Online PDF katalog GES-ELECTRONICS
Vygenerováno: 25. 3. 2014
Radiotechnika, Audio
KV drátové antény
Antény vysílací, příslušenství
KV vertikály všesměrové
MFJ-1777 MULTIBAND ANTÉNA
GES08900500
Všepásmová drátová anténa 160-6m, 1500W, délka 32m,
žebříčkový symetrický svod 30m .
Anténní stožáry
MFJ-1908 SKLOLAMINÁTOVÝ
VÝSUVNÝ STOŽÁR
AV-12AVQ VERTIKÁLNÍ ANTÉNA
10-15-20M
GES08901203
HY-GAIN trapovaný vertikál 10/15/20m; 50 Ohm ; max.1500W PEP;
v=4m; 4kg; 130km/h
GES08902107
Robustní s klolaminátový výsuvný stožár 43 feet (12.9m )
Pro přizpůsobení v rozsahu od 160m do 6m vyžaduj e tuner pro symetrické
vedení (napříkl ad MFJ969 nebo MFJ974HB nebo MFJ976 . Jen pro pásma
80-10m je možné použít typy MFJ902H nebo MFJ904H nebo MFJ962 a
mnoho dalších typů, nebo použít balun 4:1 (například typ MFJ912 ) a běžný
tuner pro 50 Ohmů. Mnoho typů tunerů najdete v kapitole Vysílací a anténní
technika - Tunery.
1 kus: 1 595 Kč
RoHS
Robustní tel eskopický výsuvní sklol aminátový stožár. Sestává ze 6ti zásuvných
trubek. Díly se fixují pomocí kovových nerezových obj ímek. Vyroben ze
sklotextitových trubek s tloušťkou stěny 3.2mm a průměru od 51mm (spodní
díl ) do 19 mm (horní díl). Určen pro malé Yagi antény, vertikály, smyčky,
dipól y plné délky G5RV a podobně. Složený má 2.5m, hmotnost 8kg.
MFJ-1778 G5RV ANTÉNA
Při montáži na zemi nebo do nejvýše 1m nad ní nevyžaduje radiál y. Při
montáži výše nebo na střechu jsou radiály nutné. Výrobce HY-GAIN
doporuč uje sadu radiálů HY-GAIN s označ ením AV-14RMQ.
GES08900501
G5RV (160)80;40;30;20;17;15;12;10m anténa, včetně napaječežebříčku; 1500W
1 kus: 4 790 Kč
1 kus: 3 695 Kč
RoHS
AV-14AVQ VERTIKÁLNÍ ANTÉNA
10/15/20/40M
GES08901204
HY-GAIN trapov.vert10/15/20/40m;50Ohm;max.1500W
PEP;v=5,4m ;5kg;130km /h
RoHS
KV smyčkové magnetické antény
MFJ-1786X SMYČKOVÁ
MAGNETICKÁ LOOP ANTÉNA
GES08900509
Smyčková magnetická anténa 10-30MHz; Průměr 92cm; Autotuner
+ kříž. wattmetr;150W
Oblíbená KV anténa G5RV pracuj e na všech KV pásmech 10-80m. Na 160m
se dá vyladi t pomocí tuneru j ako vertikál ní anténa, když se oba konce u
konektoru nebo koax. kabelu spoj í dohromady. Dél ka vodorovné č ásti je
31.2m, napáj ecí svislý žebříček 450 Ohmů má dél ku 9.9m a je zakonč en
SO-239 konektorem pro připojení koaxu 50 Ohmů. SWR antény je typicky
kolem 2:1, anténa vyžaduje při způsobení k TCVRu pomocí anténního tuneru.
Doporuč ené typy jsou v kapi tol e Vysílací a anténní technika - Tunery. Na
koaxi ální kabel, připojený ke konektoru antény, se doporučuje navl éci feri tová
odrušovací jádra FEC pro omezení vf proudu, tekoucího po pl ášti kabelu.
1 kus: 1 285 Kč
RoHS
MFJ-1778M JUNIOR G5RV ANTÉNA
Automatická smyčková magnetická anténa je pl ynul e přel aditelná v rozsahu
10-30MHz vč etně WARC. Je i deální pro vysílání a příjem v místech s
omezeným prostorem - v bytech, karavanech, na mal ých pozemcích. Při
verti kálním natoč ení má nízký vyzařovací úhel, vhodný pro DX. Otoč ením o
90° získáte vysoký vyzařovací úhel pro blízká QSO. Zpracuje výkon do 150W.
Velice snadno se používá. MFJ-1788X sestává z vlastní antény a ovl ádací a
měřicí skříňky, napáj ené z neuzemněného zdroje 9-15VDC (doporučujeme
některý typ MW 12V ). Automaticky se naladí na potřebný kmi toč et. Má
vestavěný křížový wattmetr, kombinovaný se SWRmetrem. Nepotřebuj e žádné
propojení s transceiverem. Konstrukce smyčky je svařovaná, nemá
mechanické spoje. Ladi cí motýlkový kondenzátor má dostateč né mezery,
desky rotoru j sou přivařené, j sou leštěné proti vzniku jiskření, nemá
mechanický třecí kontakt, má nylonová l ožiska a je ovl ádán bezkontaktním
bezdorazovým stejnosměrným bezkrokovým motorem. Robustní plastový kryt
má ochranu proti působení UV záření.
GES08900502
JUNIOR G5RV 40-10m anténa, včetně napaječe-žebříčku; 1500W
1 kus: 4 990 Kč
RoHS
MK-80 SADA 80M PRO AV14AVQ
1 kus: 2 120 Kč
RoHS
AV-18AVQII VERTIKÁLNÍ ANTÉNA
10/15/20/40/80M
Při montáži na zemi nebo do nejvýše 1m nad ní nevyžaduje radiál y. Při
montáži výše nebo na střechu jsou radiály nutné. Výrobce HY-GAIN
doporuč uje sadu radiálů HY-GAIN s označ ením AV-14RMQ.
1 kus: 11 930 Kč
1 kus: 6 890 Kč
RoHS
GES08900511
Smyčková magnetická anténa 7-21MHz; Průměr 92cm; Autotuner +
kříž. wattmetr; 150W
Smyč ková magnetická anténa je plynule přeladitelná v rozsahu 7-22MHz
vč etně WARC. Je i deální pro vysílání a příjem v místech s omezeným
prostorem - v bytech, karavanech, na malých pozemcích. Při vertikálním
natoč ení má nízký vyzařovací úhel, vhodný pro DX. Otoč ením o 90° získáte
vyský vyzařovací úhel pro blízká QSO. Zpracuje výkon do 150W. Velice
snadno se používá. MFJ-1788X sestává z vlastní antény a ovládací a měři cí
skříňky, napájené z neuzemněného zdroje 9-15VDC (doporuč ujeme některý
typ z řady MW 12V ). Automaticky se nal adí na potřebný kmitočet. Má
vestavěný křížový wattmetr, kombi novaný se SWR-metrem. Nepotřebuje žádné
propojení s transceiverem. Konstrukce smyčky je svařovaná, nemá
mechanické spoje. Ladi cí motýlkový kondenzátor má dostateč né mezery,
desky rotoru j sou přivařené, j sou leštěné proti vzniku jiskření, nemá
mechanický třecí kontakt, má nylonová l ožiska a je ovl ádán bezkontaktním
bezdorazovým stejnosměrným bezkrokovým motorem. Robustní plastový kryt
má ochranu proti působení UV záření.
1 kus: 13 250 Kč
RoHS
GES08901206
HY-GAIN trapovaný vertikál 5pásem 10/15/20/40/80m, 1500W PEP
m ax.
RoHS
MFJ-1788X SMYČKOVÁ
MAGNETICKÁ LOOP ANTÉNA
GES08901218
HY-GAIN sada pro 80m k AV14AVQ (pro SWR 2:1 šířka pásma
40kHz/80m)
Zkrácená verze oblíbené KV antény G5RV pracuje na všech KV pásmech
10-40m. Délka vodorovné č ásti je 15.9m, napájecí svi slý žebříč ek 450 Ohmů
má délku 5.2m a je zakonč en SO-239 konektorem pro při pojení koaxiálního
kabelu 50 Ohmů. SWR antény je typicky kolem 2:1, anténa vyžaduje
při způsobení k T CVRu pomocí anténního tuneru. Doporuč ené typy jsou v
kapitole Vysíl ací a anténní technika - Tunery. Na koaxi ální kabel, připojený ke
konektoru antény, se doporuč uje navl éci feritová odrušovací j ádra FEC pro
omezení vf proudu, tekoucího po plášti kabelu.
1 kus: 990 Kč
Akce
RoHS
AV-18VS VÍCEPÁSMOVÁ
VERTIKÁLNÍ ANTÉNA
GES08901208
HY-GAIN vertikál, ručně nastavitelný od 10 do 80m; m ax1,5kW PEP;
v=5.4m ;2kg
Anténa vhodná pro jedno z uvedených pásem. Změna pásma se provede
přepojením odboč ky na patní cívce. Při montáži na zemi nebo do nejvýše
1.5m nad ní nevyžaduje radi ály. Při montáži výše nebo na střechu j sou
radiály nutné. Výrobce HY-GAIN doporučuje sadu radiál ů HY-GAIN s
označením AV-14RMQ.
1 kus: 3 290 Kč
RoHS
AV-14RMQ SADA RADIÁLŮ
GES08901205
HY-GAIN sada radiálů k AV12AVQ, AV14AVQ, AV18VS, AV18AVQII
1 kus: 2 390 Kč
RoHS
AV-18HT VÍCEPÁSMOVÁ
VERTIKÁLNÍ ANTÉNA
GES08901207
HY-GAIN vertikál 5pásem 10/15/20/40/80m;max.2kW
PEP;v=16.2m;120km/hod.
Vícepásmová vertikál ní anténa pro umístění na zemi. Automatický výběr
pásma je dosažen pomocí jedi nečného systému odděl ovacích úseků. Vhodná
pro j edno z uvedených pásem. Změna pásma se provede přepoj ením
odbočky na patní cívce. Rozšiři tel ná na 160m pomocí HY-GAIN cívky s
označením LC-160Q.
1 kus: 26 490 Kč
RoHS
LC-160Q PATNÍ CÍVKA PRO AV18HT
GES08901215
AV-620 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 6-PÁSEM 6-20M
RoHS
MK-160A SADA 160M PRO AV18HT
GES08901216
HY-GAIN sada pro 160m k AV18HT (1kW CW max.)
AV-640 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 8-PÁSEM 6-40M
HY-GAIN 8-pásmový vertikál 6/10/12/15/17/20/30/40; 3dBi; 1500W
PEP; 7.6m; 11kg; 125km/h
Hy-Gai n tímto hrdě oznamuje, že dodává 6ti pásmovou vertikální anténu
AV-620. Na zákl adě našich mnohaletých zkušeností s návrhem a výrobou KV
a VKV antén j sme navrhli a dodáváme sofistikovaný model 6ti pásmové
verti kální antény s vysokou úči nností, nepřekonatelného provedení a
dokonalé
konstrukce.
Poč ítačově
optimalizovaná
anténa
využívá
nejúč innější délku 3/8 lambda, maximální zisk a nízký vyzařovací úhel pro
DX komuni kaci. Nepoužívá žádné trapy a přesto pokrývá 6 pásem. AV-620
rezonuje v pásmech 6, 10, 12, 15, 17 a 20 metrů s individuálními zářič i délky
3/8 l ambda. Nepoužíváme žádné „triky“ nebo „záhadné“ rezonance pro
dosažení
impedanč ního
přizpůsobení.
Anténa
nevyžaduj e
žádné
dlouhodrátové radiály nebo protiváhy. AV-620 je samonosná a vhodná pro
portejbl ový i staci onární provoz. Mechanická konstrukce je navržena tak, aby
anténa měl a nízkou hmotnost a vysokou odolnost proti větru. Materiálem je
alumini um 6063-T 832, urč ené pro l etectví a masi vní skl otextitová kulatina.
Beztrapová konstrukce zaruč uj e nízkou velikost pl ochy, vystavené větru.
Anténa j e samonosná a odolná větru přes 120 km/h. Je konstruována pro
napájení koaxiálem 50 ohmů a výborně funguj e pro DX spojení. Kovové díly,
které nejsou z aluminia, jsou vyrobeny z nerezových komponentů. AV-620
vícepásmová vertikál ní anténa sestává ze zářič e, napáj eného na konci a
rezonujícího v amatérských pásmech 6, 10, 12, 15, 17 a 20m. Rezonance na
každém pásmu je dosažena impedanč ním přizpůsobením prvků o elektrické
délce 3/8 lambda pomocí ši rokopásmového vf transformátoru. Charakteristická
impedance prvků o dél ce 3/8 l ambda má v patě velikost stovek Ohmů. Pro
při způsobení této i mpedance jsou využi ty dva prostředky. Za prvé je to
protiváha z někol ika prutů o délce 72“ (1,83m), umístěných v základně antény.
Kapacita této zemní roviny pomáhá snížit patní i mpedanci. Za druhé je
použit napěťový toroi dní transformátor (bal un) 4:1, který sni žuje impedanci na
50 Ohmů. Tento balun používá 2 velkoobjemová feri tová jádra, schopná
přenést požadovaný výkon. Vinutí je ze zkrouceného páru vodi čů, které mají
malé ztráty a vel kou úči nnost. Druhý výkonový vf transformátor 1:1 je
konfigurován j ako proudový balun a má za úkol odděli t vysokofrekvenč ně
koaxi ální kabel od antény a zabránit vzniku vyrovnávacích proudů, které by
tekl y po plášti koaxiál ního kabel u. Zářič antény j e pro stejnosměrný proud
uzemněn přes tlumivku, aby anténa nebyla citli vá na statickou elektřinu.
Techni cké parametry AV-620 SWR při rezonanci: Lepší než 1.5:1 typicky Zisk:
3 dBi nominálně Výška: 23ft (7m) Hmotnost: 6 kg Horizontální vyzařovací
úhel: 360° Vertikální vyzařovací úhel: 16° ve výšce 1 vlny Plocha vystavená
větru: 2.4 sq ft (0,21m2) Odol nost proti větru: do 125km/hod. Maximální
výkon, šířka pásma: Pásmo / 2:1 SWR(kHz) / CW, SSB (Watt) / RTTY(W) 20m /
500 / 1500 / 400 17m / 500 / 1500 / 400 15m / 500 / 1500 / 400 12m / 500 /
1500 / 400 10m / 1500 / 1500 / 400 6m / 6000 / 500 / 200 K anténě je
dodáván podrobný č eský návod od GES-ELECT RONICS a originální návod z
USA.
Kvalitní, robustní a spolehlivá anténa, vyrobená v USA. Nejopti málnější
HY-GAIN multipásmový vertikál s nejlepším poměrem výkon/cena a nízkým
vyzařovacím úhl em. Nepotřebuj e přídavné radi ály. Hy-Gain tímto hrdě
oznamuje, že dodává 8mi pásmovou vertikální anténu AV-640. Na základě
našich mnohaletých zkušeností s návrhem a výrobou KV a VKV antén jsme
navrhli a dodáváme sofistikovaný model 8mi pásmové vertikální antény s
vysokou úči nností, nepřekonatelného provedení a dokonal é konstrukce.
Poč ítačově optimali zovaná anténa využívá nejúči nnější délku 3/8 lambda,
maxi mální zisk a nízký vyzařovací úhel pro DX komunikaci. Nepoužívá žádné
trapy a přesto pokrývá 8 pásem. AV-640 rezonuj e v pásmech 6, 10, 12, 15 a
17 metrů s i ndividuál ními zářiči délky 3/8 lambda. Centrální zářič rezonuj e v
pásmu 20, 30 a 40 metrů s pomocí paralelní na konci napájené cívky s
vodič em s tefl onovou izol ací. Kapacitní kl obouky umožňují dosáhnout na
těchto pásmech velkou šířku pásma při SWR do 2:1 a anténa má výšku do 26
stop (7,8m) při nízkých hodnotách indukč nosti cívky. Nepoužíváme žádné
„triky“ nebo „záhadné“ rezonance pro dosažení impedanč ního přizpůsobení.
Anténa nevyžaduje žádné dl ouhodrátové radiály nebo protiváhy. AV-640 je
samonosná a vhodná pro portejblový i stacionární provoz. Mechanická
konstrukce je navržena tak, aby anténa měl a nízkou hmotnost a vysokou
odolnost proti větru. Materi álem je alumini um 6063-T832, urč ené pro
l etectví a masivní sklotextitová kulatina. Beztrapová konstrukce zaručuje
nízkou veli kost plochy, vystavené větru. Anténa je samonosná a odolná větru
přes 125 km/h. Je konstruována pro napájení koaxiálem 50 ohmů a výborně
funguje pro DX spojení. Kovové díly, které nejsou z alumini a, jsou vyrobeny z
nerezových komponentů. AV-640 vícepásmová verti kální anténa sestává ze
zářič e, napájeného na konci a rezonujícího v amatérských pásmech 6, 10,
12, 15, 17, 20, 30 a 40m. Rezonance na každém pásmu je dosažena
i mpedančním při způsobením prvků o elektri cké délce 3/8 lambda pomocí
širokopásmového vf transformátoru. Charakteristická impedance prvků o délce
3/8 lambda má v patě veli kost stovek Ohmů. Pro přizpůsobení této
i mpedance jsou využity dva prostředky. Za prvé je to protiváha z někol ika
prutů o délce 1,83m, umístěných v základně antény. Kapacita této zemní
roviny pomáhá sníži t patní impedanci . Za druhé je použit napěťový toroidní
transformátor (balun) 4:1, který snižuje impedanci na 50 Ohmů. Tento balun
používá 2 velkoobjemová feritová jádra, schopná přenést požadovaný výkon.
Vinutí j e ze zkrouceného páru vodičů, které mají malé ztráty a velkou
úči nnost. Druhý výkonový vf transformátor 1:1 je konfi gurován j ako proudový
bal un a má za úkol oddělit vysokofrekvenč ně koaxi ální kabel od antény a
zabráni t vzni ku vyrovnávacích proudů, které by tekly po pl ášti koaxiál ního
kabelu. Zářič antény je pro stejnosměrný proud uzemněn přes tl umivku, aby
anténa nebyl a citl ivá na statickou el ektřinu. Technické parametry AV-640
SWR při rezonanci: Lepší než 1.5:1 typicky Zisk: 3 dBi nomi nálně Výška: 25ft
10i nch ( 7,9m) Hmotnost: 11 kg Horizontál ní vyzařovací úhel: 360° Vertikál ní
vyzařovací úhel: 16° ve výšce 1 vlny Pl ocha vystavená větru: 2.5 sq ft
(0,23m2) Odolnost proti větru: do 125km/hod. Maximál ní výkon, šířka pásma:
Pásmo / šířka pásma pro SWR max. 2:1(kHz) / CW, SSB (Watt) / RTT Y(W) 40m
/ 150 / 1500 / 500 30m / 175 / 1500 / 500 20m / 500 / 1500 / 500 17m / 500 /
1500 / 500 15m / 500 / 1500 / 500 12m / 500 / 1500 / 500 10m / 1500 / 1500
/ 500 6m / 1500 / 300 / 100 K anténě je dodáván podrobný č eský návod od
GES-ELECT RONICS a origi nální návod z USA.
1 kus: 9 290 Kč
RoHS
1 kus: 11 980 Kč
1 kus: 3 180 Kč
RoHS
GES08901210
HY-GAIN 6-pásm.vertikál 6/10/12/15/17/20m ; 3dBi; 1500WPEP;
7m; 6kg; 125km /h
HY-GAIN patní cívka pro 160m pro AV18HT (150W CW max.)
1 kus: 2 915 Kč
GES08901209
RoHS
R8 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 8-PÁSEM
GES08902135
8-pásm ový vertikál 6/10/12/15/17/20/30/40; 3dBi; 1500W PEP
(750W CW); 8.7m; max.140km /hod.; 11kg
HF vícepásmová vertikální anténa Cushcraft. Jen angl ický návod - český
návod není dodáván. Tato multi pásmová vertikální anténa j e navržena, aby
optimálně pokrýval 8 amatérských pásem 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 a 40
metrů. Cushcraft svým průlomovým designem ve vývoj i verti kálních KV pásem
dosáhl výborné přizpůsobení, dříve dosažitelné j en s použitím tuneru a
zesilovače. Jako výsledek vývoj e je anténa, která je výborně použitelná pro
radioamatérský provoz. Vícepásmové vertikál ní antény býval y mechanicky
kompli kované a s použitím dílů, které kompli koval y přizpůsobení antén k
vysílači . V době, než se začaly používat anténní tunery, byly z důvodů
úzkopásmovosti antén pro zaj ištění širokopásmové ochrany používány různé
mechanismy, které chránily koncové stupně vysíl ač ů. S použi tím anténních
tunerů j e tato problemati ka znač ně redukována. Vlastnosti tunerů umožňují
amatérům větší flexibi litu a zaručují vyšší ochranu koncových stupňů.
Pouhým stiskem knoflíku je možné přizpůsobit ke koncovému stupni vysílač e
i mpedanci antény v širokém rozsahu kmitočtů. Tak už není anténa citlivým
prvkem z pohledu ochrany PA. Anténa R8 j e první vícepásmová anténa,
navržená pro běžné pracovní podmínky radioamatéra. Anténa vykazuje
obvyklé hodnoty přizpůsobení do hodnoty PSV 2.0:1 (maxi málně na krajích
pásem 3:1), které běžný anténní tuner dokáže hravě vykompenzovat. Pro
vysoké rychl osti větru doporuč ujeme anténu fixovat ve třech bodech
nevodivými kotvi cími lanky. Anténa R8 má všesměrový horizontál ní
vyzařovací diagram a nízký vertikální vyzařovací úhel , výhodný pro DXová
spoj ení.
1 kus: 14 290 Kč
RoHS
AV-680 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 9-PÁSEM 80/40/30/20/17
/15/12/10/6M
GES08902224
RRK-88 RADIÁLY PRO DX88
GES08901219
HY-GAIN systém radiálů pro DX88 (anténa umístěna na s třeše)
1 kus: 2 690 Kč
HY-GAIN 9ti pásmový vertikál 6/10/12/15/17/20/30/40/80m; 1500W
PEP; 8.1m; 12kg
80M2LLA 2el. Yagi
GES08901235
MSQUARE 3,5-3,565MHz / 3,75-3,82MHz; 2el./32m ; 6.0dBi; 3kW;
50Ohm.; 100kg; 50Ohm
RoHS
KIT-160-88 SADA PRO DX88
GES08901214
HY-GAIN sada pro 160m k DX88 (750W CW m ax.)
1 kus: 5 345 Kč
RoHS
KV + VKV vertikály všesměrové
VEC-896 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 6-PÁSEM
GES08901540
VECTRONICS 6-pásm ový vertikál 2/6/10/15/20/40m;1500W
PEP;50Ohm ;10m ;8kg
Dodávka jen na objednávku - není dodáván český návod, ale jen původní
ori ginál ní anglický návod Hy-Gain Multi -Band PATRIOT Vertical Antennas
9-band verti cal covers 80/40/30/20/17/15/12/10/6 Meters • No radial s • No
traps • No ground • No tuning • Handles 1500 Watts hy-gai n’s PATRIOT HF
verti cal antennas are the best bui lt, best performing and best priced
multi band verti cals on the market today. Make full use of your sunspot cycle
with PATRIOT’slow angle signal. Instead of typical traps, hy-gain’s resonators
are pl aced in parallel not in series. End loading of the lower HF bands al lows
efficient operation with a manageable antenna hei ght. Introducing the new
Hy-Gai n PAT RIOT-PLUS AV-680 with a ful ly tunable 3.5-4.0 MHz coverage!
Wi th the AV-680, you get the same great tradi tional performance of the
AV-640 on 6 through 40 Meters plus top-to-bottom capabi lity on 80 and 75
Meters. It's a great way to join new local nets and roundtables, explore the
75-Meter DX window, or add exciting digital frequenci es to your operati ng
repertoi re. Simply pi ck the band segment you wish to use, set the 80/75 Meter
resonator, and you're in busi ness. • No ground orradi als needed -- Effective
counterpoise repl aces radi als, end fed wi th broadband matchi ng uni t. •
Automatic bandswitchi ng -- Single coax cable feed, each band is i ndividual ly
tunable, wide VSWR bandwidth. • Sleek and low-profile -- Low wind surface
area, smal l area required for mounting, mounts easily on decks, roofs and
patios. • Built-to-last -- Hy-gai n’sPatriot series antennas boast ahi gh wi nd
survival due to its sleek, but sturdy frame. The matching unit i s made from all
Teflon i nsulated wire. • Top Loading: Parall el resonators -- best verticalelement effi ci ency • Ful l ground independence: No unsightl y wi re add-on
radials • Top-to-bottom 3.5 to 4.0 MHz coverage: Pin-point fine-tuni ng
accuracy for rock-bottom SWR on any frequency you choose. • Si ngle coax
feed . . . and with 100% automatic band selection! • Low profile: Most
compact ground-independent antenna availabl e! • Legal-limit 1500-Watt
PEP: Power handling on SSB and CW* Adding 75/80 Meter coverage wi thout
compromising the Patriot's cl assic performance, ground independence, and
tiny footpri nt was no small task. Yet, the AV-680 size, wei ght, and wi nd
loadi ng are nearly i denti cal to the AV-640 with no unsightly radial extensions,
traps, or top heavy vertical structures to render i t l ess attractive or unsafe.
Band selection remai ns full y automatic, all components handl e maxi mum
legal power, and you won't need a tuner with your sol id-state ri g. T he
AV-680's Expanded-Frequency MatchboxTM circuit ensures low SWR readi ngs
on every band, along wi th an upgraded balun design that concentrates all of
your power in the antenna where it belongs! If space is a premium at your
QTH and appearance matters, l et Hy-Gain open the door to one of ham
radio's most attracti ve and popular bands wi th the new AV-680. Thi s i s your
best choice for unparalleled versati lity and band coverage from 6-80 Meters!
1 kus: 14 575 Kč
RoHS
DX-77A MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 7-PÁSEM 10-40M
T he recently computer upgraded and improved 80M2L is now even better,
both mechanically and electrically. Gai n is up by .6 dB over older versions
and efficiency is now over 95%! This is accompli shed by using low loss 3/8”
alumi num tube for the linear loading elements. Element halves start wi th 3”
diameter tubi ng and taper through 2”, 1-3/4”, 1- 1/2”, 1-1/4”, 1” and 3/4”, 1/2”
sections to the 3/8” tips. Machi ned saddle clamps have replaced the U-bolts
previ ously used. A solid 2” O.D. Fiberglass rod, sleeved to the 3” el ements,
serves as the center insul ator. The new, highly efficient 3/8” tube li near
l oading system i s supported above the boom and out of the element plane to
reduce inductive cancellation, provide element support, and minimize
excessive el ement droop. New, rugged l inear loading shorting bars now all ow
easi er assembl y and adjustment. A weather proof fi bergl ass housing now
protects the 5 kW 1:1 balun, the relays for phone-CW swi tching and the high
Q (600+) CW band coil s. These top quality components are now accessible
for frequency adj ustments in the 3.5 to 3.6 MHz section of the band. Relays
requires 12 VDC at 0.3A supply. Look forward to outgunning even the best of
the 4 squares! Parts are avail able for upgrading older 80M2’s.
Zeptejte
RoHS
80M3LLA 3el. Yagi
GES08901236
MSQUARE 3,5-3,565MHz / 3,75-3,82MHz; 3el./32m ; 7.3dBi;
5-10kW; 29m; Boom 18m; 150kg
1 kus: 4 990 Kč
Akce
RoHS
MFJ-1798 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 10-PÁSEM
GES08900516
MFJ 10-pás mový vertikál 2;6;10;12;15;17;20;30;40;80m ;
1500WPEP; 50Ohm; 6m délka
Výkonná 10-ti pásmová verti kální anténa s nízkým vyzařovacím úhlem,
nevyžaduj e zemní radiál y. Pl ná délka prvků pro 2m až 20m. Vyžaduj e kolem
sebe volný prostor do vzdálenosti asi 20m. Vhodná pro montáž na zemi i ve
výšce na objektu nebo stožáru.
1 kus: 7 990 Kč
GES08901211
Akce
RoHS
HY-GAIN 7-pásm.vertikál 10/12/15/17/20/30/40m ;3dBi;1500W
PEP;8.8m;12kg
Zeptejte
RoHS
KV monobandery
80M1LL 1el. DIPOL
T he 80M3L Yagi is a computer refined and improved performer, both
mechanical ly and electrically. A low loss hai rpi n match provi des perfect 1:1
match capabi lity. El ement hal ves start wi th 3” o.d. 1/8” wall tubing and taper
through 2” sleeved, 1-3/4”, 1-1/2”, 1- 1/4”, 1”, 3/4”, 1//2” &3/8” tips. The 3” and
2” sections are joined by a custom fiberglass insulator to section each
element half for the l inear loading (3/8 al um. tube). A solid 2” O.D. Fiberglass
rod, sleeved to fit insi de the 3” elements, serves as the center insul ator for
each el ement. T he center boom section is 4-1/2" O.D. x 20' with nearly 1/4"
wall thickness. The two outer boom sections are 4" O.D. x 20' x 1/8” wall . The
new, highly effi ci ent 3/8” tube linear loadi ng terminates above the boom and
out of the element pl ane to reduce inductive cancell ati on, provide element
support, and reduce excessive droop. The new, heavy duty 1:1, 5 KW balun ,
now housed i nside the phone / cw switch encl osure provi des pl enty of power
handl ing margi n. The standard phone / CW band switchi ng relays and high Q
(over 600) coi ls are housed i n a fiberglass housing. The whol e assembl y is
now fiel d serviceable and small frequency adjustments can be made in the
CW part of the band. On the ai r, you’ll fi nd little or no competi tion for the
80M3L. Upgrade parts are availabl e for older 80M3’s.
40M1L 1el. laditelný zářič
GES08901234
GES08901237
MSQUARE ladit.zářič 6.9-10MHz; 1el./14m ; E=83°; 1.75dBi;
F/S=15-20dBtyp; SWR=2.0max.; 11.5kg; 50Ohm
MSQUARE 3,5-3,565MHz / 3,75-3,82MHz; 1el./32m; 2.0dBi; 3kW;
50Ohm.; 38kg; 50Ohm
Nepotřebuj e externí radiály.
1 kus: 11 990 Kč
RoHS
DX-88 MULTIBAND VERTIKÁLNÍ
ANTÉNA 8-PÁSEM 10-80M
GES08901212
HY-GAIN 8-pásm.vertikál 10/12/15/17/20/30/40
/80;1500W;50Ohm;7.6m;9kg
The 80M1L is a reduced si zed di pole with great versati lity. It has been
upgraded both mechanically and el ectri cally. When used as a rotatable
dipol e, i t wil l easily outperform all fixed wire di poles. It can al so be used as a
building block for future expansion to a 2 or 3 element beam antenna. T he
dipol e can also be separated in half and used as phased 1/4 wave verticals.
Element hal ves start with 3” diameter tubing and taper through 2”, 1-3/4”,
1-1/2”, 1-1/4”, 1”, 3/4” & 1/2” secti ons to the 3/8 tips. The 3” and 2” secti ons
are separated by a rugged fi bergl ass insul ator to allow for the li near loadi ng
(3/8” alumi num tubing). A solid 2” O.D. x 36” fiberglass rod, sl eeved to the 3”
elements, serves as the center insul ator. Thi s is the same element used i n our
80M2L and 80M3L Yagis. Let your imagination go wild. You may come up
with something real different! The linear loadi ng terminates above the boom
and out of the el ement pl ane to reduce inductive cancellation and provi de
element support. Tip droop is typically 3-4 feet and l ooks better than some 40
meter elements. The 3 kW, 1:1 balun and phone / CW power swi tching relay
are housed in a water proof fi bergl ass Hoffman enclosure all owi ng access for
maintenance and tuning at the center of the el ement. Rel ay switchi ng
requi res 12 VDC @ .15a suppl y. The system defaults to phone when not
energized.
Zeptejte
RoHS
Vyžaduje přídavné radiál y (nejsou součástí DX-88). Je možné použít radiály
vl astní výroby, nebo sadu radiálů GRK-88 pro montáž na zemi nebo sadu
rezonanč ních radiálů RRK-88 pro montáž ve výšce, například na střeše. Pro
rozšíření na 160m (jen pro montáž na zemi) se použi je sada KIT-160-88.
1 kus: 9 795 Kč
RoHS
GRK-88 RADIÁLY PRO DX88
GES08901213
HY-GAIN systém radiálů pro DX88 (anténa umístěna na zem i)
1 kus: 2 690 Kč
RoHS
T his simple antenna combi nes 15 years of design and fi eld experience wi th
CNC machi ned parts to become the worlds best rotatable, reduced size
dipole. Everything we have l earned about linear l oaded dipoles and
structural rel iabili ty has been designed into the 40M1L. We j ust stretched it a
bit and broad banded it to cover at least 250 kHz or more. We also have
added an option to make i t a di pole on 17 meters as well . The center
i nsulator is a sol id 1-1/4 i nch fiberglass rod. There is nothing here to weaken
or break from the effects of sun, wind or i ce loading. The linear l oading
elements have been lifted slightly above the main element to eliminate the
tension/compressi on problems of other designs. T he l inear l oading also l ifts
the whole element sli ghtly vi rtuall y el iminating droop. Newl y designed
shorting bars make assembly and adjustment easi er and qui cker. If desired,
optimizing i nside the 40 meter band is done with 1/2” tip adj ustment. A Husky
1:1 balun delivers all your transmit power to the antenna with no feedline
radiation or pickup. Si nce thi s IS the driven element from our other l oaded 40
meter beams, it can be used as a beam by simpl y adding more di poles. If you
can't rotate a l ong boom, consider the advantages of stacki ng di poles
vertically for more gain and l ow radiation angle. The possibili ties are
i ntriguing!!
1 kus: 18 990 Kč
RoHS
40M2L 2el. Yagi
GES08901238
MSQUARE 6.9-10MHz/150kHz; 2el./16m; 5.5dBi; F/B 13-15dB;
E=74°; SWRmax=1.2; Boom 6m; 31kg; 50Ohm
The recentl y upgraded, computer optimized, linear loaded, 40M2L Yagi has
been designed to outperform and outlast al l the “others”. It is now stronger
mechanically and easi er to assemble. Only the tips of each element are
different as al l the linear loading setti ngs are the same for each element. T he
shorting bars are now 2 piece, clamp type making solid long l asti ng
connecti ons. T he boom sections have been reconfigured to reduce shippi ng
cost. Now every 40ML element in our 40 meter line uti lizes identical,
standardized components. Thi s makes upgradi ng easier and tuni ng
adjustments easy and consistant. The elements are butt sleeved and then
joi ned with a SOLID rod of fiberglass or alumi num as the center coupling.
Desi gned withstand continuous winds of 100 mph or just the constant
battering of high winds, thi s antenna WILL frustrate Mother Nature! The l inear
loaded 3/16” diameter rods anchor at the center, 10” above the main
element. Thi s feature reduces inductive cancellation, el ement stress and
droop. The 3/4” square 11” support riser is now 1/8 wall, further increasing the
strength and li fetime of the Yagi. The Driven element is matched with an
efficient hairpin and the the 3 kW continuous, 5 kW peak, :1 balun i s suppli ed
with the antenna. Four tuning options are provided to allow peak
performance in your favorite part of the band. Al l hardware i s stai nless or
galvanized except the U-bolts and remember every M2 40ML Yagi is also
avai lable in our ruggedized, 125 mph “SURVIVOR” Series.
30M3L 3el. Yagi
GES08901241
20M4DX 4el. Yagi
GES08901242
MSQUARE 10,1-10,15MHz ; 3el/15.5m ; 4.4dBi; 20dB F/B; 50Ohm ;
CSV<=1,2; Boom=9m; 63kg; 50Ohm
MSQUARE 14-14.35MHz; 4el./10.6m; 7.3dBd; 23dB F/B; E=58°
H=75°; Boom=10.5m; SWRtyp=1.1; 18kg
Thi s antenna real ly li ghts up band! Sun spots up or down: who cares. Day or
night 10 MHz i s always open somewhere! The 30M3 lets you have al l the fun
you deserve. And because of i t’s 100 mph rating you won’t l ose any sleep on
those stormy nights. T he 30M3 provides performance and durabi lity.
Physically, the Yagi is a medium spaced, managable 3 element of very
rugged construction. A pair of machi ned, 1/2“ thick alumi num boom-toelement plates secure each el ement with doubl e cradle clamps to the 3“ x
.125“ wal l boom. Elements taper in size from 1-1/2“ to wi nd area reduci ng
3/8“ tips. Each inner section i s doubl e walled at criti cal points to achieve a
100 MPH wind survival rating. All hardware, except U-bolts, is stainless steel
T he 20M4DX is the fi rst i n a NEW SERIES of mi d-si zed, UPS shi ppable HF
antennas for all bands from 20 meters to 10 meters. Computer designed and
VERIFIED with NEC, you wil l soon see the GAIN and other characteristi cs
advertised i n QST magazine. T hat shoul d separate the players real fast! A
very cl ean pattern makes it i deal for STACKING (3 dB OF STACKED GAIN!).
We now spec FRONT T O REAR which defines the pattern from 90 to 270
degrees. On your request we can supply E and H patterns in free space or
over ground. Careful, computer aided mechani cal design for LOW WIND
AREA, yet long term electrical and mechani cal i ntegrity are assured wi th CNC
machined element-to-boom ring clamps and other key components. The
Teflon coax 1:1 balun and rugged, l ow l oss hairpin match insure all you
power gets to the airwaves! With a l ittl e thought, you WILL choose M2.
Contact us for pri ci ng.
1 kus: 28 790 Kč
RoHS
Zeptejte
RoHS
10-15M1DX Otočný jednopásmový
dipól
GES08902212
MSQUARE 20-30MHz; 1el./max. 7.6m; 2,14dBi; Šířka svazku 90¨;
SWRmax.=2:1; Pmax=3kW; 3kg
20M5LD 5el. Yagi
GES08901243
MSQUARE 14.0-14.35MHz; 5el./11m; 10.2dBi; 23dB F/B; E=50°
H=66°; Boom 13.6m; SWRmax=1.5; 42kg
1 kus: 41 565 Kč
RoHS
40M3L 3el.Yagi
GES08901239
MSQUARE 7.0-7.3MHz/150kHz; 3el./15.5m; 6.6dBdi; F/B 23dBtyp.;
E=62°; SWR=1.3typ.; Boom 9m; 50kg
Anténa 40M3L j e určena pro sílu větru do 100MPH=160km/hod. a lze ji
objednat ve verzi 40M3FS Survivor Series pro sílu větru do
125MPH=200km/hod. The 40M3L i s a linear loaded 40 meter Yagi desi gned
with 20 years of experience and li stening to customer’s needs. The resul t is a
powerful package of clean mechanical design, quali ty materi als, and
outstanding performance that will del iver years of enjoyment on the 40 meter
band. Mechanical ly the el ements are mounted between 1/2” thick, machined
aluminum cl amp plates! The Driven el ement is spli t and i nsulated with a
1-1/4 inch solid fiberglass rod and fed wi th a weather seal ed 1:1 balun. All
elements use linear loading of 3/16" 6061-T6 aluminum rod to reduce
overall l ength, wind load, and turning radius. The linear loaded secti ons
anchor 10" above the element to reduce inductive cancell ati on (requiri ng
LESS loading), reduce mechanical stress, and mini mi ze el ement droop (in
the air the antenna i s easily mistaken for a 15 or 20 meter Yagi!). Compare
performance, construction and durabili ty.... This is not j ust another 40 meter
Yagi!!
1 kus: 32 385 Kč
RoHS
20M6 6el. Yagi
GES08901244
MSQUARE 14.0-14.35MHz; 6el./11m; 16.6dBi; 25dB F/B; E=46°
H=60°; Boom=18m; SWRm ax=1.2; 83kg
1 kus: 6 885 Kč
Zeptejte
RoHS
40M4LLDD 4el. Yagi
The 10-15M1DX is a singl e-band dipole antenna designed wi th performance
and affordabili ty in mind without skimpi ng on quali ty. Originally designed by
radio pioneer Hei nri ch Hertz in 1886, the dipol e antenna was ori ginal ly
called the “Hertz” antenna. It stands the test of time as the basi s of most hi gh
performance antennas today. Built to the demanding specs of our “DX” series
yagi s, thi s antenna uses 6061-T6 aluminum tubi ng and 6061-T6 aluminum
machined hardware for its durable, l ightweight el ements. A soli d fiberglass
center i nsulator, machi ned aluminum mast mounting components and
stai nless steel hardware will keep thi s in the air for years. Versati lity is key for
thi s antenna—equal ly suited as a fixed or rotatabl e dipole. Li ghtweight and
low-profi le, it’s the perfect HF antenna for your QTH, whether you want a
simple, unobtrusive, no-compromise radi ator on a tower or mast, or i n a
stealthier appl icati on such as in an attic. “Uni-cradle” mounting allows it to
securely grip a wide range of masts. With element sections of 48 inches (122
cm) or less in l ength, its light, simple and compact design makes it an ideal
candidate for Fiel d Day, SOTA, DXpedi tions and EMCOM use. It can easi ly
be configured and reconfigured for any frequency from 20-30 MHz simply by
changi ng the tip length.
Anténu 20M5 je možno objednat ve verzi 20M5 Survivor Series pro sílu větru
do 125MPH=200km/hod. The 20M5L (LIT E) i s BRAND NEW! It features the
same on ai r performance as i t’s very popul ar, heavy wei ght brother, the 20M5,
but it is much lighter weight. We listened to our customers and have carefull y
reduced it’s weight signifi cantly whi le reducing the wind survival rating by
onl y 10 MPH. T he 20M5L has the same cl ean pattern and great gain across
the band. We have also made it a “di rect feed” Yagi requiri ng no matching,
onl y a 1:1 balun. It is easi er and quicker to assemble as well as easier to
i nstall. Stacking a pair will cost less and put less stress on your tower!
Mechanical ly; a pai r of machined, 3/8” x 4” aluminum boom-to-element
plates and saddles ground each parasitic el ement and keep el ements aligned
perfectl y for years to come. El ements taper i n 1/4” steps from 1- 1/4” to the
adj ustabl e 1/2” ti ps. The re-designed 44 foot x 3“ dia. boom i s a ful l 1/8 in
wall in the center section but the ti ps are hal f the weight at 1/16” wal l. All
cri tical hardware is stainless steel. The 20M5L i s avai lable through our fine
distributors, worldwide. For you 100 mph+ hi ll toppers, we make a SURVIVOR
SERIES sol d factory direct only! See our web si te for more details on all our
outstandi ng products.
GES08901240
MSQUARE 7.0-7.3MHz; 4el./15.4m; 7.5dBi; 22dB F/B; E=60°; Boom
13m; SWRtyp=1.2:1; 71kg
RoHS
LJ-203BA
GES08901229
HY-GAIN Long John 14MHz 3el Monobander; 5.0dBd; F/B=23dB;
1kW AM; l=5.1m; 15kg
1 kus: 8 745 Kč
RoHS
LJ-204BA
GES08901230
HY-GAIN Long John 14/18MHz 4el Monob.; 6.0dBd; F/B=20dB; 1kW
AM; l=7.9m ; 23kg
The recentl y upgraded, computer opti mi zed, l inear l oaded, dual driven
40M4LLDD gets the bandwidth and maintains performance across the band
like no other 40 meter Yagi. Thi s was a huge challenge requi ring the latest
techniques in computer optimizati on. Gain, Front to Back and VSWR are
maintai ned nearly fl at across the whol e band! In additi on, it is now better
mechanically and easi er to assemble. Only the tips of each element are
different as al l the linear loading setti ngs are the same for each element. T he
shorting bars are now 2 piece, clamp type making solid long l asti ng
connecti ons. For forei gn amateurs, two tuni ng options are avail able; FULL
BAND and LOW END ACCENT UAT ED, but sti ll broadband. The resulti ng
design is head and shoulders above the competi tion in strength, durabili ty
and performance. This antenna has been designed to meet your crossband
SSB contesti ng needs and gi ve you years of enj oyment on the 40 meter band
regardless of future band pl an changes. Mechanically, the elements are butt
sleeved to withstand continuous winds of 100 mph or the constant batteri ng of
high winds . This antenna WILL frustrate Mother Nature! The Dri ven elements
are split i n the center and insulated with a sol id 1-1/4” fiberglass rod. T he
parasi tic element also have soli d 1-1/4” center alumi num center section. T he
3 kW conti nuous, 5 kW peak, 1:1 balun compl etes the package. All hardware
is stai nless or galvanized except the U-bolts. Options include parts to add 4
elements for 17 or 20 meters.
Anténu 20M6 je možno objednat ve verzi 20M6 Survivor Series pro sílu větru
do 125MPH=200km/hod. T he 20M6 i s a medi um spaced, high performance,
full band coverage 6 element Yagi , computer opti mi zed to squeeze the l ast
drop of performance from this boom length. The design provides virtual ly fl at
gai n, exceptional front to back and excellent VSWR never exceeding 2:1 at
the upper band edge. Large, sleeved el ements and boom provide the 100
mph wind survival factor. Construction includes machined boom to element
mounting plates and a rugged, efficient hairpin match. Predril led holes for
the stainless bolts and locknuts wi ll keep you on the top of the pi leup for years
to come in spi te of Mother Nature! The 20M6 is our “top of the li ne” 20 meter
Yagi. A 125 mph version of thi s design is also availabl e i n our “Survivor
Seri es“
Zeptejte
RoHS
17M3DX 3el. Yagi
GES08901245
MSQUARE 18.05-18,2MHz; 3el./8.3m; 14,3dBi; 20db F/B; E=60°
H=90°; Boom 5,8m; SWR= 1; 15kg
1 kus: 14 310 Kč
RoHS
LJ-205CA
GES08901231
HY-GAIN Long John 14/18MHz 5el Monob.; 6.5dBd; F/B=25dB;
1kWAM; l=10.4m; 28kg
1 kus: 20 395 Kč
RoHS
Zeptejte
RoHS
Not a compromise or makeshift redesign, the 17M3DX is computer opti mi zed
from the ground up for gain and pattern on 17 meters. T he broadband 1:1
Teflon Coax Balun and low loss hairpin match maintai ns hi gh efficiency.
Element ri ng clamps, and other important components are CNC machined for
maxi mum strength and electrical integri ty. T he 84” boom sections are 2” O.D.
x .065” wall 6063-T 832 drawn al uminum tubing. All hardware is stainless
steel except the U-bolts. All elements are DC grounded. T he 17 Meters is
open despite the sunspot null and offers very good DX in a less competi tive
atmosphere. Expl ore this opportunity with the 17M3DX It deli vers very
respectable performance on a boom length that most towers and rotators can
handl e.
1 kus: 20 390 Kč
RoHS
17M5DX 5el. Yagi
GES08901246
MSQUARE 18.08-18.18MHz; 5el./8.2m ; 16.3dBi; 24db F/B; E=50°
H=64°; 5el; Boom 11m ; SWRmax 1.2; 19kg
Anténu 17M5DX je možno objednat ve verzi 17M5DX Survivor Seri es pro sílu
větru do 125MPH=200km/hod. The 17M5DX is a great performer for i ts size. It
was designed for l ow wind area but rugged and lightweight and it will save
you a bundle on shippi ng. IT’S UPSABLE! like all our “DX” series. T he
computer opti mi zed design allows full band coverage wi th good gain and
front to back. Performance is excellent on both the CW and phone!
Mechanically, CNC machi ned al uminum (6061-T6) ring clamps ground the
elements to the boom and make assembly a snap. The central boom secti ons
are 2-1/2” O.D. x .058” wall 6063-T832 aluminum tubing with 2” O.D. tips. An
overhead guy system i s supplied. A hairpin type match coupl es the 3 kW 1:
balun to the feed li ne. The antenna is completely DC grounded. T he
17M5DX is also great for stacking, provi ding 3 dB i ncreased gai n not to
mention the l ower angle of radiation. T he 17M5DX is a perfect stacki ng
partner for our other “DX series Yagis like the 20M4DX, 12M4DX, and
10M4DX. Put the 17M5DX to the test in any conditions and see what good
design can do for you!
GES08901227
HY-GAIN Long John 21MHz 3el Monobander; 5.3dBd; F/B=25dB;
1kW AM; l=3.7m; 10kg
Anténu 12M4DX je možno objednat ve verzi 12M4DX Survivor Seri es pro sílu
větru do 125MPH=200km/hod. The 12M4DX is a great performer for i ts size. It
was designed for low wind area but rugged and l ightweight and it wi ll save
you a bundle on shippi ng. IT’S UPSABLE! like all our “DX” series. T he
computer optimized design allows full band coverage with good gain and
front to back. Performance is excellent on both the CW and phone.
Mechanically, CNC machined aluminum (6061-T6) ring clamps ground the
elements to the boom and make assembly a snap. A hairpin type match
couples the 3 kW 1: bal un to the feed line. The antenna is completely DC
grounded. The 12M4DX is also great for stacki ng, provi ding 3 dB increased
gain not to mention the lower angl e of radi ati on. T he 12M4DX is a perfect
stacking partner for our other “DX series Yagis like the 20M4DX and 10M4DX.
Put the 12M4DX to the test in the new cycl e!
