INFORMAČNÍ BULLETIN RADAr
číslo 1/2011 strana 1/8
Slovo úvodem – Proč to děláme?
„Neděláme Národní soustavu kvalifi kací a Národní soustavu povolání kvůli tomu, že někdo vyhlásil zakázku a my jsme chtěli ty peníze…“
Za zakázkami NSP II a NSK2 stojí dlouhodobě tvořená a precizovaná vize zaměstnavatelů, jejíž počátek můžeme zahlédnout už v roce 1999, kdy byla otevřeně vyslovena nespokojenost zaměstnavatelů s úrovní absolventů škol a zároveň identifi kována špatná kvalita služeb v oblasti Obsah
1/ Slovo úvodem – Proč to děláme?
3/ Představujeme …
4/ Ze života sektorových rad (SR): 29 sektorových rad a jedeme dál!
5/ Anketa
6/ Víme o problému a řešíme jej!
8/ Proč potřebujeme přednostně nejnižší úroveň kvalifi kací?
_______________________________________
RADAr
elektronický bulletin pro VZ NSK2 a NSP II
Adresa redakce: TREXIMA, spol. s r.o., Smíchov Gate - Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, Eva Novotná – [email protected] a Kristýna Bendíková – [email protected]
Texty: Jolana Blažíčková, Zdeněk Vršník, Bohuslav Mužík, Dagmar Divišová, Jaroslav Ponert, Eva Novotná, Petr Kopáček, Marie personálního poradenství a zprostředkování zaměstnání. Mezi zaměstnavateli vznikla diskuse, jejímž výstupem byla základní myšlenková linie: v zadání pro školy musí hrát významnou a určující roli požadavky zaměstnavatelů, pak budou školy schopny „produkovat“ Chramostová
Vydává: Konsorcium pro VZ NSK2 a NSP II - Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu ČR a TREXIMA, spol. s r.o.
__________________________________
www.narodni-kvalifi kace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 2/8
ty „správné“ absolventy a druhotně celý tento mechanismus povede k podpoře výkonu celé ekonomiky. Už tehdy se MPSV rozhodlo tuto vizi podporovat a vznikl Integrovaný systém typových pozic (ISTP), na jehož realizaci se podílela společnost TREXIMA, spol. s r.o.. V roce 2001 vydává Evropská unie memorandum o celoživotním učení, které myšlenkovou linii ještě dále zdůrazní: „pouze občan, který má práci, je schopen plnohodnotně žít jako člověk“. Postupně se začíná měnit i postoj MŠMT, ministerstva se setkávají na platformě projektu ISTP, budují se vztahy se zaměstnavateli prostřednictvím spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. V roce 2004 je zprovozněno ISTP na Slovensku. V Dublinu na HR konferenci Britové prezentují nový přístup za využití nového nástroje – Sektorových rad, který se stává velkou inspirací pro naše snahy. V roce 2005 vzniká první sektorová rada v ČR – Sektorová rada pro lesnictví v rámci ISTP. Na legislativní úrovni se začíná tvořit koncepce zákona o dalším vzdělávání, ze které vzniká zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V roce 2005 je odstartován pilotní projekt NSK a v rámci zakázky dochází k ustavení a zapojení prvních sektorových rad (stavebnictví, energetika,…) do popisu dílčích kvalifi kací. V roce 2007 startuje projekt NSP a v rámci konsorciální zakázky je přes původní požadavek vytvoření 7 SR nakonec ustaveno 20 SR a jejich práce propojena se zakázkou NSK. V rámci těchto pilotních zakázek došlo k pozitivní souhře partnerů konsorcia TREXIMY, spol. s r.o., Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR, výstupy zakázek jsou pozitivně vnímány a hodnoceny i jednotlivými ministerstvy a Národním ústavem pro odborné vzdělávání. Všichni jsou již jednoznačně přesvědčeni o důležitosti změn v oblasti řízení lidských zdrojů, začínají prosazovat lidské zdroje jako prioritu svých organizací. V roce 2009 však neblaze zasahuje ekonomická krize, její dopady do oblasti HR není třeba rozvádět. Všichni partneři bojují o přežití a nastavená souhra a spolupráce je přerušena a oslabena. To se stalo i příčinou složitějšího náběhu do zakázky NSK2 v roce 2010, nicméně zakázka je odstartována, dochází k mohutné reorganizaci sítě sektorových rad, které jsou začátkem roku licencovány i pro práce na NSP v rámci zakázky NSP II. Ty zahrnují nejen popis povolání na současném trhu práce, ale také uzavření několika sektorových dohod v rámci jednotlivých sektorů, které se stanou pokračovateli a implementátory vize zaměstnavatelů do všech oblastí, podílejících se aktivně na trhu práce.
