AQUATEST a.s.
Divize 24
Geologická 4
152 00 Praha 5
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE
ÚDLICE
Obec s rozšířenou působností: Chomutov
Správce vodního toku: Povodí Ohře, s.p.
Stanovisko správce toku (§ 83, písm. A) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
Dne……………č.j…………..s platností do………
Potvrzení souladu věcné a grafické části povodňového plánu obce
Údlice s povodňovým plánem ORP Chomutov ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb.:
Dne……………č.j…………..s platností do………
Povodňový plán schválil:
Dne……………č.j…………..s platností do………
Praha, 2010
Povodňový plán obce Údlice
AQUATEST a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČ 447 94 843
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
Kód zakázky:
DVT – Seso, č.z. 241090288017
Popis zakázky:
AKTUALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU OBCE ÚDLICE
Pořadové č.:
1
Objednatel:
Severočeské sdružení obcí (SESO)
Velká Hradební 48
4001 Ústí nad Labem
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE
Odpovědný řešitel:
Řešitelský tým:
Ing. Alexandra Vrbová
Ing. Martina Chárová
Ing. Klára Traxmandlová
Ing. Boris Vološ
Mgr. Oldřich Stehlík
David Lanča
Ing. Jiří Vancl
Kontroloval:
Ředitel divize stavební a vodohospodářské projekce
Ing. Vladimír Janečka
Schválil:
Geologický ředitel
Ing. Petr Máša
Za statutární orgán:
Praha, září 2010
Stránka 2 z 58
Místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Výtisk č.:
12345
Povodňový plán obce Údlice
Rozdělovník:
Výtisk č. 1: Obec Údlice
Výtisk č. 2: Severočeské sdružení obcí (CD)
Výtisk č. 3: Městský úřad Chomutov
Výtisk č. 4: AQUATEST a.s.
Stránka 3 z 58
Povodňový plán obce Údlice
OBSAH
1 ÚVODNÍ ČÁST ........................................................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 2 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ ...................................................................................................................... 8 PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD ............................................................................................................. 9 PŘÍSLUŠNÝ POVODŇOVÝ ORGÁN............................................................................................................ 9 PŘÍSLUŠNÉ POVODŇOVÉ KOMISE SOUSEDNÍCH OBCÍ ................................................................................ 10 VĚCNÁ ČÁST ............................................................................................................................ 11 2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ .................................................................................................. 11 2.2 DRUHY A ROZSAH OHROŽENÍ POVODNĚMI ............................................................................................. 13 2.3 POVODŇOVÁ OPATŘENÍ .................................................................................................................... 14 2.3.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (PREVENTIVNÍ) .............................. 14 2.3.2 Opatření za povodně (OPERATIVNÍ) ................................................................................... 15 2.3.3 Opatření po povodni (OBNOVOVACÍ) ................................................................................. 16 2.3.4 Povodňové prohlídky .......................................................................................................... 16 2.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba ........................................................................... 17 2.4 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY............................................................................................................ 19 2.4.1 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek ....................................... 20 2.4.2 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích ............................. 21 2.4.2.1 Zásady vyhlašování stupně povodňové aktivity (SPA) při ledových jevech ................................... 23 2.5 DOKUMENTACE A VYHODNOCENÍ ........................................................................................................ 24 2.5.1 Povodňová kniha ................................................................................................................ 24 2.5.2 Zpráva o povodni ................................................................................................................ 24 3 ORGANIZAČNÍ ČÁST ................................................................................................................ 25 3.1 POVODŇOVÉ ORGÁNY DANÉHO ÚZEMÍ ................................................................................................. 25 3.2 POVODŇOVÁ KOMISE ....................................................................................................................... 26 3.3 ČINNOST A JEDNÁNÍ POVODŇOVÉ KOMISE ............................................................................................. 27 3.3.1 Úkoly členů povodňové komise .......................................................................................... 28 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 Předseda povodňové komise:........................................................................................................ 28 Zástupce předsedy povodňové komise: ........................................................................................ 28 Tajemník povodňové komise: ........................................................................................................ 28 Členové povodňové komise: .......................................................................................................... 28 Sekretariát (zapisovatelka) ............................................................................................................ 28 3.3.2 Hlavní činnost po povodni .................................................................................................. 29 3.4 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY............................................................................................................ 30 3.4.1 1. stupeň ‐ STAV BDĚLOSTI ................................................................................................. 30 3.4.2 2. stupeň ‐ STAV POHOTOVOSTI ......................................................................................... 31 3.4.3 3. stupeň ‐ STAV OHROŽENÍ ............................................................................................... 31 3.5 OPATŘENÍ PŘÍPRAVNÁ ....................................................................................................................... 32 3.6 PRACOVNÍ SKUPINA .......................................................................................................................... 33 3.7 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY .................................................................................................................... 33 3.8 ZPŮSOB VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA ............................................................................... 33 3.9 ZÁCHRANNÉ PRÁCE .......................................................................................................................... 33 3.10 EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO ................................................................................................................ 34 3.11 EVAKUACE OSOB ......................................................................................................................... 34 3.12 ORGANIZACE DOPRAVY ................................................................................................................. 34 3.13 STATUT POVODŇOVÉ KOMISE ......................................................................................................... 34 4 PŘÍLOHY.................................................................................................................................. 38 4.1 PŘÍLOHY VĚCNÉ ČÁSTI ....................................................................................................................... 38 4.1.1 Vzor zápisu do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv ................................................. 38 4.1.2 Správci toků daného území ................................................................................................ 38 4.1.3 Povodňové komise sousedních obcí ................................................................................... 38 Stránka 4 z 58
Povodňový plán obce Údlice
4.2 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI.............................................................................................................. 39 4.2.1 Seznam toků ....................................................................................................................... 39 4.2.2 Vodní díla daného území .................................................................................................... 39 4.2.3 Hlásné profily ..................................................................................................................... 39 4.2.4 Seznam dostupných technických prostředků ...................................................................... 39 4.2.5 Seznam členů pracovní skupiny .......................................................................................... 40 4.2.6 Hlídková a hlásná služba .................................................................................................... 41 4.2.7 Seznam míst, kontrolovaných hlídkovou službou ............................................................... 41 4.2.8 Seznam kritických míst ....................................................................................................... 42 4.2.9 Ohrožené nemovitosti ........................................................................................................ 43 4.2.10 Seznam míst určených k ubytování evakuovaných lidí ....................................................... 50 4.2.11 Důležitá telefonní čísla ....................................................................................................... 51 5 GRAFICKÁ ČÁST ....................................................................................................................... 53 5.1.1 Mapa zájmového území ..................................................................................................... 53 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6 5.1.1.7 5.1.1.8 5.1.1.9 5.1.1.10 5.1.1.11 5.2 Vodohospodářská mapa, 1:50 000 ................................................................................................ 53 Správní členění Ústeckého kraje .................................................................................................... 53 Správní členění ORP Chomutov ..................................................................................................... 53 Správní členění obce Údlice ........................................................................................................... 53 Vodní toky a vodní díla, 1:10 000 .................................................................................................. 53 Hlásné profily, 1:10 000 ................................................................................................................. 53 Kritická místa a místa kontrolovaná hlídkovou službou, Údlice, 1:5 000 ....................................... 53 Kritická místa a místa kontrolovaná hlídkovou službou, Přečaply, 1:5 000 ................................... 53 Ohrožené objekty, Údlice, 1:5 000 ................................................................................................ 53 Ohrožené objekty, Přečaply, 1:5 000 ........................................................................................... 53 Evakuační místa ........................................................................................................................... 53 FOTODOKUMENTACE ........................................................................................................................ 54 Stránka 5 z 58
Povodňový plán obce Údlice
1
Úvodní část
Povodňový plán obce Údlice je souhrn organizačních a technických opatření,
potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a
společnosti a na životním prostředí obce Údlice.
Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.
Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn.
Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně uspořádání
orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou
vyvolat jeho změny.
Tento povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi, který
slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace.
Povodňovým plánem se řeší ochrana území, nemovitostí a staveb. Povodňové plány
menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje
příslušný povodňový orgán na titulní straně povodňového plánu.
Tento povodňový plán se týká 1 vodního toku:
Chomutovka
Povodňový plán se týká těchto částí obce:
Údlice
Přečaply
Použité aktuální předpisy a zpracované podklady:
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), v platném znění
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• MZe + MŽP, Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená
vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000)
• ČHMÚ - odborné pokyny HPPS (hlásná a předpovědní povodňová služba)
• MŽP, Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné
a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 9/2005
• MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č.
7/2000
• TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství - povodňové
plány
• Záplavové území vodního toku Chomutovka, Aquatis a.s., 2004
• Povodňový plán obce Údlice, 2004
• Povodňový plán ORP Chomutov, 2005
Stránka 6 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Seznam použitých zkratek:
CO
ČHP
ČHMÚ
HZS
HZS ÚO
MěÚ
Mze
MŽP
OBT
OPIS HZS
ORP
OÚ
PK
POh
RPP ČHMÚ
Sb.
SčVK
SPA
SÚS
TNV
VHD Povodí
Z.
ZVHS
Stránka 7 z 58
civilní obrana
číslo hydrologického pořadí
Český hydrometeorologický ústav
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor, územní odbor
městský úřad
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
objekt
Operační informační středisko Hasičského záchranného
sboru
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
povodňová komise
Povodí Ohře, s.p.
regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
sbírka zákonů
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
stupeň povodňové aktivity
Správa a údržba silnic, a.s.
odvětvová technická norma vodního hospodářství
vodohospodářský dispečink správce povodí
zákon
Zemědělská vodohospodářská správa
Povodňový plán obce Údlice
1.1 Správci vodních toků
Správním územím obce Údlice protéká 1 významný vodní tok, u kterého připadá
v úvahu nebezpečí povodně. Jedná se o vodní tok Chomutovka.
Správce vodního toku je uveden v tabulce.
Správa vodních toků
č.
Název toku
ČHP
Správce toku
1
Chomutovka
1-13-03-106
Povodí Ohře s.p.
Kontakty:
Povodí Ohře, s.p.
Podnikové ředitelství
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
Povodí Ohře, s.p.
Závod Chomutov
Spořická 4949
430 46 Chomutov
Tel: 474 636 111
Fax: 474 624 200
E-mail: [email protected]
vedoucí: Ing. Petr Vít
Tel: 474 628 308
Fax: 474 629 200
Vodohospodářský dispečink POh
Tel: 474 624 264 nebo 474 624 200
Stránka 8 z 58
Povodňový plán obce Údlice
1.2 Příslušný vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad
Příslušný vodoprávní úřad
MěÚ Chomutov
Odbor stavební úřad a
životní prostředí
Vodoprávní úřad
Adresa
Tel
E-mail
Husovo náměstí
104
43028 Chomutov
474 637 943
474 637 931
[email protected]
[email protected]
1.3 Příslušný povodňový orgán
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před
povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech
příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni,
včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
V období mimo povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•
Orgány obcí
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Krajské úřady
MŽP, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší MV (Ministerstvo vnitra)
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•
Povodňové komise obcí
Povodňové komise obcí s rozšířenou působností
Povodňové komise krajů
Ústřední povodňová komise ČR
Povodňovým orgánem po dobu trvání povodně v katastrálním území obce Údlice je
Povodňová komise obce Údlice, která je zřízena starostou obce k plnění úkolů při ochraně
před povodněmi jako zvláštní orgán obce a jejím předsedou se stává starosta obce. Starosta
obce poté jmenuje další členy povodňové komise obce. Povodňová komise je přímo
podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností - PK ORP Chomutov. Převezmeli při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností - PK ORP
Chomutov provádí povodňová komise obce Údlice opatření podle svých povodňových plánů
v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.