1 kus: 23 590 Kč
RoHS
LJ-103BA
GES08901225
HY-GAIN Long John 28MHz 3el Monobander; 5.3dBd; F/B=24dB;
1kW AM; l=2.5m; 7kg
RoHS
LJ-105CA
RoHS
GES08901228
HY-GAIN Long John 21MHz 5el Monobander; 7.6dBd;
F/B=25dBmax; 1kW AM; l=7.9m
GES08901226
HY-GAIN Long John 28MHz 5el Monobander; 8.6dBd; F/B=36dB;
max;1kW AM; l=7.4m
1 kus: 6 095 Kč
LJ-155CA
GES08901249
MSQUARE 24.89-24.99MHz; 4el./6.4m ; 10.7dBi; 20db F/B; E=48°
H=58; Boom 8.2m ; SWR<=1.2:1; 14kg
1 kus: 4 770 Kč
Zeptejte
RoHS
LJ-153BA
12M4DX 4el.Yagi
6M3-SS
GES08902037
MSQUARE 50-50.6MHz; 8.1dBi; E64°,H96°; 28dB F/B; CSV1.5 typ;
Boom 1,8m; 2kg; 500W; 50Ohm
Model 6M3-SS Frequency Range 50.0 To 54.0 MHz Tunable Gai n 8.1 dBi
Front to Back 28 dB Typi cal Beam Wi dth E=64° H=96° Feed Type Gamma
Match Feed Impedance 50 Ohms Unbalanced Max VSWR 1.5:1 Input
Connector SO-239 Boom Length / Dia 5’ 8“ / 1“ Max Element Length / Dia
77-3/8“ Turni ng Radius 5’ 5“ Stacking Distance 14’ High & 18’ Wide Mast Size
1-1/2“ to 2“ Nom. Wind area / Survi val 0.7Sq. Ft. / 75 MPH Weight / Ship Wt 4
Lbs. / 5 Lbs. # of Elements 3 FEAT URES: New licensed Hams wil l find the
6M-3SS a low cost, medium performance antenna to be a great choice for a
starter antenna without compromising qual ity. A single heavy duty mounting
cradl e and stainless steel hardware, gi ve you the confidence of quality
construction you have come to expect from M2. Bui lt with size and portability
i n mind, this antenna i s great for Field Days, Mountain Topping, Fox Hunts
and DXpedition use. T he antenna breaks down to no more than 40“ l ong,
making it a natural for tri ps.
1 kus: 5 090 Kč
RoHS
6M3
GES08901253
MSQUARE 50-50.6MHz; 8.2dBi; E64°,H90°; 20dB F/B; CSV 1.1 typ;
Boom 2,1m; 3kg; 50Ohm
1 kus: 7 685 Kč
RoHS
10M4DX 4el. Yagi
GES08901250
MSQUARE 28.0-28.8MHz; 4el./5.6m; 10.1dBi; 22db F/B; E=53°
H=68°; Boom 7.2m; SWR<=1.2:1; 19kg
1 kus: 11 395 Kč
RoHS
15M4DX 4el.Yagi
GES08901247
MSQUARE 21.0-21.45MHz; 4el.; 15.5dBi; 24db F/B; E=52° H=70°;
4el; Boom 8.2m; SWR<=1.2:1; 16kg
The 15M4DX i s a great performer for i ts size. It was desi gned for l ow wi nd
area but rugged and li ghtweight and it wil l save you a bundle on shipping.
IT’S UPSABLE! like al l our “DX” seri es. T he computer optimized desi gn
all ows full band coverage with good gain and front to back. Performance i s
excell ent on both the CW and phone. Mechanicall y, CNC machined
aluminum (6061-T6) ring clamps ground the el ements to the boom and make
assembly a snap. A hai rpi n type match couples the 3 kW 1: balun to the feed
line. The antenna i s completely DC grounded. The 15M4DX is also great for
stacking, providing 3 dB increased gain not to menti on the lower angle of
radiation. The 15M4DX i s a perfect stacki ng partner for our other “DX series
Yagis like the 20M4DX and 10M4DX. Put the 15M4DX to work in the new
cycle!
The 10M4DX was designed for high performance while keeping weight, wi nd
area and costs low. Using computer optimizati on techniques, we have
squeezed for excell ent performance on both the CW and phone. T he
10M4DX is a great antenna to stack with more 10M4DX Yagis or wi th other HF
antennas. Mechanical ly, CNC machi ned alumi num (6061-T 6) ring clamps
ground the elements to the boom and make assembl y a snap. A hairpin type
match couples the 3 kW 1: bal un to the feed line. The antenna is completely
DC grounded. Great effort has been put into making sure this antenna stays in
the ai r for years to come whil e providing enjoyment and satisfaction along
the way.
1 kus: 21 390 Kč
RoHS
10M7DX 7el.Yagi
GES08901251
Model 6M3 Frequency Range 50.0 To 50.6 MHz 51.0 To 54.0 MHz Gai n 8.2
dBi Front to Back 20 dB Typical Beam Wi dth E=64° H=90° Feed Type “T“
Match Feed Impedance 50 Ohms Unbal anced Max VSWR 1:1 @ 50.75 MHz
Input Connector SO-239 Boom Length / Dia 6’ 9“ / 1-1/2“ Max Element
Length / Dia 9’ 8“ Turning Radius 6’ 3“ Stacki ng Distance 14’ Hi gh & 18’ Wide
Mast Size 1-1/2“ to 2“ Nom. Wind area / Survi val 1.2 Sq. Ft. / 100 MPH
Weight / Ship Wt 6 Lbs. / 7 Lbs. FEATURES: The 6M3 is a light but rugged
computer optimized Yagi offering low wind l oad and great performance for its
si ze. It will compliment the rest of your antennas and tower system. Quick and
easy to assembl e, i t is also great for mountain topping, grid expeditions and
DXpedi tions. T he 6M3 features the same machined aluminum mounting
blocks and sealed ’T’ match block that its big brothers use. The 6M3 is perfect
for the ham trying 6 meters for the first time or the the seasoned vet who may
stack them for improved gain. For the serious 6 meter enthusi ast, it provides
and effecti ve, i nexpensive bui ldi ng block for vertical stacks and
MOONBOUNCE arrays. A tuni ng chart i s incl uded for the FM band.
1 kus: 5 865 Kč
RoHS
6M5XHP
GES08901254
MSQUARE 50-50.5MHz; 11.54dBi; E42° H52°; 21dB F/B; CSV 1.2
typ; Boom 5,5m; 6kg; 50 Ohm SO239
MSQUARE 28-28.75MHz; 7el./5.6m; 12.4dBi; 25db F/B; E=43°
H=50°; Boom 13.6m ; SWR<=1.4:1; 25kg
1 kus: 23 990 Kč
RoHS
15M6DX 6el.Yagi
GES08901248
MSQUARE 21.0-21.45MHz; 6el./7.2m; 9.4dBd; 25db F/B; E=48°
H=53°; 6el; Boom 13.5m; SWR<=1.5:1; 25kg
Anténu 15M6 je možno objednat ve verzi 15M6 Survivor Series pro síl u větru
do 125MPH=200km/hod. The 15M6DX design joins our quali ty series of
SUPER GAIN Yagi s made possible by careful computer opti mi zation. Full
band coverage, combi ned with excel lent overal l VSWR, allows total
frequency agi lity whil e maintaining excellent gain and pattern. It is also ideal
for stacki ng. Mechanicall y, the 15M6DX features our CNC machined
aluminum elementto- boom ring clamps which ground all the elements for
static and l ighting protection. El ements are sleeved and doubl e bol ted to
each clamp with stainless hardware. A rugged and versati le hairpin match
and high power 1:1 coaxial balun keep the efficiency high. All hardware i s
stai nless steel except the U-bol ts. The 15M6DX Yagi is designed to be a
trouble free, DX pileup topper for years to come.
Zeptejte
RoHS
Anténu 10M7 je možno objednat ve verzi 10M7 Survivor Series pro síl u větru
do 125MPH=200km/hod. The 10M7DX was designed for the DX’er usi ng
computer optimizati on techniques. Performance i s excellent on both the CW
and phone. The pattern is sharp and cl ean reducing noise and QRM. T he
10M7DX i s a band opener and closer. It makes 100 watts sound like a kW!
Mechanically, CNC machined aluminum (6061-T6) ring clamps ground the
elements to the boom and make assembly a snap. A hairpin type match
couples the 3 kW 1: bal un to the feed line. The antenna is completely DC
grounded. Great effort has been put into making sure this antenna stays i n the
air for years to come while providing enjoyment and satisfaction al ong the
way. The 10M7DX i s destined for the DX antenna HONOR ROLL!
Zeptejte
RoHS
SPECIFICATIONS Model 6M5XHP Frequency range 50-50.5 MHz Gai n 11.54
dBi Front to back, Typical 21 dB Beamwi dth E=42° / H=52° Recommended
Stacking 15-21' High 19-23' Wide Feed impedance 50 Ohms / SO-239
unbal anced VSWR 1.2:1 @ 50.1 MHz typical Power Handling 1.5 KW Match
Type Hai rpi n Match Li ghtening Protection All El ements Grounded Boom
l ength 1216" (549cm) Max. Elem. Lenght 113" (287cm) Turning Radi us 134"
(341cm) Mast Size 1-1/2 to 2" nom. Wind Area / Survi val 2.2 sq. ft. / 100 MPH
(0,22m2 / 180km/hod) Weight / Shi pWt. 12 lbs / 14 lbs (6kg / 7kg) FEATURES:
T he 6M5XHP is the latest computer opti mi zed version of our popular 6M5X.
T he 6M5XHP has been re-designed to use a hairpin type direct feed. We j ust
made a good thing better, maintaining a low wind load and great
performance for its size. The 6M5XHP wil l compliment the rest of your
antenna system and not overload your tower. T he 6M5XHP is perfect for the
Ham trying 6 meters for the first time or the seasoned vet who may stack them
for lower angle of radi ati on or even some EME use.
1 kus: 11 985 Kč
RoHS
6M7JHV
GES08901256
MSQUARE 50.0-50.4MHz; 13.0dBi; E40° H42°; 25dB F/B; SWR 1.2
typ; Boom 9,5m; 9,5kg; 50Ohm
KT34A TO KT34M2 Upgrade Kit
(2578)
GES08902205
KT34A TO KT34M2 Upgrade Kit (2578) KLM to M2 4 Element
TH-5MK2
GES08901286
HY-GAIN Tri-Bander 5el;10/15/20m;7.8dBi;F/B=19-25B;1,5kWPEP;
l=6m;29kg
Sestava díl ů pro rozšíření KT 34A od KLM na KT34M2
Zeptejte
RoHS
EXP-14
Model 6M7JHV Frequency Range 50.0 To 50.4 MHz Gain 13.0 dBi Front to
Back 25 dB Typical Beam Width E=40° H=42° Feed Type “T“ Match Feed
Impedance 50 Ohms Unbalanced Max VSWR 1.2:1 Typical Input Connector
“N“ Female Boom Length / Dia 30’ 8“ / 1-1/2“ Max Element Length / Di a 9’ 6“
Turning Radi us 17’ 2“ Stacking Distance 25’ High & 27’ Wi de Mast Size 1-1/2“
to 2“ Nom. Wi nd area / Survival 2.5 Sq. Ft. / 85 MPH Weight / Ship Wt 19
Lbs. / 21 Lbs. FEATURES: The 6M7JHV i s a mid-sized 7 element antenna
designed originally for the late Dave Batcho, N5JHV. The JHV’s excellent
gain is coupl ed with a very clean pattern for reduci ng l ocal noise, making it
ideal for l onghaul terrestri al and EME communications. An outstandi ng
performer by itself, the JHV also produces 17 dBd in an 4-bay array.
Mechanical features include machi ned aluminum element-mounting blocks,
O-ring sealed connectors and balun, si licone-gel sealed T- match block, and
stai nless steel hardware. Elements are 3/8 tube and DC grounded. The 1-1/2“
boom breaks down into 5 ft sections for easy portability. An overhead guy
system provides additional boom support. It has become the standard of
choi ce for HF/50 mHz DXpeditions.
GES08901281
HY-GAIN Tri-Bander 4el; 10/15/20m; 8.1dBi; F/B=21-27dB;1,5kW
AM; l=4.2m ; 21kg
1 kus: 20 935 Kč
RoHS
TH-7DX
GES08901287
HY-GAIN 7el.;10/15/20m;8,0-9,6dBi;F/B=18-22dB;4kWPEP;
7,3m;34kg;160km /h
1 kus: 12 750 Kč
RoHS
6M9KHWA
GES08901258
MSQUARE 50.0-50.4MHz; 14.8dBi; E34° H39°; 23dB F/B; SWR1.2
typ; Boom 15m; 24.5kg
Jen angli cký návod.
1 kus: 16 695 Kč
RoHS
QK-710
GES08901282
HY-GAIN rozšiřovací sada 30/40m pro EXP-14
1 kus: 4 770 Kč
TH-2MK3
1 kus: 23 850 Kč
RoHS
TH-11DX
GES08901278
HY-GAIN 11el.;10/12/15/17/20m;7,5-9,2dBi;F/B=19-27dB;4kWPEP;
7,3m;40kg
GES08901283
HY-GAIN Tri-Bander 2el.;10/15/20m;3dBd;F/B=15-20dB;1,5kWPEP;
l=2m ;10kg
SPECIFICAT IONS Model 6M9KHWA Frequency range 50.0 - 50.4 MHz Gain
over a dipole 14.8 dBi Front to back, Typical >23 dB Beamwidth, degrees
E=34° / H=39° First si delobe -18 dB Stacking (Horiz Pol)) 30' W, 27' H VSWR
1.2:1 Input Connector 'N' Female Power Handling 1500 Watts Element Type
3/8 x .049" T ubing Boom Length/di a /support 49' 4" / 1-1/2, 2 & 2-1/2" /
Dacron Wind Area / Survival 4.3 SQ. FT. / 100 MPH (0,43m2 / 180km/hod.)
Turning Radius 27.7" Weight / ShipWt. 49 / 52 LBS FEATURES This antenna
was inspired by Ray Greni er, K9KHW. Countless hours of computer
optimization, range confirmation and on the ai r testing have resulted i n a
truly remarkabl e antenna. The 6M9KHW i s capable of producing moon
echoes when pointed at risi ng or setti ng moon and running the legal power
limit. If you can hear your own moon echoes over a one hal f milli on mile
path, just think what it could do for your signal on l ong haul tropo, meteor
scatter or j ust an ordinary E or F2 opening. And for the adventurous, i magi ne
what four would do. The 6M9KHWA boom center sections are 2.5“ dia. & the
rest of the sections al l telescope in 1/2“ or 1/4“ increments. It wi ll survive
horrible conditions (100 MPH). T his antenna i s fed with a new hairpin desi gn
to optimize VSWR and new 1:1 balun, designed more rugged than the
previous feed. Rugged 1/2“ X 40“ element center sections and 3/8“ di a. tips
mounted on machined, “sli p on“ el ement to boom clamps guarantees thi s
antenna wi ll stay up for years to come.
1 kus: 26 490 Kč
RoHS
1 kus: 31 790 Kč
RoHS
Je dodáván jen angli cký návod.
1 kus: 10 335 Kč
RoHS
TH-3JRS
GES08901284
HY-GAIN Tri-Bander 3el.;10/15/20m;5.8dBd;F/B=25dB;600WPEP;
l=3.7m;12kg
KV logaritmicko-periodické směrovky
7&10-30LP8 LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA
GES08901296
MSQUARE 7&10-30MHz; G=3-6dBd; 6-15dB F/B; E65° H75°; 8el;
Boom 9m; SWR 1.8:1; 55kg
KV vícepásmové směrovky
KT34M2 HF MULTIBANDER
GES08901293
MSQUARE Tribander 14/21/28MHz; 6.5-7.6dBi; 17-25dB F/B; 4el.;
CSVtyp 1.5:1; 22kg; 50Ohm. SO239
1 kus: 10 070 Kč
Naše M2 KT34M2 je nyní náš nejlepší a nej silnější krátký tri bander, který j e k
dispozici. Každý ze čtyř prvků rezonuje na každém pásmu. Dvojitě napájený
buzený prvek dovoluj e výteč né širokopásmové při způsobení, vyrovnaný zisk a
výborný předozadní poměr na 10, 15 a 20metrech. Použi tý 3kW 4:1 bal un
úč inně přizpůsobuje anténu k 50 Ohmovému napaječi. Veškeré kovové díly
byly zrevidovány a jsou vyráběny strojově, čímž vylepšil y mechanickou
stabili tu antény. Dlouhodobá stabil ita úči nnosti je zajištěna kval itou strojově
vyráběných přesných dílů. Tato anténa dobře konkuruje mnohým
monobanderům od konkurenčních výrobců! Nechte se překvapit, pořiďte si
novou KT34M2.
RoHS
TH-3MK4
GES08901285
HY-GAIN Tri-Bander 3el.;10/15/20m;5.8dBd;F/B=25dB;1.5kWPEP;
l=4.3m;16kg
Anténu 7&10-30LP8 je možno objednat ve verzi 7&10-30LP8 125MPH
Survivor Seri es pro sílu větru do 125MPH=200km/hod. Jen anglický návod,
č eský návod není dodáván.
1 kus: 69 890 Kč
RoHS
10-30LP8 LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA
GES08901297
MSQUARE 10-30MHz; 6dBd; 15dB F/B; E=65°; 8el; Boom 7.1m;
CSVtyp 1.5:1; 180km/h; 43kg
1 kus: 41 990 Kč
RoHS
KT36XA TRIBAND YAGI
GES08901294
MSQUARE HF Multibander 14&21&28MHz; Gain 9.1-10.5dBi;
17-29 dB F/B; 6el.; CSVtyp 1.5:1; 38kg
1 kus: 13 250 Kč
RoHS
1 kus: 59 925 Kč
RoHS
Anténu 10-30LP8 je možno objednat ve verzi 10-30LP8 125MPH Survivor
Seri es pro sílu větru do 125MPH=200km/hod.
1 kus: 60 990 Kč
RoHS
10-30LP8-125 LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA SURVIVOR
SERIES
MFJ-1754 ZÁKLADNOVÁ ANTÉNA
2M/70CM
GES08902156
MSQUARE 10-30MHz; 6dBd; 15dB F/B; E=65°; 8el; Boom 7.1m;
CSVtyp 1.5:1; 225km/h
VKV vozidlové antény, magnetické
držáky
GES08900483
MFJ Základnová dual band anténa 2m/70cm
Anténa j e v provedení Survivor Series pro síl u větru do 225km/hod.
MFJ-1412 Mobilní anténa 102cm pro
pásmo 2m
Zeptejte
LP-1010AN LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA
GES08901277
GES08901299
RuffRiderTM - mobilní anténa pro pásm o 2m , délka 102cm. Nemá
homologaci pro použití v ČR.
Snadná instalace na stožár průměru 25 - 38mm, konektor SO-239, nerezový
zářič dél ky 49cm (dél ka lambda/4 na 2m) má vestavěnu fázovací cívku pro
70cm
1 kus: 1 055 Kč
HY-GAIN Log-Per 14el; 10-30MHz; 7dBi; F/B=17dB; 1.5kW PEP;
l=8.5m; 43kg
RoHS
VKV směrovky
2M4 4el. Yagi
GES08901333
MSQUARE 144-148MHz; 4el.; 9.6dBi; E54° H74°; 20dBF/B;
SWR1.5max; Boom 1,2m ; 1,5kg; 50Ohm
1 kus: 795 Kč
RoHS
Provedení s N-female konektorem
MFJ-1438
Zeptejte
RoHS
LP-1009AN LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA
GES08901275
GES08901302
RuffRiderTM - čtyřpásm ová 10m/6m /2m/70cm mobilní anténa.
Nemá homologaci pro použití v ČR.
HY-GAIN Log-Per 12el; 13-30MHz; 7.2-13.2dBi; F/B=10-22dB; 4kW
PEP; l=9m; 43kg
Model 2M4 Frequency Range 144 To 148 MHz Gain 9.6 dBi Front to Back 20
dB Typical Beam Width E=54° H=74° Feed Type “T“ Match Feed Impedance
50 Ohms Unbalanced Max VSWR 1.5:1 Input Connector “N“ Female Boom
Length / Dia 48“ / 1“ Max Element Length / Dia 40-1/2“ Turning Radius 55’
Stacking Distance 64“ Hi gh & 72“ Wi de Mast Size 1-1/2“ to 2“ Nom. Wind area
/ Survi val 0.50 Sq. Ft. / 100 MPH Weight / Shi p Wt 3 Lbs. / 4 Lbs.
FEATURES: Čisté mechani cké provedení, pokrytí celého pásma a počítač ově
optimali zovaný návrh dělaj í z této malé směrovky 2M4 výjimečnou anténu.
Kompl etně utěsněný uzemněný buzený prvek - zářič s unikátním
přizpůsobovacím balunem zaruč uj í stabil ní vl astnosti antény po dlouhou
dobu. Je výteč ná pro zákl adnové použití i pro portable provoz na FM, SSB i
CW. Každý by měl mít al espoň jednu tuto skvěl ou anténku.
1 kus: 3 795 Kč
RoHS
2M7 7el. Yagi
Provedení s N-female konektorem.
1 kus: 2 650 Kč
RoHS
GES08901334
MSQUARE 144-148MHz; 7el.; 12.3dBi; E43° H50°; 20dBF/B;
SWR1.3typ; Boom 2,5m; 2kg; 50Ohm
Zeptejte
RoHS
CLP5130-1N LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA 50-1300MHz
GES08901708
CREATE 21el.log-per anténa 50-1300MHz; zisk 10-12dBi; F/B
10-15dB; SWRm ax. 2:1, konektor Nfemale
VKV vertikální
základnové/převaděčové antény
EB-144/RK-2M
GES08901321
MSQUARE 144-146(135-150)MHz; SWR1.2:1; Om ni; 50Ohm; 1kW;
160km/h; v87cm,š 72cm
Log-per anténa, boom 2.0m, nejdelší prvek 3.0m, pro H i V polarizaci,
impedance 50 Ohmů, max. 500W PEP, pro stožár o průměru 48-61mm,
hmotnost 5kg, max. rychlost větru 40m/sec., doporučený rotátor CREATE řady
RC5-1 nebo RC5-3
1 kus: 7 995 Kč
RoHS
CLP5130-2N LOGARITMICKOPERIODICKÁ ANTÉNA
105-1300MHz
GES08901709
Včetně základny RK-2M.
1 kus: 6 590 Kč
RoHS
CREATE 17el.log-per anténa 105-1300MHz; zisk 11-13dBi; F/B
10-15dB; SWRm ax2:1, konektor Nfemale
MFJ-1516 ZÁKLADNOVÁ ANTÉNA
Log-per anténa, boom 1.4m, nejdelší prvek 1.3m, pro H i V polarizaci,
impedance 50 Ohmů, max. 500W PEP, pro stožár o průměru 42-50mm,
hmotnost 3kg, max. rychlost větru 40m/sec., doporučený rotátor CREATE řady
RC5-1 nebo RC5-3
1 kus: 5 495 Kč
RoHS
GES08901315
PulsarTM základnová/převaděčová anténa 144MHz, výška 4.5m,
200W, SO-239
1 kus: 2 650 Kč
RoHS
MFJ-1750 GP ANTÉNA 5/8LAMBDA
2M
GES08900481
MFJ Ground Plane anténa pro 2 metry, 5/8 lam bda
Snadná instalace na stožár průměru 25 - 38mm, konektor SO-239
1 kus: 930 Kč
RoHS
Model 2M7 Frequency Range 144 To 148 MHz Gain 12.3 dBi Front to Back
20 dB Typical Beam Width E=43° H=50° Feed Type “T “ Match Feed
Impedance 50 Ohms Unbalanced Max VSWR 1.2:1 Typi cal Input Connector
“N“ Female Boom Length / Dia 8’ 10“ / 1“ Max Element Length / Dia 40-1/2“
T urning Radi us 63-1/2“ Stacking Distance 6’ 8“ High & 7’ 3“ Wide Mast Size
1-1/2“ to 2“ Nom. Wind area / Survival 0.50 Sq. Ft. / 100 MPH Wei ght / Ship
Wt 3 Lbs. / 4 Lbs. FEATURES: T he 2M7 is a computer optimized yagi that
will outperform longer old design antennas. The 2M7 covers the whol e band
with onl y slight performance degradation at the band edges. Side lobes are
very l ow and i t is perfect for stacking 2 or more. Its light weight and durability
make it great for portable hill topping. The 2M7 i s buil t for long term
electrical and mechanical integrity. T he CNC machined “T “ Match Block
features Oring sealed connectors and is internally sealed with a space-age
si licone gel with nearly 4 ti mes the di electric strength of air. Elements are
6061-T6 3/16“ aluminum rod, mounted through the boom on UV stabili zed
button insulators. Al l hardware is stainless steel except U-bolts. Other key
electrical and mechanical parts are CNC machi ned for accuracy and
durability.
1 kus: 2 990 Kč
Akce
RoHS
2M9FM 9el. Yagi
GES08901335
MSQUARE 145-148MHz; 9el.; 14,1dBi; E35°,H38°; 24dB F/B;
SWR1.4typ; Boom 4,5m; 3kg; 50Ohm
Model 2M9FM/2M9SSB Frequency Range 144 To 146 MHz Gain 14.1 dBi
Front to Back 20 dB Typical Beam Width E=35° H=38° Feed Type “T“ Match
Feed Impedance 50 Ohms Unbalanced Max VSWR 1.2:1 Typi cal Input
Connector “N“ Female Boom Length / Di a 14’ 6“ / 1“ To 3/4“ Max Element
Length / Dia 40-5/8“ Turni ng Radius 8’ Stacking Di stance 9’ 6“ High & 10’
Wi de Mast Size 1-1/2“ to 2“ Nom. Wind area / Survival 1.2 Sq. Ft. / 100 MPH
Weight / Ship Wt 5 Lbs. / 7 Lbs. FEATURES: Up to the minute design using a
state-of-the-art computer optimization program to deliver the most gain for
boom length of any antenna on the market. Each model’s performance i s
optimized for a specific mode and frequency range, with no compromises to
achi eve unneeded bandwidth: the 2M9SSB covers 144-146 MHz and the
2M9FM covers 145-148 MHz. Where do you want to make yourself heard?
Both model s are ideal buil ding blocks for a small turni ng radius, hi gh-gain
stacked array. Two hori zontall y polarized, vertically stacked 2M9SSB’s yield
the same gain (14.8 dBd) as M2’s 33 ft 2M5WL, but with about 1/2 the turni ng
radius (8’ - great for QTH’s that won’t permit a long boom Yagi). The 2M9FM
can be stacked on a crossboom for the same gai n increases, and the turni ng
radius is still a very manageable 10 ft. T he heart of these antennas is a driven
element module ori ginal ly designed for maritime ATS satel lite service. All
connectors are O-ring sealed to the CNC machined block. Internal
connecti ons are seal ed with a space-age si licone gel wi th nearly 4 times the
dielectric strength of air. T he balun connectors are tripl e sealed on the coax
and nut-sealed at the block connectors. T he type “N“ feed connector uses a
gold-plated, beryllium copper center pin. Elements are 6061-T6 3/16“ solid
rod wi th UV stabili zed polyethylene Button i nsulators and stai nless steel
keepers. Thousands of these type elements are in amateur and commercial
service with NO failures! Booms are constructed of 6063-T832 aluminum
all oy tubi ng wi th cl ose-tolerance swaged joints. Other key electrical and
mechanical components are CNC machined for accuracy and durabi lity. All
hardware is stainless steel except the U-bolts. For uncompromisi ng
performance and long term electrical / mechani cal integrity, the 2M9SSB
and 2M9FM are unmatched.
2M5WL 17el. Yagi
GES08901338
MSQUARE 144-148MHz; 17el.; 16.84dBi; E26° H29°; 22dBF/B;
SWR1.2typ; Boom10m ; 7kg; 50Ohm
Model 2M5WL Frequency Range 144 To 148 MHz Gai n 16.84 dBi Front to
Back 22 dB Typical Beam Wi dth E=26° H=29° Feed Type “T ““ Match Feed
Impedance 50 Ohms Unbal anced Max VSWR 1.2:1 Input Connector “N“
Female Boom Length / Di a 33’ / 1-1/2“ to 3/4“ Max Element Length / Dia
40-5/8“ Turni ng Radi us 18’ 9“ Stacking Distance 14’ High & 14’ Wi de Mast
Size 2“ Nom. Wind area / Survival 2.7 Sq. Ft. / 100 MPH Weight / Ship Wt 13
Lbs. / 14 Lbs. FEATURES: The 2M5WL is designed wi th the SERIOUS “Weak
Signal“ enthusiast in mind. It provides excell ent gain for mini mum weight
and wi nd load yet is strong enough to survive 100+ mph winds. The modifi ed
fol ded di pole driven element i s also unique as it’s center is a CNC machined
block of al uminum fitted with 'O' ri nged connectors and access cap. After
factory assembly, the block is fill ed wi th a space age sili cone gel which further
seals and increases dielectric breakdown and arc-over protecti on. The 3/16“
rod elements mount through the boom on UV stabilized button insulators. All
hardware is stai nless steel except for U-bol ts. A vertical riser and an overhead
Dacron cord guy system i s supplied for boom support. T his antenna is wi dely
used in EME (W5UN’s 48 2M5WL’s and many others) and large T ropo scatter
arrays. Several optional i tems are available to provi de more gai n from your
2M5WL’s. 2 and 4 port power dividers are available for matching stacks of 2 or
4 antennas. 50 Ohm phasing l ines model VHF-50-2M5WL2 and
VHF-50-2M5WL4 can be ordered for phasing 2 or 4 antennas together. “H’
frames, OR-2800 and MT-3000 AZ and EL rotators are also available as well
as Rohn and US towers.
432-12EME 12el. Yagi
GES08902100
MSQUARE 430-436MHz; 12el; 16.4dBi; E26° H29°; 23dBF/B;
SWR=1.2typ; Boom 2,95m; 1,5kg; 50 Ohm
Model 432-12EME Frequency range 430-436 MHz Gain 16.4dBi Front to
back 23 dB VSWR 1.2:1 Typical Beamwidth E=26°, H=29° Stacking Distance
54"-56" Feed impedance 1.2:1 Typical Input Connector 'N' Female Power
Handli ng 1 KW Boom length 116" Wind Area / Survi val 875 SQ. FT./ 100
MPH Weight / ShipWt. 4 lbs / 5 lbs T his i s the l atest addi tion to the high
performance M2 fami ly of weak signal antennas. As the name i mplies, the
432EME-12 has been speci fical ly desi gned as a potent yet compact EME
(Moon bounce)array. It is ideal for home and trips ( DXpediti ons). Its light
weight and rear mount capabi liti es keep phasi ng l ines short and mounting
si mple. When used onl y for terrestrial and stacked 4 high the azimuth
beamwidth is stil l 26 degrees, but the gain is over 20 dBd! EME CW or
JT65B, you’ll be amazed! POLARITY DIVERSITY is possible by adding 4
more in the opposite polarity to a slightly extended “H” frame. Note also that
i t covers the satell ite band! What a nice extra. Construction i s cl assic M2 for
l ong term electrical and mechanical i ntegrity. Elements are 3/16” 6061-T6
rod, mounted through the boom on UV stabi lized i nsulators and locked in
place wi th stainl ess steel shaft retai ners. The driven element module is CNC
machined and al l connectors O-ring seal ed. Internal connecti ons are
encapsulated i n a space-age sili cone gel. Balun connectors are tri ple-sealed
to the coax. Our “H” frame used for the above specs i s 2” x .125 x 60” cross
boom and 2” x .065 x 60” risers. Ask about special confi gurations for your
special project. And don’t forget we make the MT 1000 elevation rotator. It
easi ly handles 4X2M9SSB AND 4X or 8X 432EME-12”s. WHAT A KILLER
SYSTEM
1 kus: 3 990 Kč
Akce
RoHS
440-18 18el. Yagi
GES08901352
MSQUARE 420-453MHz; 18el.; 16.64dBi; E27° H32°; 23dBF/B;
SWR1.2typ; Boom 4,1m ; 2kg; 50Ohm
1 kus: 10 990 Kč
RoHS
2M18XXX 18el. Yagi
GES08901339
MSQUARE 144-146MHz; 18el.; 17.14dBi; E26° H28°; 26dBF/B;
SWR1.2typ; Boom11m; 7kg; 50Ohm
1 kus: 6 890 Kč
RoHS
2M9SSB 9el. Yagi
GES08901336
MSQUARE 144-146MHz; 9el; 14,1dBi; E35° H38°; 20dBF/B;
SWR1.4typ; Boom 4,5m; 3kg; 50Ohm
1 kus: 6 890 Kč
RoHS
2M12 12el. Yagi
GES08901337
MSQUARE 144-148MHz; 12el.; 14.9dBi; E32° H36°; 22dBF/B;
SWR1.2typ; Boom 6m ; 4kg; 50Ohm
Model 2M12 Kmitoč tový rozsah 144 až 148 MHz Zisk 14.9 dBi Předpozadní
poměr 22 dB typicky Šířka svazku E=32° H=36° Napájení T-match Impedance
50 Ohmů nesymetricky Max VSWR 1.5:1 Konektor “N“ femal e Délka
ráhna/průměr 591cm/1-1/2“ až 1“ Nejdelší prvek/průměr 121cm/1/4“ Pol oměr
otáčení 303cm Odstupy antén 333cm výška & 333cm šířka Průměr stožáru
1-1/2“ až 2“ nomi nálně Pl ocha/rychl ost větru 0.15 m2 / 180 km/hod.
Hmotnost/balení 4kg/5kg Směrová anténa 2M12 je navržena poč ítačem
podle nejnovějších poznatků a je optimalizována z hl ediska zisku a
vyzařovacích vlastností. Čistý vyzařovací diagram zaruč uj e, že uslyšíte více a
budete méně rušeni . To je zej ména důleži té při sestavování antén do
horizontálních nebo vertikálních soustav. Dvě 2M12 vedle sebe jsou výteč né
pro DX práci , č tyři nebo více 2M12 jsou perfektní pro tropo DXing a pro EME.
Mechanicky jsou 2M12 robustní a přímé, nevyžadují žádnou přídavnou
mechanickou podporu nebo výztuž. Prvky maj í průměr 3/16" (4,76mm) a j sou
vyrobeny z kval itní kulatiny 6061-T 6. Jsou uchyceny v ráhnu pomocí UV
stabili zovaných izolačních průchodek. Ráhno má ve střední č ásti průměr
1-1/2" (38,1mm) a na obou stranách se postupně zeslabuje nejprve na 1-1/4"
(31,8mm) a ke koncům na 1" (25,4mm). Srdcem 2M12 je jedineč ný modul se
zářič em a napáj ecím transformač ním bal unem. Modul zářiče je přesně
vyroben na CNC strojích. Zářič a připojovací konektory jsou v bloku modulu
utěsněny pomocí O-kroužků proti proni kání vlhkosti . Vnitřek modulu a
konektory balunu jsou vyplněny sil ikonovým gelem s elektrickou pevností 4x
větší než vzduch. Tím je zaruč ena stabi lita a výkonová pevnost antény.
Směrová anténa 2M12 zaruč uje nadprůměrnou výkonnost, dlouhodobou
elektri ckou a mechanickou stabil itu a integritu. Při řazení do soustav
doporuč uj eme použít naše vysoce kvalitní dělič e výkonu Power Divider .
1 kus: 5 990 Kč
Akce
RoHS
Model 2M18XXX Frequency Range 144 To 146 MHz Gai n for 1 / 2 / 4 ant.
17.14 / 20.14 / 23.14 dBi Front to Back 26 dB Typical Beam Wi dth E=26°
H=28° Feed Type "T" Match Feed Impedance 50 Ohms Unbal anced Max
VSWR 1.2:1 Input Connector "N" Female Boom Length / Dia 36.5' / 1-1/2" To
3/4" Max Element Length / Dia 41" Turning Radius 19' 6" Stacking Distance
14' Hi gh & 14.5' Wide Mast Size 2" Nom. Wi nd area / Survi val 2.9 Sq. Ft. /
100 MPH Weight / Shi p Wt 14 Lbs. / 16 Lbs. FEATURES: The 2M18XXX has
been extensivel y used by many moonbouncers and other weak signal
enthusiasts for the last eight years. The clean, sharp pattern yields a very
good G/T (gain/temperature i n K) which, i n everyday language, means you
hear more si gnal and less noise. It is i deal as a si ngle antenna or i n stacked
arrays of 24 or more antennas, yiel ding a full 6 dB of stacking gai n for four
antennas! Mechani cally, the boom is strong in the mi ddle and tapered i n 1/4”
steps to reduce weight and wind area. M2 has integrated the computer
optimized design with the unique driven element module. The aluminum
CNC machined housing features “O” ring seal s on all three connectors and
internal connecti ons are potted i n sil icon gel than enhances the power
handling capabi lity. T hat is important to those who feel l ife i s too short for
QRP (Low power)! All hardware is stainl ess except the U-bolts. By all
standards the “18XXX” is a true thoroughbred among VHF antennas!
T he 440-18 i s a computer opti mi zed broadband yagi featuring an excellent
pattern and good gain across its bandwidth. It can be mounted verti cally or
horizontal ly and i s ideal for stacking two or more for additi onal gain. Its light
weight yet sturdy construction keep the cost low and the performance high.
Use it for ATV, OSCAR, FM, LONG HAUL TROPO, ETC. We guarantee you
will be impressed. The heart of the 440-18 is a uni que Driven Element
Module with superi or weather resistance and power handli ng abilities. All
connectors are O-ri ng sealed to the CNC machined block and i nternal
connections are sealed in a spaceage sili cone gel with a dielectric strength
nearly 4 times greater than air. T he Balun coax connectors are triple O-ring
seal ed. Other key mechanical and electrical parts are CNC machi ned from
6061-T6 alumi num and all hardware except Ubolts i s stainless steel. The
440-18 offers you uncompromisi ng performance, enduri ng mechanical
construction, and long term electrical integri ty. Where else but M2.
1 kus: 5 090 Kč
RoHS
432-9WL 28el. Yagi
GES08901354
MSQUARE 420-440MHz; 28 el.; 19.44dBi; E20° H22°; 24dBF/B;
SWR=1.2typ; Boom 6,4m; 4kg; 50Ohm
1 kus: 11 985 Kč
RoHS
420-50-11 11el. Yagi
GES08901351
MSQUARE; 11el.; 13.44dBi; E34° H43°; 20dBF/B; SWR1.2typ;
Boom1,5m; 2kg; 50Ohm
T he 432-9WL i s a l ot of dynami te in a smal l package. The patterns speak for
themselves. T he antenna has been optimized for use in an array of two or
more antennas, but i ndividual ly, for its size, it beats anything out there in
both pattern and gai n ! Mechanical ly simple, the boom, 1-1/2 inches i n the
middl e, tapers through swaged ends to 1-1/4 and then 1“ diameter ti ps.
Polyethylene button insulators wi th stai nless keepers secure the 3/16“ rod
elements and of course all our antennas feature the CNC machined and ’O’
ring sealed Driven El ement Module ensuring rel iabili ty through weather and
time
1 kus: 6 990 Kč
Akce
RoHS
432-13WLA 38el. Yagi
GES08901355
MSQUARE 430-436MHz; 38el; 20.50dBi; E16° H18°; 22dBF/B;
SWR=1.2typ; Boom 9,2m; 5kg; 50Ohm
The 420-50-11 has been computer designed to cover the enti re amateur 70
CM band. It is ideal for repeater linking or any point to poi nt appli cation.
Compari ng it to a common reference, the KLM 420-450-11, it has the same
usable bandwidth with a full one dB more gain and the pattern is much
cl eaner. Clean patterns in most applications provide more rel iable
communi cations wi th l ess intermod. An optional stacking harness i s avai lable
when more than one antenna is required for reduced beamwi dth or
additional gai n. Because the antenna covers the whole band, many users
find it a natural for ATV and general repeater use. Users are surpri sed by the
performance of this compact but potent antenna. Construction i s cl assic M2
for long term el ectri cal and mechani cal integrity. Elements are 3/16“ 6061-T6
rod, mounted through the boom on UV stabilized insulators and locked in
place with stainl ess steel shaft retainers. The driven element module is CNC
machined and all connectors O-ring sealed. Internal connections are
encapsulated in a spaceage sil icone gel with nearl y 4 ti mes the dielectric
strength of air. Balun connectors are tri ple-sealed to the coax.
1 kus: 4 390 Kč
RoHS
While the 432-13WL produces over 23 dBd gain in a four Yagi array, its also
an excell ent stand alone antenna. And, for the serious amateur it would make
a sensational 16 Yagi 432 array. The driven element is a modified and
adj ustabl e folded di pole. Its heart is a unique machined alumi num Dri ven
Element Module. All three connectors on the module are threaded in and
feature ’O’ ring seals. Internal connections are encapsulated i n a space age
si licone gel with nearl y 4 times the diel ectri c strength of air. Each parasiti c
element i s a sol id 3/16“ rod, mounted through the boom on a UV stabilized,
black pol yethelene button insul ator and l ocked in place with stainl ess steel
shaft retainers. The 432-13WL has been designed for outstanding
performance and long term electrical and mechani cal i ntegrity.
1 kus: 10 690 Kč
RoHS
23CM22EZA 22el. Yagi
GES08901360
MSQUARE 1250-1300MHz; 22el.; 18.2dBi; E24°/H24°; 28dBF/Btyp.;
SWR1.1typ; Boom 2,1m; 0.5kg; 50Ohm
The 23CM22EZ is a true product of the computer age. The recentl y updated
element design is stamped out holding spacing and element lengths to .003”
tol erance. The original fi bergl ass boom has been replaced wi th 1/2” dia.
aluminum. The metal boom shortens the el ements for peak gain at 1296.
Each antenna performs as perfectl y as the next and the gain tops any other
antenna of comparable boom length. Wi th excellent directivity and a very
cl ean pattern, i t is perfect for high gain stacked arrays. Appl icati ons are long
haul tropo, EME, AT V, Repeater, base station and OSCAR operations. T he
'EZ' i s handy for ‘hil l-topping’ and portable uses because of its modest size,
wei ght, simple construction and rear mounting. Structurally, the 22EZ
elements are fabricated in just TWO sets, eliminati ng ALL measurement and
assembly errors. The Broad band folded dipol e driven el ement design i s
unique, with a bal un and matching i nside the fol ded dipole itself. External
connecti ons are limited to a si ngle O-ri ng sealed “N” feed. Internal
connecti ons are sealed in a machined and aluminum brazed housing. When
other desi gns are deteri orating from envi ronmental factors, the '22EZ wil l still
be as good as new and performing to 'spec'!
1 kus: 6 590 Kč
GES08901361
GES08901342
MSQUARE 144-148MHz; 22el.; 14.39dBdic; 38°Circ; 25dBF/B;
SWR 1.4typ; Boom 5.5m; 4.5kg; 50Ohm
Pro přepínání pol ari zací je urč en přepínač PS-2M GES 255 012 83 (nutno
objednat zvl ášť). This cross polarized Yagi was computer designed for the
seri ous OSCAR user. The average si de and back lobes power have been
reduced by approximately 10 dB over any previous desi gn, enhancing signal
to noise ratio and putting all your power where i t wi ll do the most good. T he
2MCP22 is ideal for general use over the ENT IRE two meter band from FM to
SSB and CW DX. Arrays of two or more wil l even permit moonbounce
contacts usi ng the old rel iable passi ve repeater in the sky. T he uni que Driven
Element Modules are CNC machined and feature O-ri ng sealed connectors.
Internal connections are encapsulated in a space age si licone gel with nearly
4 ti mes the dielectric strength of air. The 2MCP22 i s our fi nest circular
polarized antenna. We are confident you wil l be impressed wi th the 2MCP22
from the moment you open the box until you’ve worked DXCC and beyond!
Opti onal items include HDFG fiberglass crossboom kit compatible with Yaesu
5400 and 5600 series az-el rotators, power di vi ders 2M2PORT and
2M4PORT, polarity switch, phasi ng lines VHF-50-2MCP22(2) or (4), ’H’ frames,
OR-2800 azimuth and MT-1000 and MT-3000 elevation rotators / positioners.
1 kus: 11 985 Kč
RoHS
PS-2M
RoHS
23CM35 35el. Yagi
2MCP22
GES25501283
MSQUARE Přepínač polarizací pro antény 2MCP14, 2MCP22
MSQUARE 1250-1300MHz; 35el.; 20.94dBi; E17°/H18°;
25dBF/Btyp.; SWR=1.2typ; Boom3,1m; 2kg; 50Ohm
The original 23CM35 has recently been re-designed and optimized for 1269
(satell ite) and 1296 (terrestrial and EME) use. A 1” di ameter center boom
section has been added to strengthen and stiffen the boom and make the
shippi ng box smaller, savi ng costs. T he dri ven element has been modified to
make matchi ng easier and hol d more securely. Perfect bal ance is achieved
with bal un 'i nside' the folded di pole itself. This eliminates connectors and
cabl e and, as al ways with M2 driven elements, the whol e assembly i s sealed.
When other designs will have succumbed to wind and weather, the 100
MPH-rated 23CM35A wi ll be as good as new and sti ll performing to 'spec'!
The '23CM35' is an outstanding performer for “hi ll-topping" or base stati on
appli cations. Gai n i s relatively flat across the band so no matter your
appli cation, weak signal EME or troposcatter, ATV, FM repeater use, or future
OSCAR appl icati ons, you wil l find the 23CM35A to be an outstandi ng
performer. T he di recti vi ty, gain and the clean pattern wi ll astound you.
Phasing cables, power di vi ders and stacking kits are available for building a
super-gain system
2MXP28
GES08901344
MSQUARE 144-145MHz; 28el.; 17.2dBi; E25° H26°; 22dBF/B;
SWR=1.4m ax; Boom 10.3m; 9kg; 50 Ohmů
T his dual polarized yagi was computer designed for the serious
Moonbouncer. The very good G/T is a resul t of l ow side and back l obes. and
the design has been optimized for stacking (see patterns). This antenna is
remarkable in that the stacking gain for four antennas exceeds 6 dB. Coupled
with various Pol ari ty Diversi ty Switching schemes, you have a moonbounce
package that easil y outperforms larger, conventi onal arrays in receive
capabil ities. Si mple relay switching can provi des 4 di fferent types of discrete
recei vi ng pol ari zations: Horizontal , Vertical, Ri ght Orthogonal, and Left
Orthogonal. You are always within a few 10ths of a dB of the peak signal you
are seeking. Signal losses from spacial polarity and Faraday rotati on vi rtuall y
disappear. EME reli ability approaches 100%. M2’s new 2MXP28 antennas,
power dividers and phasing lines (using Times’ new light-wei ght, l ow-loss
LMR400 and/or LMR600 cable) coupl ed with ’T’ brace kits and fiberglass
H-frame packages, provide the bui ldi ng bl ocks for a whol e new generation of
high performance EME arrays
1 kus: 13 990 Kč
RoHS
2MXP32
GES08901345
MSQUARE 144-144.6MHz; 32el.; 17.9 / 23.9dBi; 24°; V+H;
24dBF/B; SWR=1.4max; Boom 12.3m; 10kg; 50 Ohm
Viz 2MCP14 , 2MCP22 FEAT URES Thi s handy tool provides a pol ari ty swtch,
from ri ght hand circul ar to left hand circular and back in the case of satell ite
reversal . Made specificall y for those avid AMSAT users, and for others egar to
get up on the newl y launched Phase 3-D satel lite. It provides TRUE RF
switching at up to 250 watts! T he kit i s perfect for upgrading your existi ng
antenna or adding it to a newly ordered one, and installation i s a snap. All
you have to do i s unbolt the old dri ven element and pl ug in the new one.
Just dont switch it whil e keyed - they don't respond well to hot swi tching.
1 kus: 4 990 Kč
Akce
RoHS
2MXP20
GES08901343
MSQUARE 144-146MHz; 20el.; 15.3dBi; E30° H34°; 25dBF/B; SWR
1.5m ax.; Boom 6.5m; 5kg; 50 Ohmů
Kmi toč tový rozsah 144 to 144.6 MHz Typický zisk 15.8 dBd Předozadní
poměr, typicky 24 dB Šířka svazku 24° Impedance 50 Ohmů VSWR 1.4:1 max
Rozteče pro soustavy 4,6m až 4,8m / H & E Konektor "N" Female Maximál ní
výkon 1.5 kW Boom délka a průměry 40' 11" (12,3m) / 2", 1-1/2", 1-1/4" & 1"
Nejdel ší prvek - dél ka 42" (1,07m) Poloměr otáč ení 24' (7,2m) Plocha pro vítr
/max. rychl ost 4.2 sq. ft. (0,42m2) / 100MPH (180km/hod.) Hmotnost netto /
brutto 10 kg / 11 kg
1 kus: 15 790 Kč
RoHS
436CP30
1 kus: 7 090 Kč
RoHS
GES08901356
MSQUARE 432-440MHz; 30el; 15.50dBic; Circul.; 22dBF/B;
SWR1.6max; Boom 3m; 2,5kg; 50Ohm
VKV směrovky, cirkulární polarizace
2MCP14
GES08901341
MSQUARE 143-148MHz; 14el.; 10.2dBic; 52°Circ; 24dBF/B; SWR
1.3typ; Boom 3,2m; 3kg; 50Ohm
Thi s dual pol ari zed yagi was computer designed for the seri ous
Moonbouncer. The very good G/T is a result of low side and back lobes and
the desi gn has been optimized for stacking. T his antenna is remarkabl e in
that the stacking gai n for four antennas exceeds 6 dB. Even using a single
Horizontal /Verti cal relay, you have a moonbounce package that can
outperform larger, linear arrays. Additi onal relay switching providing 4
different types of si gnals. Losses from speci al polarity and Faraday rotati on
vi rtuall y disappear. EME rel iabili ty approaches 100%. M2’s new 2MXP20
antennas, power dividers and phasi ng lines (using T imes’ new li ght-weight,
low-loss LMR400 and/or LMR600 cable) coupled with ’T ’ brace kits, fiberglass
H-frame packages, OR2800P Azimuth Rotator, and our New MT-1000
Elevation Motor provide the buil ding blocks for a whol e new generati on of
high performance EME arrays.
Pro přepínání pol ari zací je urč en přepínač PS-2M GES 255 012 83 (nutno
objednat zvlášť). The 2MCP14 is a light, medium performance circularly
polarized antenna designed to work across the two meter amateur band.
Opti mum match and gain are between 144 & 147 MHz for the satelli te band.
Computer design techni ques help keep spurious side lobes l ow down for
optimum si gnal to noi se ratios. T his antenna features the same CNC
machined, O-ring and sili cone-gel seal ed, driven el ement assemblies
common to all M2 Yagi antennas. T his insures years of trouble free
performance regardl ess of weather. Optional i tems include a heavy duty
fiberglass 2“ O.D. x 1/4“ wall boom with a 1-1/2“ solid alum center section to
fit through the Yaesu 5400 and 5600 series az-el rotator (model HDFG boom
kit), 2M2PORT power divider and vhf-50- 2MCP14-2 phasing lines. We also
can provide ’H’ frames and larger rotators, OR-2800DC (az) and MT-1000 (el).
A 136R-14C and a 149T-14C model are also avai lable for the AT S satell ite
users. Higher gain antennas wi th 22 el ements are also avai lable for al l VHF
satelli te frequenci es
1 kus: 7 890 Kč
Akce
RoHS
1 kus: 8 890 Kč
RoHS
Pro přepínání pol ari zací j e urč en přepínač PS-70CM GES 255 012 84 (nutno
obj ednat zvlášť) The 436CP30 i s a practical sized, yet high performance
circular polarized antenna with a remarkably cl ean pattern. The pattern is
i mportant in order to match the antenna’s noise temperature with modern l ow
noi se preamps. This antenna is ideal for satelli te work but is also excellent for
terrestrial uses like AT V, repeater operati on, and long haul tropo DX. The
CNC machined dri ven el ement module i s O-ring sealed and weather ti ght for
l ow maintenance and long-term peak performance. Internal connected are
encapsulated in a space-age si licone gel that seal s out moisture and
i mproves power handli ng. The 3/16“ 6061-T6 rod elements are centered to
minimize i nteraction and mai ntain good elli pti ci ty. Insulators are UV
stabilized and l ocked in place wi th stai nless keepers. Rugged construction,
uncompromi sing performance for the boomlength: thats the M2 436CP30
1 kus: 7 890 Kč
RoHS
436CP42UG
GES08901357
MSQUARE 430-438MHz; 42el.; 18.9dBic; 21°Circ; 25dB F/B; SWR
1.5m ax; 4kg; 50Ohm
MFJ-911 BALUN
GES08900978
Balun 4:1, plochá charakteristika od 1.8 do 30MHz, 200 Ohmů/50
Ohmů, 300W
Děliče výkonu
POWER DIVIDER 6M 2PORT
GES08902115
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 6m, 1IN/2OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
Robustní provedení. Vyrobeno z Al trubky, střední vodič je měděný, i zolátory
j sou z teflonu. Trubka je naražena do frézovaných bloků s konektory.
Konektory maj í gumové O-kroužky pro utěsnění proti vodě.
1 kus: 4 590 Kč
POWER DIVIDER 6M 4PORT
Pro přepínání polarizací je určen přepínač PS-70CM GES 255 012 84 (nutno
objednat zvl ášť). The 436CP42UG (Ultra-Gain) sets a new performance
standard for UHF circul ar pol ari zed antennas. Gai n and F/ B are excellent.
The boom length is matched to the 2MCP22, and together they form an
unbeatabl e satel lite communications package. T he extremely clean pattern
maximizes forward gain and F/B. The pattern is important i n order to match
the antenna’s noise temperature with modern low-noise preamps. T he CP42
is also excellent for AT V, repeater operati on, and long haul tropo DX and
EME around 432 MHz. The dri ven element and ’T ’ blocks are CNC machined,
with connectors O-ring sealed for l ow maintenance and l ong-term peak
performance. Internal connections are embedded in a space-age sili cone gel
that seals out moisture and improves power handling. T he 3/16“ 6061-T6 rod
elements are centered in the boom to minimize i nteraction and mai ntain low
ell ipticity. Insulators are UV stabi lized and l ocked i n place with stainless
retainers. The central boom section is 1-1/2“ di a., taperi ng, front and
rear,through 1-1/4“ secti ons to 1“ ends.If you are l ooking for rugged
constructi on and top-notch performance, For EME use, M2 can supply an
optional polarity switch and parts needed to convert these to dual pol ari ty
Yagis. Contact us for more detail s.
Přepinatelný bal un 1:1 nebo 4:1, 1.8-30MHz, 200 Ohm/50 Ohm, 300W.
Používá feri tová jádra s nízkou permeabilitou. Rozměry 64 x 121 x 26mm.
1 kus: 665 Kč
RoHS
MFJ-911H BALUN
GES08901895
Přepinatelný balun 1:1 nebo 4:1, 1.8-30MHz, 200Ohmů/50Ohmů,
300W
1 kus: 5 355 Kč
POWER DIVIDER 2M 2PORT
GES08901371
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 2m, 1IN/2OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
1 kus: 3 060 Kč
RoHS
1 kus: 11 190 Kč
POWER DIVIDER 2M 4PORT
RoHS
PS-70CM
GES08902189
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 6m, 1IN/4OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
GES08901372
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 2m, 1IN/4OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
GES25501284
MSQUARE Přepínač polarizací pro antény 436CP30, 436CP42UG
Používá feri tová jádra s nízkou permeabilitou. Rozměry 64 x 121 x 26mm
1 kus: 930 Kč
RoHS
MFJ-912 BALUN
GES08900983
Výkonový balun 4:1 podle W9INN, 200Ohm/50Ohm, dlouhodobě
přenese 1500W
Viz 436CP30 , 436CP42UG FEATURES Thi s handy tool provides a pol ari ty
swtch, from ri ght hand circular to l eft hand circular and back in the case of
satelli te reversal. Made specificall y for those avid AMSAT users, and for
others egar to get up on the newly launched Phase 3-D satellite. It provi des
TRUE RF switchi ng at up to 250 watts! T he kit is perfect for upgrading your
existi ng antenna or adding i t to a newly ordered one, and instal lation is a
snap. All you have to do i s unbolt the old dri ven element and pl ug in the new
one. Just dont switch it whil e keyed - they don't respond well to hot swi tching.
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
POWER DIVIDER 70CM 2PORT
GES08901373
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 70cm , 1IN/2OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
1 kus: 4 590 Kč
Akce
RoHS
Používá velká jádra, je vinut vodi čem s teflonovou izolací. Má robustní
keramické průchodky. Rozměry 83 x 58 x 178mm.
1 kus: 1 860 Kč
RoHS
Koaxiální kabely, vf konektory
Konektory, koaxiální kabely
MFJ-913 BALUN
GES08902233
GES08900986
Balun 4:1 do 300W; 200/50Ohmů; 160-10m; střední izolátor,
vodotěsný; prům.51x115mm
" Koaxiální kabel y , koaxiální konektory "
1 kus: 3 060 Kč
RoHS
POWER DIVIDER 70CM 4PORT
GES08901374
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 70cm , 1IN/4OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
Baluny, duplexery, děliče výkonu,
izolátory
Baluny
1 kus: 790 Kč
BN-86 BALUN
GES08901365
HY-GAIN Balun 1:1, 3-30MHz/+-1dB, 1500W PEP při SWR max.2:1,
50Ohm, SO-239
RoHS
MFJ-919 CURRENT BALUN
GES08900996
Balun 4:1 do 1,5kW; 200/50Ohmů; 160-10m ; střed.izolátor,
vodotěsný; 89x89x64m m
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
POWER DIVIDER 23CM 2PORT
GES08901375
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 23cm , 1IN/2OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
1 kus: 1 490 Kč
Akce
RoHS
POWER DIVIDER 23CM 4PORT
GES08901376
MSQUARE Dělič výkonu pro pásmo 23cm , 1IN/4OUT, N-female,
50Ohm., 1.5kW
1 kus: 2 890 Kč
1 kus: 2 150 Kč
Akce
RoHS
RoHS
BN-4000N BALUN
GES08901364
HY-GAIN / Beam, proudový balun pro dipól, 1-54MHz, m aximální
výkon 4kw, N-konektor
1 kus: 3 180 Kč
Proudový balun, kvalitní provedení, konektor SO239 s tefl onovým dielektrikem
1 kus: 990 Kč
Akce
RoHS
RC5-3 Rotátor Create
GES08901995
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru
Anténní izolátory
MFJ-16C01 ANTÉNNÍ IZOLÁTOR
GES08900439
Glazovaný anténní izolátor
Anténní rotátor pro zatížení vertikál ně 400kg, horizontál ně 800kg, moment
otáčení 60Nm, brzdicí moment 780Nm, šnekový převod u motoru, proměnná
rychlost otáčení 75-110 vteři n, reverzní prodleva 1sec., průměr stožáru
48-63mm, 360° stupni ce, preset natočení, napájení 110/230VAC 90VA,
hmotnost 4kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodičový ovládací
kabel (průřez 0.75mm2 do 50m délky, 1.25mm2 od 50 do 80m délky).
1 kus: 16 990 Kč
RoHS
RC5-3P Rotátor Create
GES08901670
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru,
PC kom patibilní
Anténní rotátor pro zatížení vertikál ně 400kg, horizontál ně 800kg, moment
otáčení 60Nm, brzdicí moment 880Nm, šnekový převod u motoru, proměnná
rychlost otáčení 75-110 vteři n, reverzní prodleva 1sec., průměr stožáru
48-63mm, 360° stupni ce, preset natočení, napájení 110/230VAC 90VA,
hmotnost 4kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodičový ovládací
kabel (průřez 0.75mm2 do 50m dél ky, 1.25mm2 od 50 do 80m dél ky), má
vestavěno rozhraní pro připojení externí řídicí jednotky (například RAC825
GES 089 017 04 od CREAT E) nebo interfej su (například schmi dtalba.de/Engli sh/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
RC5B-4P Rotátor Create
GES08901669
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, šnekový převod u motoru,
PC kompatibilní
Anténní rotátor pro zatížení vertikálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 210Nm, brzdicí moment 2480Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychlost otáč ení 94-144 vteřin, reverzní prodleva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
200VA, hmotnost 7kg rotátor pl us 2kg kontrol ér, potřebuj e 7mi vodičový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky nebo 2.00mm2 od 50m do
80m délky), má vestavěno rozhraní pro připojení řídící jednotky (například
RAC825 GES 089 017 04 od CREATE) nebo interfejsu (napříkl ad schmidtalba.de/English/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
1 kus: 39 995 Kč
RoHS
CREATE 7-25J konektor 7PIN male
GES08901885
Náhradní konektor k rotátorům CREATE RC5 (7 PIN, Jack=male)
1 kus: 17 995 Kč
1 kus: 29,00 Kč
RoHS
MFJ-16C06 ANTÉNNÍ IZOLÁTOR
GES08900440
RoHS
RC5A-3 Rotátor Create
GES08901667
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru
Glazovaný anténní izolátor - balení sada 6kusů
1 kus: 290,00 Kč
1 balení: 119,00 Kč
Akce
RoHS
RoHS
MFJ-16C100 ANTÉNNÍ IZOLÁTOR
CREATE 7-25P konektor (7 PIN,
Plug=female) na kabel
GES08900441
Glazovaný anténní izolátor - balení sada 100kus ů
Náhradní konektor pro kabel k rotátorům CREATE RC5 (7 PIN,
Plug=female)
1 balení: 2 090 Kč
RoHS
MFJ-16D01 ANTÉNNÍ IZOLÁTOR
GES08901884
GES08900442
Středový izolátor s roztečí pro koaxiální kabel nebo vedení 450
Ohmů, robus tní provedení
Anténní rotátor pro zatížení verti kálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 155Nm, brzdicí moment 1960Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychl ost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
150VA, hmotnost 7kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky, průřez 2.00mm2 od 50m do
80m délky).
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
RC10S Rotátor Create
GES08901705
CREATE rotátor pro velké komerční antény (Log-Per)
1 kus: 21 995 Kč
Akce
RoHS
RC5A-3P Rotátor Create
GES08901666
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru,
PC kom patibilní
Kvali tní, nenavl havý, mechanicky stabilní a UV odolný materi ál i zolátoru je
vhodný pro namáhané antény (napříkl ad dipól y). Umožňuje stabilně ukotvit
ramena antény a rovněž zafixovat střední napájecí koaxi ální přívod.
1 kus: 185,00 Kč
RoHS
Rotátory a příslušenství
Anténní rotátor pro zatížení verti kálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 155Nm, brzdicí moment 1960Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychl ost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
150VA, hmotnost 7kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky, průřez 2.00mm2 pro 50m až
80m délky), má vestavěno rozhraní pro připojení externí řídící j ednotky
(například RAC825 GES 089 017 04 od CREATE) nebo interfej su (napříkl ad
schmidt-al ba.de/Engl ish/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes
počítač .
1 kus: 24 995 Kč
RoHS
RC5B-3 Rotátor Create
GES08901668
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru
Anténní rotátor pro zatížení vertikálně 1000kg, horizontálně 1500kg, moment
otáčení 280Nm, brzdicí moment 3700Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychlost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 66-77mm, 360° stupnice, preset natočení, napájení 230VAC/170VA,
hmotnost 27.5kg rotátor pl us 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový ovládací
kabel, nemá vestavěno rozhraní pro řízení přes poč ítač.
1 kus: 69 900 Kč
Rotátory CREATE a jejich příslušenství
RoHS
RC10SP Rotátor Create
RC5-1 Rotátor Create
GES08901671
GES08901804
CREATE rotátor pro velké komerční antény (Log-Per)
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, regulace rychlosti
Anténní rotátor pro zatížení vertikálně 1000kg, horizontálně 1500kg, moment
otáčení 280Nm, brzdicí moment 3700Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychlost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 66-77mm, 360° stupnice, preset natočení, napájení 230VAC/170VA,
hmotnost 27.5kg rotátor pl us 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový ovládací
kabel. Má vestavěno rozhraní pro připoj ení řídící jednotky (například RAC825
od CREAT E) nebo interfejsu (například schmidt-alba.de/English/ERC/erc.html
nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes poč ítač.
1 kus: 69 900 Kč
RoHS
Anténní rotátor pro zatížení verti kálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 210Nm, brzdicí moment 2480Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychl ost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
200VA, hmotnost 7kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky nebo 2.00mm2 od 50m do
80m délky).
Anténní rotátor pro zatížení vertikál ně 400kg, horizontál ně 800kg, moment
otáčení 60Nm, brzdicí moment 780Nm, šnekový převod u motoru, proměnná
rychlost otáčení 75-110 vteři n, reverzní prodleva 0sec., průměr stožáru
48-63mm, 360° stupnice, napájení 230VAC/90VA, hmotnost 4kg rotátor plus
2kg kontrolér, vyžaduje ovládací kabel se 7mi vodiči (0,75mm2 do 50m délky,
1.25mm2 od 50 do 80m dél ky)
1 kus: 13 565 Kč
RoHS
RC5-1DC Rotátor Create
GES08901672
CREATE rotátor 12VDC, m ax.úhel otáčení 380°, regulace rychlosti
(max.1ot/1m in)
Anténní rotátor se stejnosměrným motorem, napáj ení 12-15VDC, maximální
zatížení verti kálně 400kg, hori zontálně 800kg, moment otáčení 50Nm, brzdi cí
moment 880Nm, šnekový převod u motoru, proměnná rychl ost otáčení
60-160 vteřin, reverzní prodl eva 0sec., průměr stožáru 48-63mm, 360°
stupni ce, hmotnost 5kg rotátor pl us 2kg kontrolér, potřebuje 5ti vodič ový
ovládací kabel .
1 kus: 13 990 Kč
RoHS
MC-2 Příruba Create
GES08901693
CREATE spodní příruba pod rotátor a spojovací adaptér
1 kus: 34 995 Kč
RoHS
RC5B-3P Rotátor Create
GES08901665
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru,
PC kom patibilní
Anténní rotátor pro zatížení verti kálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 210Nm, brzdicí moment 2480Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychl ost otáč ení 75-110 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
200VA, hmotnost 7kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky nebo 2.00mm2 od 50m do
80m délky), má vestavěno rozhraní pro při pojení ovládací jednotky (napříkl ad
RAC825 GES 089 017 04 od CREAT E) nebo i nterfejsu (napříkl ad schmi dtalba.de/Engli sh/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
1 kus: 35 995 Kč
RoHS
RC5B-4 Rotátor Create
GES08901996
CREATE rotátor, AZ úhel otáčení 370°, š nekový převod u motoru
Anténní rotátor pro zatížení verti kálně 700kg, horizontál ně 1000kg, moment
otáčení 210Nm, brzdicí moment 2480Nm, šnekový převod u motoru,
proměnná rychlost otáč ení 94-144 vteřin, reverzní prodl eva 3sec., průměr
stožáru 48-63mm, 360° stupni ce, preset natoč ení, napájení 110/230VAC
200VA, hmotnost 7kg rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 7mi vodič ový
ovládací kabel (průřez 1.25mm2 do 50m délky nebo 2.00mm2 od 50m do
80m délky).
1 kus: 34 990 Kč
Akce
RoHS
1 kus: 2 595 Kč
RoHS
UC-1 Spojka pod rotátory
GES08901930
Univerzální spojka pod rotátory CREATE
ERC51D Rotátor Create pro elevaci
GES08901675
CREATE elevační rotátor 12-15VDC; 18-60sec90°; Moment
otáč.50Nm / brzd. 100Nm; RAC825 kompatibilní
AR-500X Programovatelný rotátor s
dálkovou obsluhou
GES08902236
Programovatelný dálkově ovladatelný rotátor pro malé antény.
Anténní rotátor se stej nosměrným motorem pro elevaci . Zatížení vertikál ně
50kg, hori zontálně 200kg, moment otáčení 50Nm, brzdicí moment 100Nm,
rychlost otáč ení 18-60sec/90°, reverzní prodleva 0sec., průměr stožáru
48-63mm, napětí pro motor 12-15VDC, přednastavení úhlu, hmotnost 7.5kg
rotátor plus 2kg kontrolér, potřebuje 6ti vodič ový ovládací kabel. Vel mi
vhodné
j sou
antény
od
ameri ckého
výrobce
M2,
napříkl ad
www.ges.cz/broadcasting-radio/antennas-and-accessori es/vhf-beams-ci rcualpolarisation/SRAX.html? Má vestavěno rozhraní pro připoj ení řídící j ednotky
(například RAC825 od CREATE) nebo i nterfejsu (například schmi dtalba.de/Engli sh/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
1 kus: 18 990 Kč
Akce
RoHS
ERC5A Rotátor Create pro elevaci
Spojka UC-1 slouží pro vyrovnávání výkyvu rotátoru a zamezuj e poškození
rotátoru. Montuje se mezi spodní č ást rotátoru a základnu, na které je rotátor
umístěn. Odstraní mechanické namáhání rotátoru, není-li otáč ený anténní
nástavec přesně kolmý. Nemá žádné gumové bloky. Robustní horní deska
spojky leží na středním trnu masivní spodní desky, krajní kol íky spodní desky se
pohybují ve ke středu protažených podlouhlých otvorech horní desky. Materiál
je pozi nkované žel ezo. Obě desky maj í potřebné montážní otvory.
GES08901674
CREATE elevační rotátor; 75-110 sec/90°, moment otáč.480Nm /
brzd. 2800Nm; RAC825 kom patibilní
1 kus: 1 995 Kč
RoHS
CK46 Kuličkové ložisko Create
GES08901677
CREATE Pom ocné kónické kuličkové ložisko na anténní stožár
prům.40-65mm
Anténní rotátor pro elevaci. Zatížení vertikálně 330kg, horizontálně 600kg,
moment otáč ení 480Nm, brzdicí moment 2800Nm, rychlost otáčení
75-110sec/90°, reverzní prodleva 0sec., průměr stožáru 48-61mm, příkon
motoru 150VA, přednastavení úhlu, hmotnost 17kg rotátor plus 2kg kontrolér,
potřebuje 7mi vodič ový ovl ádací kabel (0.75mm2 do 50m délky, 1.25mm2 do
80m délky). Velmi vhodné jsou antény od amerického výrobce M2, napříkl ad
www.ges.cz/broadcasting-radio/antennas-and-accessori es/vhf-beams-ci rcualpolarisation/SRAX.html? Má vestavěno rozhraní pro připoj ení řídící j ednotky
(například RAC825 od CREATE) nebo i nterfejsu (například schmi dtalba.de/Engli sh/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
1 kus: 36 995 Kč
Jen na objednávku, jen anglická dokumentace. Česká dokumentace není
dodávána. AR-500X HY-GAIN anténní rotátor je urč en pro malé antény VHF,
UHF nebo 6m a FM. Má programovatelnou řídicí jednotku a dál kový ovladač.
AR-500X si pamatuj e až 12 směrů natoč ení antény a to i po výpadku
napáj ení. Veškeré funkce se ovl ádají pomocí stacionární ovládací jednotky
(konzole) a nebo dál kovým ovladač em. Na displ eji se zobrazuje žádaná a
aktuální pol oha antény. Masivní těleso rotátoru j e hliníkový odli tek. Vnější
j ednotka rotátoru je vodotěsná a j e určena pro venkovní použití. Napájecí
napětí vnější jednotky je 24V. Rotátor je trvanl ivý, má přesné kovové převody
a kovové kuli čkové l ožisko. Balení obsahuj e rotátor, řídicí j ednotku, ovl adač a
montážní materiál. Napájení 220V.
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
Filtry (vstupní, mf, roofing, nf)
RoHS
RAC 825 Kontroler AZ-EL pro EME
a satelity
1 kus: 1 795 Kč
RoHS
AER-5 Rotátor Create pro azimut a
elevaci
GES08901704
CREATE Satellite and EME Tracker pro AZ-EL ovládání rotátorů
CREATE
GES08901904
Vstupní (50 Ohmů)
Speciální filtry se vstupní a výs tupní impedancí 50 Ohmů, určené
pro vstupní obvody přijímačů nebo nízkoúrovňové obvody vys ílačů.
Pro odstranění rušení od blízkých vys ílačů při provozu více vysílačů
na jednom místě a podobně. Nejvyšší úroveň signálu 0dBm .
CREATE rotátor AZ/EL; 35sec.360° / 25sec.90°; Otáč. 66/77Nm;
Brzd.980/1100Nm; hmot.12kg
INRAD-807 FRONT END FILTER
160M
GES08901960
INRAD Filtr vstupní 4 póly, 1822.5kHz, 5kHz/-1dB, 23kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
Kombinace robustních a spolehli vých rotátorů CREATE typů ERC51 a
RC5-3P do společné sestavy. Je to optrimální sestava, vhodná zejména pro
satelitní komunikaci. Sestava anténa a držáků, které rotátor nese, může mít
celkovou hmotnost až 50kg. Velmi vhodné jsou antény od amerického
výrobce M2, například www.ges.cz/cz/radiotechni ka/anteny-pri slusenstvi
/vkv-smerovky-cirkularni-polarizace/SRAX.html Má vestavěno rozhraní pro
při pojení řídící jednotky (například RAC825 od CREATE) nebo i nterfejsu
(například schmidt-al ba.de/Engl ish/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro
řízení přes počítač .
1 kus: 38 990 Kč
RoHS
ERC51 Rotátor Create pro elevaci
1 kus: 20 990 Kč
RoHS
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
Rotátory HY-GAIN a jejich příslušenství
GES08901673
CREATE elevační rotátor; 25-55sec/90°; Moment otáčení 190Nm,
brzdící 980Nm; RAC825 kompatibilní
Anténní rotátor pro elevaci . Zatížení verti kálně 50kg, hori zontálně 200kg,
moment otáčení 190Nm, brzdicí moment 980Nm, rychlost otáčení
25-55sec/90°, reverzní prodleva 0sec., průměr stožáru 48-63mm, příkon
motoru 150VA, přednastavení úhl u, hmotnost 7.5kg rotátor plus 2kg kontrolér,
potřebuje 7mi vodič ový ovl ádací kabel (0.75mm2 do 50m délky, 1.25mm2 do
80m dél ky). Velmi vhodné jsou antény od amerického výrobce M2, napříkl ad
www.ges.cz/broadcasti ng-radio/antennas-and-accessories/vhf-beams-circualpolarisation/SRAX.html? Má vestavěno rozhraní pro při pojení řídící j ednotky
(například RAC825 od CREATE) nebo interfejsu (například schmi dtalba.de/Engli sh/ERC/erc.html nebo www.ea4tx.com ) pro řízení přes počítač .
1 kus: 15 990 Kč
Akce
RoHS
Sofistikovaná řídicí j ednotka pro satelitní komunikaci. Automaticky ovládá
anténu při sateli tní komunikaci, EME nebo při sl edování napříkl ad zdrojů
šumu na obloze atd. Mohou být při pojeny všechny běžné AZ a EL rotátory.
Vestavěna CPU s potřebným firmwarem. Dva pracovní módy: 1) Terminal
Mode - RAC 825 pracuje zcela samostatně 2) Host Mode - ve spojení s PC na
kterém běží řídicí program (například Nova). CPU: I8031, 32kB backup
lithiovou baterií, 64kB ROM, ADC: MPD7004C 10Bit / 8Ch, RTC62421B, PPI
8255, 24 Input/Output, RS 232 9600Bps, CAT Radio Interface 4800/9600
/19200 pro Icom (IC275, IC375, IC821, IC970 a pod. s CAT rozhraním),
Kenwood (TS711, TS790, TS811 a pod. s CAT ) a Yaesu (FT736, FT847 s
CAT ). VxŠxH: 250mm x 200mm x 80mm. Hmotnost 2kg. Jedná se o
zákaznicky konfigurovanou jednotku, ke které je dodávána originální anglická
dokumentace. Česká dokumentace není dodávána.
AR-303X Rotátor pro malé antény
GES08902237
INRAD-808 FRONT END FILTER
80M
GES08901961
INRAD Filtr vstupní 4 póly, 3505.0kHz, 10kHz/-1dB, 50kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
Dálkově ovladatelný rotátor pro malé antény.
1 kus: 2 790 Kč
Jen na obj ednávku, jen anglická dokumentace. Česká dokumentace není
dodávána. AR-303X HY-GAIN anténní rotátor j e urč en pro mal é TV, VHF,
UHF FM a 6m antény. Masivní těl eso rotátoru je hl iníkový odli tek. Vněj ší
jednotka rotátoru je vodotěsná a je určena pro venkovní použi tí. Napájecí
napětí je 24V. Rotátor je trvanlivý, má přesné kovové převody a kovové
kuli čkové ložisko. Balení obsahuje rotátor, řídicí j ednotku a montážní
materiál. Napájení 220/240V.
1 kus: 2 690 Kč
RoHS
RoHS
INRAD-801 FRONT END FILTER
40M
GES08900190
INRAD Filtr vstupní 6 pólů, 7007.5kHz, 15kHz/-1dB, 32kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
INRAD-803 FRONT END FILTER
10M
GES08901964
INRAD Filtr vstupní 6 pólů, 28025.0kHz, 50kHz/-1dB,
120kHz/-60dB, 50Ohm ., <0dBm
INRAD-2303 CW 9MHz FILTER
8999,3kHz 500Hz
GES08902166
INRAD CW krystalový filtr 8999,3kHz / 500Hz
Krystal ový filtr CW 8999,3kHz / 500Hz, 8 pólů. Strmost boků 2,0. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <7dB. Vhodný pro Yaesu
FT301, R-530 nebo pro experimentál ní úč ely.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2304 CW 9MHz FILTER
9000kHz 500Hz
GES08902167
INRAD CW krystalový filtr 9000kHz / 500Hz
Krystal ový fi ltr CW 9000kHz / 500Hz, 8 pól ů. Strmost boků 2,0. Impedance Zin
= Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <7dB. Vhodný pro experimentál ní
účely.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2308 SSB 9MHz FILTER
9000kHz 1800Hz
1 kus: 2 790 Kč
INRAD SSB krystalový filtr 9000kHz / 1800Hz
RoHS
INRAD-802 FRONT END FILTER
20M
GES08902168
GES08901959
1 kus: 1 790 Kč
Akce
RoHS
Krystal ový filtr CW 9000kHz / 1800Hz, 8 pólů. Strmost boků 1,5. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <6dB. Vhodný pro Yaesu FT 7,
FT7B, FT301, R530 a pro experimentální úč el y.
1 sada: 3 190 Kč
INRAD Filtr vstupní 6 pólů, 14010.0kHz, 20kHz/-1dB, 45kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
RoHS
INRAD-2309 SSB 9MHz FILTER
9000kHz 2100Hz
9MHz
Montáž těchto filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
XTAL 8998.5kHz HC49/U
GES08901972
Krystal USB nosné, tolerance 25°/+-50ppm (10-70°/+-100ppm),
Cl=30pF, HC49/U
GES08902169
INRAD SSB krystalový filtr 9000kHz / 2100Hz
Krystal ový filtr CW 9000kHz / 2100Hz, 8 pólů. Strmost boků 1,5. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <6dB. Vhodný pro Yaesu FT 7,
FT7B, FT301, R530 a pro experimentální úč el y.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2310 SSB 9MHz FILTER
9000kHz 2400Hz
GES08902170
INRAD SSB krystalový filtr 9000kHz / 2400Hz
Krystal ový filtr CW 9000kHz / 2400Hz, 8 pólů. Strmost boků 1,5. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <6dB. Vhodný pro Yaesu FT 7,
FT7B, FT301, R530 a pro experimentální úč el y.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD-804 FRONT END FILTER
20M RTTY
GES08901962
1 kus: 325,00 Kč
RoHS
XTAL 9000.0kHz HC49/U
INRAD Filtr vstupní 6 pólů, 14080.0kHz, 20kHz/-1dB, 45kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
GES08901973
Krystal CW nosné, tolerance 25°/+-50ppm (10-70°/+-100ppm),
Cl=30pF, HC49/U
1 kus: 325,00 Kč
INRAD-2311 AM 9MHz FILTER
9000kHz 6000Hz
GES08902171
INRAD AM krystalový filtr 9000kHz / 6000Hz
Krystal ový filtr AM 9000kHz / 6000Hz, 8 pólů. Strmost boků 1,5. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útl um <6dB. Vhodný pro Sienna,
Yaesu FT7B, FT301, R530 a pro experimentální účely.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
RoHS
XTAL 9001.5kHz HC49/U
GES08901974
Krystal LSB nosné, tolerance 25°/+-50ppm (10-70°/+-100ppm),
Cl=30pF, HC49/U
1 kus: 325,00 Kč
RoHS
INRAD-350 CW 9MHZ FILTER
9000kHz 600Hz
GES08901965
INRAD CW sada 4x krystal + 5x SMD kondenzátor na filtr
9000kHz/600Hz, 200 Ohmů
AOR
Montáž a výměnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-724 AOR 455kHz 3800Hz AM
AR5000
GES08902163
INRAD 3800Hz/455kHz AM 7mi pólový Collins filtr
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD-805 FRONT END FILTER
15M
GES08901963
INRAD Filtr vstupní 6 pólů, 21010.0kHz, 20kHz/-1dB, 45kHz/-60dB,
50Ohm., <0dBm
Filtr 3800Hz/-6dB, 455kHz, AM. Impedance Zin = Zout = 2000 Ohmů // 30pF.
Typický vložený útl um < 6dB. Collins 7mi pólový mechani cký filtr. Pro AOR
AR5000
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
Sada vybraných krystalů a kondenzátorů pro CW filtr se šířkou pásma 600Hz a
středním kmi toč tem 9000kHz. Velmi vhodné pro různé QRP T CVRy, RXy, T Xy
a podobně. Vstupní a výstupní i mpedance fil tru j e 200 Ohmů. K sadě je
při ložen originální návod.
1 sada: 645 Kč
RoHS
INRAD-351 SSB 9MHZ FILTER
9000kHz 2400Hz
GES08901966
INRAD SSB sada 4x krystal + 5x SMD kondenzátor na filtr
9000kHz/2400Hz, 200 Ohmů
Sada vybraných krystal ů a kondenzátorů pro SSB fil tr se šířkou pásma 2400Hz
a středním kmitočtem 9000kHz. Velmi vhodné pro různé QRP TCVRy, RXy,
TXy a podobně. Vstupní a výstupní i mpedance fil tru j e 200 Ohmů. K sadě je
při ložen originální návod.
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
Collins
Montáž a výměnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-724 COLLINS 455kHz
3800Hz AM 75S-3B/C
GES08902161
INRAD 3800Hz/455kHz AM 7mi pólový Collins filtr
1 sada: 645 Kč
RoHS
INRAD-2301 CW 9MHz FILTER
8999,3kHz 250Hz
GES08902165
INRAD CW krystalový filtr 8999,3kHz / 250Hz
Filtr 3800Hz/-6dB, 455kHz, AM. Impedance Zin = Zout = 2000 Ohmů // 30pF.
Typický vložený útlum < 6dB. Collins 7mi pól ový mechanický filtr. Pro Coll ins
75S-3B/C
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-723 455kHz 7000Hz AM
GES08902162
INRAD 7000Hz/455kHz AM 8mi pólový Collins filtr
Krystalový filtr CW 8999,3kHz / 250Hz, 8 pólů. Strmost boků 2,1. Impedance
Zin = Zout = 500 Ohmů // 30pF. Vložený útlum <9dB. Vhodný pro Yaesu
FT301, R-530 nebo pro experimentální úč el y.
1 sada: 3 190 Kč
RoHS
Filtr 7000Hz/-6dB, 455kHz, AM. Impedance Zin = Zout = 2000 Ohmů //
30pF+560uH v serii . Typický vložený útlum < 6dB. Colli ns 8mi pólový
mechanický fil tr.
1 kus: 2 790 Kč
INRAD-2611.1 DRAKE R4C
5645KHZ 6000HZ GUF1
Drake
Montáž a vým ěnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-2600.2 DRAKE R4C
5695KHZ 125HZ CW
GES08902141
GES08902145
INRAD 6000Hz/5645.0kHz DRAKE R4C pro 1.MF
INRAD 500Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-500
Krystalový fi ltr 6000Hz/-6dB, 5645.0kHz, GUF-1, 8-pólů, strmost 1.8. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=1000 Ohmů. Typi cký vl ožený
útl um <6dB. Rozměry: 40x20x21 mm. Tento fil tr, známý jako GUF-1, j e zcela
nejlepší náhradou za původní 4 pól ový filtr v Drake R-4C. Zaji stí vyj ímeč né
zl epšení vlastností. Instalace: Vyžaduje vyvrtání 3 malých otvorů do šasi
radia.
Krystal ový filtr 8 pól ů. 500Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2,1. Typický
vložený útlum <7dB. Fil tr je sestaven na destič ce s pl ošnými spoji a osadí se
místo původního fi ltru.
1 kus: 3 190 Kč
GES08902138
RoHS
INRAD-2611.2 DRAKE R4C
5695KHZ 6000HZ AM
INRAD 125Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
INRAD-728 ELECRAFT KFL3A-500
8215KHZ 500HZ CW
GES08902140
1 kus: 3 190 Kč
INRAD-718 ELECRAFT KFL3A-1.0K
8215KHZ 1000HZ CW
GES08902146
INRAD 1000Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-1.0K
INRAD 6000Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
Krystalový fi ltr 125Hz/-6dB, 5695.0kHz, CW, 8 pól ů, strmost 2.5. Je sestaven
na plošném spoji . Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vložený útl um <9dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2601.2 DRAKE R4C
5695KHZ 250HZ CW
GES08902139
Krystalový filtr 6000Hz/-6dB, 5695.0kHz, AM, 8-pólů, strmost 1.7. Je sestaven
na plošném spoji. Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vl ožený útl um <6dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
INRAD 250Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2612.1 DRAKE R4C
5645KHZ 8000HZ GUF1
GES08902142
Krystal ový fi ltr 8 pólů. 1000Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2,1. Typický
vložený útlum <7dB. Fil tr je sestaven na destič ce s pl ošnými spoji a osadí se
místo původního fi ltru.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-711 ELECRAFT KFL3A-1.8K
8215KHZ 1800HZ SSB
GES08902147
INRAD 1800Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-1.8K
INRAD 8000Hz/5645.0kHz DRAKE R4C pro 1.MF
Krystalový fi ltr 250Hz/-6dB, 5695.0kHz, CW, 8 pól ů, strmost 1.9. Je sestaven
na plošném spoji . Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vložený útl um <9dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2603.2 DRAKE R4C
5695KHZ 500HZ CW
GES08901826
Krystalový fi ltr 8000Hz/-6dB, 5645.0kHz, GUF-1, 8-pólů, strmost 1.8. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=1000 Ohmů. Typi cký vl ožený
útl um <6dB. Rozměry: 40x20x21 mm. Tento fil tr, známý jako GUF-1, j e zcela
nejlepší náhradou za původní 4 pól ový filtr v Drake R-4C. Zaji stí vyj ímeč né
zl epšení vlastností. Instalace: Vyžaduje vyvrtání 3 malých otvorů do šasi
radia.
Krystal ový fil tr 8 pólů. 1800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1,5. Typický
vložený útlum <6dB. Fil tr je sestaven na destič ce s pl ošnými spoji a osadí se
místo původního fi ltru.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD 500Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-709 ELECRAFT KFL3A-2.1K
8215KHZ 2100HZ SSB
Elecraft
GES08902148
INRAD 2100Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-2.1K
Montáž a vým ěnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-708 ELECRAFT KFL3A-250
8215KHZ 250HZ CW
GES08902143
INRAD 250Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-250
Krystalový fi ltr 500Hz/-6dB, 5695.0kHz, CW, 8 pól ů, strmost 1.9. Je sestaven
na plošném spoji . Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vložený útl um <7dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2608.2 DRAKE R4C
5695KHZ 1800HZ SSB
Krystal ový fil tr 8 pólů. 2100Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1,5. Typický
vložený útlum <6dB. Fil tr je sestaven na destič ce s pl ošnými spoji a osadí se
místo původního fi ltru.
GES08902136
1 kus: 3 490 Kč
INRAD 1800Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
RoHS
INRAD-716 ELECRAFT KFL3A-2.8K
8215KHZ 2800HZ SSB
GES08902149
INRAD 2800Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-2.8K
Krystalový fil tr 1800Hz/-6dB, 5695.0kHz, SSB, 8pólů, strmost 1.7. Je sestaven
na plošném spoji . Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vložený útl um <6dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-2609.2 DRAKE R4C
5695KHZ 2100HZ SSB
GES08902137
Krystalový filtr 8 pól ů. 250Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2,1. Typický
vl ožený útlum <9dB. Fil tr je sestaven na destič ce s plošnými spoj i a osadí se
místo původního filtru.
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-701 ELECRAFT KFL3A-400
8215KHZ 400HZ CW
GES08902144
INRAD 400Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-400
INRAD 2100Hz/5695.0kHz DRAKE R4C pro 2.MF
Krystal ový fil tr 8 pólů. 2800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1,5. Typický
vložený útlum <6dB. Fil tr je sestaven na destič ce s pl ošnými spoji a osadí se
místo původního fi ltru.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
Krystalový filtr 2100Hz/-6dB, 5695.0kHz, SSB, 8 pól ů, strmost 1.7. Je sestaven
na plošném spoji . Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB.
Zin=Zout=50 Ohmů. Typický vložený útl um <6dB. Rozměry: 57x24x21 mm.
Montáž: Nasunout na pi ny v TCVRu.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
Krystalový filtr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2,1. Typický
vl ožený útlum <8dB. Fil tr je sestaven na destič ce s plošnými spoj i a osadí se
místo původního filtru.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
INRAD-710 ELECRAFT KFL3A-6K
8215KHZ 6000HZ AM
GES08902150
INRAD-121 ICOM 9010,6kHz 250Hz
CW
GES08900193
INRAD-322 ICOM 455kHz 1800Hz
SSB
GES08900197
INRAD 6000Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-6K
INRAD 250Hz/9010.6kHz ICOM
INRAD 1800Hz/455kHz ICOM
Krystalový fil tr 8 pólů. 6000Hz/-6dB, 8215kHz, AM, strmost boků 1,5. Typický
vl ožený útl um <6dB. Fi ltr j e sestaven na desti čce s plošnými spoj i a osadí se
místo původního filtru.
Pro R70, R71, R75, R7000, IC701, IC720A, IC725, IC726, IC728, IC729,
IC735, IC736, IC737, IC738, IC746, IC751, IC751A, IC756, IC761, IC765,
IC775, IC781. Lepší náhrada za origi nální ICOM FL-101. Krystalový fi ltr 8
pólů. 250Hz/-6dB, 9010.6kHz, CW, strmost boků 2.2. Je sestaven na pl ošném
spoji a do zařízení se při pojuj e krátkými drátovými propojkami pájením.
Potlač ení mi mo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický
vl ožený útlum <8dB. Rozměry: 40x18x20 mm.
Pro IC718, IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751, IC751A,
IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Filtr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost
1.5. Je sestaven na plošném spoj i. Potlač ení mi mo pásmo >90dB. Zvl nění
<2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typi cký vložený útl um <5dB. Rozměry:
55x25x15 mm. Montáž: Nasunout na pi ny v T CVRu (Do IC735 se připojuje
krátkými drátovými propojkami páj ením). Lepší přibližná náhrada za
originální FL-222 (1900Hz)
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-725 ELECRAFT KFL3B-FM
8215KHZ 13000HZ FM
GES08902151
1 kus: 1 490 Kč
Akce
RoHS
INRAD 13000Hz/8215kHz. ELECRAFT KFL3A-FM
Krystalový fi ltr 8 pólů. 13000Hz/-6dB, 8215kHz, FM, strmost boků 1,5. Typický
vl ožený útl um <6dB. Fi ltr j e sestaven na desti čce s plošnými spoj i a osadí se
místo původního filtru.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-116 ICOM 455KHz 400Hz CW
GES08900194
INRAD 400Hz/455k ICOM
INRAD-320 ICOM 9011,5kHz 1800Hz
SSB
GES08900198
INRAD1800Hz/9011.5kHz ICOM
1 kus: 3 190 Kč
Icom
Montáž a vým ěnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-306 ICOM 455kHz 125Hz CW
GES08900191
INRAD 125Hz/455k ICOM
Pro IC703, IC707, IC718, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751,
IC751A, IC756, IC761, IC765, IC775, IC781, R70, R71, R75, R7000, R8500.
Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.8. Je sestaven na
plošném spoji. Potl ač ení mi mo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000
Ohmů. Typi cký vložený útl um <7dB. Rozměry: 55x25x15 mm. Montáž:
Nasunout na piny v T CVRu. Má řádově lepší stopband (potlačení mimo
pásmo), strmější boky a mírně užší pásmo, než původní fil tr FL52A (500Hz,
455kHz).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-111 ICOM 9010,6kHz 400Hz
CW
GES08900195
Pro IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751, IC751A, IC756,
IC761, IC765, IC775, IC781. Filtr 1800Hz/-6dB, 9011.5kHz, SSB, strmost 1.8.
Je sestaven na plošném spoji a do zařízení se připojuje krátkými drátovými
propojkami páj ením. Potlačení mimo pásmo >90dB. Zvl nění <2dB.
Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <5dB. Rozměry: 40x18x20 mm.
Lepší přibližná náhrada za originální ICOM FL-223 (1900Hz).
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD-314 ICOM 455kHz 2100Hz
SSB
GES08900199
INRAD 2100Hz/455kHz ICOM
INRAD 400Hz/9010.6kHz ICOM
Pro IC740, IC745, IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Fil tr 125Hz/-6dB,
455kHz, CW, strmost 1.8. Je sestaven na plošném spoj i a do zařízení se
při pojuj e krátkými drátovými propojkami pájením. Potlač ení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útl um <8dB.
Rozměry: 55x25x15 mm.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-122 ICOM 455kHz 250Hz CW
GES08900192
INRAD 250Hz/455k ICOM
Pro R70, R71, R75, R7000, IC701, IC720A, IC725, IC726, IC728, IC729,
IC735, IC736, IC737, IC738, IC746, IC751, IC751A, IC756, IC761, IC765,
IC775, IC781. Lepší při bli žná náhrada za origi nální ICOM FL-100 (FL100 má
šířku pásma 500Hz) nebo za FL-32 (FL32 má šířku pásma 500Hz a strmost
boků j en 3.2). Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 9010.6kHz, CW, strmost
boků 2.0. Je sestaven na plošném spoji a do zařízení se připoj uje krátkými
drátovými propojkami pájením. Potl ač ení mimo pásmo >90dB. Zvlnění
<2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <8dB. Rozměry:
40x18x20 mm.
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
Pro IC703, IC707, IC718, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751,
IC751A, IC756, IC761, IC765, IC775, IC781, R8500. Lepší náhrada za
ori ginál ní ICOM FL53A. Krystal ový filtr 8 pólů. 250Hz/-6dB, 455kHz, CW,
strmost 1.8. Je sestaven na plošném spoji. Potl ač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <8dB. Rozměry:
55x25x15 mm. Montáž: Nasunout na piny v TCVRu.
INRAD-112 ICOM 9011,5kHz 400Hz
CW IC 730, IC740, IC745
GES08900196
Pro IC718, IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751, IC751A,
IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost
1.6. Je sestaven na plošném spoj i. Potlač ení mi mo pásmo >90dB. Zvl nění
<2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typi cký vložený útl um <5dB. Rozměry:
55x25x15 mm. Montáž: Na sunout na piny v TCVRu (Do IC735 se připojuje
krátkými drátovými propoj kami páj ením).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-110 ICOM 9011,5kHz 2100Hz
SSB
GES08900200
INRAD 2100Hz/9011.5kHz ICOM
INRAD 400Hz/9011.5kHz ICOM
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
Pro IC 730, IC740, IC745. Krystalový fi ltr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 9011.5kHz, CW,
strmost 2.8. Je sestaven na plošném spoji a do zařízení se při pojuj e krátkými
drátovými propojkami pájením. Potl ač ení mimo pásmo >90dB. Zvlnění
<2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <7dB. Rozměry:
40x18x20 mm.
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD-115 ICOM 10749,3kHz 400Hz
CW IC271, IC471, IC1271
GES08901630
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD 400Hz/10749.3kHz ICOM
Pro IC271, IC471, IC1271. Krystalový filtr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 10749.3kHz,
CW, strmost 3.0. Je sestaven na pl ošném spoj i a do zařízení se připojuje
krátkými drátovými propojkami pájením. Potl ač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <6dB.
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
Pro ICOM IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751, IC751A,
IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Krystalový filtr 8 pól ů. 2100Hz/-6dB,
9011.5kHz, SSB, strmost 1.6. Je sestaven na plošném spoji a do zařízení se
připoj uje krátkými drátovými propoj kami pájením. Potl ač ení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <5dB.
Rozměry: 40x18x20 mm.
INRAD-113 ICOM 10750kHz 2100Hz
SSB IC271, IC471, IC1271, IC701,
IC720
GES08901629
INRAD-IC756PROIII ICOM
64.4550MHZ ROOFING FILTER
GES08902044
INRAD Roofing filtr 64.4550MHz/ 6pólů + zesilovač s vysokou
dynamikou, pro IC756PROIII Icom
INRAD 2100Hz/10750kHz ICOM
Roofing Filtr j e určen pro výhradně pro IC756PROIII a pomáhá omezovat
obsah IM produktů třetího řádu vzdálených 2 až 20kHz od naladěného
kmi toč tu. Zvyšuj e o 10dB nebo více dynamický rozsah transceiveru pro
uvedený rozsah. Je sestaven spolu se zesilovačem se zpětnou vazbou a
vysokým dynamickým rozsahem na destičce plošných spojů. Zesilovač
pokrývá ztráty filtru a přidává 1 nebo 2dB k mf zisku TCVRu. Vestavba fi ltru do
IC756PROIII vyžaduj e zkušenosti s prací se SMD součástkami a je urč ena j en
pro odborně způsobi lé pracovníky, nikol iv pro l aiky. Z tohoto důvodu je
dodáván jen angl ický návod. Odbornou vestavbu fil tru do zařízení je možno
dohodnout u dodavatele, kterým je GES-ELECTRONICS.
Pro IC271, IC471, IC1271, IC701, IC720. Krystalový fi ltr 8 pólů. 2100Hz/-6dB,
10750kHz, SSB, strmost 1.6. Je sestaven na plošném spoji a do zařízení se
při pojuj e krátkými drátovými propojkami pájením. Potlač ení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typi cký vložený útl um <5dB.
1 kus: 2 790 Kč
RoHS
INRAD-109 ICOM 455kHz 2400Hz
SSB
GES08900201
INRAD-306 KENWOOD 455kHz
125Hz CW TS450S, TS690
GES08900204
INRAD 125Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690
Filtr 125Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.8. Potlač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útl um <8dB.
Zin=Zout=2000 Ohmů. Rozměry: 64x24x22 mm. Montáž nasunutím na PINy
v T CVRu.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-186 KENWOOD 455kHz
250Hz CW TS450S, TS690
GES08900206
INRAD 250Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690, R2000
1 kus: 4 890 Kč
RoHS
INRAD-IC765 ICOM 69.0115MHZ
ROOFING FILTR
GES08901845
INRAD Roofing filtr 69.0115MHz/ 6pólů + zesilovač s vysokou
dynamikou, pro IC765 Icom
INRAD 2400Hz/455kHz ICOM
Tento Roofing Fil tr pomáhá omezovat obsah IM produktů třetího řádu
vzdálených 2 až 20kHz od naladěného kmitočtu. Zvyšuj e o 10dB nebo více
dynamický rozsah transcei veru pro uvedený rozsah. Je sestaven spol u se
zesilovač em se zpětnou vazbou a vysokým dynami ckým rozsahem na
destič ce plošných spojů. Zesil ovač pokrývá ztráty fil tru a při dává 1 nebo 2dB
k mf zisku TCVRu.
1 kus: 4 290 Kč
RoHS
INRAD-IC775 ICOM 69.0115MHZ
ROOFING FILTR
Pro ICOM IC718, IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751,
IC751A, IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Krystalový fi ltr 8 pólů.
2400Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.6. Je sestaven na plošném spoji.
Potlač ení mimo pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický
vl ožený útlum <5dB. Rozměry: 55x25x15 mm. Montáž: Nasunout na pi ny v
TCVRu (do IC735 se fil tr páj í krátkými drátovými propojkami).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-124 ICOM 455kHz 2800Hz
SSB
GES08900202
GES08901846
INRAD Roofing filtr 69.0115MHz/ 6pólů + zesilovač s vysokou
dynamikou, pro IC775 Icom
1 kus: 4 290 Kč
RoHS
INRAD-905 ICOM 46,5115MHZ
ROOFING FILTER
GES08902084
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
INRAD-186 KENWOOD 455kHz
250Hz CW TS850, TS930, TS940,
TS950
GES08900205
INRAD 250Hz/455kHz. KENWOOD TS850, TS930, TS940, TS950
Filtr 250Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 2.0. Je sestaven na plošném spoji.
Potl ač ení mi mo pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Typický vložený útlum <8dB.
Rozměry: 64x24x22 mm. Má lepší vlastnosti než původní fil tr YG455CN1
(=YK455CN1).
1 kus: 4 190 Kč
INRAD VHF filtr 46,5115MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX IC781, pouze filtr
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD 2800Hz/455kHz ICOM
Krystal ový fi ltr 8 pólů. 250Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 2.0. Potlačení mimo
pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum
<8dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Rozměry: 64x24x22 mm. Montáž nasunutím na
PINy v TCVRu. Do R2000 se při pojuj e krátkými drátovými propojkami. Má
l epší vlastnosti než originální YG455CN1 (=YK455CN1).
INRAD-909 ICOM 64,4550MHZ
ROOFING FILTER
GES08902081
RoHS
INRAD-22 KENWOOD 8830kHz
250Hz CW TS450, TS570, TS690,
TS850, TS930, TS940, TS950
GES08900208
INRAD 250Hz/8830kHz. KENWOOD TS450, TS570, TS690, TS850,
TS930, TS940, TS950
INRAD VHF filtr 64,4550MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohm ů), jen filtr
Pro hl avní RX IC745, IC756PROI, IC756PROII, IC756PROIII.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Pro IC703, IC718, IC735, IC736, IC737, IC738, IC740, IC745, IC746, IC751,
IC751A, IC756, IC761, IC765, IC775, IC781. Krystalový fi ltr 8 pólů.
2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Je sestaven na plošném spoji.
Potlač ení mimo pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický
vl ožený útlum <5dB. Rozměry: 55x25x15 mm. Montáž: Nasunout na pi ny v
TCVRu (Do IC735 se při pojuj e krátkými drátovými propoj kami páj ením).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-IC781 ICOM 46.5115MHZ
ROOFING FILTR
GES08902119
INRAD Roofing filtr 46.5115MHz/ 4-5kHz/6pólů + zesilovač s
vysokou dynam ikou, pro IC781 Icom
Tento Roofing Fil tr je určen pro IC-781 a pomáhá omezovat obsah IM
produktů třetího řádu vzdálených 2 až 20kHz od nal aděného kmitoč tu.
Zvyšuje o 7 až 14dB dynamický rozsah transcei veru pro uvedený rozsah.
Vestavěním filtru se omezí nf šířka pásma asi o 100Hz. Nemá vli v na
vl astnosti Noise Blankeru. Vestavba fil tru do TCVRu vyžaduje zkušenosti s
prací se SMD souč ástkami a je urč ena jen pro odborně způsobi lé pracovníky,
nikoliv pro lai ky. Z tohoto důvodu je dodáván jen angli cký návod. Odbornou
vestavbu fil tru do zařízení je možno dohodnout u dodavatel e, kterým je
GES-ELECTRONICS.
1 kus: 4 890 Kč
RoHS
INRAD-IC756PROII ICOM
64.4550MHZ ROOFING FILTER
INRAD-911 ICOM 69,0115MHZ
ROOFING FILTER
GES08902082
INRAD VHF filtr 69,0115MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů), jen filtr. Pro
hlavní RX IC756, IC765, IC775
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-913 ICOM IC761 70,4515MHZ
ROOFING FILTER
GES08902083
INRAD VHF filtr 70,4515MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohm ů) pro hlavní
RX IC761, jen filtr
Filtr 250Hz/-6dB, 8830kHz, CW, strmost 2.3. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <8dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Fi ltr je
na plošném spoji. Lepší náhrada za původní YK88CN1 (270Hz).
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-97 KENWOOD 8830.7kHz
250Hz CW TS430, TS440
GES08901936
INRAD 250Hz/8830.7kHz KENWOOD TS430, TS440
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Kenwood
Montáž a vým ěnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
GES08902043
INRAD Roofing filtr 64.4550MHz/ 6pólů + zesilovač s vysokou
dynamikou, pro IC756PROII Icom
Tento Roofi ng Fil tr je určen pro výhradně pro IC756PROII a pomáhá
omezovat obsah IM produktů třetího řádu vzdálených 2 až 20kHz od
naladěného kmi toč tu. Zvyšuje o 10dB nebo více dynamický rozsah
transcei veru pro uvedený rozsah. Je sestaven spol u se zesil ovač em se
zpětnou vazbou a vysokým dynamickým rozsahem na destič ce plošných
spojů. Zesilovač pokrývá ztráty filtru a při dává 1 nebo 2dB k mf zisku TCVRu.
Vestavba filtru do IC756PROII vyžaduje zkušenosti s prací se SMD
součástkami a je určena jen pro odborně způsobilé pracovníky, nikoliv pro
lai ky. Z tohoto důvodu je dodáván j en anglický návod. Odbornou vestavbu
filtru do zařízení j e možno dohodnout u dodavatele, kterým je
GES-ELECTRONICS.
INRAD-306 KENWOOD 455kHz
125Hz CW TS140, TS680, TS850,
TS930, TS940, TS950, R2000
GES08900203
INRAD 125Hz/455kHz. KENWOOD TS140, TS680, TS850, TS930,
TS940, TS950, R2000
Filtr 250Hz/-6dB, 8830.7kHz, CW, strmost boků 2.8. Filtr INRAD j e rozměrově
větší a do zařízení se připojuje drátovými propojkami. Potlačení mi mo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <8dB.
Rozměry: 50x18x18 mm.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
1 kus: 3 490 Kč
Akce
RoHS
Fil tr 125Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 2.1. Je sestaven na pl ošném spoji.
Potlač ení mimo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <8dB.
Rozměry: 64x24x22 mm.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-104 KENWOOD 455kHz
400Hz CW R2000
GES08901941
INRAD 400Hz/455kHz KENWOOD R2000
INRAD-98 KENWOOD 8830.7kHz
400Hz CW TS430, TS440
GES08901937
INRAD 400Hz/8830.7kHz KENWOOD TS430, TS440
INRAD-93 KENWOOD 455kHz
1800Hz SSB TS850, TS950
GES08900219
INRAD 1800Hz/455kHz KENWOOD TS850, TS950
Filtr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 64x24x22 mm. Fi ltr je
na plošném spoji.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
GES08901935
INRAD-95 KENWOOD 8830kHz
1800Hz SSB R820, R5000, TS120,
TS130, TS180, TS430, TS440, TS530, TS820
INRAD 1800Hz/8830kHz. KENWOOD R820, R5000, TS120,
TS130, TS180, TS430, TS440, TS530, TS820
Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.8. Potl ač ení mimo
pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <7dB. Zin=Zout=2000
Ohmů. Rozměry: 64x24x22 mm. Filtr se připojuje krátkými drátovými
propojkami nebo krátkými kousky koaxiálního kablíku.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-104 KENWOOD 455kHz
400Hz CW TS140, TS680, R2000
Fil tr 400Hz/-6dB, 8830.7kHz, CW, strmost boků 2.5. Filtr INRAD j e rozměrově
větší a do zařízení se připojuje drátovými propojkami . Potlačení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <7dB.
Rozměry: 50x18x18 mm.
GES08900209
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD 400Hz/455kHz KENWOOD TS140, TS680, R2000
Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.7. Potl ač ení mimo
pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <7dB. Zin=Zout=2000
Ohmů. Rozměry: 64x24x22 mm. Fi ltr je na pl ošném spoji.
INRAD-528 KENWOOD 455kHz
500Hz CW R2000
GES08901942
INRAD 500Hz/455kHz CW KENWOOD R2000
Filtr 1800Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Montáž pájením pomocí krátkých drátových propojek a koaxů.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-104 KENWOOD 455kHz
400Hz CW TS450S, TS690
1 kus: 3 090 Kč
GES08900210
RoHS
INRAD-95 KENWOOD 8830kHz
1800Hz SSB TS450, TS570, TS690,
TS850, TS950
INRAD 400Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690
Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.7. Potl ač ení mimo
pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum
<7dB. Rozměry: 64x24x22 mm. Montáž nasunutím na piny v TCVRu.
INRAD 1800Hz/8830kHz KENWOOD TS450, TS570, TS690,
TS850, TS950
1 kus: 4 190 Kč
Filtr 1800Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Fi ltr je
na plošném spoji, přímo se zapojí do TCVRu, bez pájení. Je to lepší náhrada
za původní YK88SN1.
RoHS
INRAD-104 KENWOOD 455kHz
400Hz CW TS850, TS930, TS940,
TS950
GES08900221
GES08900211
1 kus: 3 090 Kč
1 kus: 4 190 Kč
INRAD 400Hz/455kHz KENWOOD TS850, TS930, TS940, TS950
Krystalový filtr 8 pólů. 400Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.7. Potl ač ení mimo
pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Typický vložený útl um <7dB. Rozměry:
64x24x22 mm. Filtr je na plošném spoj i.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-103 KENWOOD 8830kHz
400Hz CW TS450S, TS690
GES08900212
RoHS
INRAD-528 KENWOOD 455kHz
500Hz CW TS140, TS680
GES08900214
INRAD 500Hz/455kHz CW KENWOOD TS140, TS680
Fil tr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.8. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <6dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Rozměry:
64x24x22 mm. Filtr je na plošném spoj i. Náhrada za Kenwood filtr YG455C1
(=YK455C1).
INRAD 400Hz/8830kHz KENWOOD TS450S, TS690
RoHS
INRAD-96 KENWOOD 455kHz
2100Hz SSB TS140, TS440, TS680,
TS930, TS940
GES08900222
INRAD 2100Hz/455kHz KENWOOD TS140, TS440, TS680, TS930,
TS940
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-528 KENWOOD 455kHz
500Hz CW TS450S, TS690
GES08900215
INRAD 500Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690
Fil tr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.8. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <6dB. Rozměry:
64x24x22 mm. Montáž nasunutím na piny v TCVRu. Náhrada za Kenwood
filtr YG455C1 (=YK455C1).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-528 KENWOOD 455kHz
500Hz CW TS850, TS930, TS940,
TS950
Krystalový fi ltr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 8830kHz, CW, strmost 2.5. Potlač ení mimo
pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum
<7dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Montáž nasunutím na piny v TCVRu.
1 kus: 1 990 Kč
GES08901635
INRAD 400Hz/8830kHz KENWOOD TS570
Krystalový fi ltr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 8830kHz, CW, strmost 2.1. Potlač ení mimo
pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Typický vložený útl um <7dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Filtr j e na plošném spoji. Lepší náhrada za origi nální
YK88C1 (500Hz).
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Fi ltr INRAD je rozměrově větší a
do zařízení se připojuje drátovými propojkami . Potlačení mi mo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <5dB.
Rozměry: 64x24x22 mm.
INRAD 500Hz/455kHz KENWOOD TS850, TS930, TS940, TS950
Fil tr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost 1.7. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <7dB. Rozměry: 64x24x22 mm. Filtr je
na pl ošném spoji. Náhrada za Kenwood fil tr YG455C1 (=YK455C1).
Akce
RoHS
INRAD-103 KENWOOD 8830kHz
400Hz CW TS570
GES08900216
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
GES08900223
INRAD 2100Hz/455kHz KENWOOD TS440, TS450S, TS690
INRAD-93 KENWOOD 455kHz
1800Hz SSB TS140, TS440, TS680,
R2000
GES08900217
INRAD 1800Hz/455kHz KENWOOD R2000, TS140, TS440, TS680
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
64x24x22 mm. Montáž nasunutím na pi ny v TCVRu.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-96 KENWOOD 455kHz
2100Hz SSB TS850, TS950
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-103 KENWOOD 8830kHz
400Hz CW TS930, TS940, TS950
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-96 KENWOOD 455kHz
2100Hz SSB TS450S, TS690
GES08900224
INRAD 2100Hz/455kHz KENWOOD TS850, TS950
GES08900213
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 64x24x22 mm. Fi ltr je
na plošném spoji.
INRAD 400Hz/8830kHz KENWOOD TS850, TS930, TS940, TS950
1 kus: 4 190 Kč
Krystalový fi ltr 8 pól ů. 400Hz/-6dB, 8830kHz, CW, strmost 2.1. Potlač ení mimo
pásmo >90dB. Zvl nění <2dB. Typický vložený útl um <7dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Filtr je na plošném spoj i.
RoHS
INRAD-96 KENWOOD 455kHz
2100Hz SSB TS870
1 kus: 1 890 Kč
Akce
RoHS
GES08901939
INRAD 2100Hz/455kHz KENWOOD TS870
Fil tr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Fi ltr INRAD je rozměrově větší a
do zařízení se připoj uje drátovými propojkami . Potlačení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vl ožený útlum <5dB.
Rozměry: 64x24x22 mm.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-93 KENWOOD 455kHz
1800Hz SSB TS450S, TS690
GES08900218
INRAD 1800Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690
Fil tr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
64x24x22 mm. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost boků 1.5. Filtr INRAD se do zařízení
připoj uje koaxiálními kabely podle přiloženého anglického návodu. Instalaci
j e vhodné svěři t odborné firmě. Potlač ení mimo pásmo >90dB. Zvl nění
<2dB. Typi cký vložený útl um <5dB. Rozměry: 64x24x22 mm.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-94 KENWOOD 8830kHz
2100Hz SSB TS120, TS130, TS430,
TS440, TS830, TS870, TS930, TS940
GES08900227
INRAD-88 KENWOOD 8830kHz
2800Hz SSB TS450S, TS690
GES08900231
INRAD 2800Hz/8830kHz KENWOOD TS450S, TS690
INRAD-100 KENWOOD 8830kHz
6000Hz AM TS930, TS940
GES08900238
INRAD 6000Hz/8830kHz KENWOOD TS930, TS940
Krystal ový fi ltr 8 pólů. 6000Hz/-6dB, 8830kHz, AM, strmost 1.6. Montáž
nasunutím na PINy v T CVRu. Filtr INRAD je rozměrově o něco větší než
originální fi ltr. Potlač ení mimo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený
útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm.
INRAD 2100Hz/8830kHz. KENWOOD TS120, TS130, TS430,
TS440, TS830, TS870, TS930, TS940
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-260 KENWOOD 8831,5kHz
6000Hz AM TS430
GES08901789
INRAD 6000Hz/8831.5kHz KENWOOD TS430 (lepší náhrada za
YK88A KENWOOD)
Fil tr 2100Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Fi ltr INRAD je rozměrově větší
a do zařízení se připojuje pájením pomocí krátkých drátových a kaoxiál ních
propojek. Potl ač ení mimo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vl ožený
útl um <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Také pro R820, R5000, T S180,
TS530, TS820. Lepší náhrada za originální YK-88SN1.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-94 KENWOOD 8830kHz
2100Hz SSB TS450, TS570, TS690,
TS850, TS950
Fil tr 2800Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Potl ač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 3 090 Kč
GES08900226
RoHS
INRAD-88 KENWOOD 8830kHz
2800Hz SSB TS570
INRAD 2100Hz/8830kHz. KENWOOD TS450, TS570, TS690,
TS850, TS950
Fil tr 2100Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Potl ač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Filtr je
na plošném spoji, přímo se zapoj í do TCVRu, bez pájení. Lepší náhrada za
původní YK88SN1.
1 kus: 1 690 Kč
Akce
RoHS
INRAD-92 KENWOOD 10695kHz
2100Hz CW TRC80, TS50, TS60,
TS2000, TS2000X
Filtr 6000Hz/-6dB, 8831.5kHz, AM, strmost 1.6. Montáž nasunutím na PINy v
T CVRu. Filtr INRAD je rozměrově o něco větší než originální fi ltr. Potlačení
mimo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
50x18x18 mm.
GES08902006
GES08901632
GES08902086
INRAD Roofing filtr (modul) 44,9300MHz pro hlavní RX TS930
Kenwood
1 kus: 4 290 Kč
INRAD 2800Hz/8830kHz KENWOOD TS570
RoHS
Fil tr 2800Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Potl ač ení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Filtr je
na pl ošném spoji.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-88 KENWOOD 8830kHz
2800Hz SSB TS850, TS950
GES08900232
INRAD-TS950S, TS950SD,
TS950SDX KENWOOD 73,0500MHZ
ROOFING FILTER
GES08902085
INRAD Roofing filtr (modul) 73,0500MHz pro hlavní RX
TS950S,TS950SD,TS950SDX Kenwood
1 kus: 4 890 Kč
RoHS
INRAD 2800Hz/8830kHz KENWOOD TS850, TS950
1 kus: 3 090 Kč
INRAD 2100Hz/10695kHz. KENWOOD TRC80, TS50, TS60,
TS2000, TS2000X
1 kus: 3 090 Kč
INRAD-TS930 KENWOOD
44.930MHZ ROOFING FILTR
RoHS
INRAD-88 KENWOOD 8830kHz
2800Hz SSB TS930, TS940
GES08900233
INRAD-900 KENWOOD 40,0550MHZ
ROOFING TS950SDX
INRAD VHF filtr 40,0550MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro 2.RX
TS950SDX, jen filtr
1 kus: 2 990 Kč
INRAD 2800Hz/8830kHz KENWOOD TS930, TS940
Fil tr 2800Hz/-6dB, 8830kHz, SSB, strmost 1.5. Fi ltr INRAD je rozměrově větší
a do zařízení se připojuje drátovými propojkami. Potlačení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-475 KENWOOD 8830kHz
4000Hz AM TS450S, TS690
GES08901850
GES08900234
RoHS
INRAD-901 KENWOOD 44,9300MHZ
ROOFING TS930
GES08902024
INRAD VHF filtr 44,9300MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX TS930, jen filtr
INRAD 4000Hz/8830kHz KENWOOD TS450S, TS690
Fil tr 2100Hz/-6dB, 10695kHz, CW a SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo
>90dB. Zvl nění <2dB. Typický vl ožený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm.
Montáž pomocí drátových propojek nebo krátkých koaxů.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-89 KENWOOD 455kHz
2800Hz SSB TS140, TS680, TS930,
TS940
GES08900228
INRAD 2800Hz/455kHz. KENWOOD TS140, TS680, TS930, TS940
Fil tr 4000Hz/-6dB, 8830kHz, AM, strmost 1.6. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-475 KENWOOD 8830kHz
4000Hz AM TS850, TS930, TS940,
TS950
GES08900235
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-100 KENWOOD 8830kHz
6000Hz AM TS450S, TS690
GES08900229
INRAD 2800Hz/455kHz KENWOOD TS450S, TS690
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Zin=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
64x24x22 mm. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
GES08900230
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 64x24x22 mm. Filtr je
na pl ošném spoji.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
Krystaloý fil tr 8 pólů. 6000Hz/-6dB, 8830kHz, AM, strmost 1.6. Potlačení
mi mo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typi cký vl ožený
útl um <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-100 KENWOOD 8830kHz
6000Hz AM TS850, TS950
GES08900237
INRAD 6000Hz/8830kHz KENWOOD TS850, TS950
Krystalový filtr 8 pólů. 6000Hz/-6dB, 8830kHz, AM, strmost 1.6. Potlačení
mi mo pásmo >90dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry:
50x18x18 mm. Filtr je na plošném spoj i.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
GES08901849
INRAD VHF filtr 73,0500MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů), jen filtr.
Pro hlavní RX TS450, TS690, TS850, TS870, T S950S, TS950SD,
T S950SDX
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD 6000Hz/8830kHz KENWOOD TS450S, TS690
1 kus: 4 190 Kč
INRAD 2800Hz/455kHz KENWOOD TS850, TS950
INRAD-915 KENWOOD 73,0500MHZ
ROOFING TS450, TS690, TS850,
TS870, TS950
GES08900236
RoHS
INRAD-89 KENWOOD 455kHz
2800Hz SSB TS850, TS950
INRAD VHF filtr 45,0500MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX TS940, jen filtr
1 kus: 2 990 Kč
Fil tr 4000Hz/-6dB, 8830kHz, AM, strmost 1.6. Potlačení mimo pásmo >90dB.
Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <5dB. Rozměry: 50x18x18 mm. Filtr je
na pl ošném spoji.
INRAD-89 KENWOOD 455kHz
2800Hz SSB TS450S, TS690
GES08902023
RoHS
INRAD 4000Hz/8830kHz KENWOOD TS850, TS930, TS940, TS950
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost 1.5. Filtr INRAD j e rozměrově větší a
do zařízení se připoj uje drátovými propojkami. Potl ač ení mimo pásmo
>90dB. Zvlnění <2dB. Zi n=Zout=2000 Ohmů. Typický vložený útl um <5dB.
Rozměry: 64x24x22 mm.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-903 KENWOOD 45,0500MHZ
ROOFING TS940
INRAD-757 TEN-TEC 6298.5kHz
2400Hz OMNI, ARGOSY, PARAGON
ROOFING FILTER
Ten-Tec
Montáž a vým ěnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
GES08901985
INRAD 2400Hz/6298.5kHz TEN-TEC OMNI V,VI,VI+,B,C, ARGOSY
I,II, PARAGON
INRAD-357 TEN-TEC ORION II
9001.5kHz 2800Hz ROOFING
FILTER
GES08902047
INRAD 2800Hz/9001.5kHz TEN-TEC ORION II Roofing filtr
GES08902131
INRAD-760 TEN-TEC 9000.75kHz
250Hz CW CORSAIR, DELTA, OMNI,
ORION, PARAGON, TRITON, SIENNA
INRAD 250Hz/9000.75kHz TEN-TEC
Fil tr 2400Hz/-6dB, 6298.5kHz, SSB. Desetipólový krystalový filtr nejvyšší
kvality. Strmost boků 1.4. Filtr je sestaven na destič ce s plošnými spoji a
zasune se na místo původního OEM filtru.
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
Fil tr 250Hz/-6dB, 9000.75kHz, CW. Typický vložený útl um: <9dB. Osmipól ový
krystal ový fil tr nej vyšší kvali ty. Strmost boků 2.2. Filtr je sestaven na desti čce s
plošnými spoj i a zasune se na místo původního OEM fi ltru. Pro TEN-TEC
Corsair I,II, Delta I, Omni B,C,V,VI,VI+, Orion, Paragon, T riton IV, Sienna.
Nahrazuje TEN-TEC 219.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-353 TEN-TEC ORION II
9001.5kHz 250Hz ROOFING FILTER
GES08902045
INRAD-757 TEN-TEC 6298.5kHz
2400Hz ARGONAUT ROOFING
FILTER
GES08901986
1 kus: 1 890 Kč
RoHS
INRAD-902 TEN-TEC 45,0000MHz
ORION ROOFING FILTER
GES08902076
INRAD VHF filtr 45,0000MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro 2.RX
ORION, ORION II. Jen filtr
INRAD 2400Hz/6298.5kHz TEN-TEC ARGONAUT, 506, 509, 515
Fil tr 2400Hz/-6dB, 6298.5kHz, SSB. Desetipólový krystalový filtr nejvyšší
kvality. Strmost boků 1.4. Filtr je sestaven na destič ce s plošnými spoji a do
zařízení se připoj uje drátovými propojkami. Radio je možné bez potíží uvést
do původního stavu.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD 250Hz/9001.5kHz TEN-TEC ORION II Roofing filtr
Filtr 2800Hz/-6dB, 9001.5kHz, SSB. Čtyřpólový krystalový vstupní roofi ng filtr.
Strmost boků 4.6. Fil tr j e sestaven na destič ce s plošnými spoj i a zasune se
do TCVRu.
RoHS
INRAD-359 TEN-TEC ORION II
9001.5kHz 2400Hz ROOFING
FILTER
GES08902048
INRAD 2400Hz/9001.5kHz TEN-TEC ORION II Roofing filtr
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Yaesu
Montáž a výměnu filtrů mohou provádět jen odborně způsobilí
pracovníci, neboť vyžaduje dostatečné odborné znalosti a
odpovídající technické vybavení.
INRAD-719 YAESU 455kHz 125Hz
CW FT847
GES08900239
INRAD 125Hz/455kHz YAESU FT847
Fil tr 250Hz/-6dB, 9001.5kHz, CW. Čtyřpól ový krystalový vstupní roofing fil tr.
Strmost boků 5.2. Fi ltr je sestaven na desti čce s pl ošnými spoji a zasune se
do TCVRu.
1 kus: 1 890 Kč
RoHS
GES08902130
INRAD-759 TEN-TEC 9000.75kHz
400Hz CW CORSAIR, DELTA, OMNI,
ORION, PARAGON, TRITON, SIENNA
INRAD 400Hz/9000.75kHz TEN-TEC
Fil tr 2400Hz/-6dB, 9001.5kHz, SSB. Čtyřpólový krystalový vstupní roofi ng fil tr.
Strmost boků 4.8. Fil tr j e sestaven na desti čce s pl ošnými spoj i a zasune se
do TCVRu.
1 kus: 1 890 Kč
RoHS
INRAD-756 TEN-TEC 9001.5kHz
2400Hz ORION, OMNI, PARAGON,
CORSAIR, DELTA ROOFING FILTER
Filtr 125Hz/-6dB, 455kHz, CW. Krystalový filtr. Strmost boků 2.2. (Poznámka
pro FT 847: filtr je rozměrově větší než originální fil tr, takže nejde vsunout do
soklu v T CVRu. Proto musí být připojen krátkými koaxiál ními propojkami. Do
T CVRu FT847 j e možno na vol né pozice osadit maximálně dva krystalové a
j eden mechani cký filtr).
GES08901984
INRAD 2400Hz/9001.5kHz TEN-TEC ORION, OMNI V,VI,VI+,
PARAGON, CORSAIR I,II, DELTA I
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
INRAD-719 YAESU 455kHz 125Hz
CW FT890, FT900, FT990
GES08901929
INRAD 125Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
Filtr 125Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 2.2. Potl ač ení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vložený útlum <9dB. Zi n/Zout 500 Ohmů. Fi ltr
se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-719C YAESU 455kHz 125Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
INRAD 125Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
Fil tr 400Hz/-6dB, 9000.75kHz, CW. Typický vložený útl um: <8dB. Osmipól ový
krystal ový fil tr nej vyšší kvali ty. Strmost boků 2.1. Filtr je sestaven na desti čce s
plošnými spoj i a zasune se na místo původního OEM fi ltru. Pro TEN-TEC
Corsair I,II, Delta I, Omni B,C,V,VI,VI+, Orion, Paragon, T riton IV, Sienna.
Nahrazuje TEN-TEC 217.
Filtr 125Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 2.2. Potl ač ení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vlžený útlum <9dB. Zin/Zout 500 Ohmů. Pro
Main i Sub přijímač. Fi ltr j e sestaven na destič ce s plošnými spoj i. Montáž je
nasunutím na kolíky.
1 kus: 2 990 Kč
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-354 TEN-TEC ORION II
9001.5kHz 500Hz ROOFING FILTER
RoHS
GES08902046
INRAD 500Hz/9001.5kHz TEN-TEC ORION II Roofing filtr
GES08900240
Fil tr 2400Hz/-6dB, 9001.5kHz, SSB. Desetipólový krystalový filtr nejvyšší
kvality. Strmost boků 1.4. Filtr je sestaven na destič ce s plošnými spoji a
zasune se na místo původního OEM filtru.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD-704 YAESU 455kHz 250Hz
CW FT847
GES08900241
INRAD 250Hz/455kHz YAESU FT847
RoHS
Fil tr 500Hz/-6dB, 9001.5kHz, CW. Čtyřpól ový krystalový vstupní roofing fil tr.
Strmost boků 5.1. Fi ltr je sestaven na desti čce s pl ošnými spoji a zasune se
do TCVRu.
1 kus: 1 890 Kč
RoHS
Filtr 250Hz/-6dB, 455kHz, CW. Krystalový filtr. Strmost boků 1.8. (Poznámka
pro FT 847: filtr je rozměrově větší než originální fil tr, takže nejde vsunout do
soklu v T CVRu. Proto musí být připojen krátkými koaxiál ními propojkami. Do
T CVRu FT847 j e možno na vol né pozice osadit maximálně dva krystalové a
j eden mechani cký filtr). Lepší náhrada za originální YF110CN - XF110CN
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-704 YAESU 455kHz 250Hz
CW FT890, FT900, FT990
GES08901925
INRAD 250Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
INRAD-703 YAESU 455kHz 400Hz
CW FT847
GES08900250
INRAD 400Hz/455kHz YAESU FT847
INRAD-705C YAESU 455kHz 500Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08900256
INRAD 500Hz/455kHz YAESU FT847, FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 250Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.8. Potlač ení mi mo pásmo
>80dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útl um <9dB. Zin/Zout 500 Ohmů. Filtr
se montuje pájením na místo původního OEM filtru. Lepší náhrada za
ori ginál ní YF110CN - XF110CN.
Filtr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 2.5. Coll ins 7mi pólový
mechanický filtr, na plošném spoji. Montáž nasunutím na pi ny v TCVRu. Pro
FT1000, FT 1000MP a MARK-V vhodný pro main i sub RX. Lepší náhrada za
původní YF115C - XF115C.
1 kus: 4 190 Kč
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
RoHS
INRAD-704C YAESU 455kHz 250Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
INRAD-721 YAESU 455kHz 500Hz
CW FT847
GES08900242
GES08900255
INRAD 500Hz/455kHz YAESU FT847
INRAD 250Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
Fil tr 250Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.8. Potlač ení mi mo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typický vložený útlum <9dB. Zin/Zout 500 Ohmů. Pro
Main i Sub přij ímač . Filtr je sestaven na destič ce s plošnými spoji. Montáž je
nasunutím na kol íky. Lepší náhrada za originální YF110CN - XF110CN.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-21 YAESU 455,7kHz 250Hz
CW FT1000 SUB RX
GES08900243
Fil tr 400Hz/-6dB, 455kHz, CW. Krystalový filtr. Strmost boků 1.7. (Poznámka
pro FT 847: filtr je rozměrově větší než originální fi ltr, takže nejde vsunout do
soklu v TCVRu. Proto musí být připojen krátkými koaxiálními propojkami . Do
TCVRu FT847 je možno na vol né pozice osadit maximál ně dva krystal ové a
jeden mechanický filtr).
1 kus: 4 190 Kč
INRAD 250Hz/455,7kHz YAESU FT1000 Sub Receiver
Fil tr 250Hz/-6dB, 455,7kHz, CW. Strmost boků 1.9. Pro Sub přij ímač FT1000.
Fil tr se připojuje drátovými propojkami .
1 kus: 4 190 Kč
INRAD-708A YAESU 8215kHz 250Hz
CW FT920
GES08901952
RoHS
INRAD-703 YAESU 455kHz 400Hz
CW FT890, FT900, FT990
GES08901953
INRAD 400Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
Fil tr 400Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potlač ení mi mo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vložený útlum <9dB. Zi n/Zout 500 Ohmů. Filtr
se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
1 kus: 4 190 Kč
INRAD 250Hz/8215kHz YAESU
Filtr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW. Krystalový filtr. Strmost boků 1.7. (Poznámka
pro FT 847: filtr je rozměrově větší než originální fil tr, takže nejde vsunout do
soklu v T CVRu. Proto musí být připojen krátkými koaxiál ními propojkami. Do
T CVRu FT847 j e možno na vol né pozice osadit maximálně dva krystalové a
j eden mechani cký filtr).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-703C YAESU 455kHz 400Hz
FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
GES08900251
INRAD 400Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
Fil tr 400Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potlač ení mi mo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vlžený útlum <9dB. Zin/Zout 500 Ohmů. Pro
Main i Sub přij ímač . Fi ltr je sestaven na destič ce s plošnými spoji. Montáž je
nasunutím na kol íky.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-99 YAESU 455.7kHz 400Hz
CW FT1000 SUB RX
Fil tr 250Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 1.9. Fil tr je sestaven na destičce
s pl ošnými spoj i s názvem SSB ADAPT ER BOARD. Místo původního OEM
filtru můžete nainstal ovat do FT-920 jen jeden CW fi ltr. Další fil try se dají do
FT-920 osadi t jen s použitím přídavné desky INRAD FT-920 SWITCHBOARD
MOD ( GES08901740 )
GES08900252
INRAD 400Hz/455,7kHz YAESU FT1000 Sub Receiver
Fil tr 400Hz/-6dB, 455,7kHz, CW; Pro Sub přij ímač FT1000; Fi ltr se připojuje
drátovými propojkami.
1 kus: 4 190 Kč
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-708B YASEU 8215kHz 250Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08900244
INRAD-701A YAESU 8215kHz 400Hz
CW FT920
RoHS
INRAD-721 YAESU 455kHz 500Hz
CW FT890, FT900, FT990
GES08901954
INRAD 500Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
Filtr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potl ač ení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vložený útlum <9dB. Zi n/Zout 500 Ohmů. Fi ltr
se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
INRAD-721C YAESU 455kHz 500Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
GES08900259
INRAD 500Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
Filtr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potl ač ení mimo pásmo
>80dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <9dB. Zin/Zout 500 Ohmů. Pro
Main i Sub přijímač. Fi ltr j e sestaven na destič ce s plošnými spoj i. Montáž je
nasunutím na kolíky.
1 kus: 2 890 Kč
GES08900254
Akce
RoHS
INRAD-120A YAESU 8215,9kHz
500Hz CW FT600, FT840
INRAD 400Hz/8215kHz YAESU FT920
INRAD 250Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08900260
INRAD 500Hz/8215.9kHz YAESU FT600, FT840
Fil tr 250Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2.1. Fil tr je sestaven na destičce
s plošnými spoji a osadí se místo původního fil tru. Lepší náhrada za původní
XF114CN - YF114CN.
Krystal ový fil tr 8 pólů. 500Hz/-6dB, 8215,9kHz, CW. Filtr je na plošném spoji .
1 kus: 3 090 Kč
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-119A YAESU 8215,9kHz
250Hz CW FT600, FT840
INRAD-672 YAESU 10940kHz 500Hz
CW FT990
GES08900245
GES08901956
INRAD 500Hz/10940kHz YAESU FT990
INRAD 250Hz/8215,9kHz YAESU FT600, FT840
Fil tr 400Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2.1. Fil tr je sestaven na destičce
s pl ošnými spoj i s názvem SSB ADAPT ER BOARD. Místo původního OEM
filtru můžete nainstalovat do FT-920 jen jeden CW fil tr. Další fil try se daj í do
FT-920 osadit jen s použi tím přídavné desky INRAD FT-920 SWITCHBOARD
MOD ( GES08901740 )
Krystalový fi ltr 8 pól ů. 250Hz/-6dB, 8215,9kHz, CW.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-712C YAESU 455kHz 300Hz
CW FT847, FT1000, FT1000MP,
MARKV, FRG100B
GES08900246
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-701B YAESU 8215kHz 400Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08900253
INRAD 400Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
INRAD 300Hz/455kHz YAESU FT847, FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
Fil tr 400Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 2.1. Fil tr je sestaven na destičce
s pl ošnými spoj i a osadí se místo původního filtru.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-705F YAESU 455kHz 500Hz
CW FT817, FT857, FT897, FT2000
GES08900257
INRAD 500Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897, FT2000
Filtr 500Hz/-6dB, 10940kHz, CW. Strmost boků 2.2. Potl ač ení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typický vl ožený útlum <7dB. Zin/Zout 500 Ohmů.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-713 YAESU 455kHz 1000Hz
CW FT847
GES08900261
INRAD 1000Hz/455kHz YAESU FT847
Fil tr 300Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 2.2. Col lins 7mi pól ový
mechanický filtr, na plošném spoji. Montáž nasunutím na piny v TCVRu. Pro
FT1000, FT 1000MP a MARK-V vhodný pro mai n i sub RX.
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-712F YAESU 455kHz 300Hz
CW FT817, FT857, FT897, FT2000
GES08900249
INRAD 300Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897, FT2000
Fil tr 300Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost boků 2.5; Colli ns 7mi pól ový
mechanický fil tr, na plošném spoj i. Montáž nasunutím na piny v TCVRu.
Lepší než Yaesu filtr YF122CN (YF-122CN).
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
Fil tr 500Hz/-6dB, 455kHz, CW, strmost boků 2.5; Colli ns 7mi pól ový
mechanický fi ltr, na plošném spoj i. Montáž nasunutím na piny v T CVRu. Nový
model, nahrazuje INRAD-705E. Lepší než původní YF-122C (YF122C)
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Filtr 1000Hz/-6dB, 455kHz, CW. Krystalový filtr 8pólů. Strmost boků 1.7.
(Poznámka pro FT847: fil tr je rozměrově větší než origi nální filtr, takže nejde
vsunout do soklu v T CVRu. Proto musí být připojen krátkými koaxiál ními
propojkami. Do T CVRu FT 847 je možno na volné pozice osadit maximálně
dva krystalové a jeden mechanický fi ltr).
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-729 YAESU 455kHz 1000Hz
CW FT817, FT857, FT897, FT2000
GES08902152
INRAD-714C YAESU 455kHz 1800Hz
SSB FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08900265
INRAD 1000Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897, FT2000
INRAD 1800Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 1000Hz/-6dB, 8 pólů, Colli ns, 455kHz, CW. Strmost boků 2.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
2000 Ohmů // 30pF. Pro Main i Sub přij ímač . Filtr je sestaven na desti čce s
plošnými spoji . Montáž je nasunutím na kol íky.
Fil tr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fi ltr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Pro Main i Sub přij ímač . Fi ltr j e sestaven na desti čce s plošnými
spoji a zasune se na místo původního OEM fi ltru.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD-702 YAESU 455kHz 2100Hz
SSB FT847
GES08900271
INRAD 2100Hz/455kHz YAESU FT847
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
INRAD-713 YAESU 455kHz 1000Hz
CW FT890, FT900, FT990
GES08901955
INRAD 1000Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
Krystalový fil tr 8 pólů, 1000Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <9dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Fil tr se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
INRAD-711.1 YAESU 8215kHz
1800Hz SSB FT920
GES08901948
INRAD 1800Hz/8215kHz YAESU FT920. Přím o nahradí původ. OEM
2.4kHz filtr
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-713C YAESU 455kHz 1000Hz
CW FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
GES08900262
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fi ltr. Potlač ení mimo pásmo
>80dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <6dB. Zin/Zout 500 Ohmů.
Strmost boků 1.5. Rozměrově je větší než originální filtr a nejde vsunout do
soklu v TCVRu. Musí být připojen krátkými propojkami z koaxiálního kablíku.
Do TCVRu je možno na vol né pozi ce osadit maxi málně dva krystalové a
j eden mechani cký filtr.
INRAD 1000Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV,
FRG100B
1 kus: 4 190 Kč
Krystalový fil tr 8 pólů. 1000Hz/-6dB, 455kHz, CW. Strmost boků 1.7. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <9dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Pro Mai n i Sub při jímač . Filtr j e sestaven na desti čce s plošnými
spoji. Montáž je nasunutím na kolíky.
RoHS
INRAD-702 YAESU 455kHz 2100Hz
SSB FT890, FT900, FT990
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-729 YAESU 455kHz 1000Hz
CW FT847
GES08902153
INRAD 1000Hz/455kHz YAESU FT847
Fil tr 1000Hz/-6dB, 8 pólů, Colli ns, 455kHz, CW. Strmost boků 2.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
2000 Ohmů // 30pF. Filtr je sestaven na destič ce s plošnými spoji.
1 kus: 2 790 Kč
INRAD-718A YAESU 8215kHz
1000Hz CW FT920
GES08901951
Fil tr 1800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.5. Filtr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji s názvem SSB ADAPT ER BOARD. Místo původního
OEM filtru 2.4kHz můžete nainstal ovat do FT-920 j en jeden SSB filtr. Dal ší
filtry se dají do FT-920 osadit jen s použi tím přídavné desky INRAD FT-920
SWITCHBOARD MOD ( GES08901740 )
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-711B YAESU 8215kHz
1800Hz SSB FT1000, FT1000MP,
MARKV
GES08900266
INRAD 2100Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fil tr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Filtr se montuj e páj ením na místo původního OEM fi ltru.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-702C YAESU 455kHz 2100Hz
SSB FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08901854
INRAD 2100Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
INRAD 1800Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 1800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.5. Filtr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji a osadí se místo původního fil tru.
INRAD 1000Hz/8215kHz YAESU FT920
GES08901853
1 kus: 3 490 Kč
RoHS
INRAD-720D YAESU 455kHz 2000Hz
SSB FT847
GES08900267
Filtr 2100Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fil tr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mimo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typický vl ožený útlum <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Pro Main i Sub přij ímač . Fi ltr je sestaven na destič ce s plošnými
spoj i a zasune se na místo původního OEM fil tru.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-709.1 YAESU 8215kHz
2100Hz SSB FT920
GES08901739
INRAD 2100Hz/8215kHz YAESU FT920. Přímo nahradí původní
OEM 2.4kHz filtr
INRAD 2000Hz/455kHz YAESU FT847
Fil tr 1000Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 1.5. Fil tr j e sestaven na
destič ce s plošnými spoji s názvem SSB ADAPTER BOARD. Místo původního
OEM fi ltru můžete nai nstalovat do FT-920 jen j eden CW filtr. Další filtry se
dají do FT-920 osadit j en s použitím přídavné desky INRAD FT-920
SWITCHBOARD MOD ( GES08901740 )
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-718B YAESU 8215kHz
1000Hz CW FT1000, FT1000MP,
MARKV
GES08900263
Fil tr 2000Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Zi n/Zout=200Ohm//30pF. Colli ns 8mi pól ový
mechanický fi ltr, na plošném spoj i. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD 1000Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 1000Hz/-6dB, 8215kHz, CW, strmost boků 1.6. Fil tr j e sestaven na
destič ce s plošnými spoji a osadí se místo původního fil tru.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-714 YAESU 455kHz 1800Hz
SSB FT847
GES08900264
INRAD-720F YAESU 455kHz 2000Hz
SSB FT817, FT857, FT897, FT2000
GES08900270
1 kus: 1 890 Kč
INRAD 2000Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897, FT2000
Fil tr 2000Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost boků 1.9; Zin/Zout=200Ohm//30pF.
Col lins 8mi pólový mechani cký fi ltr, na plošném spoji . Montáž nasunutím na
piny v TCVRu.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD 1800Hz/455kHz YAESU FT847
INRAD-720C YAESU 455kHz 2000Hz
SSB FT1000, FT1000MP, MARKV
Filtr 2100Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.5. Filtr je sestaven na
destičce s pl ošnými spoji s názvem SSB ADAPT ER BOARD. Místo původního
OEM filtru 2.4kHz můžete nainstalovat do FT-920 j en jeden SSB filtr. Další
filtry se dají do FT-920 osadi t jen s použitím přídavné desky INRAD FT-920
SWITCHBOARD MOD ( GES08901740 )
GES08900268
INRAD 2000Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 2000Hz/-6dB, 455kHz, SSB; Zin/Zout=200Ohm//30pF. Pro Main i Sub
při jímač ; Colli ns 8mi pólový mechani cký fi ltr. Lepší náhrada za origi nální
XF110SN - YF110SN.
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
INRAD-709B YAESU 8215kHz
2100Hz SSB FT1000, FT1000MP,
MARKV
GES08900273
INRAD 2100Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Filtr 2100Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.5. Filtr je sestaven na
destičce s plošnými spoj i a osadí se místo původního filtru. Je to lepší
přibližná náhrada za originální XF114SN, YF114SN.
1 kus: 1 990 Kč
Akce
RoHS
INRAD-717F YAESU 455kHz 2300Hz
SSB FT817, FT857, FT897
GES08900275
INRAD 2300Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897
Akce
RoHS
INRAD-422 YAESU 10940kHz
2000Hz SSB FT990
GES08901924
INRAD 2000Hz/10940kHz YAESU FT990
Fil tr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystal ový filtr. Potlačení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vložený útlum <6dB. Zin/Zout 500 Ohmů.
Strmost boků 1.5. Rozměrově j e větší než originální fil tr a nejde vsunout do
soklu v T CVRu. Musí být připoj en krátkými propoj kami z koaxi álního kabl íku.
Do TCVRu j e možno na volné pozice osadi t maximálně dva krystal ové a
jeden mechanický filtr.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-714 YAESU 455kHz 1800Hz
SSB FT890, FT900, FT990
Filtr 2300Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost boků 1.6; Zi n/Zout=200Ohm//30pF.
Coll ins mechanický 10-ti pólový filtr, na pl ošném spoj i. Montáž nasunutím na
piny v TCVRu. Má lepší vl astnosti než originální fi ltr XF122S - YF122S.
GES08901943
INRAD 1800Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Fil tr 1800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fi ltr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Fil tr se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
1 kus: 2 890 Kč
Akce
RoHS
Fil tr 2000Hz/-6dB, 10940kHz, SSB. Strmost boků 1.6. Potlač ení mi mo pásmo
>80dB. Zvlnění <2dB. Typický vložený útlum <6dB. Zi n/Zout 500 Ohmů.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-706D YAESU 455kHz 2500Hz
SSB FT847
GES08900276
INRAD 2500Hz/455kHz YAESU FT847
INRAD-716B YAESU 8215kHz
2800Hz SSB FT1000, FT1000MP,
MARKV
GES08900282
INRAD 2800Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 2800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.6. Filtr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji a osadí se místo původního fil tru.
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-726F YAESU 455kHz 2900Hz
SSB FT817, FT857, FT897
GES08902155
INRAD 2900Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897
Fil tr 2900Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Colli ns 8mi pól ový mechani cký filtr, na
plošném spoji. Potlač ení mimo pásmo >80dB. Zvl nění <2dB. Typický vl ožený
útl um <6dB. Zin/Zout 2000 Ohmů // 30pF. Fil tr je sestaven na destič ce s
plošnými spoji . Montáž je nasunutím na kol íky.
1 kus: 3 490 Kč
Fil tr 2500Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Strmost boků 2.0. Col lins 8mi pól ový
mechanický fi ltr, na plošném spoj i. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-706F YASEU 455kHz 2500Hz
SSB FT817, FT857, FT897
INRAD-724 YAESU 455kHz 3800Hz
AM FRG100
GES08902164
Akce
RoHS
GES08900280
Fil tr 3800Hz/-6dB, 455kHz, AM. Impedance Zin = Zout = 2000 Ohmů // 30pF.
Typi cký vložený útl um < 6dB. Collins 7mi pólový mechanický fi ltr. Pro Yaesu
FRG100.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD-908 YAESU 48,6400MHZ
ROOFING FILTER FT1000D
GES08901949
INRAD 5800Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 5800Hz/-6dB, 455kHz, AM. Strmost boků 1.7. Pro Main i Sub přijímač.
Col lins 8mi pólový mechanický filtr.
GES08901950
INRAD 6000Hz/8215kHz YAESU FT920
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
GES08901946
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fi ltr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Fil tr se montuje pájením na místo původního OEM filtru.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
GES08900281
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-914 YAESU 70,4550MHZ
ROOFING FILTER FT1000MP
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystalový fi ltr. Strmost boků 1.5. Potlačení
mi mo pásmo >80dB. Zvlnění <2dB. Typi cký vložený útl um <6dB. Zin/Zout
500 Ohmů. Pro Mai n i Sub při jímač . Filtr j e sestaven na desti čce s plošnými
spoji a zasune se na místo původního OEM fi ltru.
GES08902078
INRAD VHF filtr 70,4550MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX FT1000MP, jen filtr
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD IF Noise Reduction Module
FT1000MP, MARKV
GES08900287
Modul pro zvýš ení citlivosti a snížení šumu I.MF 70MHz u FT1000
MP, MARKV FT1000MP
Fil tr 6000Hz/-6dB, 8215kHz, AM, strmost boků 1.5. Fil tr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji s názvem SSB ADAPT ER BOARD. Místo původního
OEM filtru 2.4kHz můžete nainstal ovat do FT-920 j en jeden SSB filtr. Dal ší
filtry se dají do FT-920 osadit jen s použi tím přídavné desky INRAD FT-920
SWITCHBOARD MOD ( GES08901740 )
RoHS
INRAD-710B YAESU 8215kHz
6000Hz AM FT1000, FT1000MP,
MARKV
GES08900283
INRAD 6000Hz/8215kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
Fil tr 6000Hz/-6dB, 8215kHz, AM, strmost boků 1.5. Fil tr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji a osadí se místo původního fil tru.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD 2800Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
GES08902087
INRAD VHF filtr 69,4500MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX FT2000, jen filtr
Tento modul INRAD sníží šum mf zesil ovač e a zvýší zisk I.mezifrekvence
70MHz u FT-1000MP, FT-1000MP MARK-V, FT-1000MP MARK-V FIELD.
Zej ména na vyšších pásmech se projeví jeho přínos, dříve neč itelné slabé
si gnály jsou s tímto modulem naj ednou či tel né. Přidáním zisku na I. mf (asi o
2-3dB) se mírně zvětší zi sk cel ého mezifrekvenčního řetězce. Sníží se tím
podíl šumu na výstupu, přidávaný do mf řetězce zejména III. mf zesi lovačem
na 455kHz a tím se přízni vě ovli vní vlastnosti celého TCVRu. Tento modul je
velmi obl íben mezi DXmany na cel ém světě, neboť ještě zlepší vlastnosti
j inak vynikaj ícího a oblíbeného TCVRu. Jestli že je v TCVRu osazen přídavný
roofing filtr INRAD-MPSRF GES 089 002 86 , který má dostatečnou rezervu
zesílení, pak se již tento zesilovač neosazuje.
1 kus: 3 490 Kč
INRAD 2800Hz/455kHz YAESU FT890, FT900, FT990
GES08902079
INRAD-912 YAESU 69,4500MHZ
ROOFING FILTER FT2000
1 kus: 2 990 Kč
Fil tr 2800Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Krystal ový filtr. Potlačení mimo pásmo
>80dB. Zvl nění <2dB. Typi cký vložený útlum <6dB. Zin/Zout 500 Ohmů.
