BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 1/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
1.
Identifikace látky/přípravku a výrobce a distributora
1.1 Obchodní název přípravku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Další název látky, kód :
1.2 Použití přípravku:
odvápňovač
k průmyslovému ,profesionálnímu i spotřebitelskému
použit
čistící prostředek
Funkce přípravku:
1.3 Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefonní číslo:
Telefonní číslo pro mimořádné situace:
NGA DEVELOPPEMENT, 148 avenue de Compiègne02200 Soissons- FRANCE
FRIKE POWDER AG,
Rotzbergstrasse 1 - 6362 Stansstad
- SWITZERLAND
neuvedeno
e-mail: neuvedeno
neuvedeno
Identifikace prvního distributora (osoba odpovědná za uvedení na trh v ČR):
Jméno nebo obchodní jméno:
Nestlé Česko s.r.o., Divize Nespresso
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo:
Telefonní číslo:
Mezi Vodami 31
PSČ 143 20 Praha 4 – Modřany
45799504
224815454
Odpovědná odborně způsobilá osoba za zpracování bezpečnostního listu: [email protected]
1.4 telefonní číslo pro naléhavé situace - celá ČR:
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel. 24 hodin/den
224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
2. Identifikace nebezpečnosti látky nebo přípravku:
2.1 Klasifikace směsi podle zákona o chemických látkách, popis rizik, které látka/přípravek
představují pro člověka a životní prostředí
Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES a směrnice 67/548/EHS.
Xi;dráždivý
R 38 Dráždí kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí při
používání přípravku: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.
2.2 Prvky označení
Obchodní název:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Obsahuje složky:
účinná látka: kyselina mléčná
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 2/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Výstražný symbol nebezpečnosti :
Xi
dráždivý
R - věty
R 38 Dráždí kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
S – věty
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S39
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
.
Doplňující informace na štítku: obsahuje kyselinu mléčnou
2.3 Další nebezpečnost
Směs ani složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou k datu vyhotovení
bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV
nařízení REACH.
3. Složení / informace o složkách:
Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
Identifikátor složky Koncentrace /
Indexové číslo
rozmezí
Číslo CAS
koncentrace
Číslo ES
Kyselina mléčná
44,0 %
79-33-4
201-196-2
-
Klasifikace*)
Xi
R38, R41
Xi
Signální slovo.
Nebezpečí
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
*): závazná klasifikace dle REACH + Harmonizovaná klasifikace daná dodatkem VI k předpisu (ES) č.
1272/2008 v posledním platném znění.
Do uvedeného data revize tohoto bezpečnostního listu nebyla chemickým látkám použitým v tomto
přípravku přidělena žádná registrační čísla REACH.
- Další pokyny: texty R/H-vět viz kapitola 16. ;
4.
Pokyny pro první pomoc:
4.1 Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu
informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované
polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy
nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.
4.2 Při nadýchání:
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Udržujte postiženého v teple a klidu. Při nepravidelném
dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do
bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 3/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
4.3 Při styku s kůží:
Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo ředidla! Potřísněný oděv ihned odložte. Omývejte kůži
pečlivě mýdlem a vodou nebo použijte prostředek k čištění kůže.
4.4 Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky. Vyplachujte nejméně 10 minut velkým množstvím čisté pitné vody a to i
pod očními víčky, směr výplachu: od vnitřního koutku k vnějšímu. Zajistěte lékařskou pomoc.
4.5 Při požití:
Při náhodném požití ihned zajistěte lékařskou pomoc. Postiženého držte v klidu. Nevyvolávejte
zvracení.
4.6 Další údaje: Klinické zkoušky a lékařské sledování opožděných účinků nejsou dostupné. Protilátky
a kontraindikace nejsou známy.
5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: alkoholu odolná pěna, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek, mlhová clona (voda)
5.2 Nevhodná hasiva: plný proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí: Při požáru vzniká hustý, černý kouř, který obsahuje nebezpečné rozkladné
produkty (viz bod 10). Expozice rozkladných produktů může ohrožovat zdraví
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: v případě potřeby dýchací přístroj.
5.5 Další údaje: Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zabránit kontaktu se zdrojem zapálení (otevřený oheň, nechráněné žárovky, elektrické nářadí). Zajistit
dostatečné větrání a zabránit vdechování výparů. V případě úniku nebo požáru použít ochranný oděv
a dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit úniku do kanalizace, půdy a vodních toků. V případě větších úniků informovat příslušné
úřady.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro bezpečnou likvidaci shromáždit rozlitý materiál, pokud je to možné. Materiál absorbovat vhodným
sorbentem a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr odpadu. Odstranění odpadu viz oddíl 13.
Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného
čistícího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla
Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.
7.
Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:
7.1 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení, pokyny pro technická opatření, preventivní opatření
na ochranu životního prostředí, specifické požadavky:
Vyvarujte se vzniku vznětlivých a výbušných výparů rozpouštědel ve vzduchu a překročení
mezních hodnot koncentrací se vzduchem. Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 4/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.
V místě použití je zakázáno kouřit, jíst a pít. Osobní ochrana viz kapitola 8. Dodržujte
bezpečnostní předpisy.
V lakovací kabině je nutno počítat s přítomností aerosolu bez ohledu na to, zda se lakuje nebo ne.
V tomto prostoru je proto doporučeno vždy používat ochranu dýchání.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, množstevní limity pro skladování, vhodné materiály pro obaly
látky/přípravku:
Nádoby uchovávejte pevně uzavřeny. Nádoby nevyprazdňujte pod tlakem, nejde o tlakové
nádoby! Zákaz kouření. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám. Otevřené obaly musí být
pečlivě uzavřeny a skladovány ve svislé poloze, s uzávěrem nahoře, aby nedošlo k úniku.
- Pokyny pro společné skladování:
Skladujte v dostatečné vzdálenosti od oxidačních činidel a silně kyselých nebo alkalických
materiálů. Materiál se může elektrostaticky nabít.
Uchovávejte vždy v nádobách, které odpovídají originálním. Dodržujte varovné pokyny na štítcích.
Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte dále od zdrojů vznícení.
min. Skladovací teplota: neuvedeno.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití : Neuvedeno.
S- věty jsou uvedeny v kapitole č. 16
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry látky jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Látka
CAS
PEL/NPK-P
(mg/m3)
Poznámky
Faktor přepočtu
na ppm
Kyselina
mléčná
79-33-4
Expoziční
limity nejsou
stanoveny
-
-
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES
CAS
Název látky
8 hodin
Krátká doba
mg/m3
ppm
mg/m3
neuvedeny
Poznámka
ppm
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů jsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.
Látka
Ukazatel
Limitní hodnoty
Doba odběru
neuvedeny
Hodnoty DNEL
Neuvedeno
PNEC:
neuvedeno
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby
používající osobní ochranné pomůcky. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach
očí (oční sprcha).
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 5/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví
pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby
podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a
zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.
8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zavádí
směrnici ES č. 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu
s tímto nařízením.
Ochrana očí a obličeje:
Ochrana kůže:
Ochrana dýchacích cest:
Tepelné nebezpečí:
Ochranné brýle (EN 166).
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (EN 374) Při delším nebo opakovaném
styku používejte vhodné ochranné krémy na pokožku přicházející do
přímého styku s přípravkem. Dbejte dalších doporučení výrobce.
Jiná ochrana:
Ochranný oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.
Při havárii: Maska s filtrem proti organickým parám . Izolační dýchací
přístroj při
překročení NPK-P toxických látek nebo ve špatně větratelném prostředí.
Není.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku:
*
Vzhled:
Zápach:
Prahová hodnota zápachu:
pH:
Bod tání / bod tuhnutí:
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí:
Rychlost odpařování:
Hořlavost (pevné látky, plyny):
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti
nebo výbušnosti:
Tlak páry:
Hustota páry:
Hustota:
Rozpustnost:
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:
Teplota samovznícení/vznícení :
Teplota rozkladu:
Viskozita:
Výbušné vlastnosti:
Oxidační vlastnosti:
Obsah těkavých látek(VOC)
Obsah těkavých látek v přípravku
Čirá kapalina
Květinový
Nestanovena
2,1
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
110 °C
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
0,0813 hPa
Data nejsou k dispozici
1,11 g/cm3 při 20°C
rozpustný
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici / 480°C
Data nejsou k dispozici
5 - 60 mPa·s
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 6/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
9.2 Další informace
Data nejsou k dispozici
*
10.
Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku:
10.1 Reaktivita
Nejsou známy reaktivní látky s nimiž by látka mohla přijít do styku během přepravy, skladování a
používání.
10.2 Chemická stabilita
Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpečná polymerizace nevzniká.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Zahřívání, teploty nad 30 °C.
10.5 Neslučitelné materiály
Otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení, žíraviny, oxidovadla
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při požáru mohou vznikat: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku a kouř.