*
Příslušné povodňové orgány na daném území jsou uvedeny v kapitole 3.1
Stránka 9 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílí na ochraně před povodněmi,
jsou:
•
•
•
•
•
•
Pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ
Správci povodí
Správci vodních toků
Vlastníci a správci vodních děl
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně
Hasičské záchranné sbory apod.
Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni oprávněni
vstupovat na cizí pozemky a do objektů za účelem provádění záchranných a
zabezpečovacích prací. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinni pomáhat
povodňovým orgánům na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.
Organizace a občané jsou povinni odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku
velkých vod, a dále jsou povinni umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění
zabezpečovacích a záchranných prací, trpět odstranění staveb, případně jejich částí nebo
porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí apod. a
zúčastnit se podle svých možností těchto prací.
Povodňový orgán nižšího stupně tj. Povodňová komise obce Údlice může požádat
povodňový orgán vyššího stupně tj. Povodňovou komisi ORP Chomutov o převzetí řízení
ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.
1.4 Příslušné povodňové komise sousedních obcí
Proti toku:
• PK Chomutov
Po toku:
• PK Nezabylice
*
Zborovského 4602, 430 01 Chomutov,
ORP Chomutov
č.p.6, 430 01 Nezabylice,
ORP Chomutov
Povodňové komise sousedních obcí jsou uvedeny v příloze 4.1.2
Povodňové orgány (starosta obce, předseda PK) informují o nebezpečí a průběhu
povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou
působností - PK ORP Chomutov.
Stránka 10 z 58
Povodňový plán obce Údlice
2
Věcná část
2.1 Charakteristika zájmového území
Údlice je obec náležící do okresu a ORP Chomutov. Obec leží v údolí při toku
Chomutovka, jihovýchodně od města Chomutov. Území obce se rozkládá na 1 187 ha, které
se nachází v nadmořské výšce 287 m n.m. Ve správním obvodu obce se nachází 2 části:
Údlice a Přečaply. Obec Údlice má 1 099 trvale hlášených obyvatel (k 1.1.2008).
Geomorfologické poměry
Zájmové území je z geomorfologického hlediska součástí provincie Krušnohorská
soustava České vysočiny (III), oblasti Krušnohorská hornatina, celku Krušné hory, podcelku
IIIB – 3b Chomutovsko teplická pánev, okrsku c = Údlická kotlina. Údlická kotlina je kotlinou
nezpevněných terciérních struktur České vysočiny tektonicky a litologicky podmíněnou s
výraznými strukturně podmíněnými tvary. Výplň kotliny tvoří postupně miocénní jíly, písčité
jíly, písky, uhlí, jílovité uhlí (lakustrinní, fluviolakustrinní), pleistocénní spraš a sprašová hlína
(eolická) (složení křemen + příměsi + CaCO3), holocenní aluviální nivy.
Hydrografické poměry
Oblast zájmového území náleží do povodí říčky Chomutovka, číslo hydrologického
pořadí 01–13–03–106. Vodohospodářsky významný tok Chomutovka pramení SSZ od obce
Hory S. Šebestiána v Krušných horách ve výšce 835 m n.m. a ústí zleva do Ohře u
Postoloprt ve výšce 181 m n.m. Plocha povodí činí 160,4 km2, délka toku 45,2 km, průměrný
průtok u ústí je 1,02 m3.s-1.
Klimatické poměry
Zájmové území náleží ke klimatické oblasti MW7 (Quitt E. in Atlas podnebí Česka.
CHMI Praha 2007). Ve starším členění této oblast odpovídá rajon T2 u hranice s rajonem
MT11 (Quitt E.: Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1 - 79, Geografický ústav
ČSAV, Brno 1971), respektive, v méně podrobném členění, okrsek B3 mírně teplý, mírně
vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový do 500 m: (Atlas podnebí ČSR 1960).
Průměrná roční teplota vzduchu v okolí Spořic je 7,6 °C podle měření blízké
klimatické stanice Málkov - Ahníkov. (367 m .n.) z časové řady let 1931 – 1960. Podle
časové řady 1931 – 1960 došlo v oblasti k vzestupu na 7,9 °C. Pro období 1998 - 2009 lze,
podle interpolace základních klimatických stanic v oblasti předpokládat aktuální průměrnou
roční teplotu cca 8,5 °C.
Srážkový úhrn podle stanic Chomutov a Málkov - Ahníkov kolísá mezi – 538 a
497 mm.
Následující tabulky zachycují dlouhodobé průměry teplot a srážek.
Stránka 11 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Přehled teplot (T) pro stanice Málkov – Ahníkov, Kadaň a Karlovy Vary 1931 - 1960
Měsíc
I
T[°C]
Málkov
T[°C]
Kadaň
T[°C]
Karlovy
Vary
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok
-2,9 -2,0 2,9
7,7
12,4
15,9
17,6
16,9
13,3
7,6
2,9
-1,2
7,6
-2,0 -0,9 2,8
8,2
13,2
16,7
18,4
17,6
13,6
8,0
3,6
-0,3
8,2
-2,5 -1,3 2,3
7,3
12,3
15,8
17,4
16,6
12,9
7,7
3,1
-0,6
7,6
Přehled spadlých atmosférických srážek (HSA) pro stanice Málkov – Ahníkov a Chomutov,
1931 - 1960.
Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok
HSA[mm] Málkov
HSA[mm]
Chomutov
33
31
29
32
52
54
67
49
36
45
35
33
497
41
35
32
34
55
59
69
57
36
49
36
35
538
Hydrologické poměry
Následující základní hydrologické údaje pro vodní tok Chomutovka byly převzaty ze
Studie záplavového území; jedná se o data zpracovaná ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem
roku 2003.
Chomutovka - N – leté průtoky (QN)
- profil nad přítokem Hačky – ř. km 23,644
N
1
2
5
10
20
50
100
Třída
QN
8,8
13,7
22,0
29,5
38,0
51,0
62,5
-
Chomutovka - N – leté průtoky (QN)
- profil nad městem Chomutov – ř. km 33,200
N
1
2
5
10
20
50
100
Třída
QN
7,6
11,8
19,0
25,4
32,7
44,0
53,6
-
N - počet let
QN - průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let v m3.s-1
Stránka 12 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Odtokové poměry
Vodní tok Chomutovka pramení v Krušných horách, zhruba 840 metrů nad mořem
2,5 km severozápadně od Hory Svatého Šebestiána v okrese Chomutov. Za Horou Svatého
Šebestiána obrací svůj tok k jihovýchodu a 13 km dlouhým a přes 200 m hlubokým
Bezručovým údolím teče dolů z Krušných hor, které opouští ve městě Chomutov. Protéká
Chomutovem a dál pokračuje k jihovýchodu, mělkým a otevřeným údolím v bezlesé krajině.
Teče mimo jiné přes Údlice, Velemyšleves, Bitozeves a Postoloprty, za nimiž ústí v
nadmořské výšce 181 m zleva do Ohře.
V roce 2006 bylo pro vodní tok Chomutovka vyhlášeno záplavové území v úseku ř.
km 0,000 až 37,000. Podkladem pro stanovení záplavového území byla „Studie záplavového
území toku Chomutovka“, zpracovaná společností Aquatis a.s. v roce 2005. Záplavová
území byla stanovena pro návrhové průtoky Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu území.
Chomutovka protéká obcí Údlice v upraveném korytě, které je pro průtok Q100
kapacitní pouze v jižní části k.ú. Údlice, v úseku od mostu v blízkosti Dvořákovy ulice (ř. km
26,521) až k hranici s k.ú. Přečáply (ř. km 25,70). V horním úseku dochází při Q100
k rozsáhlému rozlivu, kterým bude ohrožena na pravém břehu zástavba v ulici „Kamenná
cesta“ a na levém břehu dojde k zaplavení Integrované střední školy, ulice Chomutovská až
k zemědělskému podniku Rašelina a.s. Čistírna odpadních vod, která se nachází na levém
břehu v těsné blízkosti Chomutovky, nebude průtokem Q100 ohrožena, protože je umístěna
ve zvýšené terénní úrovni stejně tak jako zástavba podél Chomutovské ulice v severní části
k.ú. Údlice. V části obce k.ú. Přečaply způsobí rozliv vody při průtoku Q100 silniční most (ř.
km 24,880). Podél silnice jsou vybudovány odvodňovací příkopy, které primárně způsobí
rozliv vody na pravý i levý břeh. V Přečaplech budou ohroženy nemovitosti, které se
nacházejí nad silničním mostem po obou březích.
Kritická místa a místa nutné kontroly jsou shrnuty v příloze 4.2.7 a 4.2.8. Zhodnocení
ohrožených objektů po vybřežení toku Chomutovka v povodňovém úseku vyplývá
z terénního šetření a z posouzení záplavového území. Ohrožené objekty jsou uvedeny
v příloze č. 4.2.9.
Ohrožující objekty je nutné kontrolovat z důvodů možného zřícení a snížení tak
průtočného profilu toku a následným povodňovým škodám. Ohrožující objekty jsou uvedeny
v příloze 4.2.10.
2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi
Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně
dochází k zaplavení území při soustředném odtoku srážkových vod.
Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami
nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, např. poruchou vodního díla,
která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na
vodním díle (zvláštní povodeň).
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a
končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom
případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen
druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla
směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného
územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň,
rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.
Stránka 13 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:
-
dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci,
déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
Povodně, které se mohou vyskytnout v podmínkách obce Údlice, lze rozdělit na několik
hlavních typů:
Přirozená povodeň
• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci
s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejčastěji na podhorských
tocích, nabývají na intenzitě v nížinných úsecích velkých toků.
• Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se
zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na
středních, méně pak na velkých tocích.
• Letní povodně způsobené krátkodobými, avšak intenzivními srážkami.
Zasahují relativně malá území. Mohou se vyskytovat zejména na malých tocích
s katastrofálními důsledky nebo v kombinaci s letní povodní způsobenou
dlouhotrvajícími regionálními dešti.
• Zimní povodně způsobené ledovými jevy na malých tocích při relativně malých
průtocích. Vyskytují se na úsecích toků náchylných k tvorbě ledových valů, které
brání rovnoměrnému odtoku, nebo tam, kde není tekoucí voda.
Zvláštní povodně
Povodeň způsobená zvláštními vlivy, tj. situace, jež může nastat při stavbě, nebo
provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu (vodní nádrže, přehrážky
na malých tocích a hráze rybníků apod.).
Na území obce Údlice se nevyskytují vodní díla, která by mohla představovat
nebezpečí zvláštní povodně.
