Elektronicky podepsal(a)
ENERGOKLASTR
Datum: 2012.12.31 17:01:13 CET
Zadavatel:
Se sídlem U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 26574519, DIČ: CZ 26574519
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: JUDr. Jan Rakušan, MBA, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Jiří Musil, tel: +420 724 237 886, [email protected]
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení dle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem
Smluvní výzkum a konzultace
(dále jen „veřejná zakázka“)
uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem zakázky:
238289
Tato veřejná zakázka na dodávky je spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace
(dále jen „OPPI“) a je realizována v rámci projektu „Centrum Energoklastru Brno“.
Přílohy zadávací dokumentace:
1) Specifikace požadovaných služeb smluvního výzkumu a konzultací souvisejících s realizací
výzkumných záměrů zadavatele
2) Rámcová smlouva
3) Vzor Krycího listu nabídky
4) Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
5) Vzor Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit nadlimitní veřejnou zakázku
6) Vzor Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3
7) Vzor Čestného prohlášení uchazeče, že je po dobu zadávací lhůty vázán svoji nabídkou
Ve Slavkově u Brna dne 20.12.2012.
TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
1.1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
ENERGOKLASTR
U Mlýna 1075, 68401 Slavkov u Brna, Česká republika
Sdružení
26574519
CZ 26574519
(dále jen „Zadavatel“)
1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou za
zadavatele je:
JUDr. Jan Rakušan, MBA
Předseda představenstva
1.3 KONTAKTNÍ MÍSTO A OSOBY
Kontaktní místo:
ENERGOKLASTR
Budova ČVUT Fakulta strojní (místnost A216)
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika
Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
[email protected]
Tel: +420 724 237 886
E-mail: [email protected]
1.4 PROFIL ZADAVATELE
Adresa profilu zadavatele: http://profilzadavatele.energoklastr.cz/
Textová část zadávací dokumentace je ode dne zahájení zadávacího řízení uveřejněna na profilu
zadavatele.
1.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(1) Tato veřejná zakázka je ve smyslu § 10 zákona a ve smyslu § 12 odst. 1 zákona nadlimitní
veřejnou zakázkou na služby, zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona v otevřeném řízení.
(2) Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je uchazeč povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat.
(3) Zadavatel neposkytuje uchazečům veřejné zakázky za vypracování nabídky žádné zálohy nebo
platby. Účastníci ponesou veškeré náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel
2
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek veřejné
zakázky.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu programů
strukturálních fondů stanovené podmínkami Operačního programu Podnikání a inovace a
nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se
daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a dalších
dokumentech, vztahujících se k dané zakázce.
Lhůta pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci je 11.2.2013 do 13:00 hod.
Textová část zadávací dokumentace je ode dne zahájení zadávacího řízení uveřejněna v souladu
s § 48 zákona na profilu zadavatele: http://profilzadavatele.energoklastr.cz/.
Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, jsou poskytovány za
úplatu, a to za cenu 700,- Kč bez DPH, k této částce bude vždy připočtena výše DPH dle platných
právních předpisů. Úhradu nákladů za poskytnutí kompletní zadávací dokumentace provede
Uchazeč na účet zadavatele vedený u KB pod číslem 43-7981630297/0100, s uvedením IČ
Uchazeče jako variabilního symbolu.
Zadavatel předá či odešle uchazeči kompletní zadávací dokumentaci v otevřeném řízení
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele, a zároveň ode
dne připsaní uhrazené částky na účet Zadavatele.
Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli vrácena.
Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování Informace o kvalifikaci a
nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby se uchazeč před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávací
dokumentací a vyjasnil si ještě před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky
případné nejasnosti.
Práva, povinnosti nebo podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a
souvisejícími prováděcími právními předpisy.
2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je výběr dodavatele pro uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb
smluvního výzkumu, poradenství a konzultací souvisejících s realizací výzkumných záměrů zadavatele,
a to v následujících oblastech:




energeticky úsporného řízení systémů velkých budov (SP HVAC)
inteligentního řízení energie v nízkoenergetických a pasivních domech (SP IRNPD)
Aerodynamika (SP Aerodynamika)
Měřicí a detekční přístrojová technika (SP Detekce)
Konkrétně budou požadavky na výzkumné úkoly, poradenské a další související služby specifikovány
v příloze č. 1.
Zakázka musí být provedena v souladu s podmínkami Operačního programu Podnikání a inovace
(dále v textu také jako „OPPI“).
3
2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní předmět
Kód CPV
Popis
73 00 00 00 – 2
Výzkum a vývoj a související služby
3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun
českých) bez příslušné sazby DPH za období 3 let a byla stanovena v souladu s § 15 Zákona jako
výše předpokládaného plnění peněžitého závazku, Zadavatele za dobu účinnosti smlouvy.
(2) Veřejná zakázka je zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení.
(3) Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem.
(4) Konkrétní jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy již budou zadávány postupem
ustanoveným § 92 odst. 1 písm. b) zákona.
4 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
(1) Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění:
 výše nabídkové ceny za úvodní analýzu,
 výše hodinové sazby za služby vývojového pracovníka,
 výše hodinové sazby za služby senior vývojového pracovníka,
 výše hodinové sazby za služby konzultanta.
(2) Nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky uvedená v nabídce uchazeče nesmí překročit
předpokládanou cenu za celou veřejnou zakázku.
(3) Maximální výše nabídkových cen nesmí překročit následující hodnoty:
 maximální výše nabídkové ceny za úvodní analýzu je 850.000,- Kč bez DPH
 maximální hodinová sazba za služby vývojového pracovníka je 2.000,- Kč bez DPH
 maximální hodinová sazba za služby senior vývojového pracovníka je 3.000,- Kč bez DPH
 maximální hodinová sazba za služby konzultanta je 2.000,- Kč bez DPH
(4) Překročení limitů uvedených v tomto článku v odst. 2 a 3 (byť jediného) bude považováno za
nesplnění podmínek zadávacího řízení.
(5) Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za úvodní analýzu a hodinové sazby služeb
vývojového pracovníka, senior vývojového pracovníka a konzultanta jako absolutní částky
v českých korunách v členění: Kč bez DPH, částka DPH v Kč, Kč s DPH.
Hodnota nabídkové ceny a hodinových sazeb budou uvedeny v návrhu Rámcové smlouvy.
(6) Nabídkové ceny musí být stanoveny jako nejvýše přípustné, které není možné překročit nebo
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
(7) Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné
zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.
(8) Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH
částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č.
235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4
5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(1) Předpokládaný termín zahájení zakázky je den podpisu rámcové smlouvy, přičemž
předpokládané datum uzavření rámcové smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení
zadávacího řízení.
(2) Rámcová smlouva bude platná do 31.12.2015.
5.2 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele nebo jiné místo v České republice určené
Zadavatelem.
6 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení na dodávku.
Kvalifikaci splní uchazeč, který se ve své nabídce prokáže splněním níže uvedených požadovaných
kvalifikačních předpokladů.
6.1 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE §53 ZÁKONA
Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno v souladu s §53 odst. 3 zákona. Vzor
četného prohlášení je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen ZD).
6.2 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE §54 ZÁKONA
Splněním profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona bude prokázáno doložením:
o Dle § 54 písm. a) zákona
Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán.
o Dle § 54 písm. b) zákona
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
6.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST
Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor četného prohlášení je přílohou č. 5 této ZD.
6.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE §56 ZÁKONA
Splnění technických kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
o Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, a to v minimální
hodnotě 15 miliónů Korun českých v následujícím rozsahu:
5
o nejméně 2 realizované projekty v oblasti embedded HW a SW s využitím moderních
procesorových prostředků (ARM Cortex M3) a komunikačních sítí či v oblasti
pokročilé regulace založené na matematickém modelování a matematické
optimalizaci (zejména metody subspace identifikace či identifikace grey-box
modelů) či optimálním, prediktivním řízení (constrained mathematical
programming),
o nejméně 1 realizovaný projekt v oblasti aerodynamických měření či v oblasti
aplikovaného výzkumu či výstavby experimentálních zařízení zaměřených na
aerodynamiku umožňující aerodynamická měření (silová měření, měření rozložení
tlaku na povrchu modelů, kalibrace sond a měření jejich charakteristik, vizualizace a
vyhodnocování trajektorie proudění, vizuální záznam pomocí rychloběžných kamer
aj.),
o nejméně 1 realizovaný projekt v oblasti vývoje a inovací funkčních modelů
detekčních zařízení především pro průmyslové aplikace.
