Kolektivní smlouva 2012-2014
Česká republika – GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město
IČ: 72080043
zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem
(dále jen „zaměstnavatel“)
na straně jedné
a
Podnikový výbor Sekce územních finančních orgánů Odborového svazu státních orgánů
a organizací, zastupující základní odborové organizace
se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23
IČ: 00469351
zastoupený předsedou podnikového výboru Ing. Vojtěchem Rosenbergerem
(dále jen „Podnikový výbor ÚFO OSSOO“)
a
Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
se sídlem Praha 1, Štěpánská 28
IČ: 26612151
zastoupené předsedou odborového sdružení Josefem Brázdou
(dále jen „OSZFO“)
a
Odborová organizace FIN - Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, Dělnická 298
IČ: 22846344
zastoupená předsedou odborové organizace Michalem Šímou
(dále jen „OOFO“)
(dále také společně „odborové organizace“ případně jednotlivě „odborová organizace“)
na straně druhé
uzavírají tuto
KOLEKTIVNÍ SMLOUVU
na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014
1
Kolektivní smlouva 2012-2014
OBSAH
Článek I.
Článek II.
Článek III.
Článek IV.
Článek V.
Článek VI.
Článek VII.
Článek VIII.
Článek IX.
Všeobecná ustanovení
Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi
Pracovněprávní nároky a podmínky
Platy
Sociální podmínky zaměstnanců
Vzdělávací činnost
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Tvorba a čerpání FKSP
Závěrečná ustanovení
Přílohy
Článek I.
Všeobecná ustanovení
1. Tato kolektivní smlouva upravuje v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a dalšími právními předpisy vztahy mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci a zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.
2. Základní principy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi:
a) zaměstnavatel prohlašuje, že bude respektovat právo svobodného odborového
sdružování zaměstnanců a nebude klást překážky odborové činnosti prováděné podle
právních předpisů a této kolektivní smlouvy,
b) odborové organizace prohlašují, že budou podporovat odůvodněná opatření
zaměstnavatele k zabezpečení jeho rozvoje a plnění jeho úkolů,
c) obě smluvní strany současně vyjadřují svoji vůli rozvíjet vzájemné korektní vztahy
s cílem zabezpečit sociální smír.
3. Účastníci této smlouvy se dohodli, že práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních
vztahů, nesjednané touto smlouvou, budou konkretizovány zejména Pracovním řádem
(jedná se např. o práva a povinnosti v oblasti pracovní doby, oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, oblasti péče o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, oblasti
týkající se náhrady škody atd.), nebo vnitřními předpisy (jedná se např. o oblast
odměňování za práci, oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, oblast
výběrového a konkurzního řízení při přijímání nových zaměstnanců, oblast náhrad výdajů
poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce apod.).
4. Závazky v této smlouvě, které by zaručovaly zaměstnancům nároky v menším rozsahu,
než zaručují pracovněprávní, platové nebo jiné právní předpisy, jsou neplatné.
2
Kolektivní smlouva 2012-2014
Článek II.
Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi
1. Zaměstnavatel je povinen informovat a projednávat s odborovou organizací záležitosti
uvedené v § 287 ZP. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se v podmínkách
zaměstnavatele uskutečňuje na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na
oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.
2. Členové výborů odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných
a neveřejných informacích, obchodním tajemství, citlivých informacích či skutečnostech,
o kterých se dozví při výkonu své funkce. Nesmí porušit mlčenlivost zejména v případech,
kdy by mohlo dojít k ohrožení oprávněných zájmů zaměstnavatele.
3. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného
výdělku pro jiný úkon v obecném zájmu (dle § 203 odst. 2 písm. a) ZP) k výkonu funkce
člena orgánu odborové organizace v nezbytném rozsahu, maximálně však v rozsahu
8 hodin/pracovní den, a ve stejném rozsahu bez náhrady platu k výkonu jiné odborové
činnosti (dle § 203 odst. 2 písm. b) ZP). V případě účasti zaměstnance na odborové
konferenci nebo sjezdu, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno s náhradou
platu ve výši průměrného výdělku, a to maximálně dvakrát za rok. Odborové organizace
budou organizovat členské schůze a konference mimo dobu od 8:00 do 13:30 na
finančních ředitelstvích (dále jen FŘ) a finančních úřadech (dále jen FÚ) a mimo dobu od
9:00 do 14:00 hodin na Generálním finančním ředitelství (dále jen GFŘ).
4. Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu s náhradou platu ve výši průměrného
výdělku po dohodě se zaměstnavatelem v rozsahu maximálně 5 pracovních dnů
v kalendářním roce přísluší zaměstnanci, a to k účasti na školení pořádaném odborovou
organizací (dle §203 odst. 2 písm.c) ZP), nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně
zaměstnavatele.
5. Zaměstnavatel umožní hradit odborové členské příspěvky zaměstnanců srážkou z jejich
platu, vysloví-li o to zaměstnanci zájem a uzavřou-li dohodu o srážce z platu se
zaměstnavatelem. Sražené odborové příspěvky bude zaměstnavatel odvádět na účty
odborových organizací, a to vždy do 15. dne každého měsíce.
6. Odborové orgány, které jsou smluvními stranami této kolektivní smlouvy, písemně
informují o změnách osob kompetentních k jednání jejich jménem ředitele Samostatného
odboru personálního, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne této změny.
7. Odborové organizace předají vždy k 31. 1. příslušného roku platné oprávnění k jednání za
organizaci dle platných stanov (např. statut) a seznamy členů výborů odborových
organizací, které budou průběžně aktualizovat v návaznosti na uskutečněné změny ve
složení výborů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne takové změny - písemně
nebo elektronicky zaslané takto:
a) členská odborová organizací působící na GFŘ – k rukám ředitele Samostatného
odboru personálního,
b) odborové organizace, které působí u zaměstnavatele na jednotlivých ÚFO – k rukám
příslušného vedoucího personálního oddělení FŘ.
3
Kolektivní smlouva 2012-2014
8. Zaměstnavatel vytvoří odborovým organizacím na svůj náklad podmínky pro řádný výkon
jejich činnosti, a to bezúplatným poskytnutím místnosti s nezbytným vybavením ke
schůzové činnosti a umožní využití kancelářské techniky (telefon, kopírky, internet
apod.) pro odborové účely.
9. Zaměstnavatel se zavazuje, že umožní zveřejňovat dokumenty Podnikového výboru ÚFO
OSSOO, OOFO a OSZFO na intranetových stránkách české daňové správy a dokumenty
odborových organizací v územní působnosti finančních ředitelství na intranetech těchto
ředitelství. Obsah těchto sdělení nebude důvodem odmítnutí jejich publikování, avšak
zaměstnavatel si vyhrazuje právo zveřejnit k nim obdobným způsobem své stanovisko.
10. Zaměstnavatel bude informovat Podnikový výbor ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO
o stavu realizace projektu JIM (Jednotné inkasní místo) včetně dopadů na personální
oblast, o stavu zaměstnanců u zaměstnavatele a rovněž tak bude informovat o vypsaných
konkurzech, a to vše prostřednictvím intranetových stránek zaměstnavatele.
Článek III.
Pracovněprávní nároky a podmínky
1. Pracovněprávní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy, Pracovním řádem
územních finančních orgánů (dále jen ÚFO), touto smlouvou a dalšími vnitřními předpisy
ÚFO z pracovněprávní oblasti.
2. Nad rámec zákoníku práce zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na jejich žádost
pracovní volno s náhradou platu k účasti na rezortních sportovních akcích, na které je
zaměstnavatel vyšle, aby jej reprezentovali.
3. Při nástupu do práce zaměstnavatel prokazatelně seznámí zaměstnance s pracovním
řádem, organizačním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při práci dodržovat, s kolektivní
smlouvou, vnitřními předpisy a ostatními právními předpisy, které se vztahují
k vykonávané činnosti a umožní mu přístup k nim na intranetu zaměstnavatele.
4. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí ze strany zaměstnavatele podle
§ 52 ZP nebo okamžitým zrušením podle § 55 ZP projedná zaměstnavatel, zastoupený
ředitelem Samostatného odboru personálního GFŘ nebo pověřeným zaměstnancem
Samostatného odboru personálního GFŘ nebo ředitelem FŘ nebo vedoucím personálního
oddělení FŘ předem s místně příslušným odborovým orgánem. Případné hromadné
propouštění zaměstnanců podle ustanovení § 62 a následujících ZP projedná
zaměstnavatel s Podnikovým výborem ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO nejpozději 30 dní
předem. Odborová organizace projedná výpověď nejpozději do 5 pracovních dnů od
doručení žádosti o projednání a okamžité zrušení pracovního poměru nejpozději
do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o projednání. Tato lhůta platí i pro projednání
písemného oznámení zaměstnavatele o záměru dát výpověď jednotlivým zaměstnancům
při hromadném propouštění.
5. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž
důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné podle platného ZP, přičemž
4
Kolektivní smlouva 2012-2014
u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele trval nejméně 10 let, náleží
odstupné zvýšené o jeden další násobek jejich průměrného výdělku.
6. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů,
náleží při skončení pracovního poměru odstupné podle platného ZP.
7. Zaměstnancům, kteří vykonávají funkci předsedů, místopředsedů a členů výboru
odborových organizací bude poskytována ochrana při výpovědi nebo okamžitém zrušení
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to v době jejich funkčního období
a jednoho roku po jeho skončení. Zaměstnavatel je povinen u výše jmenovaných funkcí
požádat příslušnou odborovou organizaci o předchozí písemný souhlas.
8. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele musí být
provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení zaměstnanci, není-li
v něm uveden den pozdější.
9. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, budou
zaměstnavatelem písemně informováni o skončení pracovního poměru včas, zpravidla
5 dnů předem.
10. Pracovní doba se uplatňuje v režimu:
a) rovnoměrného rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny, kdy je stanovená týdenní
pracovní doba rozvržena tak, aby délka směny nepřesáhla 12 hodin,
b) pružného rozvržení pracovní doby, kdy průměrná týdenní pracovní doba musí být
naplněna nejdéle v měsíčním vyrovnávacím období.
c) podrobnější ustanovení o délce, využívání a rozvržení pracovní doby a podmínky pro
uplatňování pružné pracovní doby upravuje pracovní řád.
11. Týdenní pracovní doba zaměstnanců na pracovištích s nerovnoměrným rozvržením
pracovní doby s třísměnným pracovním režimem činí 37,5 hodin a vyrovnávací období se
na těchto pracovištích stanoví na 52 týdnů po sobě jdoucích.
12. Za dobu vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení nebo za dobu
nezbytného doprovodu rodinného příslušníka k lékaři se poskytne pracovní volno na dobu
nezbytně nutnou. Za tuto dobu náleží zaměstnanci náhrada platu. Doba nezbytně nutná se
započítává do odpracované doby od 7:30 do 16:00 hodin u zaměstnanců zařazených na
GFŘ a od 7:00 do 15:30 hodin u zaměstnanců zařazených na FŘ a FÚ.
13. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného
s předchozím souhlasem odborové organizace. Rozvrh čerpání dovolené bude zpracován
a aktualizován podle níže uvedených zásad, jejichž schválením je dán souhlas odborové
organizace s rozvrhem čerpání dovolené:
a) V příslušném kalendářním roce vyčerpají zaměstnanci nejdříve dovolenou
z předchozích kalendářních roků;
b) Nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň čtyř
týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má zaměstnanec nárok a nebrání-li
tomu překážky v práci nebo závažné osobní důvody na straně zaměstnance nebo
naléhavé provozní důvody;
5
Kolektivní smlouva 2012-2014
c) Při sestavování rozvrhu dovolených přihlížejí nadřízení vedoucí zaměstnanci
k úkolům jimi řízených útvarů a k oprávněným zájmům zaměstnanců. Zaměstnanec je
povinen včas sdělit přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci skutečnosti důležité
pro sestavení rozvrhu nebo jeho změnu (např. lázeňské léčení, termíny rekreace,
dovolené v zahraničí apod.);
d) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec,
a to podle rozvrhu dovolených. Určenou dobu čerpání dovolené oznámí zaměstnanci
alespoň 14 dnů předem. Tato lhůta může být výjimečně zkrácena, pokud se tak
dohodne se zaměstnancem. Rozvrhy dovolené jednotlivých zaměstnanců nemusí být
projednávány s odborovými organizacemi. S odborovými organizacemi bude
projednán rozvrh dovolených, tj. pravidla čerpání dovolené a nikoliv plány
dovolených jednotlivých zaměstnanců;
e) Převádění dovolené do dalšího kalendářního roku je možné zpravidla nejvýše
v rozsahu 1 týdne (tj. max. 5 pracovních dnů).
14. Po vyčerpání dovolené může zaměstnavatel v odůvodněných případech poskytnout
pracovní volno bez náhrady platu v rozsahu 10 pracovních dnů v kalendářním roce, a to
zejména k zajištění důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které
nelze vyřídit mimo pracovní dobu. Pracovní volno bez náhrady platu může zaměstnavatel
poskytnout v případě, že se zaměstnanec v písemné žádosti zaváže uhradit zaměstnavateli
v plné výši částku odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez
náhrady platu, a že souhlasí s tím, aby mu byla tato částka stržena z platu v nejbližším
výplatním termínu. Ve zvlášť mimořádných nebo naléhavých případech nebo v případech
podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) ZP může zaměstnavatel poskytnout pracovní
volno bez náhrady platu ve větším rozsahu nebo bez předchozího vyčerpání dovolené,
pokud tomu nebrání závažné provozní důvody na straně zaměstnavatele. V mimořádných
případech může ředitel Samostatného odboru personálního rozhodnout o úhradě částky
odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez náhrady platu za
zaměstnance.
15. Práce přesčas bude nařizována jen ve výjimečných případech z vážných provozních
důvodů. Pro výkon práce přesčas je podmínkou, že práce byla prokazatelně nařízena, a to
minimálně v délce jedné hodiny. Ve dnech pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku
v týdnu může zaměstnavatel nařídit práci přesčas zejména v případě mimořádných
uzávěrkových prací, naléhavých opravných prací informačních sítí, rozšíření úředních
hodin pro veřejnost a práce k zajištění zpracování daňových přiznání nebo vrácení
přeplatků na dani a výkonu státního dozoru. Vyrovnávací období pro průměrný počet
přesčasových hodin v týdnu se stanoví na období 52 týdnů po sobě jdoucích. Celkový
rozsah práce přesčas proto nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období
52 týdnů po sobě jdoucích.
16. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu k odborné činnosti
při přednášce pro státní správu, Svaz účetních, Komoru daňových poradců a státem
akreditované školy v rozsahu podle platného ZP, pokud tomu nebrání závažné důvody na
straně zaměstnavatele. V případě, že činnosti podle předchozí věty jsou vykonávány pro
jiné než v ní uvedené subjekty, nepřísluší zaměstnanci za tuto činnost náhrada platu.
17. V důsledku odloučenosti pracoviště a absence veřejné dopravy umožní zaměstnavatel
podle svých možností zaměstnancům ve Vzdělávacím zařízení Vltava ve Smilovicích
6
Kolektivní smlouva 2012-2014
dopravu do zaměstnání služebními vozidly. Cesta bude hrazena zaměstnancem v obvyklé
ceně autobusové přepravy.