2.3 Povodňová opatření
Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí
povodně a operativní opatření, prováděná v době povodně. Základní a předvídatelná
opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní
opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.
2.3.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (PREVENTIVNÍ)
a)
b)
c)
d)
stanovení záplavových území,
vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
povodňové plány,
povodňové prohlídky,
Stránka 14 z 58
Povodňový plán obce Údlice
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
organizační a technická příprava,
vytváření hmotných povodňových rezerv,
vyklízení záplavových území,
příprava účastníků povodňové ochrany,
činnost předpovědní povodňové služby,
činnost hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně,
zřízení a činnost hlídkové služby,
evidenční a dokumentační práce.
Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při
ochraně před povodněmi:
a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů)
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně, s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej odbornému stanovisku
správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a
zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu,
zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce
využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a
povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a
fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných
občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují
náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zajišťují rozsah a výši povodňových škod,
zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu povodňovému orgánu
obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
2.3.2 Opatření za povodně (OPERATIVNÍ)
a)
b)
c)
d)
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
povodňové zabezpečovací práce,
povodňové záchranné práce,
zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní
doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.)
Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to
zejména:
Stránka 15 z 58
Povodňový plán obce Údlice
1) odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty)
znemožňujících plynulý odtok vody,
2) ruzbrušování ledových celin a zácp na vodním toku,
3) ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování
břehových nátrží,
4) opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
5) opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
6) provizorní uzavírání protržených hrází,
7) instalace protipovodňových zábran,
8) opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
9) opatření k omezení znečištěné vody,
10) opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a
vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na
příkaz povodňových orgánů.
Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně,
musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku
nebo v celém povodí.
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická organizační opatření prováděná za
povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území k záchraně životů a
majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně
nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.
Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo
hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové
orgány.
Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními
účastníky ochrany před povodněmi.
2.3.3 Opatření po povodni (OBNOVOVACÍ)
Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po
povodni.
a)
b)
c)
d)
e)
dokumentační práce,
vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
vyhodnocení účinnosti přijatých opatření,
návrhy na úpravu povodňových opatření.
Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou
výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi,
jakož i investice vyvolané povodněmi.
2.3.4 Povodňové prohlídky
Účelem povodňových prohlídek je zjišťování, zda na vodních tocích, vodních dílech a
v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Stránka 16 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových
plánů, a to nejméně jednou ročně - před obdobím jarního tání (zpravidla březen).
Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků,
staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou
způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci
výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např.
fotografie). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou
k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné
plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají
další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.
Povodňovou prohlídku obstarává člen povodňové komise – viz kapitola 3.2, kterého
určí předseda PK. Ten pak podá písemnou zprávu o stavu vodních toků a vodních dílech na
území obce Údlice.
Zaměření povodňových prohlídek:
•
•
•
•
•
stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také stromů a
keřů v korytech;
přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území
nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je
stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma,
seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo
území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod.; které by mohly
způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni;
umístění plotů a ohrad všech druhů;
plovoucí objekty a jejich zajištění.
2.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba
Hlavním účelem předpovědní povodňové služby je informovat povodňové orgány a
ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně a o dalším nebezpečném
vývoji.
1) Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další
účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším
nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a
vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných
profilech.
Tuto službu zajišťuje Centrální prognózní pracoviště Českého hydrometeorologického
ústavu (dále jen ČHMÚ) v Praze, popř. ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem ve
spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře s.p. a správci dalších
vodních toků.
2) Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro
varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po
vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o
Stránka 17 z 58
Povodňový plán obce Údlice
vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení
vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.
potřebná
k jejímu
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány
pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci
ochrany před povodněmi.
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě
potřeby hlídkovou službu především z řad občanů.
*
Seznam členů hlídkové služby je uveden v příloze 4.2.6
Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního
uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly,
stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci,
odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu.
*
Hlídková služba sleduje stav na místech uvedených v příloze 4.2.7
Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic - hlásných
profilů. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.
Hlásné profily na tocích jsou rozděleny do tří kategorií:
• základní hlásné profily - kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo
Povodí. Jde o profily na významných vodních tocích. Informace z nich jsou
nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni.
• doplňkové hlásné profily - kategorie B, zřizované krajskými úřady a provozované
místně příslušnými obcemi. Jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před
povodněmi na regionální (krajské) úrovni.
• pomocné hlásné profily - kategorie C, provozované účelově obcemi, nebo
vlastníky ohrožených nemovitostí.
*
Seznam hlásných profilů daného území je uveden v příloze 4.2.3
Hlásné profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Profily kategorie C
mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvořit základ místních varovných
systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat
varování obyvatelstvu zejména při přívalových srážkách a povodních na malých tocích. Tyto
místní systémy lze doplňovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek.
Hlásné profily kategorie C jsou provozovány obcí, které hlásný profil slouží, při
nebezpečí povodně a za povodně dle potřeby.
Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení z lokálních automatických výstražných
systémů zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně na vyžádání na
příslušný úřad obce s rozšířenou působností a na OPIS HZS kraje (OPIS - Operační
informační středisko).
Jako minimální četnost pozorování v hlásných profilech se ukládá:
• Při dosažení 1. SPA 2x denně, počátek tohoto pozorování bude na základě
upozornění předpovědní služby (ČHMÚ Ústí nad Labem) nebo podle intenzity a
trvání srážek.
Stránka 18 z 58
Povodňový plán obce Údlice
• Při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 3x denně.
• Při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA častěji podle potřeby nebo požadavku
povodňových orgánů.
2.4 Stupně povodňové aktivity
Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na
vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeném
v příslušném povodňovém plánu.
Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím
nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:
1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti (1.SPA)
2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (2.SPA)
3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení (3.SPA)
*
SPA v dané oblasti jsou uvedeny v kapitole 3.4
PRVNÍ STUPEŇ (stav bdělosti) - nastává (nevyhlašuje se) při nebezpečí přirozené
povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou
pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Při dosažení 1. SPA
zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění
mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně a předpokládá se
zpravidla zahájení činnosti hlídkové a hlásné služby.
Za nebezpečí povodně se považuje:
a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby,
b) náhlé tání sněhové pokrývky,
c) srážky větší intenzity,
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,
e) dosažení určitého stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného
v povodňových plánech,
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska vodního
díla,
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění
nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu
stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
DRUHÝ STUPEŇ (stav pohotovosti) - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené
povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných
jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové
orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na
zabezpečovací práce. Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle
povodňového plánu.
Za nebezpečí povodně se považuje:
a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného
v povodňových plánech,
Stránka 19 z 58
Povodňový plán obce Údlice
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití
z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta
již rozlévá a může způsobit škody,
d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně
vlivem ledových bariér,
e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle
hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu,
f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které
vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které může být dosažen stav
odpovídající druhému stupni povodňové aktivity ve vybraném hlásném profilu.
TŘETÍ STUPEŇ (stav ohrožení) - se vyhlašuje při nebezpečí škod většího rozsahu,
ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických
hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně
se zahájením nouzových opatření, provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné
práce nebo evakuace.
DRUHÝ A TŘETÍ SPA vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové
orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo
průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové
služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další
skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání
povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém
plánu a vyšší povodňový orgán.
Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou
obsažené v povodňovém plánu.
Pomocí stupňů povodňové aktivity se vyjadřuje v přiměřené míře i riziko povodňového
nebezpečí způsobeného ledovými jevy na tocích. Pokud ledové jevy za dané situace
neznamenají přímé nebezpečí vzniku povodně, avšak způsobují jiné mimořádné potíže
(zamrzání konstrukcí vodohospodářských děl, ohrožení odběrů vody atd.) vyhlašuje Povodí
Ohře s.p. stupně protiledové aktivity. Při vyhlášení těchto stupňů se neaktivizují povodňové
orgány ani ostatní účastníci ochrany před povodněmi.
2.4.1 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek
Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch
toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí
povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi
příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.
V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající
stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí.
Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky
v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).
Při velmi nasyceném povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30 - denní
vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20 mm srážek.
Naopak při nenasyceném povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být
například dosažen 2. SPA ani při 80 mm.
Stránka 20 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Pro orientační odhad jsou rozlišeny limitní hodnoty pro povodí nenasycené a pro
povodí nasycené.
Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.
Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních
bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou
kulminací.
Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále uvedené limitní
hodnoty vztaženy k 24 - hodinovým úhrnům srážek.
Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat
informace o prokazatelně spadlých srážkách.
Je třeba si také uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým
průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30 - denního průtoku až po 2 - letý průtok.
Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních
tocích.
2.4.2 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích
Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje
průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody.
Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy, kdy voda téměř běžně lokálně
dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na krátkém úseku toku, avšak v určitých
případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.
S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také mrazů. V období tání je
vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.
Ledové povodně v období mrazu
V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše
nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá.
Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří na tocích s malou
hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří
dnový led nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do
shluků a vyplave na hladinu, kde se postupně tvoří ledová kaše. Na hladině pak
zaznamenáváme chod ledové kaše.
Toky s dnovým ledem
V tocích, kde je kamenité, štěrkopískové nebo balvanovité dno a větší rychlost vody se
tvoří na počátku mrazového období především dnový led. Dno se pokrývá ledem, tloušťka
ledu se postupně zvětšuje a dno se zvyšuje. Led se na dně neukládá rovnoměrně a nemusí
pokrývat plošně celé dno. V korytech s proměnlivou hloubkou se ukládá především na
vyvýšených místech a tvoří ledové prahy, které fungují jako rostoucí pevné jezy.
Spolu s dnovým ledem se většinou tvoří i břehový led. Břehový led se pomalu rozšiřuje
a není-li koryto příliš široké, hladina po několika dnech mrazů zamrzne. Koryta, u kterých
dnový led vytvořil vysoké ledové prahy, zamrzají postupně. Nejdříve zamrznou úseky
s malým sklonem a to rozšiřováním břehového ledu.
Zvětšením hloubky a poklesem rychlosti vody se v korytě již netvoří jen dnový led, ale
také ledová kaše. Ledová kaše vytváří na hladině koberec, který promrzne v pevnou
Stránka 21 z 58
Povodňový plán obce Údlice
pokrývku. Pokrývka se postupně rozšiřuje proti vodě, hladina stoupne a voda se vylévá na
pokrývku a namrzá na ní.
Zamrznutím koryta voda ztratí přechlazení a nepatrně se oteplí, tím se vytvoří
podmínky pro uvolnění dnového ledu a pokles hladiny. Pokrývka se většinou propadne a
začne se na ní vylévat voda, která na ní namrzá. Výsledkem je extrémně zaledněné koryto,
které má velmi malou průtočnou kapacitu a v případě rychlého oteplení a zvýšení průtoku
dochází k ledové povodni.
Dnový led se uvolňuje od dna při nepatrném zvýšení teploty vody nad 0 0C. Toto
nepatrné zvýšení teploty v krátkém úseku toku vyvolává například intenzivnější sluneční svit,
a to i v době mrazu. Uvolnění dnového ledu velké tloušťky vyvolává průtokovou vlnu
spojenou s transportem ledové hmoty. Vlna se rychle pohybuje dolů po toku, protrhává
ledové nápěchy a jiná nakupení ledu a vody a prudce se zvětšuje.
