PROJEKTY a PUBLIKACE
PROJEKTY
NOVINKY
TRAMPOTA,
Tomáš
–
VOJTĚCHOVSKÁ,
Martina.
Metody výzkumu médií. 1. vyd.
Praha: Portál, 2010. 293 s. ISBN
978-80-7367-683-4.
KONČELÍK, Jakub - VEČEŘA,
Pavel - ORSÁG, Petr. Dějiny
českých médií 20. století. 1. vyd.
Praha: Portál, 2010.
JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ,
Barbara. Masová média. 1.
vyd. Praha : Portál, 2009. 416
s. ISBN 978-80-7367-466-3.
DALŠÍ KLÍČOVÉ VÝSTUPY CEMESu
Compiled 25.6.2014 13:15:39 by Document Globe ®
1
McCombs, Maxwell E.. Agenda
setting : nastolování agendy masová média a veřejné mínění
[z anglického originálu přeložil
Tomáš Kačer a Vlastimil Nečas].
1. vyd. Praha: Portál, 2009. 251
s. ISBN 978-80-7367-591-2
JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ,
Barbara
KASL
KOLLMANNOVÁ, Denisa (ed.).
Média dvacet let poté. 1. vyd.
Praha : Portál, 2009. 366 s. ISBN
978-80-7367-446-5.
KÖPPLOVÁ,
Barbara
WOLÁK, Radim (ed.). Česká
média a česká společnost v
60. letech. 1. vyd. Praha :
Radioservis, 2008. 170 s. ISBN
978-80-86212-94-4.
JIRÁK, Jan – WOLÁK, Radim
(ed.).
Mediální
gramotnost:
nový rozměr vzdělávání. Praha:
Radioservis, 2007. 152 s. ISBN
978-80-86212-58-6
TRAMPOTA,
Tomáš.
Zpravodajství. Praha: Portál,
2006.
191
s.
ISBN
80-7367-096-8
GROMAN, Martin – KARFÍK,
Vladimír (ed.). Ztraceni v
davu: Osudy novinářů ve
20. století.
1.vyd.. Praha:
Matfyzpress, 2005. 167 s.
ISBN 80-86732-73-8.
Compiled 25.6.2014 13:15:39 by Document Globe ®
2
BLODIGOVÁ, Alexandra….et. al.
Dějiny českého novinářství a
českých novinářských spolků.
Praha: Státní ústřední archiv,
2002. 99 s.
Slovník odpovědných redaktorů
a
šéfredaktorů
legálního
českého denního tisku v letech
1939 až 1945 / [Alexandra
Blodigová ... et al.]
Praha:
Matfyzpress; Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta sociálních
věd, 2007.
159 s. ISBN
978-80-86732-96-1
Sborník Národního muzea v
Praze, řada C - Literární
historie,
obsahující
řadu
statí
pracovníků
a
pracovnic
CEMESu.
Obsah sborníku zde .
Česká média v proměnách 20. století
CEMES společně s katedrou mediálních studií UK FSV připravil multimediální
DVD, které si klade za cíl nabídnout základní vhled do vývoje českých médií od
počátku do konce 20. století.
Autorský kolektiv doufá, že toto DVD přispěje ke zvyšování mediální gramotnosti
české veřejnosti.
DVD je možno zakoupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná ul. 18, Praha 1.
Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální projekty
Pro Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize, připravil CEMES koncepci jednotného klasifikačního systému pro
audiovizuální produkty. Více zde .
Média a multimédia v pedagogické praxi
Compiled 25.6.2014 13:15:39 by Document Globe ®
3
Univerzita Hradec Králové v partnerství s Karlovou univerzitou v Praze – katedrou mediálních studií a CEMES Fakulty
sociálních věd, a občanským sdružením Pro-Centrál Hradec Králové realizuje od září 2009 vzdělávací projekt určený
učitelům, ale i dalším pracovníkům základních a středních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt s názvem Média
a multimédia v pedagogické praxi je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Více informací najdete zde .
Dílčí projekt výzkumného záměru: Medializace veřejného života a rozhodování
Cílem tohoto dílčího projektu řešeného v rámci výzkumného záměru Fakulty sociálních věd je popsat a vyložit, jakou
roli sehrávají média při spoluutváření postojů k veřejným problémům a politikám, nakolik a jak ovlivňují nastolování
agendy v procesech politického a ekonomického rozhodování a medializaci veřejného života v diachronní a synchronní
perspektivě.
Dějiny českých médií
Dějiny českých médií jsou největším projektem CEMESu. Připravuje jej průběžně tým řešitelů. Cílem je vytvořit obsáhlou
databázi titulů, osobností a událostí, jež se vážou k vývoji českých médií, a tuto databázi nabídnout jako základní
tesaurus k dalšímu zpracování.
Historické dokumenty z období protektorátu
Po vydání publikace Český tisk pod nadvládou Wolfganga Wolframa von Wolmar (rukopisu stenografických záznamů
redaktora Antonína Fingera z let 1939 až 1941) v nakladatelství Karolinum v r. 2003 se CEMES vrací k období okupace
a tiskovým konferencím vedoucích německých tiskových pracovníků při úřadu říšského protektora a tiskového odboru
předsednictva ministerské vlády tzv. protektorátu se šéfredaktory českého tisku. CEMES se chce věnovat postavení
novináře v systému protektorátního tisku, analyzovat tištěná média z doby okupace a editovat a digitálně vydat všechny
zápisy tiskových konferencí z let 1939-1945.
Tento materiál poslouží historikům a dalším badatelům v upřesnění pohledu na roli cenzury a kontroly tisku v období
II. světové války v českých zemích.
Kontury novinářského vzdělávání v českých zemích
Další publikační činnost řešitelů/ek CEMESu
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Mgr. Jitka Kryšpínová
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Nečas
PhDr. Irena Reifová, PhD.
Dr. Šádová
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
PhDr. Radim Wolák
UZAVŘENÉ PROJEKTY
Mediální bubáci pro všední den
Od r. 2002 do 2006 se CEMES společně s AFIS – Asociace Film a Sociologie, Divadlem Archa a od r. 2003 Marketing
a Média podílel na sérii diskusních večerů pro veřejnost na téma Média a co si o nich myslíme.
Dějiny novinářství v českých zemích do 80.let 18.století
Tento projekt zpracoval CEMES od počátku roku 2003 s podporou Grantové agentury Akademie věd ČR.
Současný český novinář a jeho postavení ve společnosti
Compiled 25.6.2014 13:15:39 by Document Globe ®
4
Cílem projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR bylo popsat a vyložit novináře působící v českých médiích
jako socioprofesní skupinu s charakteristickými rysy.
CD
Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí. (2005)
PŘEKLADY
Hallin, Daniel C., Mancini, Paolo: Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008. Překlad Tomáš Trampota.
Baker, Chris: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. Překlad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, Michal Pospíšil.
Prokop, Dieter: Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005. Překlad Barbara
Köpplová a Monika Loderová)
Meyrowitz, Joshua: Všude a nikde. Praha: Karolinum, 2006. Překlad Jan Jirák, Kateřina Jonášová, kolektiv.
Burton, Greame, Jirák, Jan: Úvod do studia médií. Praha: Barrister a Principal: 2001.
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. Překlad Jan Jirák a Marcel Kabát.