*
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita
100-42-5 styrene
a)
S produktem jako takovým žádné
toxikologické testy nebyly
provedeny. Podle kritérií 1999/45/ES tento
produkt není toxický. Komponenty, které jsou toxické,
jsou uvedeny v kapitole 3.
b) Dráždivost
Na základě dostupných údajů jsou splněna kritéria pro klasifikaci.
c) Žíravost
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
d) Senzibilizace
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
e) Toxicita opakované dávky
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
f)
Mutagenita
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
g) Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
h) Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Subchronická - chronická toxicita:
Neuvedeno
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 7/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Karcinogenita
Neuvedeno
Toxicita reprodukce / plodnost
Neuvedeno
Toxicita pro reprodukci/Teratogenita
Neuvedeno
12. Ekologické informace:
*
12.1 Toxicita
Neuvedeno
Neuvedeno
12.2 Perzistence a rozložitelnost
neuvedeno
Biodegradace Produkt je biologicky odbouratelný
12.3 Bioakumulační potenciál
neuvedeno
12.4 Mobilita v půdě
neuvedeno
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
neuvedeno
.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Zabránit úniku do kanalizace, půdy a vodních toků.ve větších koncentracích
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku:
Informace pro bezpečné zacházení při odstraňování:
Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání:
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad
předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k
této činnosti.
Odpad lze zařadit jako:
Kód odpadu
Název odpadu
Zařazení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsoby odstraňování znečištěných obalů:
Kód odpadu
Název odpadu
Zařazení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150110
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
nebezpečný odpad
Znečištěné obaly nutno třídit ve smyslu platných právních předpisů a nakládat s nimi jako s nebezpečným
odpadem. V žádném případě nepatří do sběrných nádob komunálního nebo ostatního odpadu.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 8/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi
Směs: Zřeďte vodou a zneutralizujte přidáním roztoku uhličitanu sodného nebo mletého vápence. Kvalita
vzniklých vypouštěných odpadních vod musí vyhovovat limitům daných místním kanalizačním řádem především v ukazateli pH, případně vodoprávním rozhodnutím.
Obal produktu není vratný. Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění recyklovat.
.
- Právní předpisy o odpadech:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal
stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č.381/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.
14. Informace pro přepravu
UN číslo:
nevztahuje se
14.2 Náležitý název UN pro zásilku
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů
Pozemní přeprava ADR
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů
Železniční přeprava RID
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů
Námořní přeprava IMDG:
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů
Letecká přeprava ICAO/IATA:
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Pozemní přeprava
Železniční přeprava Námořní přeprava Letecká přeprava
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA:
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
Výstražná tabule
Pozemní přeprava
Železniční přeprava
ADR
RID
nevztahuje se
nevztahuje se
14.4 Obalová skupina
Pozemní přeprava
Železniční přeprava Námořní přeprava
Letecká přeprava
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA:
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
Bezpečnostní značka
Pozemní přeprava
Pozemní přeprava
Pozemní přeprava
Pozemní přeprava
ADR
ADR
ADR
ADR
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
Poznámka:
Pozemní přeprava
Železniční přeprava Námořní přeprava Letecká přeprava
ADR ,
RID
IMDG
ICAO/IATA:
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
nevztahuje se
kód omezení pro průjezd tunelem nevztahuje se
Látka znečišťující
nevztahuje se
moře: ne
14.5
14.6
14.7
*
Nebezpečnost pro životní prostředí
Není nebezpečným zbožím pro životní prostředí při přepravě
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
hořlavé kapalina
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
nepřepravuje se
15. Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 9/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
•
•
•
•
•
•
•
•
omezování chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí (CLP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení
technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí (CLP)
Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
16. Další informace
Změny bezpečnostního listu
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 07. 03. 2012
Historie revizí:
Verze
Datum
Změny
1.0
07. 03. 2012
Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 a podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Revize
17. 06. 2013
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým
účinkům)
PEL přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)
NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP nařízení ES 1272/2008
REACH nařízení ES 1907/2006
PBT látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
Acute Tox. 4, oral Akutní toxicita, kategorie 4, orální
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
Flam. Gas 1 Hořlavé plyny, kategorie 1
Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2
Xi Dráždivý
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl
dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31,
aktualizace dle REACH
Datum vydání: 07. 03. 2012
Datum revize: 17. 06. 2013
Strana: 10/10
Název výrobku:
NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER
Seznam R/H -vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro
bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu – věty P
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
R 38 Dráždí kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte části těla, které mohou být zasažené.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pokyny pro školení
Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
Nepodléhá pravidelnému režimu školení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Další informace
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3.
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou CZ BIJO a.s. je odborným kvalifikovaným materiálem dle
platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.
Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické
podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil
předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z
hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
Příloha - scénáře expozice
Scénář expozice je popis podmínek použití, který umožňuje kontrolovat nebezpečnost látky nebo směsi
pro člověka nebo životní prostředí. Do doby vydání tohoto bezpečnostního listu nebyly dostupné žádné
původní scénáře expozice.
Produkt je určen k průmyslovému a/nebo profesionálnímu i spotřebitelskému použití.
*
Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST