Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS
Témata ke 3. profilové zkoušce: soubor odborných předmětů
64-41-L/51 Vlasová kosmetika
Školní rok 2013/2014
Třída: VK5
odpisů – výpočet daňových odpisů rovnoměrným způsobem, výpočet 120 min.
Výpočty a
charakteristika daňových odpisů zrychleným způsobem, výpočet daňových odpisů
s technickým zhodnocením
mzdy – výpočet hrubé mzdy, superhrubé mzdy, daně ze mzdy,
slev na dani, daňového bonusu, zákonných srážek ze mzdy, čisté mzdy
a částky k výplatě
plánovaného nákupu a normy zásob – výpočet počáteční zásoby,
nákupu zásob, výpočet roční a denní spotřeby, časové normy zásob,
normy zásob a normativu
podílů na zisku společníků v s.r.o. – výpočet disponibilního zisku,
zjištění obchodního podílů společníků a výpočet podílů na zisku
každého společníka
efektivnosti investiční činnosti – výpočet efektivnosti a návratnosti
investic
obchodní společnosti – charakteristika obchodních společností
dopisy spojené s pracovním poměrem – tvorba motivačního dopisu,
životopisu, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru
životní cyklus výrobku – popis životního cyklu výrobku
bod zvratu – výpočet bodu zvratu, náčrt grafu bodu zvratu
organizační struktury – načrtnutí jednotlivých organizačních struktur
konkrétního podniku
charakteristika a rozdělení živností
souvislý příklad vedení daňové evidence včetně výpočtu základu daně 180 min.
Účtování
– zápis do deníku příjmů a výdajů, vyplnění knihy pohledávek a
závazků, výpočet základu daně z příjmů FO
souvislý příklad účtování zásob materiálu a zboží – pořízení, aktivace,
účetní případy na konci roku, inventarizační rozdíly, škody
souvislý příklad účtování zásob vlastní výroby, zboží a materiálu –
reklamace, pořízení ze zahraničí, předání zboží do vlastní prodejny
souvislý příklad účtování dlouhodobého majetku – pořízení,
odepisování
souvislý příklad účtování dlouhodobého majetku – vyřazení
souvislý příklad účtování krátkodobého finančního majetku – peníze
na cestě, ceniny, valutová pokladna, zálohy zaměstnancům, kurzové
rozdíly, krátkodobé úvěry
souvislý příklad účtování pohledávek a závazků – mzdy zaměstnanců,
pohledávky a závazky ze zahraničního obchodního styku, kurzové
rozdíly, pohledávky k zaměstnancům
souvislý příklad účtování nákladů a výnosů – náklady a výnosy
z podnikatelské činnosti, časové rozlišování nákladů a výnosů
Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo
tel.:
e-mail:
web:
IZO:
+420 515 226 456, +420 602 541 973
[email protected]
www.sousoszn.cz
110012364
Bankovní spojení: 48500741/0100
IČ: 47900211, DIČ: CZ47900211
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8973
Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS
souvislý příklad účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků –
sestavení zahajovací rozvahy, účtování vkladů, fondů ze zisku,
rozdělení hospodářského výsledků, dlouhodobých úvěrů
příklad na zjištění daně z příjmů PO – výpočet hospodářského
výsledku, transformace HV na základě daně, výpočet daně z příjmů
PO, zaúčtování daně
příklad na inventarizace – výpočet inventarizačních rozdílů a jejich
zaúčtování
příklad na vyplnění skladních karet a výpočtu ocenění výdaje zásob ze
skladu – vyplnění skladních karet, zjištění průběžné zásoby v měrných
a peněžních jednotkách, výpočet ocenění výdaje zásob ze skladu
metodou FIFO a váženým aritmetickým průměrem
pracovního, občanského a obchodního práva
60 min.
Vypracování
otázek z oblasti zákona o ochraně spotřebitele
Témata k maturitní zkoušce byla schválena na schůzce metodické komise oboru Podnikání
dne 30. 8. 2013.
Ve Znojmě 10. 9. 2013
Vypracovali: Mgr. Ilona Šablaturová
Ing. Jana Kamarádová
Ing. Jiří Višňanský
Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo
tel.:
e-mail:
web:
IZO:
+420 515 226 456, +420 602 541 973
[email protected]
www.sousoszn.cz
110012364
Schválil: Mgr. Libor Hanzal
ředitel
Bankovní spojení: 48500741/0100
IČ: 47900211, DIČ: CZ47900211
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8973
Download

SCMSD základní šablona - SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, sro