Workshop na téma
diverzifikace vysokého
školství:
Role a charakteristiky
profesně zaměřeného
terciárního vzdělávání
Společná akce IPN KREDO
a Sdružení profesního
terciárního vzdělávání
18. června 2014
www.kredo.reformy-msmt.cz
NÁRODNÍ
SOUSTAVA/RÁMEC
KVALIFIKACÍ
ZAKOTVENÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
SEMINÁŘ IPN KREDO
PRAHA, 18.6. 2014
•
Zákonem daný registr kvalifikací
•
Vývoj urychlený systémovými projekty MŠMT
•
Naplnění akcentů na transparentnost, kvalitu a zapojení relevantních
partnerů
•
Platforma pro spolupráci zaměstnavatelů a vzdělavatelů - SR
•
Podpora dostupnosti kvalifikací a celoživotního učení v ČR
•
Od počátku vytvářena jako národní rámec odborných kvalifikací
•
Osm úrovní kvalifikací popsaných schválenými deskriptory
Rámcová charakteristika NSK
Rozvoj a implementace NSK,
(NSK2)
Aktuální informace,
květen 2014
Charakteristika NSK
Počet standardů PK v IS NSK
Počet provedených zkoušek
Počet
641
96 913
Celkem dosud schváleno MŠMT
741
Počet autorizovaných osob
869
Počet autorizací
3265
Autorizované rekvalifikační kurzy
653
Počet firem využívajících NSK
750
Národní soustava
povolání
Typové
pozice
Povolání
Národní soustava
kvalifikací
Úplné profesní
kvalifikace
Typové
pozice
Typové
pozice
Počáteční
vzdělávání (SŠ)
Rámcové
vzdělávací
programy
Školní
vzdělávací
programy
Další vzdělávání
Profesní
DÍLČÍ
kvalifikace
DÍLČÍ
KVALIFIKACE
KVALIFIKACE
Kurzy,
rekvalifikace
Praxe, samostudium
Zkoušky
Vnitrostátní vazby NSK
Počty kvalifikačních standardů
KVALIFIKAČNÍ ÚROVNĚ
SCHVÁLENÝCH KVALIFIKACÍ
500
450
430
400
350
300
250
200
150
128
100
50
42
16
16
9
0
2
3
4
5
6
Úrovně kvalifikací
7
Evropský rámec kvalifikací (EQF)
 Stav implementace EQF v ČR
 Soustavně podporovaná vazba NSK
 Národní rámec kvalifikací v ČR
Evropský systém kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu (ECVET)
 Způsob zavádění ECVET v ČR
 Diskuse možnosti propojení NSK a ECVET
 Ověřování návrhů
Evropské vazby NSK
EQF – 1.krok
Národní úrovně přiřazeny k
úrovním EQF
IE 10
IE 9
IE 8
EQF 8
EQF 7
MT 8
MT 7
FR I
EQF 7
MT 6
FR II
IE 7
EQF 6
IE 6
EQF 5
MT 5
FR III
IE 5
EQF 4
MT 4
IE 4
EQF 3
MT 3
IE 3
EQF 2
MT 2
IE 2
EQF 1
MT 1
IE 1
EQF 8
FR IV
FR V
DK 8
DK 7
EQF 6
DK 6
EQF 5
DK 5
EQF 4
DK 4
EQF 3
DK 3
EQF 2
DK 2
EQF 1
DK 1
Výsledek českého přiřazovacího procesu k EQF
Návrh ČRK
Smysl, činnost a poslání KC EQF
Doporučení o zavedení EQF – ustavení koordinačních center
(NCP)
• přiřadit české úrovně kvalifikací k EQF,
• použít transparentní metodiku a výsledky zveřejnit,
• dávat pokyny zainteresovaným subjektům a informovat je,
• zapojit do procesu všechny příslušné subjekty vč. sociálních partnerů
a vzdělávacích institucí
Činnost KC EQF podporována granty EK v podobě projektů
• na aktivity, které by jinak nebyly možné uskutečnit (semináře, externí
spolupráce odborníků, PR, tisk brožur, napojení databází na portál EQF, …)
Hlavní cíl a náplň činnosti = vytváření českého rámce kvalifikací,
seznamování veřejnosti s jeho potenciálními výhodami a diskuse o něm
Potenciální výhody ČRK
• platforma pro spolupráci a komunikaci nejrůznějších relevantních aktérů,
tato základní a výchozí funkce NRK umožní vznik funkcí dalších
• posun v orientaci na výsledky učení (ne důraz na délku či druh
studia/školy)
• lepší orientace v kvalifikačním systému (čeští i zahraniční uživatelé)
• lepší koordinace mezi oblastmi vzdělávání, zlepšení komunikace mezi
zaměstnavateli a ostatními partnery
• sjednocení rozdílných přístupů v oblasti zajišťování kvality
• lepší porozumění, respekt a spolupráce mezi odborným a akademickým
vzděláváním
• rozvoj metod a postupů v oblasti měření výsledků a diskuse o jejich
spravedlnosti
• srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací může napomoci mezinárodní
mobilitě
Pro více informací o EQF, NQF, NSK
NSK www.narodni-kvalifikace.cz
www.vzdelavaniaprace.cz
Portál EQF http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
KC EQF při NÚV http://www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu/evropsky-rameckvalifikaci-eqf/koordinacni-centrum-eqf [email protected]
Děkuji za pozornost!
[email protected]
www.kredo.reformy-msmt.cz
Download

Prezentace Kadlec