Toky s chodem ledové kaše
Za velkého průtoku ledové kaše nebo tříště dojde po určité transportní vzdálenosti
k ucpání hladiny kaší. Na takto vzniklé překážce na hladině se zachytává přitékající led.
Další postup závisí na hloubce a rychlosti vody. Při malé rychlosti se ledová kaše kupí před
překážkou a nastává rozšiřování pokrývky proti vodě. Při velké rychlosti vody je přitékající
kaše strhávána pod pokrývku, kde se usazuje. Tím zmenšuje průtočný profil a vzdouvá vodu.
Zvýšením hladiny poklesne rychlost vody a ledová kaše se bude opět hromadit směrem proti
proudu do doby, než se dostane do místa větších rychlostí vody a nastane opět strhávání
kaše pod led. Zmenší se průtočný profil, vzduje vodu a celý cyklus se opakuje a tvoří ledový
nápěch.
Ledové nápěchy dosahují různé mocnosti,délky a trvání. Všechny parametry závisí na
množství a vlastnostech ledové kaše, na hydraulických parametrech, úseku toku a na
průtoku.
Pokud ledový nápěch vzdouvá vodu tak, že se začne vylévat z koryta, způsobuje
ledovou povodeň v období mrazů. Také odchod dnového ledu končí obvykle utvořením
ledového nápěchu.
Ledové povodně v období tání
Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a
představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě
rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými
srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije.
Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.
V úsecích toku, kde je převážně jen ledová pokrývka, přivodí proudící voda v období
tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu - vznikají ledové zácpy.
První zácpy na horním toku jsou malé, prolomením se vytvoří vlna, která při postupu
rozrušuje celistvou pokrývku a tlačí před sebou vzniklé kry, pohyb ledu se zastaví a vznikne
nová zácpa.
Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a
všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku.
Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo
průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je mnohem
menší než jednoletá voda. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za
relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.
Stránka 22 z 58
Povodňový plán obce Údlice
2.4.2.1
Zásady vyhlašování stupně povodňové aktivity (SPA) při ledových jevech
2.4.2.1.1 Vyhlašování SPA v období mrazů
S příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a
v tocích s větším sklonem dna a rychlosti vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně
ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů
nebezpečí.
Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislou ledovou
pokrývkou a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.
Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše,
množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny.
S rozvojem břehového ledu a ledové pokrývky produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14
dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led téměř
neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy.
U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové
období.
S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při
prohlídce toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové
nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení
stupňů povodňové aktivity.
1. SPA - BDĚLOST - nastává při zjištění chodu ledové kaše.
2. SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového
nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.
3. SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje, pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení
a vznik větších škod.
2.4.2.1.2 Vyhlašování SPA v období tání
Rozsáhlé zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí
se stává akutní s příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.
1. SPA - BDĚLOST - nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. V případě
extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém
zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit
jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je nutné učinit opatření. Extrémní
zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné
mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.
2. SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje na počátku odchodu ledu nebo při nebezpečí
chodu ledu. Vyhlašuje ho povodňový orgán na návrh správce toku. Odchod ledu začíná
většinou na horním toku a postupuje směrem dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje
množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější.
K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.
3. SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje při nebezpečí chodu ledu a tvorbě ledových zácp,
zvláště pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí
škody.
Stránka 23 z 58
Povodňový plán obce Údlice
2.5 Dokumentace a vyhodnocení
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu
povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti
škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.
Jde zejména o:
• záznamy v povodňové knize,
• průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků,
• průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících
průběh povodně,
• označování nejvýše dosažené hladiny vody,
• zaměřování a zakreslování zátopy,
• monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,
• fotografické snímky a filmové záznamy,
• účelové terénní šetření a průzkumy,
• vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.
2.5.1 Povodňová kniha
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci
ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých
povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:
• doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
• doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby
odeslání,
• datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA,
• datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
• popis provedených opatření,
• výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelky. Ty jsou
povinny každý zápis podepsat.
Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv
v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se
přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena (viz příloha 4.1.1).
2.5.2 Zpráva o povodni
Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které došlo k překročení 2. nebo 3. SPA,
došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce.
Zpráva obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti
provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh
opatření na odstranění následků povodně.
Stránka 24 z 58
Povodňový plán obce Údlice
3
Organizační část
3.1 Povodňové orgány daného území
V období mimo povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•
Obecní úřad Údlice
Městský úřad Chomutov
Krajský úřad Ústeckého kraje
MŽP, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší MV (Ministerstvo vnitra)
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•
•
•
•
Povodňová komise obce Údlice
Povodňová komise ORP Chomutov
Povodňová komise Ústeckého kraje
Ústřední povodňová komise ČR
Ostatní účastníci povodňové ochrany
Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu obce Údlice, kteří se
podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:
• Správce povodí - Povodí Ohře s.p.
• Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně
Pro účely povodňového plánu se za ostatní účastníky ochrany před povodněmi
považují:
•
•
•
•
•
•
ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov
Policie ČR
Záchranná služba
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou
mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků ochrany
před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni
postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.
Stránka 25 z 58
Povodňový plán obce Údlice
3.2 Povodňová komise
PK obce Údlice
Jméno
Pracoviště
Pevné
spojení
Mobilní
spojení
Ing. Miloš Pavlík
OÚ Údlice
474 667 271
606 602 731
místostarosta,
Miroslava
Dřízhalová
OÚ Údlice
604 183 788
Člen
Viktor Dvořák
OÚ Údlice
771 880 794
Člen
Milan Brůha
OÚ Údlice
736 144 683
Funkce, jméno
Předseda,
starosta,
Místopředseda,
Adresa bydliště
Stanoviště: OÚ Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
E-mail: [email protected]
PK ORP Chomutov
Pevné spojení
Funkce
Jméno
Pracovní pozice
Adresa
Fax
předseda
Řápková Ivana , Mgr. Ing.
místopředseda
Klouda Martin
náměstek primátora
místopředseda
Sojka Theodor , Ing.
Tajemník
místopředseda
Zeman Monika, Ing.
ved. odboru SÚaŽP
1. zástupce předsedy
Řehák Jan , Ing.
Náměstek primátora
tajemník
Taibr Libor
tel:
474 637 210
fax:
474 652 778
tel:
474 637 220
tel:
474 637 240
fax:
474 637 242
tel:
474 637 940
tel:
474 637 230
fax:
474 652 778
tel:
474 637 931
fax:
474 637 913
Primátorka
pracovník pro vodní
hospodářství OSÚaŽP
Nám. 1. máje 1
Zborovská 4602 , Chomutov
Zborovská 4602
Husovo nám. 104, Comutov
Nám. 1. máje 1
Husovo nám. 104, Chomutov
zástupce tajemníka
Hanzíková Hana, Bc.
pracovník pro vodní
hospodářství MM Chomutov
tel:
474 637 942
Husovo nám. 104, Comutov
člen
Fiala Václav , Ing.
ved.kanc. tajemníka
tel:
474 652 783
Zborovská 4602, Chomutov
člen
Klesík Vladimír
Jednotka dobr. hasičů
tel:
474 686 206
Mýtná 2003, Chomutov
tel:
474 651 4389
fax:
474 651 444
člen
Koblížek Zbyněk , Ing.
Stránka 26 z 58
Ředitel TS města
Chomutova
Nám.1.máje 89, Chomutov
Povodňový plán obce Údlice
člen
Rathouský Bedřich , Ing.
tel:
474 637 270
fax:
474 637 269
ved. odboru dopravy a SČ
Zborovská 4602, Chomutov
člen
Staněk Petr
ZástupcePovodí Ohře s.p.
tel:
474 636 111
Spořická 4949
člen
Šulc Vít, Ing. Bc.
ředitel Městské policie
tel:
474 637 459
Chelčického 155, Chomutov
tiskový mluvčí
Schönová Šárka, Mgr.
tisková mluvčí
tel:
474 637 433
Nám. 1. máje 1, Chomutov
474 637 936
Hájková Veronika , Ing.
pracovník pro zemědělství a
ZPF
tel:
zapisovatel(ka)
fax:
474 637 913
tel:
474 637 937
fax:
474 637 913
tel:
474 637 130
fax:
474 652 777
tel:
474 637 311
zapisovatel(ka)
Karešová Zdeňka, Bc.
zapisovatel(ka)
zapisovatel(ka)
Purchartová Jarka
Tonová Miroslava
pravovník pro odpadové
hospodářství
pracovník informačního
servisu
referent OKT MMCH
Husovo nám. 104, Comutov
Husovo nám. 104, Chomutov
Zborovská 4602, Chomutov
Zborovská 4602 , Chomutov
3.3 Činnost a jednání povodňové komise
Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a
Statutem Povodňové komise obce Údlice.
• Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace,
jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání
organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním
ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního
podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové
komise Ústeckého kraje.
• Sídlem komise je Obecní úřad Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice. Jednání se však
může dle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.
• Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30.11. běžného
roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření,
zejména:
- stav povodňového plánu správního obvodu povodňové komise,
- organizační a technická připravenost, včetně spojení,
- podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,
- vyhodnocení činnosti v uplynulém období.
• V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA
- přebírá informace od hlásného systému a předpovědní služby,
- vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA,
- posuzuje účinnost přijatých opatření,
- koordinuje zabezpečovací a záchranné práce,
- vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob,
- dokumentuje a dokladuje průběh povodně.
• Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.
• Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit
neodkladná opatření.
Stránka 27 z 58
Povodňový plán obce Údlice
3.3.1 Úkoly členů povodňové komise
3.3.1.1 Předseda povodňové komise:
• Vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity.
• Zodpovídá za činnost, práci a plnění úkolů celé komise, za včasné vykonání všech
opatření uvedených v povodňovém plánu, za včasné zpracování a doplnění
povodňového plánu, za řádné zajištění hlásné služby, vykonávání hlídkové služby
a povodňových hlídek.
• Dle potřeby svolává povodňovou komisi a pracovní skupinu.
• Vypracovává návrhy a podklady pro zasedání komise.
• Zodpovídá za trvalé spojení komise dle povodňového plánu.
• Zodpovídá za informování a varování obyvatel, organizací a firem obce Údlice.
• Zodpovídá za aktualizaci povodňového plánu (1x za rok).
• Schvaluje a předává zprávu o povodni.
3.3.1.2 Zástupce předsedy povodňové komise:
• Za nepřítomnosti předsedy povodňové komise přebírá veškerou činnost a
zodpovídá za splnění všech uložených úkolů předsedovi povodňové komise.
• Vede písemnosti v povodňové knize.
• Řídí členy skupiny a má trvalý přehled o povodňové situaci na katastru obce
Údlice.
• V případě dosažení limitních hodnot vyhlašuje se souhlasem předsedy povodňové
komise stupně povodňové aktivity (pohotovost, ohrožení).
• Podílí se na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení při evakuaci
obyvatel.
• Plní ostatní úkoly uložené předsedou povodňové komise.
3.3.1.3 Tajemník povodňové komise:
• Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba,
ČHMÚ, správce toku).
• Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
• Oznamuje změny povodňového plánu.
• Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
• Zajišťuje zpracování zprávy po povodních.
3.3.1.4 Členové povodňové komise:
• Jsou podřízeni předsedovi komise.
• Plní uložené úkoly.
3.3.1.5 Sekretariát (zapisovatelka)
Není členem PK
• Udržuje spojení se členy PK obce Údlice a ostatními spolupracujícími orgány.
Stránka 28 z 58
Povodňový plán obce Údlice
• Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
• Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro
PK.
• Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
• Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení.
• Plní ostatní uložené úkoly.
3.3.2 Hlavní činnost po povodni
1) Po poklesu (opadnutí) velké vody odvolá Povodňová komise obce Údlice 3. a 2. SPA
(stejným způsobem jako v předchozích případech dochází k vyrozumívání
právnických a fyzických osob).
2) Zajistit silniční spojení.
3) Při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na
zdraví a bezpečnost.
4) Odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH obce (popř. požádat o pomoc sousední sbory
dobrovolných hasičů).
5) V případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“
elektroinstalaci nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k
elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než
bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem.
6) Revize rozvodu plynu v zatopených nemovitostech a objektech.
7) Provedení dokumentačních prací způsobených škod a vzhledu po povodni
(fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody).
8) Zahájit odstraňování škod, odvoz odpadu a provedení dezinfekce všech zaplavených
prostor.
9) Provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní na majetku obce
Údlice.
10) Překontrolovat průchodnost odtokové kanalizace, uvolnit, vyčistit zanesené
kanalizační vpusti.
11) Zajistit vysoušecí techniku.
12) Zajistit ostrahu vytopených nemovitostí.
13) Vyžádat si kontrolu statiků.
14) Připravit zpracování zprávy o povodni, zprávu předložit nadřízenému orgánu do
jednoho měsíce.
Stránka 29 z 58
Povodňový plán obce Údlice
3.4 Stupně povodňové aktivity
Stupně povodňové aktivity (SPA) se v obci Údlice vyhlašují na základě dosažení
směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy v hlásném profilu C – Údlice na vodním
toku Chomutovka na lávce u zahrádkářské kolonie – na ř. km 28,072, na které jsou
vyznačeny (viz příloha 5.2).
1. Stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti)……………… 134 cm
2. Stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti)………… 170 cm
3. Stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení)…………….. 207 cm
2. a 3. SPA pro území obce Údlice vyhlašuje a odvolává Povodňová komise obce
Údlice.
Stupně povodňové aktivity
Vyhlášení SPA
Nadmořská výška (m n.m.)
Průtok (m3/s)
1. SPA = 134 cm
302,92
8,35
2. SPA = 170 cm
303,28
11,2
3. SPA = 207 cm
303,65
15,0
V současné době jsou na lávce u zahrádkářské kolonie (ř. km 28,072) vyznačeny
pouze dva stupně povodňové aktivity – druhý a třetí SPA. Navíc se jedná o vodní stavy,
které byly pro vyhlašování povodňového nebezpečí stanoveny v době před úpravou koryta
vodního toku Chomutovka.
Výše zmíněné stupně povodňové aktivity byly stanoveny na základě terénního
průzkumu a posouzení kapacity stávajícího upraveného koryta Chomutovky. První stupeň
povodňové aktivity byl stanoven v úrovni přechodu stavebního opevnění na vegetační, což
odpovídá stávajícímu druhému stupni povodňové aktivity. Vyznačení vodních stavů
odpovídajících jednotlivým stupňům povodňové aktivity bude na pravobřežním pilíři lávky u
zahrádkářské kolonie obnoveno.
3.4.1 1. stupeň - STAV BDĚLOSTI
Nastává při vodním stavu 134 cm na vodočtu profilu C – Údlice na vodním toku
Chomutovka na lávce u zahrádkářské kolonie – na ř. km 28,072 a od této hladiny je stav
vody hlášen denně.
Činnosti při vyhlášení 1. SPA:
• svolání povodňové komise, posouzení vzniklé situace, sledování vývoje
povodňové situace a vydání úkolů - zajistí předseda povodňové komise,
• zahájení činnosti hlásné a hlídkové služby,
• bude se nejméně 2x denně podávat hlášení o stavu vodní hladiny prostřednictvím
určeného pracovníka povodňové komise obce,
• členové PK jsou povinni sdělit předsedovi příp. tajemníkovi komise svoji
dosažitelnost, zejména v mimopracovní době,
• sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků, ČHMÚ, správce toku,
Stránka 30 z 58
Povodňový plán obce Údlice
• navázat spojení se sousedními povodňovými komisemi, informovat se vzájemně o
vzniklé situaci,
• prostudovat povodňový plán,
• připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti,
• navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a
materiál,
• prověřit provozuschopnost nářadí a nástrojů,
• doplnit PHM do vozidel techniky, která bude používána, prověřit náhradní zdroj el.
energie,
• provádění povodňových zabezpečovacích prací,
• vedou se záznamy v povodňové knize.
*
Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8
3.4.2 2. stupeň - STAV POHOTOVOSTI
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev,
avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám, a to při vodním stavu 170 cm na vodočtu
profilu C – Údlice na vodním toku Chomutovka na lávce u zahrádkářské kolonie – na ř. km
28,072 (od této hodnoty je stav vody hlášen 3x denně).
Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se
do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění
průběhu povodně podle povodňového plánu.
Činnost při vyhlášení 2. SPA:
• informovat obyvatele ohrožených nemovitostí o hrozícím nebezpečí - viz příloha
4.2.9,
• povodňová komise je v nepřetržitém kontaktu s Povodňovou komisí obce
s rozšířenou působností – PK ORP Chomutov,
• povinnost informovat obce níže položené o hrozícím nebezpečí – PK Nezabylice,
• nepřetržitě sledovat vývoj situace,
• pro varování použít - sirénu a místní rozhlas,
• trvají povinnosti hlídkové služby,
• uvedení sil a technických prostředků do stavu pohotovosti,
• veškerá přijatá hlášení a uložená opatření zapsat do povodňové knihy,
• informovat nadřízenou povodňovou komisi o provedených opatřeních,
• řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanů (starší, imobilní, nemocní občané),
• v případě potřeby se vyzvou občané a organizace k plnění všeobecných povinností
při ochraně před povodněmi.
*
Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8
3.4.3 3. stupeň - STAV OHROŽENÍ
Je vyhlašován a odvoláván Povodňovou komisí obce Údlice v případě vzniku škod
většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území mimo koryto nebo při
Stránka 31 z 58
Povodňový plán obce Údlice
dosažení kritických hodnot sledovaných jevů. Podle potřeby se provádějí zabezpečovací,
případně záchranné práce.
Je vyhlášen při vodním stavu 207 cm na vodočtu profilu C – Údlice na vodním toku
Chomutovka na lávce u zahrádkářské kolonie – na ř. km 28,072 (od této hodnoty je stav
vody hlášen každou hodinu). Při zvyšující se tendenci jsou občané vyzváni, aby se připravili
na evakuaci, postupovali podle individuálních povodňových plánů a zabezpečili svůj majetek
proti hrozícím škodám.
Činnost při vyhlášení 3. SPA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
předseda vyhlásí stav ohrožení,
povodňová komise zasedá trvale na svém pracovišti,
provádějí se zabezpečovací práce,
podle stavu a situace ohrožení se provádí záchranné a evakuační práce obyvatel
ohrožených nemovitostí - viz příloha 4.2.9,
pečuje se o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu,
monitorovat stav na hlásných profilech,
zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin,
hlásná služba podává hlášení 3x i vícekrát denně, podle potřeby nebo požadavků
povodňového orgánu,
zajistit odtah vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území,
předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami (ropné látky, produkty,
barvy, hnojiva atd.) - informovat občany místním rozhlasem,
poskytovat průběžně informace obyvatelstvu,
povinnost informovat obce níže položené o stavu situace - obec Nezabylice a obec
s rozšířenou působností - Chomutov,
vedou se záznamy v povodňové knize,
pořizuje se fotodokumentace, popř. videozáznam.
*
Kontrolují se všechna kritická místa uvedená v příloze 4.2.8
V případě potřeby širších vztahů vyhlašuje 2. a 3. stupeň Povodňová komise v obce
s rozšířenou působností, tj. město Chomutov.
Jednotlivé stupně povodňové aktivity se postupně odvolávají, jestliže pominula
rozhodná situace a jestliže voda, která zaplavila území, byla v převážné míře odvedena do
vodních koryt a byla učiněna potřebná opatření k zamezení vzniku škod.
3.5 Opatření přípravná
Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.
• Zpracování povodňového plánu - zodpovídá: starosta obce.
• Potvrzování souladu s povodňového plánu - zodpovídá: Obecní úřad Údlice,
termín: průběžně.
• Prověření a aktualizace povodňového plánu - zodpovídá: starosta obce,
termín: minimálně 1x za rok.
Stránka 32 z 58
Povodňový plán obce Údlice
• Ověření spojení na členy Povodňové komise - zodpovídá: starosta obce,
termín: každoročně v červnu a říjnu.
• Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu
před povodněmi - zodpovídá: místostarosta, správci vodních toků, vlastníci
vodních děl a nemovitostí,
termín: 1x ročně.
• Povodňové prohlídky - zodpovídá: místostarosta obce, správci vodních toků,
vlastníci vodních děl a nemovitostí,
termín: dle povodňových plánů, min. 1x za rok.
3.6 Pracovní skupina
Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK a
s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky
obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové
komise.
*
Seznam členů pracovní skupiny je uveden v příloze 4.2.5
3.7 Technické prostředky
Jde o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění
následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.
*
Seznam dostupných technických prostředků je uveden v příloze 4.2.4.
3.8 Způsob varování a informování obyvatelstva
Příkaz k varování obyvatelstva před povodní vydává předseda povodňové komise
nebo jeho zástupce. V obci Údlice se obyvatelstvo informuje spuštěním sirény.
O průběhu povodně se mohou občané informovat zde:
• Obecní úřad obce Údlice
• Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz
• Webové stránky Povodí Ohře, s.p. www.poh.cz
• Teletext ČT1 str. 182 a 183
• Teletext TV Nova str. 193
• Vysílání Českého rozhlasu a České televize.
3.9 Záchranné práce
• Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele
pracovní skupiny, členové pracovní skupiny viz. příloha 4.2.5.
Stránka 33 z 58
Povodňový plán obce Údlice
• Pracovní skupina zajišťuje pomoc při záchraně osob, majetku. Zajištění odtoku
vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné pomoci od
ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)
3.10 Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení
přirozenou povodní značného rozsahu a v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní
povodně.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo
musí být označeno jménem a adresou vlastníka.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná
voda, vše na 2 - 3 dny.
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
• Léky, toaletní papír a hygienické potřeby.
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
• Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.
3.11 Evakuace osob
Vyhlášení a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených OBT provádí a
organizuje předseda PK na návrh členů PK a na základě konkrétně vzniklé situace. Evakuaci
z ohrožených objektů provádí majitelé ohrožených nemovitostí.
