BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
21. prosince 2011
27. února 2012
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Látka / směs:
Číslo
Další názvy směsi
1.2.
Příslušná určená použití směsi
Určená použití látky/směsi
Nedoporučená použití směsi
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce
Jméno nebo obchodní jméno
Místo podnikání nebo sídlo
Telefon
Adresa elektronické pošty
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Distributor
Jméno nebo obchodní jméno
Místo podnikání nebo sídlo
1.4.
Číslo verze
2.0
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Směs
Ochranný tmel, elektrické a elektronické aplikace
Není známo
Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C, B-7180
Seneffe
Belgie (Belgium)
+49 611237507
[email protected]
+3264888240
ELCHEMCo spol. s r.o.
Pražská ul. 16, 102 21 Praha 10
Česká republika
281017459
281017469
[email protected]
www.elchemco.cz
Telefon
Fax
Adresa elektronické pošty
Adresa www stránek
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919
293 nebo 224 915 402
Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí
neuvedeno
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008
Směs nebyla klasifikovaná podle Nařízení (ES) 1272/2008.
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES
Písmenné vyjádření nebezpečnosti
Xi - dráždivý
R-věty
R 43 (Xi)
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s
použitím a možným nevhodným použitím
Všechna nebezpečí uvedena v klasifikaci.
2.2.
Prvky označení
Výstražný symbol
Xi - dráždivý
Strana
R-věty
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S-věty
S 23
S 24
S 37
S 51
Nevdechujte páry/aerosoly
Zamezte styku s kůží
Používejte vhodné ochranné rukavice
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
1/7
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
2.3.
21. prosince 2011
27. února 2012
Číslo verze
2.0
Nebezpečné látky
Trimethoxy(methyl)silan (ES: 214-685-0)
Další nebezpečnost
neuvedeno
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2.
Směsi
Chemická charakteristika
Silikonový elastomer.
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Klasifikace CLP
Identifikační čísla
Název látky
Obsah v
%
hmotnosti
směsi
Klasifikace
67/548//EHS
Označení CLP
Kódy tříd a
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy
Pozn.
kategorií
standardníc výstražný standard- doplň.
nebezpeč-nosti
h vět o
ch
ních vět o standardnebezpeč- symbolů a nebezpeč- ních vět o
nosti
signálních
nosti
nebezpečslov
nosti
CAS: 68909-20-6
ES: 272-697-1
Trimethylovaný oxid
křemičitý
14,0
R 66
*
CAS: 1185-55-3
ES: 214-685-0
Trimethoxy(methyl)silan
5,8
F; R 11
Xi; R 43
Flam. Liq. 2,
Skin Sens. 1
H225,
H317
CAS: 67-56-1
ES: 200-659-6
Methanol
0,12
F; R 11
T; R 23/24/2539/23/24/25
Acute Tox. 3,
Flam. Liq. 2,
STOT SE 1
H225,
H301,
H311,
H331,
H370
GHS02,
GHS06,
GHS08,
Dgr
Poznámky
(*) Látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto
Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou
hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby
nedošlo k vdechnutí zvratků.
Při vdechnutí
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout.
Při styku s kůží
Setřete. Zasažené části pokožky potom umyjte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou
tekoucí vodou. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití
Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2.
4.3.
Strana
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
při vdechnutí
neuvedeno
při styku s kůží
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
při zasažení očí
neuvedeno
při požití
neuvedeno
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
neuvedeno
2/7
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
21. prosince 2011
27. února 2012
Číslo verze
2.0
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodná hasiva
Velké požáry : suchý prášek, pěna nebo vodní sprej (vodní mlha).
Malé požáry : oxid uhličitý, suchý prášek, vodní sprcha (mlha).
K ochlazení obalů vystavených ohni může být použita voda.
Nevhodná hasiva
Není známo.
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Termický rozklad tohoto produktu vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot mohou vést k vývinu
následujících rozkladných produktů : Oxid křemičitý, oxidy uhlíku a stopy nedokonale splálených sloučenin uhlíku,
stopy formaldehydu. Sirnaté produkty, dusíkaté produkty.
5.3.
Pokyny pro hasiče
Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek.
Určete potřebu evakuace nebo uzavření místa podle vašeho místního havarijního plánu.
Použijte postřik vodou k ochlazení obalů vystavených ohni.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte vhodnou ochrannou výbavu.
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte rozšíření nebo vtečení do kanalizace, příkopů nebo řek použitím písku, zeminy nebo jiných vhodných bariér.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Určete potřebu evakuace nebo uzavření místa podle vašeho místního havarijního plánu.
Rozsáhlé úniky zadržte hrázemi apod.
Postupy : Otřete, setřete nebo nechejte vsáknout do absorpčního materiálu a dejte do obalu s víkem.
Uniklý výrobek činí povrch extrémně kluzkým.
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
neuvedeno
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Je požadováno celkové větrání.
Je doporučeno místní odvětrávání.
Zamezte styku s kůží a očima.
Nevdechujte páry.
