
FPM
Nejvyšší chemická odolnost ze všech elastomerů; ropné produkty, vysokopecní a koksárenský plyn apod.;
nevhodný pro páru a horkou vodu /
The highest chemical resistance of all elastomers; oil products, stack and coke-oven gases etc.;
not suitable for steam and hot water
od / from -20 °C do / to +180 °C
Fluor-kaučuk (viton) /
Fluorine rubber
Technický popis
Jedna excentricita (Obr. A) - osa ovládacího hřídele je mimo osu
těsnění
- jednoduchá výměna těsnění
- těsnění není po obvodě přerušeno hřídelem
Talíř je uchycen na ovládacím hřídeli a čepu, které jsou otočně
uloženy v samomazných kluzných ložiskách (Obr. B).
Hřídel je utěsněn pomocí “O“ kroužku (Obr. B).
Obr. / Fig. A
Technical description
Single eccentricity (Fig. A) - the operating shaft axis is eccentric to
the packing axis
- easy replacement of gasket
- gasket is not interrupted on the circumference by shaft
Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are
pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. B).
Shaft is sealed by O-ring (Fig. B).
Obr. / Fig. B
Ložisko / Bearing
Úhel sedla / Seat angle
1. excentricita /
1. Eccentricity
„O“ kroužek / O-ring
w w w. ar m atur ygroup. cz
3
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Pracovní médium
Odpadní a užitková voda, pitná voda, horká voda a pára, neagresivní
kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty
a další).
Application
Single-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are
designed to fully open or close a passage of the working medium
flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control
purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes.
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
Použití
Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury
určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít
i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním
režimu nelze zaručit 100% těsnost.
TYP / TYPE L32.6
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
Čep je utěsněn plochým těsněním (Obr. C).
Těsnění dosedá na kuželovou plochu sedla a je společně
s talířem dotlačováno tlakem média do sedla a tím je zajištěna
absolutní těsnost v tomto směru (Obr. C). V opačném směru je
nutno se o stupni netěsnosti informovat u výrobce.
TYP / TYPE L32.6
The pivot is sealed by flat gasket (Fig. C).
The sealing bears on the conical area of the seat, and is together with
the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and
by this is an absolute tightness reached (Fig. C). To see the tightness
grade in the opposite direction please contact manufacturer.
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Obr. / Fig. C
Sedlo / Seat
Ploché těsnění / Flat seal
Delta kroužek / Delta ring
Talíř / Disc
Ovládání
Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon,
pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu), pomocné zařízení
(páka se závažím a hydraulický válec).
Operation
Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator,
remote control from a stand, lever with a counterweight for closing
the valve and hydraulic cylinder for opening the valve.
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny dle EN 12 266-1/ISO 5208.
Testing
The valves are tested according to EN 12 266-1/ISO 5208.
Připojení do potrubí
• přírubové dle EN 1092-1, DIN 2501
stavební délky dle EN 558-1 řada 14
• bezpřírubové dle EN 1092-1, DIN 2501
stavební délky dle EN 558-1 řada 16
• přivařovací dle EN 12 627, resp. dle požadavku zákazníka
stavební délky dle EN 12 982 řada 14
Jiné stavební délky a připojovací rozměry na vyžádání, např. ANSI.
Connection to piping
• flanged ends acc. to EN 1092-1, DIN 2501,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14
• wafer type acc. to EN 1092-1, DIN 2501,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16
• welded ends acc. to EN 12 627, eventually acc. to the customer´s
requirement
face to face dimension acc. to EN 12 982, Series 14
Other face to face and connecting dimensions are acc. to the
customer´s requierement, e.g. ANSI.
Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého
potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném
talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je
nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě
klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce pohonu.
Bezpřírubové provedení
s ručním převodem / Wafer-type
with manual gear-box
4
Bezpřírubové provedení
s elektropohonem / Wafer-type
with electric actuator
Installation
The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or
inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body
corresponds with the direction of the tightness (arrow points
from higher pressure to lower when the disc is closed), and the
rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type
at the pivot area is also very important. When there is a butterfly
valve with electric actuator it is important to abide the actuator’s
manufacturer.
Přírubové provedení
s pneupohonem / Flanged ends
with pneumatic actuator
w w w. ar m atur ygroup. cz
Přírubové provedení s pákovým
závažím a hydraulickým válcem /
Flanged ends with hydraulic
cylinder and lever
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.6
Materiál / Material
Pozice / Position
Součást / Component
Materiál dle ASTM / Material acc. to ASTM
1
Těleso / Body
1.0577, 1.0425
1.0566
1.4541
A 105
A 350 LF2
2
Talíř / Disc
1.0577, 1.0425
1.0566
1.4541
A 105
A 350 LF2
A182 F316
3
Sedlo / Seat
A 182 F304
A 182 F304
A182 F316
4
Hřídel / Shaft
5
Čep / Pivot
A182 F6A
A 182 F6A
A182 F316
1.4541
5
1
1.4541
3
2
4
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
ocel / steel 13 % Cr
A182 F316
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Materiál dle EN / Material acc. to EN
Rozsah výroby / Production range
Přírubové provedení / Flanged ends
Bezpřírubové provedení / Wafer type
Přivařovací provedení / Welded ends
PN
PN
PN
DN
6
10
16
25
6
10
16
25
6
10
16
25
200
2,5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
350
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
700
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
800
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1000
2,5
2,5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po konzultaci je možno nabídnout i jiné dimenze v dalších tlakových
řadách (do DN 3500).
Other dimensions (up to DN 3500) can be offered upon request.
w w w. ar m atur ygroup. cz
5
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-25 • DN 200-2000 • Tmax +180 °C
TYP / TYPE L32.6
Připojení / Connection:
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
f
D1
D3
DN
a
F (ISO 5211)
L
d1
B
l1
C
A
B
m
ax
.1
0°
0°
Úprava přivařovacícho konce / Welded ends
°
L1
1,5 t
0,7 L1
0°
.3
±5°0‘
30‘
37°
30
x.
m
a
m
0‘
°0‘
±5
ø DN
øB
1,5
+1
-0,5
øB
1,5
+1
-0,5
øA
øA
PN 2,5
ø A - dle EN 12 627 / acc. to EN 12 627
ø B - vnitřní průměr trubky (dle zákazníka) /
inner pipe diameter (upon customer´s request)
t - tloušťka stěny trubky (dle zákazníka) /
pipe thickness (upon customer´s request)
L1 = 48 pro / for T ≤ 16
L1 = 3 T pro / for < T ≤50
x
ma
.1
ax
°3
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
D2
B
37
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
nxd
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
1200
810
780
30
630
25
65
Přírubové provedení / Flanged ends
D1
D2
D3
a
f
d
n
kg
110
1375
1320
1280
40
2
30
32
1100
1400
910
890
30
710
25
65
110
1575
1520
1480
44
2
30
36
1300
1600
1110
1080
30
790
25
70
140
1790
1730
1690
48
2
30
40
2300
2000
1325
1290
35
950
30
140
165
2190
2130
2090
54
2
30
48
4670
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
D1
D2
D3
a
f
d
n
kg
200
185
175
15
230
10
25
40
320
280
258
22
2
18
8
37
250
240
210
20
250
12
30
40
375
335
312
24
2
18
12
54
300
255
245
20
270
12
30
50
440
395
365
24
2
22
12
72
350
290
260
20
290
12
35
50
490
445
415
26
2
22
12
110
400
320
295
20
310
12
35
50
540
495
465
28
2
22
16
155
500
380
365
25
350
14
40
70
645
600
570
30
2
22
20
230
600
480
450
25
390
16
50
85
755
705
670
32
2
26
20
300
700
500
470
25
430
16
50
70
860
810
775
32
2
26
24
470
800
575
530
25
470
16
50
90
975
920
880
34
2
30
24
650
1000
690
660
30
550
25
80
110
1175
1120
1080
36
2
30
28
1040
1200
810
780
30
630
25
80
110
1405
1340
1295
40
2
33
32
1240
1400
920
890
30
710
25
100
110
1630
1560
1510
44
2
36
36
2200
1600
1110
1080
35
790
30
140
145
1830
1760
1710
48
2
36
40
2800
2000
1330
1290
35
950
35
140
165
2265
2180
2125
54
2
42
48
4750
PN 6
* stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako
pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě
s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami)
Rozměry trubky øD x t (øD - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny
trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník.
6
Přírubové provedení / Flanged ends
* face to face dimensions for welded ends are in compliance with
flange connections (can be different upon customer’s request)
Pipe dimensions øD x t (øD – outside pipe diameter; t – the pipe
thickness) for welding are given by customer.
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.6
Připojení / Connection:
PN 2,5–25 • DN 200–2000 • Tmax +180 °C
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
185
240
255
290
320
380
430
535
595
700
790
1040
1380
1580
175
210
245
265
295
365
410
485
575
680
760
980
1080
1350
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
40
40
40
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
790
950
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
40
40
40
25
30
30
35
35
40
50
65
70
80
100
140
140
160
40
40
50
50
50
70
85
90
90
110
140
145
165
240
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
185
240
255
290
330
395
480
520
595
710
830
1040
1380
175
210
245
265
310
370
445
490
570
700
805
980
1080
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
790
10
12
12
12
14
16
25
25
25
25
35
40
40
25
30
35
40
40
50
65
70
85
100
100
140
160
40
50
50
50
70
90
90
110
130
140
160
220
240
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
210
230
270
320
350
425
485
530
610
840
910
1040
185
220
250
295
330
395
455
505
580
790
910
980
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
12
12
12
14
16
25
25
25
25
30
40
40
25
30
35
40
50
55
65
85
100
120
140
160
50
60
75
80
80
110
110
110
140
160
220
240
D1
340
395
445
505
565
670
780
895
1015
1230
1455
1675
1915
2325
D2
295
350
400
460
515
620
725
840
950
1160
1380
1590
1820
2230
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
268
24
2
22
320
26
2
22
370
26
2
22
430
28
2
22
482
32
2
26
585
38
2
26
685
42
2
30
800
42
2
30
905
44
2
33
1110
44
2
36
1330
46
2
39
1535
48
2
42
1760
58
2
48
2170
64
2
48
n
8
12
12
16
16
20
20
24
24
28
32
36
40
48
kg
45
60
80
100
140
235
365
505
700
1090
1280
2800
3600
4900
D1
340
405
460
520
580
715
840
910
1025
1255
1485
1685
1930
D2
295
355
410
470
525
650
770
840
950
1170
1390
1590
1820
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
268
26
2
22
320
29
2
26
378
32
2
26
438
35
2
26
490
38
2
30
610
46
2
33
725
52
2
36
795
52
2
36
900
54
2
39
1115
54
2
42
1330
58
2
48
1530
58
2
48
1750
64
2
56
n
12
12
12
16
16
20
20
24
24
28
32
36
40
kg
42
65
90
120
165
245
425
530
650
1205
1580
3100
3920
D1
360
425
485
555
620
730
845
960
1085
1320
1530
1755
D2
310
370
430
490
550
660
770
875
990
1210
1420
1640
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
278
32
2
26
335
35
2
30
395
38
2
30
450
42
2
33
505
46
2
36
615
56
2
36
720
68
2
39
820
68
2
42
930
70
2
48
1140
70
2
56
1350
70
2
56
1560
76
2
62
n
12
12
16
16
16
20
20
24
24
28
32
36
kg
55
71
109
155
208
285
525
640
860
1500
2200
3600
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 16
PN 25
* stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako
pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě
s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami)
* face to face dimensions for welded ends are in compliance with
flange connections (can be different upon customer’s request)
Rozměry trubky øD x t (øD - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny
trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník.