EXPERTIZY
P. Bednařík, J. Jirák, J. Pittermann, R. Wolák: VyVolení 2 (Rozbor vysílání pořadu VyVolení 2“ z hlediska významu a
hodnot, které nabízí publiku). (2006)
T. Trampota, M. Křížková,V. Nečas, J. Patera, I. Prázová, R. Wolák: Analýza mediálního obrazu ministerstva dopravy
a ministra Milana Šimonovského v roce 2004. (2005)
J. Jirák, J. Šonka, P. Závozda: Stanovisko k Návrhu Kodexu Českého rozhlasu (2003)
L. Čábelová, J. Jirák, J. Končelík (vedoucí týmu), J. Kryšpínová, V. Nečas, E. Šádová a kol.: Analýza vysílání Českého
rozhlasu 6. 2003 ( zde )
J. Jirák, E. Šádová: Analýza zpravodajského pořadu České televize Ostrava REPORT. 2003
J. Jirák: Analýza vybraných příspěvků pořadu České televize Nedej se. 2002
J. Jirák, E. Šádová: Srovnávací analýza chování deníku Mladá fronta Dnes: Srovnání týdnů 27.3.-1.4.2000 a
25.3.-30.3.2002. 2002
Jirák, E. Šádová: Srovnávací analýza středočeských Deníků Bohemia (na příkladu Mělnického deníku) a celostátních
deníků Právo a Mladá fronta Dnes - období 19.8.- 26.8.2002. Září 2002
J. Janíková, T. Trampota, M. Vojtěchovská: Analýza zpravodajských relací rozhlasové stanice ČRo 1 Radiožurnál za
období 20.1.-26.1.2002. Duben 2002
Kolektiv CEMES: Český rozhlas Ostrava a naplňování služby veřejnosti. Analýza vysílání ve dnech 29. a 31. října a 2.
a 4. listopadu 2001. Leden 2002
O. Komárková, T. Trampota, M. Vojtěchovská: Analýza zpravodajských pořadů Českého rozhlasu (zpravodajské relace
"Ozvěny dne" stanice ČRo1 - Radiožurnál a "Rozhlasové noviny" stanice ČRo2 - Praha v období 19. až 26. listopadu
2001), leden 2002 (pro Radu Českého rozhlasu)
J. Jirák: Analýza textu "Tam, kde žijí auta" vydaného v časopisu Reflex 3/2002, leden 2002 (pro AAA Praha)
I. Reifová a kol.: "Pod kůži" - analýza rozhlasového pořadu ČRo1 Radiožurnál, srpen 2001 (pro Pražskou energetiku,
a.s.)
J. Končelík, J. Jirák: Stanovisko k pořadu ČT "Chapadla korupce", červenec 2001 (pro Radu České televize)
kol.: Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo1 a
ČRo6), 2001 (pro Radu Českého rozhlasu)
I. Reifová a kol.: Obsahová analýza rozhlasového zpravodajství Radiožurnálu, březen 2000 (pro Radu Českého
rozhlasu)
J. Jirák: Analýza pořadu Čteme z denního tisku, listopad 2000 (pro Radu Českého rozhlasu)
B. Köpplová, S. Hadašová, A. Kinclová: Podkladová studie k současnému stavu regionálních a lokálních masových
médií v Evropě, 1998 (pro MK ČR)
O. Vodáková: Analýza objektivity předvolebního zpravodajství MF Dnes, 1998 (pro MF Dnes)
A. Röhrichová, O. Šoltys: Rozbor článků MF Dnes zabývajících se předvolební tematikou z jazykového hlediska, 1998
(pro MF Dnes)
J. Jirák, B. Köpplová: Děti a média: česká periodika pro děti a mládež, Děti a televize, Děti a reklama, 1997, 46 s. (pro
Parlamentní institut)
B. Köpplová, K. Šebesta: Diskusní pořady České televize, 1997, 31 s. (pro Radu české televize)
B. Köpplová: The development and current state of media for children and youth, 1997, 6 s.
J. Jirák, B. Köpplová: Koncepční východiska k řešení otázky televizního vysílání pro děti, 1997, 20 s. (pro Radu České
televize)
O. Šoltys: Vyhodnocení účasti médií na informačním tendru pro armádu I a II, 1997, 1 a 8 s. (pro Dynamic Partners)
J. Jirák: Analýza zpravodajských pořadů Českého rozhlasu, 1997, 26 s. (pro Radu Českého rozhlasu)
Compiled 25.6.2014 13:15:39 by Document Globe ®
5
Download

ve formátu PDF - cemes