*
Ohrožené nemovitosti jsou uvedeny v příloze 4.2.9
*
Evakuační místa jsou uvedena v příloze 4.2.10
3.12 Organizace dopravy
Na základě podnětů PK obce Údlice a podle konkrétní situace, kdy se určité části silnic
stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, rozhodne
jako příslušný silniční správní úřad odbor dopravy MěÚ Chomutov v souladu s platnými
právními předpisy o vedení objížďky. Opatření provádí v součinnosti s povodňovou komisí
obce s rozšířenou působností Chomutov.
3.13 Statut povodňové komise
Čl. 1
Základní ustanovení
a) Povodňová komise obce ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je
Stránka 34 z 58
Povodňový plán obce Údlice
povodňovým orgánem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním obvodu
obce.
b) Komise je zřízena starostou města, který je zároveň jejím předsedou. (§ 78 odst.1
z. č. 254/2001 Sb.)
c) Další členy jmenuje starosta ze zaměstnanců Obecního úřadu obce Údlice a ze
zástupců orgánů a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé
k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi (§ 78 odst.1
z. č. 254/2001 Sb.)
d) Komise v případě potřeby spolupracuje s povodňovými komisemi sousedních
správních obvodů.
e) Komise je podřízena Povodňové komisi ORP Chomutov a Povodňové komisi
Ústeckého kraje. (§ 78 odst. 2 z. č. 254/2001 Sb.)
f) Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo životního prostředí České
republiky, v době povodně pak Ústřední povodňová komise. (§ 77 odst.2 a 3 z.
č.254/2001 Sb.)
Čl. 2
Činnost komise
Komise řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi ve svém územním
obvodu v době povodní:
a) Vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby usměrňuje, koordinuje a
řídí činnost všech místních složek a organizaci, fyzických a právnických osob,
jejichž působnosti se dotýkají protipovodňová opatření ve svém správním území.
b) V době povodně může činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných
povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit
dotčené osoby.
c) V době řízení ochrany před povodněmi ve svém správním obvodu a výkonu
dozoru nad ní, předkládá povodňovému orgánu ORP Chomutov zprávy o situaci a
škodách, spolu s návrhy na nutná opatření k zabránění jejich opakování.
d) V případě, že vlastními silami není nadále schopna ochranu před povodněmi
zajistit, požádá o převzetí této činnosti Povodňovou komisi ORP Chomutov.
e) Po předání ochrany před povodněmi Povodňové komisi ORP Chomutov zůstává
Povodňová komise obce Údlice dále činná, provádí ve své územní působnosti
opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s Povodňovou komisí ORP
Chomutov nebo podle jejích pokynů.
f) Projednává povodňový plán včetně jeho změn a doplňků.
Čl. 3
Složení komise
1)
2)
3)
4)
5)
Komise má 4 členy, kterými jsou předseda, zástupce předsedy a další členové.
Předsedou komise je starosta obce Údlice, Ing. Miloš Pavlík.
Zástupce předsedy je místostarosta obce Údlice, Miroslava Dřízhalová.
Dalšími členy komise jsou: Viktor Dvořák a Milan Brůha.
Členství v komisi končí zrušením funkce, odvoláním předsedou, popřípadě
ukončením pracovního nebo služebního poměru.
6) V případě vážných důvodů může být pro práci v komisi delegován jiný
zaměstnanec orgánu nebo právnické osoby, a to na dobu určitou. Tento zástupce
se musí před zahájením své práce v komisi prokázat písemným zmocněním
Stránka 35 z 58
Povodňový plán obce Údlice
s rozhodovací pravomocí a pověřením hlasovat, podepsaným vedoucím
pracovníkem příslušného orgánu, případně zastupovaným členem komise.
Čl. 4
Předseda komise
a) Řídí práci komise.
b) Jmenuje a odvolává členy komise.
c) Informuje podle potřeby ostatní orgány o vývoji povodňové situace a o
provedených opatřeních.
d) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může činit neodkladná opatření a taková opatření
předkládá komisi ke schválení.
e) V případě potřeby svolává komisi.
f) Rozhoduje o tom, zda budou na jednání komise pozváni experti a hosté.
g) Podepisuje rozhodnutí komise.
h) Schvaluje výši odměny expertům, pokud na ni vznikl nárok podle článku č. 7
tohoto statutu.
i) V případě nepřítomnosti předsedy komise vykonává jeho funkci zástupce,
případně jiný pověřený člen.
Čl. 5
Externí spolupráce
1) Komise může přizvat ke spolupráci zástupce dalších orgánů státní správy,
případně experty.
2) K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi
způsobenými, může komise v období, kdy vykonává svoji činnost, vyžadovat
v rozsahu, který je stanoven platnými právními předpisy, pomoc policie, armády a
ostatních orgánů, organizací a občanů.
Čl. 6
Jednání komise
1) Komise se schází k projednání potřebných opatření podle okamžité potřeby a
podle aktuální povodňové situace, rovněž i mimo období povodní k projednání
organizačních změn a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před
povodněmi.
2) Schůze komise svolává předseda
• na žádost povodňové komise ORP Chomutov a povodňové
komise Ústeckého kraje,
• z vlastní iniciativy,
• na žádost některého ze členů komise.
3) Všichni členové komise mají právo a povinnost aktivně se podílet na jednání
komise a při plnění všech úkolů vzájemně spolupracují.
4) Komise je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů
s hlasem rozhodujícím.
5) O přijetí doporučení, návrhů či záměrů rozhoduje komise nadpoloviční většinou
hlasů členů s hlasem rozhodujícím.
6) Hlasování probíhá aklamací pod řízením předsedy, nebo jím pověřeného člena
komise. Zasedání komise je neveřejné.
7) Komise ze svého jednání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje:
termín jednání, program, účast a závěry jednání.
Stránka 36 z 58
Povodňový plán obce Údlice
8) Sídlem komise je Obecní úřad Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice. V případě
potřeby může být jednání svoláno na jiné místo.
Čl. 7
Náklady na činnost a odměny
1) Náklady na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu obce Údlice.
2) Členové komise nemají ve výkonu funkce nárok na odměnu.
3) Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy expertům, kteří nejsou
zaměstnanci veřejné správy, za práci, kterou vykonávají formou veřejné zakázky
nebo na základě dohody o provedení práce, vykonávané mimo pracovní poměr.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Statut Povodňové komise obce Údlice nabývá platnost dnem schválení
předsedou komise.
Ing. Miloš Pavlík
Starosta obce a předseda PK
Stránka 37 z 58
Povodňový plán obce Údlice
4
Přílohy
4.1 Přílohy věcné části
4.1.1 Vzor zápisu do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv
Datum a
Evid.
čas přijetí
číslo
zprávy
Odesílatel
zprávy
01/98
8/7/1998
p. Nováková
02/98
8/8/1998
Ing. Kotyza
03/98
02/99
Název a
obsah
zprávy
Datum a čas
odeslání
zprávy,
způsob
odeslání
Komu byla
zpráva
odeslána
Kdo
zprávu
přijal
Podpis
osoby,
která
zprávu
zapsala
7. 8. 1998
telefonem
dispečer
POH
p. Sedlák
8. 8. 1998
telefonem
Ing. Nový
Ing. Nový
přerušení
kanalizace
mezi
šachtou
objektu a
hl.řádem
není
obsluha
bagru
4.1.2 Správci toků daného území
Správa vodních toků
č.
Název toku
ČHP
Správce toku
1
Chomutovka
1-13-03-106
Povodí Ohře s.p.
4.1.3 Povodňové komise sousedních obcí
PK obce Nezabylice
Funkce
Předseda,
starosta
Jméno
Pracoviště
Pevné spojení
Marcela
Jarošová
OÚ Nezabylice
474 667 135
Stanoviště: OÚ Nezabylice, Č.p.: 6, 430 01 Nezabylice
Fax: -, e-mail: [email protected]
Stránka 38 z 58
Mobilní
spojení
Adresa
bydliště
Povodňový plán obce Údlice
4.2 Přílohy organizační části
4.2.1 Seznam toků
Seznam vodních toků
č.
Název toku
ČHP
Délka toku
1
Chomutovka
1-13-03-106
46.032 km
4.2.2 Vodní díla daného území
Na území obce Údlice se významnější vodní díla nevyskytují.
4.2.3 Hlásné profily
Hlásné profily na území obce Údlice
č.
Název
Tok – ř. km
Popis hlásného profilu
1
C - Údlice
Chomutovka –
28,072
Hlásný profil kategorie C, na pravém břehu u
zahrádkářské kolonie
Hlásné profily mimo území obce Údlice
č.
Název
Tok – ř. km
Popis hlásného profilu
1
A - Louny
Ohře - 54,30
Hlásný profil kategorie A, u loutkového divadla na
pravém břehu
4.2.4 Seznam dostupných technických prostředků
Technické prostředky
Technika
Počet
Osobní auto
1
Multikára
1
NA AVIA
3
Vysokozdvih
1
Traktor + vlek
2
Nákladní auto
6
Traktor
1
Vysokozdvih
2
Traktor + vlek
1
Autocisterna
2
Mobilní přívěs
2
Stacionární nádrž
2
Nákladní auto
1
Nakladač
1
Ruční motorová pila
1
Stránka 39 z 58
Organizace
Kontakt
OÚ Údlice - Ing. Miloš Pavlík
604 602 731
Vaigl a syn s.r.o. - Roman Vaigl
474 667 263
ORDOS Luftungstechnik - Michal
Ordoš
474 667 220, 447 667 181
Milan Brůha
736 144 683
ČOV Údlice - pan Šobáň
724 131 795, 474 667 158
KOBRA s.r.o. - Milan Studený
606 575 819, 474 667 138
Povodňový plán obce Údlice
Nákladní auto
1
Vysokozdvih
1
Ruční motorová pila
2
Osobní auto
1
Nakladač
1
Osobní auto
1
Nákladní auto
1
Tranzit
4
Nakladač
1
Traktor + vlek
3
Nákladní auto
1
Osobní auto
2
PILA JOPERO s.r.o. - Robert Dávid
777 337 572, 474 668 522
RAŠELINA a.s. - pan Šálka
602 442 944, 474 667 270
Obchodní akademie, Střední odborná
škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková
organizace; vlastník - Ústecký kraj
731 576 659, 474 616 200
Autoškola S + S Údlice - Pavel Smitka
602 171 790
4.2.5 Seznam členů pracovní skupiny
Pracovní skupina
Jméno
Stránka 40 z 58
Telefon
Adresa bydliště
Povodňový plán obce Údlice
4.2.6 Hlídková a hlásná služba
Hlídková služba
Jméno
Telefon
Adresa bydliště
Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné
profily hlásí hlídková služba povodňové komisi obce Údlice. PK obce Údlice potom hlásí
zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní podle povodňového plánů nejbližším ohroženým
obcím dále po toku a na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který informuje
příslušné OPIS HZS KR, příslušný krajský úřad, RPP ČHMÚ a VHD Povodí.