Strmost boků 1.5. Rozměrově j e větší než originální fil tr a nejde vsunout do
soklu v T CVRu. Musí být připoj en krátkými propoj kami z koaxi álního kabl íku.
Do TCVRu j e možno na volné pozice osadi t maximálně dva krystal ové a
jeden mechanický filtr.
GES08902074
INRAD VHF filtr 48,6400MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro 2.RX
FT1000D, pouze filtr
RoHS
INRAD-707C YAESU 455kHz 5800Hz
AM FT1000, FT1000MP, MARKV
INRAD-710A YAESU 8215kHz
6000Hz AM FT920
INRAD-715C YAESU 455kHz 2800Hz
SSB FT1000, FT1000MP, MARKV
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
1 kus: 2 990 Kč
INRAD 2800Hz/455kHz YAESU FT847
INRAD-715 YAESU 455kHz 2800Hz
SSB FT890, FT900, FT990
INRAD VHF filtr 47,2100MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro 2.RX
FT1000MP, FT1000MP MARK-V, pouze filtr
RoHS
INRAD 2500Hz/455kHz YAESU FT1000, FT1000MP, MARKV
INRAD-715 YAESU 455kHz 2800Hz
SSB FT847
GES08902075
INRAD VHF filtr 68,9850MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX FT920, jen filtr
1 kus: 2 990 Kč
1 kus: 2 890 Kč
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-907 YAESU 47,2100MHZ
ROOFING FILTER FT1000MP,
MARKV
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
Fil tr 2500Hz/-6dB, 455kHz, SSB. Strmost boků 2.0. Pro Main i Sub přijímač.
Col lins 8mi pólový mechanický fil tr. Je to lepší náhrada se strmějšími boky
místo XF115S (YF115S).
INRAD VHF filtr 47,0550MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX FT980, pouze filtr
INRAD-910 YAESU 68,9850MHZ
ROOFING FILTER FT920
Fil tr 2500Hz/-6dB, 455kHz, SSB, strmost boků 2.0; Colli ns 8mi pól ový
mechanický fi ltr, na plošném spoj i. Montáž nasunutím na piny v T CVRu.
GES08900277
GES08902080
RoHS
INRAD 3800Hz/455kHz AM 7mi pólový Collins filtr
GES08900279
INRAD 2500Hz/455kHz YAESU FT817, FT857, FT897
INRAD-706C YAESU 455kHz 2500Hz
SSB FT1000, FT1000MP, MARKV
INRAD-906 YAESU 47,0550MHZ
ROOFING FILTER FT980
RoHS
INRAD-2311 YAESU 9000kHz
6000Hz AM FT7B, FT301, R530
GES08902127
1 kus: 1 390 Kč
RoHS
INRAD-916 YAESU 73,6200MHZ
ROOFING FILTER FT1000D
GES08902077
INRAD VHF filtr 73,6200MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohmů) pro hlavní
RX FT1000D, jen filtr
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-MPSRF YAESU 70.455MHZ
FT1000MP, MARK-V ROOFING
FILTER
GES08900286
INRAD Roofing filtr 4kHz/70.455MHz pro řadu TCVRů FT1000MP,
MARKV FT1000MP
INRAD 6000Hz/9000kHz YAESU FT7B, FT301, R530
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
INRAD-716.1 YAESU 8215kHz
2800Hz SSB FT920
GES08901947
INRAD 2800Hz/8215kHz YAESU FT920. Přím o nahradí původní
OEM 2.4kHz filtr
Fil tr 6000Hz/-6dB, 9000kHz, AM, 8 pól ů, strmost boků 1.5. Impedance
Zin=Zout= 500Ohm // 30pF
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
INRAD-904 YAESU 45,7050MHZ
ROOFING FILTER FT847
GES08901848
INRAD VHF filtr 45,7050MHz (>4kHz, 6 pólů, 50 Ohm ů) pro hlavní
RX FT847, pouze filtr
Tento Roofing Filtr je určen pro všechny varianty T CVRU FT1000MP (vč etně
MARK-V a FIELD). Pomáhá omezit obsah IM produktů třetího řádu
vzdálených 2 až 20kHz od naladěného kmi toč tu. Zvyšuje o 10dB nebo více
dynami cký rozsah transceiveru pro uvedený rozsah. Je sestaven spolu se
zesilovačem se zpětnou vazbou a vysokým dynamickým rozsahem na
destičce pl ošných spojů. Zesil ovač pokrývá ztráty filtru a přidává 1 nebo 2dB
na mf zisku TCVRu.
1 kus: 4 290 Kč
RoHS
Fil tr 2800Hz/-6dB, 8215kHz, SSB, strmost boků 1.6. Filtr je sestaven na
destič ce s plošnými spoji s názvem SSB ADAPTER BOARD. Místo původního
OEM filtru 2.4kHz můžete nainstal ovat do FT-920 jen jeden SSB fil tr. Dal ší
filtry se daj í do FT-920 osadit jen s použi tím přídavné desky INRAD FT-920
SWITCHBOARD MOD ( GES08901740 )
1 kus: 3 090 Kč
RoHS
1 kus: 2 990 Kč
RoHS
INRAD-FT1000&FT1000D
73.6200MHZ YAESU ROOFING
FILTER
GES08901931
MFJ-259B ANTÉNNÍ ANALYZÁTOR
GES08901086
1.8-170MHz anténní analyzér, měřič ČSV, čítač, s LCD displejem
MFJ-39C TRANSPORTNÍ BRAŠNA
GES08900694
Transportní brašna s okénkem, pro MFJ269
INRAD Roofing filtr 4kHz/73.6200MHz pro YAESU FT1000,
FT1000D
Roofing filtr je urč en pro starší modely TCVRu YAESU FT1000 a FT1000D.
Pomáhá omezit obsah IM produktů třetího řádu vzdálených 2 až 20kHz od
naladěného kmi toč tu. Zvyšuje o 10dB nebo více dynamický rozsah
transcei veru pro uvedený rozsah. Je sestaven spol u se zesil ovač em se
zpětnou vazbou a vysokým dynamickým rozsahem na destič ce plošných
spojů. Zesilovač pokrývá ztráty fil tru a přidává 1 nebo 2dB na mf zisku
TCVRu.
1 kus: 4 290 Kč
RoHS
INRAD FT-920 SWITCH BOARD
MOD
GES08901740
Modul pro TCVR FT920. Umožní instalovat 1 filtr INRAD nebo 2 filtry
INRAD za sebou
Malý přepínač , umístěný na spodku FT-920, umožňuje zařadit jeden nebo
dva CW nebo SSB fil try za sebou. Do FT-920 se dají namontovat jeden nebo
dva moduly, každý s jedním nebo dvěma fi ltry pro CW nebo SSB.
1 kus: 1 990 Kč
RoHS
Měřicí technika
Na světě nej populárnější SWR/VF analyzér je nyní podstatně vylepšen a má
větší hodnotu než dříve! MFJ-259B Vám poskytne kompletní obraz o
výkonnosti Vaší antény. Můžete odečítat j ejí SWR a kompl exní i mpedanci od
1.8 do 170MHz. Ukazuj e kompl exní impedanci jako séri ové zapojení
rezistance a reaktance (R+jX) nebo j ako vel ikost (Z) a fázi (ve stupních).
Můžete urč it rychlostní koeficient, ztrátu koaxu v dB, délku koaxu a vzdálenost
ke zkratovanému nebo otevřenému konci. Odečtete najednou SWR, útlum
odrazu a koefi ci ent odrazu na li bovolném kmitočtu. Také odeč tete induktanci
v uH a kapacitanci v pF na vf kmitoč tech. Rozměrný snadno čitelný
dvouřádkový LCD displ ej a dva vedle sebe umístěné dobře čitelné měři cí
přístroje zobrazují požadované údaj e. Vestavěný čítač kmi toč tu, napájecí
obvod pro vni třní Ni -Cd baterie se spořicím obvodem, indikátor nízkého napětí
baterie, l adicí knoflík s převodem a mnoho dalšího. Snadno se používá. Jen
nastavte přepínač pásem a nalaďte knoflík Tune - ladění jako u Vašeho
TCVRu. SWR a komplexní impedance j sou zobrazovány dohromady. S
MFJ-259B můžete měřit následuj ící - najít vlastní rezonanční kmi toč et
antény, dipólu nebo vertikálu, nastavit Vaši Yaginu, quad, smyčku (l oop) nebo
jiné antény, měnit umístění antény a její výšku a pozorovat změny SWR,
rezistance a reaktance najednou. Stačí jen pozorovat displ ej a uvidíte, co
máte udělat. Perfektně naladíte vozidlové antény během chvil ky bez použití
TCVRu. Změříte šířku pásma použitelnosti Vaší antény pro krajní SWR 2:1 na
jednom pásmu nebo zanalyzujete širokopásmovou úči nnost od 1.8 do
170MHz. Zkontroluj ete bez vysílání (a tedy bez porušení povol ovacích
podmínek) SWR mimo amatérská pásma. V praxi ověří dohady o funkčnosti
antén a nastavení přizpůsobovacích vedení, č lánků a bal unů mimo laboratoř.
Změří vzdál enost k otevřenému a zkratovanému konci vedení nebo koaxu.
Změří délku koaxu v roli nebo na bubnu, útl um koaxu, jeho koeficient
rychlosti šíření, i mpedanci. Změří indukčnost a kapacitu. Změří rezonanč ní
kmi toč et a průměrné Q u trapů, pahýlů, vysíl acích vedení, vf tl umivek,
laděných obvodů a balunů. Nastavíte s ním Váš anténní tuner na perfektní
při způusobení 1:1 bez vytváření QRM na pásmech. MFJ-259B je kompl exní
ham radio testovací stanice včetně č ítače kmitočtu, vf signálního generátoru,
SWR analyzéru, měřiče vf rezistence a reaktance, analyzátoru koaxů, měři če
indukč nosti a kapacity a mnoho dalšího. Napájení z vni třních baterií nebo
akumulátorů nebo z vněj šího nabíječ e. Doporuč ený typ dobíj eč e j e napříkl ad
MW 12V/0,5A GES07506809 nebo podobný..
Do této pevné transportní brašny se vejde nejen MFJ269 , al e také potřebné
přísl ušenství vč etně sady cívek MFJ66.
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-66 SADA CÍVEK
GES08900894
Sada cívek pro DIP-METER (HF/VHF). Pro
MFJ209,MFJ249,MFJ259,MFJ269
Adaptér - sada cívek pro použití jako dipmetr (měřič rezonance) pro SWR
analyzéry MFJ-209, MFJ-249, MFJ-259B, MFJ-269.
1 kus: 660 Kč
RoHS
1 kus: 6 990 Kč
Akce
RoHS
Atenuátory
MFJ-762 ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK ATENUÁTOR
MFJ-269 ANTÉNNÍ ANALYZÁTOR
GES08900912
GES08901087
1.8-170/415-470MHz anténní analyzér, měřič ČSV, čítač, s LCD
displejem
Atenuátor 81dB; 50 Ohm; do 170MHz; konektory BNC fem ale
1 kus: 2 390 Kč
RoHS
Anténní analyzátory a jejich
příslušenství
MFJ-208 ANTÉNNÍ ANALYZÁTOR
GES08901085
VHF SWR anténní analyzér 138-156MHz. 178x51x51mm
Je určen pro export - není český návod.
1 kus: 2 650 Kč
SWR analyzátor MFJ-269 pokrývá kmitočty 1.8 až 170MHz a 415 až 470MHz.
Má všechny vlastnosti na světě nejpopul árněj šího MFJ-259B a mnoho navíc.
Velký snadno č itelný dvouřádkový LCD displ ej a dva vedle sebe umístěná
přehl edná ruč ková měři dla zřetelně ukazující měřené hodnoty. Má vestavěný
obvod pro nabíjení svých Ni Cd a Ni MH akumulátorů, spořič baterií, indikaci
vybití baterií, ladicí knoflík s převodem. Je využi tel ný jako zdroj si gnálu pro
měření a nastavování. Vestavěný CoaxCalculator poč ítá dél ky koaxiál ních
vedení a kabelů ve stupních v závislosti na kmitoč tu a rychlosti šíření v kabelu
(nepostradatelné pro výrobu přizpůsobovacích úseků a fázovacích vedení).
Nový 12ti bitový A/D převodník poskytuj e mnohem větší přesnost a rozlišení,
než obvyklý 8mi bitový A/D převodník. Snadné používání. Jen nastavíte
přepínač pásem a naladíte TUNE, zrovna j ako u Vašeho transceiveru. 1.8 až
170MHz kmitočtový rozsah MFJ-269 Vám dá vyčerpávající informace o vaší
anténě. Zjistíte na něm SWR a komplexní impedanci v pásmu 1.8 - 170 MHz.
Má vestavěn č ítač kmitočtu. Zobrazuje komplexní impedanci jako seriovou
kombi naci rezistance a reaktance (Rs+jXs) nebo j ako velikost (Z) a fázi ve
stupních. Také zobrazuje paralelní kombinaci rezistance a reaktance (Rp+j Xp)
- to je exkl uzivita MFJ-269. Můžete s ním určit rychl ostní koeficient a útlum
koaxu v dB, délku koaxu a vzdál enost k místu zkratu nebo k otevřenému konci.
Můžete najednou odeč ítat SWR, útl um odrazu a koeficient odrazu na
libovol ném kmitočtu. Také změřit účinnost transformace nebo odečíst
induktanci v uH a kapacitanci v pF na vf kmitočtech. Můžete měřit SWR a
ztráty koaxů včetně charakteristi cké impedance od 10 do 600 Ohmů, vč etně
50, 51, 52, 53, 73, 75, 93, 95, 300, 450 Ohmů. Více informací je v manuálu
MFJ-269. Nově má kmi toč tový rozsah 415 až 470 MHz. Změří kmitočtovou
závislost SWR u Vaší UHF antény a také současně útlum odrazu a koeficient
odrazu. Můžete odečíst útlum Vašeho koaxu v dB a úč innost přizpůsobení.
Můžete testovat a nastavovat pahýly a koaxiální vedení. Můžete vypočítat
koeficient rychlosti šíření a impedanci vysíl acího vedení. Můžete nastavi t a
testovat vf přizpůsobovací čl ánky a zesilovače ve stavu bez výkonu. Má
snadno čitelné logaritmi cké zobrazení SWR pomocí pásku (bargraf) pro rychlé
ladění. Lehce přenosný přístroj MFJ-269 je lehký a snadno přenosný a
můžete jej vzít kamkoli v s sebou. Na DX-expedi ce, vzdálená stanoviště, na
stožár. Má vestavěn "N" konektor a je u něj N / SO239 adaptér. Používá pro
napájení 10ks NiMH nebo Ni Cd nebo alkalických baterií (nutno dokoupit
zvlášť). Vydrží podle typu a kapacity od 3 do 15ti hodin. Vhodné typy
nabíj ecích akumulátorů řady UM 3 GES07602643 a podobné. Dále je možné
napájet MFJ-269 z externího napáječe. Doporuč ený typ (nutno dokoupit
zvlášť) je například MW 12V/0,5A GES07506809 nebo podobný typ..
RoHS
Umělé zátěže
MFJ-260CN UMĚLÁ ZÁTĚŽ
GES08901060
Umělá zátěž 0-650MHz; 90W trvale (300W/30s ec); 50Ohm ;
N-female konektor
1 kus: 1 330 Kč
RoHS
MFJ-264N UMĚLÁ ZÁTĚŽ
GES08901061
Umělá zátěž 0-650MHz 100W/10min. (1.5kW/10sec.max.),
N-female konektor
Umělá zátěž 50 Ohmů. SWR l epší než 1.3:1 do 650MHz. Výkonová ztráta
1500W maxi málně 10 vteřin, 100W maximálně 10 minut. Gradient napětí
390V/mm. Pracovní teplota maximál ně 350°C. Kmi toč tový rozsah 1-650MHz,
použitelná do 750 MHz.
1 kus: 2 280 Kč
RoHS
DL-650M
GES08901598
Umělá zátěž 0-650MHz 100W trvale (1500W/20sec); SWRmax=1.5;
UHF female
1 kus: 10 350 Kč
RoHS
1 kus: 2 120 Kč
RoHS
DL-300M
GES08901596
Um ělá zátěž 0-150MHz 300W(20sec); 50Ohm; SWRmax=1.5:1;
0,25kg; UHFfemale
MFJ-873 MĚŘIČ SWR/WATTMETR
GES08901096
125-525 MHz Grandm aster SWR/Wattmetr 5W/20W/200W
(AVG-střední,Peak-špičkový)
AMERITRON elektronkové PA
AL-811XCE ELEKTRONKOVÝ PA
600W 160-10M
PA 600Wout (75Win); osazen 3x 811A; plný QSK; 160-10m ;
41x35x21cm; 15kg; 230VAC
1 kus: 1 325 Kč
RoHS
MFJ-250X UMĚLÁ ZÁTĚŽ
GES08900304
GES08901059
Um ělá zátěž 1kW chlazená trafoolejem (bez oleje), výroba MFJ
1 kus: 2 120 Kč
RoHS
PM-30UV
GES08901622
Wattmetr 144/220/440MHz;30W a 300W;střední/š pičkový
výkon;135x146x89mm
Před použitím je nutno zátěž naplnit transformátorovým olej em. Nesmí se
použít žádný typ automobilového oleje. Vhodný typ oleje dodává napříkl ad
firma Ekolube. s.r.o. pod názvem Transformátorový olej N a l ze j ej objednat
na webu www.olej e.cz
1 kus: 1 390 Kč
RoHS
Měřiče výkonu a přizpůsobení
PM-30UV má UHF-femal e konektory.
MFJ-267 UMĚLÁ ZÁTĚŽ, SWR/
WATTMETR
1 kus: 2 650 Kč
GES08901090
RoHS
Wattmetr / měřič SWR do 54MHz, křížové měřidlo a um ělá zátěž do
100W/1,5kW
Vf zesilovače výkonu (PA)
AMERITRON polovodičové PA
ALS-500MXCE
GES08900303
Polovodičový PA 500Wout (70Win); 13.6VDC / 80A; 4kg;
9,5x22,9x39,4cm ; 160-10m
Na světě nejvšestraněj ší vzduchová umělá zátěž 1.5 kW má vestavěný přesný
SWR/Wattmetr, ukazující špičkovou hodnotu. Je přepinatelný do externí
antény. Wattmetr a zátěž můžete používat nezávisl e. Využi tí si snadno
najdete. Vyl aďte si Váš transcei ver, li neární zesilovač nebo anténní tuner s
plným výkonem do bezpečné zátěže 50 Ohmů. Potom jen přepněte přepínač
do polohy anténa a kontroluj te SWR, postupný a odražený výkon. Použi jte jej
pro testování a l adění TCVRů, vysílač ů, zesilovač ů, anténních tuneru,
balunů, transformátorů, filtrů, přizpůsobovacích čl ánků, koaxů, pahýlů,
napájecích vedení a antén. Vzduchem chlazená umělá zátěž 50 Ohmů
pracuje od DC do 60 MHz. SWR je nej výše 1.3:1 na 30 MHz. Zpracuj e 100
Wattů výkonu po dobu 10 minut nebo 1500 Wattů po dobu nejdéle 10 vteřin.
Obsahuje graf omezení výkonu na č asu. Extra-široký 8cm podsvětl ený křížový
měřič současně ukazuje SWR (1:1 až 8:1), postupný a odražený výkon.
Ukazuje opravdový špi čkový PEP nebo průměrný výkon v rozsazích 300/3000
Wattů pro postupný a 60/600 Wattů pro odražený výkon v rozsahu kmi toč tů
1.8-54 MHz. Vysoká přesnost j e dána pečl ivým návrhem směrové odbočnice,
přesným aktivním obvodem měření špi čkové hodnoty a přesným
d'Arsonval ovým měřidl em. Má vysokofrekvenč ně těsný, perforovaný
alumini ový kryt. Rozměry jsou š104 x v80 x h254mm.
Verze s rozsahem 160-10m.
1 kus: 27 800 Kč
RoHS
ALS-500MRXCE
GES08901827
Polovodičový PA 500Wout (70Win); 13.6VDC/80A;
9,5x22,9x39,4cm ; 160-10m +dálk.ovládání
Pol ovodič ový zesil ovač s dál kovým ovládáním pro mobilní použi tí
1 kus: 28 590 Kč
RoHS
Lineární zesilovače řady AL-811 jsou podle dlouhodobých stati stik na světě
nej prodávanější výkonové zesi lovače pro amatérská pásma. Vlastnosti
Zesi lovače řady AL-811 j sou lineární zesilovač e s uzemněnou mřížkou. Byl y
vyvinuty a jsou vyráběny ameri ckou firmou AMERITRON. Používají levné
výkonové triody 811A (jsou součástí dodávky). Pracuj í ve třídě AB2 pro SSB a
CW. Obecně: 1. Rychlé nažhavení: Elektronky 811A potřebují k nažhavení asi
10 vteřin. 2. Dlouhá životnost elektronek: Elektronky 811A jsou spolehl ivé,
dlouhoživotnostní vysílací elektronky, vhodné také pro nároč ný provoz RTTY a
SSTV. 3. Laděný vstup: Vstupní laděný pí-článek přizpůsobuje el ektronky
811A výstupní impedanci TCVRu 50 Ohmů. 4. Dvě osvětl ená panel ová
měřidla: AL-811 má dva osvětlená panelová měřidla. Jedno měřidlo
mřížkového proudu (Grid Current) zajišťuj e průběžnou kontrol u velikosti
mřížkového proudu elektronek 811A pro nastavení správného budícího
výkonu. Druhé měřidl o je přepinatelné a měří buď vysoké napětí (High
Vol tage - HV) nebo anodový proud (Plate Current – Ip). 5. Robustní
transformátor s více vi nutími: Unikátní vícevývodové vinutí primáru dovoluje
volbu vstupního napětí v širokém rozsahu od 100V do 240V. Toto uni verzál ní
AMERITRON řešení dovoluje uživatel i udržet optimální napěťové poměry v
zesilovači a získat tak maximální úči nnost a životnost 6. Nastavení naladění
anody (Plate) a zátěže (Load) knoflíky s převodem a se stupnicí: Oba
nastavovací prvky mají knoflíky s převodem 1:6 pro jemné naladění. Stupnice
umožňuje přesné a rychlé opakované naladění 7. Bezpeč nostní blokování:
Jestliže j e sejmut kryt, je odpojeno přívod střídavého síťového (AC) napětí.
Nikdy toto blokování nevyřazujte. 8. Přepínač Provoz (Operate) / pohotovost
(Standby): Používá se pro vyřazení zesilovač e z vf řetězce (jeho obejití). 9.
LED indikátor XMT (vysíl ání): Na předním panelu je indi kace, že zesilovač
vysílá 10. ALC: Je detekován budicí si gnál a vytvořeno řídící napětí pro
budič . ALC zabraňuj e přebuzení zesilovače a redukuje zkreslení, které by
vzni klo při přebytku budicího výkonu. 11. Neutral izač ní obvod: Omezuje
nežádoucí ovlivňování vstupu výstupem. Technická specifikace AL-811
Kmi toč tový rozsah: Pásma 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10m Vstup (Input):
• Vstupní pí-čl ánek s l aděnými cívkami • Nejvyšší vstupní SWR (poměr
stojatých vln): 1,3:1 • Nejmenší šířka pásma pro nej vyšší SWR 2:1 : 15% •
Nejvyšší dovol ený vstupní výkon: 85W • Typický budicí vstupní výkon: 65W
Výstup (7MHz): • Typický SSB PEP výkon při modulaci hlasem: přes 800W
trvale • Typický CW trvalý provoz: 600W • PEP výkon při dvojtónové modulaci
po dobu 30minut: 650W • Trvalá nosná po dobu 30 minut: 400W ALC: •
Negati vní, 0-12V, nastavitelný, vyvedeno na jack Zdroj napětí: • Celovl nný
můstkový usměrňovač • Napětí naprázdno: 1700V • Napětí při pl né zátěži:
1500V • Proud při pl né zátěži: 700mA • Regul ace: 15% • Střídavé napětí
230V/50-60Hz Měření: • Multimetr: ukazuje vysoké napětí (HV) a anodový
proud (Ip) • Mřížkový měřič: měří proud řídících mřížek Konektory: • Relé
(Rel ay): zaklíčuje zesil ovač při uzemnění • RF i nput (Vf vstup): SO-239,
50Ohmů vstup • RF output (Vf výstup): SO-239, 50Ohmů při plném výkonu,
při SWR max. 3:1 • Power – síťový konektor a kabel • ALC: Jack, dodává
maxi málně –12VDC pro řízení ALC budi če Rozměry: • 15.5“ x 13.75“ x 8.25“
(394 x 350 x 210mm) • Hmotnost 15kg Návod k používání: •
GES-ELECT RONICS dodává podrobný český a originální angli cký návod
Anténní tuner: • Doporučený anténní tuner je MFJ-962D od fi rmy Ameri tron.
Ameritron AL-811 varianty 600 W výstupní výkon (3 x 811A elektronky) 800 W
výstupní výkon (4 x 811A elektronky) 800 W výstupní výkon (4 x 572B
elektronky)) Výstupní výkon 600W / 800W / 800W US 120V AL-811 / AL-811H /
AL-811HD Export 220/240V AL-811X / AL-811HX / AL-811HDX Export
220/240V CE certifi kace AL-811XCE / AL-811HXCE / AL-811HDXCE Export
120V vč etně 10 m pásma AL-811Y / AL-811HY / AL-811HDY
1 kus: 21 995 Kč
RoHS
AL-811HXCE ELEKTRONKOVÝ PA
800W 160-10M
PA 800Wout (75Win); osazen 4x 811A; plný QSK; 160-10m ;
41x35x21cm; 16kg; 230VAC
1 kus: 4 240 Kč
RoHS
MFJ-844 MĚŘIČ SWR/WATTMETR
GES08901091
Kompaktní dvoupásm ový 144/440MHz SWR měřič, 15/60/200W
Tento nový kompaktní VHF/UHF měřič SWR a výkonu je perfektní pro mobi lní
hamy. Vydrží 200 Wattů a měří SWR a výkon ve třech rozsazích výkonu: 15W,
60W a 200W. Vícebarevná bílá, oranžová a černá stupnice měřidla
usnadňuje odeč ítání. Měři dlo je zvlášť široké a výborně vi ditelné. MFJ-844
pokrývá 144 a 440MHz. Vložený útlum j e 0.3dB nebo nižší, impedance 50
Ohmů. Má UHF-female (SO-239) konektory. Kompaktní veli kost dovoluje brát
jej s sebou téměř kamkol iv, kde jej můžete potřebovat. Rozměry š96 x v77 x
h32mm. Vynikající pro přenosná nebo mobilní zařízení. Hliníkový odlitek s
kvalitními konektory. Bude Vám sl ouži t dlouhá léta.
1 kus: 1 890 Kč
RoHS
GES08900305
1 kus: 21 990 Kč
Akce
RoHS
AL-80BXCE
GES08900306
PA >1kW SSB PEP(800W CW)/85Win; osazeno 3-500; 160-10m;
230VAC
AMPLIFIER, 1KW, ONE 3-500Z TUBE, EXPORT, CE Jen anglický návod.
Ameri trons legendary AL-80A kilowatt amplifi er has been completely
redesi gned and extensi vely improved. The all New AL-80B kilowatt output
desktop li near can double your average SSB power output with high-l evel RF
processing using Ameri trons excl usive Dynamic ALC. You get cooler
operation because the AL-80Bs exclusive Instantaneous RF Bi as completely
turns off the 3-500ZG tube between words. It saves hundreds of watts wasted
as heat. You get up to a full ki lowatt PEP output from a whisper qui et desktop
linear. Its a compact 8.5" x 15.5" x 14.5" and plugs i nto your nearest 120VAC
outlet. Covers all bands 160-15 meters, includi ng WARC and MARS (user
modi fied for 10/12 meters with l icense). You get up to 1000 watts output on
SSB, 800 watts output on CW, 500 watts output on RTT Y, an extra heavy duty
power supply, genuine 3-500 tube, nearly 70% efficiency, tuned input, Pi/Pi-L
output, inrush current protecti on, mul ti-voltage transformer, dual Cross-Needle
meters, QSK compatibi lity, Two Year Warranty, Made in USA, plus much
more. Dynamic ALC doubl es average SSB power T he AL-80Bs excl usive
Dynami c ALC gives you high-level l ow-distortion RF processi ng. When
activated, i t can more than double your average SSB power and produce up
to 6 dB improvement i n intelligibility. It maxi mi zes your talk power wi thout
distortion and splatter. A convenient front panel control lets you adjust your
output power level. Instantaneous RF Bias eliminates heat The AL-80Bs
exclusi ve Instantaneous RF Bias completel y turns off the 3-500 tube (except
filaments) between words and dots and dashes. it eli mi nates hundreds of
watts wasted as heat to gi ve you cooler operati on and longer component li fe.
Guts Heavy-Duty Power Supply The guts of the AL-80B is its heavy duty
power supply. A 26 pound transformer using a high sil icone steel core,
computer grade capaci tors, heavy duty bleeders and ten 3 amp, 1000 V
power rectifi ers gi ve you a stiff 2700 volts fully l oaded. Many amplifi ers usi ng
two 3-500s use such smal l power suppli es they dont deliver much more power
output than the AL-80B. Genui ne 3-500ZG Tube The AL-80B uses a genui ne
3-500ZG tube warranted by the manufacturer -- not cheaper, less rel iable
3-500s used by some competitors. 70% effi ci ency T he AL-80B i s built on a
rugged steel chassis. It has a separate RF compartment thats fully shielded to
keep RF from leaki ng out. T his keeps RFI and TVI to a minimum. Superb RF
design and layout, Hi -Q tank circui t and commerci all y rated RF power
components give you nearly 70% plate efficiency over most of the amateur
bands. You power goes into your antenna i nstead of heating up your
ampl ifier. A whisper quiet internal fan draws in cool ai r over power supply
components and pressurizes the 3-500 tube compartment to remove heat for
longest life. T uned Input lets your rig deliver ful l output A 50 ohm broadband
Pi-Network tuned i nput is used. Even the fussi est soli d state transmitter will
deliver full power to your AL-80B. Low l oss sl ug tuned coi ls -- tunable from
the rear panel -- let you optimize performance. Pi /Pi-L Output Network A
careful ly designed Pi/Pi-L output network using the opti mum Q for each band
gives you exceptional ly smooth tuni ng, extremel y wide matching range, full
band coverage and peak performance at all power l evel s. Ball bearing venier
reducti on dri ves with logging scales on both the plate and l oad controls make
tuning precise and easy. It al so lets you rapi dly retune to your favorite
frequency. Step-Start Inrush Protecti on When you first turn on your amplifi er, a
massive inrush current flows. Your house lights flicker as you hear a load
"thump" from your ampl ifier. This terrible inrush current stresses all your power
supply components to their limits. Your cold tube fil ament suffers abusive
thermal shock. Eventually, thi s massive i nrush current will damage your
ampl ifier. The AL-80B speci al Step-Start Inrush Protection stop damagi ng
inrush current. By starti ng your AL-80B through a 10 ohm current limiti ng
resi stor, then shorting the resistor with a relay, the AL-80B gi ves you a start up
sequence thats easy on your tube and power suppl y components. MultiVoltage Power Transformer Excessi ve line vol tage stresses components and
causes them to wear out. Low li ne voltage causes a "soft-tube" effect -- low
output and signal distortion. Ameritrons excl usive Mul ti-Vol tage Power
Transformer lets you optimize for different l ine voltage. Select from 14
different pri mary voltages from 90 - 140 VAC and 205 to 250 VAC. The hi gh
voltage secondary can be wired to reduce plate voltage for efficient operati on
below 400 watts for use outside the USA. Dual Il luminated Cross-Needle
Meters Ameritrons dual il luminated cross-needl e meters give you four
separate meters to monitor your operating condi tions -- you can tel l right
away if something i s wrong. Grid current, pl ate current and forward PEP
output power are continuousl y monitored to tell you of improper loading and
abnormal conditions. The fourth meter can be switched to monitor you 3-500
tube DC plate voltage, reflected PEP power and the SWR of your antenna,
ALC voltage to your rig and the grid current that starts ALC action -- you get a
cl ear operating pi cture of your AL-80B. QSK Compatibl e For lightning fast
QSK operation use the opti onal Ameri tron electronic PIN diode QSK switch.
Get the external QSK switch (QSK-5) or the Internal Switch (QSK-5PC). Plus
More... An Operate/Standby swi tch lets you run barefoot, but you can
instantly switch to full power if you need i t. Has transmit LED; 12 VDC, 200
mA accessory jack; 12 VDC keying relay for solid state and tube rigs; tough,
nearl y indestructi ble Lexan front panel. Shi pped with transformer install ed
and wired for 120 VAC. Draws 12 amps at 120 VAC. Two Year Warranty: In the
unlikely even that there are defects i n materi als or workmanshi p Ameritron
will fi x it free for 2 years. The 3-500 tube is covered by the tube
manufacturers warranty.
1 kus: 43 590 Kč
RoHS
AL-80BXQCE
GES08900307
PA >1kW SSB PEP(800W CW)/85Win; osaz. 3-500; QSK-5PC;
160-10m; 230VAC
AMPLIFIER, 1KW OUTPUT,3-500Z, QSK, 240V CE Jen angli cký návod.
Ameri trons legendary AL-80A kilowatt amplifi er has been completely
redesi gned and extensively improved. The all New AL-80B ki lowatt output
desktop li near can double your average SSB power output with high-level RF
processing using Ameri trons excl usive Dynamic ALC. You get cooler
operation because the AL-80Bs exclusive Instantaneous RF Bi as completely
turns off the 3-500ZG tube between words. It saves hundreds of watts wasted
as heat. You get up to a full ki lowatt PEP output from a whisper qui et desktop
linear. Its a compact 8.5" x 15.5" x 14.5" and pl ugs into your nearest 120VAC
outlet. Covers all bands 160-15 meters, includi ng WARC and MARS (user
modi fied for 10/12 meters with l icense). You get up to 1000 watts output on
SSB, 800 watts output on CW, 500 watts output on RTTY, an extra heavy duty
power supply, genuine 3-500 tube, nearly 70% efficiency, tuned input, Pi/Pi-L
output, inrush current protection, mul ti-voltage transformer, dual Cross-Needle
meters, QSK compatibi lity, Two Year Warranty, Made in USA, plus much
more. Dynamic ALC doubl es average SSB power T he AL-80Bs excl usive
Dynami c ALC gives you high-l evel low-distorti on RF processing. When
activated, it can more than double your average SSB power and produce up
to 6 dB improvement in intel ligibi lity. It maxi mi zes your talk power wi thout
distortion and splatter. A convenient front panel control lets you adj ust your
output power level. Instantaneous RF Bias eliminates heat The AL-80Bs
exclusi ve Instantaneous RF Bias completel y turns off the 3-500 tube (except
filaments) between words and dots and dashes. i t eli mi nates hundreds of
watts wasted as heat to give you cooler operati on and l onger component li fe.
Guts Heavy-Duty Power Suppl y The guts of the AL-80B is its heavy duty
power supply. A 26 pound transformer using a high sil icone steel core,
computer grade capaci tors, heavy duty bleeders and ten 3 amp, 1000 V
power rectifi ers gi ve you a stiff 2700 volts fully l oaded. Many amplifi ers usi ng
two 3-500s use such smal l power suppli es they dont del iver much more power
output than the AL-80B. Genui ne 3-500ZG Tube The AL-80B uses a genui ne
3-500ZG tube warranted by the manufacturer -- not cheaper, less rel iable
3-500s used by some competitors. 70% effi ci ency T he AL-80B i s built on a
rugged steel chassis. It has a separate RF compartment thats fully shielded to
keep RF from leaking out. This keeps RFI and TVI to a minimum. Superb RF
design and layout, Hi-Q tank ci rcuit and commercially rated RF power
components gi ve you nearly 70% pl ate efficiency over most of the amateur
bands. You power goes into your antenna i nstead of heating up your
ampl ifier. A whisper qui et internal fan draws in cool air over power supply
components and pressurizes the 3-500 tube compartment to remove heat for
longest life. Tuned Input lets your rig deliver full output A 50 ohm broadband
Pi-Network tuned i nput is used. Even the fussiest soli d state transmitter will
deliver ful l power to your AL-80B. Low l oss slug tuned coi ls -- tunable from
the rear panel -- l et you optimize performance. Pi/Pi-L Output Network A
careful ly desi gned Pi/Pi-L output network using the opti mum Q for each band
gives you exceptional ly smooth tuni ng, extremel y wide matching range, full
band coverage and peak performance at all power levels. Bal l bearing venier
reducti on drives with loggi ng scales on both the plate and l oad controls make
tuning precise and easy. It al so lets you rapi dly retune to your favorite
frequency. Step-Start Inrush Protecti on When you first turn on your amplifi er, a
massive inrush current fl ows. Your house l ights flicker as you hear a load
"thump" from your ampl ifier. This terrible inrush current stresses all your power
supply components to thei r limits. Your cold tube fil ament suffers abusive
thermal shock. Eventually, thi s massive i nrush current will damage your
ampl ifier. The AL-80B special Step-Start Inrush Protection stop damagi ng
inrush current. By starti ng your AL-80B through a 10 ohm current limiti ng
resi stor, then shorti ng the resistor with a rel ay, the AL-80B gives you a start up
sequence thats easy on your tube and power suppl y components. MultiVoltage Power Transformer Excessive line voltage stresses components and
causes them to wear out. Low line voltage causes a "soft-tube" effect -- low
output and signal distortion. Ameritrons exclusive Multi-Voltage Power
Transformer lets you optimize for different l ine voltage. Select from 14
different primary voltages from 90 - 140 VAC and 205 to 250 VAC. The hi gh
voltage secondary can be wired to reduce plate voltage for efficient operati on
below 400 watts for use outsi de the USA. Dual Ill uminated Cross-Needle
Meters Ameritrons dual il luminated cross-needl e meters give you four
separate meters to monitor your operating conditions -- you can tell right
away if somethi ng is wrong. Grid current, pl ate current and forward PEP
output power are continuousl y monitored to tell you of improper loading and
abnormal conditions. The fourth meter can be switched to monitor you 3-500
tube DC plate voltage, reflected PEP power and the SWR of your antenna,
ALC voltage to your rig and the grid current that starts ALC acti on -- you get a
cl ear operating picture of your AL-80B. QSK Included For lightning fast QSK
operation thi s amplifier includes the Ameritron electronic PIN diode QSK
switch Internal Swi tch (QSK-5PC). Pl us More... An Operate/Standby switch
lets you run barefoot, but you can i nstantly swi tch to full power if you need it.
Has transmit LED; 12 VDC, 200 mA accessory j ack; 12 VDC keying rel ay for
soli d state and tube rigs; tough, nearl y indestructibl e Lexan front panel.
Shi pped with transformer installed and wi red for 120 VAC. Draws 12 amps at
120 VAC. Two Year Warranty: In the unl ikel y even that there are defects in
materials or workmanship Ameri tron will fi x it free for 2 years. T he 3-500 tube
is covered by the tube manufacturers warranty.
1 kus: 51 540 Kč
RoHS
AL-800XCE
GES08900308
PA >1.25kW SSB PEP (1kW CW) / 70Win; osaz.3CX800A7;
160-10m; 230VAC
Jen anglický návod. Ameritron’s compact AL-800 / AL-800H amps are both
desktop li nears with plenty of muscle! At 14.25" x 8.5 x14.5", the more
compact AL-800 uses a single 3CX800A7 to provide 1250 Watts PEP SSB
and 850 Watts CW with 85 Watts typical dri ve level. And the AL-800 will even
run from a 20-Amp 120 VAC li ne source if desi red. AL-800 typically draws 17
Amps peak current at 120 VAC, or 8 Amps at 240 VAC and weighs just 51 l bs.
For more power and headroom, the AL-800H uses a pair of 3CX800A7 tubes
to easily provide 1500 Watts PEP/CW with a typical drive level of just 55
Watts. The AL-800H draws 14 Amps peak current at 240 VAC (1500 Watts CW
output) and weighs j ust 52 lbs. Other than power differences, these amplifi ers
are very similar in features and operation. Both cover 160-15 Meters, and are
modifiable to cover 12/10 M wi th proof of your FCC li cense. Both include a
Step-Start™ input power circui t, a time delay circuit to allow for tube
warm-up, thermal overload protection, grid current limiting to protect your
tube(s), a Dynami cBias™ ci rcuit and a built-in multi-vol tage (14
user-sel ectable AC li ne voltages from 90-140; 200-250 VAC) heavy duty
power transformer. Hefty 32 lb. grai n orientated silicone steel core transformer.
Front panel monitoring and tuning functions are also virtual ly identical . Both
ampli fiers i nclude a Standby/Operate switch for barefoot or ful l power
operation, an ALC SET control, Transmit and Fault LEDs. Dual LED
i llumi nated Cross-Needl e meters provi de detailed monitoring of amplifi er
performance. The left meter continuously measures grid and pl ate currents,
and the right meter continuously measures peak RF output power on one
scale, and plate vol tage, Reflected power and SWR, ALC voltage, and ALC
adj ustment set. Quiet pressurized ventilation keeps tubes safely cooled. A
Pi/Pi -Loutput network gives you smooth tuning and wide matching range.
Vernier reduction drives make tuning and loadi ng adjustments smooth and
easy. Output Power: 1250 Watts PEP, single 3CX800A7 All band operation:
160-15 meters incl uding WARC bands. User modifiabl e for 12 and 10 meters.
Genuine Ei mac tube: Single Eimac 3CX800A7. Tuned i nput circuit:
Adjustable sl ug tuned input circuit. Output network: Pi/Pi-L gives you smooth
tuning and wide matching range. Tube protection: Grid current l imiting
circuit protects your tubes. ALC control: Front panel adjustable, true ALC
control. Vernier Reducti on drives: Tuning and loading reduction drives make
adj ustments smooth and easy. Heavy Duty power supply: Uses 32 l b. grain
orientate sili con steel core transformer and hi gh capacitance computer grade
filter capacitors. Multi-voltage operation: 14 user sel ectable AC li ne vol tage
from 90 - 140 VAC; 200-250 VAC. Air cooled: Qui et pressurized ventilation
keeps tubes safel y cool ed. Dual ill uminated cross-needl e meters: Two crossneedl e meters that read peak forward power, reflected power, SWR, high
voltage, grid current and plate current. Step-Start Inrush Protection: Stops
damage to your ampl ifier from inrush current. Attractive Lexan front panel
decal Compact Desktop Size One Year Warranty CE certifi ed: Thi s product is
CE certi fied and i s compli ant with all EU legisl ati on for use in the European
Economic Area.
1 kus: 62 150 Kč
RoHS
AL-572XQ
GES08901167
PA 1.3kW SSB PEP (1kW CW)/75Win; 4x 572B; 160-10m; QSK;
230VAC
HF AMP, 1300W, (4) 572B, QSK, 200/220/240,EXPORT Jen anglický návod.
Ameri trons new class of Near Legal Limit Ampli fiers give you nearly full legal
SSB power output for 65% of the price of a full legal l imit ampl ifier... and no
one will ever know the di fference! You get 1300 Watts PEP SSB nominal
power out on amateur bands 160-15M. Four rugged 572B tubes gi ve you
near legal limit power and instant 3 second warm-up time. Thi s whisper qui et,
desktop linear plugs into your nearest 120 VAC outlet - no special wiri ng
needed. You get ... Ameritrons exclusive Instantaneous RF Bias, dynamic
ALC, Parasi ticKil ler, Step-Start Inrush Protection...heavy duty power supply...
ful ly
neutralized
tubes...Pi/Pi -L
network...tuned
input...pressurized
ventilation... dual lighted Cross-Needle meters... multi -voltage power
transformer... front panel ALC control....6:1 verni er reducti on drives... much
more! Four rugged Tubes The AL-572 uses four rugged ful ly neutral ized
tubes. Each tube has a heavy duty Graphi te Anode, l ow loss which Ceramic
Base, superior Titani um Getter and legendary quali ty. Ameri trons excl usive
ParasiticKill er effectively suppresses all parasitic oscillations. Near Legal
Limit Power Output Youl l typi cally get 1300 Watts PEP SSB, 1000 Watts CW
continuous, 1000 Watts 1/2 hour PEP two-tone test on al l amateur bands from
160 through 15 Meters (WARC bands and 10 Meters with reduced
performance -- user modi fied for 10/12 Meters with license). Instantaneous RF
Bias eliminates heat Ameri trons exclusive Instantaneous RF Bi as completely
turns off the 572B tubes between words and dots and dashes. it el iminates
hundreds of watts wasted as heat to give you cooler operati ons nd longer
component life. Dynamic ALC doubl es average SSB power Ameritrons
exclusi ve Dynamic ALC gives you high level, low distorti on RF processing it
can more than doubl e your average SSB power. Front panel control lets you
adjust output power. Heavy duty Power Supply A heavy duty power supply
using a high sili con steel transformer deli vers 2500 volts 0.7 amps with good
regul ati on. The plate suppl y uses a full wave doubler, 200 amp peak surge
current di odes, 7 watt, 50 K ohm wire wound bleeder resi stors and a bank of
high quality computer grade capaci tors totaling 26 ufd. Step-Start Inrush
Protecti on When you turn on your ampli fier, a massive inrush current fl ows.
Eventually thi s current will damage your amplifier. Ameritrons Step-Start
Inrush Protection li mi ts damagi ng i nrush current to your power suppl y and
tube fil ament. This greatly extends the life of your ampl ifier components and
tubes. Pi/Pi-L Output Network The AL-572 Pi/Pi-L output network gives you
exceptionally smooth tuni ng, wide matching range, full band coverage and
peak performance at al l power levels. Ball bearing vernier reduction drives on
plate and load controls make tuni ng precise and easy. Detailed loggi ng
scales let you quickly return to your favorite frequency. Tuned Input lets your
rig deli ver full output A Pi-Network tuned input using sl ug tuned coi ls provi des
a good 50 ohm load for your rig. Even the fussi est soli d state ri g will deliver
ful l power to your AL-572. Whisper Qui et pressurized cooling A whisper quiet
internal fan draws i n cool air over power supply components and pressurizes
the tube compartment to remove heat for longest life. To l ighted CrossNeedl e Meters Gride current, plate current and forward PEP output power are
continuously monitored to tell you of i mproper l oading and abnormal
conditi ons. A fourth scale switches among peak reflected power (and SWR),
high voltage, ALC threshol d and ALC output voltage. Multi-Voltage Power
Transformer Ameritrons Mul ti-Vol tage Power Transformer has a unique
buck-boost wi nding. It lets you select from 14 primary vol tages centered on
115 and 230 VAC. You can match your AL-572 to your AC li ne voltage so
youl l get peak performance and long component li fe -- regardless of your li ne
voltage. QSK Incl uded For lightning fast QSK operation this amplifier
includes the Ameri tron el ectroni c PIN diode QSK switch Internal Switch
(QSK-5PC). Pl us More! An Operate/Standby switch l ets you run barefoot, but
you can instantly switch to full power if you need it. T ransmit LED; 12 VDC,
200 mA accessory jack; 12 VDC keying rel ay for solid state/tube rigs; tough,
nearl y i ndestructible Lexan-over-aluminum front panel. Shi pped with
transformer installed and wired for 220 VAC. Ameritron Warranty In the
unlikely even that there are defects in material s or workmanshi p, Ameritron
will fix your AL-572 free for a full year. Made in the USA
AL-800HXCE
GES08900309
PA >1.5kW CW,SSB PEP/55Win; 2x 3CX800A7; 160-10m;
QSK-5PC; 230VAC
HF AMPLIFIER, 1.5 KW+, 2X800 TUBES, EXPORT, CE Ameritron’s compact
AL-800 / AL-800H amps are both desktop linears with plenty of muscle! At
14.25" x 8.5 x 14.5", the more compact AL-800 uses a single 3CX800A7 to
provide 1250 Watts PEP SSB and 850 Watts CW wi th 85 Watts typical drive
level. And the AL-800 will even run from a 20-Amp 120 VAC line source if
desired. AL-800 typically draws 17 Amps peak current at 120 VAC, or 8 Amps
at 240 VAC and weighs just 51 lbs. For more power and headroom, the
AL-800H uses a pai r of 3CX800A7 tubes to easily provide 1500 Watts
PEP/CW with a typical dri ve level of just 55 Watts. The AL-800H draws 14
Amps peak current at 240 VAC (1500 Watts CW output) and weighs just 52 lbs.
Other than power differences, these ampl ifiers are very si mi lar in features and
operation. Both cover 160-15 Meters, and are modifiable to cover 12/10 M
with proof of your FCC license. Both include a Step-Start™ input power
ci rcuit, a time del ay circuit to allow for tube warm-up, thermal overload
protection, grid current limiti ng to protect your tube(s), a DynamicBi as™
ci rcuit and a built-in multi-voltage (14 user-selectable AC li ne voltages from
90-140; 200-250 VAC) heavy duty power transformer. Hefty 32 lb. grain
ori entated silicone steel core transformer. Front panel monitoring and tuni ng
functions are also virtually identical. Both ampli fiers incl ude a
Standby/Operate swi tch for barefoot or full power operation, an ALC SET
control , Transmit and Faul t LEDs. Dual LED il luminated Cross-Needle meters
provide detailed monitoring of amplifi er performance. The left meter
continuously measures grid and pl ate currents, and the right meter
continuously measures peak RF output power on one scal e, and plate
voltage, Reflected power and SWR, ALC vol tage, and ALC adjustment set.
Quiet pressuri zed ventilation keeps tubes safely cooled. A Pi /Pi-Loutput
network gives you smooth tuning and wide matching range. Vernier reducti on
dri ves make tuning and loading adj ustments smooth and easy. Output Power:
1500 Watts PEP, doubl e 3CX800A7 All band operation: 160-15 meters
includi ng WARC bands. User modifiabl e for 12 and 10 meters. Genui ne
Eimac tube: Two Eimac® 3CX800A7. T uned i nput circuit: Adjustable sl ug
tuned input ci rcuit. Output network: Pi /Pi-L gives you smooth tuni ng and wi de
matchi ng range. Tube protection: Grid current limiting ci rcuit protects your
tubes. ALC control : Front panel adjustable, true ALC control . Vernier
Reducti on drives: Tuni ng and l oading reduction drives make adjustments
smooth and easy. Heavy Duty power supply: Uses 32 lb. grain orientate sil icon
steel core transformer and hi gh capacitance computer grade fil ter capacitors.