18. Nad rámec ZP poskytne zaměstnavatel zaměstnancům na jejich písemnou žádost pracovní
volno v rozsahu 3 dnů v kalendářním roce z důvodu zdravotní indispozice. Volno lze
čerpat pouze v celých dnech, a to nejvýše 2 dny po sobě. Toto volno nelze čerpat v době
dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, v době ošetřování dítěte mladšího než 10 let
nebo jiného člena domácnosti1) a v době čerpání dovolené. Za poskytnuté volno se
zaměstnanci plat nekrátí. Nevyčerpané volno nelze převádět do následujícího
kalendářního roku. V případech, kdy není možné předložit písemnou žádost předem,
zaměstnanec oznámí čerpání volna telefonicky nebo e-mailem a dodatečně doloží písemné
oznámení.
19. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům cestovní náhrady ve výši a za podmínek
stanovených ZP, jeho prováděcími předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele2).
Článek IV.
Platy
1. Odměňování zaměstnanců se řídí ZP, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, nařízením vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a vnitřními předpisy
zaměstnavatele3).
2. Termíny výplat jsou stanoveny na 12. kalendářní den v měsíci. V případě, že výplatní
termín připadne na sobotu, neděli nebo svátek, bude plat vyplacen v předcházejícím
pracovním dnu.
3. O případných plošných mimořádných odměnách, a to včetně klíče použitého pro jejich
vyplacení, bude zaměstnavatel informovat odbory před jejich vyplacením, vyjma případů
výplaty mimořádných odměn jednotlivcům nebo skupinám zaměstnanců.
4. Zaměstnavatel za součinnosti odborových organizací bude v rámci realizace projektu
Jednotného inkasního místa (JIM) a zákona o finanční správě usilovat o samostatná
pravidla pro stanovování platů zaměstnanců ÚFO.
5. Zaměstnavatel oznámí odborovým organizacím nejpozději do 30 kalendářních dnů po
přidělení prostředků na platy celkový objem prostředků na platy zaměstnanců pro
příslušný rok.
6. Umožní-li to stav rozpočtu u zaměstnavatele (v závislosti na ekonomické situaci
v národním hospodářství) využije zaměstnavatel volné finanční prostředky k plošnému
zvýšení platů zaměstnanců o jeden platový stupeň oproti stavu ke dni podpisu této
smlouvy.
1)
Podle §115 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice č.16/2011 generálního ředitele - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Generálního
finančního ředitelství.
3)
Směrnice č. 3/2011 generálního ředitele - Vnitřní platový předpis zaměstnanců územních finančních
orgánů.
2)
7
Kolektivní smlouva 2012-2014
7. Umožní-li to stav rozpočtu u zaměstnavatele, bude zaměstnavatelem zvážena otázka
tarifního postupu zaměstnanců v platových stupních dle započitatelné praxe, a to
v průběhu trvání této smlouvy (nejdříve však od ledna 2013).
Článek V.
Sociální podmínky zaměstnanců
1. Zaměstnavatel zabezpečí poskytnutí právní pomoci a právního zastoupení zaměstnanci
ÚFO v případech napadení při výkonu nebo pro výkon zaměstnání. Bližší podmínky
stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele4).
2. Zaměstnavatel zabezpečí na základě smluv o poskytování zdravotní péče průběžné
poskytování závodní preventivní péče vlastním zaměstnancům ÚFO. Bližší podmínky
stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele5).
3. Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování za těchto podmínek:
a) dle Zásad pro používání FKSP;
b) dle místních podmínek bude zaměstnancům umožněno závodní, případně náhradní
stravování v místě jejich trvalého pracoviště tak, aby bylo racionálně využíváno
prostředků rozpočtu určených k těmto účelům;
c) zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na závodní stravování pouze
v případě, pokud mu to umožní vývoj čerpání rozpočtu.
Článek VI.
Vzdělávací činnost
1. V zájmu prohlubování kvalifikace zaměstnanců bude zaměstnavatel podle potřeby
zabezpečovat, sledovat a kontrolovat odbornou přípravu zaměstnanců formou
specializačních odborných školení, kurzů, seminářů atd.
