SMLoUVA o PŘESTUPUHRÁČE
Mateřskýoddí|:
Zastoupený:
Novýoddí|:
FK NovýJičín
Zastoupený:
předsedou- ing..Jiřím
Hrachovcem
1.
je přestuphráče
Předmětemsm|ouvy
oddí|u.
do nového
oddí|u
z mateřského
2'
za přestupby|astanovenadohodouVe výši...',.......,- Kč
Výšeodstupného
v den podpisusm|ouvy.
mateřskému
oddí|u
a budesp|acenanovýmoddí|em
3'
v novémoddí|e
FK NovýJičínse zavazuje,Žev případě,Žese hráčneup|atní
kvalit,budepřednostněnabídnutzpět do bývalého
z důvoduhráčských
......,-Kč,
atoza stejnoučástku
oddí|u
mateřského
jak je uvedenav bodu2.
4.
v FK NovýJičín
a odehrajea|espoň,t0
V případě,Žese hráčuplatní
oddí|u
FK NovýJičínmateřskému
utkánívkategoriimužů
soutěŽních
,uhradí
Kč
.
10'000..
částku
5'
oddí|em
FK NovýJičínse dohod|s mateřským
,Žev případěprodejevýše
jmenovaného
. '.',.' 20 o/o
oddíl'
mateřský
hráče,obdrŽí
částky.
z přestupové
6.
při uzavírání
informacezjištěné
sm|ouvyse zavaz$íudrŽetveškeré
Účastníci
je
sm|ouvyv tajnosti,nezveřejňovat ve vztahuke třetímosobám'
7'
dnemjejíhopodpisu,potvzenímtiskopisu
Tatosmlouvanabýváp|atnosti
je vyhotovena
znichž
přestupu
Ve dvouexemplářích,
hostování.,,
,,ohlášení
jedenobdrží
mateřskýoddí|a druhýnovýoddíl.
8.
projevené
vů|e.
Tatosm|ouvabylauzavřenana základěpravéa svobodné
V
abez výhrads.nísouhlasí.
Před podpisemSe s obsahemřádněseznámi|i
je
rozhodčím
spor,
případě,
z
této
sm|ouvy
že mezistranamivznikne
oprávněnizástupcisvépodpisy.
orgánemAK FAČR'Na důkaztohopřipojují
Za oddí|
dne
V NovémJičíně
ZaFK NovýJičÍn
Download

Smlouva o přestupu hráče.pdf (894379)