Jolana Blažíčková
Management zakázek
Aktuality
Konference v Moravskoslezském kraji
V souvislosti s realizací zakázky NSK2 se během 16. června uskuteční konference na téma problematiky rozvoje lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji se zaměřením na stěžejní průmyslové sektory tohoto regionu – hutnictví, slévárenství a energetiku.
Dvouhodinový program představí stručné zhodnocení regionální situace v oblasti lidských zdrojů, vytýčí hlavní problémové oblasti (nedostatek pracovních míst, disproporce mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce apod.) a nastíní řešení těchto problémů prostřednictvím Národní soustavy kvalifi kací a prostřednictvím sektorových dohod. Na konferenci vystoupí čelní představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, klíčoví zaměstnavatelé daného regionu, členové sektorových rad a zástupci státní správy. Vstup k tématu bude mít i zástupce MŠMT ČR.
Celá konference bude přístupná online na stránkách www.nskonline.cz, kde bude otevřeno také diskusní fórum k tématu. Bližší informace včetně programu konference a pozvánky budou rozeslány emailem.
__________________________________
www.narodni-kvalifi kace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 3/8
Představujeme …
Veronika Součková
pracuje ve společnosti TREXIMA čtvrtým rokem a to na pozici projektové manažerky. „Projektový management je středem mého zájmu již několik let, a to jak
prakticky (především ve společnosti TREXIMA), tak teoreticky – vyučuji
jej na Fakultě humanitních studií při UK a vedu semináře na toto téma
pro firmy a neziskové organizace. Projektům se věnuji ve všech fázích,
nejraději se však podílím na jejich vzniku a rozjezdu. Posledních několik
let pak funguji i jako hodnotitelka žádostí o dotace z ESF.
Volný čas věnuji dobrovolnické práci v neziskových organizacích, zejména
v oblasti ochrany lidských práv a multikulturalismu, což se vhodně
doplňuje i s další mou zálibou – kavárenským povalečstvím. Kavárny,
čajovny a všelijaké „roztodivné podniky“ považuji za nejvhodnější
prostředí pro řešení čehokoliv a „až budu velká“ nepochybně budu nějakou
takovou kavárnu vlastnit.“
V pražské kanceláři ji tak můžete často vidět při obsluze kávovaru, či při pití kávy.
Ing. Miloš Galád
pracuje ve společnosti TREXIMA devátým rokem. „Vytvářel a spolupracoval jsem již na řadě projektů, jako například
Integrovaný systém typových pozic (ISTP), implementace ISTP
do podmínek Slovenské republiky, projekt Vzdělávání zaměstnanců služeb
zaměstnanosti nebo jsem se například podílel na vytváření Kompetenčního
modelu služeb zaměstnanosti. Dále jsem také členem Národního
poradenského fóra. Profesně mě baví zejména kariérní poradenství.
Rád čelím novým výzvám, které život přináší. Snažím se být otevřený
novým myšlenkám, kterých je momentálně „neurekom“. Nemám rád lež
a pokrytectví.“
Ing. Galád věnuje volný čas zejména rodině, občas tenisu, fl orbalu, lyžím a přátelům. Je také velkým fandou do aut.
Eva Novotná
Tým PR
_____________________________
www.narodni-kvalifi kace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
Ze života sektorových rad (SR):
29 sektorových rad a jedeme dál!