Nevdechujte rozprášenou tekutinu nebo mlhu.
Zamezte požití.
Nevylévejte do kanalizace.
7.2.
7.3.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Neskladujte s oxidačními činidly.
Skladovací teplota: maximum 32 °C
Obsah
Specifické konečné/specifická konečná použití
Odkazujeme na technický datový list dostupný na vyžádání.
90 ml, 310 ml
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Chemický název látky
Methanol
8.2.
Číslo CAS
67-56-1
Nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší
[mg/m3]
PEL
NPK-P
250
1000
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Provádějte správnou praxi průmyslové hygieny.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Odložte okamžitě kontaminovaný oděv.
Ochrana očí a obličeje
Měly by být používány ochranné brýle.
kůže
Strana Ochrana
3/7
Za okolností, kdy může dojít k rozsáhlému styku s kůží použijte neprostupný pracovní oděv.
Ochrana rukou: Chemické ochranné rukavice nebo dlouhé rukavice s manžetou, které by měly být správně
stahovány z rukou tak, aby nedošlo ke kontaminaci pokožky.
Materiál rukavic : silver shield (TM), 4H(TM).
BEZPEČNOSTNÍ LIST
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Provádějte správnou praxi průmyslové hygieny.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Datum vytvoření
21. prosince 2011
Odložte okamžitě kontaminovaný
oděv.
Datum revize
27. února 2012
Číslo verze
2.0
Ochrana očí a obličeje
Měly by být používány ochranné brýle.
Ochrana kůže
Za okolností, kdy může dojít k rozsáhlému styku s kůží použijte neprostupný pracovní oděv.
Ochrana rukou: Chemické ochranné rukavice nebo dlouhé rukavice s manžetou, které by měly být správně
stahovány z rukou tak, aby nedošlo ke kontaminaci pokožky.
Materiál rukavic : silver shield (TM), 4H(TM).
S dotazy na dobu použitelnosti chemicky odolných rukavic se obraťte na vašeho dodavatele ochranných pomůcek.
Ochrana dýchacích cest
Styk s vodou nebo vlhkým vzduchem způsobí vznik methanolu.
Dodržujte expoziční limity platné pro methanol.
V případě, že se výrobek používá ve velkém množství, v uzavřených prostorách nebo za jiných okolností, kdy může
být dosažena nebo překročena NPK, měla by být používána vhodná ochrana dýchacích cest.
Je-li výrobek používán za okolností, kdy se může vytvořit aerosol nebo mlha, např. při rozprašování apod., musí být
použita vhodná ochrana dýchacích cest.
Podle pracovních podmínek použijte obličejovou masku s filtrem (filtry) AXP nebo použijte nezávislý dýchací přístroj.
Volba typu filtru závisí na množství a typu chemikálie, s níž je zacházeno na pracovišti.
Charakteristiku filtru konzultujte se svým dodavatelem ochranných prostředků.
Tepelné nebezpečí
Tato opatření se týkají pokojové teploty.
Zvýšená teplota nebo použití ve formě aerosolu/spreje může vyžadovat další opatření.
Omezování expozice životního prostředí
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.
Další údaje
Trimethylovaný oxid křemičitý: 3 mg/m³ TWA respirabilní frakce, 10 mg/m³ vdechovatelná frakce.
Trimethoxy(methyl)silan: 50 ppm (8h TWA) - doporučení Dow Corning.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
kapalina
skupenství
kapalné při 20°C
barva
transparentní - bílý
zápach
mírný
teplota varu
> 65 °C
bod vzplanutí
> 101,1 °C (uzavřený kelímek)
viskozita
300 Poise (25 °C)
relativní hustota
1,05 g/cm3 při °C
Neuvedené údaje: Nestanoveno/neaplikovatelné/neuvedeno v BL DC.
9.2.
Další informace
Výbušné vlastnosti: nemá.
Oxidační vlastnosti: nemá.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Tento produkt uvolňuje methanol.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní při normálním způsobu použití.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Není známo.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
neuvedeno
10.5.
Neslučitelné materiály
Může reagovat se silnými oxidačními činidly.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Termický rozklad tohoto produktu vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot mohou vést k vývinu
následujících rozkladných produktů : Oxid křemičitý, oxidy uhlíku a stopy nedokonale splálených sloučenin uhlíku,
stopy formaldehydu. Sirnaté produkty, dusíkaté produkty.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Akutní toxicita komponent směsi
Strana
4/7
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
21. prosince 2011
27. února 2012
Číslo verze
2.0
Methanol
LD50, orálně, potkan nebo králík
LD50, dermálně, potkan nebo králík
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
11.1.
5628
15800
64000
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.l-1/4hod
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita:
Vniknutí do očí : Může způsobit dočasnou mírnou bolestivost.
Styk s kůží : Velké množství může mít při styku se závažně velkými plochami kůže nepříznivé systémové vlivy.
Při vdechnutí : Může vyvolat závratě, ospalost, zmatenost, bolesti hlavy, nevolnost a při vyšších koncentracích
bezvědomí.