2. Zaměstnavatel může studujícím zaměstnancům poskytnout pracovní volno bez náhrady
platu na přípravu a vykonání závěrečných zkoušek nebo státních závěrečných zkoušek.
Pracovní volno bez náhrady platu může zaměstnavatel poskytnout v případě, že se
zaměstnanec v písemné žádosti zaváže uhradit zaměstnavateli v plné výši částku
odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez náhrady platu,
a že souhlasí s tím, aby mu byla tato částka stržena z platu v nejbližším výplatním
termínu.
3. Zaměstnavatel bude podporovat jazykové vzdělávání zaměstnanců. Bližší podmínky
stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele6.
4)
Směrnice č. 11/2011 generálního ředitele - Řešení případů napadení zaměstnanců územních finančních orgánů
Směrnice č. 4/2011 generálního ředitele - Zajišť ování závodní preventivní péče pro zaměstnance územních
finančních orgánů
6)
Směrnice č. 9/2011 generálního ředitele - Vzdělávání zaměstnanců ÚFO.
5)
8
Kolektivní smlouva 2012-2014
Článek VII.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1. Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele po
dohodě s místně příslušným výborem odborové organizace budou provedeny jednou
ročně, a to zpravidla do konce příslušného roku.
2. Místně příslušná odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad
dodržováním pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP v rozsahu stanoveném
platnými právními předpisy. Tuto kontrolu bude odborová organizace vykonávat
minimálně 1x ročně.
3. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude
zaměstnavatel zajišťovat průběžně v souladu s ustanoveními ZP a zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, vztahujícími
se ke konkrétní vykonávané činnosti. Školení BOZP pro zaměstnance bude zaměstnavatel
zajišťovat 1x za dva roky, pro vedoucí zaměstnance 1x za tři roky.
4. Školení pro odborové organizace v oblasti BOZP zaměstnavatel zajistí na svůj náklad
1x ročně.
5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude
zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům na základě vnitřní směrnice
o poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky, zpracované
na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
Článek VIII.
Tvorba a čerpání FKSP
1. Zaměstnavatel a odborové organizace se zavazují využívat prostředků Fondu kulturních
a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) účelně a v souladu s právními předpisy o používání
FKSP7) a v souladu se zásadami zaměstnavatele pro čerpání prostředků z FKSP
ve prospěch zaměstnanců a podle schváleného rozpočtu. Obecné zásady pro čerpání FKSP
GFŘ (včetně rozpočtu FKSP na příslušný rok) uvedené v příloze jsou nedílnou součástí
této smlouvy.
2. Čerpání prostředků FKSP upravují Obecné zásady pro čerpání FKSP GFŘ pro všechny
zaměstnance GFŘ. Podrobné zásady pro čerpání FKSP pro zaměstnance zařazené na GFŘ
jsou uzavírány mezi generálním ředitelem a místně příslušnou odborovou organizací, pro
zaměstnance zařazené na FŘ, a FÚ jsou uzavírány mezi příslušným ředitelem finančního
ředitelství a místně příslušnými odborovými organizacemi na základě pověření
generálního ředitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že z celkového objemu prostředků přidělených v roce 2012
a 2013 do FKSP budou vyčleněny zejména částky připadající na provoz rekreačních
zařízení ve vzdělávacích zařízeních Smilovice a Pozlovice a prostředky na nevratné
sociální výpomoci. Ostatní prostředky FKSP, které nebudou předmětem Obecných zásad
7)
Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
9
Kolektivní smlouva 2012-2014
pro čerpání Fondu kulturních a sociálních služeb GFŘ, budou přiděleny jednotlivým FŘ
částkou stanovenou dle počtu systemizovaných míst daného FŘ8).
4. Zaměstnavatel bude přednostně nabízet vlastním zaměstnancům volné kapacity
ve vzdělávacích a rekreačních zařízeních, které jsou jeho majetkem, k rekreačnímu
využití. Volné kapacity bude nabízet i jiným subjektům.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato kolektivní smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012 a platnosti dnem podpisu.
2. Smluvní strany uzavírají tuto kolektivní smlouvu na dobu určitou do doby uzavření nové
kolektivní smlouvy, nejpozději však do 31. 3. 2014.
3. V průběhu platnosti této kolektivní smlouvy lze jednat o změně či doplnění kteréhokoliv
závazku, zejména pokud se změní právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí.
Obdobně lze jednat o změně kolektivní smlouvy v případě, že změna právního předpisu
umožní sjednat závazek, který v době uzavírání smlouvy nebylo možno sjednat.
4. Změny a doplňky ke smlouvě lze provádět jen oboustranně přijatými písemnými dodatky
postupem upraveným v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů. Přičemž smluvní strany jsou povinny reagovat na podnět ke změně či
doplnění, které písemně podá druhá strana do 15-ti kalendářních dnů od jeho doručení.
5. Za dobu trvání pracovního poměru se pro účely této kolektivní smlouvy (včetně jejich
příloh) stanoví nepřetržitý pracovní poměr u zaměstnavatele a jeho předchůdců,
tj. Ministerstva financí a jednotlivých finančních ředitelství. Do doby trvání pracovního
poměru podle předchozí věty lze započítat i případy, kdy před vznikem GFŘ došlo ke
skončení pracovního poměru zaměstnance u FŘ a tentýž zaměstnanec na něj
bezprostředně navázal pracovní poměr u Ministerstva financí anebo naopak.
6. Zaměstnavatel zveřejní tuto kolektivní smlouvu do 15 dnů ode dne jejího podpisu
smluvními stranami na intranetu zaměstnavatele.
7. Návrhy vnitřních předpisů či jejich změny v pracovněprávní a platové oblasti budou
zaměstnavatelem předloženy k projednání Podnikovému výboru ÚFO OSSOO, OOFO
a OSZFO v rámci připomínkového řízení.
8. Generální ředitel zmocnil ředitele FŘ k uzavření „Zásad pro používání FKSP“ (ve smyslu
ustanovení čl. VIII. odst. 2 této smlouvy) s odborovými organizacemi v jejich územní
působnosti.
9. Po uplynutí každého kalendářního pololetí bude provedena na společném jednání
odborových orgánů a vedení zaměstnavatele průběžná kontrola čerpání jednotlivých
8)
Stanovená částka bude uvedena v Zásadách čerpání FKSP u konkrétního ÚFO, přičemž pro rok 2012 je
počítáno s převodem částky ve výši 2700,- Kč na jedno systemizované místo.
10
Kolektivní smlouva 2012-2014
položek FKSP a kontrola plnění závazků z této kolektivní smlouvy. Odborové organizace
poskytnou zaměstnavateli informace o neplnění závazků z této smlouvy.
10. Jednání o změnách platnosti kolektivní smlouvy nebo o uzavření nové kolektivní smlouvy
bude zahájeno nejpozději 60 dnů před termínem ukončení platnosti této kolektivní
smlouvy.
11. Případné spory o plnění závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy budou řešeny
v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
předpisů.
12. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při seznamování zaměstnanců
s obsahem této kolektivní smlouvy.
13. Tato kolektivní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro
zaměstnavatele a po jednom pro každou odborovou organizaci.
14. Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha
Obecné zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních služeb
Generálního finančního ředitelství (vč. rozpočtu FKSP na rok 2012)
V Praze dne 6. 1. 2012
……..............................................
Ing. Vojtěch Rosenberger
za Podnikový výbor sekce OSSOO
……..............................................
Josef Brázda
za OSZFO
……..............................................
Michal Šíma
za OOFO
……..............................................
Ing. Jan Knížek
za zaměstnavatele
11
Download

kolektivní smlouva.pdf