V˘znam prvního ultrazvukového vy‰etfiení tedy spoãívá v:
Sledujeme nejenom rÛst plodu, ale hlavnû jednotlivé orgá-
• prÛkazu pfiítomnosti tûhotenství v dûloze
nové skupiny, jejich stavbu a funkci. Tímto vy‰etfiením Ize
• stanovení ãetnosti tûhotenství
vylouãit nûkteré ze závaÏn˘ch v˘vojov˘ch vad postihujících
• upfiesnûní stáfií tûhotenství podle délky CRL
napfiíklad srdce, zaÏívací trakt, centrální ner vov˘ systém
• hodnocení základních struktur plodového vejce
nebo pohybov˘ aparát. Hodnocením hrdla dûloÏního mÛÏe-
vãetnû pfiítomnosti srdeãní akce
Dal‰í vy‰etfiení provádíme obvykle mezi 12. – 14. t˘dnem
tûhotenství. Hodnotíme:
• velikost plodu
• v˘voj jednotliv˘ch orgánÛ plodu
• ‰íjové projasnûní (NT)
Informace pro tûhotné
o prenatálním screeningu
vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad
u plodu
me odhadnout, zda tûhotenství nebude ohroÏeno pfiedãasn˘m porodem. Mûfiením prÛtokov˘ch parametrÛ získáváme pfiedstavu i o dal‰ím v˘voji tûhotenství.
Ultrazvukov˘ screening
III. TRIMESTR = tfietí tfietina tûhotenství
(od 24. t˘dne)
·íjové projasnûní vzniká nahromadûním tekutiny v podkoÏí
V rámci péãe o tûhotnou Ïenu je doporuãeno v âeské re-
zátylku plodu. Jeho abnormální hodnota je nepfiím˘m uka-
publice provádût ultrazvukové vy‰etfiení ve 30. – 32. t˘dnu
zatelem zv˘‰eného rizika nejãastûji vrozen˘ch chromozo-
tûhotenství. Sledujeme:
málních vad nebo srdeãních vad plodu.
• uloÏení placenty
• mnoÏství plodové vody
II. TRIMESTR = druhá tfietina tûhotenství
• velikost a polohu plodu
(od 14. do 24. t˘dne od poslední menstruace)
• pohyby plodu
V rámci péãe o tûhotnou Ïenu je doporuãeno v âeské
Ultrazvukové vy‰etfiení Vám nezaruãuje 100% záchyt VVV!!!
republice provádût podrobné ultrazvukové vy‰etfiení mezi
Pfii ultrazvukovém nálezu vrozené v˘vojové vady doporuãu-
18. – 22. t˘dnem tûhotenství. Úloha sonografického vy‰et-
jeme vy‰etfiení chromozomální v˘bavy plodu odbûrem pla-
fiení v tomto období tûhotenství spoãívá v posouzení:
centární tkánû (CVS) nebo plodové vody (amniocentézou).
• uloÏení placenty
¤ada strukturálních odchylek b˘vá také spojena s chromo-
• mnoÏství plodové vody
zomálními odchylkami, coÏ mÛÏe v˘znamnû ovlivnit rozho-
• velikosti plodu
dování o dal‰ím osudu tûhotenství.
• stavby jednotliv˘ch orgánÛ
Pfii zji‰tûní závaÏné vrozené vady u plodu se mÛÏe tûhotná
• délky dûloÏního hrdla
po konzultaci s genetikem rozhodnout o pfiípadném ukon-
• mûfiení prÛtokÛ v cévách vyÏivujících dûlohu –
ãení tûhotenství – z genetické indikace do 24. t˘dne tûho-
tzv. uterinních artériích
tenství.
Ústav pro péãi o matku a dítû
Co je screeningové vy‰etfiení ?
I. TRIMESTR = první tfietina tûhotenství
V pfiípadû nejasností nebo dal‰ích otázek
(do 14. t˘dne od poslední menstruace)
se obraÈte na pracovníky oddûlení
prenatální diagnostiky – ultrazvuku.
Screeningové vy‰etfiení vrozen˘ch vad plodu je orientaãní
metoda, která slouÏí k vyhledávání tûhotn˘ch Ïen se zv˘-
První ultrazvukové vy‰etfiení se nejãastûji provádí po vyne-
Podrobnûj‰í informace naleznete na na‰ich
‰en˘m rizikem nûkter˘ch vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad (VVV).
chání menstruace a pozitivním tûhotenském testu. Îeny ob-
internetov˘ch stránkách www.upmd.cz
U této skupiny je následnû doporuãováno dal‰í vy‰etfiení,
vykle pfiicházejí mezi 6. aÏ 8. t˘dnem od poslední menstrua-
které jiÏ potvrdí nebo vylouãí pfiítomnost vrozené vady
ce. Nejdfiíve v‰ak Ize tûhotenství prokázat v dutinû dûloÏní 4
a pfiípadnû urãí i její typ.
t˘dny od poslední menstruace. Jako známku poãínajícího
V kaÏdém tûhotenství existuje riziko v˘skytu VVV plodu
tûhotenství vidíme pouze dutinku, v pfiípadû víceãetného tû-
pfiibliÏnû 3 – 5 %, poãínaje vadami „kosmetick˘mi“, aÏ po
hotenství dutinky dvû i více. O dva t˘dny pozdûji mÛÏeme
vady závaÏné, ohroÏující dal‰í v˘voj i Ïivot plodu nebo dítû-
v dutince vidût vlastní zárodek – embryo. Vzdálenost od hla-
te. Stejné riziko platí i pro rodiãovské pár y zcela zdravé,
viãky ke kostrãi plodu (CRL) nám pomáhá pfiesnû urãit délku
které nemají genetickou zátûÏ v rodinû. Test, kter˘ by sto-
tûhotenství, a to zvlá‰tû u Ïen s nepravideln˘m menstruaã-
procentnû vylouãil v‰echny vrozené vady, neexistuje.
ním cykIem. V pfiípadû, Ïe se délka tûhotenství podle po-
Nûkteré vrozené vady se dají odhalit právû ultrazvukov˘m
slední menstruace a podle ultrazvuku od sebe Ii‰í, platí dél-
vy‰etfiením.
ka tûhotenství urãená na základû ultrazvukového vy‰etfiení.
Ultrazvukové vy‰etfiení
Obrázek zobrazuje ultrazvukov˘ nález plodu ve 12. t˘dnu tûhotenství. Îluté NT zobrazuje oblast záhlaví, která v nûkter˘ch
pfiípadech umoÏní upozornit na moÏné onemocnûní dítûte.
Ultrazvukové vy‰etfiení pfiedstavuje metodu, která za posledních 25 Iet dosáhla obrovského pokroku a která nám
umoÏÀuje pozorovat vyvíjející se tûhotenství od nejãasnûj‰ích stádií.
V poãáteãních fázích tûhotenství provádíme ultrazvukové
vy‰etfiení pomocí vaginální (po‰evní) sondy a pozdûji sondou abdominální (bfii‰ní).
Provádûní ultrazvukov˘ch vy‰etfiení v prÛbûhu tûhotenství
Oddûlení prenatální diagnostiky – ultrazvuk
má svÛj fiád a jsou stanovena pfiesná období k jejich pro-
Ústav pro péãi o matku a dítû
vedení. Tato vy‰etfiení nepfiedstavují pro Ïenu a dítû Ïádné
Podolské nábfieÏí 157, 147 10 Praha 4
nebezpeãí.
296 511 422
Ústav pro péãi o matku a dítû
Download

Informace pro tűhotné