Při požití : Tvoří se methanol. Požití velkých množství může mít systémové nepříznivé vlivy a vést k oslepnutí.
Chronická toxicita:
Styk s kůží : Déletrvající nebo opakovaný styk může mít nepříznivý systémový vliv.
Opakovaný styk může způsobit senzibilizaci a alergickou dermatitidu.
Při vdechnutí : Déletrvající nebo opakované vdechování může mít nepříznivé systémové vlivy.
Při požití : Opakované požití může mít nepříznivé systémové vlivy.
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: Nebezpečná množství mohou být absorbována přes kůži.
Senzibilizace: Opakovaný styk může způsobit senzibilizaci a alergickou dermatitidu.
Karcinogenita: Pro směs nestanovena, komponenty směsi nemají karcinogenní účinek.
Mutagenita: Pro směs nestanovena.
Toxicita pro reprodukci: Pro směs nestanovena.
Tento výrobek obsahuje látku, jejíž vdechování v případě, že se vyskytuje ve formě prachu nebo výparů, je spojeno s
rizikem a byla pro ni určena nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti.
Produkt může uvolňovat při teplotách nad 180 °C za přítomnosti vzduchu páry formaldehydu.
Páry formaldehydu mohou být karcinogenní, toxické při vdechování a dráždivé pro oči a dýchací cesty.
Expoziční limity by měly být přísně dodržovány.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní toxicita směsi pro vodní organismy
Nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy na vodní organismy.
Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
Methanol
LC50, 96hod., ryby
EC50, 48 hod., dafnie
19000
24500
12.2.
Persistence a rozložitelnost
Siloxany jsou odstraňovány z vody sedimentací nebo vazbou na čistírenské kaly.
V půdě jsou siloxany odbourávány.
Ve vodě nebo na vlhkém vzduchu tento výrobek hydrolyzuje za vzniku methanolu a organosilikátů.
12.3.
Bioakumulační potenciál
Není očekáváno hromadění v ogranismech.
12.4.
Mobilita v půdě
Působením vlhkosti vzniká tuhý ve vodě nerozpustný produkt.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Neaplikovatelné.
12.5.
12.6.
Strana
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy na bakterie.
Odstranění > 90% vazbou na čistírenské kaly.
Siloxany v tomto výrobku se nepodílí na BSK.
5/7
mg.l-1
mg.l-1
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
21. prosince 2011
27. února 2012
Číslo verze
2.0
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Styk s vodou nebo vlhkým vzduchem způsobí vznik methanolu.
Opakovaný styk může způsobit senzibilizaci a alergickou dermatitidu.
13.1.
Metody nakládání s odpady
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
(zákon o obalech), v platném znění, vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v
platném znění, vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění, č.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
Podle Katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití.
Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v
Katalogu odpadů.
Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. Číslo OSN
neuvedeno
14.2.
14.3.
14.4
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
Náležitý název OSN pro zásilku
neuvedeno
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
neuvedeno
Obalová skupina
neuvedeno
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Odkaz v oddílech 4 až 8.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
neuvedeno
Doplňující informace
Nepodléhá ADR/RID. Nepřepravujte na vozidle, které nemá oddělený nákladový prostor od prostoru řidiče. Ujistěte
se, že řidič vozidla si je vědom možných nebezpečí souvisejících s nákladem, a ví co dělat v případě nehody nebo
nebezpečí.
Letecká přeprava - ICAO/IATA
Balící instrukce limitované množství
Balící instrukce pasažér
Balící instrukce kargo
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
15.1.
nebo směsi
Zdravotnické předpisy
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č.20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu v platném znění. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Předpisy na ochranu ovzduší
Vyhláška č.355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.
Požární předpisy
Zákon ČNR č.133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška
č.246/2001 Sb., o požární prevenci. Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č.305/2006.
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
neuvedeno
16.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam standardních vět o nebezpečnosti, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301
Toxický při požití.
H311
Toxický při styku s kůží.
Strana
6/7
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
Datum vytvoření
Datum revize
H317
H331
H370
21. prosince 2011
27. února 2012
Číslo verze
2.0
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický při vdechování.
Způsobuje poškození orgánů.
Seznam R-vět, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
R 11
Vysoce hořlavý
R 23/24/25
Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/23/24/25
Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při
požití
R 66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu
CAS
Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP
Klasifikace, označování a balení
ČSN
Česká technická norma
EC50
Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50
Koncentrace působící 50% blokádu
LC50
Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50
Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
EINECS
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS
Pohotovostní plán
ICAO
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG
Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MFAG
Příručka první pomoci
MARPOL
Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
REACH
Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
PBT
Persistentní, bioakumulativní a toxický
vPvB
Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
IBC
Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
NPK
Nejvyšší přípustná koncentrace
PEL
Přípustný expoziční limit
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi se směsí.
Doporučená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a
Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, Nařízení Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení
vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném
znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a
označování nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)
Hlavní změny provedeny v bodech : 1., 2., 3.,7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16.
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Strana
7/7
Download

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING