Zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je:
„ Dodávka
1.
antivirového SW“
Identifikace zadavatele:
1.1. Identifikační údaje
Obchodní jméno zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
00259586
CZ00259586
Komerční banka Sokolov
521391/0100
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech technických:
Ing. Ivo Bartoněk
Telefon: +420 359 808 339 E-mail: [email protected]
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.sokolov.cz/. Veškeré úkony v zadávacím řízení (jak je definováno dále) a
veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádějí v elektronickém nástroji E-ZAK.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.sokolov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://ezak.sokolov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, Kateřinu Klepáčkovou, e-mail: [email protected], tel. 359 808 342.
2.
Vymezení předmětu zakázky:
Požadované technické parametry:
Podpora OS koncových uživatelů (rezidentní štít)




Windows XP
Windows XP embedded
Windows Vista (vč. x64)
Windows 7 (vč. x64)
2 /7





Windows 7 embedded
Windows 8 a 8.1 (vč. x64)
Windows 2008 R2/2012 R2 RDS (terminálová relace)
Android 4.0 a vyšší
Windows Phone 8
Podpora OS serverů (rezidentní štít)




Windows Server 2003
Windows Server 2008/2008 R2 (x86 a x64)
Windows Server 2012/2012 R2
Linux (CentOS)
Rezidentním štítem je míněna real-time ochrana běžícího PC/serveru/zařízení chránící jej před malware,
jako jsou (nejen!) viry, červi, rootkity, trojské koně, spyware, keyloggery apod. včetně ochrany před tzv.
„zero-day“ útoky.
Součástí požadovaného řešení není firewall. V případě, že je nedílnou součástí nabízeného řešení, musí být
možné jej řízeně na všech běžících instancích antiviru vypnout. Stanice/servery/zařízení mají nasazeno jiné
řešení firewallu.
Součástí řešení není antispamová ochrana. Ta je řešena centrální spamovou hygienou nasazenou na úrovni
poštovní infrastruktury.
Integrace do dalších serverových služeb




Souborový server Win 2008 R2/2012 R2
Poštovní server MS Exchange 2010
Portálový server MS SharePoint 2010
Terminálový server Win 2008 R2/2012 R2 (RDS pro koncové klienty)
Integrací do dalších serverových služeb je míněna upravená verze rezidentního štítu optimalizovaná pro
funkcionalitu konkrétního typu serverové služby.
Možnosti centrální správy




Jediná centrální konzole pro správu všech stanic a serverů, ideálně provozovatelná
ve webovém rozhraní (není třeba instalovat konzoli)
Uložení nastavení a logů (přístupy, události, výsledky skenů) v databázi na stávajícím MS
SQL 2008 a novějším s možností načítat je do SIEM (Security Information and
Management)
Možnost sdružování stanic/serverů/zařízení do skupin dle různých parametrů (včetně
možnosti načtení a aktualizace skupin z Active Directory)
Vícenásobné profily umožňující definovat nastavení chování antiviru, časování skenů a
způsob skenování, možnost následně přiřadit profil skupině
3 /7





Distribuce malware vzorků inkrementálně z centrálního úložiště v lokální síti (s možností
vynutit na konkrétní stanici/serveru/zařízení stažení nových definic malware přímo od
výrobce antiviru)
Centrální úložiště logů (provedené administrativní kroky – kdy, kdo a co nastavil, výsledky
skenů jednotlivých stanic/serverů) s prohlížečem (možnost filtrace události dle PC,
uživatele, data, typu události…)
Instalace antiviru na stanici/server/zařízení ručně řízená i automatická (po přidání
stanice/serveru do sítě, její detekci v centrální konzoli a zařazení do skupiny)
Možnost vzdálené kompletní odinstalace antiviru ze stanice/serveru/zařízení (na
stanici/serveru/zařízení nezůstanou soubory nebo údaje v systémovém registru OS)
Možnost centrální aktualizace SW vlastního antiviru na nasazených
stanicích/serverech/zařízeních
Obecné technické požadavky











Nabízené řešení lze implementovat v českém a anglickém jazyce (veškeré hlášky antiviru
jakož i administrativní část jsou lokalizovány do českého a anglického jazyka)
Systém obsahuje proaktivní analýzu chování aplikací včetně heuristické analýzy
Možnost individuální instalace z předpřipraveného balíčku (antivir+definice vzorků) na
CD/DVD/USB na zařízení, která nejsou připojena do sítě nebo nemají konektivitu
s centrální konzolí
Možnost individuální aktualizace samotného programu antiviru a/nebo inkrementální
aktualizace nových definic vzorků na instalacích bez nebo s omezenou konektivitou
k centrální konzoli či aktualizačnímu webu výrobce
Automatické směrování místa aktualizací definic vzorků dle výskytu počítače (typicky
notebooky) – lokální síť z lokálního distribučního místa definic vzorků, mimo síť přes
internet přímo z webu výrobce
Možnost tvorby spouštěcího CD/DVD/USB s antivirem a aktuálními definicemi vzorků pro
offline skenování (potenciálně) napadeného počítače
Notifikace administrátora pomocí emailu v případě výskytu specifických událostí (lze si
definovat konkrétní typy těchto specifických událostí), možnost zasílání pravidelného
sumarizačního reportu mailem v definovaném intervalu (denně/týdně/měsíčně apod.)
Komunikace mezi stanicemi/servery/zařízeními, centrální konzolí a distribučním místem
aktualizací je zabezpečená (minimálně na úrovni SSL/TLS)
Na běžících antivirech na koncových stanicích/serverech/relacích uživatelů na terminálovém
serveru lze administrovat oprávnění k pozastavení či úplnému vypnutí antivirového
programu a jeho komponent
Antivirový program a jeho komponenty musí obsahovat ochranný mechanismus chránící je
před modifikací
Antivir musí být schopen skenování externích médií (floppy, CD/DVD, USB připojená
zařízení) ať už na pracovní stanici, tak i v terminálové relaci, kdy uživatel pracuje na tenkém
4 /7
klientovi s nemodifikovatelným OS Windows XP/7 embedded, na který nelze antivir
instalovat
Implementační podpora




