Možnosti využití
TEPLA z BPS
Proč využívat TEPLO
z bioplynové stanice
Zlepšení ekonomické bilance BPS
Výkupní ceny, dotace
Tlak na max. využití TEPLA
Možnosti využití TEPLA
Vytápění objektů, příprava teplé vody
Sušení zemědělských materiálů a řeziva
Navazující peletování
Chlazení
DOTACE
SZIF
Investice na podporu energie z OZE - Investice do
zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové
stanice
SFŽP
Prioritní osa 5 - Specifický cíl 5.1 - realizace systémů
využívajících odpadní teplo
MPO
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
V OP PIK nebude podporována výstavba nových
bioplynových stanic, ale předmětem podpory bude
využití užitečného tepla ze stávajících bioplynových
stanic.
SUŠENÍ SUBSTRÁTŮ
Pásové sušárny
Většina zemědělských komodit
Exteriér x Interiér
PELETIZACE
Cíleně pěstované rostliny
Separát
Poptávka po peletách u velkých
spalovacích zdrojů
SUŠENÍ ŘEZIVA
SLUŽBY FARMTEC
- PORADENSTVÍ, DIMENZOVÁNÍ
- EKONOM. ZHODNOCENÍ
- POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ – DOTACE, ÚVĚR
- TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE
- STAVEBNÍ ÚPRAVY
- DODÁVKA TECHNOLOGIE
- MONTÁŽ + UVEDENÍ DO PROVOZU
- ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
Ukázky dobré praxe
Ukázky dobré praxe - VRAHOVICE
Sušárna
Pelet. linka
Pásová sušárna Stela
Tepelný příkon
1000 kWt
Sušený materiál:
piliny (štěpka)
Sušárna Alvan Blanche CD7900
Investor: První
zemědělská
Ratměřice s.r.o.
typ: CD7900,
univerzální,
jednoproudá,
žaluziová
tep. příkon: cca
330 – 620 kWt
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
NA ZEMNÍ PLYN
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
NA ZEMNÍ PLYN
Spalovací motor přeměňující energii
zemního plynu na elektřinu a teplo
Celková účinnost 80-90% (elektrická
účinnost 30-45%, tepelná 40-55%)
Princip stejný jako u KGJ na BPS podpora je ale postavena jako příspěvek
k vyrobené elektrice v závislosti na
množství užitného tepla a délce provozu,
tzv. podpora KVET
KGJ = úspory primárních paliv
Důvody pro použití kogenerace
Snížení provozních nákladů
Zvýšení účinnosti využití energie
Snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících
látek do ovzduší
Zvýšení topného výkonu (působí jako
dodatečný výkon)
Jistota dodávek (funkce špičkovacího či
záložního zdroje)
Kdy se kogenerace vyplatí?
Celoroční vysoká spotřeba tepla případně
i elektřiny
Vysoká cena elektřiny
Nutnost záložního zdroje
Kde se kogenerace vyplatí?
Zemědělská družstva, pivovary, lihovary,
prádelny – jakýkoliv provoz se stálým
odběrem tepla
Hotely, penziony, ubytovny
Nemocnice, kliniky, ústavy
Kryté bazény, aquaparky, lázně
Obchodní domy, kanceláře, školy
Obytné domy, paneláky
Posouzení provozní náročnosti KGJ
Stávající stav – plynová kotelna
Ztráty 65kW
Plyn 400kW
Náklady 440 Kč/hod
Kotel
Teplo 335kW
Cena tepla 1,3 Kč/kWh
Posouzení provozní náročnosti KGJ
Nový stav s kogenerací
Ztráty 80kW
Elektřina 250kW
Náklady 720 Kč/hod
Plyn 665kW
Fakturace elektřiny
1,6 (ZB)+ 0,9 Kč/kWh (sil.)
x 250 kW = 626Kč/h
Kogenerace
Teplo 335kW
Náklad na provoz 184 Kč/h (ZP 720 – EE 626 + 90 servis)
Úspora na provozních nákladech 256,- Kč/hod !!!
Podpora KVET v ČR
Zelený bonus na KVET je vyhlášen
cenovým rozhodnutí ERU pro každý rok
Bez dlouhodobé fixace výkupní ceny
tzn. každý rok se výše ZB mění v
závislosti na ceně zemního plynu a ceně
silové elektřiny.
Podpora se čerpá na základě
Osvědčení o původu elektřiny z KVET
(vydává MPO na základě žádosti)
Podmínky ZB na elektřinu z KVET
Při celkové účinnosti užití energie více
než 75% je ZB čerpán na celou svorkovou
výrobu elektřiny.
V případě menší účinnosti dojde ke
krácení ZB.
Podmínky stanovené vyhláškou č.
453/2012 Sb.
Využité teplo musí být UŽITNÉ TEPLO
(uspokojena ekonomicky odůvodněná
poptávka)
Podpora KVET – cenové
rozhodnutí ERU = a) + b)
a) Základní sazba
Podpora KVET – cenové
rozhodnutí ERU = a) + b)
b) Doplňková sazba
Další výnosy z provozu
Vyrobená elektřina pro vlastní spotřebu
(úspora za nákup ze sítě) – jsou pak
hrazeny pouze zákonné poplatky
(distribuce, OTE…)
Přebytek EE dodáván do sítě za cenu
silové elektřiny
Úspora za teplo
Zvýšení spotřeby ZP může znamenat
zlevnění nákupní ceny
Jak na to při plánování KJ
Spotřeba tepla a elektřiny (diagramy odběrů
energií a ceny energií)
Elektrická přípojka + připojení do DS
(prověřit velikost TS)
Přípojka zemního plynu (dle spotřeby)
Umístění jednotky (dostupnost, únosnost,
prostor, hluk, vibrace)
Současné zdroje tepla (stav, výkon, řízení)
Tepelné hospodářství – připojitelnost KJ
Ekonomika provozu
Provádíme statické i dynamické
hodnocení (tzn. prostá doba návratnosti,
NPV, IRR)
Výpočet vhodné velikosti KJ (nutné
mít přesná data spotřeby energií, plán
spotřeby do budoucna, energetické
úspory!!!)
KGJ v nabídce FARMTEC
Jsme schopni nabídkou KGJ GE JENBACHER a
MAN uvedených výkonů dle provedeného
dimenzování
REFERENCE
Realizace v
jižních Čechách
u Tábora
KGJ Jenbacher
999 kWe
1110 kWt
Využití tepla –
pásová sušárna
Klíčové parametry
Cena zemního plynu
Cena tepla
Cena EE
Využití tepla – 4400 hodin/rok
Investiční náročnost – možné čerpat
dotaci z MPO i SFŽP – PO 5.
Děkuji za pozornost
Využití tepla
Ing. Roman Koutný, PhD.
[email protected]
602 464 996
KGJ na ZEMNÍ PLYN
Gabriela Smetanová
[email protected]
721 248 241
Download

Využití tepla a KGJ Větrný Jeníkov 2014