Multi -voltage operation: 14 user sel ectable AC li ne vol tage from 90 - 140
VAC; 200-250 VAC. Air cool ed: Quiet pressurized venti lation keeps tubes
safely cooled. Dual il luminated cross-needle meters: Two cross-needl e meters
that read peak forward power, reflected power, SWR, high vol tage, grid current
and pl ate current. Step-Start Inrush Protection: Stops damage to your
ampl ifier from inrush current. Attractive Lexan front panel decal Compact
Desktop Size One Year Warranty
1 kus: 89 900 Kč
RoHS
AL-82XCE ELEKTRONKOVÝ PA
1500W 160-10M
AL-82XQCE ELEKTRONKOVÝ PA
1500W 160-10M
GES08900316
PA >1.5kW CW,RTTY (>1.8kW PEP) / 100Win; 2x 3-500Z; 160-10m ;
QSK-5PC; 230V
AMPLIFIER, TWO 3-500Z, QSK, EXPORT, CE Jen angli cký návod.
Ameritron's Dual 3-500Z Ampl ifier The Ameri tron AL-82 Linear Ampl ifier is
desi gned to give you years of trouble free service at the ful l legal output
power limit. An 1800 watt continuous commerci al rated Hypersil transformer is
standard wi th heavy duty rectifiers in a full wave bri dge supply with computer
capaci tors. Two bi as settings allow ei ther hi gh efficiency RT TY and CW
operation at 1500 watts of output at nearly 70% plate efficiency or l ow
distorti on 1500 watts PEP, SSB or SSTV output. Silver plated tank
components provide high efficiency operati on above 20 meters. The Pi -L
tank ci rcuit permi ts full impedance matchi ng capabil ity over the entire 160
meter band. The tuni ng capacitors and bandswi tch have a 35% safety factor
to virtual ly eli mi nate tank circuit component fai lures, even under adverse
operating conditions. The cooling system keeps the components and tube
safely below the manufacturers ratings, even whil e operating at 1500 watts
output wi th a steady carrier. T he fil ament supply has inrush current l imiting to
i nsure maximum tube li fe. Shiel ding and by-passing hel p prevent TVI and
RFI at the high power levels in the AL-82. T he AL-82 has two ill uminated
meters. One is the Grid Current Meter that provides a conti nuous readi ng of
the 3-500ZG grid current. This i s an Ameritron first. Gri d current indicates
proper amplifi er performance better than any other parameter. The other is a
multi-meter that displays plate vol tage, plate current, peak R.F. output power
and drive power/ALC detector voltage. Some competing ampli fiers using two
3-500ZGs cant deli ver as much power as the AL-82. Why? Because the
l ightweight power supplies they use dont deliver enough high voltage to
permi t use of the full capability of the two 3-500ZGs. The AL-82 corrects this
problem while stil l keepi ng the price at a reasonable level. T he power suppl y
i n the AL-82 has a commercial service rated 32 pound tape wound Hypersil
transformer and heavy duty recti fiers in a ful l wave bridge circuit wi th
computer grade capacitors. No l oad voltage is 3600 V; full load vol tage
3300V -- better than most competing dual 3-500ZG ampl ifiers. Exami ne the
features and component rati ngs of the AL-82 is a well engineered ampli fier,
bui lt to gi ve you years of power house service. AL-82 Specifications:
Frequency coverage: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 MHz and WARC bands. Export/User
modified models include 28MHz. Input Circuit:Adj ustabl e pi-network, VSWR
1.2:1 or less at resonance. Output circui t: Pi-L/Pi network. Input Bandwidth:
20% for 2:1 VSWR or better. Efficiency: CW/SSB nearly 70% Operating
Weight: 76lb. Dimensions: 18 1/2"D x 17"W x 10"H Power Requirement: 240
VAC 50/60 Hz 15 Amperes. High Voltage: 3300 V full l oad, 3600 V no load.
1 kus: 88 640 Kč
RoHS
Vysílací elektronka 811A
GES08902219
Elektronka - trioda pro vf a nf zesilovače výkonu. Náhradní díl pro
Ameritron AL-811
GES08900315
PA >1.5kW CW,RTTY (>1.8kW PEP)/100Win; 2x 3-500Z; 160-10m;
230VAC
1 kus: 57 990 Kč
RoHS
AMPLIFIER, 1500W, EXPORT, CE, TWO 3-500Z Jen angli cký návod.
Ameri tron's Dual 3-500Z Amplifi er T he Ameri tron AL-82 Linear Ampl ifier i s
designed to give you years of trouble free service at the ful l legal output
power limit. An 1800 watt continuous commercial rated Hypersi l transformer i s
standard with heavy duty rectifi ers in a full wave bridge supply with computer
capacitors. Two bias settings allow ei ther high efficiency RTTY and CW
operation at 1500 watts of output at nearl y 70% plate efficiency or low
distortion 1500 watts PEP, SSB or SST V output. Silver plated tank
components provi de high effi ci ency operation above 20 meters. The Pi-L
tank ci rcuit permits full impedance matchi ng capabi lity over the entire 160
meter band. The tuni ng capacitors and bandswitch have a 35% safety factor
to virtually eli mi nate tank circuit component failures, even under adverse
operating conditions. The cooli ng system keeps the components and tube
safely below the manufacturers ratings, even whi le operating at 1500 watts
output wi th a steady carrier. T he fil ament supply has inrush current limiti ng to
insure maximum tube l ife. Shieldi ng and by-passing help prevent TVI and
RFI at the high power levels i n the AL-82. The AL-82 has two il luminated
meters. One is the Grid Current Meter that provides a continuous reading of
the 3-500ZG grid current. This i s an Ameri tron first. Gri d current indi cates
proper amplifi er performance better than any other parameter. The other is a
multi -meter that displays pl ate voltage, plate current, peak R.F. output power
and drive power/ALC detector voltage. Some competi ng ampli fiers usi ng two
3-500ZGs cant del iver as much power as the AL-82. Why? Because the
lightweight power suppli es they use dont deliver enough hi gh voltage to
permit use of the full capabili ty of the two 3-500ZGs. T he AL-82 corrects thi s
probl em while stil l keeping the price at a reasonable level. T he power supply
in the AL-82 has a commerci al service rated 32 pound tape wound Hypersil
transformer and heavy duty recti fiers in a full wave bridge circuit with
computer grade capacitors. No load voltage is 3600 V; full l oad voltage
3300V -- better than most competing dual 3-500ZG amplifi ers. Exami ne the
features and component rati ngs of the AL-82 i s a well engineered ampl ifier,
built to give you years of power house service. AL-82 Specifi cations:
Frequency coverage: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 MHz and WARC bands. Export/User
modi fied model s include 28MHz. Input Ci rcuit:Adjustable pi-network, VSWR
1.2:1 or l ess at resonance. Output circuit: Pi-L/Pi network. Input Bandwidth:
20% for 2:1 VSWR or better. Efficiency: CW/SSB nearly 70% Operati ng
Weight: 76lb. Dimensions: 18 1/2"D x 17"W x 10"H Power Requirement: 240
VAC 50/60 Hz 15 Amperes. Hi gh Voltage: 3300 V full load, 3600 V no load.
1 kus: 80 690 Kč
RoHS
1 kus: 748 Kč
RoHS
Vysílací elektronka 811A PÁROVANÁ SADA 2ks
ELEKTRONEK
GES08902218
Trioda pro vf a nf zesilovače výkonu, párovaná dvojice. Náhradní díl
pro Am eritron AL-811
1 kus: 1 545 Kč
RoHS
QSK-5PC
Stolní mikrofon ECM-200
GES08902220
Stavebnice - 2.5 KW přepínač QSK TX/RX s PIN-diodami
Jen angl ický návod. Stavebnici lze použít místo výkonového relé pro
okamžité (QSK) přepínání příj em / vysílání. Určeno pro zesil ovač e Ameritron.
Thi s self-contained AMERITRON QSK-5 Transmit/Receive Swi tch uses
electronic PIN diode swi tching to give you lightning fast QSK operati on from
nearl y any HF li near amplifi er. It l ets you use your linear ampl ifier for hi gh
power QSK CW, for packet, AMT OR and any mode requi ring extremely fast
switching between transmit and recei ve. Installation is si mple. Just pl ug in a
few cables to start enjoying QSK. There is no complicated internal wiring.
The world’s most advanced QSK switch has new technology that’l l make your
ampl ifier l ast l onger and prevent TVI, RFI and key cli cks. AMERIT RON’s
exclusi ve AmpSaver™ (availabl e in QSK-5PC and QSK-5PCI) completely
turns off your power amplifi er tube current between dots, dashes and words!
Thi s new QSK technology gets rid of unwanted power dissipation that causes
damagi ng heat. Your expensive amplifier runs cool er so every component in
your amplifi er lasts longer. Our exclusive SureSwi tchTM handshaki ng
prevents “hot switchi ng” RF power. Prevents TVI, RFI, key cl icks and possible
damage to your amp. The QSK-5 i s six times faster than a typical mechanical
vacuum rel ay “QSK” switch that can j ust barel y keep up with QSK transceivers.
As radi os get faster and better, mechani cal switchi ng just won’t be able to
switch fast enough. Unl ike noisy mechanical vacuum relays, the QSK-5 i s
extremely quiet. There’s no relay chatter keeping you from enjoyi ng QSK.
You won’t have to pay for QSK again if you buy another amplifi er. Unplug the
QSK-5 and use it with your new amp. Handles 2500 Watts PEP and 2000
Watts CW in normal amateur servi ce when SWR is below 1.5:1. Handles 750
Watts on continuous carri er modes such as RTTY, SSTV, and FM. Optional
cooi ng fan (CF-5) allows sustained operation at 1500 Watts i n any mode. Use
with positi ve voltage keyi ng up to +25 Volts. 6" x 4" x 9 ˝". Internal QSK
Avail able for the following AMERIT RON models: AL-80B, AL-1500, AL-1200,
AL-82, AL-800, AL-800H.
Mikrofony, sluchátka, náhlavní
soupravy
Mikrofony
DM-045
GES07004637
Mikrofon dynamický 50-16000Hz, 250Ohm., 1.3mV/Pa/1kHz
General Information Frequency range 60-12,000Hz Sensiti vi ty 6mV/Pa/1kHz
Impedance 1kOhm S/N ratio > 40dB Admiss. ambient temp. 0-40 °C Power
supply 1 x 1.5V batt. AA size Dimensions console housi ng onl y
75x25x110mm Total length of gooseneck 200mm Wei ght 380g Connections
6.3mm plug
1 kus: 730 Kč
RoHS
HM-30
1 kus: 7 950 Kč
GES07004476
Mikrofon dynamický hlavový, 300-16000Hz, 1mV/500Ohm., černý
RoHS
QSK-5X
GES07004606
Stolní mikrofon, JACK 6,3, 60-12000Hz, napájení 1,5V (AA)
GES08901123
Samos tatná jednotka - 2.5 KW přepínač QSK TX/RX s
PIN-diodami, napájení 230VAC
Nostalgický dynamický mikrofon, ve vzhledu 50s/60s. Vhodné použití pro řeč
a zpěv. Kardioi dní charakteristi ka, neodymový magnet, chromový. Technické
údaje : Systém dynamický Frekvenč ní rozsah 50-16,000 Hz Impedance
250Ohm Citlivost 1.3mV/Pa/1kHz Max. SPL130dB Tělo kov, stříbrný Rozměry
71x179x55mm Hmotnost 670 g Připojení, mikrofonXLR
1 kus: 1 099 Kč
RoHS
RoHS
DM-065
GES07004638
Mikrofon dynamický 50-16000Hz, 250Ohm., 1.3mV/Pa/1kHz
Tato jednotka se použije místo výkonového rel é pro okamži té (QSK) přepínání
příjem / vysíl ání. Zvl áště vhodná pro Packet Radio, AMTOR, rychlé CW a
všude tam, kde je nutné rychle přepínat RX a T X. Je 6x rychl ejší než vakuové
rel é. Omezuje T VI a rušení při přepínání. Vydrží 2500W PEP nebo 2000W
CW při SWR pod 1.5:1 při radi oamatérském provozu. Snese 750W trval ého vf
výkonu pro RT TY, SSTV a FM. S použitím přídavného chl azení snáší až
1500W trval ého výkonu.
1 kus: 399,00 Kč
RoHS
RoHS
Návleky na mikrofony
1 kus: 10 590 Kč
WS-100
RoHS
GES07004623
Studiová ochrana mikrofonu, držák na s tojan
Příslušenství pro PA
OKB-1
GES08901828
Interface kabel pro ovládání PA AMERITRON transceivery
FT857,FT897
Nostalgický dynamický mikrofon, ve vzhledu 50s/60s. Vhodné použití pro řeč
a zpěv. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Kardi oidní charakteristi ka, neodymový
magnet, chromový. Technické údaje : Systém dynamický Frekvenč ní
rozsah50-16,000 Hz Impedance250Ohm Citl ivost1.3mV/Pa/1kHz Max.
SPL135dB Tělo kov, stříbrný Rozměry 54x175x68mm Hmotnost 550 g
Připoj ení, mikrofon XLR
1 kus: 1 159 Kč
RoHS
RoHS
DM-2800
GES13004374
Mikrofon dynamický 50-18000Hz, 250Ohm., 1.5mV/Pa/1kHz
1 kus: 299,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-200/SW
GES07004628
Návlek na mikrofon s prům ěrem 2-4mm , černý molitan
1 kus: 300,50 Kč
RoHS
ARB-704
GES08900332
Interface mezi TCVRem a PA pro všechny typy TCVRů
1 kus: 1 295 Kč
RoHS
RoHS
DM-70/SW
GES13001949
Dyn.mikr.100÷10000Hz;600Ohm.;barva černá
1 kus: 1 590 Kč
RoHS
1 kus: 99,00 Kč
RoHS
RoHS
DM-88/BC
Pro mikrofony s průměrem 2-4mm, rozměry: prům. 7 x 15mm, vhodné pro
mikrofon HSE-200
1 kus: 85,00 Kč
GES07000037
Mikrofon dynamický 80-12000Hz, 500Ohm., antracit
RoHS
RoHS
WS-200/SK
GES07004629
Návlek na mikrofon s prům ěrem 2-4mm , béžový m olitan
1 kus: 399,00 Kč
RoHS
RoHS
1 kus: 85,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-150/SW
GES07004626
WS-100/SW
GES07004624
Návlek na m ikrofon s průměrem 4-6m m, černý m olitan, sada 4ks
Návlek na m ikrofon s průměrem 6-8m m, černý m olitan
Pro mikrofony s průměrem 4-6mm, rozměry: prům. 11 x 12mm, vhodné pro
mi krofony
ECM-500L/SK,
ECM-501L/SK,
HSE-60/SK,
HSE-150/...,
HSE-152/...
Pro mikrofony s průměrem 6-8mm, rozměry: prům. 18 x 32mm, vhodné pro
mi krofon HSE-100
1 sada: 95,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-150/SK
GES07004627
1 kus: 115,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-10
GES07004622
WS-50
GES07004634
Návlek na mikrofon s prům ěrem 21-26mm, černý molitan
Pro mi krofony s průměrem 21-26mm, rozměry: prům. 42 x 65mm, vhodné pro
mikrofon ECM-100, ECM-600ST
1 kus: 29,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-950
GES07004636
Návlek na mikrofon s prům ěrem 21-26mm, černý molitan
Návlek na m ikrofon s průměrem 7-9m m, černý m olitan
Návlek na m ikrofon s průměrem 4-6m m, béžový molitan, sada 4ks
Pro mikrofony s průměrem 7-9mm, rozměry: prům. 14 x 15mm, vhodné pro
mi krofon ECM-300L
1 kus: 29,00 Kč
RoHS
RoHS
1 sada: 77,00 Kč
GES07004630
Návlek na m ikrofon s průměrem 11-15mm , černý molitan
RoHS
RoHS
WS-300/SW
WS-30
Pro mikrofony s průměrem 21-26mm, rozměry: prům. 40 x 154mm, vhodné
pro mikrofon ECM-950
1 kus: 85,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-3
GES07000038
Návlek na mikrofon s prům ěrem 40-50mm, černý molitan
GES07004631
Návlek na m ikrofon s průměrem 4-6m m, černý m olitan
Pro mi krofony s průměrem 40-50mm, vhodné pro mikrofon DM-2500
1 kus: 129,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-60
GES07004635
Návlek na mikrofon s prům ěrem 40-50mm, černý molitan
Pro mikrofony s průměrem 11-15mm, rozměry: prům. 30 x 51mm, vhodné pro
mi krofon ECM-200, PAM-10
1 kus: 25,00 Kč
Pro mikrofony s průměrem 4-6mm, rozměry: prům. 17 x 29mm, vhodné pro
mi krofony HSE-300...
1 kus: 109,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-20
GES07004625
Návlek na m ikrofon s průměrem 12-14mm, černý molitan
RoHS
RoHS
WS-300/SK
GES07004632
Návlek na m ikrofon s průměrem 4-6m m, béžový molitan
Pro mi krofony s průměrem 40-50mm, rozměry: prům. 60 x 70mm, vhodné pro
mikrofon DM-2500
1 kus: 49,00 Kč
RoHS
RoHS
WS-5
Pro mikrofony s průměrem 12-14mm, rozměry: prům. 20 x 22mm, vhodné pro
mi krofon ECM-3003, ECM-3005
1 kus: 20,00 Kč
GES07000039
Sada návleků na mikrofon s průměrem 40-50m m (5ks) - černý,
červený, zelený, žlutý, m odrý
RoHS
RoHS
WS-40
GES07004633
Návlek na m ikrofon s průměrem 21-26mm, černý molitan
1 kus: 85,00 Kč
RoHS
RoHS
Sada návleků na mi krofon (5 ks), č erný, č ervený, zelený, žlutý a modrý
molitan. Pro mikrofony s průměrem 40-50mm. vhodné pro mikrofon DM-2500.
1 sada: 199,00 Kč
RoHS
RoHS
Pro mikrofony s průměrem 21-26mm, rozměry: prům. 39 x 55mm, vhodné pro
mi krofon DMG-600
1 kus: 29,00 Kč
RoHS
RoHS
HM-IC HANDI MIC iC MIKROFON
ICOM
GES08901646
PR781 DYNAMICKÝ MIKROFON
GES07004556
HEIL Dynamický kardioidní mikrofon pro TCVRy elitní třídy
HEIL Ruční m ikrofon s IC (elektret, jen ICOM) elem entem a
spínačem PTT
Mikrofony HEIL SOUND pro
radioamatéry
GM-4 ZLATÝ MIKROFON
GES08901463
HEIL Zlatý standardní mikrofon s volbou Broadcast Full-Range a
HC4 (DX Dream)
Mi krofony řady Hei l Handi Mic jsou jen 10cm dlouhé. Vnitřní provedení má
velmi speciální otevřený gumový proti nárazový držák mikrofonního měnič e,
který měni č drží v prostoru mimo těleso mikrofonu. To j e důvod, proč mi krofon
úč inně potlačuje duté zvuky, nesnímá hluky a má výbornou kardi oidní
charakteristiku. T ím j e veli ce vhodný pro mobilní nebo portable použití.
Handi Mi c iC obsahuje speci ální i C mikrofonní vysokoúrovňový elektretový
měni č, urč ený pro transcei very ICOM. Mikrofon má tradič ní Hei l 4pinový XLR
konektor, umožňující jej připoj it k transcei veru a k PTT pomocí CC-1-XLR4 a
CH-1- adaptéru. Mikrofon Mic iC ve spoj ení s adaptérem "HTA PC adapter"
umožňuje propoj ení do počítač e. Handi Mic i C je dodáván se speciálním
stol ním a nástěnným držákem, s 5/8” 27 mikrofonním klipem a s pěnovou
protivětrnou ochranou.
1 kus: 1 695 Kč
Mi krofon má kardi oidní charakteristi ku, impedance měnič ů je 1000 Ohmů. Na
těl e j e spínač PTT. Kmitoč tová charakteri stika je 50Hz-16kHz/-3dB
(+4dB/2kHz, poloha přepínače WIDE), 600Hz-8kHz/-3dB (+4dB/2kHz, poloha
přepínače NARROW). Mikrofon má konektor XLR4 male a pro připojení
mi krofonu k TCVRu j e třeba některý z adaptérů řady CC-1-XLR4 s konektorem
podle typu T CVRu.
Doprodej
RoHS
HM-12 HEIL GENESIS
GES07004668
HEIL Dynamický kardioidní m ikrofon pro radiovou komunikaci, se
spínačem PTT
1 kus: 3 995 Kč
Doprodej
RoHS
GM ELITE - ZLATÝ GOLD ELITE
DUAL ELEMENT MIKROFON
GES07004654
HEIL Zlatý standardní mikrofon se dvěma mikrofonními elementy a
PTT spínačem
Tento nový Gol d Eli te mikrofon má dva zcel a odlišné mikrofonní měnič e,
speci álně vyvi nuté pro radioamatérské použití. Tyto dva oddělené dynamické
mi krofonní měni če s vysokou účinností pro různé typy amatérské komunikace
se přepínaj í miniaturním přepínačem na držadle mi krofonu podle typu
radiové komunikace. Pozice přepínače WIDE aktivuje HEIL Eli te mikrofonní
měni č s plným rozsahem 60Hz – 16 kHz, produkující j asný a zřetel ný audio
signál . Ten má tradič ní HEIL kmi toč tové převýšení o +4 dB na kmitoč tu 2kHz.
To dává novému Gol d Elite mikrofonu excelentní jasnou a zřetelnou
artikul aci vč etně přenosu hlasového spektra v obl asti nízkých kmitoč tů, což je
velice důležité pro vytvoření vyváženého SSB signál u se studiovou kvalitou.
Pozice NARROW využívá nový dynami cký kmi toč tový měnič . V roce 1982,
Hei l Sound přinesl revol uci do radioamatérského audia tím, že vytvoři l své
jedineč né HC-4 a HC-5 mikrofonní měnič e, které nebyl o nutné nijak
nastavovat. Bob Hei l nyní zavádí nový mi krofonní měnič , který je navržen,
aby vyhověl požadavkům na kvalitu signál u u starších i souč asných
radioamatérských zařízení, která používají DSP ekvali zér. Měnič HC-6
produkuj e signál rozhlasové kval ity v plném kmi toč tovém rozsahu, jakož i
signál , úč inně použitelný napříkl ad ve vel kých závodech, jako jsou třeba DX
Contesty. Potřebná kmitočtová charakteristika signálu se dá snadno nastavit
pomocí ekval izéru, vestavěného ve vysílací cestě zařízení. Tak nová
mi krofonní technol ogie podporuj e novou DSP technol ogii. Měkce
ovladatel ný ‘soft touch’ PTT spínač je propoj en na vývody PIN3 a PIN4 pro
řízení T CVRu, mikrofonní měnič je vyveden na vývody PIN1 a PIN2
výstupního č tyřvývodového XLR konektoru. Pro připojení mi krofonu k TCVRu
se použije některý z HEIL z adaptérů řady CC-1-XLR4 . Mi krofon má
vestavěnu vni třní ochranu z pěnového materiálu proti sykavkách. Má
standardní 5/8”-27 mi krofonní klip, vhodný pro HEIL mikrofonní boomy a stolní
držáky.
Tento nový mikrofon HM-12 je navržen speci álně pro potřeby radi oamatérů.
Používá dynami cký měnič ‘Genesis’ s vysokoúrovňovým výstupem, navrženým
pro spolupráci
s téměř všemi
typy moderních transcei verů s
nízkoimpedanč ním mikrofonním vstupem. Mikrofonní měnič j e upevněn v
unikátním nárazuvzdorném držáku a dosahuje potlačení až –35 dB u signálu,
při cházejícího ze zadu. T ím vel ice úč inně redukuje nežádoucí hluk pozadí z
vysíl aného si gnálu. Hei l HM–12 se vyznačuje veli ce příhodnou kmitočtovou
charakteristikou od 80Hz do 14 kHz. Tradiční Heil navýšení kmitoč tové
charakteristiky o +4 dB má střed na 2 kHz. Zvuk z HM-12 je excelentní,
hlasová artikulace je jasná a vyvážená, s výborným přenosem ni žších
kmi toč tů. Je vel ice vhodný pro vysoce kvalitní AM, FM nebo SSB signál..
Měkce ovladatelný ‘soft touch’ PTT spínač j e propojen na vývody PIN3 a
PIN4 pro řízení TCVRu, mikrofonní měni č je vyveden na vývody PIN1 a PIN2
výstupního č tyřvývodového XLR konektoru. Pro připojení mi krofonu k TCVRu
se použije některý z HEIL z adaptérů řady CC-1-XLR4 . Mikrofon HM-12 má
vestavěnu vni třní ochranu z pěnového materiálu proti sykavkách. Má
standardní 5/8”-27 mi krofonní klip, vhodný pro HEIL mikrofonní boomy a stolní
držáky.
HEIL Adaptér kabel Classic-Pro,GM-Pro,Herritage (3PIN XLR) a
Icom (8PIN), 2,5m
iCM HEIL mikrofon pro ICOM
GES07004667
Vysoce účinný mikrofon speciálně navržený pro starší typy TCVRů
ICOM
Kabel k při pojení mikrofonů se symetrickým výstupem řady Proline do TCVRu.
Na straně mikrofonu j e 3PIN XLR konektor, na straně TCVRu je 8mi pólový
mikrofonní konektor pro ICOM. U TCVRu je vyveden female konektor Jack
6,3mm pro připojení ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-XLR-K ADAPTER CC-1-XLR3 /
KENWOOD 8PIN
Mi krofon má kardi oidní charakteristi ku, impedance j e 30.000 Ohmů (je
vestavěn i mpedanční transformátor XT-1). Na těle j e spínač PT T a přepínač
WIDE/NARROW. Kmitočtová charakteristika je 60Hz-16kHz/-3dB (+4dB/2kHz,
poloha přepínač e WIDE), v poloze přepínače NARROW j sou potlač eny nízké
kmi toč ty. Mi krofon má konektor XLR4 male a pro připoj ení mikrofonu k TCVRu
je třeba některý z adaptérů řady CC-1-XLR4 s konektorem podle typu TCVRu.
1 kus: 4 270 Kč
GES08901455
HEIL Adaptér kabel Classic-Pro,GM-Pro,Herritage (3PIN XLR) a
Kenwood (8PIN), délka 2,5m
Kabel k při pojení mikrofonů se symetrickým výstupem řady Proline do TCVRu.
Na straně mikrofonu j e 3PIN XLR konektor, na straně TCVRu je 8mi pólový
mikrofonní konektor Kenwood. U T CVRu je vyveden femal e konektor Jack
6,3mm pro připojení ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky FS-3 .
GES08901641
HEIL Zlatý standardní mikrofon pro starší TCVRy.
Vysokoimpedanční.
GES08901457
1 kus: 1 880 Kč
RoHS
RoHS
1 kus: 5 275 Kč
RoHS
CC-1-XLR-I ADAPTER CC-1-XLR3 /
ICOM 8PIN
RoHS
1 kus: 4 320 Kč
GM-VINTAGE MIKROFON
PR 781 je kardioidní mikrofon profesionál ní třídy pro radioamatérské použi tí.
Je přednostně určen pro transceivery eli tní třídy od firem Kenwood, Yaesu,
Ten Tec a ICOM. Je to vel mi pozoruhodný dynamický mikrofon. Vývojáři fi rmy
Heil Sound byli požádáni firmou ICOM o vývoj zcela speci álního tvaru
mikrofonu pro jej ich IC7800. Nechtěli jen mikrofon, al e SUPER mikrofon pro
SUPER transceiver. A tak se zrodil PR780, který je vývoj ovým předchůdcem
tohoto mi krofonu PR781. Tento HEIL PR781 je možné připojit do téměř
všech mikrofonních vstupů špi čkových TCVRů, j ako napříkl ad TS870, TS950,
Pro 1, 2, 3, Yaesu Mark 5, FT1000MP, FT2000, FT5000, FT 9000, IC7800
atd.. Používá dynamický mikrofonní el ement, vyvinutý rozhlasovou divizí Heil
Sound, j enž má báječně ši roký kmitočtový rozsah a souč asně zajišťuje
tradič ní Hei l Sound kvalitu a srozumitelnou výsl ovnost, která j e základem řady
mikrofonů Heil Sound a která schází všem běžným mikrofonům. Parametry
Mikrofonní element: Heil PR Dynami c Kmitočtový rozsah: 50 - 16 000 Hz
Impedance: Symetrický výstup 600 Ohmů, 3 pin XLR Směrový di agram:
Kardioidní Výstupní úroveň: -55 dB Membrána: Lehký hliník Úprava povrchu:
Černý hedvábný epoxid Hmotnost: 0,4kg PR781 je dodáván s držákem SM 1
GES08901460 . Pro připojení do zařízení je nutné použít některý kabel ze
série CC-1-XLR ... a to podle typu TCVRu. Kabel se objednává zvlášť. Jako
přísl ušenství je možné dokoupit také například mi krofoní jeřáb PL-2T
GES08901459 , mikrofonní držák SM-2C GES08901655 nebo Classic Base
CB-1-PTT GES08901653 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
Mi krofon iCM řeší problémy s úrovní audio modulace zejména u starších
ICOM transceiverů. Po roč ním studiu mikrofonních předzesil ovač ů a ve
splupráci s iCOM America představuje Heil Sound svůj iCM mi krofon. Nejde o
žádný nenároč ný elektretový mikrofon, al e o vysoce účinný kvali tní mikrofon.
Má široký kmitoč tový rozsah a velmi vysokou úroveň výstupního audi o signálu
a tak je vhodný pro starší typy transceiverů ICOM, které tuto vysokou úroveň
audio signálu potřebují. Heil iCM je však také báječ ně vhodný pro nové typy
ICOM transceivrů s vyšším ziskem audio vstupu, jako je například řada PRO a
nebo 7800. Heil i CM jednoduše oži vuje iCOM zařízení. Mikrofon i CM
obsahuje nový vysoce úč inný el ektretový Heil iC mikrofonní měnič , vestavěný
v krásném pouzdru s platinovou barvou. Je vhodný jak pro ruční radiostanice,
tak i pro stacionární použití jako hlavní stanič ní mikrofon. Mikrofon má
vestavěnu vni třní ochranu z pěnového materiálu proti sykavkách. Má
standardní 5/8”-27 mi krofonní klip, vhodný pro HEIL mikrofonní boomy a stolní
držáky. Součástí iCM je přívodní kabel ‘Heilwi re’ o délce 2,4m, zakonč ený
známým 8mi vývodovým konektorem, urč eným pro zapojení do ICOM
transcei verů. Kmitočtový rozsah nového iC měniče je 35 Hz až 12 kHz. Tak je
perfektně vhodný jak pro starší řady ICOM T CVRů (před řadou PRO), tak pro
současné modelové řady (PRO 1,2,3 a 7800). S pomocí HSTA 706 adaptéru
může být také použit pro iCOM zařízení s 8mi pi novým modular vstupním
konektorem. Jeho 1/4" femal e výstup (JACK 3,5mm) umožňuje připojení
ruč ního nebo nožního spínače pro ovládání PTT. Na těle mi krofonu je měkce
ovladatel ný ‘soft touch’ PTT spínač. Mikrofon iCM ve spojení s HTA PC
adaptérem umožňuje propojení do počítač e.
1 kus: 3 130 Kč
RoHS
RoHS
CC-1-POD ADAPTER CC-1-XLR3 /
PC 1/8"
GES07004676
HEIL Adaptér kabel pro mikrofony (3PIN XLR) a počítač (Jack
3,5mm stereo), délka 2,5m
Kabel k připojení mi krofonů k počítač i.
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-XLR-Y ADAPTER CC-1-XLR3 /
YAESU 8PIN
GES08901456
HEIL Adaptér kabel Classic-Pro,GM-Pro,Herritage (3PIN XLR) a
Yaesu (8PIN), délka 2,5m
Kabel k při pojení mikrofonů se symetrickým výstupem řady Proline do TCVRu.
Na straně mikrofonu j e 3PIN XLR konektor, na straně TCVRu je 8mi pólový
mikrofonní konektor Yaesu. U TCVRu je vyveden femal e konektor Jack 6,3mm
pro připojení ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-XLR-YB ADAPTER CC-1-XLR3
/ YAESU BALLANCED
GES07004675
HEIL Adaptér kabel pro mikrofony (3PIN XLR) a Yaesu s ym etrický
vstup, délka 2,5m
Kabel k připojení mikrofonů se symetrickým výstupem řady Proline (PR 781,
Heri tage, The Fin, PR 20, PR 30, PR 4, GM-5.1, HM-12, Handi Mic 4) do
T CVRu. Na straně mikrofonu je 3PIN XLR konektor, na straně T CVRu j e 8mi
pól ový mikrofonní konektor Yaesu. (Yaesu FT9000, FT2000, FT 5000, FT950).
U TCVRu j e vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připojení ručního PTT
spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-XLR-3 Mikrofonní kabel
CC-1-XLR3 / XLR3
GES08901462
HEIL symetrický prodlužovací kabel 2.5m XLR 3PIN female / XLR
3PIN male, délka 2,5m
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-C ADAPTER CC-1-XLR4 /
COLLINS 3/16"
GES07004670
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Collins (3/16"), 2,5m
CC-1-YM ADAPTER CC-1-XLR4 /
YAESU RJ8 MODULAR
GES08901916
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Yaesu RJ Modular (8PIN), 2,5m
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do T CVRů Colli ns. U
TCVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připoj ení ruč ního PTT
spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
Mikrofony HEIL SOUND pro rozhlas
FIN Blue
GES08902036
HEIL Proline tradiční kardioidní dynamický hlasový a nástrojový
m ikrofon s modrým LED
1 kus: 1 270 Kč
RoHS
CC-1-D ADAPTER CC-1-XLR4 /
DRAKE 4PIN
GES07004671
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Drake (4 PIN), 2,5m
Kabel k připojení mi krofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Drake. U
TCVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připoj ení ruč ního PTT
spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Yaesu (FT450,
FT817, FT857, FT897 atd.) s 8mi pólovým plochým RJ-Modular mikrofonním
konektorem. U T CVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připojení
ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky, například FS-3 a pod
1 kus: 1 035 Kč
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
RoHS
CC-1-I ADAPTER CC-1-XLR4 / ICOM
8PIN
GES08901912
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Icom (8PIN), 2,5m
CH-1-I8 ADAPTER XLR4 / ICOM
8PIN
GES08901660
HEIL Kroucená šňůra-adaptér k mikrofonům řady HM pro ICOM s
mikrofonním konektorem 8PIN
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů ICOM (IC751,
IC775, IC781, IC756PRO apod.) s 8mi pólovým mikrofonním konektorem. U
TCVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připoj ení ruč ního PTT
spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-IM ADAPTER CC-1-XLR4 /
ICOM RJ8 MODULAR
GES07004673
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Icom Modular (RJ 8PIN), 2,5m
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů ICOM (IC706,
IC 7000) s 8mi pólovým modul ar RJ mikrofonním konektorem. U T CVRu je
vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připojení ruč ního PTT spínače
HS-2 nebo šlapky FS-3 .
1 kus: 690 Kč
RoHS
CH-1-IM ADAPTER XLR4 / ICOM
MODULAR 8PIN
GES08901661
HEIL Kroucená šňůra-adaptér k mikrofonům řady HM pro ICOM s
mikrofonním konektorem modular
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-KM ADAPTER CC-1-XLR4 /
KENWOOD RJ8 MODULAR
GES07004674
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Kenwood Modular (RJ 8PIN),2,5m
1 kus: 5 830 Kč
Kabel k při pojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Kenwood s
8mi pólovým modular RJ mikrofonním konektorem. U TCVRu je vyveden
female konektor Jack 6,3mm pro při pojení ručního PTT spínače HS-2 nebo
šl apky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-K4 ADAPTER CC-1-XLR4 /
4PIN KENWOOD
GES07004669
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Kenwood (4PIN), 2,5m
RoHS
1 kus: 690 Kč
RoHS
CH-1-K8 ADAPTER XLR4 /
KENWOOD 8PIN
GES08901662
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
GES08901913
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Kenwood (8PIN), 2,5m
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Kenwood
(TS440, TS570, TS870, T S2000 apod.) s 8mi pól ovým mikrofonním
konektorem. U T CVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připojení
ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-T ADAPTER CC-1-XLR4 /
TEN-TEC 4PIN
PR20 DYNAMICKÝ PROLINE PROFI
MIKROFON
GES08901650
HEIL Proline kardioidní dynamický hlasový a nástrojový mikrofon
HEIL Kroucená šňůra-adaptér k mikrofonům řady HM pro
KENWOOD s mikrofonním konektorem 8PIN
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Kenwood
(TS440, TS570, T S870, TS2000 apod.) s 4 pólovým mikrofonním
konektorem. U T CVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připojení
ruč ního PTT spínače HS-2 nebo šl apky FS-3 .
CC-1-K ADAPTER CC-1-XLR4 /
KENWOOD 8PIN
Heil Sound i s pl eased to introduce T he Fi n, exhi biting a remarkable, natural,
clear sound and designed especial ly for li ve sound, recordi ng and broadcast
applications. T he exceptional performance is achieved by the use of a
special magnet structure wi th a large 1 1/8” aluminum low mass voi ce coil
assembly simil ar to the Heil PR 20. T he frequency response i s 50 Hz - 18 kHz
with that traditi onal Hei l Sound mid range ‘bouquet’ at 4 kHz, whi ch presents
i ncredible bri lliance and presence. The Fin exhibits a tight linear cardioid
pattern. The chrome fi nish is a speci al ‘showchrome’ where the steel body is
copper plated and then double chrome plated producing a deep chrome
fini sh. A blue mol ded i nternal foam windscreen inside the grill covers the Heil
dynami c mi crophone element mounted in a specially tooled rubber shock
mount. T he fun part of the new Heil The Fin is the four blue L.E.D. l amps
mounted inside. T hese can only be i llumi nated when usi ng the FIN i nto one
of the 3 pin balanced XLR i nputs of a professi onal mixing consol e that
supplies a + 48 vol t d.c. phantom voltage down the balanced mic line.
Standard 5/8” – 27 microphone stand threads al low the The Fin to be
mounted on booms or floor stands. T he microphone audi o will also work into
an unbalanced low impedance input used on amateur radi os,
communications audio or simple public announcement systems. None of
these wil l have the proper voltage to ill uminate the lamps but the
microphone wil l work perfectly. Should you want to i llumi nate the l amps
when used for amateur radio, etc. The FIN can be used i nto one of the
bal anced inputs of a small Behringer UB 802 (or si mi lar) mixer or the 3 pin
XLR balanced of a W2IHY 8 band equali zer, with their phantom power
activated. The FIN i s terrific for vocals, i nstrument amplifi ers, harmoni ca, and
speech, and puts the FUN back i nto the dynamic microphone. For amateur
radio use, a CC-1 XLR is needed to i nterface with your transceiver.
1 kus: 690 Kč
RoHS
CH-1-KM ADAPTER XLR4 /
KENWOOD MODULAR
Mikrofon PR20 byl navržen pro profesi onální záznam a pro živé zvukové
záběry. Používá speciální strukturu magnetu a rozměrnou l ehkou hliníkovou
sestavu hlasového elementu s průměrem 1-1/8". Kmitočtový rozsah je 50Hz
až 18kHz. Je použitelný při extrémně vysokých zvukových úrovních při zpěvu a
j e imunní na přetížení si lnou úrovní hlasu, což z něj děl á perfektní mikrofon
pro vokály. Je to špič kový mikrofon pro záznam hl asu, konečně bezezbytku
nahrazující kulové mikrofony ze 70tých let. Heil PR20 je dodáván ve
kvalitním koženkovém pouzdře. Součástí je mikrofonní držák a sada 3 různých
vyměnitelných mikrofonních mřížek v barvě zl até, stříbrné a černé. V každé
mřížce je vložena akustická pěnová stínící vložka. Pro použití v amatérské
vysílací technice je třeba k mikrofonu zlášť objednat speciál ní kabel typu
CC-1 XLR3 s koncovkou podle použi tého TCVRu. PR-20 má XLR3 male
konektor. Impedance je 600 Ohmů symetrických.
GES08901663
1 kus: 4 110 Kč
RoHS
HEIL Kroucená šňůra-adaptér k mikrofonům řady HM pro
KENWOOD s mikrofonním konektorem modular
PR30 DYNAMICKÝ PROLINE
STUDIOVÝ MIKROFON
GES08901649
HEIL Proline dynamický velkorozm ěrový studiový mikrofon
GES07004672
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Ten-Tec (4 PIN), 2,5m
Kabel k při pojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Ten-Tec. U
TCVRu je vyveden female konektor Jack 6,3mm pro připoj ení ruč ního PTT
spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-Y4 ADAPTER CC-1-XLR4 /
YAESU 4PIN
GES08901915
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM, HM-12 (4PIN
XLR) a Yaesu (4PIN), 2,5m
Kabel k připoj ení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do starších TCVRů Yaesu
se 4pólovým mikrofonním konektorem. U TCVRu je vyveden female konektor
Jack 6,3mm pro připoj ení ručního PTT spínač e HS-2 nebo šlapky FS-3 .
1 kus: 690 Kč
RoHS
CH-1-YM ADAPTER XLR4 / YAESU
MODULAR 8PIN
GES08901664
1 kus: 6 685 Kč
HEIL Kroucená šňůra-adaptér k mikrofonům řady HM pro YAESU s
mikrofonním konektorem modular
RoHS
PR40 PROLINE PROFI STUDIOVÝ
MIKROFON
GES08901453
HEIL Proline rozhlasový a záznamový s tudiový mikrofon
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
CC-1-Y ADAPTER CC-1-XLR4 /
YAESU 8PIN
GES08901914
HEIL Adaptér kabel Classic, GM, GOLD ELITE, HM-10, HM-12
(4PIN XLR) a Yaesu (8PIN), 2,5m
Kabel k připojení mikrofonů s konektorem 4PIN XLR do TCVRů Yaesu (FT847,
FT920, FT 950, FT990, FT1000, FT2000, FT5000, FT9000 atd.) s 8mi
pólovým mikrofonním konektorem. U T CVRu j e vyveden femal e konektor Jack
6,3mm pro připoj ení ručního PTT spínač e HS-2 nebo šlapky, například FS-3
a pod.
1 kus: 690 Kč
RoHS
1 kus: 1 035 Kč
RoHS
1 kus: 8 870 Kč
RoHS
FL-2 DRŽÁK
GES08901652
HEIL Přírubový držák s m osaznou vložkou a stavěcím šroubem
Sluchátka špuntová CRONO E-12B
GES07004694
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x16Ohm., Jack 3,5mm, 14g
Mikrofoní příslušenství HEIL SOUND
HB-1 MIKROFONNÍ JEŘÁB
GES07004645
HEIL Nehlučný volně nastavitelný vyvážený ocelový mikrofonní jeřáb
Hei l Sound vyhověl mnoha žádostem o ekonomický mi krofonní j eřáb a uvedl
na trh Heil HB-1. HB-1 je kloubové rameno, zhotovené z kvali tních ocelových
trubek. Je vyvažováno čtyřmi pružinami a je schopné nést mikrofony o
hmotnosti až do 1,25kg. Mikrofonní jeřáb HB-1 je dodáván s mosaznou C
CLAMP svorkou pro montáž na stůl o síl e desky až 38mm. Jeřáb je
kompatibilní se všemi mosaznými montážními díl y z produkce Heil : * DT-1
Stolní průstup pro montáž do stol u o síle desky až 38mm * FL-2 Přírubový
držák * WM-1 Nástěnný držák * RS-1 12" Prodlužovací nástavec Na HB-1
ráhno je možné připevnit všechny standardní 5/8"-27 šroubovací mikrofonní
nástavce. Jeřáb může být fixován do potřebné pozice pomocí šroubovacích
přírub.
1 kus: 740 Kč
RoHS
CB-1-PTT HEIL CLASSIC BASE
GES08901653
HEIL Klasický základnový pods tavec se spínačem PTT
1 kus: 139,00 Kč
RoHS
RoHS
Sluchátka špuntová CRONO E-13B
1 kus: 1 855 Kč
RoHS
PL2T MIKROFONNÍ JEŘÁB
Výkonná sluchátka Crono E-12B nabízí výrazné basy a prokresl ené středy a
výšky. Poskytnou Vám dokonalé stínění od okolních zvuků. To vše ve stylovém
provedení a atraktivní bronzovo č erné barevné kombinaci. Typ sluchátek:
špunty Konektor: 3,5mm Stereo j ack Odstup signál/šum: 102dB +/-3dB
Impedance: 32 Ohm Šířka pásma: 20Hz - 20kHz Délka přívodní šňůry: 120 cm
Regulace hlasitosti: Ne
GES07004719
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 32Ohm., Jack 3,5mm, 14g
GES08901459
HEIL Profesionální mikrofonní jeřáb (souprava)
1 kus: 2 070 Kč
RoHS
SM-1 MIKROFONNÍ DRŽÁK
GES08901460
HEIL Mikrofonní nárazuvzdorný držák 1". Pro GM, iCM, HM, PR20,
PR781
Stylová sl uchátka Crono jsou dostupným řešením pro poslech hudby nejen na
cestách. Ať už jste kdekol i, uži jte si čistý zvuk. Typ sluchátek: špunty Konektor:
3,5mm Stereo j ack Odstup signál /šum: 102dB +/-3dB Impedance: 32 Ohm
Šířka pásma: 20Hz - 20kHz Délka přívodní šňůry: 120 cm Regulace hlasitosti:
Ne
Součástí dodávky j e kromě j eřábu také C CLAMP svorka 1,5" pro montáž na
stůl . Jako příslušenství l ze doobjednat stolní průstup DT-1, přírubový držák
FL-2, prodlužovací nástavec RS-1 a nástěnný držák WM-1.
1 kus: 109,00 Kč
1 kus: 3 180 Kč
RoHS
RoHS
RoHS
SB-2 MIKROFONNÍ RÁHNO
Sluchátka špuntová CRONO E-14R
GES08901451
GES07004720
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 32Ohm., Jack 3,5mm, 14g
HEIL Malé ráhno, prodloužitelné na 20"(=51cm), s nylonovou
vložkou
1 kus: 2 120 Kč
RoHS
PRSMC MIKROFONNÍ
NÁRAZUVZDORNÝ DRŽÁK
GES08901655
HEIL Mikrofonní nárazuvzdorný držák 2". Pro PR40. Jemně žlutavý
(champagne)
Součástí dodávky j e kromě jeřábu také C CLAMP svorka pro montáž na stůl.
1 kus: 149,00 Kč
1 kus: 1 680 Kč
RoHS
RoHS
RoHS
DT-1 STOLNÍ PRŮSTUP
Sluchátka špuntová CRONO E-14M
GES08901469
GES07004721
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 32Ohm., Jack 3,5mm, 14g
HEIL Stolní průstup s mos aznou vložkou
1 kus: 2 785 Kč
RoHS
Sluchátka
SE-90
GES07004643
Stereo sluchátka 10-20000Hz, 2x16Ohm., 2x0,05W, Jack 3,5mm,
hmotnost 8g
1 kus: 149,00 Kč
1 kus: 930 Kč
RoHS
RoHS
RoHS
WM-1 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
SE-80
GES08901470
GES07004642
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,015W, Jack 3,5mm,
hmotnost 2g
HEIL Nástěnný držák s mos aznou vložkou, pro PL2T nebo SB2
1 kus: 585 Kč
RoHS
RS-1 NÁSTAVEC
GES08901468
1 kus: 319,00 Kč
HEIL Prodlužovací nástavec 12" (30,5cm )
RoHS
RoHS
1 kus: 740 Kč
RoHS
1 kus: 195,00 Kč
RoHS
RoHS
SE-62
GES07004641
Stereo sluchátka 10-20000Hz, 2x16Ohm., 2x0,05W, Jack 3,5mm,
hmotnost 4g
MD-302
GES07004682
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,05W, Jack 3,5mm,
hmotnost 50g
GES07004483
Sada m alých molitanů pro sluchátka
Sada sestává ze dvou párů ochranných moli tanů v barvě modré a černé.
Vhodné pro sluchátka, např. MD-39. Rozměry: vnitřní prům. 18 mm, max.:.
prům. 35 mm.
1 kus: 189,00 Kč
RoHS
RoHS
Sluchátka špuntová CRONO E-11W
EP-4
1 kus: 59,00 Kč
GES07004693
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., Jack 3,5mm, 14g
1 kus: 270,00 Kč
RoHS
RoHS
MD-306
GES07004683
RoHS
RoHS
EP-6/SW
GES07004679
Sada m iniaturních molitanů pro sluchátka
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,05W, Jack 3,5mm,
hmotnost 50g
Sada sestává ze tří párů ochranných molitanů v barvě č erné. Vhodné pro
sl uchátka, např. SE-50, SE-20. Rozměry: vni třní prům. 7,5 mm, max.:. prům.
15 mm.