Součástí dodávky bude jeden pracovník dodavatele po dobu jednoho pracovního dne (8
hodin) pro implementaci včetně základního zaškolení 2-3 pracovníků zadavatele v předem
dohodnutém termínu nasazení
Podpora formou helpdesku dodavatele v českém jazyce v režimu 5×8 (8 hodin každý
pracovní den) dostupný pro pracovníky zadavatele zodpovědné za provoz nasazeného
antivirového řešení
Garantovaná snadná dostupnost aktualizací samotného antiviru (všech nabídnutých
komponent) a definic vzorků malware v následujících 4 letech
Dostupnost FAQ na webu výrobce
Požadované počty licencí
Zadavatel požaduje dodání licencí pro:




230 ks rezidentů na koncových stanicích, serverech a v terminálových relacích
1 ks MS Exchange 2010 server
2 ks MS SharePoint Portal server
2 ks MS Windows 2008 R2/2012 R2 souborový server
Zadavatel požaduje dodávku výše uvedených licencí na dobu 4 let včetně podpory. Platby se předpokládají
v následujícím režimu:
1.
2.
3.
4.
3.
rok bude zaplacena cena za licence a za podporu na první rok
rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok
rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok
rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok
Místo a termín plnění veřejné zakázky:
Místo plnění je odbor informatiky, 6. patro, ul. Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Termín dodání je max. do 20.10.2014
4.
Variantní řešení:
Variantní řešení není přípustné.
5 /7
5.
Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
-
6.
Uchazeči stanoví a v nabídce doloží nabídkovou cenu včetně DPH, položkovým rozpočtem.
Nabídková cena musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady. Celková nabídková cena je cenou
nejvýše přípustnou se zápočtem veškerých nákladů.
Úhrada ceny bude prováděna na základě předloženého a odsouhlaseného (zástupcem objednatele)
plnění (objednávka – dodací list).
Termín proplacení faktur bude 14 kalendářních dní od doručení – převzetí faktury zadavatelem
(kratší doba splatnosti nebude akceptována). Zálohy zadavatel neposkytuje
Cena
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je max 300 000 Kč bez DPH
7.
Místo pro podání nabídky, lhůty, termín podání nabídek:
Nabídka uchazeče bude podána elektronicky pomocí atestovaného elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.sokolov.cz. Zadavatel nepřijme žádné listinné obálky.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do lhůty pro podání nabídek, tj. 5.9.2014 do 10:00 hod
Pro podání nabídky je vyžadován elektronický zaručený podpis.
Zadavatel bude konat otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů, protože požaduje pouze elektronické
nabídky, tzn., že se nebude konat otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů.
Nabídky, jež nebudou splňovat požadavky zadavatele, budou z hodnocení vyřazeny.
Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce a to obdobně jako je tato
zakotvena v § 96 a 97 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to prostřednictvím systému E-ZAK
dostupného na https://ezak.sokolov.cz
8.
Elektronická aukce
Informace o elektronické aukci, resp. pozvání k účasti, bude uchazečům odesláno prostřednictvím systému
E-ZAK nejpozději 2 pracovní dny před konáním elektronické aukce. Uchazeči jsou povinni sledovat přijaté
zprávy v systému EZAK.
Nové nabídky v rámci elektronické aukce budou uchazeči zadávat v systému E-ZAK dostupného na
https://ezak.sokolov.cz. Aukce bude nastavena s možností prodlužování aukce o nové aukční hodnoty.
Uchazeč je povinen nové aukční hodnoty podepsat platným zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu.
6 /7
9.
Technické specifikace, certifikáty a uživatelské standardy nabídky:
Technické specifikace, certifikáty a uživatelské standardy nabídky na veškeré náležitosti dodávky musí být
provedeny podle platných českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně
přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v obchodní praxi.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
Nabídková cena včetně dopravy (Kč bez DPH)
váha: 100%
11. Formální požadavky na formu nabídky:
Formální náležitosti nabídky
Pod pojmem nabídka se rozumí soubor dokumentů s formou a obsahem vyžadovaným touto Zadávací
dokumentací.
Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na
https://ezak.sokolov.cz) požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručené max. 5 pracovních dní před
stanovenou lhůtou pro podání nabídek, zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje EZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.sokolov.cz) dodatečné informace, a to nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, poskytne zadavatel prostřednictvím systému E-ZAK elektronicky bez omezení.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich
předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na
https://ezak.sokolov.cz.
Dodavatelé jsou povinni sledovat systém EZAK a případné dodatečné informace ve své nabídce zohlednit.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém
jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě v elektronické podobě a
nabídka bude opatřena podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
odeslané nabídky systémem E-ZAK).
12. Práva zadavatele:
Zadavatel je oprávněn změnit ze závažných důvodů termín otevírání nabídek. O takové změně budou
uchazeči písemně informování alespoň s 5 denním předstihem.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit
- Žádat doplnění nabídky a vysvětlení uchazečů v případě nejasnosti znění nabídky
7 /7
-
Nevracet uchazečům podané nabídky
Neposkytnout úhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
Z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují zadávací podmínky
V Sokolově, dne 22.8.2014
Jiří Krotil
Odbor informatiky
Download

Zadavaci dokumentace.pdf