Hlásná služba
Funkce
Jméno
Předseda PK,
Ing. Miloš Pavlík
starosta,
Místopředseda PK,
místostarosta,
Miroslava Dřízhalová
Telefon
Adresa bydliště
474 667 231
606 602 731
604 183 788
4.2.7 Seznam míst, kontrolovaných hlídkovou službou
Místa kontrolovaná hlídkovou službou
Část obce
Vodní tok
Přečaply
ř. km
Popis kontrolovaného místa
24.88
Silniční most Přečaply, šířka 13.9 m
26.521
Lávka Údlice, šířka 1.6 m
26.618
Silniční most Údlice, šířka 7.15 m
26.888
Lávka Údlice, šířka 1.95 m
27.409
Lávka Údlice, šířka 0.6 m
27.9
Lávka Údlice, šířka 0.9 m
Chomutovka
Údlice
Stránka 41 z 58
Povodňový plán obce Údlice
4.2.8 Seznam kritických míst
Kritická místa
Část obce
Vodní tok
Přečaply
ř. km
Popis kritického místa
24.88
Silniční most Přečaply, šířka 13.9 m, možnost
zachycení spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
26.521
Lávka Údlice, šířka 1.6 m, možnost zachycení
spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
26.618
Silniční most Údlice, šířka 7.15 m, možnost
zachycení spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
26.888
Lávka Údlice, šířka 1.95 m, možnost zachycení
spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
27.409
Lávka Údlice, šířka 0.6 m, možnost zachycení
spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
27.9
Lávka Údlice, šířka 0.9 m, možnost zachycení
spláví a vzdutím hladiny ohrožení OBT
Chomutovka
Údlice
Stránka 42 z 58
Povodňový plán obce Údlice
4.2.9 Ohrožené nemovitosti
Ohrožené objekty při Q100
Část
obce
Údlice
Údlice
Vodní tok
Chomutovka
Chomutovka
č.p.
ř. km
Vlastník
Adresa vlastníka
Popis
ohrožených
objektů
74
27.85
Petr Protiva
Mjr. Šulce 3871/15,
Chomutov, 430 01
stavba pro
rodinnou rekreaci
387
27.13
Rašelina a.s.
Na Pískách 488,
Soběslav, Soběslav II,
392 18
zemědělský
podnik
250
27.02
Karel Krejčí
Chomutovská 357,
Údlice, 431 41
rodinný dům
252
26.97
Petr Sedláček
Zahradní 5194,
Chomutov, 430 04
objekt občanské
vybavenosti
319
27.02
Detmers Objekt - Plan
GmbH s.r.o.
Blatenská 1720/58,
Chomutov, 430 01
průmyslový
podnik
367
27.06
Pavla Votápková
Chomutovská 367,
Údlice, 431 41
228
27.04
301
27.01
345
26.97
366
26.96
232
348
Údlice
Chomutovka
Stránka 43 z 58
Rostislav Hájek
Jana Hájková
Ing. Aleš Schilberger
Jarmila Schilbergerová
Rostislav Kotrba
Marta Kotrbová
357
26.9
164
26.81
Chomutovská 345,
Údlice, 431 41
Chomutovská 366,
Údlice, 431 41
Markéta Vlasová
Chomutovská 232,
Údlice, 431 41
Jiří Vlas
Chomutovská 232,
Údlice, 431 41
Miluše Müllerová
Pionýrů 1097, Kadaň,
432 01
Hana Šidlochová
Chomutovská 348,
Údlice, 431 41
Ladislav Vígh
Chomutovská 358,
Údlice, 431 41
26.91
26.9
Chomutovská 301,
Údlice, 431 41
Pavel Kučera
26.93
358
Krušnohorská 1657,
Jirkov, 431 11
Karel Krejčí
Dagmar Krejčová
Jiří Lejsek
Jiřina Lejsková
Chomutovská 357,
Údlice, 431 41
Chomutovská 164,
Údlice, 431 41
RD
RD
Povodňový plán obce Údlice
Údlice
Údlice
Chomutovská 218,
Údlice, 431 41
26.8
219
26.79
231
26.78
220
26.77
221
26.76
Jitka Žišková
Chomutovská 221,
Údlice, 431 41
253
26.79
Karel Moravčík
Chomutovská 253,
Údlice, 431 41
141
26.74
Alena Jelínková
Chomutovská 141,
Údlice, 431 41
121
26.73
Chomutovka
Věra Holečková
Martin Šmucr
Jiří Tůma
Jana Tůmová
Jiří Zítek
Jaroslava Zítková
Ivan Novotný
Dana Novotná
Chomutovská 219,
Údlice, 431 41
Chomutovská 231,
Údlice, 431 41
Chomutovská 220,
Údlice, 431 41
Chomutovská 121,
Údlice, 431 41
120
26.72
Alena Dlouhá
Chomutovská 120,
Údlice, 431 41
214
26.72
Jaroslava Houzarová
Chomutovská 214,
Údlice, 431 41
213
26.71
Jaroslav Kotrba
Chomutovská 213,
Údlice, 431 41
123
26.7
Jaroslav Vavrinec
Marie Vavrincová
119
26.69
Obchodní akademie,
Střední odborná škola
gastronomie a Střední
odborné učiliště,
Chomutov, příspěvková
organizace; vlastník Ústecký kraj
118
26.63
Obec Údlice
127
26.61
143
26.6
Chomutovka
Stránka 44 z 58
Václav Holeček
218
128
26.59
155
26.57
Jiří Jelínek
Ivana Jelínková
Zdeněk Bartoš
Karel Formáček
Miroslav Formáček
Emilie Češková
Ing. Miloslav Staněk
RD
Chomutovská 123,
Údlice, 431 41
Černovická 2901,
Chomutov, 430 03
stavba
občanského
vybavení
Náměstí 12, Údlice,
431 41
stavba
občanského
vybavení
Máchova 127, Údlice,
431 41
Máchova 143, Údlice,
431 41
Máchova 143, Údlice,
431 41
Máchova 155, Údlice,
431 41
RD
Povodňový plán obce Údlice
Údlice
Údlice
Chomutovka
zemědělská
stavba
Černovická 2901,
Chomutov, 430 03
stavba
občanského
vybavení
Jirkovská 116, Údlice,
431 41
RD
Blahuňov 34, Místo,
Blahuňov, 430 01
zemědělská
stavba
Smetanova 110, Údlice,
431 41
RD
Ivana Sojková
Jirkovská 118, Údlice,
431 41
RD
26.59
Vladimíra Neumanová
Smetanova 241, Údlice,
431 41
RD
113
26.59
Štefan Válovčan
Zahradní 5182,
Chomutov, 430 04
RD
347
26.57
Smetanova 347, Údlice,
431 41
RD
93
26.55
Smetanova 93, Údlice,
431 41
RD
92
26.52
Smetanova 92, Údlice,
431 41
RD
86
26.52
Dvořákova 86, Údlice,
431 41
RD
87
26.51
Smetanova 87, Údlice,
431 41
RD
146
26.51
Jaroslav Řeháček
Smetanova 146, Údlice,
431 41
RD
88
26.5
Eva Řeháčková
Smetanova 88, Údlice,
431 41
RD
349
26.42
Kamenná 5109,
Chomutov, 430 04
RD
90
26.41
Smetanova 90, Údlice,
431 41
RD
340
27.14
Kamenná Cesta 340,
Údlice, 431 41
RD
26.57
1
26.53
116
26.66
115
26.63
110
26.61
112
26.6
241
Chomutovka
Stránka 45 z 58
ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO CHOMUTOV
v likvidaci
Obchodní akademie,
Střední odborná škola
gastronomie a Střední
odborné učiliště,
Chomutov, příspěvková
organizace; vlastník Ústecký kraj
Josef Hubínek
Zámecká 2, Údlice,
431 41
2
Marie Hubínková
Petr Katrev
Lubomír Bouše
Lucie Boušová
Iveta Krejčová
Josef Říha
Ján Sojka
Ľubica Sojková
Josef Lancoš
Lenka Lancošová
Jiří Chloupek
Daniela Chloupková
Eduard Střelec
Svatoslava Střelcová
Jaroslav Bureš
Jana Burešová
Martin Hakl
Marie Haklová
Dana Miltnerová
Povodňový plán obce Údlice
Údlice
Chomutovka
199
26.97
TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA SOKOL
ÚDLICE
Revoluční 35, Údlice,
431 41
bytovka
372
26.93
Monika Chloupková
Kamenná cesta 372,
Údlice, 431 41
RD
200
26.93
Kamenná Cesta 200,
Údlice, 431 41
RD
201
Stránka 46 z 58
MUDr. Ota Hilšer
Zborovská 4602,
Chomutov, 430 01
MUDr. Milada Hilšerová
Smetanova 1748/7,
Chomutov, 430 01
26.93
RD
26.93
Renata Rybářová
Kamenná Cesta 203,
Údlice, 431 41
RD
202
26.93
Milan Nedbálek
Kamenná Cesta 202,
Údlice, 431 41
RD
368
26.89
Kamenná Cesta 368,
Údlice, 431 41
RD
369
26.89
Kamenná Cesta 369,
Údlice, 431 41
RD
371
Chomutovka
Zdeňka Rennerová
203
370
Údlice
Emil Renner
373
26.89
26.89
Zdeněk Hradecký
Drahomíra Hradecká
Jiří Stupka
Tamara Stupková
Petr Škrábal
Kamenná Cesta 370,
Údlice, 431 41
Dagmar Škrábalová
Kamenná Cesta 370,
Údlice, 431 41
Lada Škrábalová
Golovinova 1345,
Kadaň, 432 01
Petr Blín
Anna Blínová
Miloslava Kremlíková
Údolí Kamenice 184,
Tanvald, 468 41
Lenka Neubertová
Zdeňka Štěpánka
3973/2, Chomutov, 430
01
26.89
374
26.89
375
26.89
376
26.89
377
26.89
Kamenná cesta 371,
Údlice, 431 41
Václav Šulc
Věra Šulcová
Pavel Paganik
Jaroslava Paganiková
Josef Zástava
Gizela Zástavová
Pavel Rogl
Iveta Roglová
Kamenná cesta 374,
Údlice, 431 41
Kamenná Cesta 375,
Údlice, 431 41
Kamenná cesta 376,
Údlice, 431 41
Kamenná Cesta 377,
Údlice, 431 41
RD
Povodňový plán obce Údlice
Údlice
378
26.89
Vladimír Mrzílek
Kamenná Cesta 378,
Údlice, 431 41
379
26.89
Vlastislav Stryja
Kamenná Cesta 379,
Údlice, 431 41
380
26.89
381
26.89
382
26.89
Chomutovka
383
384
Údlice
Chomutovka
Stránka 47 z 58
26.89
Jaromír Novotný
Marie Novotná
Pavel Voborník
Marie Voborníková
Jan Fencl
Danuše Fenclová
Kamenná Cesta 380,
Údlice, 431 41
Kamenná Cesta 381,
Údlice, 431 41
Kamenná cesta 382,
Údlice, 431 41
Jiřina Fillingerová
Kamenná cesta 383,
Údlice, 431 41
Andrea Bártová
Jana Švermy 501,
Jirkov, 431 11
Bohuslava Lukácsová
Kamenná Cesta 384,
Údlice, 431 41
26.89
336
26.87
Blanka Machátová
Kamenná Cesta 336,
Údlice, 431 41
337
26.87
Luděk Vyhlas