Seznam významných zakázek musí zahrnovat cenu, rozsah, dobu a místo plnění. Seznam
významných zakázek předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být:

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
o Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona
Za účelem prokázání zkušeností s poskytováním služeb smluvního výzkumu a konzultací doloží
uchazeč seznam členů realizačního týmu, jež se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky, a
to zejména zajišťujících VaV ve výše specifikovaných oblastech, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Realizační tým bude tvořen min. z těchto členů:
a)
b)
c)
d)
vedoucí týmu
zástupce vedoucího týmu
senior vývojový pracovník
vývojový pracovník – automatizace a řízení
vývojový pracovník - aerodynamika
vývojový pracovník – měřící a detekční přístrojová technika
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením jmenného seznamu
členů realizačního týmu (včetně uvedení informace, zda se jedná o osobu působící jako
zaměstnanec dodavatele, či v jiném vztahu), ze kterého bude vyplývat splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu a který bude ve vztahu ke každému členu realizačního týmu doložen:
Ad a) vedoucí týmu
6
- VŠ technického směru – předložení kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- Minimálně 10 let praxe v oblasti řešení výzkumných projektů se zaměřením na oblast
aerodynamických měření, automatizaci a řízení, kybernetiku nebo výzkum a vývoj v oblasti
detekčních přístrojů – doloženo zápočtovým listem, evidenčním list, případně živnostenským
oprávněním
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje doloženou
nejméně 2 projekty aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně 10
mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
Ad b) zástupce vedoucího týmu:
- VŠ technického směru – předložení kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- Minimálně 5 let praxe ve výzkumu či vývoji se zaměřením na oblast aerodynamických měření,
automatizaci a řízení, kybernetiku nebo výzkum a vývoj v oblasti detekčních přístrojů –
doloženo zápočtovým listem, evidenčním listem, případně živnostenským oprávněním
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje doloženou
nejméně 1 projektem aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně
10 mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
Ad c) senior vývojový pracovník
- VŠ technického směru – předložení kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- Minimálně 5 let praxe ve výzkumu, a to konkrétně v oblasti automatického řízení, kybernetiky
nebo aplikované matematiky, dále zkušenosti s numerickou matematikou, fyzikou budov,
matematickým modelováním (zejména metody subspace identifikace či identifikace grey-box
modelů) a optimálním, prediktivním řízení (constrained mathematical programming –
doloženo zápočtovým listem, evidenčním listem, případně živnostenským oprávněním
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v oblasti
automatického řízení, kybernetiky nebo aplikované matematiky doloženou nejméně 1
projektem aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně 5 mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
Ad d) vývojový pracovník – automatizace a řízení
- VŠ technického směru se zaměřením na automatizaci a řízení – předložení kopie dokladu o
dosaženém vzdělání
- Minimálně 5 let praxe ve výzkumu, a to konkrétně v oblasti automatického řízení, kybernetiky
nebo aplikované matematiky a se zkušenostmi s numerickou matematikou, fyzikou budov,
matematickým modelováním (zejména metody subspace identifikace či identifikace grey-box
modelů) a optimálním, prediktivním řízení (constrained mathematical programming –
zápočtový list, evidenční listem, případně živnostenské oprávnění
7
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v oblasti
automatického řízení, kybernetiky nebo aplikované matematiky doloženou nejméně 1
projektem aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně 5 mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
vývojový pracovník - aerodynamika
- VŠ technického směru se zaměřením na aplikovanou mechaniku, matematické modelování
v technice apod. – předložení kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- Minimálně 5 let praxe ve výzkumu či vývoji, a to v oblasti aerodynamiky (zkušenosti s měřením
aerodynamických charakteristik 2D profilů, 3D modelů, dále měřením zařízení a celků ve
skutečné velikosti, které jsou v reálných podmínkách vystaveny působení větru) – doloženo
zápočtovým listem, evidenčním listem, případně živnostenským oprávněním
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje či výstavby
experimentálních zařízení zaměřených na aerodynamická měření doloženou nejméně 1
projektem aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně 5 mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
vývojový pracovník – měřící a detekční přístrojová technika
- VŠ technického směru – předložení kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- Minimálně 5 let praxe ve výzkumu či vývoji nových technologií v oblasti měřících a detekčních
zařízení –doloženo zápočtovým listem, evidenčním listem, případně živnostenským oprávnění
- praxe v oblasti realizace aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje funkčních modelů
detekčních zařízení především pro průmyslové aplikace doloženou nejméně 1 projektem
aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje v hodnotě nejméně 5 mil. Kč
- Strukturovaný životopis v rozsahu minimálně:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, dosažené vzdělání, členství v profesních organizacích,
nejdůležitější referenční zakázky, odborná praxe, vlastnoruční podpis
6.5 POŽADAVKY DLE § 68 ODST. 3 ZÁKONA
Součástí nabídky musí být rovněž:
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Vzor četného prohlášení je v příloze č. 6.
6.6
PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 zákona.
8
7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
(1) Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli za příslušný platební milník.
(2) V případě prodlení vítězného uchazeče se zahájením poskytování plnění je Zadavatel oprávněn
vyúčtovat smluvní pokutu a vítězný uchazeč povinen ji zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení ve
výši 30.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
(3) V případě prodlení vítězného uchazeče s poskytnutím plnění je Zadavatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu a vítězný uchazeč povinen ji zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení ve výši
50.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
(4) V případě prodlení vítězného uchazeče s odstraněním vad plnění oproti lhůtám stanoveným pro
odstranění vad, má Zadavatel vůči vítěznému uchazeči nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
30.000,- Kč za každé započaté překročení těchto lhůt o 50 %, pokud nebude v jednotlivých
případech v dílčí smlouvě či objednávce stanoveno jinak.
(5) Vyúčtováním či uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody.
(6) Konkrétní obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu Rámcové smlouvy,
která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
8 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
8.1
A
STANOVENÍ TECHNICKÝCH A ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky nejsou technické a ani zvláštní technické podmínky
stanoveny.
8.2
STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
9 JINÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY
(1) Při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je nutné respektovat ustanovení § 51
odst. 4 a dále ustanovení § 69 odst. 2 zákona. Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat
případné subdodavatele. Pokud se uchazeč rozhodne využít subdodavatele/subdodavatelů, musí
specifikovat tu část veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zajistit tímto způsobem.
(2) Při prokazování kvalifikace v případě společné nabídky podané ve sdružení dodavatelů se
postupuje dle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 zákona. Podává-li nabídku sdružení více dodavatelů,
musí být v takové nabídce doložena smlouva o sdružení obsahující závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Dále bude ve
společné nabídce výslovně uvedeno, který z dodavatelů bude vystupovat jménem sdružení
(dodavatele).
(3) Na plnění zakázky nebude ze strany zadavatele poskytována žádná záloha. Úhrada plnění bude
prováděna v české měně (CZK) na základě účetních/daňových dokladů vystavených zadavateli se
9
splatností 30 kalendářních dnů po doručení Zadavateli. Součástí účetního/daňového dokladu
musí být předávací protokol či písemné odsouhlasení fakturace ze strany zadavatele.
(4) Dodavatel souhlasí se zveřejněním informací o účasti na realizaci projektu, o průběhu realizace
projektu, jeho cílech a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech
projektu dle plánu medializace partnera. Dodavatel může publikovat údaje o zakázce jen s
předchozím svolením zadavatele, a to v zásadě s uvedením skutečnosti, že zakázka byla
realizována pro projekt zadavatele realizovaný v rámci OPPI.
(5) Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originály dokladů souvisejících s realizací akce
zadavatele, a to minimálně do konce roku 2025.
(6) Dodavatel je povinen poskytnout orgánům provádějícím kontrolu a audit při financování
projektu, který je spolufinancován z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního
fondu, veškeré doklady související s realizací zakázky, takové, které si vyžádají kontrolní orgány,
a to minimálně do konce roku 2025.
10 JISTOTA
(1) Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 67 zákona ve výši 100.000,- Kč.
(2) Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u KB
pod číslem 43-7981630297/0100, s uvedením IČ Uchazeče jako variabilního symbolu nebo
formou bankovní záruky. V případě poskytnutí jistoty bankovním převodem musí být tato
složena na účet zadavatele nejpozději do termínu pro podání nabídek. Doklad o složení jistoty
musí být součástí nabídky uchazeče. V případě bankovní záruky musí být tato vložena jako volný
list v nabídce uchazeče s uvedením místa v seznamu nabídky.
Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.
(3) Jistotu uvolní zadavatel uchazeči dle podmínek specifikovaných v §67 odst. 2.
(4) Pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku,
odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost
k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění
z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem.
11 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ
11.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou následující:
a)
Výše nabídkové ceny za úvodní analýzu, stanovená s ohledem na čl. 4
Kritérium s váhou 25%
b)
výše hodinové sazby pro vývojového pracovníka, stanovená s ohledem na čl. 4
Kritérium s váhou 25%
c)
výše hodinové sazby pro senior vývojového pracovníka, stanovená s ohledem na čl. 4
Kritérium s váhou 25%
10
d)
výše hodinové sazby sazba pro konzultanta, stanovená s ohledem na čl. 4
Kritérium s váhou 25%
11.2 HODNOCENÍ NABÍDEK
(1) U dílčích hodnotících kritérií dle 11.1 písm. a) až d) jsou kritérii cena, resp. hodinová sazba. Výše
nabídkové ceny, resp. hodinové sazby, bude hodnocena jako podíl nejnižší nabídkové ceny a
hodnocené nabídkové ceny vynásobené hodnotou 100, a váhou kritéria.
