Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014)
Čas výuky: čtvrtek 18.20–19.50 (J2075)
Vyučující: Jan Bečka, IMS FSV UK
Konzultace: středa 17.30–18.30 (J3079) nebo po dohodě emailem
Email: [email protected], [email protected]
Jazyk výuky: čeština
Rozsah výuky a zakončení kurzu: 1/1, Z/ZK (dle studijního plánu studenta)
Webová stránka: https://sites.google.com/site/janbecka/
Cíle a zaměření kurzu:
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou mezinárodních kooperativních
institucí (mezinárodních vládních a nevládních organizací a mezinárodních režimů).
V rámci kurzu budou vysvětleny základní pojmy, popsán a analyzován historický
vývoj institucionalizace mezinárodních vztahů a nastíněn náhled hlavních
teoretických proudů a směrů (realismus, liberalismus, konstruktivismus, marxismus)
na povahu, roli a funkci mezinárodních institucí v rámci mezinárodněpolitického
uspořádání. Pozornost bude věnována rovněž reálným výsledkům a dopadům
činnosti mezinárodních institucí, a to zejména v období po konci studené války.
Požadavky k absolvování kurzu:
Zápočet: Seminární práce věnovaná analýze konkrétní mezinárodní organizace nebo
mezinárodního režimu za pomoci teoretických východisek probíraných v průběhu
kursu. Rozsah práce by měl být maximálně 10 NS (ideálně 6–7 NS), při jejím
zpracování by měl autor čerpat primárně z odborné literatury.
Zkouška: Seminární práce splňující výše uvedená kritéria + písemná zkouška v
rozsahu látky probrané v průběhu kursu. Literatura doporučená pro přípravu na
zkoušku je uvedena níže.
Doporučená struktura seminární práce:
•
Vznik mezinárodní organizace (kdy, kde, kým, za jakých okolností a proč byla
založena).
•
Následný historický vývoj organizace (změny v členské základně, hlavní
aktivity organizace, případné změny v cílech organizace, zásadní proměny
institucionálního uspořádání organizace).
•
Klasifikace mezinárodní organizace podle typu členství, způsobu získání
členství, geografického rozsahu a cílů a pole působnosti. Převládající role a
funkce mezinárodní organizace.
•
Popis institucionální struktury mezinárodní organizace, případně i jejího
rozhodovacího procesu (pohled na organizaci jakožto politický systém).
Tematické okruhy:
1) Předmět a povaha studia mezinárodních organizací a režimů. Vysvětlení
základních pojmů: mezinárodní kooperativní instituce, mezinárodní organizace,
mezinárodní režim, mezinárodní konvence, mezinárodní vládní organizace,
mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace, epistemická společenství.
2) Analýza mezinárodních organizací. Jejich klasifikace podle typu a rozsahu členství,
cílů a pole působnosti. Role a funkce mezinárodních organizací. Institucionální
struktura mezinárodních organizací. Mezinárodní organizace jako politický systém.
3) Teorie mezinárodních režimů. Struktura a funkce režimů. Historický vývoj
mezinárodních režimů.
4) Realistický a neorealistický pohled na institucionalizaci mezinárodních vztahů a
kooperace mezi aktéry.
5) Liberálně-pluralistický pohled na institucionalizaci mezinárodních vztahů a na
kooperaci mezi aktéry.
6) Marxistický a neomarxistický pohled na institucionalizaci mezinárodních vztahů a
na kooperaci mezi aktéry.
7) Konstruktivistický pohled na institucionalizaci mezinárodních vztahů a na
kooperaci mezi aktéry.
8) Historický vývoj mezinárodních kooperativních institucí do druhé světové války.
9) Mezinárodní kooperativní instituce do roku 1989.
10) Mezinárodní kooperativní instituce po studené válce, jejich role v současném
mezinárodněpolitickém uspořádání a možnosti dalšího vývoje.
Doporučená literatura ke zkoušce:
Waisová Šárka: Mezinárodní organizace a režimy, Plzeň, Vydavatelství Aleš Čeněk
2008.
Waisová Šárka: Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě, Praha,
Eurolex Bohemia 2003, pouze strany 19–144.
Hasenclever Andreas, Mayer Peter, Rittberger Volker: Teorie mezinárodních režimů,
Brno, Centrum strategických studií 2005, pouze strany 7–25, 27–44, 81–96 a
127–145.
Literatura k dalšímu studiu:
Archer Clive: International Organizations, Third Edition, London and New York,
Routledge 2001.
Baňouch Hynek, Fedorko Martin (eds.): Mezinárodní organizace, Brno, Mezinárodní
politologický ústav 2000.
Císař Ondřej: Vzniká globální občanská společnost? Nestátní aktéři ve světové
politice, in: Mezinárodní vztahy 4/2003, s. 5–23.
Císař Ondřej, Fiala Petr (eds.): Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy, Brno,
Mezinárodní politologický ústav 2004 (zejména s. 9–26).
Císař Ondřej: Transnacionální politické sítě. Jak mezinárodní instituce ovlivňují
činnost nevládních organizací, Brno, Mezinárodní politologický ústav 2004 (zejména
s. 12–93).
Doyle Michael W: A Liberal View: Preserving and Expanding the Liberal Pacific
Union, in: Hall John A., Paul T. V. (eds.): International Order and the Future of
World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Drulák Petr: Teorie mezinárodních vztahů, Praha, Portál 2003.
Evans Graham, Newham Jeffrey: The Penguin Dictionary of International Relations,
London, Penguin Books 1998.
Garrett
Geoffrey,
Tsebelis
George:
An
Institutional
Critique
Intergovernmentalism, in: International Organization, 2/1996, s. 269–299.
of
Goldmann Kjell: Does Cooperation Inhibit War?, in: Cooperation and Conflict,
25/1990, s. 59–81.
Guzzini Stefano: Constructivism and the Role of Institutions in International
Relations, COPRI Working Paper 38/2002, Copenhagen Peace Research Institute.
Jehlička Petr: Mezinárodní politika životního prostřed. Konflikt mezi integrálním
ekosystémem a fragmentárním systémem států?, in: Mezinárodní vztahy 3/2000, s.
18–35.
Jelínek Petr: Africká unie – integrace reálná nebo deklarativní?, in: Mezinárodní
vztahy 1/2003, s. 52–67.
Karlas Jan: Mezinárodní organizace a přenos moci: pravidla dělby moci v
bezpečnostních organizacích, in: Mezinárodní vztahy, 2/2006, s. 23–48.
Karlas Jan: Současné teorie mezinárodních institucí, in: Mezinárodní vztahy 1/2007,
s. 66–86.
Karlas Jan: Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza, Praha, Karolinum
2008.
Katzenstein Peter J., Keohane Robert O., Krasner Stephen D.: International
Organization and the Study of World Politics, in: International Organization,
4/1998, s. 645–685.
Kennedy Paul, Russett Bruce: Reforming the United Nations, in: Foreign Affairs,
September/October 1995, s. 56–71.
Kratochvíl Petr, Drulák Petr (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů, Praha,
Portál 2009.
Krpec Oldřich: Linie sporu v rámci Světové obchodní organizace – analýza
vybraných problému, in: Mezinárodní vztahy 2/2006, s. 96–119.
Lukáš Ivan: Regionálna integrácia v subsaharskej Afrike. Prípad Juhoafrického
rozvojového společenstva, in: Mezinárodní vztahy, 1/2006, s. 74–93.
Mathews Jessica T.: Power Shift, in: Foreign Affairs, January/February 1997, s. 50–
66.
Mearsheimer John: The False Promise of International Institutions, in: International
Security, 3/1994, s. 5–49.
Ondřej Jan: Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva
ozbrojených konfliktů, Mezinárodní vztahy, 1/2000, s. 29–35.
Ruggie John Gerard: What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism
and the Social Constructivist Challenge, in: International Organization, 4/1998, s.
855–885.
Siegl Erik: Možnosti a limity OBSE při prevenci vnitropolitických konfliktů, in:
Mezinárodní vztahy 1/2001, s. 29–41.
Stevenson Jonathan: Preventing Conflict: The Role of the Bretton Woods
Institutions, Adelphi Paper 336 (October 2000), London, International Institute for
Strategic Studies.
Sunardi Teddy: Mezinárodní trestní soud a jeho předchůdci, Mezinárodní vztahy,
1/2000, s. 36–46.
Waisová Šárka: Teorie mezinárodních režimů, in: Mezinárodní vztahy 2/2002, s. 49–
66.
Zwettlerová Ingrid: Současná institucionální podoba OBSE, in: Mezinárodní vztahy,
2/2001, 33–49.
Periodika: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Politologický časopis,
International Organization, International Studies Quarterly, Review of International
Studies.
Download

Sylabus_Mezinárodní organizace