VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. listopadu 2011 č. 815
k Analýze současného stavu problematiky účastnických sporů podle zákona
o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité plnění,
včetně dopadů případného přenesení této agendy na soudy
Vláda
I. bere na vědomí Analýzu současného stavu problematiky účastnických
sporů podle zákona o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité
plnění, včetně dopadů případného přenesení této agendy na soudy, obsaženou v části
III materiálu č.j. 1015/11;
II. schvaluje
1. přenesení kompetence rozhodovat účastnické spory podle zákona
o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité plnění, na soudy
s účinností od 1. ledna 2013, s tím že Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad“)
dokončí dosavadní agendu,
2. převod 50 funkčních míst a příslušných mzdových prostředků (včetně
pojistného a FKSP) a souvisejících výdajů (zřizovací a provozní) z Úřadu do
rozpočtové kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti k 1. lednu 2013 v celkové výši
35 000 tis. Kč s tím, že toto opatření bude realizováno jako systémová změna,
3. převod dalších 50 funkčních míst a příslušných mzdových prostředků
(včetně pojistného a FKSP) a souvisejících výdajů (zřizovací a provozní) z Úřadu do
rozpočtové kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti k 1. lednu 2014 v celkové výši
40 000 tis. Kč s tím, že toto opatření bude realizováno jako systémová změna,
4. snížení rozpočtové kapitoly Úřadu v letech 2013 a 2014 podle bodu II/2
a II/3 tohoto usnesení ve prospěch rozpočtové kapitoly 336 - Ministerstvo
spravedlnosti;
2
III. ukládá
1. ministrům průmyslu a obchodu a spravedlnosti vypracovat a předložit
vládě do 31. března 2012 návrh zákona, jímž bude podle bodu II/1 tohoto usnesení
novelizován zákon o elektronických komunikacích,
2. ministrům financí a spravedlnosti a předsedovi Rady Úřadu provést
převody funkčních míst a příslušných rozpočtových prostředků podle bodu II/2 a II/3
tohoto usnesení,
3. ministru spravedlnosti ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu
vypracovat analýzu rozhodování soudů podle bodu II/1 tohoto usnesení za rok 2013,
z níž vyplyne reálná potřeba navýšení počtu zaměstnanců soudů, a předložit ji vládě
do 31. března 2014 spolu s návrhem příslušné úpravy rozpočtové kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti,
4. ministru financí při přípravě návrhu státního rozpočtu pro roky 2013,
2014 a 2015 zohlednit body II/4 a III/3 tohoto usnesení.
Provedou:
ministři průmyslu a obchodu,
financí
spravedlnosti
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Download

815