(2) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí % váhou
jednotlivých dílčích kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím
stanovil zadavatel.
(3) Takto získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se sečtou.
Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.
12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
(1) Nabídku je možno podávat osobně nebo poštou prostřednictvím držitele poštovní licence na
následující kontaktní adresu Zadavatele:
ENERGOKLASTR
Šámalova 60a
615 00 Brno
Česká republika
(2) Osobní podání nabídky lze učinit na výše uvedené kontaktní adrese v době: Po – Pá od 7:30 do
14:00 hod. oproti potvrzení o převzetí nabídky. V případě podání nabídky doporučeně poštou je
nezbytné, aby byla nabídka Zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik
podání/doručení nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou Zadavatele na výše
uvedené kontaktní adrese.
(3) Nabídky musí být zadavateli na shora uvedenou kontaktní adresu doručeny nejpozději do
11.2.2013 do 13.00 hod.
(4) Nabídky doručené Zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané
nabídky Zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
13 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
(1) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele. S ohledem na lhůtu pro
podání nabídek bude akceptován e-mail bez zaručeného elektronického podpisu, odeslaný
kontaktní osobě podle této zadávací dokumentace; e-mail se považuje za doručený, pokud jej emailem bez zaručeného elektronického podpisu kontaktní osoba potvrdí, nikoliv však pouze
poštovní schránkou automaticky generovanou zprávou.
(2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1. Dodatečné
11
informace odešle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
(3) Zadavatel může analogicky podle § 49 odst. 3 zákona poskytnout uchazečům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti (§ 49 odst. 4 zákona), a tyto
dodatečné informace odešle elektronicky uchazečům nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
13.1 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.
14 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta, tedy doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a činí 180 dnů.
15 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
(1)
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční 11.2. 2013 ihned po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, tj. dne 11. 2. 2013 v 13:00 hodin na kontaktní adrese Zadavatele uvedené v čl.
1 této zadávací dokumentace.
(2)
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek. Za jednoho uchazeče je oprávněn účastnit se otevírání obálek nejvýše jeden
(1) zástupce uchazeče, který se prokáže relevantním pověřením podepsaným osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel bude po přítomných uchazečích
požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
16 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
(1)
Uchazeč musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění veřejné zakázky.
(2)
Varianty nabídky nejsou přípustné.
(3)
Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být
označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele
(uchazeče) včetně jeho adresy, obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně
podpisem.
(4)
Obálka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným
nápisem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Smluvní výzkum a konzultace“
NEOTEVÍRAT !
(5)
Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
(6)
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
12
(7)
Nabídka bude vyhotovena v počtu 2 kusů, z toho 1 originál a 1 kopie.
(8)
Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídek označená jako „Originál“
(9)
Všechny listy nabídky musí být očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být
spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
(10) Musí být doloženo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací
lhůtu, která činí 180 dnů.
(11) Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče ve věci zakázky, její telefon, emailovou
adresu.
(12) Součástí nabídky bude návrh Rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace. V návrhu smlouvy uchazeč uvede a doplní:
- chybějící údaje (IČ, DIČ, adresu, telefonní spojení, podpis osoby (osob) oprávněné
(oprávněných) jednat jménem či za uchazeče, přesný popis předmětu plnění dle nabídky
- návrh Rámcové smlouvy bude jednostranně podepsán statutárním orgánem uchazeče
nebo oprávněným zástupcem zmocněným k zastupování na základě písemné plné moci
doložené v nabídce uchazeče
- veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a
uchazeč tak může nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější
- pokud bude doplňovat nebo upravovat další text, je povinen tak učinit pomocí barevně
vyznačených změn
- zadavatel není povinen tyto barevně vyznačené změny akceptovat
- zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o podrobnostech smluvních
podmínek
(13) Obsahové náležitosti nabídky:

Krycí list – viz příloha č. 3
-
Název zakázky
Identifikační údaje uchazeče
Nabídková cena
Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
Uchazeč předloží samostatný krycí list nabídky pro každou část veřejné zakázky, ke
které podává nabídku.

Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož
vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu, která
činí 180 dnů.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků
- Doklady dle čl. 6 této zadávací dokumentace
13

Specifikace nabídky

Návrh cenové nabídky ve struktuře dle čl. 4 této zadávací dokumentace

Podepsaný návrh Rámcové smlouvy
V Brně dne 20.12.2012
14
Download

Smluvní výzkum a konzultace