1 kus: 49,00 Kč
Stylová sluchátka Crono E-11W j sou dostupným řešením pro poslech hudby
nejen na cestách. Ať už jste kdekoli, užij te si čistý zvuk. Typ sl uchátek: špunty
Konektor: 3,5mm Stereo jack Odstup signál/šum: 102dB +/-3dB Impedance:
32 Ohm Šířka pásma: 20Hz - 20kHz Délka přívodní šňůry: 120 cm Regulace
hlasitosti: Ne
RoHS
RoHS
1 kus: 90,00 Kč
RoHS
RoHS
SE-50
GES07004473
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,06W, Jack 3,5mm,
hmotnost 17g
1 kus: 45,00 Kč
RoHS
RoHS
SE-20
GES07004474
Univerzální sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,02W, Jack
3,5m m, 12g
1 kus: 270,00 Kč
RoHS
RoHS
MFJ-392B Lehká sluchátka pro
radiovou komunikaci a SWL
GES08900687
Sluchátka pro vysílací techniku a SWL, 16 Ohmů; 450m W; 100Hz24kHz; řízení hlas itosti; 3,5m m Jack
Impedance sluchátka 16 Ohmů / 1kHz, citl ivost 102 db/mW. Celková hmotnost
230 gramů MFJ-392B sluchátka j sou perfektní pro radioamatérský a
krátkovlnný příjem. Výborně se hodí pro všechny módy -- SSB, FM, AM, data
a CW. Každé sluchátko má samostatnou regulaci hlasi tosti. Výteč ný design s
vycpaným, měkkým hlavovým držákem a uchu přizpůsobený polstrovaný
náušník vytváří příjemný pocit z nerušeného komfortního příjmu. Zcela se
ponoříte do poslechu stanic z celého světa! Vysoce úči nné akustické měni če
zvýrazňuj í reprodukci komuni kač ního provozu. Signály Vám nikdy nezněly tak
křišťál ově č istě! MFJ-392B Vám přináší věrnost hlasu, o které jste se
domníval i, že ani neexi stuj e. Sluchátka mají přípojný jack průměru 3,5mm
(1/4"). Téměř žádný útl um zaruč uje zanedbatelný přechodový odpor
pozl aceného přívodního konektoru. Velice lehká sluchátka o hmotnosti
pouhých 230gramů mají přívodní kabel délky 2,7m, který dovoluje volný
pohyb během poslechu. MFJ-392B zpracují výkon až 450 mW a mají
kmi toč tový rozsah 100 až 24000Hz. Impedance je 16 Ohmů na 1KHz,
ci tlivost je 102dB/mW. Pracují jako mono i j ako stereo (2x 16Ohmů).
1 kus: 595 Kč
Náhlavní soupravy
CRONO sluchátka s mikrofonem
HM-15B
Stereosluchátka s regulací hlasitosti 18-22000Hz, 2x32Ohm., s
m ikrofonem, 2,2kOhm.
Dostupná kompaktní náhlavní sada. Doporučeno pro videokonference,
i nternetová vol ání, výborná pomůcka pro j azykové učebny, využití při
j azykových rozborech a diktátech. Typ sl uchátek: sluchátka s mikrofonem
Konektor: 2x 3,5mm Stereo j ack Odstup signál/šum: 95dB +/-3dB Impedance:
32 Ohm Šířka pásma: 18Hz - 22kHz Délka přívodní šňůry: 180 cm +/-5cm
Regulace hlasitosti: Ano (na kabelu)
RoHS
EP-302
GES07004702
1 kus: 89,00 Kč
GES07004681
RoHS
RoHS
CRONO sluchátka s mikrofonem
HM-52B
Sada molitanů pro sluchátka, 4ks
GES07004690
Stereosluchátka 18-22000Hz, 2x32Ohm., s mikrofonem ,
2,2kOhm., 125g
1 kus: 39,00 Kč
RoHS
MD-39
GES07004433
Stereo sluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., 2x0,1W, Jack 3,5mm,
hmotnost 28g
Sada sestává ze dvou párů ochranných molitanů v barvě č erné. Vhodné pro
sluchátka, např. MD-302. Rozměry: vni třní prům. 39x48 mm, max.:. prům.
56x62 mm.
1 sada: 45,00 Kč
RoHS
RoHS
Univerzální kompaktní náhlavní sada. Doporučeno pro videokonference,
i nternetová vol ání, výborná pomůcka pro j azykové učebny, využití při
j azykových rozborech a diktátech. Typ sl uchátek: - sluchátka s mikrofonem
Konektor: - 2x 3,5mm Stereo jack Odstup signál/šum: - 95dB +/-3dB
Impedance: - 32 Ohm Šířka pásma: - 18Hz - 22kHz Dél ka přívodní šňůry: - 180
cm +/-5cm Regulace hlasitosti: - Ano (na kabelu)
1 kus: 99,00 Kč
RoHS
RoHS
1 kus: 119,00 Kč
RoHS
RoHS
CRONO sluchátka s mikrofonem
HM-53B
GES07004691
Stereosluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., s m ikrofonem,
2,2kOhm., 168g
BH-004
GES07000050
Stereosluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., s m ikr.50-12000Hz,
300Ohm ., 1mV, 150g
PSE6 PROSET ELITE Elitní náhlavní
souprava, mikrofonní měnič HC6
GES07004553
HEIL SOUND Náhlavní s ouprava nejvyšš í třídy s potlačením hluku
okolí.
1 kus: 848 Kč
Multi medi ální sluchátka s mikrofonem Crono HM-53B jsou vhodná jak pro
kvalitní poslech hudby, tak pro účely výuky, nebo komunikace. Díky
pohodlnému polstrování a kvali tním reproduktorům se postarají o Váš komfort
a poži tek z reprodukce. Typ sl uchátek: - sluchátka s mikrofonem Konektor: - 2x
3,5mm Stereo jack Odstup signál/šum: - 100dB +/-3dB Impedance: - 32 Ohm
Šířka pásma: - 20Hz - 20kHz Délka přívodní šňůry: - 230 cm +/-5cm Regulace
hlasitosti: - Ano (na kabelu)
1 kus: 189,00 Kč
RoHS
RoHS
BH-003
GES07004477
Stereosluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., s elektr. mikr.
50-12500Hz, 2kOhm., 1,3mV, 170g
1 kus: 339,00 Kč
RoHS
RoHS
CRONO sluchátka s mikrofonem
HM-54W
GES07004692
Stereosluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., s m ikrofonem,
2,2kOhm., 144g
RoHS
RoHS
Náhlavní soupravy HEIL SOUND pro
radioamatéry
PS-3 PROSET 3 - Profi náhlavní
sluchátková souprava
GES07004689
HEIL SOUND profes ionální sluchátka nejvyšší třídy s vyjímečnou
čistotou zvuku
Profesi onální sl uchátková uzavřená náhlavní souprava s vyjímečnou artikulací
a či stotou a báječ nou zvukovou přesností. Lehká konstrukce, určená pro
moni torování v nahrávacích a rozhlasových studiích, pro audio výstupy
počítač ů, podcasting (audio RSS), špič kové radioamatérské použití a
podobně. HEIL Pro Set 3 obsahuje vysoce kval itní 40mm neodymové
magnety a zvukové cívky. Konstrukce je lehká s ergonomi cky účelnou
konstrukcí hlavového držáku s nastavením velikosti pro dosažení maximálního
komfortu s co nejvyšším potl ač ením vnějších rušivých zvuků. Dodává se se
třemi výměnnými kabely: - 1.8m fl exibilní přímý kabel - 1.8m přímý kabel pro
iPhone/i Pod s kompatibi lním 3.5mm j ackem - 3m speciální toč ený kabel s
1/8" (3.5 mm) profesionálním pozl aceným j ackem a pozl aceným adaptérem
(redukcí) na 1/4" (6.3mm) Vlastnosti : - 10Hz až 22kHz široký kmi toč tový rozsah
s vyjímečně č istým, vyváženým zvukem - Praktická skl ádací konstrukce pro
snadný transport a skladování - Ergonomický desi gn s měkkým, nastavi tel ným
hlavovým díl em - Zásadní potlačení rušivých vnějších zvuků - Konstrukce
střední vel ikosti, s vnitřním ocelovým dílem - Měkké vyměnitelné hygienické
náušníky - 3 výměnné při pojovací kabely - Pozlacené konektory a redukce Průměr měnič ů 40mm - Silné neodymové magnety - Hli níkové korpusy Citl ivost 102dB - Maximální zpracovatelný výkon 1,000mW / 1kHz Impedance 32 Ohmů
1 kus: 2 915 Kč
RoHS
Sluchátka v elegantním bílém provedení, která jsou díky ohebným kloubům
maximálně fl exibilní, což oceníte nej en při jejich přenášení. Díky kval itním
zvukovým měnič ům je reprodukce věrná a dynamická. Pohodlné pol strování
se postará o potřebný komfort. Na kabelu najdete mikrofon. Typ sluchátek: sluchátka s mikrofonem Konektor: - 2x 3,5mm Stereo jack Odstup signál/šum:
- 90dB +/-3dB Impedance: - 32 Ohm Šířka pásma: - 20Hz - 20kHz Délka
přívodní šňůry: - 130 cm +/-5cm
1 kus: 339,00 Kč
RoHS
RoHS
BH-005
GES07004478
Stereosluchátka 20-20000Hz, 2x32Ohm., s elektr. mikr.
50-12500Hz, 2kOhm., 1,
Heil Sound si dovoluje představi t převratný nový výrobek - Pro Set Eli te
high-end náhlavní soupravu pro nároč né radioamatéry a pro profesionál ní
použití v televizi a v rozhl asu! Náhlavní souprava Pro Set El ite nabízí
reproduktory s vysokou účinností zamontované v akusti cky vyladěných krytech,
které zaručují vysoký stupeň pasivního potlačení vlivu okolí. Pro Set Eli te
dál e obsahuje Heil Sound exkluzivní systém obracení fáze "Phase Reversal
system", který dovol uje operátorovi měnit fázi vstupního signálu pro l evé i
pravé ucho a tím umožnit prostorově plasticky oddělovat signály v
dynami ckém pile-upu, běžném na dnešních přeplněných pásmech. Pro Set
Elite náhl avní souprava j e skladná a snadno se převáží a skl aduje. Je velice
l ehká a komfortní a tak je i deální při dlouhodobém provozování, zvláště třeba
při závodech nebo expedicích. Náušníky jsou snadno vyměnitelné a mají
bavlněné pokrývky, které se dají snadno prát. Pro Set Elite obsahuj e kroucený
přívodní kabel dél ky 1,8m, zakončený dvěma konektory j ack. První konektor je
stereo s průměrem 3,5mm (1/8") a je určen pro sluchátka. K němu je přiložen
adaptér ze 3,5mm female na 6,3mm (1/4") mal e. Druhý konektor j e mono
j ack 3,5mm (1/8") pro mikrofon. Pro propojení Pro Set Elite se zařízením
sl ouží HEIL standardní AD-1 Adapter HEIL SOUND pro náhl avní soupravy,
j eji chž typ se volí podle použitého zařízení, podobně j ako u našich
náhlavních souprav Pro Set, BM-10 atd. Náhlavní souprava Pro Set Eli te je
velice vhodná pro použití jak s radioamatérskými transceivery, tak pro
komerč ní použití například v rozhl ase a podobně. Souprava obsahuje nově
vyvinutý mikrofonní dynamický měnič Heil Sound HC6. Měni č HC6 má plný
kmitoč tový rozsah s pokl esem o -3dB na 100Hz a na 12,5kHz a se
zdůrazněním +6dB v pásmu 2000Hz až 3000Hz pro zvýšení srozumitelnosti
řeč i v obvodech SSB nebo při hlučném okolí (sportovní prostředí a podobně).
Nový měni č HC6 má vyni kající zvuk a velmi dobře vyhovuje DSP obvodům
moderních transceiverů s DSP zpracováním si gnálu. Poslechněte si zvukovou
ukázku a přesvědč te se sami o vynikaj ících vlastnostech mi krofonního
elementu HC6 naší nové náhl avní soupravy: www.heil sound.com/amateur
/press/hc6.mp3 Tato krátká ukázka ukazuj e výsledek, dosažený s
odpovídaj ícím nastavením mikrofonního ekvalizéru vašeho TCVRu. Změnou
j eho nastavení můžete mít "rozhlasovou modul aci", kvali tní "SSB modulaci"
nebo průrazné "DX nastavení", zvláště vhodné do pileupů.
1 kus: 4 850 Kč
RoHS
PSEiC PROSET ELITE Elitní
náhlavní souprava, mikrofonní
měnič iC pro ICOM
HEIL SOUND Náhlavní s ouprava PSEiC nejvyšší třídy pro Icom s
potlačením hluku okolí.
Heil Sound si dovoluje představit převratný nový výrobek - Pro Set Elite iC
high-end náhlavní soupravu pro nároč né radioamatéry a pro profesionál ní
použití v tel evizi a v rozhl asu! Náhlavní souprava Pro Set Elite i C nabízí
reproduktory s vysokou účinností zamontované v akusti cky vyladěných krytech,
které zaručují vysoký stupeň pasivního potlač ení vlivu okolí. Pro Set Elite iC
dál e obsahuje Heil Sound exkluzivní systém obracení fáze "Phase Reversal
system", který dovol uje operátorovi měnit fázi vstupního signálu pro l evé i
pravé ucho a tím umožnit prostorově plasticky oddělovat signály v
dynami ckém pile-upu, běžném na dnešních přeplněných pásmech. Pro Set
Elite náhl avní souprava j e skladná a snadno se převáží a skl aduje. Je velice
l ehká a komfortní a tak je i deální při dlouhodobém provozování, zvláště třeba
při závodech nebo expedicích. Náušníky jsou snadno vyměnitelné a mají
bavlněné pokrývky, které se dají snadno prát. Pro Set Elite obsahuj e kroucený
přívodní kabel dél ky 1,8m, zakončený dvěma konektory j ack. První konektor je
stereo s průměrem 3,5mm (1/8") a je určen pro sluchátka. K němu je přiložen
adaptér ze 3,5mm female na 6,3mm (1/4") mal e. Druhý konektor j e mono
j ack 3,5mm (1/8") pro mi krofon. Náhlavní souprava Pro Set Elite je velice
vhodná pro použití jak s radi oamatérskými transcei very, tak pro komerč ní
použití například v rozhlase a podobně. Pro Set Elite i C používá Heil Sound
exkluzivní "iC" elektretový kondenzátorový měnič s vysokou výstupní úrovní,
která j e tak důležitá pro mnoho (hlavně dřívějších) typů Icom transceiverů.
Měnič iC má plný kmi toč tový rozsah s pokl esem o -3dB na 80Hz a na 12,5kHz
a nemá zdůraznění v pásmu kolem 2000Hz. Měni č "iC" vyžaduje pro svoji
práci stej nosměrné napájecí napětí +5V, které se přivádí ze zařízení.
Souprava je dodávána včetně kabelového adaptéru AD-1-I8 a je urč ena pro
zařízení Icom s 8mi kolíkovým kulatým konektorem. Posl echněte si zvukovou
ukázku a přesvědč te se sami o vynikaj ících vlastnostech mi krofonního
elementu HC6 naší nové náhl avní soupravy: www.heil sound.com/amateur
/press/hc6.mp3 Tato krátká ukázka ukazuj e výsledek, dosažený s
odpovídaj ícím nastavením mikrofonního ekvalizéru vašeho TCVRu. Změnou
j eho nastavení můžete mít "rozhlasovou modul aci", kvali tní "SSB modulaci"
nebo průrazné "DX nastavení", zvláště vhodné do pileupů.
1 kus: 5 140 Kč
RoHS
1 kus: 769 Kč
RoHS
RoHS
GES07004554
PS-6 PROSET 6 - Náhlavní
souprava, mikrofonní měnič HC6
GES07004653
HEIL SOUND Náhlavní souprava nejvyšší třídy, mikrofonní m ěnič
HC-6
HEIL Náhlavní souprava nej vyšší třídy, mikrofonní měni č HC-6 Nová náhl avní
souprava Pro Set 6 (model PS-6) nahradil a úspěšný model ProSet-5, jehož
výroba byla ukonč ena. Svými kmitoč tovými parametry je velmi podobná
úspěšné náhl avní soupravě PS-5, která používala mikrofonní el ement HC-5.
Souprava PS-6 j e rovněž nástupcem úspěšné soupravy PS-4. Souprava PS-6
používá nový mikrofonní element HC-6 s plným kmi toč tovým rozsahem. Tento
nový mi krofonní měnič má rozšířený kmi toč tový rozsah směrem k nižším
frekvencím a to až ke 150Hz. Toto rozšíření při náší vyšší věrnost při místní
komunikaci . Moderní transceivery, používaj ící DSP, umožňuj í nastavit
zdůraznění v oblasti nižších kmitoč tů, pokud je to požadováno. Náhl avní
soupravy řady PROSET jsou navrženy tak, aby vyhověly vysokým nárokům,
kladeným špič kovými závodními týmy a DX experty. Soupravy PROSET j sou
uznávány v mezinárodním měřítku jako výrobek nejvyšší světové extratřídy.
Robustní, ale při tom lehká konstrukce zaručuje, že ani při dlouhodobém
poslechu není operátor unaven. Mi krofonní element je vestavěn v pevné, ale
pružné a dobře tvarovatelné mi krofonní konzoli . Pevný a pružný přívodní
kabel má délku 2,5metru a j e zakončen dvěma stereo konektory JACK. Stereo
JACK prům.6,3mm je pro sluchátka, menší mono JACK prům.3,5mm je pro
mi krofon. Na sluchátkách j sou snímatelné textilní návleky. Materiál , pro ně
použitý, je velmi příjemný při dl ouhodobém použití sluchátek. Souč ástí
dodávky je rovněž ochranný molitanový návlek na mikrofon. Přívodní JACKy
soupravy PROSET se při pojuj í do TCVRu pomocí řady adaptérů AD-1. Ty
jsou různé podle výrobce T CVRu a podle použitého mikrofonního konektoru
(4PIN, 8PIN, Modular). Adaptér je nutno objednat zvlášť podl e typu TCVRu.
V nabídce j sou HEIL standardní AD-1 Adapter HEIL SOUND , jej ichž typ se
volí podle použi tého zařízení.
PSMP Náhlavní souprava špičkové
kvality pro osobní počítač
GES07004655
BAG-2
GES08901491
HEIL Kvalitní koženková brašna pro Quiet Phone, BM a Traveler
Pro Set Media Pro - vítězná náhlavní s ouprava nejvyšš í třídy pro váš
osobní počítač
Náhlavní soupravy PSMP vychází z řady populárních náhlavních souprav Pro
Set. Používá vysoce jakostní vysokoúrovňový kondenzátorový mikrofonní
element, speciál ně navržený pro připojení do mikrofonního vstupu zvukové
karty osobního počítač e nebo notebooku. Mikrofon má výborné vl astnosti a
zvuková modul ace má báječnou rozhlasovou kvalitu. Akustické sluchátkové
měni če Pro Set Media jsou akusti cky vyl aděné. Jej ich firemní Heil Sound
exkluzi vní reverzní přepínání fáze u akustických měnič ů umožňuje vytvořit
prostorově rozšiřující efekt, který často přinášející lepší komunikač ní
srozumi tel nost poslouchaného zvuku. Připoj ovací kabel sluchátkové soupravy
Hei l Sound Pro Set Media Pro je zakončen dvěma konektory průmyslového
standardu 1/8" male (zástrč ka, průměr 3,5mm), urč enými pro přímé připojení
do zvukové karty počítač e. Rudý konektor se zapojí do rudé zásuvky zvukové
karty poč ítače (mikrofnní vstup do poč ítače), č erný konektor se zapojí do
černé zásuvky zvukové karty počítač e (černý konektor pro sluchátka nebo
reproduktor). Sl uchátkové měniče mají vyměnitelné hygienické bavl něné
ochranné obal y, které j e možné prát. Komfortní vynilový vyměnitelný návlek
mi krofonu je možné rovněž čistit a nebo vyměni t. Antihluková pěnová stíni cí
vl ožka zabraňuje nepříjemným zvukům, vzni kajícím při nechtěném fouknutí
do mikrofonu.
1 kus: 585 Kč
RoHS
Adaptéry HEIL SOUND pro náhlavní
soupravy
AD-1-C ADAPTER HEIL SOUND pro
COLLINS
GES08901494
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy COLLINS
1 kus: 3 235 Kč
RoHS
PS-EPC NÁHRADNÍ NÁVLEKY
PROSET
GES08901658
HEIL Bavlněné ochranné návleky pro náhlavní soupravy PROSET a
PROSET+
1 kus: 770 Kč
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
RoHS
PS-iC PROSET ICOM - Náhlavní
souprava, mikrofonní měni iC pro
ICOM
AD-1-D ADAPTER HEIL SOUND pro
DRAKE
GES08901477
1 pár: 195,00 Kč
HEIL SOUND Náhlavní souprava nejvyšší třídy, mikrofonní element
iC, jen pro ICOM
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy DRAKE
RoHS
EP-BM-BLACK
GES08901495
1 kus: 609 Kč
GES08901733
HEIL Náhradní náušníky 2" (51mm) pro BM5, BM10. Černá barva,
pár
RoHS
AD-1-I8 ADAPTER HEIL SOUND pro
ICOM 8PIN
GES08901496
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy ICOM s kulatým
m ikrofonním konektorem 8PIN
1 pár: 159,00 Kč
Adaptér pro ICOM IC730, IC735, IC745, IC751, IC761, IC765, IC720, IC725,
IC726, IC756PRO, IC728, IC781, IC901, IC910, IC3200, IC7700, IC7800 atd.
s kulatým mikrofonním konektorem 8 PIN. Pin 1: Microphone In* Pin 5: PTT
Pin 6: PT T Ground Pi n 7: Microphone Ground *Pin 1 Na tomto vývodu je
také napájecí napětí pro elektretový mikrofon, který používá Icom. Pokud se
použije dynamický mikrofon od Heil Sound, musí být toto napětí blokováno.
RoHS
EP-BM-BLUE
GES08901734
HEIL Náhradní náušníky 2" (51mm) pro BM5, BM10. Modrá barva,
pár
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-iCM ADAPTER HEIL SOUND
pro ICOM MODULAR
GES08901497
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy ICOM s mikrofonním
konektorem MODULAR
Náhlavní soupravy řady PRO jsou navrženy, aby vyhověly vysokým nárokům,
kladeným špič kovými závodními týmy a DX experty. Souprava PROSET
ICOM je speciál ně navržena pro použití s transceivery ICOM a patří do
nejvyšší světové extratřídy. Robustní, ale přitom lehká konstrukce zaručuje, že
ani při dl ouhodobém poslechu není operátor unaven. Vysoce kvali tní
elektroakustické měnič e a vestavěný speciál ně navržený mikrofonní element
pro TCVRy ICOM j e optimalizován pro špi čkový radioamatérský provoz. Pro
Set iC (PS iC) používá Heil Sound "iC" kondenzátorový mikrofonní měnič,
speci álně navrhnutý firmou HEIL SOUND a je kompatibi lní se vstupními
mi krofonními zesilovači transceiverů Icom, které vyžadují vyšší úroveň
mi krofonního signálu. Na pravém sluchátku j e miniaturní přepínač, který
umožňuje změni t fázi si gnálu v j ednom sl uchátku a optimalizovat tak
při jímaný signál. Mikrofonní element ICOM je vestavěn v pevné, ale pružné a
dobře tvarovatelné mikrofonní konzoli. Pevný a pružný přívodní kabel má
délku 2,5metru a j e zakonč en dvěma stereo konektory JACK. Stereo JACK
průměru 6,3mm je pro sluchátka, menší mono JACK průměru 3,5mm je pro
mi krofon. Na sluchátkách j sou snímatelné textilní návleky. Materiál , pro ně
použitý, je velmi příjemný při dl ouhodobém použití sluchátek. Souč ástí
dodávky je rovněž ochranný molitanový návlek na mikrofon a také speciální
mi krofonní kabel ový adaptér řady AD-1 Adapter HEIL SOUND , určený pro
při pojení PROSET ICOM přímo do TCVRů řady ICOM.
1 kus: 4 150 Kč
RoHS
PSP CORD Ochranný návlek
GES07004704
HEIL SOUND Ochranný návlek mikrofonu k náhlavní soupravě
PSP, náhradní díl.
Adaptér pro ICOM IC703, IC706, IC2000, IC7000 a pod. Pin 4: PTT Pi n 5:
Microphone Ground Pin 6: Mi crophone In* Pin 7: Ground *Pi n 6 Na tomto
vývodu j e také napájecí napětí pro elektretový mikrofon, který používáv Icom.
Pokud se použi je dynamický mi krofon od Heil Sound, musí být toto napětí
blokováno.
1 pár: 159,00 Kč
RoHS
EP-BM-RED
1 kus: 609 Kč
RoHS
GES08901735
HEIL Náhradní náušníky 2" (51mm) pro BM5, BM10. Červená
barva, pár
AD-1-K4 ADAPTER HEIL SOUND
pro KENWOOD 4PIN
GES08901499
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy KENWOOD s
m ikrofonním konektorem 4PIN.
Adaptér pro KENWOOD TS120, T S130, T S520, TS530, TS700, TS820,
T S830, TR2200, TR7200, T R7400, T R7500 atd. s kulatým mikrofonním
konektorem 4 PIN. Také pro starší verze El ecraft K3 s kulatým konektorem
4PIN. Pi n 1: Microphone In Pin 2: PTT Pin 3: PT T Ground Pin 4: Ground
1 kus: 609 Kč
1 pár: 159,00 Kč
RoHS
BAG-1
GES08901490
HEIL Kvalitní koženková brašna pro náhlavní soupravy PROSET a
PPROSET PLUS
RoHS
AD-1-K8 ADAPTER HEIL SOUND
pro KENWOOD, ELECRAFT 8PIN
GES08901500
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy KENWOOD a
ELECRAFT s kulatým m ikrofonním konektorem 8PIN
Adaptér pro KENWOOD TS 450, TS 570, TS 870, TS 940, TS 950, TS 2000
atd. a dále pro ELECRAFT K2 a ELECRAFT K3 s kulatým konektorem 8PIN.
Pin 1: Mi c Pin 2: PTT Pin 7: Microphone Ground Pin 8: PT T Ground
1 kus: 238,00 Kč
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-KM ADAPTER HEIL SOUND
pro KENWOOD MODULAR
GES08901501
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy KENWOOD s
m ikrofonním konektorem MODULAR 8PIN
Adaptér pro KENWOOD TS480, VHF/UHF mobilní stanice TM-V7, 707, 461
atd. Pin 3: Ground Pin 4: PT T Pi n 5: Microphone Ground Pin 6: Microphone
In
1 kus: 745 Kč
RoHS
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-T4 ADAPTER HEIL SOUND
pro TENTEC 4PIN
GES08901502
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy TEN-TEC s
m ikrofonním konektorem 4PIN
Adaptér pro TEN-TEC (Ori on)
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-Y4 ADAPTER HEIL SOUND
pro YAESU 4PIN
MFJ-1128 MULTI SVORKOVNICE
GES08901503
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy YAESU s kulatým
mikrofonním konektorem 4PIN
4PIN kul atý mikrofonní konektor pro FT7, FT101, FT101Z, FT201, FT221,
FT223, FT 225R, FT227R, FT301, FT 901, FT902 atd. Pi n 1: Ground Pi n 2:
Mi crophone In Pin 3: PT T Pi n 4: No Connection (*Ground u FT-221R)
GES08900346
Rozvaděčová De-Luxe m ultisvorkovnice 12-24VDC, 12výstupů
40Amax., V-metr 0-25V
Provoz, vybavení, závody
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-Y8 ADAPTER HEIL SOUND
pro YAESU 8PIN
GES08901625
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy YAESU s kulatým
mikrofonním konektorem 8PIN
Adaptér pro YAESU s mikrofonním konektorem 8PIN (FT 650, FT736, FT747,
FT757, FT 767, FT840, FT847, FT 920, FT990, FT1000, MARK-V, FT2000,
FT5000, FT 9000 a pod.) Pin 6: PT T Pi n 7: Ground Pin 8: Microphone In
1 kus: 2 780 Kč
Hlasové dávače pro závody
RoHS
MFJ-434B HLASOVÝ DÁVAČ
GES08900723
Hlasový dávač pro závody a DXing; 5 pamětí/75sec; 165 x 64 x
165m m.
MFJ-1129 MULTI SVORKOVNICE
GES08900347
Rozvaděčová De-Luxe m ultisvorkovnice 12-24VDC, 10výstupů
40Amax., V-metr 0-25V
1 kus: 609 Kč
RoHS
AD-1-YM ADAPTER HEIL SOUND
pro YAESU MODULAR 8PIN
GES08901504
Mikrofonní adaptér HEIL SOUND pro TCVRy YAESU s m ikrofonním
konektorem MODULAR 8PIN
Adaptér pro YAESU s mi krofonním konektorem MODULAR 8PIN (FT450,
FT817, FT857, FT 897 etc.) Pin 2: Ground Pin 3: PTT Pin 4: Microphone In
Pin 5: Microphone Ground
1 kus: 609 Kč
RoHS
HSTA-IM ADAPTER ICOM
MODULAR
1 kus: 3 040 Kč
RoHS
Mi kroprocesorem řízený hlasový dávač s 5ti paměťmi , celková kapacita 75
vteři n. Opakování od 0,5 do 500 vteři n. Transparentní pro mikrofon. Možno
při pojit mikrofon s 8PIN modul ar nebo 8PIN kulatým konektorem. Vnitřními
jumpery přepínatelný pro Alinco, Icom, Kenwood, Radio Shack, Yaesu.
Napáj ení z vni třní baterie 9V nebo z vnějšího zdroje 9-15VDC (např. MW96 GES07500052 od GES-ELECTRONICS)
GES08901723
1 kus: 5 290 Kč
RoHS
Přepínače ruční, pro vf
HEIL Adaptér pro ICOM IC703, IC706, IC208H, IC220H, IC2100,
IC2720, V8000
Adaptér pro sluchátka HTSS nebo HT DS a zařízení (modular konektor).
MFJ-1703 ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
Napájecí DC multisvorkovnice
GES08901728
HEIL Adaptér pro ICOM IC735, IC746, IC756, IC756PROII,
IC756PROIII, IC7800
MFJ-1112 MULTI SVORKOVNICE
GES08900443
Křížový přepínač anténa / TCVR
1 kus: 690 Kč
RoHS
HSTA-I8 ADAPTER ICOM 8PIN
Přepínače, spínače, PTT
GES08900340
Rozvaděčová DC multisvorkovnice (6 párů vf blokovaných svorek)
Adaptér pro sluchátka HTSS nebo HT DS a zařízení (konektor 8PIN).
1 kus: 690 Kč
RoHS
HSTA-K8 ADAPTER KENWOOD
8PIN
GES08901729
HEIL Adaptér pro KENWOOD s konektorem 8PIN
Adaptér pro sluchátka HTSS nebo HT DS a zařízení.
1 kus: 690 Kč
RoHS
HSTA-KM ADAPTER KENWOOD
MODULAR
GES08901730
1 kus: 795 Kč
RoHS
HEIL Adaptér pro KENWOOD TS480, G707A, V7, V700A
Adaptér pro sluchátka HTSS nebo HT DS a zařízení (modular konektor).
1 kus: 690 Kč
RoHS
HSTA-YM ADAPTER YAESU
MODULAR
GES08901721
1 kus: 1 190 Kč
RoHS
VEC-316
GES08901547
MFJ-1702 ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08901147
Anténní přepínač 1IN / 2OUT; 1kW CW; 0,2dB; 0÷450MHz;
UHF-female
Rozvaděčová multisvorkovnice 15ADC. Voltm etr 0-25VDC. LED
indikace.
HEIL Adaptér pro YAESU s 8PIN MODULAR konektorem pro
FT817, FT857, FT897
Adaptér pro sluchátka HTSS nebo HT DS a zařízení.
1 kus: 690 Kč
RoHS
ADMY-817 ADAPTER YAESU
GES08901505
HEIL adaptér 8PIN-male CC-1 na 8PIN Modular YAESU FT817,
FT857, FT897
1 kus: 530 Kč
RoHS
1 kus: 1 590 Kč
RoHS
MFJ-1117 MULTI SVORKOVNICE
GES08900342
Rozvaděčová DC multisvorkovnice 12-24VDC, 4 páry s vorek, 35A
max.
MFJ-1702C ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08901148
Anténní přepínač 1IN /2OUT; 1kW CW; <0,2dB; 0÷450MHz;
UHF-female; klid.poloha=zem ; přepěťová ochrana
1 kus: 1 060 Kč
RoHS
MFJ-1702CN ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08901149
Anténní přepínač 1IN / 2OUT; 1kW CW; <0,2dB; 0÷450MHz;
N-female; klid.poloha=zem ; přepěťová ochrana
1 kus: 770 Kč
RoHS
1 kus: 1 720 Kč
RoHS
DC-35
GES08901546
Rozvaděčová multisvorkovnice pro 12-24V DC, 35A max., V-metr
0-25VDC
1 kus: 1 190 Kč
RoHS
1 kus: 2 250 Kč
RoHS
MFJ-1704 ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08900444
Přepínač 1IN / 4OUT; 1kW CW; <0,2dB; 0÷450MHz; UHF-female;
klid.poloha=zem; přepěťová ochrana
Přepínače pro vf, dálkově ovládané
RCS-10X ANTÉNNÍ KOAXIÁLNÍ
PŘEPÍNAČ
GES08901150
Dálkově ovládaný přepínač antén, 1.8-150MHz; 5kW < 30MHz,
2,5kW / 50MHz
Přepínače ovládané nohou
MFJ-1709 NOŽNÍ ŠLAPKA PTT
GES08900449
Nožní PTT spínač (šlapka) pro ovládání TCVRu, PA; 1 s pínací
kontakt; kabel+6,3mm jack
1 kus: 2 120 Kč
1 kus: 545 Kč
RoHS
MFJ-1704N ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
RoHS
GES08900445
FS-202 Nožní spínač PTT
Anténní přepínač 1IN / 4OUT; 1kW CW; <0,2dB; 0÷450MHz;
N-female; klid.poloha=zem; přepěťová ochrana
1 kus: 2 250 Kč
RoHS
MFJ-1701 ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08901146
Anténní přepínač 1IN / 6OUT; 1kW CW; 1.8-30MHz; UHF-female;
50-75Ohm; nepoužité vstupy uzem něny
1 kus: 2 120 Kč
RoHS
MFJ-1700C ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ
GES08901145
Přepínač antén, 1-6IN / 1-6OUT; 1kW CW; 1.8-30MHz; UHF-fem;
50-75 Ohm; nepoužité vs tupy uzemněny
GES07004725
Nožní spínač pro přepínání jevištního vybavení. Ideálně se hodí pro
kytarové zesilovače.
The RCS-10 i s a versatile antenna switch desi gned for 50-ohm systems. It
handles high power, and sealed relays offer excellent life and connecti on
rel iabili ty. It requi res onl y three small i solated control wires, pl us a ground
return that can even can be the coaxial cable shield. The relay box can be
mounted indoors or outdoors. The RCS-10 Remote Antenna Switch selects
one-of-eight “antenna” connectors or “ports”, and connects those ports directly
to a single common port for a feedline. The RCS-10 wil l work well in nearly
any system requiri ng switching of unbal anced or coaxial l ines, especial ly
those requiring good qual ity 50-ohm RF switches. The RCS-10 is a remote
control led switch usi ng relay contacts. The control head can be conveniently
located and only requires use of small low-voltage l ow-current telephone-type
fourconductor control cabl e. Any swi tch port can be used as either an input or
output, so you can sel ect one-of-eight radi os to one feedli ne or one-of-eight
antennas to a radio. The Main Advantages of the RCS-10 are wiring cost,
appearance, and convenience. The RCS-10 uses low voltage and low
current, and can use inexpensive and easy-to-route control cabl es. Bulky and
expensi ve coaxi al and control cables are not requi red, and wiring is very
simple. Si nce all cables route through one common point that can be
grounded, lightning protection is al most always significantly better than
conventi onal wiri ng methods using multi ple coaxial l ines into the operati ng
position. The RCS-10 Relay Unit reliabl y handles power levels in excess of
5,000 watts bel ow 30MHz, and power l evel s of 2.5kW at 50MHz. Port-to-port
isol ati on is typically i n the 40dB range, but varies with frequency and the
ports bei ng used. Loss is very low, and this switch can be considered lossless
below 30MHz. More performance details are i n the Remote Relay Unit
section of this manual. The RCS-10 Relay Unit can be used with any BCD
(bi nary coded decimal) 12-16 volt dc 400mA control system, such as the
RCS-12C Deluxe Control ler. (Thi s unit is shipped wi th a standard manual
RCS-10 controller.) The RCS-12C Deluxe Controller features push-button
antenna selecti on, memory, hot-swi tching protection, and automatic antenna
selection with band changes. The RCS-12C al lows manual selection of
multi ple antennas (up to eight possi ble antennas) on each band while locki ng
out any potential ly incorrect antenna choi ce! Ameritron RCS-10 Instructi on
Manual 2 The RCS-10 Indoor Unit (shipped with this unit) has antenna
indicator LED’s and a manual rotary selector switch. We have included an
area where you can label each antenna. It normally operates from +12 to +16
volt dc power supplies, and consumes less than 600mA. When used wi th other
rel ay systems, the RCS-10 (and RCS-12C) control units are capable of
switching up to 25 volts with one ampere of relay current. The RCS-10 Indoor
Uni t can be used as an interface to convert standard 1-of-8 control i nput to a
BCD output suitable for driving the RCS-10 remote relay box. The control
head al so outputs standard 1-of-8 control signals, like the RSC-8V system
uses. Control inputs must be 12 to 16 volts dc posi tive and capable of
supplying at least 400mA. This feature all ows other mul ti-wire control
systems, like the RCS-8V system, to interface with the RCS-10 controller. In all
cases, zero input or output vol tage selects antenna 1. The same output occurs
when voltage is appl ied to serial port one. Appl yi ng voltage to termi nal one
illuminates the position one LED, but the BCD output remai ns 000. See the
Control Logic Table on page 3 for swi tching detai ls.
- 2 x on/off - kovové pouzdro - 5 m dlouhý připojovací kabel se stereo
zástrč kou 6,3 mm
1 kus: 599 Kč
RoHS
FS-3 Nožní spínač PTT
GES07004677
HEIL Nožní spínač (š lapka) s mikrospínačem
Nožní šlapka FS 3 s jedním mikrospínačem je určena pro přepínání vysílání /
příj em (PTT) pro radioamatérské ttransceivery. Jej í 2,5m dl ouhý stíněný kabel
j e zakončen kvalitní konektorem Jack male 6,3mm (1/4"), který j e možné
přímo zapojit do kabel ového adaptéru Heil řady CC-1 nebo AD-1 a nebo
přímo do transceiveru. Šlapka je robustní konstrukce, ovládací kabel je
bezpeč ně zaji štěn proti vytržení. Konektor j e kvalitní, chromovaný.
1 kus: 690 Kč
RoHS
FS-2 Nožní spínač PTT se dvěma
mikrospínači
GES08901506
HEIL Nožní PTT spínač (šlapka) se dvěma mikrospínači
1 kus: 4 770 Kč
RoHS
RCS-10LX ANTÉNNÍ KOAXIÁLNÍ
PŘEPÍNAČ
GES08901151
Dálkově ovlád.přepínač antén + ochranná bleskojistka,
1.8-150MHz; 5kW < 30MHz, 2,5kW / 50MHz
1 kus: 5 790 Kč
RoHS
Dvojitá nožní šlapka FS-2 je robustní a je ergonomicky správně navržena. Je
osazena dvěma mikrospínači s proudem do 10A. Slouží k postupnému
spínání TCVRu (č ervený, spíná první) a PA (č erný, spíná druhý).
1 kus: 1 195 Kč
Přepínače ruční, PTT
1 kus: 3 180 Kč
RoHS
RoHS
HS-2 Ergonomický ruční spínač pro
ovládání PTT
GES08901507
QRM (rušení), TVI, RFI
HEIL "Magnum" ergonomický ruční spínač
Filtry proti TVI pro TVP, videa atd.
HPF-1 ANTÉNNÍ ANTI-TVI FILTR
DOLNÍ ZÁDRŽ
GES08901611
High Pas s (horní propus t) TVI filtr pro TVP
1 kus: 848 Kč
RoHS
Potl ač te T VI s novým 75 Ohm filtrem HPF-1 typu horní propust od
VECTRONICS (USA). Použij e se mezi anténním koaxi álním kabelem a TV
nebo videem. Omezuje signály pod 30 MHz. Má nízký útlum < 0.5dB v TV
pásmu 52-550MHz. Potl ač ení začíná od 50MHz. Typický útlum je
-60dB/10MHz,
-55dB/20MHz,
-40dB/30MHz.
Impedance
75
Ohm
nesymetrických, 300 Ohm symetri ckých. VSWR <1.5:1. Konektory F-CATV 75
Ohmů.
1 kus: 795 Kč
RoHS
HPF-2 ANTÉNNÍ ANTI-TVI FILTR
DOLNÍ ZÁDRŽ
GES08901612
Deluxe High Pas s (horní propus t) TVI filtr
LP-30 ANTÉNNÍ FILTR DOLNÍ
PROPUST
GES08901614
Low Pass filtr (dolní propust) 0-30MHz/0.25dBmax; 1500Wmax;
Z=52 Ohmů
Hledače a měřiče rušení
MFJ-852 VYHLEDÁVAČ RUŠENÍ
GES08900956
Vyhledávač rušení (vadné izolátory, parazitní vyzařování atd.). Jako
MFJ856, ale bez antény.
Nový vyl epšený 75 Ohm filtr HPF-2 typu horní propust pro potl ač ení TVI od
VECT RONICS (USA). Zapojí se mezi anténní koaxiál ní kabel a TV nebo
vi deo. Omezuje signály pod 30 MHz. Má nízký útl um < 0.5dB v TV pásmu
54-550MHz. Potlačení zač íná od 52MHz. Typický útlum je -90dB/10MHz,
-75dB/20MHz, -60dB/30MHz. Impedance 75 Ohm nesymetrických, 300 Ohm
symetrických. VSWR <1.5:1. Konektory F-CATV 75 Ohmů.
1 kus: 590 Kč
Akce
RoHS
TVIF-1 ANTÉNNÍ ANTI-TVI FILTR
HORNÍ PROPUST
GES08901775
High Pass (horní propust) TVI filtr pro TVP;48x42x24mm ; TV-IEC
konekt.
Anti-TVI nový fil tr LP-30 pro Váš vysílač. Je to dolní propust typu Čebyšev 9
pólů od VECTRONICS (USA). Omezuje TVI od amatérských vysílač ů tím, že
potlačuje harmonické kmitočty nad 30 MHz, produkované vysílači. Propustné
pásmo je 0 do 30 MHz, průchozí útlum j e pod 0.25dB. Potlač ení začíná od
30MHz. Typický útl um je 70dB na T V mf kmitoč tech, přes 60dB na 65MHz a
výše. Impedance 52 Ohmů nesymetrických. VSWR <1.3:1. Maximální
přenášený výkon 1500W. Konektory UHF (PL, SO).
1 kus: 2 385 Kč
RoHS
LP-2500 ANTÉNNÍ FILTR DOLNÍ
PROPUST
GES08901613
Low Pass filtr (dolní propust) 0-30MHz/0.25dBmax;2500W
trvale;Z=52Ohmů
S pomocí tohoto ruč ního indikátoru rušení můžete při chůzi nebo při jízdě
naj ít a lokalizovat zdroje rušení, j ako jsou vadné sršící izol átory na
elektrickém vedení, neutažené šrouby nebo zkrodované spoje pod napětím.
Vyhledáte vadné transformátory, stožáry nebo přípoj ky. Pracuje v pásmu
135MHz, kde j e malá radiová akti vi ta a kde se korona nebo ji skření nejsnáze
l okalizuj e. Má citl ivost 0.3uV a pro měřidl o má AVC s velkou dynamikou - přes
70dB. Zapoj íte-li do přístroje sl uchátka, usl yšíte v ni ch rušení a tak můžete
j eho zdroj dobře lokal izovat a případně nahrát na záznamník. Můžete použít
tento vysoce citlivý hl edač na vystopování a odstranění vysokofrekvenč ního
rušení, pocházej ícího z vyzařujících kabel ů a vodi čů. Pomocí něj určíte, který
konkrétní kabel vyzařuj e a pomocí toroidu nebo zaklapávacího feritového
j ádra můžete rušení omezit nebo odstranit. S jeho pomocí můžete najít
rušení z vyzařujících poč ítačů, spotřební elektroni ky nebo kancelářské
techniky. Odstraníte-li zdroj rušení, zmizí hvizdy, cvrlikání, šumy a poruchy,
které Vám znepříj emňují život. MFJ-852 má rozměry 51 x 102 x 38mm. Je
napáj en z vestavěné 9V bateri e. Anténa je snadno rozebíratelná, prvky jsou k
ráhnu přišroubovány.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
MFJ-856 VYHLEDÁVAČ RUŠENÍ
GES08901896
Vyhledávač rušení MFJ852 (vadné izolátory, parazitní vyzařování), s
anténou
Vysoce kvalitní filtr pro úč inné potlačení TVI rušení od lokálního amatérského
vysíl ač e. Má patřič né TV konektory a umisťuje se mezi vstup TV přijímače a
koaxi ální anténní přívod. Impedance 75 Ohmů. Typický útlum
47dB/1.8-30MHz,
41dB/50-52MHz,
32dB/144-146dB,
III.TV
pásmo
3dB/174-230MHz, IV-V.T V pásmo 3.3dB/470-790MHz.
1 kus: 539 Kč
RoHS
1 kus: 3 690 Kč
Filtry pro vysílač (TX)
MFJ-702B ANTÉNNÍ FILTR DOLNÍ
PROPUST
Potlač te TVI s novým fi ltrem LP-2500, zapoj eným na vf výstup Vašeho
vysíl ač e. Je to dol ní propust typu Čebyšev 9 pólů od VECTRONICS (USA).
Omezuje T VI od amatérských vysílačů tím, že potl ač uje harmoni cké kmitoč ty
nad 30 MHz, produkované vysílač i. Propustné pásmo j e 0 do 30 MHz,
průchozí útlum je pod 0.25dB. Potlačení zač íná od 35MHz. Typický útlum je
přes 60dB na 60MHz a výše. Impedance 52 Ohmů nesymetrických. VSWR
<1.3:1. Maximál ní přenášený výkon 2500W trvale, 4000W PEP. Konektory
UHF (PL, SO). Rozměry 242 x 108 x 61mm. Hmotnost 1.14kg.
RoHS
GES08901082
Filtr - dolní propust, 100W, 1.5-30MHz/0.5dB, 50 Ohm ů, SWR 1.5:1
Filtr dolní propust LPS144
1kW/144MHz
GES08902223
Dolní propust pro vysílače 144MHz, 50 Ohmů, útlum <0,07dB,
PSVvstup >30dB, 1kWm ax, 40dB/432MHz
S pomocí tohoto ruč ního indikátoru rušení můžete při chůzi nebo při jízdě
naj ít a lokalizovat zdroje rušení, j ako jsou vadné sršící izol átory na
elektrickém vedení, neutažené šrouby nebo zkrodované spoje pod napětím.
Vyhledáte vadné transformátory, stožáry nebo přípoj ky. Pracuje v pásmu
135MHz, kde j e malá radiová akti vi ta a kde se korona nebo ji skření nejsnáze
l okalizuj e. Má citl ivost 0.3uV a pro měřidl o má AVC s velkou dynamikou - přes
70dB. Zapoj íte-li do přístroje sl uchátka, usl yšíte v ni ch rušení a tak můžete
j eho zdroj dobře lokal izovat a případně nahrát na záznamník. Můžete použít
tento vysoce citlivý hl edač na vystopování a odstranění vysokofrekvenč ního
rušení, pocházej ícího z vyzařujících kabel ů a vodi čů. Pomocí něj určíte, který
konkrétní kabel vyzařuj e a pomocí toroidu nebo zaklapávacího feritového
j ádra můžete rušení omezit nebo odstranit. S jeho pomocí můžete najít
rušení z vyzařujících poč ítačů, spotřební elektroni ky nebo kancelářské
techniky. Odstraníte-li zdroj rušení, zmizí hvizdy, cvrlikání, šumy a poruchy,
které Vám znepříjemňují život. MFJ856 se dodává spol u s 3 prvkovou Yagi
anténou, která umožní lokali zovat zdroj poruch. Je napájen z vestavěné 9V
bateri e (nutno objednat zvl ášť).
1 kus: 4 290 Kč
RoHS
Buďte ohleduplný soused. Zapoj te tuto dol nofrekvenč ní anti TVI propust mezi
Váš vysílač nebo transceiver a anténu nebo tuner a omezte harmonické
produkty o 50dB. Harmonické produkty mohou být u Vaši ch sousedů zdrojem
rušení a interferencí u televizorů, radi opřijímačů, videí, telefonů a jiných
přístrojů. MFJ-702B má SWR lepší než 1.5 na 30 MHz při impedanci 50
Ohmů. Perfektní pro výkonné T CVRy - snese až 200 Wattů při průhozím
útl umu méně než 0.5 dB. Potlač uj e o 50 dB na 54 MHz. Má konektory UHF
(SO-239) a rozměry jen 77x51x26 mm.
1 kus: 930 Kč
RoHS
MFJ-704 ANTÉNNÍ FILTR DOLNÍ
PROPUST
GES08901083
Low Pas s filtr (dolní propust, Čebyšev, 9pólů) 1.8-30MHz/52
Ohmů/1.5kW
Anti-TVI fil tr MFJ-704 je urč en pro Váš vysílač. Je to dol ní propust typu
Čebyšev 9 pólů od MFJ (USA). Omezuje TVI od amatérských vysílačů tím, že
potlačuje harmonické kmitočty nad 30 MHz, produkované vysílači. Propustné
pásmo je 0 do 30 MHz, průchozí útlum j e pod 0.5dB. Potl ač ení zač íná od
30MHz. Impedance 52 Ohmů nesymetrických. VSWR <1.3:1. Konektory UHF
(SO).
1 kus: 1 590 Kč
RoHS
Dol ní propust LPF144 j e urč ena pro připojení mezi vysílač v pásmu 144MHz
a anténu a slouží k potlačení nežádoucí třetí harmoni cké 432MHz z vysílač e.