Sektorové rady jsou užitečným a perspektivním nástrojem pro
zaměstnavatele, jak dlouhodobě systematicky ovlivňovat strukturu
a vývoj lidských zdrojů v daném sektoru. Zdá se, že výhody spolupráce
v rámci jednotlivých SR si uvědomuje stále více subjektů působících
na trhu práce. Jejich význam potvrzuje také člen vrchního řídícího
týmu zakázek NSK2 a NSP II, viceprezident Hospodářské komory
České republiky RNDr. Zdeněk Somr: „Díky zapojení do činnosti
těchto rad, které sdružují vlastně všechny významné aktéry trhu práce
v jednotlivých sektorech hospodářství, mají zaměstnavatelé možnost
dlouhodobě ovlivňovat strukturu lidských zdrojů a získat tak ve svém
odvětví potřebně kvalifikované pracovníky, kterých je v některých oborech
nyní citelný nedostatek. Stručně řečeno, zaměstnavatelé tak budou
mít ve správný čas, na správném místě, správný počet správně
kvalifikovaných zaměstnanců.“
strana 4/8
A trocha čísel
V rámci práce SR bylo zřízeno celkem
33 pracovních skupin se 210 členy,
vznikl 1 expertní tým se sedmi členy,
výstupy práce rad v jednotlivých
sektorech dosud posuzovalo 88 expertů
v roli stvrzovatelů. Celkem je tak nyní
do činnosti sektorových rad a tedy
i do prosazování myšlenky zakázek
NSK2 a NSP II zapojeno bezmála
600 odborníků!
Významnými hráči při koordinaci činnosti
sektorových rad jsou koordinátoři. S nimi
se členové SR setkávají hned při prvotním
seznámení s myšlenkou SR, koordinátoři
vybírají reprezentanty trhu práce pro
dané SR, jsou důležitou podporou při
přenášení požadavků zaměstnavatelů
do výstupů práce SR a, zvláště
v posledních měsících, zajišťují podklady
Aktuálně je ustaveno 24 sektorových rad (5 dalších je v přípravě)
s celkovým počtem 263 členů, z nichž k seznamu SR z minulého čísla
bulletinu přibyly:
SR pro polygrafii, média a informační služby
SR pro řemesla a umělecká řemesla
a aktivně se podílejí na přípravách
realizace sektorových dohod.
Petr Kopáček
Eva Novotná
Tým PR
SR pro obchod a marketing
SR pro stavebnictví
SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
_____________________________
www.narodni-kvalifikace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 5/8
Anketa
V tomto čísle bulletinu jsme tedy položili pár otázek
koordinátorům SR:
1. Co se Vám líbí na činnosti koordinátora sektorových rad? 2. Zapomeňme na chvíli na práci. Kam se chystáte na dovolenou?
3. Podělte se s námi o své zájmy a koníčky.
Ing. Jaroslava Nekvasilová
1. Je to velmi dynamická práce s lidmi, kde je třeba s perspektivou předvídat možné dopady do výroby a provázat potřeby výroby se vzděláváním.
2. Letos se chystáme do kraje kolem Telče na týdenní cyklistické výlety.
3. Zvelebování chalupy na venkově, hra kuželek, v létě cyklistika, v zimě lyže.
Ing. Bohumil Ullmann, CSc.
1. Jde o práci na něčem novém, jde o inovativní zajímavou činnost. A protože mám zkušenosti s podnikáním, jsem jednoznačně přesvědčen, že jde o prospěšnou činnost, která pomůže nejen podnikatelům, ale i zaměstnancům, absolventům škol i rekvalifi kací, a tím ve svém důsledku hospodářskému růstu.
2. Ve zbytku zimy ještě alespoň týden lyžovat, v létě pak chodit po horách.
3. Koníčků je tolik, že by to zabralo hodně času: lyžování, hory, novinky v technice (fotografování 3D,…), sportovní střelba,…
Ing. Robert Burda, CSc.
1. Spousta podnětů, kontaktů, zajímavých myšlenek (a taky spousta práce).
2. Chalupa, u ní zahrada, kolem lesy a vody.
3. Pro srdce: vnučka Pro duši: „nová ekonomie”, krásná literatura, mariáš Pro tělo: zahrada, kolo, turistika, posilovna
Bc. Andrea Sedláčková
1. Líbí se mi, že se jedná především o práci s lidmi a každý den přináší stále něco nového.
2. Pravděpodobně budu s rodinou a přáteli sjíždět řeku Berounku.
3. Co nejvíce času se snažím věnovat svému čtyřletému synovi. Pokud se mi podaří najít volnou chvilku pro sebe, ráda si přečtu dobrou knihu, sportuji (v poslední době jsem propadla hlavně zumbě), skládám puzzle a cestuji.
_____________________________
www.narodni-kvalifi kace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 6/8
PhDr. Miluše Kaldararová
1. Než jsem nastoupila na HK ČR, pracovala jsem v podstatě celou svou profesní kariéru v oblasti HR, a to zejména ve velkých podnicích. Sledovala jsem proto realizaci zakázek NSK 1 a NSP 1 již v minulém období. Vidím v nich velký přínos pro celou tuto oblast, z mého pohledu zejména v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jsem proto ráda, že se mohu podílet na realizaci pokračování těchto zakázek.
2. Dovolenou plánuji pracovní, na chalupě, takže si určitě budu muset rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti dílčích kvalifi kací v oborech jako jsou zedník, obkladač, kominík, zahradník atp.
3. Koníčků a zájmů mám opravdu dost, občas musím některý odložit na jinou dobu. Třeba miluji historii staré Prahy a snad už si konečně udělám průvodcovské zkoušky. Také jsem se v posledních letech začala zajímat o esoteriku a makrobiotiku, takže se snažím získat více informací, dost čtu a chodím na různé semináře.
Víme o problému a řešíme jej!
1. Různá kvalita zpracovaných standardů v Národní soustavě kvalifi kací (NSK) z pohledu uživatelů.
Kvalita standardů musí dosahovat takové úrovně, která pokryje kvalitativní představy všech následných uživatelů. Za prvé – zaměstnavatelům musí být zcela jasná úroveň kvalifi kace absolventů zkoušek. Za druhé
– autorizovaným osobám a autorizujícím orgánům nejvíce poslouží jednoznačnost, srozumitelnost a logičnost obsahu hodnoticího standardu pro jasné uchopení vyznačených zásad a podmínek při zkoušce nebo při udělování autorizace. Za třetí – vzdělavatelé připravujících na základě obsahu standardu vzdělávací programy a uchazeči o zkoušku musí mít jasné informace nezbytné pro posouzení jejich připravenosti ke zkoušce, zejména co za kompetence si musí ke zkoušce doplnit.
Bohužel u zpracovaných standardů v NSK 1 ne všechny standardy dosáhly požadované kvality, a to zejména z toho důvodu, že tvorbě DK chyběl základ v popisu kompetencí v typových pozicích (NSP) a dále z důvodu podcenění přípravy tvůrců standardů.
2. Jaká opatření jsme přijali?
Vždy musí předcházet tvorbě kvalifi kačních standardů tvorba typové pozice (MJP) podle metodiky NSP. Účelnost, šíře obsahu DK a využitelnost DK na trhu práce musí vycházet z popisu výkonu práce.
Z širokého výčtu požadavků kladených na zpracovatele standardů kvalifi kací jednoznačně vyplývá nutnost kvalitní a cílené přípravyškolení zpracovatelů – expertů, působících v pracovních skupinách.
K zajištění přípravy expertů k tvorbě standardů byl zpracován manuál _____________________________
www.narodni-kvalifi kace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 7/8
pro tvorbu DK, který jsme se rozhodli, pro jasnou ilustraci procesu
tvorby, doplnit o vzorové DK s uvedením nejčastějších nesrovnalostí
a chyb, ke kterým při tvorbě DK v pracovních skupinách docházelo.
Na prvním setkání expertů pracovních skupin bude proces tvorby
standardů prezentován garanty NSP a NSK. Je doporučena přítomnost
koordinátora příslušné sektorové rady, který zdůrazní, případně
doplní, zásadní požadavky ze strany zaměstnavatelů a dále zástupce
autorizujícího orgánu, který vyzdvihne požadavky na tvorbu standardů
kvalifikací z pohledu udělování autorizace. Všichni uvedení budou
připraveni zodpovědět dotazy na dané téma, budou připraveni členům
pracovní skupiny po celou dobu tvorby pomoci.
3. příklady častých pochybení při tvorbě standardů:
V prvé řadě je třeba pečlivě stanovit vazby a přechod kompetencí
z typové pozice do kompetencí (odborné způsobilosti) kvalifikačního
standardu. Pokud budou tvůrci takto důslední, není možné, aby např.
kvalifikační standard „manažer prodeje“ obsahoval z 90% shodné
kompetence jako kvalifikační standard „prodavač“. Nerespektování
naznačeného principu vede následně k umělému a neefektivnímu
prodlužování a prodražování procesu přípravy ke zkoušce a ověřování
(zkoušky).
Dalším důležitým krokem je v obsahové části (A) hodnoticího
standardu vytvořit kritéria hodnocení tak, aby:
jasně definovali, co má uchazeč splnit k prokázání kompetence.
Kritérium jednoznačně a detailně vymezuje zadání.
k předchozímu principu vedly zvolené způsoby ověřování (kombinace
praktického, písemného a ústního ověřování)
zdrojem, zadáním pro obsah hodnoticího standardu, kromě
kvalifikačního standardu, jsou i měkké kompetence uvedené v typové
pozici, pokud je tato obsahuje!
Pro nápravu naznačených nedostatků
existuje jediná cesta, a to profesionální
přístup nás všech, všech zainteresovaných
na tvorbě standardů, národních soustav
– budoucích uživatelích systému
celoživotního učení.
V části B hodnoticího standardu je třeba zejména v souvislosti
s kvalitou zkoušky dbát na:
důsledné zhodnocení a posouzení vstupních podmínek- požadavků
na uchazeče, např. předchozí kvalifikace, předložení dokladů
o zdravotní způsobilosti k výkonu zkoušky apod.
stanovení optimální úrovně odborné způsobilosti autorizované osoby,
což je z pohledu zaměstnavatelů podstatný znak kvality absolventa
zkoušky a zadání pro udělování autorizace. S dříve uvedeným souvisí
i vyvážený popis materiálně-technického vybavení autorizované
osoby k příslušné zkoušce.
Bohumil Mužík
Koordinační rada
_____________________________
www.narodni-kvalifikace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
strana 8/8
Proč potřebujeme přednostně nejnižší
úroveň kvalifikací?
Vstup Zákona č. 179/2006 Sb. do života přináší zajímavé souvislosti.
Příkladem může být oblast rekvalifikací. Donedávna byla realizace
rekvalifikačních programů Úřadem práce bezproblémová. Zavedení
závěrečného ověření výsledků znalostí v rozsahu standardů příslušné Dílčí
kvalifikace (podle Vyhlášky č. 179/2006) však přineslo bouřlivou negativní
odezvu. Ukazuje se, že rekvalifikace je pro řadu nezaměstnaných
nepřijatelně náročná. Většina sektorových rad totiž definuje nejnižší
kvalifikace až od úrovně 3 (tedy na úrovni srovnatelné s vyučením
v oboru).
Tento problém se týká především nezaměstnaných, kteří dosáhli
nejvýše základního vzdělání. Takových osob se dnes nachází v evidenci
nezaměstnaných téměř 150 000. Je pravděpodobné, že řada těchto
nezaměstnaných osob je zároveň také nezaměstnatelná. Na druhou stranu
jistě existuje celá řada provozů a zaměstnavatelů, kde nízká úroveň
kvalifikace není na závadu a kde lze nalézt plnohodnotné uplatnění.
Právě těmto nezaměstnaným je třeba vytvořit dílčí kvalifikace a následně
rekvalifikační programy, které jsou pro ně přijatelné a které jim umožní
uplatnění na trhu práce. O takové kvalifikace nás požádalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Jedná se o kvalifikační úroveň 2 (nižší než
vyučení), tedy o kvalifikace typu „zaučen v…”, „ práce v …. ” nebo
přímo o kvalifikace, které na trhu objektivně existují (příkladem je např.
strážný).
Naším cílem není vytvářet kvalifikace umělé, ani snižovat úroveň
vytvořených nebo naplánovaných kvalifikací. Rádi bychom
zaměstnavatelům nabídli možnost získat nové lidi ze zdrojů Úřadu práce.
Ovšem jen pokud uplatnění v této kvalifikační úrovni v jejich oboru
existuje. Nemusí přitom z pohledu zaměstnance jít o konečný stav – je
možné na tyto kvalifikace pohlížet jako na vstup do oboru, s možností se
dále rozvíjet a postupně získávat kvalifikace vyšších úrovní.
Cílem je spojit veřejný zájem na uplatnění nezaměstnaných se zájmem
zaměstnavatelů. A pochopitelně i najít výraznou podporu v Úřadech práce
a následně ve finančních prostředcích na rekvalifikační programy.
Zdeněk Vršník
Management zakázek
_____________________________
www.narodni-kvalifikace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
informační bulletin
číslo 1/2011
strana 1/4
Vážení čtenáři,
rád bych vás dnes uvítal u nové části bulletinu RADAr, která se
bude pravidelně věnovat tématům VZ NSP II. K tomuto kroku nás
vedla potřeba informovat všechny, kdo se na VZ podílejí, o realizaci,
zásadních tématech a úspěších řešitelů. V tomto vydání si krátce
připomeneme uskutečněnou tiskovou konferenci NSP II, dále se
budeme věnovat sektorovým dohodám a nakonec vyzpovídáme
Dagmar Divišovou, manažerku sektorových dohod. Doufám, že vás
toto trvalé rozšíření RADAru potěší. Zajímavé čtení vám přeje tým PR.
Obsah
1/ Tisková konference - Národní soustava
povolání
3/ Sektorové dohody
4/ Rozhovor s manažerkou sektorových dohod
_______________________________________
Tisková konference NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ
31. března 2011 se v Praze uskutečnila tisková
konference k projektu MPSV Národní soustava
povolání řešeného prostřednictvím veřejné zakázky
NSP II jako odpověď na současné problémy
v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů.
Na začátku tiskové konference poukázal generální ředitel Svazu
průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška na současné problémy
v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů z pohledu zaměstnavatelů.
Na toto téma reagoval ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír
Drábek tím, že si MPSV tyto problémy a problémy zaměstnavatelů
uvědomuje, se zaměstnavateli souhlasí a jako řešení představil
veřejnou zakázku „Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových
rad jako nástroj zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských
zdrojů v ČR“ (NSP II). Ta navazuje na výsledky svého úspěšného
předchůdce, realizovaného v letech 2007-2008. Hlavním přínosem
projektu NSP II je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v ČR, ale
i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou
sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových
partnerů. Viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr
dále představil činnost sektorových rad (SR), jejich historii a aktuální
počty. Jednou ze strategických rolí SR je uzavření sektorových dohod
(SD), které jsou dalším produktem projektu NSP II a o kterých
_______________________________________
RADAr
elektronický bulletin pro VZ NSK2 a NSP II
Adresa redakce: TREXIMA, spol. s r.o., Smíchov
Gate - Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5,
Eva Novotná – [email protected] a Kristýna
Bendíková – [email protected]
Texty: Jolana Blažíčková, Zdeněk Vršník,
Bohuslav Mužík, Dagmar Divišová, Jaroslav
Ponert, Eva Novotná, Petr Kopáček, Marie
Chramostová
Vydává: Konsorcium pro VZ NSK2 a NSP II Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu ČR
a TREXIMA, spol. s r.o.
__________________________________
www.nsp.cz
strana 2/4
na závěr promluvil Ing. Zdeněk Liška. Sektorová dohoda jako unikátní
nástroj sektorové rady umožní významně ovlivnit rozvoj lidských
zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu práce.
Klíčovými partnery pro uzavření sektorových dohod jsou sektorové
rady, zaměstnavatelé, Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů, územně
správní celky, úřady práce, jednotlivé resorty a všichni vzdělavatelé.
Za tímto záměrem stojí MPSV a zaměstnavatelé s cílem udržet
konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku. Tisková konference
proběhla v příjemné atmosféře za účasti mnoha médií.
Pro zajímavost přikládám seznam několika výstupů:
Ministerstvo vnímá národní soustavu povolání
jako efektivní nástroj
Profit | 1. 4. 2011| TZ |
Zleva
Ing. Z. Liška (generální ředitel SPČR)
Dr. Ing. J. Drábek (ministr práce a sociálních věcí)
RNDr. Z. Somr (viceprezident HK ČR)
Pokračuje vytváření databáze projektu
Národní soustavy povolání
novinky.cz | 1. 4. 2011 | Kariéra | str. 0 |
http://www.novinky.cz/kariera/229526-pokracuje-vytvareni-databazeprojektu-narodni-soustavy-povolani.html
Národní soustava povolání II
finance.cz | 1. 4. 2011| str. 0 |
http://www.finance.cz/zpravy/finance/304203-narodni-soustavapovolani-ii-/
NSP jako efektivní nástroj pro rozvoj lidských zdrojů a profesní
vzdělávání
businessinfo.cz | 1. 4. 2011| str. 0|
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/duben-2011/nsp-jako-efektivninastroj-pro-rozvoj-lz/1001947/60191/
Dr. Ing. J. Drábek (ministr práce a sociálních věcí)
Celoživotní vzdělávání nově spadá pod MPSV
Mladá fronta DNES | 5. 4. 2011 |
rubrika: Ekonomika - zaměstnání | str. 7 |
Ministerstvo pokračuje ve vytváření databáze projektu Národní
soustavy povolání
Právo | 6. 4. 2011| Profese | str. 21 |
ČR má encyklopedii práce
Lidové noviny | 8. 4. 2011 | rubrika: Manažeři v pohybu | str. 21 |
Národní soustava povolání II
Zdravotnické noviny – ZDN | 11. 4. 2011
|Zdravotně - sociální péče | str. 6 |
Najdete tam vše, co potřebujete vědět
Podnikatel | 22. 4. 2011 | Vzdělání, věda, technika | str. 10 |
Jaroslav Ponert
Manažer týmu PR
Zleva
Ing. Z. Vršník (HK ČR)
Mgr. V. Plívová (tisková mluvčí MPSV)
Dr. Ing. J. Drábek
Ing. Z. Liška (generální ředitel SPČR)
RNDr. Z. Somr (viceprezident HK ČR)
__________________________________
www.nsp.cz
strana 3/4
Sektorové dohody (SD)
Sektorové dohody jsou aktuálním tématem dnešních dnů pro práci
sektorových rad (SR). Řada SR v souvislosti s vyplňováním tzv. deklarace
vytvořila pracovní týmy. Ve spolupráci s koordinátory zpracovávají
podkladové materiály, které byly odevzdány k 30. 4. 2011. Vyplněné
deklarace budou sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování, které
SR budou usilovat o uzavření SD v pilotním režimu. V tomto směru bude
rozhodnuto na konci května letošního roku.
Vybrané SR pak budou pracovat na vytvoření tzv. draftu sektorové
dohody. Půjde o návrh SD, na základě kterého budou osloveny další
organizace. Jelikož se jedná o dohodu, na které se mají spolupodílet další
partneři mimo sektorové rady, bude potřeba věnovat i dostatek času pro
vyjednávání jejich účasti a role v rámci SD.
Na tomto místě je důležité poznamenat, že pro jednotlivé SD mohou být
voleni různí partneři pro vyjednávání. Pokud bude SD řešit regionální
problém týkající se rozvoje lidských zdrojů, pak partnery pro další
vyjednávání budou zcela jistě vzdělavatelé (počáteční, další vzdělávání),
krajská samospráva, pověřený regionální zástupce Úřadu práce ČR,
rozvojové agentury, obecní úřady, ale i další sektoroví zaměstnavatelé, kteří
zatím nejsou zapojeni v práci SR. Všichni zúčastnění budou mít adekvátní
prostor v rámci SD a zároveň budou zavázáni plnit opatření, na kterých se
v rámci SD dohodnou.
Některé problémy týkající se rozvoje lidských zdrojů a řešené
prostřednictvím SD bude nezbytné dojednávat na úrovni celorepublikového
rozsahu. V takovém případě budou partnery pro jednání o SD centrální
úřady, resp. pověřené osoby daných institucí. I v tomto ohledu je velmi
důležité vydefinovat co nejpřesněji problémy, které SR a zaměstnavatele
z hlediska kvalitního rozvoje lidských zdrojů trápí a potřebují je řešit.
Sektorová dohoda by měla v konečném důsledku přispět ke koordinovanému
řešení daného problému. V současné době již existují příklady dobré
praxe, kdy zaměstnavatelé spolupracují se školou regionálního významu
na vzdělávání dle jejich potřeb. To, co by měly SD přinést, je efekt
součinnosti, nebo přidané hodnoty koordinace podobných akcí daného
sektoru v daném regionu s ohledem na potřeby všech zúčastněných
subjektů. Dále by měly SD přispět ke koordinované koncepci rozvoje daného
sektoru v daném regionu ze dvou hledisek:
Prvním hlediskem je kvalita a kvantita. Řadu sektorů trápí nedostatek
pracovních sil. Je potřeba pohlížet na problém i z hlediska kvality. Řešení
kvantity je důležité, ale bez ohledu na kvalitu je neefektivní a krátkozraké.
Řada zaměstnavatelů zcela jistě potvrdí skutečnost, že požadavky
na pracovní sílu se za posledních 10 let zásadně změnily a řada vzdělavatelů
tento trend v potřebné míře nezachytila. Příkladem mohou být čtenářské
dovednosti nebo aktivní a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům.
Druhým hlediskem je právě výše zmíněné časové určení. Krátkodobá
opatření pro SD jsou lehce hodnotitelné, ale nemělo by se zapomínat
i na střednědobé a dlouhodobé hledisko. Je jasné, že se volba časového
rozpětí rovněž odvozuje od charakteru daného sektoru. Nicméně z hlediska
koncepce by neměly být opomíjeny ani následná období.
_____________________________
www.nsp.cz
strana 4/4
Zaměstnavatelé mají jedinečnou příležitost přímo se podílet na vytváření
koncepce rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím NSK2 a NSP II a bylo by
škoda zůstat jen na prahu potenciálních možností. V současné době je všude
skloňováno slovo konkurenceschopnost. Pokud se zamyslíme nad tím,
že chceme být jako stát konkurenceschopní i za 20 let, musí se základy pro
budoucí konkurenceschopnost položit právě teď a tady. A sektorové dohody
nám snad pomohou.
Dagmar Divišová
Manažerka sektorových dohod
Rozhovor s manažerkou sektorových
dohod - Dagmar Divišovou
1. V
y, jako manažerka sektorových dohod, povězte nám prosím, co
aktuálně tým SD řeší, co se Vašemu týmu již podařilo a s jakými
obtížemi se potýká?
V současné době tým SD, kde velkou a nezastupitelnou roli hrají právě
koordinátoři SR, připravuje realizační fázi pilotního utváření sektorových
dohod ve vybraných 6 sektorových radách. Paralelně s tím koordinátoři
spolupracují s pracovními týmy sektorových rad pro SD na vyplňování tzv.
deklarací, které budou jedním z podkladových materiálů pro rozhodnutí
o tom, kterých 6 SR bude vybráno do pilotní fáze projektu. Právě měsíce
březen a duben byly v tomto ohledu nejen pro koordinátory velmi
náročné. V těchto dnech se obrazně řečeno pokládá základní kámen pro
budoucí sektorové dohody, které by měly napomoci řešit problémy týkající
se rozvoje lidských zdrojů daného sektoru. Svou nezastupitelnou rolí
k utváření koncepce a realizace postupných kroků směřující k sepsání SD
přispívá podstatnou měrou i management zakázky NSP II. V následujících
měsících však intenzita práce všech zúčastněných nepoleví. Spíše
naopak. První SD by totiž měla spatřit světlo světa do konce listopadu
letošního roku. A k tomu nás všechny čeká ještě mnoho a mnoho práce
a vyjednávání.
2. Co se Vám na Vaší práci líbí?
Podílet se na utváření nové koncepce směřující ke zlepšení kvality lidských
zdrojů v České republice. Baví mne skládat jednotlivé části do logického
celku. Jsem moc ráda, že se zaměstnavatelé začínají aktivně zajímat
o vzdělávání, resp. o rozvoj současných i budoucích zaměstnanců.
Vzdělávání bez znalosti potřeb zaměstnavatelů a aktuálních potřeb trhu
přece nemá moc smysl.
Ing. Dagmar Divišová
Manažerka sektorových dohod
3. Zapomeňme na chvíli na práci. Kam se chystáte na dovolenou?
Dovolenou už několik let s rodinou volíme podle potřeb dětí. A v tomto
ohledu u nás jednoznačně vedou jižní Čechy a Itálie.
4. Podělte se s námi o své zájmy a koníčky.
Asi největším koníčkem je pro mne hledání smysluplné a pestré zábavy
pro celou rodinu. Sem řadím chalupaření, výlety, divadlo, sportování,
setkávání s přáteli a spoustu jiného. Pokud najdu večer ještě chvilku času
a síly, pak ráda čtu vědecko-fantastické knihy.
Marie Chramostová
Tým PR
_____________________________
www.nsp.cz
Download

Slovo úvodem – Proč to děláme? INFORMAČNÍ BULLETIN RADAr