SPRACHE UND IDENTITÄT:
SCHAUFENSTER
ENKELGENERATION
LITERATUR ZUM WEITERLESEN
Seite 2, Sprache und Identität: Schaufenster Enkelgeneration
LITERATUR ZUM WEITERLESEN
Arburg, A. von/Staněk, T. (Hgg.) (2010): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945 – 1951:
dokumenty z českých archivů. Středokluky: Zdeněk Susa.
Assmann, J. (1988): Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Assmann, J./ Hölscher, T.
(Hgg.) Kultur und Gedächtnis. Berlin: Suhrkamp, S. 9–19.
Berger, P. I./LUCKMAN, P. (1999): Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno:
CDK.
Born, J./Dickgießer, S. (1989): Deutschsprachige Minderheiten. Ein Überblick über den Stand der
Forschung für 27 Länder. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.
Breit, H. (1998): Die Deutschen in Oberschlesien. Diss. München: Eigenverlag.
Fuchs–Heinritz, W. (2005): Biographische Forschung: eine Einführung in Praxi und Methoden.
Wiesbaden: VS Verlag.
Fürst, R. C. (2005): Deutsch(e) in Südmähren. Historischer Hintergrund, aktuelle Situation und
dialektale Merkmale. Regensburg: edition vulpes.
Goebl, H. (1994): Geschichte lernen und aus Geschichte lernen: Die altösterreichische
Sprachenvielfalt und -politik als Modellfall für ein Europa von heute und morgen. In: Helfrich,
U./Riehl, C. M. (Hgg.) Mehrsprachigkeit in Europa – Hindernis oder Chance? Wilhelmsfeld: Egert,
S. 55-82.
Götze, A. (1999): Německá menšina v České republice po roce 1989. In: Gabal, I. (Hg.): Etnické
menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. Prag: G plus G, S. 108–118.
Grimm G./Zach, K. (Hg.) (1995): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte Wirtschaft
– Recht – Sprache. 2 Bde., München: Südostdeutsches Kulturwerk.
Greule, A./Nekula, M. (Hgg.) (2003): Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Wien: editio
Praesens.
Halbwachs, M. (1967): Das kollektive Gedächtnis. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
Jenkins, R. (1997): Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. London: Sage Publications.
Kreisslová, S. (2014): Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických
vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku. Prag: Filozofická
fakulta UK.
Seite 3, Sprache und Identität: Schaufenster Enkelgeneration
Lucius-Hoene, G./Deppermann, A. (Hg.) (2004): Rekonstruktion narrativer Identität: ein Arbeitsbuch
zur Analyse narrativer Interviews. Wiesbaden: VS Verlag.
Nekvapil, J./Sloboda, M./Wagner, P. (Hgg.) (2009): Mnohojazyčnost a v České republice: základní
informace. Prag: Nakladatelství lidové noviny.
Nekvapil, J. (2004): Sprachbiografien und Analyse der Sprachsituationen: zur Situation der
Deutschen in der Tschechischen Republik. In: Franceschini, R./Miecznikowski, J. (Hgg.): Leben mit
mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Bern, S. 147– 172.
Nekvapil, J. (1997): Tschechien. In: Goebl, H. et al. (Hgg.), Kontaktlinguistik. Ein internationales
Handbuch zeitgenössischer Forschung. 2. Halbbd., Berlin/New York: de Gruyter, 1641-1649.
Nekvapil, J./Stehlíková, E./Šmídová, O. (1997): Čeští Němci nebo němečtí Češi? Prag.
Novotný, L. (2002): O němčině jako mateřském jazyce ve střední Evropě: jazyková situace u
příslušníků německých menšin ve světle sociologických výzkumů. In: Národnostní menšiny na
přelomu tisíciletí: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 12. a 13. listopadu
2002 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava, S. 254–260.
Schütze, F. (1983): Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis, Heft Nr. 3, S.
283–293.
Spülbeck, S. (1997): Biographie-Forschung in der Ethnologie. Hamburg: LIT.
Staněk, T. (1998): K současnému postavení německé menšiny v České republice. In: Národnostní
menšiny a majoritní společnost v ČR a v zemích stření Evropy v 90. letech XX. století: sborník z
mezinárodní konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu zemského
muzea v Opavě. Praha: Slezský ústav SZM v Opavě a Dokumentační a informační středisko Rady
Evropy v Praze, S. 88–101.
Staněk, T. (1993): Německá menšina v českých zemích 1948 – 1989. Prag: Institut pro
středoevropskou kulturu a politiku.
Staněk, T. (1991): Odsun Němců z Československa. Prag: Academia.
Šatava, L. (2009): Jazyk a identity etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Prag: SLON.
Tišerová, P. (2008): Tschechien. In: Eichinger, L./Plewnia, A./Riehl, C.M. (Hgg.), Handbuch der
deutschen Sprachminderheiten in Mittel- und Osteuropa. Tübingen: Narr.
Atlas der historischen deutschen Mundarten in der Tschechischen Republik:
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/germanistik-sw-2/projekte/adt/index.html
Seite 4, Sprache und Identität: Schaufenster Enkelgeneration
Wir danken Frau Dr. Sandra Kreisslová und Frau Prof. Dr. Claudia Maria Riehl
für die Zusammenstellung dieser Literaturempfehlungen.
© Goethe-Institut 2013
Seite 5, Sprache und Identität: Schaufenster Enkelgeneration
Goethe-Institut e. V.
Bildungskooperation Deutsch
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tschechische Republik
T +420 221 962 270
F +420 221 962 250
[email protected]
Download

sprache und identität: schaufenster enkelgeneration - Goethe