Pipe dimensions øD x t (øD – outside pipe diameter; t – the pipe
thickness) for welding are given by customer.
w w w. ar m atur ygroup. cz
7
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-25 • DN 200-2000 • Tmax +180 °C
DN > 1200 na základě zvláštního ujednání /
upon special agreement
TYP / TYPE L32.6
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
D3
F (ISO 5211)
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
d1
L
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
DN
C
B
l1
A
4xM
D2
B
B
PN 2,5
DN
1200
1400
1600
2000
A
810
920
1110
1330
B
780
890
1080
1290
C
30
30
35
35
L
350
390
440
540
F
25
25
30
30
D2
1320
1520
1730
2130
D3
1280
1480
1690
2090
d1
65
65
100
140
M
M27
M27
M27
M27
l1
110
110
145
165
kg
900
1050
2000
4200
A
200
240
255
330
350
375
430
480
575
690
810
930
1110
1330
B
175
200
230
265
300
355
410
460
530
555
780
900
1080
1290
C
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
35
50
L
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
540
F
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
25
30
35
D2
280
335
395
445
495
600
705
810
920
1120
1340
1560
1760
2180
D3
258
312
365
415
465
570
670
775
880
1080
1295
1510
1710
2125
d1
25
30
30
35
35
40
50
50
50
80
80
100
100
140
M
M16
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M39
l1
40
40
50
50
50
70
70
70
85
110
110
110
145
165
kg
45
52
65
89
110
195
280
390
550
820
1240
2000
2710
4250
PN 6
DN
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN 02 1174). / Depth of the thread (“M“) in the
body is corresponds to the thread dimension.
8
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU
SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-25 • DN 200-2000 • Tmax +180 °C
DN > 1200 na základě zvláštního ujednání /
upon special agreement
TYP / TYPE L32.6
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
DN
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
A
200
240
255
330
350
375
430
530
595
700
790
1070
1400
1430
B
175
200
230
265
300
355
410
485
575
680
760
980
1080
1350
C
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
40
40
40
L
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
540
F
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
40
40
40
D2
295
350
400
460
515
620
725
840
950
1160
1380
1590
1820
2230
D3
268
320
370
430
482
585
685
800
905
1110
1330
1535
1760
2170
d1
25
30
30
35
35
40
50
65
70
80
100
140
140
160
M
M20
M20
M20
M24
M24
M27
M27
M30
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M45 x 3
l1
40
40
50
50
50
70
85
90
90
110
140
145
165
240
kg
48
54
68
92
115
200
290
415
640
835
1260
2300
3100
4310
A
200
240
270
300
370
420
480
515
600
715
830
1070
1400
B
175
210
245
275
310
370
450
485
565
695
805
980
1080
C
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
30
40
40
L
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
F
10
12
12
12
14
16
25
25
25
25
35
40
40
D2
295
355
410
470
525
650
770
840
950
1170
1390
1590
1820
D3
268
320
378
438
490
610
725
795
900
1115
1330
1535
1760
d1
25
30
35
40
40
50
65
70
85
100
100
140
140
M
M20
M24
M24
M24
M27
M30
M33
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M45 x 3
M52 x 3
l1
40
50
50
50
70
90
90
110
130
140
160
220
240
kg
51
57
72
95
120
215
310
435
600
1100
1300
2800
3400
A
215
260
280
325
380
420
500
540
645
870
940
1070
B
185
220
250
295
325
380
460
505
610
800
880
980
C
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
L
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
F
12
12
12
14
16
25
25
25
25
30
40
40
D2
310
370
430
490
550
660
770
875
990
1210
1420
1640
D3
278
335
395
450
505
615
720
820
930
1140
1350
1560
d1
25
30
35
40
50
55
65
85
85
120
140
160
M
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M52 x 3
M52 x 3
M56 x 3
l1
50
60
70
80
80
110
110
110
140
160
220
240
kg
56
62
80
110
170
260
380
500
770
1390
1480
3100
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
DN
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 16
PN 25
DN
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN 02 1174). / Depth of the thread (“M“) in the
body is corresponds to the thread dimension.
w w w. ar m atur ygroup. cz
9
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
Pracovní médium
Odpadní a užitková voda, pitná voda, horká voda a pára, neagresivní
kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty
a další).
Application
Double-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are
designed to fully open or close the passage of the working medium
flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control
purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be
guaranteed in a long-term use for control purposes.
Working medium
Waste and service water, drinking water, hot water and steam,
non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum
products, etc.).
Klapky lze dodat s povrchovou ochranou, která je provedena
nánosem plastických hmot (rilsan, halar). Tato povrchová úprava
spolu s použitím nerezových materiálů rozšiřuje oblast použití
klapek pro chemicky agresivní nebo abrasivní látky a mořskou
vodu.
Butterfly valves is possible to deliver with surface protection which
is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface
protection together with the use of stainless steel material is
widening the usage of Butterfly valves for Chemically aggressive or
abrasive media and Sea water.
Maximální pracovní teplota je závislá na materiálu těsnění.
A maximum working temperature of the butterfly valve depends
on the packing material used.
Těsnění / Seal
Značení / Identification
Pracovní teplota /
Working temperature
Těsnění měkké /
Soft seal
PTFE + 15 % C, grafit s nerezovým kroužkem a pružinou / graphite with stainless steel ring and spring
NBR nitril-butadien-kaučuk / nitrile-butadien rubber
EPDM etylen-propylen-kaučuk / ethylene-propylene rubber
FPM fluor-kaučuk (viton) / fluorine rubber
od / from -50 °C do / to +250 °C
od / from -20 °C do / to + 80 °C
od / from -40 °C do / to +130 °C
od / from -20 °C do / to +180 °C
Těsnění kov x kov /
Metal x metal seal
Kov / Metal
od / from -40 °C do / to +350 °C
Technický popis
Dvojitá excentricita (Obr. A)
1. osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění talíře
2. osa ovládacího hřídele je mimo osu průtoku
Talíř je uchycen na ovládacím hřídeli a čepu, které jsou otočně
uloženy v samomazných kluzných ložiskách (Obr. B).
Hřídel je utěsněn pomocí ucpávkového těsnění (Obr. B).
Čep je utěsněn plochým těsněním.
Obr. / Fig. A
Technical description
Double eccentricity (Fig. A)
1. the operating shaft axis is eccentric to the packing axis
of the disc
2. the operating shaft axis is eccentric to the flow axe
Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are
pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. B).
The shaft is sealed by gland packing (Fig. B).
The pivot is sealed by flat gasket.
Obr. / Fig. B
Úhel sedla / Seat angle
Ložisko / Bearing
1. excentricita /
1. Eccentricity
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Použití
Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury
určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít
i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním
režimu nelze zaručit 100% těsnost.
TYP / TYPE L32.7
2. Excentricita /
2. Eccentricity
„O“ kroužek / O-ring
10
w w w. ar m atur ygroup. cz
Kroužek ucpávkový / Gland ring
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
The gasket bears on the conical area of the stainless steel seat, and
is together with the disc pushed by the media pressure onto the
conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C).
The tightness is restricted when the media flow is from the opposite side. To see the tightness grade is upon request.
For DN 80-125 is the major packing ring attached in the body by
the thrust ring. In the „closed“ position, the disc is pushed against the seat by its conical area due to the pressure caused by the
working medium, which ensures a total tightness in that direction (Fig. D). For all the valve variants, however, the valve tightness
is limited in the opposite flow direction. For the leakage class in
opposite direction please contact manufacturer.
Obr. / Fig. C
Obr. / Fig. D
Sedlo / Seat
Těsnění PTFE / Seal PTFE
Těsnění PTFE / Seal PTFE
Talíř / Disc
Ovládání
Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon,
pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu), pomocné zařízení
(páka se závažím a hydraulický válec).
Operation
Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for
closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve.
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny dle EN 12 266-1/ISO 5208.
Testing
The valves are tested according to EN 12 266-1/ISO 5208.
Připojení do potrubí
• přírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1 řada 14
• bezpřírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1 řada 16
• přivařovací dle EN 12 627, resp. dle požadavku zákazníka,
stavební délky dle EN 12 982 řada 14
Jiné stavební délky a připojovací rozměry na vyžádání, např. ANSI.
Connection to piping
• flanged ends acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14
• wafer type acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16
• welded ends acc. to EN 12 627, eventually acc. to the customer´s
requirement
face to face dimension acc. to EN 12 982, Series 14
Other face to face and connecting dimensions are acc. to the
customer´s requierement, e.g. ANSI.
Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého
potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném
talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je
nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě
klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce pohonu.
Installation
The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher
pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of
the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area
is also very important. When there is a butterfly valve with electric
actuator it is important to abide the actuator’s manufacturer.
w w w. ar m atur ygroup. cz
11
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
Těsnění dosedá na kuželovou plochu nerezového sedla a společně
s talířem je dotlačováno tlakem média do kuželového sedla a tím
je v tomto směru zajištěna absolutní těsnost (Obr. C). V opačném
směru proudění média je těsnost omezena. O stupni netěsnosti
v protisměru je nutno se informovat u výrobce.
U světlostí DN 80-125 je hlavní těsnící kroužek uchycen pomocí
přítlačného kruhu v tělese. Talíř je v zavřeném stavu dotlačován tlakem média svou kuželovou plochou do těsnění a tím je zajišťována
absolutní těsnost v tomto směru (Obr. D). I u této varianty je v opačném směru proudění média těsnost omezena. O stupni netěsněsnosti v protisměru je nutno se informovat u výrobce.
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
TYP / TYPE L32.7
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.7
Materiál / Material
Pozice / Position
Součást / Component
1
Těleso / Body
1.0577, 1.0425
Materiál dle EN / Material acc. to EN
2
Talíř / Disc
1.0577, 1.0425
3
Sedlo / Seat
4
Hřídel / Shaft
5
Čep / Pivot
1.4541
1.0566
1.4541
A 105
1.4541
ocel / steel 13 % Cr
5
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Materiál dle ASTM / Material acc. to ASTM
1.0566
1
1.4541
3
2
A 350 LF2
A182 F316
A 105
A 350 LF2
A182 F316
A 182 F304
A 182 F304
A182 F316
A182 F6A
A 182 F6A
A182 F316
4
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
Rozsah výroby / Production range
Přírubové provedení / Flanged ends
Přivařovací provedení / Welded ends
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přírubové a bezpřírubové provedení
KOV x KOV / Flanged ends and wafer
type design metal x metal
PN
6
10
16
25
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpřírubové provedení / Wafer type
DN
PN
PN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
2,5
•
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1400
•
•
•
1600
•
•
•
2000
•
•
•
PN
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,5
•
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,5
•
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klapky s pryžovým těsněním v provedení s dvojitou excentricitou typu L32.7 se vyrábějí ve shodném výrobním rozsahu jako typ L32.6. /
Rubber sealed butterfly valves with double-eccentricity type L32.7 are produced in the same production range as type L32.6.
12
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-40 • DN 150-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
D1
D3
a
f
DN
nxd
L
d1
D2
B
l1
C
B
B
A
m
ax
Úprava přivařovacícho konce / Welded ends
.1
0
°
ma
°
L1
m
0‘
°3
0,7 L1
30
°
30
30‘
37°
37
.
ax
x.
m
1,5 t
.
ax
°
10
+1
1,5 -0,5
øA
PN 2,5
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
1200
1400
1600
2000
1180
1150
1270
1500
800
890
1100
1300
30
30
30
35
630
710
790
950
25
25
25
30
65
65
100
140
110
110
145
165
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
253
290
320
335
360
400
510
560
600
770
830
1030
1150
1300
1500
146
180
210
230
260
295
360
415
460
530
660
800
890
1100
1300
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
35
35
210
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
790
950
10
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
30
40
40
25
25
30
30
35
35
40
50
50
50
80
80
100
140
160
40
40
40
50
50
50
70
85
70
90
110
110
110
145
165
±5°0‘
°0‘
±5
øB
ø DN
øB
øA
1,5
+1
-0,5
ø A - dle EN 12 627 / acc. to EN 12 627
ø B - vnitřní průměr trubky (dle zákazníka) /
inner pipe diameter (upon customer´s request)
t - tloušťka stěny trubky (dle zákazníka) /
pipe thickness (upon customer´s request)
L1 = 48 pro / for T ≤ 16
L1 = 3 T pro / for 16 < T ≤50
D1
1375
1575
1790
2190
D2
1320
1520
1730
2130
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
1280
40
2
30
1480
44
2
30
1690
48
2
30
2090
54
2
30
n
32
36
40
48
kg
1250
1640
2840
4680
D1
265
320
375
440
490
540
645
755
860
975
1175
1405
1630
1830
2265
D2
225
280
335
395
445
495
600
705
810
920
1120
1340
1560
1760
2180
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
202
20
2
18
258
22
2
18
312
24
2
18
365
24
2
22
415
26
2
22
465
28
2
22
570
30
2
22
670
32
2
26
775
32
2
26
880
34
2
30
1080
36
2
30
1295
40
2
33
1510
44
2
36
1710
48
2
36
2125
54
2
42
n
8
8
12
12
12
16
20
20
24
24
28
32
36
40
48
kg
39
45
54
82
118
164
240
370
520
710
1090
1310
1700
3300
4800
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
kov x kov /
metal x metal
PN 6
* stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro
provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami)
Rozměry trubky øD x t (øD - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny
trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník.
* face to face dimensions for welded ends are in compliance with
flange connections (can be different upon customer’s request)
Pipe dimensions øD x t (øD – outside pipe diameter; t – the pipe
thickness) for welding are given by customer.
w w w. ar m atur ygroup. cz
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
F (ISO 5211)
13
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-40 • DN 150-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
253
290
320
335
360
400
510
560
620
700
850
940
1280
1620
1820
146
180
210
230
260
295
360
415
485
550
680
760
980
1080
1350
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
40
40
40
210
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
790
950
10
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
40
40
40
25
25
30
30
35
35
40
50
65
70
80
100
140
140
160
40
40
40
50
50
50
70
85
90
90
110
140
145
165
240
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
253
265
315
350
380
455
520
620
670
750
865
1000
1280
1620
146
175
205
245
275
310
375
435
490
565
700
810
980
1080
15
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
210
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
790
10
10
12
12
12
14
16
25
25
25
25
35
40
40
25
25
30
35
40
40
50
65
70
85
100
100
140
160
40
40
50
50
50
70
90
90
110
130
140
160
220
240
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
253
290
325
350
440
475
535
660
690
805
1000
1150
1280
146
185
225
250
295
330
395
460
505
580
800
910
980
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
210
230
250
270
290
310
350
390
430
470
550
630
710
10
12
12
12
14
16
25
25
25
30
35
40
40
25
25
30
35
40
50
55
70
85
100
120
140
160
50
50
60
75
80
80
110
110
110
140
160
220
240
D1
285
340
395
445
505
565
670
780
895
1015
1230
1455
1675
1915
2325
D2
240
295
350
400
460
515
620
725
840
950
1160
1380
1590
1820
2230
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
212
24
2
22
268
24
2
22
320
26
2
22
370
26
2
22
430
28
2
22
482
32
2
26
585
38
2
26
685
42
2
30
800
42
2
30
905
44
2
33
1110
44
2
36
1330
46
2
39
1535
48
2
42
1760
58
2
48
2170
64
2
48
n
8
8
12
12
16
16
20
20
24
24
28
32
36
40
48
kg
40
45
60
80
100
140
235
365
505
700
1090
1280
2790
3690
3990
D1
285
340
405
460
520
580
715
840
910
1025
1255
1485
1685
1930
D2
240
295
355
410
470
525
650
770
840
950
1170
1390
1590
1820
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
212
24
2
22
268
26
2
22
320
29
2
26
378
32
2
26
438
35
2
26
490
38
2
30
610
46
2
33
725
52
2
36
795
52
2
36
900
54
2
39
1115
54
2
42
1330
58
2
48
1530
58
2
48
1750
64
2
56
n
8
12
12
12
16
16
20
20
24
24
28
32
36
40
kg
46
46
62
95
127
174
255
392
550
745
1260
1700
2890
4030
D1
300
360
425
485
555
620
730
845
960
1085
1320
1530
1755
D2
250
310
370
430
490
550
660
770
875
990
1210
1420
1640
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
218
30
2
26
278
32
2
26
335
35
2
30
395
38
2
30
450
42
2
33
505
46
2
36
615
56
2
36
720
68
2
39
820
68
2
42
930
70
2
48
1140
70
2
56
1350
70
2
56
1560
76
2
62
n
8
12
12
16
16
16
20
20
24
24
28
32
36
kg
53
55
71
109
155
208
298
525
640
860
1500
2290
3690
PN 16
PN 25
* stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro
provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami)
Rozměry trubky øD x t (øD - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny
trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník.
14
* face to face dimensions for welded ends are in compliance with
flange connections (can be different upon customer’s request)
Pipe dimensions øD x t (øD – outside pipe diameter; t – the pipe
thickness) for welding are given by customer.
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-40 • DN 150-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
DN
A
B
C
L*
F
d1
l1
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
200
230
270
305
355
380
450
535
580
715
150
205
255
280
315
340
425
510
550
670
20
25
25
25
25
30
30
35
35
35
210
230
250
270
290
310
350
390
430
470
12
14
14
14
16
25
25
30
30
35
27
35
40
40
55
60
70
85
100
120
45
60
70
100
110
110
120
140
140
160
D2
250
320
385
450
510
585
670
795
900
1030
Přírubové provedení / Flanged ends
D3
a
f
d
218
28
2
26
285
34
2
30
345
38
2
33
410
42
2
33
465
46
2
36
535
50
2
39
615
57
2
42
735
72
2
48
840
76
2
48
960
79
2
56
n
8
12
12
16
16
16
20
20
24
24
kg
87
102
133
205
275
400
530
940
1150
1550
* face to face dimensions for welded ends are in compliance with
flange connections (can be different upon customer’s request)
Pipe dimensions øD x t (øD – outside pipe diameter; t – the pipe
thickness) for welding are given by customer.
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
* stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro
provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami)
Rozměry trubky øD x t (øD - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny
trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník.
D1
300
375
450
515
580
660
755
890
995
1140
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 40
Přivařovací provedení
s elektropohonem / Welded
ends with electric actuator
Přírubové provedení s pákovým
závažím a hydraulickým válcem /
Flanged ends with hydraulic
cylinder and lever
Přírubové provedení s úpravou pro
ovládání / Flanged ends with bare
shaft
w w w. ar m atur ygroup. cz
Přírubové provedení s ručním
převodem / Flanged ends with
manual gear-box
15
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
PN 2,5-40 • DN 80-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
D3
DN
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
C
F (ISO 5211)
D2
d1
L
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
4xM
C
B
l1
A
kov x kov /
metal x metal
DN 80-125
C
d nebo/or 4 x M*
D2
B
B
PN 2,5
DN
1200
1400
1600
2000
A
1210
1180
1300
1530
B
800
890
1100
1300
C
30
30
35
35
L
350
390
440
540
F
25
25
30
30
D2
1320
1520
1730
2130
D3
1280
1480
1690
2090
d1
65
65
100
140
M
M27
M27
M27
M27
l1
110
110
145
165
kg
1050
1400
2500
4200
PN 6
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
A
190
200
235
253
290
320
335
360
400
495
550
600
770
830
920
1180
1300
1530
B
105
115
140
146
200
210
230
260
295
355
410
460
530
660
750
890
1100
1300
C
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
35
50
L
64
64
70
76
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
540
F
07
07
07
10
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
30
40
40
D2
150
170
200
225
280
335
395
445
495
600
705
810
920
1120
1340
1560
1760
2180
D3
128
148
178
202
258
312
365
415
465
570
670
775
880
1080
1295
1510
1710
2125
d1
16
16
20
25
25
30
30
35
35
40
50
50
50
80
80
100
140
160
d
4 x 18
4 x 18
8 x 18
-
M
M16*
M16*
M16*
M16
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M39 x 3
l1
30
30
30
40
40
40
50
50
50
70
70
70
85
110
110
110
145
165
kg
14
16
20
53
60
64
70
89
110
195
280
390
550
820
1240
2600
3200
4350
* tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení
* these apply only for lug type connection
Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN 02 1174).
Depth of the thread (“M“) in the body is corresponds to the thread
dimension.
16
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-40 • DN 80-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
A
190
200
235
253
290
320
335
360
400
495
550
620
700
850
940
1300
1670
1850
B
105
115
140
146
200
210
230
260
295
355
410
485
550
680
760
980
1080
1350
C
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
40
40
40
L
64
64
70
76
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
540
F
07
07
07
10
10
12
12
12
12
14
16
16
16
25
25
30
40
40
D2
160
180
210
240
295
350
400
460
515
620
725
840
950
1160
1380
1590
1820
2230
D3
138
158
188
212
268
320
370
430
482
585
685
800
905
1110
1330
1535
1760
2170
d1
16
16
16
25
25
30
30
35
35
40
50
65
70
80
100
140
140
160
d
8 x 18
8 x 18
8 x 18
-
M
M16*
M16*
M16*
M20
M20
M20
M24
M24
M27
M27
M30
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M45 x 3
l1
30
30
30
40
40
40
50
50
50
70
85
90
90
110
140
145
165
240
kg
16
18
22
50
60
64
68
92
115
200
290
415
640
835
1260
2600
3200
4400
A
190
200
235
253
280
320
335
360
455
495
615
640
750
860
980
1300
1700
B
105
115
140
150
190
225
260
295
320
390
460
505
580
800
890
980
1080
C
15
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
L
64
64
70
76
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
440
F
07
07
07
10
10
12
12
12
14
16
25
25
25
25
35
40
40
D2
160
180
210
240
295
355
410
470
525
650
770
840
950
1170
1390
1590
1820
D3
138
158
188
212
268
320
378
438
490
610
725
795
900
1115
1330
1530
1750
d1
16
16
16
25
25
30
35
40
40
50
65
70
85
100
120
140
160
d
8 x 18
8 x 18
8 x 18
-
M
M16*
M16*
M16*
M20
M24
M24
M24
M27
M30
M33
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M45 x 3
M52 x 3
l1
30
30
30
40
40
50
50
50
70
90
90
110
130
140
160
220
240
kg
16
18
22
50
60
64
72
95
120
215
310
435
600
1100
1325
2900
3500
PN 16
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
* tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení
* these apply only for lug type connection
Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN 02 1174).
Depth of the thread (“M“) in the body is corresponds to the thread
dimension.
w w w. ar m atur ygroup. cz
17
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU
DOUBLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 2,5-40 • DN 80-2000 • Tmax +250 °C
Provedení: s těsněním PTFE / Design: PTFE seal
PN 2,5-40 • DN 150-1200 • Tmax +350 °C
Provedení: kov x kov / Design: metal x metal seal
TYP / TYPE L32.7
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 25
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
A
195
210
240
253
290
325
370
445
510
565
630
690
805
980
1170
1300
B
110
120
145
150
190
225
260
295
330
395
460
505
580
800
910
980
C
15
20
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40
L
64
64
70
76
89
114
114
127
140
152
178
229
241
300
350
390
F
07
07
10
10
12
12
12
14
16
25
25
25
30
35
40
40
D2
160
190
220
250
310
370
430
490
550
660
770
875
990
1210
1420
1640
D3
138
162
188
218
278
335
395
450
505
615
720
820
930
1140
1350
1560
d1
16
20
25
25
25
30
35
40
50
55
70
85
100
120
140
160
d
8 x 16
8 x 22
8 x 26
-
M
M16*
M20*
M24*
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M52 x 3
M52 x 3
M56 x 3
l1
30
30
35
50
50
60
70
80
80
110
110
130
140
160
220
240
kg
17
19
25
55
60
65
85
115
170
260
380
610
770
1390
1500
3100
A
195
210
240
250
250
290
320
380
410
470
550
600
720
B
110
120
145
150
205
255
280
315
340
425
510
550
670
C
20
25
25
25
25
30
30
35
35
35
L
64
64
70
76
89
114
114
127
140
152
178
229
241
F
07
07
10
12
14
14
14
16
25
25
30
30
35
D2
160
190
220
250
320
385
450
510
585
670
795
900
1030
D3
138
162
188
218
285
345
410
465
535
615
735
840
960
d1
20
20
25
27
35
40
40
55
60
70
85
100
120
d
8 x 18
8 x 22
8 x 26
-
M
M16*
M20*
M24*
M27
M30
M30
M33
M36 x 3
M39 x 3
M45 x 3
M45 x 3
M52 x 3
l1
30
30
35
45
60
70
100
110
110
120
140
140
160
kg
17
19
25
58
66
74
97
130
190
280
430
690
860
PN 40
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
* tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení
* these apply only for lug type connection
Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN 02 1174).
Depth of the thread (“M“) in the body is corresponds to the thread
dimension.
18
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
Maximální pracovní teplota je +400 °C, dle dohody až +550 °C
a je závislá na materiálu tělesa.
Technický popis
Trojitá excentricita (Obr. A)
1. osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění talíře
2. osa ovládacího hřídele je mimo osu průtoku
3. osa kužele sedla je mimo osu průtoku
Konstrukce s trojí excentricitou zajišťuje, že těsnění zůstává mimo
těsnící plochu talíře s výjimkou uzavřené polohy, což vede k dlouhé
životnosti těsnění a počtu ovládacích cyklů. Konstrukce s trojí
excentricitou při otevírání okamžitě oddělí talíř od těsnící plochy
a při uzavírání klapky se talíř dotkne těsnící plochy až bezprostředně
před uzavřením. Tím se zmenšuje otevírací i uzavírací moment
a otevírání a zavírání armatury probíhá s nejmenším třením, čímž
se prodlužuje její životnost. Klapka je obousměrně těsnící, šipka
na tělese klapky označuje směr, kde je těsnost zabezpečena
dlouhodobě.
Klapky vyrobené dle předpisu TA-Luft nebo Fugitive Emission mají
ovládací čep utěsněn pomocí těsnění Quick set firmy Garlock.
Klapky se vyrábějí z výkovků nebo odlitků.
Těsnění uzávěru je kov x kov nebo kov x grafitové lamely.
Ovládání
Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon,
pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu).
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny dle EN 12 266-1, EN 12 266-2
a EN 13 3060-2.
Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého
potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované
těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném
talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je
nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě
klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením
výrobce pohonu.
α°
Technical description
Triple eccentricity (Fig. A)
1. the operating shaft axe is eccentric to the packing axis
2. the operating shaft axe is eccentric to the axis of the flow
3. the axe of the seat cone is eccentric to the axis of the flow
Triple eccentricity assures, that the packing stays out of sealing
surface of the disc except for the closed position, which results in
long life-time of the packing (sealing) and lots of cycles. The triple
eccentricity design immediately divides the disc from the sealing
surface and when closing the valve the disc touches sealing surface
just before closure. By this is the closing and opening torque lower
and the opening and closing of the valve is done by very little
friction. This makes the valves life-time longer. Butterfly valve is
both-side tight. The arrow stamped on the valve body corresponds
with the direction of the long-term tightness.
Stems of the butterfly valves manufactured according to TA-Luft
standard or in compliance with Fugitive Emission are tightened
through the Quick set seal from Garlock company.
The butterfly valves are produced of wrought or cast material.
Seal material is metal x metal or metal x graphite seal ring.
Operation
Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic
actuator, remote control from a stand.
Connection to piping
• wafer type acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16, 20, 25
• flanged ends acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 13, 14, 16
• welded ends acc. to ČSN 13 1075, EN 12 627,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14
Other face to face and connecting dimensions are acc. to the
customer´s requierement.
Installation
The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or
inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body
corresponds with the direction of the tightness (arrow points
from higher pressure to lower when the disc is closed), and the
rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type
at the pivot area is also very important. When there is a butterfly
valve with electric actuator it is important to abide the actuator’s
manufacturer.
α°
2. excentricita
A maximum working temperature of the butterfly valve is
+400 °C, by agreement up to +550 °C and depends on the body
material used.
Testing
The valves are tested according to EN 12 266-1, EN 12 266-2 and
EN 13 3060-2.
Připojení do potrubí
• bezpřírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1, řada 16, 20, 25
• přírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1, řada 13, 14, 16
• přivařovací dle ČSN 13 1075, EN 12 627,
stavební délky dle EN 558-1, řada 14
Jiné stavební délky a připojovací rozměry dle dohody.
Obr. / Fig. A
Working medium
Waste and service water, hot water and steam, non-aggressive liquids
and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, oil, air, etc.).
α° = 3. excentricita
1. excentricita
w w w. ar m atur ygroup. cz
19
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Pracovní médium
Odpadní a užitková voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny
a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn ,ropné produkty, olej, vzduch
a další).
Application
Triple-eccentric butterfly valves are industrial valves, which
designed to fully open or close the passage of the working
medium flowing through a pipeline. They can also be used for flowcontrol purposes. However, the tightness of the valve cannot be
guaranteed in a long-term use for control purposes.
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
Použití
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou jsou průmyslové armatury
určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít
i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním
režimu nelze zaručit danou těsnost.
TYP / TYPE L32.8
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Materiál pro tvářené provedení / Material for wrought design
Pozice / Position
Součást / Component
1
Těleso / Body
1.0577
Materiál dle EN / Material acc. to EN
1.0425
2
Talíř / Disc
1.0577
1.0425
3
Sedlo / Seat
4
Hřídel / Shaft
Materiál dle ASTM / Material acc. to ASTM
1.4541
1.7335
A 105
1.4541
1.7335
A 105
stelit / stellite
ocel / steel 13 % Cr
A182 F316
A182 F12
A182 F316
A182 F12
stelit / stellite
ASTM
A479 XM 19
1.4541
A182 F6A
ASTM
A479 XM 19
A182 F316
Provedení pro teploty vyšší než 400 °C (do 550 °C) je možné po dohodě s výrobcem. / For temperatures higher than 400 °C (up to 550 °C) – only
after agreement with the manufacturer.
Materiál pro lité provedení / Material for cast design
Pozice / Position
Součást / Component
1
Těleso / Body
2
Materiál dle ASTM / Material acc. to ASTM
Talíř / Disc
A 216 WCB
A352 LCB
A217 WC6
A351 CF8
A351 CF8M
A216 WCB
A352 LCB
A217 WC6
A351 CF8
A351 CF8M
nerezový návar (na požádání stelit) / stainless steel overlay (stellite on customer´s request)
4
Hřídel / Shaft
A276 420
Cr13
5
Těsnění / Seal
A240 301 + grafit / graphite
17Cr - 7Ni + grafit / graphite
1
A276 420
Cr13
6370 (AMS)
25CrMo4
A276 302
18Cr -8Ni
A705 630
17Cr - 4Ni - 4Cu
A240 301 + grafit / graphite
17Cr - 7Ni + grafit / graphite
A240 301 + grafit / graphite
17Cr - 7Ni + grafit / graphite
A240 304 + grafit / graphite
18Cr - 8Ni + grafit / graphite
A240 316 + grafit
16Cr - 12Ni - 2Mo
+ grafit / graphite
2
5
3
4
Rozsah výroby / Production range
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
20
Tvářené provedení /
Wrought design
Bezpřírubové provedení /
Wafer type
PN
16
25
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lité provedení / Cast design
Přírubové provedení / Flanged ends
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PN
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpřírubové provedení / Wafer type
63
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
w w w. ar m atur ygroup. cz
PN
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přivařovací provedení / Welded ends
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PN
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
63
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 16-40 • DN 200-600 • Tmax +400 °C
Provedení: tvářené / Design: wrought
TYP / TYPE L32.8
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
F (ISO 5211)
nxd
4xM
D1
B
f
DN
D3
B
l1
B
A
PN 16
DN
A
B
L
F
D1
D2
D3
d1
f
M
150
281
173
76
10
285
240
212
30
2
M20
4 x 22
50
45
200
290
190
89
12
340
295
268
30
2
M20
8 x 22
40
76
250
330
210
114
14
405
355
320
35
2
M24
95
345
370
465
505
625
240
270
330
385
450
114
127
140
152
178
14
14
16
16
25
460
520
580
715
840
410
470
525
650
770
378
438
490
610
725
35
40
50
55
80
2
2
2
2
2
M24
M24
M27
M30
M33
8 x 26
8 x 26
12 x 26
12 x 30
16 x 33
16 x 36
60
300
350
400
500
600
70
80
80
110
130
122
170
215
369
440
l1
kg
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
nxd
PN 25
DN
A
B
L
F
D1
D2
D3
d1
f
M
nxd
l1
kg
150
281
173
76
12
300
250
218
30
2
M24
4 x 26
50
45
200
310
205
89
12
360
310
278
30
2
M24
64
345
395
425
460
555
650
245
265
300
335
415
480
114
114
127
140
152
178
14
14
16
16
25
25
425
485
555
620
730
845
370
430
490
550
660
770
335
395
450
505
615
720
35
40
50
50
60
80
2
2
2
2
2
2
M27
M27
M30
M33
M33
M36
8 x 26
8 x 30
12 x 30
12 x 33
12 x 36
16 x 36
16 x 39
50
250
300
350
400
500
600
60
70
80
90
100
130
103
131
184
246
387
460
PN 40
DN
A
B
L
F
D1
D2
D3
d1
f
M
nxd
l1
kg
150
200
250
300
350
400
500
600
281
350
390
420
530
570
640
790
173
210
250
290
350
390
470
550
76
89
114
114
127
140
152
178
14
14
14
16
25
25
30
30
300
375
450
515
580
660
755
890
250
320
385
450
510
585
670
795
218
285
345
410
465
535
615
735
30
35
40
50
60
60
80
90
2
2
2
2
2
2
2
2
M24
M27
M30
M30
M33
M36
M39
M45
4 x 26
8 x 30
8 x 33
12 x 33
12 x 36
12 x 39
16 x 42
16 x 48
50
60
70
80
110
110
130
160
45
67
122
220
270
295
423
530
w w w. ar m atur ygroup. cz
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
L
d1
D2
21
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 6-100 • DN 80-1000 • Tmax 550 °C
Provedení: lité / Design: cast
TYP / TYPE L32.8
Připojení / Connection:
B
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ / FLANGED ENDS
A
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
d1
L
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
F ISO 5211
I1
DN
D3
D1
a
řez D-D
f
D
nxd
4xM
D2
B
B
PN 6
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
22
A
180
195
207
264
287
330
350
385
423
464
510
581
640
730
790
850
B
250
285
312
354
404
470
520
600
628
705
L
114
127
140
140
152
165
178
190
216
222
229
267
292
318
330
300
D1
190
210
240
265
320
375
440
490
540
595
645
755
860
975
1075
1175
D2
150
170
200
225
280
335
395
445
495
550
600
705
810
920
1020
1120
D3
128
148
178
202
258
312
365
415
465
520
570
670
775
880
980
1080
a
16
16
18
18
20
22
22
22
22
22
24
30
30
30
34
38
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
w w w. ar m atur ygroup. cz
d1
22
22
22
24
24
28
32
36
40
44
50
60
70
80
90
100
l1
33
33
33
36
36
42
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
F
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
nxd
4 x 18
4 x 18
8 x 18
8 x 18
8 x 18
12 x 18
12 x 22
12 x 22
16 x 22
16 x 22
20 x 22
20 x 26
24 x 26
24 x 30
24 x 30
24 x 30
M
M27
kg
28,5
36,5
44,5
50
55
69
95
118
172
209
264
382
507
550
650
1119
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
A
180
195
207
264
287
330
350
385
423
464
510
581
640
730
790
850
B
250
285
312
354
404
470
520
600
628
705
L
114
127
140
140
152
165
178
190
216
222
229
267
292
318
330
300
D1
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670
780
895
1015
1115
1230
D2
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950
1050
1160
D3
138
158
188
212
268
320
370
430
482
532
585
685
800
905
1005
1110
a
20
20
22
22
24
26
26
26
26
28
28
34
34
36
38
38
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
d1
22
22
22
24
24
28
32
36
40
44
50
60
70
80
90
100
l1
33
33
33
36
36
42
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
F
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
nxd
8 x 18
8 x 18
8 x 18
8 x 22
8 x 22
12 x 22
12 x 22
16 x 22
16 x 26
20 x 26
20 x 26
20 x 30
24 x 30
24 x 33
28 x 33
24 x 36
M
M33
kg
29
37
45
51
70
76
99
126
186
226
281
420
560
750
1135
1269
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
897
B
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
700
730
L
114
127
140
140
152
165
178
190
216
222
229
267
292
318
330
300
D1
200
220
250
285
340
405
460
520
580
640
715
840
910
1025
1125
1255
D2
160
180
210
240
295
355
410
470
525
585
650
770
840
950
1050
1170
D3
138
158
188
212
268
320
378
438
490
550
610
725
795
900
1000
1115
a
20
20
22
22
24
26
28
30
32
40
44
54
42
42
44
46
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
120
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
180
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
nxd
8 x 18
8 x 18
8 x 18
8 x 22
12 x 22
12 x 26
12 x 26
16 x 26
16 x 30
16 x 30
16 x 33
16 x 36
20 x 36
20 x 39
24 x 39
24 x 42
M
M27
M30
M33
M33
M36
M36
M39
kg
30
38
46
52
71
78
107
140
205
254
333
486
597
784
1179
1174
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
897
B
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
700
730
L
114
127
140
140
152
165
178
190
216
222
229
267
292
318
330
410
D1
200
235
270
300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320
D2
160
190
220
250
310
370
430
490
550
600
660
770
875
990
1090
1210
D3
138
162
188
218
278
335
395
450
505
555
615
720
820
930
1030
1140
a
24
24
26
28
30
32
34
38
40
46
48
58
50
54
58
62
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
140
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
190
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
nxd
8 x 18
8 x 22
8 x 26
8 x 26
8 x 26
8 x 30
12 x 30
12 x 33
12 x 36
16 x 36
16 x 36
16 x 39
20 x 42
20 x 48
24 x 48
24 x 56
M
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M33
M36
M39
M45
M45
M52
kg
31
40
50
55
70
95
128
175
251
312
387
536
706
943
1371
2333
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 16
PN 25
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
w w w. ar m atur ygroup. cz
23
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 40
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
A
180
195
256
270
310
362
424
460
502
540
578
660
752
870
B
219
261
289
320
357
385
431
492
568
645
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
D1
200
235
270
300
375
450
515
580
660
685
755
890
995
1140
D2
160
190
220
250
320
385
450
510
585
610
670
795
900
1030
D3
138
162
188
218
285
345
410
465
535
560
615
735
840
960
a
24
24
26
28
34
38
42
46
50
57
57
72
64
72
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
d1
22
22
28
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
l1
33
33
46
48
54
57
66
70
80
90
110
110
130
180
F
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
nxd
8 x 18
8 x 22
8 x 26
8 x 26
12 x 30
12 x 33
16 x 33
16 x 36
16 x 39
16 x 39
16 x 42
16 x 48
20 x 48
20 x 56
M
M36
M39
M45
M45
M52
kg
35,5
47,5
52
60
100
150
200
290
400
450
550
845
1310
1450
A
215
230
291
384
440
474
487
541
630
B
185
239
290
294
360
391
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
D1
215
250
295
345
415
470
530
600
670
D2
170
200
240
280
345
400
460
525
585
D3
138
162
188
218
285
345
410
465
535
a
28
30
34
36
42
46
52
56
60
f
3
3
3
3
3
3
4
4
4
d1
22
22
28
40
40
50
60
70
80
l1
33
33
46
60
60
70
80
80
110
F
F10
F10
F12
F16
F16
F25
F25
F25
F30
nxd
8 x 22
8 x 26
8 x 30
8 x 33
8 x 36
8 x 36
12 x 36
12 x 39
12 x 42
M
M33
M33
M33
M36
M39
kg
35,5
47,5
52
60
100
150
200
290
400
DN
A
B
L
D1
D2
D3
a
f
d1
l1
F
nxd
M
kg
80
180
-
180
230
180
138
36
3
-
-
-
4 x 26
M24
40
100
125
150
200
250
300
350
400
195
256
320
359
407
450
480
545
185
227
294
338
358
400
190
200
210
230
250
270
290
310
265
315
355
430
505
585
655
715
210
250
290
360
430
500
560
620
162
188
218
285
345
410
465
535
40
40
44
52
60
68
74
82
3
3
3
3
3
4
4
4
32
36
40
44
55
70
80
90
48
54
60
66
95
105
110
130
F12
F14
F16
F25
F25
F30
F30
F30
4 x 30
4 x 33
8 x 33
8 x 36
8 x 39
12 x 42
12 x 48
12 x 48
M27
M30
M30
M33
M36
M39
M45
M45
50
60
85
130
205
215
380
500
PN 63
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 100
24
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 6-40 • DN 80-1000 • Tmax 550 °C
Provedení: lité / Design: cast
TYP / TYPE L32.8
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
L
d1
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
F ISO 5211
DN
D3
B
A
l1
n x d (M)
D2
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
B
B
PN 6
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
875
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
628
705
L
49
56
64
70
71
76
83
92
102
114
127
154
165
190
203
216
D2
280
335
395
445
495
550
600
705
810
920
1020
1120
D3
128
148
178
202
258
312
365
415
465
520
570
670
775
880
980
1080
d1
22
22
22
24
24
28
32
36
40
44
50
60
70
80
90
100
w w w. ar m atur ygroup. cz
l1
33
33
33
36
36
42
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
F
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
M
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M27
M27
M27
kg
7,5
10,5
19,5
22
27
37
56
77
120
158
205
310
407
563
900
998
25
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
875
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
700
705
L
49
56
64
70
71
76
83
92
102
114
127
154
165
190
203
216
D2
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950
1050
1160
D3
138
158
188
212
268
320
370
430
482
532
585
685
800
905
1005
1110
d1
22
22
22
24
24
28
32
36
40
44
50
60
70
80
90
100
l1
33
33
33
36
36
42
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
F
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
M
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
M30
M33
kg
13,5
15,5
22,5
25
28
39
58
80
123
161
201
313
412
567
950
1002
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
897
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
700
730
L
49
56
64
70
71
76
83
92
102
114
127
154
165
190
203
216
D2
295
355
410
470
525
585
650
770
840
950
1050
1170
D3
138
158
188
212
268
320
378
438
490
550
610
725
795
900
1000
1115
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
120
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
180
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
M
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M36
M36
M39
kg
13,5
15,5
22,5
25
30
41
60
83
128
177
239
374
432
587
980
1022
PN 16
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 10
26
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
700
L
49
56
64
70
71
76
83
92
102
114
127
154
165
190
203
D2
310
370
430
490
550
600
660
770
875
990
1090
D3
138
162
188
218
278
335
395
450
505
548
615
720
820
930
1030
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
M
M24
M27
M27
M30
M33
M33
M33
M36
M39
M45
M45
kg
15,5
17,5
26,5
27
32
45
69
94
145
207
270
405
483
656
1020
A
180
195
256
270
310
362
424
460
502
540
578
660
B
98
112
125
165
219
261
289
320
357
385
431
492
L
49
56
70
76
89
114
114
127
140
152
152
178
D2
320
385
450
510
585
610
670
795
D3
138
162
188
218
285
345
410
465
535
560
615
735
d1
22
22
28
32
36
40
44
55
60
70
80
90
l1
33
33
46
48
54
57
66
70
80
90
110
110
F
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
M
M27
M30
M30
M33
M36
M36
M39
M45
kg
20,5
30,5
35
40
60
80
110
150
200
230
334
585
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 25
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 40
27
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PN 16-100 • DN 80-1000 • Tmax 550 °C
Provedení: lité / Design: cast
TYP / TYPE L32.8
Připojení / Connection:
B
EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS
A
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
d1
d1
L
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
F ISO 5211
I1
DN
D3
D1
B
B
PN 16
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
28
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
897
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
628
730
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
D3
92
114
138
159
219
274
325
377
426
478
529
630
720
820
920
1020
D1
85
105
130
152
207
258
313
365
414
466
517
614
702
802
902
1000
w w w. ar m atur ygroup. cz
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
120
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
180
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
kg
25,5
32,5
39,5
45
50
70
96
123
178
222
293
423
523
691
1020
1650
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
A
180
195
207
264
296
330
373
410
465
496
530
610
680
744
835
897
B
98
112
125
155
200
231
261
298
331
369
404
473
538
615
628
730
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
D3
92
114
138
159
219
274
325
377
426
478
529
630
720
820
920
1020
D1
85
105
130
152
207
258
313
365
414
466
517
614
702
802
902
1000
d1
22
22
22
24
32
36
40
44
55
60
70
80
90
100
120
140
l1
33
33
33
36
48
54
60
66
70
80
80
110
110
130
170
190
F
F10
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
F40
F40
kg
25,5
32,5
39,5
45
50
70
96
123
178
222
293
423
523
691
1020
1650
A
180
195
256
270
310
362
424
460
502
540
578
660
B
98
112
125
165
219
261
289
320
357
385
431
492
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
D3
92
114
138
159
219
274
325
377
426
480
529
630
D1
85
105
130
152
207
258
313
365
414
466
517
614
d1
22
22
28
32
36
40
44
55
60
70
80
90
l1
33
33
46
48
54
57
66
70
80
90
110
110
F
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F30
kg
25,5
32,5
45
60
70
80
95
155
257
230
319
548
A
215
230
291
384
399
474
537
541
630
664
678
757
B
90
112
124
185
216
290
338
360
391
431
481
582
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
D3
92
114
138
159
219
274
325
377
426
480
529
630
D1
85
105
130
152
207
258
313
365
414
466
517
614
d1
22
22
28
40
40
50
60
70
80
-
l1
33
33
46
60
60
70
80
80
110
-
F
F10
F10
F12
F16
F16
F25
F25
F25
F30
-
kg
21
25
35
58
75
103
172
231
299
380
546
763
A
215
230
291
370
443
488
537
606
671
734
796
875
B
90
112
124
185
227
294
338
358
420
453
485
575
L
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
D3
92
114
138
159
219
274
325
377
426
480
529
630
D1
85
105
130
152
207
258
313
365
414
466
517
614
d1
32
36
40
44
55
70
80
90
-
l1
48
54
60
66
95
105
110
130
-
F
F12
F14
F16
F25
F25
F30
F30
F30
-
kg
21
25
35
58
92
122
191
273
403
508
685
945
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PN 25
PN 40
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 63
PN 100
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
w w w. ar m atur ygroup. cz
29
UZAVÍRACÍ KLAPKY
BUTTERFLY VALVES
Součinitel Kv
Hodnota Kv udává objemový průtok vody v m3/h o měrné
hmotnosti 1000 kg/m3 při tlakovém spádu Δp 0,1 MPa při otevřené
klapce.
Kv Coefficient
A „Kv 100 %“ value represents a flow rate (in m3/h) of density water
of 1000 kg/m3 at a pressure drop of 0,01 MPa for the valve in the
„OPEN“ position.
L32.6, L32.7
L32.8
DN
NPS
80
3“
100
4“
PN
Kvs [m3/h]
ζ
Cv [gall/min]
149
2,9
173
250
2,5
290
6-40
125
5“
430
2,1
500
1200
48“
127800
0,20
148200
1400
56“
183300
0,18
212600
1600
64“
239500
0,18
277800
2000
80“
374100
0,18
434000
2,5
DN
NPS
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
2000
6"
8"
10"
12"
14"
16"
20"
24"
28"
32"
40"
48"
56"
64"
80"
Kvs [m3/h]
DN
130
215
340
650
1250
2150
3500
5000
6650
8600
11750
17200
25500
33600
43300
56700
Kvs [m3/h]
PN 6-16
1170
2320
3920
6130
8880
11800
19500
28600
39700
54100
84600
121800
169700
227200
354900
PN 25
1160
2140
3620
5510
8220
10900
18100
27000
37400
48900
82700
119200
162200
-
ξ [-]
Kvs [m3/h]
PN ≤ 16
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
L32.6, L32.7
3,89
3,47
3,26
1,87
1,65
1,31
1,04
0,95
0,91
0,87
0,81
0,71
0,69
0,58
0,57
0,55
90
160
280
460
820
1430
2300
3200
4300
5900
7350
11000
16000
22500
-
ζ
PN 40
650
1310
2190
3430
4900
6700
11300
17300
24900
34200
-
PN 6-16
0,58
0,47
0,40
0,34
0,30
0,29
0,26
0,25
0,24
0,22
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
ξ [-]
PN 25, 40
7,70
6,24
4,90
3,79
3,71
3,00
2,40
2,32
2,18
1,86
1,82
1,68
1,48
1,27
-
Cv [gall/min]
PN 25
0,59
0,55
0,47
0,42
0,35
0,34
0,30
0,28
0,27
0,27
0,23
0,23
0,23
-
PN 40
1,90
1,50
1,30
1,10
1,00
0,92
0,78
0,69
0,62
0,56
-
PN 6
1360
2690
4550
7110
10300
13690
22620
33180
46050
62760
98140
141300
196900
263600
411700
PN 25
1350
2480
4200
6390
9540
12640
21000
31320
43380
56720
95900
138300
-
Průtokový součinitel pro otevřený stav / Flow coefficient - Κvs, Ztrátový součinitel / Loss coefficient - ζ, Koeficient / Coefficients - Cv
Graf závislosti maximálního pracovního tlaku a teploty pro L32.7 (PTFE) /
Maximum working pressure/temperature diagram for L32.7
Typická poměrná průtočná charakteristika
(DN 300 PN 25) / Relative flow characteristics
100
4,0
90
3,5
80
3,0
70
2,5
Kv / Kvs [ % ]
Tlak / TPressure (MPa)
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
PRŮTOKOVÉ CHARAKTERISTIKY / FLOW CHARACTERISTICS
2,0
1,5
50
40
30
1,0
0
L32.6(7)
20
0,5
10
0
-50
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Poměrné otevření / Differential opening [ % ]
Teplota / Temperature (°C)
30
L32.8
60
w w w. ar m atur ygroup. cz
100
UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
TRIPLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
TYP / TYPE L32.8
TLAKOTEPLOTNÍ TABULKY / PRESSURE-TEMPERATURE RATING
Provedení: tvářené / Design: wrought
Materiál tělesa /
Body material
Teplota / Temperature
1.0425
1.4541
1.7335
100 °C
0,56
0,93
1,49
2,32
3,71
0,59
0,99
1,58
2,48
3,96
0,60
1,00
1,60
2,50
4,00
200 °C
0,50
0,83
1,33
2,08
3,33
0,53
0,89
1,42
2,21
3,54
0,60
1,00
1,60
2,50
4,00
250 °C
0,45
0,76
1,21
1,90
3,04
0,50
0,84
1,34
2,10
3,37
0,60
1,00
1,60
2,50
4,00
300 °C
0,41
0,69
1,10
1,73
2,76
0,49
0,80
1,27
1,99
3,18
0,60
1,00
1,60
2,50
4,00
350 °C
0,39
0,64
1,03
1,61
2,57
0,46
0,77
1,23
1,92
3,06
0,57
0,95
1,52
2,38
3,80
400 °C
0,35
0,59
0,95
1,48
2,38
0,44
0,74
1,18
1,85
2,97
0,54
0,90
1,44
2,25
3,60
450 °C
0,43
0,72
1,16
1,81
2,90
0,50
0,84
1,34
2,10
3,37
500 °C
0,42
0,70
1,13
1,77
2,83
0,39
0,65
1,04
1,63
2,60
Provedení: lité / Design: cast
Materiál tělesa /
Body material
Teplota / Temperature
A216 WCB
A217 WC6
A352 LCB
A351 CF8
A351 CF8M
Nejvyšší dovolený přetlak PS (МPа) / Maximum Allowable Pressure PS (MPa)
PN
6
10
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
6
10
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
20 °C
0,5
0,9
1,6
2,5
4,1
6,5
9,6
1,6
2,5
4,1
6,5
9,6
1,6
2,5
3,7
6,2
9,2
0,5
0,9
1,5
2,4
4
6,3
9,3
1,5
2,4
3,9
6,3
9,3
100 °C
0,5
0,9
1,4
2,3
3,7
5,9
8,5
1,4
2,3
4
6,5
9,6
1,4
2,2
3,3
5,7
8,3
0,5
0,9
1,4
2,1
3,3
4,2
7,6
1,3
2
3,4
4,3
7,9
150 °C
0,5
0,9
1,3
2,1
3,6
5,7
8,3
1,3
2
3,3
5,5
8,1
-
200 °C
0,5
0,9
1,1
1,9
3,4
5,6
8,2
1,1
1,9
3,7
6,1
8,9
1,1
1,7
3,2
5,3
7,8
0,3
0,9
1,1
1,7
2,8
3,5
6,4
1,1
1,7
2,8
3,6
6,6
250 °C
0,4
0,8
1
1,7
3,2
5,3
7,8
1
1,5
3
5,1
7,5
-
300 °C
0,3
0,7
0,9
1,5
2,9
4,9
7,3
0,9
1,6
3,2
5,4
8
0,8
1,3
2,9
4,8
7,1
0,7
0,9
1,4
2,4
3,1
5,7
0,9
1,4
2,5
3,2
5,9
w w w. ar m atur ygroup. cz
325 °C
0,7
1,2
2,8
4,7
6,9
-
350 °C
0,3
0,6
0,7
1,3
2,7
4,7
7
0,7
1,4
3
5,1
7,5
0,6
0,7
1,2
2,3
3
5,5
0,7
1,2
2,3
3,1
5,7
400 °C
0,2
0,4
0,5
1,1
2,6
4,4
6,5
0,5
1,2
2,7
4,7
6,9
0,5
0,5
1
2,1
2,9
5,3
0,5
1
2,2
3
5,5
425 °C
0,1
0,1
0,5
1
2,1
3,7
5,4
-
450 °C
0,3
1
2,4
4,1
6,2
0,4
0,4
0,8
2
2,8
5
0,4
0,8
2
2,9
5,4
500 °C
0,2
0,6
1,7
3,2
4,7
0,2
0,2
0,6
1,8
2,6
4,9
0,2
0,6
1,8
2,8
5
550 °C
0,1
0,3
0,9
1,5
2,3
0,1
0,1
0,4
1,5
2,2
4
0,1
0,4
1,6
2,4
4,5
31
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN
6
10
16
25
40
6
10
16
25
40
6
10
16
25
40
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Nejvyšší dovolený přetlak PS (МPа) / Maximum Allowable Pressure PS (MPa)
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
REGULAČNÍ KLAPKY
CONTROL CHECK VALVES
TYP / TYPE L35.1
TYP / TYPE L35.3
Použití
Regulační klapky jsou armatury sloužící k regulaci průtoku média,
které může proudit oběma směry. Regulační klapky nejsou uzavírací
armatury.
Application
The control check valves are valves to regulation medium flow
rate, which can flow by both ways. The control check valves aren’t
closing valves.
Pracovní médium
Vzduch, voda, neagresivní kapaliny a plyny.
Working medium
Air, water, non-aggressive liquids and gases.
Pracovní teplota je v rozsahu od -40 °C do +350 °C a je dána
materiálem tělesa a ucpávkového těsnění.
A working temperature is from - 40 °C up to + 350 °C and depends
on the body and gland packing material.
Maximálně přípustný diferenciální přetlak Δ pmax na uzavřený
talíř je shodný s maximálním přípustným tlakem v armatuře.
Maximum allowable differential overpressure is in accordance
with maximum allowable pressure in the valve.
Technický popis
V tělese klapky je pomocí ovládacího hřídele otočně uložen talíř
klapky. Úhel natočení talíře klapky je 0-90°. Polohu talíře udává
ryska na hřídeli, ukazatel na páce, popř. ukazatel na elektropohonu.
Mezi talířem v zavřeném stavu a tělesem je vždy mezera (klapka
není uzavírací armatura). V případě provedení klapky s těsnícím
límcem se mezera omezí jen na čepovou oblast.
Technical description
The disc is pivoted by operating shaft in the body. The angle
displacement of the disc is 0-90°. Disc position is shown by
indicator line on the shaft, on the lever eventually on the electric
actuator. There is always a gap between disc and body in closed
position. (Butterfly valve is not closing valve.). In case of butterfly
valve design with sealing collar then the gap is limited to shaft area
merely.
Ovládání
Ruční (páka), převod, elektropohon, úprava pro ovládání.
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny standardně dle PED 97/23/ES a EN 12 266-1
nebo ISO 5208.
Připojení do potrubí
• bezpřírubové dle EN 1092-1
Jiné způsoby připojení na vyžádání. Stavební délky jsou uvedeny
v rozměrových tabulkách.
Montáž
Klapky se montují do vodorovného, šikmého i svislého
potrubí, s vodorovnou osou otáčení talíře. V případě klapky
s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce
pohonu.
3
2
1
Operation
Lever, manual gear-box, electric actuator, bare shaft.
Testing
The valves are tested according to PED 97/23/EC and EN 12 266-1
as standard or ISO 5208.
Connection to piping
• wafer type acc. to EN 1092-1
Other ways of connection are acc. to the customer´s requierement.
The face to face and connecting dimensions are noted in table of
dimensions.
Installation
The control check valves can be mounted into horizontal, vertical
or inclined pipeline with the horizontal rotating axe of the disc.
When there is a butterfly valve with electric actuator it is important
to abide the actuator’s manufacturer.
4
Materiál / Material
Pozice /
Position
Součást /
Component
Materiál dle EN /
Material acc. to EN
1
Těleso / Body
1.0425+N
2
Talíř / Disc
1.0425+N
3
Hřídel / Shaft
1.4021-QT700
4
Čep / Pivot
1.4021-QT700
Maximálně přípustný tlak v armatuře se řídí dle tlakoteplotní tabulky materiálu tělesa - 1.0425+N / Maximum allowable pressure in the valve
adheres to Pressure-Temperature chart of body material - 1.0425+N
PN
32
Maximálně přípustný tlak / Maximum allowable working pressure (bar)
Teplota / Temperature
-10 až / to +50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
350 °C
2,5
2,5
2,3
2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
6
6,0
5,5
5,2
5,0
4,5
4,1
3,8
10
10,0
9,2
8,8
8,3
7,6
6,9
6,4
w w w. ar m atur ygroup. cz
REGULAČNÍ KLAPKY
CONTROL CHECK VALVES
TYP / TYPE L35.1
TYP / TYPE L35.3
PN 2,5-10 • DN 50-1200 • Tmax +350 °C
Připojení / Connection:
EN 1092-1 BEZPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
l1
F (ISO
5211
)
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
d1
A1
B
A2
D3
l1
DN
5211)
d1
L
F (ISO
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
A1
112
120
128
166
178
193
230
258
310
335
367
410
445
580
700
760
910
A2
192
200
208
246
258
273
310
338
390
415
487
490
525
720
840
960
1110
B
70
78
85
94
108
119
170
198
231
256
308
331
390
485
573
700
830
L
46
46
46
46
46
46
46
46
50
50
70
70
90
165*
190*
216*
254*
D3
90
110
128
148
178
202
258
312
365
415
465
570
670
775
880
1080
1280
F
F05
F05
F05
F05
F05
F05
F05
F07
F10
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F25
F30
d1
16
16
16
16
16
16
16
20
25
25
35
35
50
60
70
80
90
I1
23
23
23
23
23
23
30
30
40
40
50
50
70
80
85
100
100
kg
6
6
12
13
16
18
45
52
65
89
110
195
260
415
640
835
1570
d1
16
16
16
16
16
16
25
25
35
35
50
50
65
80
90
100
120
I1
23
23
23
23
23
23
35
35
50
50
70
70
85
100
120
135
140
kg
6
8
16
18
22
50
60
64
68
92
115
200
290
415
640
835
1570
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
PN 2,5
* stavební délka dle EN 558-1, řada 20 / face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 20
PN 10
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
A1
112
120
128
166
178
193
230
258
310
335
367
410
445
580
700
760
910
A2
192
200
208
246
258
273
310
338
390
415
487
490
525
780
800
1010
1110
B
70
78
85
94
108
119
170
198
231
256
308
331
390
485
573
700
830
L
46
46
46
46
46
46
60
60
70
70
90
90
100
165*
190*
216*
254*
D3
102
122
138
158
188
212
268
320
370
430
482
585
685
800
905
1110
1330
F
F05
F05
F05
F05
F05
F05
F10
F10
F12
F12
F16
F16
F16
F25
F25
F35
F35
* stavební délka dle EN 558-1, řada 20 / face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 20
w w w. ar m atur ygroup. cz
33
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
REGULAČNÍ KLAPKY
CONTROL CHECK VALVES
TYP / TYPE L35.1
TYP / TYPE L35.3
Použití
Regulační klapky jsou armatury sloužící k regulaci průtoku média,
které může proudit oběma směry. Regulační klapky nejsou uzavírací
armatury.
Application
The control check valves are valves to regulation medium flow
rate, which can flow by both ways. The control check valves aren’t
closing valves.
Pracovní médium
Vzduch, neagresivní plyny.
Working medium
Air, non-aggressive gases.
Maximální pracovní teplota je +350 °C.
A maximum working temperature +350 °C
Maximálně přípustný diferenciální přetlak Δ pmax na uzavřený
talíř je shodný s maximálním přípustným tlakem v armatuře 0,1 MPa.
Maximum allowable differential overpressure is in accordance
with maximum allowable pressure in the valve 0,1 MPa.
Technický popis
V tělese klapky je pomocí ovládacího hřídele otočně uložen talíř
klapky. Úhel natočení talíře klapky je 0-90°. Polohu talíře udává
ryska na hřídeli, ukazatel na páce, popř. ukazatel na elektropohonu.
Mezi talířem v zavřeném stavu a tělesem je vždy mezera (klapka
není uzavírací armatura).
Technical description
The disc is pivoted by operating shaft in the body. The angle
displacement of the disc is 0-90°. Disc position is shown by indicator
line on the shaft, on the lever eventually on the electric actuator.
There is always a gap between disc and body in closed position.
(Butterfly valve is not closing valve.)
Ovládání
Převod, elektropohon, úprava pro ovládání.
Operation
Manual gear-box, electric actuator, bare shaft.
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny standardně dle PED 97/23/ES a EN 12 2661 nebo ISO 5208.
Testing
The valves are tested according to PED 97/23/EC and EN 12 266-1
as standard or ISO 5208.
Připojení do potrubí
• přírubové dle EN 1092-1, rozměr pro tlak PN 2,5
Jiné způsoby připojení na vyžádání. Stavební délky jsou uvedeny
v rozměrových tabulkách.
Connection to piping
• flanged ends acc. to EN 1092-1, dimension for PN 2,5
Other ways of connection are acc. to the customer´s requierement.
The face to face and connecting dimensions are noted in table of
dimensions.
Montáž
Klapky se montují do vodorovného, šikmého i svislého
potrubí, s vodorovnou osou otáčení talíře. V případě klapky
s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce
pohonu.
Installation
The control check valves can be mounted into horizontal, vertical
or inclined pipeline with the horizontal rotating axe of the disc.
When there is a butterfly valve with electric actuator it is important
to abide the actuator’s manufacturer.
1
3
Materiál / Material
4
2
Pozice /
Position
Součást /
Component
Materiál dle EN /
Material acc. to EN
1
Těleso / Body
1.0425+N
2
Talíř / Disc
1.0425+N
3
Hřídel / Shaft
1.4021-QT700
4
Čep / Pivot
1.4021-QT700
Maximálně přípustný tlak v armatuře se řídí dle tlakoteplotní tabulky materiálu tělesa - 1.0425+N / Maximum allowable pressure in the valve
adheres to Pressure-Temperature chart of body material - 1.0425+N
PN
34
Maximálně přípustný tlak / Maximum allowable working pressure (bar)
Teplota / Temperature
- 10 až / to +50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
350 °C
1
1,0
0,92
0,88
0,83
0,76
0,69
0,64
w w w. ar m atur ygroup. cz
REGULAČNÍ KLAPKY
CONTROL CHECK VALVES
TYP / TYPE L35.1
TYP / TYPE L35.3
PN 1 • DN 700-2400 • Tmax +350 °C
Připojení / Connection:
EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ /FLANGED ENDS
L
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
a
f
D1
D3
DN
nxd
D2
5211
)
d1
F (ISO
A
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
l1
B
PN 1
DN
A
B
L
F
D1
D2
D3
d
n
a
f
l1
d1
kg
700
610
475
180
F10
860
810
775
26
24
30
2
45
36
205
800
670
535
180
F12
975
920
880
30
24
30
2
45
36
277
1000
770
635
180
F12
1175
1120
1080
30
28
30
2
45
36
360
1200
960
735
200
F14
1375
1320
1280
30
32
30
2
80
50
490
1400
1090
835
220
F16
1575
1520
1480
30
36
35
2
80
50
620
1600
1200
940
240
F16
1790
1730
1690
30
40
40
2
90
60
790
1800
1400
1050
260
F25
1990
1930
1890
30
44
40
2
100
80
920
2000
1500
1150
280
F25
2190
2130
2090
30
48
40
2
100
80
1120
2400
1700
1350
300
F30
2605
2540
2495
33
56
45
2
120
100
1380
Připojovací rozměry dle EN 1092-1 pro tlak PN 2,5. / Connecting dimensions are acc. to EN 1092-1 for PN 2,5.
w w w. ar m atur ygroup. cz
35
TYP / TYPE L35.6
Použití
Regulační klapky jsou armatury sloužící k regulaci průtoku média,
které může proudit oběma směry. Regulační klapky nejsou uzavírací
armatury.
Pracovní médium
Vzduch, voda, neagresivní kapaliny a plyny.
Pracovní teplota je v rozsahu od -40 °C do +400 °C a je dána
materiálem tělesa a ucpávkového těsnění.
Technický popis
V tělese klapky je pomocí ovládacího hřídele a čepu otočně
uložen talíř klapky s jednou excentricitou. Úhel natočení talíře
klapky je 0-90°. Polohu talíře udává ryska na hřídeli, popř. ukazatel
na elektropohonu. Mezi talířem v zavřeném stavu a tělesem je vždy
mezera (klapka není uzavírací armatura) - viz obr. A.
Ovládání
Elektropohon, s úpravou pro ovládání.
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny standardně dle PED 97/23/ES a EN 12 2661 nebo ISO 5208.
Připojení do potrubí
• bezpřírubové dle EN 1092-1
• přírubové dle EN 1092-1
• přivařovací dle EN 12 627
Jiné způsoby připojení na vyžádání, např. ANSI. Stavební délky jsou
uvedeny v rozměrových tabulkách.
Montáž
Klapky se montují do vodorovného, šikmého i svislého
potrubí, s vodorovnou osou otáčení talíře. V případě klapky
s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce
pohonu.
Application
The control check valves are valves to regulation medium flow
rate, which can flow by both ways. The control check valves aren’t
closing valves.
Working medium
Air, water, non-aggressive liquids and gases.
A working temperature is from -40 °C up to +400 °C and depends
on the body and gland packing material.
Technical description
The eccentric disc is pivoted by operating shaft in the body. The
angle displacement of the disc is 0-90°. Disc position is shown by
indicator line on the shaft, eventually on the electric actuator. There
is always a gap between disc and body in closed position (Butterfly
valve is not closing valve.) - see Fig. A.
Operation
Electric actuator, bare shaft.
Testing
The valves are tested according to PED 97/23/EC and EN 12 266-1
as standard or ISO 5208.
Connection to piping
• wafer type acc. to EN 1092-1
• flanged ends acc. to EN 1092-1
• welded ends acc. EN 12 627
Other ways of connection are acc. to the customer´s requierement,
e.g. ANSI. The face to face and connecting dimensions are noted in
table of dimensions.
Installation
The control check valves can be mounted into horizontal, vertical
or inclined pipeline with the horizontal rotating axe of the disc.
When there is a butterfly valve with electric actuator it is important
to abide the actuator’s manufacturer.
Obr. / Fig. A
4
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
REGULAČNÍ KLAPKY
CONTROL CHECK VALVES
2
1
Rozsah výroby / Production range
PN 2,5-25 • DN 200-2000 • Tmax +400 °C
Materiál / Material
3
PN
Pozice / Position
Součást /
Component
Materiál dle EN /
Material acc. to EN
1
Těleso / Body
1.0425+N
2
Talíř / Disc
1.0425+N
3
Hřídel / Shaft
1.4021-QT700
4
Čep / Pivot
1.4021-QT700
Maximálně přípustný tlak / Maximum allowable working pressure (bar)
Teplota / Temperature
-10 až / to +50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
2,5
2,5
2,2
2,0
1,9
1,8
1,6
1,5
1,4
3,5
6
6,0
5,6
5,2
4,7
4,3
3,9
3,6
10
10,0
9,3
8,7
7,8
7,1
6,4
6,0
5,8
16
16,0
14,9
13,9
12,4
11,4
10,3
9,6
9,2
25
25,0
23,3
21,7
19,4
17,8
16,1
15,0
14,4
Konstrukční a stavební rozměry jsou shodné s typem L32.6 – viz str. 7 - 10. / Table of dimensions are identical with type L32.6 – see page 7 - 10.
36
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES
Výpočet Kvs a ztrátového součinitele u klapky L32 / Kvs and Loss coefficient analysis
VÝPOČTY MKP
- statické uzlové napětí a posunutí, dp = 16 bar
FEM ANALYSIS
- stress and displacement, dp = 16 bar
von Mises
von Mises
300.0
300.0
275.0
275.0
250.0
250.0
225.0
225.0
200.0
200.0
175.0
175.0
150.0
150.0
125.0
125.0
100.0
100.0
75.0
75.0
50.0
50.0
25.0
25.0
0.0
0.0
Pevnostní kontrola talíře klapky - ekvivalentní napětí / Equivalent tense
von Mises
Kontaktní tlak v ložisku a náboji talíře / Contact pressure in the
bearing and disc hub
von Mises
300.0
300.0
275.0
275.0
250.0
250.0
225.0
225.0
200.0
200.0
175.0
175.0
150.0
150.0
125.0
125.0
100.0
100.0
75.0
75.0
50.0
50.0
25.0
25.0
0.0
0.0
Pevnostní kontrola talíře klapky - deformace (posunutí) talíře
vlivem tlaku / Strength disc calculation - disc deformation by
pressure
w w w. ar m atur ygroup. cz
37
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
CFD ANALYSIS
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
VÝPOČTY PROUDĚNÍ
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
CERTIFIKACE / CERTIFICATION
Certifikát řízení kvality dle
EN ISO 9001:2008 / QMS
Certificate acc. to EN ISO
9001:2008
Certifikát systému EMS dle
EN ISO 14001:2004 /
EMS Certificate acc. to
EN ISO 14001:2004
Certifikát systému managementu
dle BS OHSAS 18001:2007 /
Management System Certificate
acc. to BS OHSAS 18001:2007
Certifikát systému kvality
ve svařování dle EN ISO 3834-2 /
QMS Certificate in welding acc.
to EN ISO 3834-2
Výrobkový certifikát pro L32 /
Product Certificate for L32
Certifikát FIRE SAFE na provedení
zkoušky ohněm podle normy
ISO 10497 a API Standard 607 /
FIRE SAFE Certificate acc. to
ISO 10497 and API Standard 607
Úroveň integrity bezpečnosti
pro L32 / Safety Integrity Level
for L32
Vývozní certifikát shody GOST-R
pro L32 / GOST-R Certificate of
conformity for export of L32
38
w w w. ar m atur ygroup. cz
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES
SKLADBA TYPOVÉHO ČÍSLA / TYPE NUMBER COMPOSITION
L32.62 DN 200 PN 16 124 AG
Jmenovitý tlak / Nominal pressure
Světlost armatury / Valve size
Materiál těsnících ploch / Sealing surface material
Konstrukční provedení tělesa / Body design
Typ armatury / Valve type
Typ armatury / Valve type
L32 – uzavírací klapka / butterfly valve
L35 – regulační klapka / control check valve
Připojení do potrubí / Connection to piping
1 – přírubové / flanged ends
2 – přivařovací / welded ends
7 – bezpřírubové / wafer type
Konstrukční provedení tělesa / Body design
1 – těleso svařenec nebo výkovek, centrická klapka /
fabricated or forged body, centric control check valve
3 – těleso svařenec nebo výkovek, centrická klapka s dosedací
plochou (límcem) / fabricated or forged body, centric control
check valve with collar
5 – těleso odlitek, centrická klapka /
cast body, centric butterfly valve
6 – těleso svařenec nebo výkovek, jedna excentricita /
fabricated or forged body, single eccentricity
7 – těleso svařenec, odlitek nebo výkovek, dvojitá excentricita /
fabricated, cast or forged body, double eccentricity
8 – těleso svařenec, odlitek nebo výkovek, trojitá excentricita /
fabricated, cast or forged body, triple eccentricity
Materiál těsnících ploch / Sealing surface material
1 – kov x pryž NBR / metal x NBR
2 – kov x pryž EPDM / metal x EPDM
3 – kov x pryž VITON / metal x VITON
4 – kov x jiná pryž / metal x other type of rubber
5 – kov x PTFE / metal x PTFE
6 – kov x jiné tvrdé těsnění / metal x other type of hard sealing
7 – kov x grafitové lamely / metal x graphite seal ring
8 – kov x kov / metal x metal
Ovládání / Operation
1 – ruční (páka) / lever
2 – převod / gear-box
3 – elektropohon / electric actuator
4 – pneumatický, hydraulický, elektrohydraulický pohon a jejich
kombinace / pneumatic, hydraulic, el.-hydraulic actuator and
their combination
5 – úprava pro ovládání / bare shaft
8 – ovládání mimo armatury (stojan) / extension
9 – pomocné zařízení (páka se závažím a hydraulický válec) /
lever with counterweight and hydraulic cylinder
Materiál tělesa / Body material
0 – korozivzdorná ocel / stainless steel
1 – tvárná litina / ductile cast iron
2 – legovaná ocel na odlitky / alloy steel
4 – tvářená uhlíková ocel / carbon forged steel
5 – uhlíková ocel na odlitky / carbon cast steel
6 – šedá litina / grey cast iron
7 – těžké neželezné kovy / heavy non-ferrous metals
Znak výrobce (dodavatele) /
Manufacturer’s (Supplier’s) identification
AG – ARMATURY Group a.s.
Údaje v katalogu nepodléhají změnovému řízení, pro objednávku a dodávku zboží jsou závazné údaje uvedené v příslušných technických
podmínkách. / Data mentioned in the catalogue are not subject to changes, for an order and delivery of the goods are obligatory the data
mentioned in respective specifications.
w w w. ar m atur ygroup. cz
39
UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY
Znak výrobce (dodavatele) / Manufacturer´s (Supplier´s) identification
Materiál tělesa / Body material
Ovládání / Operation
Připojení do potrubí / Connection to piping
BUT TERFLY AND CONTR OL CHECK VALVES
Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. / Type number uniquely describes the valve.
Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel). / Type number is fixed by the manufacturer (supplier).
Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury. / Type number serves to customers in
subsequent communication with the manufacturer (supplier) valve.
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
SLOVENSKO
SLOVAKIA
RUSKO
RUSSIA
ARMATURY Group a.s.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
Provozovna a vedení společnosti
Production plant and Headquarters
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Sídlo společnosti
Registered office
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: [email protected]
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Production plant and Registered office
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovny / Sales offices
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: [email protected]
Provozovna / Sales office
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: [email protected]
AO „ARMATURY Group a.s.“
3. ulice/street Tverskaya-Yamskaya,
dům/house 31/35
125047 Moskva/Moscow
tel./fax: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: [email protected]
Společnost ARMATURY Group a.s. si vyhrazuje právo změn technických specifikací výrobků a neručí za případné tiskové chyby.
The ARMATURY Group a.s. company reserves the right for changes of technical products-specifications, and is not responsible for incidental misprints.
Vydáno v dubnu 2014 / Issued in April 2014
WWW.ARMATURYGROUP.CZ
Download

CZ / EN - ARMATURY Group a.s.