Kamenná Cesta 337,
Údlice, 431 41
341
26.87
Vlasta Šimůnková
Kamenná Cesta 341,
Údlice, 431 41
342
26.87
Roman Pislcejk
Dřínovská 4580,
Chomutov, 430 04
335
26.86
Eva Kratochvílová
Kamenná Cesta 335,
Údlice, 431 41
334
26.86
338
Milan Říha
Vlastimila Říhová
Kamenná Cesta 334,
Údlice, 431 41
Tomáš Gordon
Do Zátiší 1468/20,
Cheb, 350 02
Hana Gordonová
Kamenná Cesta 338,
Údlice, 431 41
26.86
339
26.86
Jaroslav Kohout
Kamenná Cesta 339,
Údlice, 431 41
330
26.82
Zdeněk Václavík
Kamenná Cesta 330,
Údlice, 431 41
329
26.82
328
26.82
Ing. Jan Maloch
Marie Malochová
Jaroslav Chudý
Anna Chudá
RD
Kamenná Cesta 329,
Údlice, 431 41
Kamenná cesta 328,
Údlice, 431 41
RD
Povodňový plán obce Údlice
327
26.82
Mgr. Miroslava Cenková
Kamenná Cesta 327,
Údlice, 431 41
326
26.82
Vladimír Karlík
Kamenná Cesta 326,
Údlice, 431 41
325
26.82
Ladislav Tlášek
Kamenná Cesta 325,
Údlice, 431 41
322
26.82
Olga Pittnerová
Kamenná cesta 322,
Údlice, 431 41
314
26.8
Antonín Václavík
Kamenná Cesta 314,
Údlice, 431 41
313
26.8
Karel Pěnkava
Kamenná Cesta 313,
Údlice, 431 41
Zdeněk Kovařík
Kamenná cesta 316,
Údlice, 431 41
Lenka Kučerová
Kamenná cesta 315,
Údlice, 431 41
Zdeněk Kovařík
Kamenná cesta 316,
Údlice, 431 41
315
Údlice
Chomutovka
26.8
316
26.8
317
26.8
318
26.8
320
26.8
Jindřich Kolda
Olga Koldová
Milan Daniš
Jaroslava Danišová
Vladimír Havránek
RD
Kamenná Cesta 317,
Údlice, 431 41
Kamenná Cesta 318,
Údlice, 431 41
Kamenná Cesta 320,
Údlice, 431 41
Karel Hubínek
Věra Hubínková
Lázeňská 365, Údlice,
431 41
Hana Krupková
365
26.64
Jiří Šulc
Jaroslav Zítek
Marta Zítková
Údlice
Dvořákova 98, Údlice,
431 41
209
26.64
Obec Údlice
Náměstí 12, Údlice,
431 41
102
26.64
Josef Novotný
Lázeňská 102, Údlice,
431 41
101
26.64
Josef Novotný
Lázeňská 101, Údlice,
431 41
109
26.61
Hana Reineltová
Čechova 3908/28,
Chomutov, 430 01
Chomutovka
Stránka 48 z 58
Budihostice 21, Chržín,
Budihostice, 273 24
objekt občanské
vybavenosti +
bytová jednotka
RD
Povodňový plán obce Údlice
108
107
99
154
Údlice
Přečaply
Chomutovka
26.61
Miroslav Zaspal
Stromovka 4711,
Chomutov, 430 01
Jaroslav Jelínek
Lázeňská 107, Údlice,
431 41
Ivana Jelínková
Palackého 3953,
Chomutov, 430 01
Karel Kochlöffel
Studentská 1265,
Jirkov, 431 11
Stanislava Kochlöffelová
Dvořákova 99, Údlice,
431 41
Jana Schwarzová
Kundratická 4596,
Chomutov, 430 04
Jaroslav Jelínek
Lázeňská 107, Údlice,
431 41
Ivana Jelínková
Palackého 3953,
Chomutov, 430 01
26.61
26.61
26.55
97
26.55
98
26.55
95
26.52
186
26.52
187
26.52
11
25.07
7
24.96
8
24.95
Václav Nedvěd
Marie Nedvědová
Jaroslav Zítek
Marta Zítková
Róza Chloupková
Miroslav Šulyok
Zdenka Šulyoková
Alexandr Šulyok
Věra Šulyoková
Svatopluk Čech
Dvořákova 97, Údlice,
431 41
Dvořákova 98, Údlice,
431 41
RD
Dvořákova 95, Údlice,
431 41
Dvořákova 186, Údlice,
431 41
Dvořákova 187, Údlice,
431 41
Borová 5136,
Chomutov, 430 04
objekt k bydlení
Viliam Eliáš
Přečaply 7, Údlice,
Přečaply, 430 01
objekt k bydlení
Hana Veselá
Přečaply 8, Údlice,
Přečaply, 430 01
objekt k bydlení
Přečaply 5, Údlice,
Přečaply, 430 01
objekt k bydlení
Jaroslava Čechová
Jiří Šeda
Chomutovka
5
24.92
Ivana Šedová
Rozálie Šedová
83
Stránka 49 z 58
Jaroslava Horvátová
Erbenova 3570,
Chomutov, 430 03
Jan Kolarik
Přečaply 97, Údlice,
Přečaply, 430 01
24.92
objekt k bydlení
Povodňový plán obce Údlice
Roman Srbecký
1
24.9
Václav Srbecký
Hana Srbecká
Přečaply 1, Údlice,
Přečaply, 430 01
Vítězslava Nezvala
2538/32, Most, 434 01
zemědělská
stavba
4.2.10 Seznam míst určených k ubytování evakuovaných lidí
Evakuační místa
Místo
Adresa
Motorest Na Seníku
Nezabylice 34, 430 01 Nezabylice
Top Motel U Seníku
Nezabylice 20, 430 01 Nezabylice
ZŠ Údlice
Stará čtvrť 363
431 41 Údlice
ČSCH Údlice
Jirkovská 118
431 41 Údlice
Stránka 50 z 58
Kontakt
Gustav Klíma
474 668 168
Václav Kopřiva
774 640 413, 474 667 291
Mgr. Alena Pytláková
736 472 835, 474 667 293
Jiří Stupka
724 757 406
Povodňový plán obce Údlice
4.2.11 Důležitá telefonní čísla
Spojení na důležité orgány a organizace
Organizace
Telefonní číslo
Jednotné číslo tísňového volání (SOS)
OPIS Ústeckého kraje
112
950 431 013
Zdravotnická záchranná služba
ZZS Ústeckého kraje
ZZS oblastní středisko Chomutov
ZZS výjezdové stanoviště Chomutov
Nemocnice Chomutov
KHS Ústeckého kraje pracoviště Chomutov
Krajská veterinární správa Ústeckého kraje
KVS pobočka Chomutov
155
475 234 111
474 447 405
474 447 405
474 447 111
477 755 310
475 541 133
474 628 274
Hasičský záchranný sbor
HZS Ústeckého kraje
HZS územní odbor Chomutov
HZS požární stanice Chomutov
SDH Spořice
150
950 430 011
950 421 011
950 421 011
606 490 649
POLICIE
Policie - územní odbor Chomutov
158
974 433 111
PK Ústeckého kraje
PK ORP Chomutov
PK Nezabylice
475 657 111
474 637 111
474 667 135
PORUCHY
ELETRICKÝ PROUD (ČEZ Distribuce)
Severočeská energetika
PLYN (RWE)
VODA (SčVK)
SčVK OZ Ústí nad Labem
840 850 860, 840 840 840,
415 710 500,800 900 666
1239, 840 113 355
800 111 111
417 808 111, 726 828 111
Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ (Ústí n.L.)
Povodí Ohře s. p. vodohospodářský dispečink
Povodí Ohře s. p. závod Chomutov
ZVHS, pracoviště Ústí N/L
ČIŽP Ústí N/L (odd. ochrany vod/havarijní služba)
472 706 046, 472 706 051
474 624 264, 474 624 200, 474 628 306
474 628 308
475 211 540, 475 201 753
475 500 181, 606 659 785
Josef Paclt-PATOK, havarijní dispečink
Dekonta a.s.
415 696 143, 601 294 825
312 283 801, 602 686 622
Stránka 51 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Spojení na příjemce hlášení
Název
organizace
OPIS HZS
Ústeckého kraje
PK ORP
Chomutov
ČHMÚ
předpovědní
pracoviště Ústí
nad Labem
VHD Povodí
Ohře s.p.
Chomutov
Vodoprávní úřad
Chomutov
Telefon
E-mail
Web
/950 431 008
[email protected]
www.hzsoul.cz
[email protected]
http://www.chomutovmesto.cz
[email protected]
www.chmi.cz/ul
[email protected]
www.poh.cz
[email protected]
[email protected]
http://www.chomutovmesto.cz
[email protected]
www.poh.cz
112
150
950 431 013
474 637 210
474 637 111
724 179 634
/474 652 777
472 706 051
472 706 046
/472 771 814
474 624 264
606 757 472
474 636 306
/474 624 200
474 637 943
/474 652 777
474 637 931
Povodí Ohře
474 628 308
závod Chomutov
Stránka 52 z 58
Mobil/fax
474 636 111
/474 629 200
Povodňový plán obce Údlice
5
Grafická část
5.1.1 Mapa zájmového území
5.1.1.1 Vodohospodářská mapa, 1:50 000
5.1.1.2 Správní členění Ústeckého kraje
5.1.1.3 Správní členění ORP Chomutov
5.1.1.4 Správní členění obce Údlice
5.1.1.5 Vodní toky a vodní díla, 1:10 000
5.1.1.6 Hlásné profily, 1:10 000
5.1.1.7 Kritická místa a místa kontrolovaná hlídkovou službou, Údlice, 1:5 000
5.1.1.8 Kritická místa a místa kontrolovaná hlídkovou službou, Přečaply, 1:5 000
5.1.1.9 Ohrožené objekty, Údlice, 1:5 000
5.1.1.10 Ohrožené objekty, Přečaply, 1:5 000
5.1.1.11 Evakuační místa
Stránka 53 z 58
Povodňový plán obce Údlice
5.2 Fotodokumentace
Foto č. 1 – Lávka u zahrádkářské kolonie, hlásný profil C (pohled proti vodě), ř.km 28,072
Foto č. 2 – Lávka u zahrádkářské kolonie, hlásný profil C (pohled proti vodě), ř.km 28,072
Stránka 54 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Foto č. 3 – Silniční most v Údlicích, ulice Lázeňská, ř.km 26,618
Foto č. 4 – Silniční most v Údlicích, ulice Lázeňská (pohled po vodě), ř.km 26,618
Stránka 55 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Foto č. 5 – Lávka v Údlicích, ulice Dvořákova, ř.km 26,521
Foto č. 6 – Lávka v Údlicích, ulice Dvořákova, ř.km 26,521
Stránka 56 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Foto č. 7 – Lávka v Údlicích, ř.km 26,888
Foto č. 8 – Lávka v Údlicích, ř.km 26,888
Stránka 57 z 58
Povodňový plán obce Údlice
Foto č. 9 – Silniční most Přečaply, ř.km 24,88
Foto č. 10 – Silniční most Přečaply, ř.km 24,88
Stránka 58 z 58
Download

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE - Povodňový informační systém