Masivní duralové provedení, kvalitní značkové N-konektory s teflonovým
dielektrikem a postříbřeným středním kontaktem, vysokojakostní plošné
kondenzátory ze speciál ního nízkoztrátového materiálu Taconic TLX
(sklolaminát-teflon), cívky z postříbřeného vodič e CuAg. Impedance: 50
Ohmů Vstupní při způsobení 144MHz: >30dB typicky (PSV 1.07) Průchozí
útl um 144MHz: 0,07dB typicky Útlum na 432MHz: 40dB typicky Maximální
vstupní výkon: 1kW (PSV zátěže max. 1.8) Rozměry: 130mm (138mm s
konektory) x 60mm x 30mm
1 kus: 1 990 Kč
Akce
RoHS
MFJ-9217 QRP CW TRANSCEIVER
17m / 5W
QRP
QRP TCVRy a příslušenství
MFJ-9215 QRP CW TRANSCEIVER
15m / 5W
GES08902191
QRP m iniaturní CW TCVR, pásm o 15m, výkon 5W
Specifikace: MFJ-9215 má osazen jeden pásmový modul 15m Je možné
zakoupi t tyto přídavné modul y: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP T CVRů MFJ-9200 je zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mi ni-transcei verů, pokrývajících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznačují miniaturními rozměry, ale díky přímé di gitální syntéze kmitočtů a
mi kroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kvalitativní skok ve
srovnání s tradi čním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vyni kající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmitočtová pásma od 80 do 15
metrů za použití poč ítačově modelovaného zásuvného plug-in modulu filtrů,
který zaji šťuje výkonný příjem bez kompromi sů a solidní QRP+ výkon vysílače
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický kl íčovač s manuálním
klíč ovacím senzorem, programovatelné CQ zprávy, bezchybné okamži té QSK
přepínání mezi příjmem a vysíláním. DDS řízení kmitoč tu zaručuje
skálopevnou kmitoč tovou stability, precizní odečítání kmitočtů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozlišením 10Hz. Další vlastností je
nastavitelná šíře mezi frekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dál e zařadi tel ný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
signál y a ovladatelné podsvětlení LCD displ eje. Také má dostateč né
kmi toč tové překrytí pro poslech mezinárodních rozhlasových vysílač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z li bovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba j e zanedbatel ných 40 mA při příj mu při
vypnutém podsvětlení di spleje. To je výteč né pro portabl ový provoz. Nejl epší
ze všeho j e to, že MFJ-9200 je nejmenší a nejl ehčí dostupný
mi ni-transcei ver. MFJ také nabízí široký rozsah QRP příslušenství, vyvinutého
speci álně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Napříkl ad
je tu mini aturní jambická CW pasti čka MFJ-561 , perfektně použitelná na
cestách díky své malinké hmotnosti. Rovněž velice výhodná j e lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zaji šťující komfortní pohodl í a čistý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
jsou k di spozi ci četné portable antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použití antény náhodné délky je vhodný použít náš
oblíbený MFJ-902 miniaturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš mi niaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transceiverů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být při koupeny další moduly podle
požadovaného kmitočtového pásma. Práce s transcei verem je intuitivní,
snadno pochopitelná a l ehce osvoj itelná. Navíc je dodávána jasná a
srozumi tel ná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Rick Littlefiel d, K1BQT. My všichni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Mi niaturní rozměry, výtečné vlastnosti široký rozsah použi tí a dostatečný
výkon předurč ují MFJ-9200 QRP kapesní CW transcei ver, aby byl vaším
oblíbeným a nezapomenutelným společ níkem na dovol ené, pracovní cestě
nebo expedici! Speci fikace: Řízení kmitočtu: DDS, 60MHz referenč ní
kmi toč et Krok ladění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti: 8 na
každém pásmu VFO displej : LCD, 802pi xelů, zapínatel né podsvětlení
Rozli šení kmitočtu VFO na displeji: 100Hz, 10Hz při aktivaci RITu Módy: T X A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmitočtová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 T X: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 TX: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 TX: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 T X: 21.0-21.45 Ci tlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
akti vace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audi o: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětl ení, ~80 mA s podsvětlením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč, CQ paměť Rozsah CW rychlosti: 3-45 WPM (slov za
mi nutu) Výkon T Xu: 5W nebo více, všechna pásma, při napáj ení 12,6V
Potlač ení harmonických kmitoč tů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v cel ém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysílání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napájecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
1 kus: 5 990 Kč
RoHS
GES08902192
MFJ-9220 QRP CW TRANSCEIVER
20m / 5W
GES08902193
QRP m iniaturní CW TCVR, pásm o 17m, výkon 5W
QRP miniaturní CW TCVR, pásmo 20m , výkon 5W
Specifikace: MFJ-9217 má osazen jeden pásmový modul 17m Je možné
zakoupi t tyto přídavné modul y: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP TCVRů MFJ-9200 j e zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mi ni-transcei verů, pokrývajících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznačují miniaturními rozměry, ale díky přímé di gitální syntéze kmitočtů a
mi kroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kval itativní skok ve
srovnání s tradič ním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vyni kající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmitočtová pásma od 80 do 15
metrů za použití počítač ově modelovaného zásuvného plug-i n modulu filtrů,
který zajišťuje výkonný příjem bez kompromisů a solidní QRP+ výkon vysílače
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický kl íčovač s manuálním
klíč ovacím senzorem, programovatel né CQ zprávy, bezchybné okamžité QSK
přepínání mezi příjmem a vysíláním. DDS řízení kmitočtu zaručuje
skálopevnou kmitočtovou stabi lity, precizní odeč ítání kmitočtů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozl išením 10Hz. Další vlastností je
nastavitelná šíře mezifrekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dál e zařadi tel ný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
signál y a ovladatel né podsvětlení LCD di spleje. Také má dostateč né
kmi toč tové překrytí pro poslech mezinárodních rozhlasových vysílač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z libovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba j e zanedbatel ných 40 mA při příjmu při
vypnutém podsvětlení displeje. To je výtečné pro portabl ový provoz. Nejl epší
ze všeho j e to, že MFJ-9200 je nejmenší a nejl ehčí dostupný
mi ni-transcei ver. MFJ také nabízí ši roký rozsah QRP příslušenství, vyvinutého
speci álně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Napříkl ad
je tu mini aturní jambická CW pastič ka MFJ-561 , perfektně použi tel ná na
cestách díky své mal inké hmotnosti. Rovněž velice výhodná j e lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zajišťující komfortní pohodlí a čistý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
jsou k di spozi ci četné portabl e antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použití antény náhodné délky je vhodný použít náš
oblíbený MFJ-902 mini aturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš miniaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transceiverů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být při koupeny dal ší moduly podle
požadovaného kmi toč tového pásma. Práce s transcei verem je intuitivní,
snadno pochopitelná a l ehce osvoj itelná. Navíc je dodávána jasná a
srozumi tel ná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Rick Littl efi eld, K1BQT. My všichni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Mi niaturní rozměry, výtečné vl astnosti široký rozsah použi tí a dostatečný
výkon předurč ují MFJ-9200 QRP kapesní CW transcei ver, aby byl vaším
oblíbeným a nezapomenutelným spol eč níkem na dovolené, pracovní cestě
nebo expedi ci ! Specifikace: Řízení kmitočtu: DDS, 60MHz referenč ní
kmi toč et Krok ladění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti : 8 na
každém pásmu VFO displej : LCD, 802pi xelů, zapínatelné podsvětlení
Rozli šení kmitočtu VFO na displeji: 100Hz, 10Hz při aktivaci RITu Módy: TX A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmitočtová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 TX: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 TX: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 TX: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 TX: 21.0-21.45 Ci tlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
akti vace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audio: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětl ení, ~80 mA s podsvětlením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč, CQ paměť Rozsah CW rychlosti: 3-45 WPM (slov za
mi nutu) Výkon T Xu: 5W nebo více, všechna pásma, při napájení 12,6V
Potlač ení harmonických kmitoč tů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v celém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysíl ání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napájecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
Speci fikace: MFJ-9220 má osazen jeden pásmový modul 20m Je možné
zakoupit tyto přídavné moduly: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP TCVRů MFJ-9200 j e zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mini-transceiverů, pokrývaj ících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznač uj í miniaturními rozměry, al e díky přímé digitální syntéze kmi toč tů a
mikroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kval itativní skok ve
srovnání s tradič ním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vynikající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmi toč tová pásma od 80 do 15
metrů za použi tí počítač ově modelovaného zásuvného plug-i n modulu filtrů,
který zajišťuje výkonný příjem bez kompromisů a solidní QRP+ výkon vysílač e
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický klíčovač s manuálním
kl íčovacím senzorem, programovatel né CQ zprávy, bezchybné okamžité QSK
přepínání mezi příjmem a vysíl áním. DDS řízení kmitočtu zaručuje
skálopevnou kmitočtovou stabi lity, precizní odeč ítání kmi toč tů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozl išením 10Hz. Další vl astností je
nastavitelná šíře mezifrekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dále zařaditelný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
si gnály a ovladatel né podsvětl ení LCD di spleje. Také má dostatečné
kmitoč tové překrytí pro posl ech mezinárodních rozhl asových vysíl ač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z libovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba je zanedbatelných 40 mA při příjmu při
vypnutém podsvětlení displeje. To je výtečné pro portablový provoz. Nejlepší
ze všeho je to, že MFJ-9200 j e nejmenší a nejlehč í dostupný
mini-transceiver. MFJ také nabízí ši roký rozsah QRP příslušenství, vyvi nutého
speciálně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Například
j e tu mi niaturní jambická CW pastič ka MFJ-561 , perfektně použi tel ná na
cestách díky své mal inké hmotnosti. Rovněž velice výhodná je lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zajišťující komfortní pohodlí a č istý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
j sou k dispozici četné portabl e antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použi tí antény náhodné délky je vhodný použít náš
obl íbený MFJ-902 mini aturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš miniaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transcei verů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být přikoupeny dal ší modul y podle
požadovaného kmi toč tového pásma. Práce s transceiverem je i ntuiti vní,
snadno pochopitelná a lehce osvoji tel ná. Navíc je dodávána j asná a
srozumitelná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Ri ck Littl efi eld, K1BQT. My vši chni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Miniaturní rozměry, výtečné vl astnosti široký rozsah použití a dostatečný
výkon předurčují MFJ-9200 QRP kapesní CW transceiver, aby byl vaším
obl íbeným a nezapomenutelným spol eč níkem na dovolené, pracovní cestě
nebo expedi ci ! Specifikace: Řízení kmi toč tu: DDS, 60MHz referenč ní
kmitoč et Krok l adění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti : 8 na
každém pásmu VFO displ ej: LCD, 802pixelů, zapínatelné podsvětlení
Rozlišení kmitočtu VFO na displej i: 100Hz, 10Hz při aktivaci RIT u Módy: TX A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmi toč tová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 TX: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 T X: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 T X: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 TX: 21.0-21.45 Citlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
aktivace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audio: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětlení, ~80 mA s podsvětl ením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč , CQ paměť Rozsah CW rychl osti : 3-45 WPM (slov za
minutu) Výkon TXu: 5W nebo více, všechna pásma, při napájení 12,6V
Potl ač ení harmonických kmitočtů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v celém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysíl ání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napáj ecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
1 kus: 5 990 Kč
RoHS
1 kus: 4 990 Kč
Akce
RoHS
MFJ-9230 QRP CW TRANSCEIVER
30m / 5W
GES08902194
MFJ-9240 QRP CW TRANSCEIVER
40m / 5W
GES08902195
MFJ-9280 QRP CW TRANSCEIVER
80m / 5W
GES08902196
QRP m iniaturní CW TCVR, pásm o 30m, výkon 5W
QRP m iniaturní CW TCVR, pásm o 40m, výkon 5W
QRP miniaturní CW TCVR, pásmo 80m , výkon 5W
Specifikace: MFJ-9230 má osazen jeden pásmový modul 30m Je možné
zakoupi t tyto přídavné modul y: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP T CVRů MFJ-9200 je zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mi ni-transcei verů, pokrývajících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznačují miniaturními rozměry, ale díky přímé di gitální syntéze kmitočtů a
mi kroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kvalitativní skok ve
srovnání s tradi čním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vyni kající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmitočtová pásma od 80 do 15
metrů za použití poč ítačově modelovaného zásuvného plug-in modulu filtrů,
který zaji šťuje výkonný příjem bez kompromi sů a solidní QRP+ výkon vysílače
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický kl íčovač s manuálním
klíč ovacím senzorem, programovatelné CQ zprávy, bezchybné okamži té QSK
přepínání mezi příjmem a vysíláním. DDS řízení kmitoč tu zaručuje
skálopevnou kmitoč tovou stability, precizní odečítání kmitočtů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozlišením 10Hz. Další vlastností je
nastavitelná šíře mezi frekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dál e zařadi tel ný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
signál y a ovladatelné podsvětlení LCD displ eje. Také má dostateč né
kmi toč tové překrytí pro poslech mezinárodních rozhlasových vysílač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z li bovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba j e zanedbatel ných 40 mA při příj mu při
vypnutém podsvětlení di spleje. To je výteč né pro portabl ový provoz. Nejl epší
ze všeho j e to, že MFJ-9200 je nejmenší a nejl ehčí dostupný
mi ni-transcei ver. MFJ také nabízí široký rozsah QRP příslušenství, vyvinutého
speci álně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Napříkl ad
je tu mini aturní jambická CW pasti čka MFJ-561 , perfektně použitelná na
cestách díky své malinké hmotnosti. Rovněž velice výhodná j e lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zaji šťující komfortní pohodl í a čistý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
jsou k di spozi ci četné portable antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použití antény náhodné délky je vhodný použít náš
oblíbený MFJ-902 miniaturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš mi niaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transceiverů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být při koupeny další moduly podle
požadovaného kmitočtového pásma. Práce s transcei verem je intuitivní,
snadno pochopitelná a l ehce osvoj itelná. Navíc je dodávána jasná a
srozumi tel ná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Rick Littlefiel d, K1BQT. My všichni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Mi niaturní rozměry, výtečné vlastnosti široký rozsah použi tí a dostatečný
výkon předurč ují MFJ-9200 QRP kapesní CW transcei ver, aby byl vaším
oblíbeným a nezapomenutelným společ níkem na dovol ené, pracovní cestě
nebo expedici! Speci fikace: Řízení kmitočtu: DDS, 60MHz referenč ní
kmi toč et Krok ladění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti: 8 na
každém pásmu VFO displej : LCD, 802pi xelů, zapínatel né podsvětlení
Rozli šení kmitočtu VFO na displeji: 100Hz, 10Hz při aktivaci RITu Módy: T X A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmitočtová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 T X: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 TX: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 TX: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 T X: 21.0-21.45 Ci tlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
akti vace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audi o: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětl ení, ~80 mA s podsvětlením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč, CQ paměť Rozsah CW rychlosti: 3-45 WPM (slov za
mi nutu) Výkon T Xu: 5W nebo více, všechna pásma, při napáj ení 12,6V
Potlač ení harmonických kmitoč tů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v cel ém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysílání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napájecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
Specifikace: MFJ-9240 má osazen jeden pásmový modul 40m Je možné
zakoupi t tyto přídavné modul y: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP TCVRů MFJ-9200 j e zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mi ni-transcei verů, pokrývajících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznačují miniaturními rozměry, ale díky přímé di gitální syntéze kmitočtů a
mi kroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kval itativní skok ve
srovnání s tradič ním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vyni kající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmitočtová pásma od 80 do 15
metrů za použití počítač ově modelovaného zásuvného plug-i n modulu filtrů,
který zajišťuje výkonný příjem bez kompromisů a solidní QRP+ výkon vysílače
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický kl íčovač s manuálním
klíč ovacím senzorem, programovatel né CQ zprávy, bezchybné okamžité QSK
přepínání mezi příjmem a vysíláním. DDS řízení kmitočtu zaručuje
skálopevnou kmitočtovou stabi lity, precizní odeč ítání kmitočtů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozl išením 10Hz. Další vlastností je
nastavitelná šíře mezifrekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dál e zařadi tel ný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
signál y a ovladatel né podsvětlení LCD di spleje. Také má dostateč né
kmi toč tové překrytí pro poslech mezinárodních rozhlasových vysílač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z libovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba j e zanedbatel ných 40 mA při příjmu při
vypnutém podsvětlení displeje. To je výtečné pro portabl ový provoz. Nejl epší
ze všeho j e to, že MFJ-9200 je nejmenší a nejl ehčí dostupný
mi ni-transcei ver. MFJ také nabízí ši roký rozsah QRP příslušenství, vyvinutého
speci álně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Napříkl ad
je tu mini aturní jambická CW pastič ka MFJ-561 , perfektně použi tel ná na
cestách díky své mal inké hmotnosti. Rovněž velice výhodná j e lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zajišťující komfortní pohodlí a čistý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
jsou k di spozi ci četné portabl e antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použití antény náhodné délky je vhodný použít náš
oblíbený MFJ-902 mini aturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš miniaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transceiverů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být při koupeny dal ší moduly podle
požadovaného kmi toč tového pásma. Práce s transcei verem je intuitivní,
snadno pochopitelná a l ehce osvoj itelná. Navíc je dodávána jasná a
srozumi tel ná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Rick Littl efi eld, K1BQT. My všichni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Mi niaturní rozměry, výtečné vl astnosti široký rozsah použi tí a dostatečný
výkon předurč ují MFJ-9200 QRP kapesní CW transcei ver, aby byl vaším
oblíbeným a nezapomenutelným spol eč níkem na dovolené, pracovní cestě
nebo expedi ci ! Specifikace: Řízení kmitočtu: DDS, 60MHz referenč ní
kmi toč et Krok ladění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti : 8 na
každém pásmu VFO displej : LCD, 802pi xelů, zapínatelné podsvětlení
Rozli šení kmitočtu VFO na displeji: 100Hz, 10Hz při aktivaci RITu Módy: TX A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmitočtová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 TX: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 TX: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 TX: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 TX: 21.0-21.45 Ci tlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
akti vace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audio: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětl ení, ~80 mA s podsvětlením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč, CQ paměť Rozsah CW rychlosti: 3-45 WPM (slov za
mi nutu) Výkon T Xu: 5W nebo více, všechna pásma, při napájení 12,6V
Potlač ení harmonických kmitoč tů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v celém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysíl ání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napájecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
Speci fikace: MFJ-9280 má osazen jeden pásmový modul 80m Je možné
zakoupit tyto přídavné moduly: MFJ-BM15 - pásmo 15 m MFJ-BM17 - pásmo
17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m MFJ-BM40 - pásmo
40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m Řada QRP TCVRů MFJ-9200 j e zcela novým
výrobkem, navazujícím na legendární MFJ QRP řadu CW kapesních
mini-transceiverů, pokrývaj ících 6 KV kmitočtových pásem. QRP transceivery
se vyznač uj í miniaturními rozměry, al e díky přímé digitální syntéze kmi toč tů a
mikroprocoserové technologii řada MFJ-9200 představuje kval itativní skok ve
srovnání s tradič ním designem a bezprecedentními vlastnostmi za vynikající
cenu. Řada MFJ-9200 pokrývá amatérská kmi toč tová pásma od 80 do 15
metrů za použi tí počítač ově modelovaného zásuvného plug-i n modulu filtrů,
který zajišťuje výkonný příjem bez kompromisů a solidní QRP+ výkon vysílač e
na každém pásmu. Má rovněž vestavěn jambický klíčovač s manuálním
kl íčovacím senzorem, programovatel né CQ zprávy, bezchybné okamžité QSK
přepínání mezi příjmem a vysíl áním. DDS řízení kmitočtu zaručuje
skálopevnou kmitočtovou stabi lity, precizní odeč ítání kmi toč tů po 100Hz a
osm paměťových kanálů na každém pásmu. K tomu máte možnost výběru tří
volitelných kroků hlavního ladění a RIT s rozl išením 10Hz. Další vl astností je
nastavitelná šíře mezifrekvenč ního propustného pásma pro poslech CW a
SSB, dále zařaditelný 20dB vstupní atenuátor pro ochranu před silnými
si gnály a ovladatel né podsvětl ení LCD di spleje. Také má dostatečné
kmitoč tové překrytí pro posl ech mezinárodních rozhl asových vysíl ač ů.
MFJ-9200 je možné napájet z libovolného stejnosměrného zdroje o napětí v
rozsahu 8 do 15 VDC a jeho spotřeba je zanedbatelných 40 mA při příjmu při
vypnutém podsvětlení displeje. To je výtečné pro portablový provoz. Nejlepší
ze všeho je to, že MFJ-9200 j e nejmenší a nejlehč í dostupný
mini-transceiver. MFJ také nabízí ši roký rozsah QRP příslušenství, vyvi nutého
speciálně pro tuto řadu MFJ-9200 QRP kapesních CW transceiverů. Například
j e tu mi niaturní jambická CW pastič ka MFJ-561 , perfektně použi tel ná na
cestách díky své mal inké hmotnosti. Rovněž velice výhodná je lehká stereo
náhlavní souprava MFJ-392B , zajišťující komfortní pohodlí a č istý zvuk
zvláště při dlouhých QRP aktivitách a závodech. Pro off-road dobrodružství
j sou k dispozici četné portabl e antény, které se zapojí přímo do výstupního
BNC konektoru. Při použi tí antény náhodné délky je vhodný použít náš
obl íbený MFJ-902 mini aturní cestovní tuner. A na konec pro použití doma je
možné použít náš miniaturní spínaný zdroj MFJ-4103. MFJ-9200 QRP
kapesní řada CW transcei verů je dodávána vždy s jedním zvoleným
pásmovým modulem. K tomu mohou být přikoupeny dal ší modul y podle
požadovaného kmi toč tového pásma. Práce s transceiverem je i ntuiti vní,
snadno pochopitelná a lehce osvoji tel ná. Navíc je dodávána j asná a
srozumitelná příručka, kterou vytvořil populární autor a č len QRP síně slávy,
známý Ri ck Littl efi eld, K1BQT. My vši chni víme, že práce se vzácnými DXy je
vzrušující, ale také víme, že být tím vzácným DXem je neopakovatelné!
Miniaturní rozměry, výtečné vl astnosti široký rozsah použití a dostatečný
výkon předurčují MFJ-9200 QRP kapesní CW transceiver, aby byl vaším
obl íbeným a nezapomenutelným spol eč níkem na dovolené, pracovní cestě
nebo expedi ci ! Specifikace: Řízení kmi toč tu: DDS, 60MHz referenč ní
kmitoč et Krok l adění: 100Hz, 1kHz a 100kHz RIT krok: 10Hz VFO paměti : 8 na
každém pásmu VFO displ ej: LCD, 802pixelů, zapínatelné podsvětlení
Rozlišení kmitočtu VFO na displej i: 100Hz, 10Hz při aktivaci RIT u Módy: TX A1 (CW), RX - A1, A3J (LSB nebo USB) CW offset: ~700 Hz T/R přepínání:
plné QSK Kmi toč tová pásma, MHz: Pásma: 80m RX: 3.2-4.9 TX: 3.5-4.0
40m RX: 5.9-7.5 TX: 7.0-7.3 30m RX: 9.4-12.1 TX: 10.1-10.15 20m RX:
13.5-15.8 T X: 14.0-14.35 17m RX: 17.4-19.1 T X: 18.068-18.168 15m RX:
18.5-22.0 TX: 21.0-21.45 Citlivost RXu MDS: 0.1-uV, všechna pásma AGC
aktivace: 3 to 5-uV, všechna pásma Šíře pásma: volitelná, 600Hz CW, 2.5kHz
SSB Nf výstup audio: 100mW, 8Ohmů zátěž, stereo zásuvka Odběr RXu:
~40mA bez podsvětlení, ~80 mA s podsvětl ením Klíč ování TXu: jambické
automatické, přímý klíč , CQ paměť Rozsah CW rychl osti : 3-45 WPM (slov za
minutu) Výkon TXu: 5W nebo více, všechna pásma, při napájení 12,6V
Potl ač ení harmonických kmitočtů a nežádoucích produktů: -50dB nebo lepší,
v celém rozsahu napájecích napětí Typický odběr při vysíl ání: 0,9A při 10V,
1,2A při 14V Napáj ecí napětí: 8-15VDC / 1.5A Rozměry: 4.8"x3.15"x1.34"
(120x80x34mm) Hmotnost: 7,4oz (200g)
1 kus: 4 990 Kč
Akce
RoHS
1 kus: 5 990 Kč
RoHS
1 kus: 5 990 Kč
RoHS
MFJ-BM15 BAND MODUL 15m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902197
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
Je možné zakoupi t tyto přídavné moduly: MFJ-BM15 - pásmo 15 m
MFJ-BM17 - pásmo 17 m MFJ-BM20 - pásmo 20 m MFJ-BM30 - pásmo 30 m
MFJ-BM40 - pásmo 40 m MFJ-BM80 - pásmo 80 m
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-BM17 BAND MODUL 17m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902198
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-BM20 BAND MODUL 20m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902199
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
1 kus: 795 Kč
RoHS
MFJ-BM30 BAND MODUL 30m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902200
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-BM40 BAND MODUL 40m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902201
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
1 kus: 795 Kč
RoHS
MFJ-BM80 BAND MODUL 80m QRP CW TRANSCEIVER
GES08902202
Vým ěnný pásmový m odul pro QRP CW transceivery řady MFJ-9200
1 kus: 495,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-9201 QRP anténní tuner
80-10m / 100W
GES08902186
MFJ-1046 VF RX PRESELEKTOR
GES08900335
Pasivní preselektor pro přijím ač, rozsah 1.6-33 MHz
QRP anténní tuner, vhodný pro transceivery řady MFJ-9215,
MFJ-9217, MFJ-9230, MFJ-9240, MFJ-9280
Telegrafní pastičky
MFJ-561 MINI JAMBICKÁ
PASTIČKA
GES08900294
Miniaturní cestovní jambická pastička
Nový pasivní preselektor od MFJ má extrémně vysoký dynamický rozsah!
Zvyšuje výkonnost téměř každého krátkovlnného při jímač e nebo transceiveru.
Zlepšuje i ty nejdražší přijímače. Je speciálně urč en pro přístroje se
ši rokopásmovými vstupními díly, náchyl nými k přetížení.
Má šikovný 12ti pol ohový přepínač i ndukč ností, přepínač tuner/přímo,
anténní a vysílačový ladicí kondenzátor, BNC konektory pro transceiver a
anténu. Je použi tel ný do výkonu 100W. To je mali nký QRP anténní tuner
(101mm x 67mm x 38mm), speciálně vhodný pro naši řadu QRP transcei verů
(MFJ-9215, MFJ-9217, MFJ-9230, MFJ-9240 nebo MFJ-9280), který se
snadno spolu s transceiverem a anténami vejde do malého batůžku na záda
a je připraven pro polní den nebo vycházkový expedi ční provoz, prázdinový
výlet nebo pracovní cestu.
1 kus: 1 350 Kč
RoHS
MFJ-9211 QRP proudový balun 4:1
GES08902190
QRP m iniaturní balun
MFJ-1046 chrání vstup vašeho citlivého přij ímač e před zni čením (vč etně
spínacích di od a útlumových článků), způsobeným velice silnými signál y z
vysíl ač ů při vícepásmových provozech během závodů, nebo od blízkých CB
vysíl ač ů, TV/AM/FM vysíl ač ů a podobně. El iminuje příjem zrcadlových a
nežádoucích parazitních kmitočtů a omezuj e křížovou modul aci díky
potlačení nežádoucích signálů mi mo přijímané pásmo.
Kompletně odstraňuje problémy s intermodulací druhého řádu, způsobenou
silnými signály od bl ízkých rozhlasových vysíl ač ů, nacházejících se na
kmi toč tech mimo při jímané pásmo.
Jedi nečný MFJ seri ový laděný obvod s vysokým souči nitelem j akosti Q mu
dává vysokou výkonnost. Přel aditelný seriový obvod pracuje do nízkých
zatěžovacích
impedancí
díky
použití
toroidních
širokopásmových
transformátorů. Má úzkou šířku pásma, výteč ný stopband (potlačení kmi toč tů
mi mo propouštěné pásmo), nízké ztráty, konstantní šířku pásma a zisk na
všech pásmech a výtečné potlačení ostatních kmitoč tových rozsahů při
závodním provozu.
1 kus: 490,00 Kč
Akce
RoHS
MFJ-561KIT MINI JAMBICKÁ
PASTIČKA
GES08900295
Miniaturní cestovní jambická pastička - stavebnice
1 kus: 530 Kč
Cel kový kmitočtový rozsah MFJ-1046 j e od 1.6MHz do 33MHz a j e rozděl en
do pěti překrývajících se rozsahů.
Vzduchový l adicí kondenzátor s rozsahemn přeladění od 1 do 1.8 a kvali tní
převod ladění umožňuje přesné nastavení.
RoHS
MFJ-564 JAMBICKÁ
DVOJPÁDLOVÁ PASTIČKA
GES08900296
MFJ Deluxe jam bická pastička, chromovaná
Pouzdro přístroje je cel okovové a má trvanlivou č ernou barvu.
1 kus: 3 180 Kč
RoHS
1 kus: 530 Kč
Telegrafie (CW)
RoHS
RX doplňky
Ruční klíče
MFJ-550 TELEGRAFNÍ KLÍČ
GES08900290
Preselektory
MFJ-1045C VF RX PRESELEKTOR
1 kus: 1 850 Kč
RoHS
MFJ-564B JAMBICKÁ
DVOJPÁDLOVÁ PASTIČKA
Ruční telegrafní klíč
GES08900297
MFJ Deluxe jam bická pastička, černá
GES08901081
Vf preselektor pro přijímač, přeladitelný v rozsahu 1-54 MHz
1 kus: 395,00 Kč
RoHS
Preselektor MFJ-1045C umožňuje při jímat slabé signály a odfi ltruje signály
mi mo pásmo. Přístroj je vysokofrekvenč ní laděný předzesil ovač s velkým
zi skem, pokrývající pásmo 1MHz až 54MHz ve čtyřech rozsazích. Preselektor
je tvořen dvoubázovým MOSFETem a nízkošumovým bipolárním
tranzistorem. Má zisk nejméně 20dB v celém provozním pásmu. NApáj ení z
vestavěné baterie 9V nebo z externího napáječe, např. GES-ELECTRONICS
typ MW 300 (GES 075 000 61) nebo podobný
MFJ-557 RUČNÍ KLÍČ S
GENERÁTOREM
GES08900291
1 kus: 1 850 Kč
RoHS
Ruční klíč s NF generátorem pro nácvik telegrafie
BY-I JAMBICKÁ DVOJPÁDLOVÁ
PASTIČKA
GES08900292
BENCHER - exkluzivní jambická dvoupádlová pastička, černý
chrom
1 kus: 2 380 Kč
RoHS
1 kus: 1 060 Kč
RoHS
1 kus: 3 450 Kč
RoHS
BY-II JAMBICKÁ DVOJPÁDLOVÁ
PASTIČKA
GES08900293
BENCHER - exkluzivní jambická dvoupádlová pastička, chrom ová
MFJ-492 ELBUG - ELEKTRONICKÝ
PAMĚŤOVÝ KLÍČ
GES08900301
Stolní paměťový klíč s programy pro provoz, závody a výcvik m orze
Tunery
Tunery do 300W
MFJ-902B ANTÉNNÍ TUNER
GES08902209
Cestovní tuner 6-80m, 150W
BY-2 Iambi e Paddle. Chrome Base, Chrome Components.
1 kus: 4 190 Kč
RoHS
Telegrafní klíče
MFJ-407D ELBUG ELEKTRONICKÝ KLÍČ
Kvali tní a úspěšný pamětový klíč ve stolním provedení. Je urč en pro denní
provoz, závody a pro výcvik Morzeovy abecedy. Má 4 paměti pro až 192
znaků, automati cky č ísluje spojení při závodě, generuj e skupi ny znaků,
písmen a č ísel pro výuku Morzeovy abecedy, pracuj e jako Jambi cký klíč A i B,
jako bug nebo jako přímý klíč , má nastavitelné výstupy včetně možnosti
korekce prodlev TCVRu při zaklíč ování. Napájení z externího zdroje nebo z
vestavěné 9V baterie. Robustní provedení. Jako pastič ku l ze použít napříkl ad
typ MFJ-564 nebo některý z typů Bencher BY-I nebo BY-II nebo jakoukol iv
jinou j ednopádlovou nebo j ambi ckou pastičku. Je neoceni tel ným
pomocníkem výbavy úspěšného DXmana.
1 kus: 3 185 Kč
GES08900700
RoHS
MFJ-492X ELBUG ELEKTRONICKÝ PAMĚŤOVÝ KLÍČ
MFJ Curtis Deluxe elektronický klíč
GES08900302
Stolní paměťový klíč s programy pro provoz, závody a výcvik m orze
Elektronický mikroprocesorem řízený jambický telegrafní klíč . Pracuje v
jambickém módu A i B a perfektně udržuje nastavený poměr váhy teč kamezera-č árka. Má plynulé nastavení rychlosti, plynulé nastavení váhy a
nastavení hlasitosti a výšky tónu odposlechu. Umožňuje trvale zaklíč ovat
vysíl ač . Má výstup pro vysílače s kl adnou i zápornou polaritou klíč ování. Jako
pastič ku j e možné při pojit dvoupádl ovou pasti čku například MFJ564 , nebo
BENCHER BY-I nebo BY-II nebo jinou. Pracuje s jednopádlovou pastič kou
bez jambických funkcí. Napáj ení buď z vestavěné bateri e 9V nebo z externího
zdroje 12V, například MW300 nebo MW9V/1A nebo MW501 .
1 kus: 2 090 Kč
RoHS
MFJ-490 ELBUG - ELEKTRONICKÝ
PAMĚŤOVÝ KLÍČ
GES08900299
Paměťový klíč s program y pro provoz, závody a výcvik morze
Malinký 102 x 51 x 76mm tuner zpracuje pl ných 150 Wattů. Pokrývá pásma
80-6m, má přepínač pro překl enutí a vyl adí téměř všechno! MFJ Vám přináší
anténní tuner, který je nej menší na světě. Zvl ášť široký rozsah přizpůsobení
umožňuje přizpůsobit téměř l ibovolnou anténu. Není to jen hračka, dodá
Vám odvahu. Má vestavěny vzduchové proměnné kondenzátory (600 Volt,
322 pF) a třípatrový železoprachový toroid, aby zpracoval reálný výkon a ne
pouze QRP. Překlenovací "Bypass switch" Vám umožní obejít tuner, pokud j ej
nepotřebuj ete. Ať doma, nebo na portejbl u nebo při mobi lním provozu
můžete použít téměř každý TCVR s plným výkonem a skoro každý koaxiál ní
kabel nebo drátovou anténu náhodné délky. Je perfektní pro kompaktní
zařízení j ako je třeba Icom IC706MKIIG, Yaesu FT 100D nebo FT 817 nebo
FT857 nebo FT897, Kenwood TS50, QRP zařízení a jiná s vestavěným
měřič em přizpůsobení (SWR). Pracuje kdekol iv, kdykoli v a rychle se nastaví!
Uvnitř auta doladí SWR Vaší mobilní prutové antény. Pracuje ve Vašem
obydlí s Vaší anténou, nataženou mezi zdmi . Vyladí provizorní anténu,
nataženou z okna pokoj e na blízký strom nebo balkónovou anténu při provozu
z motel u nebo v hotel u. Přizpůsobí portejbl ovou anténu při expedicích a
pol ních dnech. Je po ruce při tísňovém provozu. T uner MFJ902B j e tak mal ý
a příruč ní, že se Vám hodí, kdekol iv budete! Snadno se umístí do kufříku,
příruč ního zavazadla, přihrádky na rukavice nebo zásuvky.
1 kus: 2 920 Kč
Oblíbený, kvali tní a spolehli vý pamětový kl íč ve stolním provedení. Je urč en
pro denní provoz, závody a také pro výcvik Morzeovy abecedy, může pracovat
jako maják, sloužit jako programovatelný dávač vysílač e pro hon na li šku a
podobně. Má proti typu MFJ-492 rozšířený počet pamětí na 8 s kapacitou
4000 znaků pro každou paměť. Automati cky č ísluje spoj ení při závodě,
generuj e podle naprogramování různě dlouhé a seskupené skupi ny znaků,
písmen a čísel pro výuku Morzeovy abecedy ve speciál ním tzv. Farnsworthově
módu (rychlejší znaky, dl ouhé mezery mezi ni mi ). Pracuje jako Jambi cký klíč
A i B, j ako bug nebo jako přímý klíč, má nastavitelné výstupy včetně možnosti
korekce prodlev TCVRu při zaklíč ování. Napájení z externího zdroje nebo z
vestavěné 9V baterie. Robustní provedení. Jako pastič ku l ze použít napříkl ad
typ MFJ-564 nebo některý z typů Bencher BY-I nebo BY-II nebo jakoukol iv
jinou j ednopádlovou nebo j ambi ckou pastičku. Je neoceni tel ným
pomocníkem výbavy úspěšného DXmana, osvědč uje se při výuce morzeovky.
RoHS
MFJ-902H ANTÉNNÍ TUNER
GES08901065
Cestovní tuner 10-80m, 150W, s vestavěným balunem
1 kus: 3 580 Kč
RoHS
Dekodéry Morze
MFJ-461 LCD DEKODÉR
MORZEOVKY
GES08900736
Kapesní dekodér CW - morzeovky. Dvouřádkový 32 znakový LCD
displej. Až do 99WPM
Kvali tní a úspěšný pamětový klíč pro denní provoz, závody a pro výcvi k
Morzeovy abecedy. Má 4 paměti pro až 192 znaků, automati cky č ísluje
spojení při závodě, generuje skupi ny znaků, písmen a č ísel pro výuku
Morzeovy abecedy, pracuj e jako Jambický klíč A i B, jako bug nebo j ako
přímý klíč, má nastavitelné výstupy včetně možnosti korekce prodlev TCVRu
při zaklíč ování. Napájení z externího zdroj e nebo z vestavěné 9V baterie.
Robustní provedení. Robustní kval itní pastič ka typu MFJ-564 je souč ástí
MFJ-490. Tento populární a spolehlivý klíč by neměl chybět ve výbavě
úspěšného DXmana.
1 kus: 6 090 Kč
RoHS
MFJ-490X ELBUG ELEKTRONICKÝ PAMĚŤOVÝ KLÍČ
GES08900300
Paměťový klíč s program y pro provoz, závody a výcvik morze (bez
pastičky)
Kvali tní a úspěšný pamětový klíč pro denní provoz, závody a pro výcvi k
Morzeovy abecedy. Má 4 paměti pro až 192 znaků, automati cky č ísluje
spojení při závodě, generuje skupi ny znaků, písmen a č ísel pro výuku
Morzeovy abecedy, pracuj e jako Jambický klíč A i B, jako bug nebo j ako
přímý klíč, má nastavitelné výstupy včetně možnosti korekce prodlev TCVRu
při zaklíč ování. Napájení z externího zdroj e nebo z vestavěné 9V baterie.
Robustní provedení. Verze MFJ-490X je bez pasti čky a je určena j ako
doplněk k robustní pastič ce typu MFJ-564 nebo k exkl uzivní Bencher BY-I
nebo BY-II.
Stačí kapesní dekodér morzeovky MFJ-461 umístit do bl ízkosti reproduktoru
TCVRu nebo při jímač e, nal aděnému na CW stanici a na LCD displeji se
objeví dekódovaný text při jímané morzeovky. Automati cky se při způsobuje
rychlosti vysílání až do 99WP. Nepotřebuje žádné propojovací kabely, žádný
počítač ani i nterface ani jiná přídavná zařízení.
1 kus: 2 390 Kč
RoHS
MFJ-462B LCD CW/RTTY/ASCII
/AMTOR DEKODÉR
GES08900737
CW/RTTY/ASCII/AMTOR dekodér s LCD displejem a výs tupem pro
tiskárnu.
1 kus: 3 450 Kč
RoHS
1 kus: 5 290 Kč
RoHS
Malý 127 x 51 x 76mm tuner zpracuje plných 150 Wattů a má vestavěn
bal un. Pokrývá pásma 80-10m, má přepínač pro překl enutí a vyl adí téměř
všechno! MFJ Vám přináší anténní tuner, který je nej menší na světě. Zvlášť
široký rozsah přizpůsobení umožňuj e přizpůsobit téměř li bovolnou anténu.
Není to j en hrač ka, dodá Vám odvahu. Má vestavěny vzduchové proměnné
kondenzátory (600 Volt, 322 pF) a třípatrový žel ezoprachový toroi d, aby
zpracoval reálný výkon a ne pouze QRP. Překlenovací "Bypass switch" Vám
umožní obejít tuner, pokud j ej nepotřebuj ete. Ať doma, nebo na portejblu
nebo při mobil ním provozu můžete použít téměř každý TCVR s plným
výkonem a skoro každý koaxiál ní kabel nebo drátovou anténu náhodné délky.
Je perfektní pro kompaktní zařízení jako je třeba Icom IC706MKIIG, Yaesu
FT100D nebo FT817 nebo FT857 nebo FT 897, Kenwood TS50, QRP
zařízení a jiná s vestavěným měřič em přizpůsobení (SWR). Pracuje kdekoliv,
kdykoli v a rychl e se nastaví! Uvni tř auta doladí SWR Vaší mobilní prutové
antény. Pracuje ve Vašem obydlí s Vaší anténou, nataženou mezi zdmi.
Vyl adí provi zorní anténu, nataženou z okna pokoje na blízký strom nebo
bal kónovou anténu při provozu z motelu nebo v hotelu. Přizpůsobí
portej blovou anténu při expedicích a polních dnech. Je po ruce při tísńovém
provozu. Tuner MFJ902H je tak malý a příruční, že se Vám hodí, kdekoli v
budete! Snadno se umístí do kufříku, příruč ního zavazadla, při hrádky na
rukavi ce nebo zásuvky. Je tak tenký, že se vej de do Vaší zadní kapsi čky.
MFJ-902H má vestavěný 4:1 bal un pro symetrické linky a odpovídaj ící svorky
pro připojení linky nebo drátové antény náhodné dél ky.
1 kus: 3 190 Kč
RoHS
MFJ-904 ANTÉNNÍ TUNER
GES08900973
Cestovní tuner 10-80m, 150W, s měřidlem
MFJ-941E ANTÉNNÍ TUNER
GES08901021
Anténní Versa II tuner 1.8-30MHz 300/30W PEP,křížové
měřidlo,balun 4:1
Malý 178 x 51 x 76mm tuner zpracuje pl ných 150 Wattů. Pokrývá pásma
80-10m, má přepínač pro překlenutí a vyladí téměř všechno! MFJ Vám
při náší anténní tuner, který je nejmenší na světě. Má vestavěn křížový
Wattmetr a měřič SWR. Zvlášť ši roký rozsah přizpůsobení umožňuje
při způsobi t téměř li bovolnou anténu. Není to jen hračka, dodá Vám odvahu.
Má vestavěny vzduchové proměnné kondenzátory (600 Volt, 322 pF) a
třípatrový žel ezoprachový toroid, aby zpracoval reálný výkon a ne pouze QRP.
Překlenovací "Bypass switch" Vám umožní obej ít tuner, pokud jej
nepotřebujete. Ať doma, nebo na portejblu nebo při mobilním provozu
můžete použít téměř každý TCVR s plným výkonem a skoro každý koaxiální
kabel nebo drátovou anténu náhodné dél ky. Je perfektní pro kompaktní
zařízení jako je třeba Icom IC-706MKIIG, Yaesu FT-100D nebo FT-817 nebo
FT-857 nebo FT-897, Kenwood TS-50, QRP zařízení a ji ná s vestavěným
měřič em přizpůsobení (SWR). Pracuje kdekoliv, kdykol iv a rychle se nastaví!
Uvnitř auta doladí SWR Vaší mobilní prutové antény. Pracuj e ve Vašem
obydlí s Vaší anténou, nataženou mezi zdmi. Vyl adí provizorní anténu,
nataženou z okna pokoje na bl ízký strom nebo balkónovou anténu při provozu
z motelu nebo v hotelu. Při způsobí portejblovou anténu při expedi cích a
polních dnech. Je po ruce při tísňovém provozu. Tuner MFJ-904 je tak malý a
příruč ní, že se Vám hodí, kdekoli v budete! Snadno se umístí do kufříku,
příruč ního zavazadla, přihrádky na rukavice nebo zásuvky. Je tak tenký, že se
vejde do Vaší zadní kapsič ky. MFJ-904 má křížové měřidlo - Wattmetr pro
postupný a odražený výkon (rozsahy 300/60 a 306 Wattů) a měřič SWR.
Uni verzál ní tuner, který při způsobí prakticky jakýkoliv vysílač k téměř každé
anténě. Osvědč ené křížové měřidlo ukazuje postupný a odražený výkon a
SWR (ČSV) v rozsazích pro postupný/odražený výkon 300/60W a 30/6W.
Vestavěný 8mi pol ohový přepínač může zvoli t přímé propoj ení (bypass), dále
2 koaxi ální výstupy, symetrické jedno a dvoudrátové vedení a vnější uměl ou
zátěž. Tuner dokáže naladit nejen smyč kové mobilní antény, ale také dipóly,
invertované V-di poly, mobil ní pruty, směrové antény a pod. Vestavěný balun 4
: 1 umožňuje napájet symetrické vedení (žebříč ek), dvoulinku a drátové
antény náhodné dél ky. Tuner má konektor pro připoj ení externí zátěže 50
Ohmů.
1 kus: 3 980 Kč
GES08901604
VECTRONICS 300W vf tuner 1.8-30MHz s um ělou zátěží
Spolehlivý tuner pro domácí použití. Osvědčené křížové měři dlo ukazuje
postupný a odražený výkon a SWR (ČSV) v rozsazích pro postupný/odražený
výkon 300/60W a 30/6W. Dokáže naladit všechny obvyklé antény, dipóly,
i nvertované V-dipol y, směrové antény a také drátové antény náhodné délky.
1 kus: 4 770 Kč
RoHS
MFJ-928 AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901824
Autom atický tuner 1.8-30MHz; 200W SSB/CW; 6-1600Ohm.;
165x70x191mm; 1.2kg
RoHS
MFJ-945E ANTÉNNÍ TUNER +
SWR/WATTMETR
GES08901026
Mobilní tuner 1.8-60MHz s křížovým m ěřidlem, 300/30W,
203x51x152mm
1 kus: 3 445 Kč
Automati cký tuner MFJ-928 zcela samočině automaticky přizpůsobuj e antény
o i mpedanci od 6 do 1600 Ohmů (SWR do 32:1), kdy snese 200W SSB/CW.
Ladí do 15ti vteři n, obvykle za méně než 5 vteři n. Má přes 20000
non-vol ati vních pamětí pro nastavení ladění a 4 paměťové banky, z nichž
každá má kapacitu 2500 paměťových míst. Má vysoce úč inný přizpůsobovací
L-č lánek. Na zadní straně je jeden SO-239 konektor pro nesymetri ckou anténu
nebo pro anténu náhodné délky a jeden SO-239 konektor pro vysílač. Má
vestavěnou napěťovou výhybku. Napájení je buď po koaxi álním kabel u, kdy
se u vysílače napájí přes napájecí výhybku (typ MFJ4116 GES 089 018 66 )
nebo rovnou z externího zdroje 12V DC / 1A. Vhodný typ
GES-ELECT RONICS je napříkl ad MW 9112GS (GES07516649) nebo j iný.
T uner je zvl ášť vhodný pro malé TCVRy s výkonem do 100W, například
FT857, FT897 a podobně.
RoHS
MFJ-904H ANTÉNNÍ TUNER
VC-300DLP ANTÉNNÍ TUNER
GES08900975
Cestovní tuner 10-80m, 150W, s měřidlem a balunem
Praktický j ednoduchý tuner nejen pro použi tí doma, ale zej ména pro mobi lní
použití v osobních a nákladních autech, l odích, karavanech atd. Osvědčené
křížové měři dlo ukazuj e postupný a odražený výkon a SWR (ČSV) v rozsazích
pro postupný/odražený výkon 300/60W a 30/6W. Dokáže naladit nej en
smyč kové mobilní antény, al e také dipól y, invertované V-dipoly, mobilní pruty,
směrové antény a také drátové antény náhodné dél ky. K tuneru MFJ-945E je
možné dokoupi t mobilní držák MFJ-20 GES 089 005 66 .
1 kus: 5 290 Kč
RoHS
MFJ-929 AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901823
Autom atický tuner 1.8-30MHz; 200W SSB/CW; 6-1600Ohm.;
165x70x191mm; 1.1kg
1 kus: 3 695 Kč
Malý 178 x 51 x 76mm tuner zpracuje pl ných 150 Wattů. Pokrývá pásma
80-10m, má přepínač pro překlenutí a vyladí téměř všechno! MFJ Vám
při náší anténní tuner, který je nej menší na světě. Má vestavěn balun a křížový
Wattmetr a měřič SWR. Zvlášť ši roký rozsah přizpůsobení umožňuje
při způsobi t téměř li bovolnou anténu. Není to jen hračka, dodá Vám odvahu.
Má vestavěny vzduchové proměnné kondenzátory (600 Volt, 322 pF) a
třípatrový žel ezoprachový toroid, aby zpracoval reálný výkon a ne pouze QRP.
Překlenovací "Bypass switch" Vám umožní obej ít tuner, pokud jej
nepotřebujete. Ať doma, nebo na portejblu nebo při mobilním provozu
můžete použít téměř každý TCVR s plným výkonem a skoro každý koaxiální
kabel nebo drátovou anténu náhodné dél ky. Je perfektní pro kompaktní
zařízení jako je třeba Icom IC706MKIIG, Yaesu FT100D nebo FT817 nebo
FT857 nebo FT 897, Kenwood T S50, QRP zařízení a jiná s vestavěným
měřič em přizpůsobení (SWR). Pracuje kdekoliv, kdykol iv a rychle se nastaví!
Uvnitř auta doladí SWR Vaší mobilní prutové antény. Pracuj e ve Vašem
obydlí s Vaší anténou, nataženou mezi zdmi. Vyl adí provizorní anténu,
nataženou z okna pokoje na bl ízký strom nebo balkónovou anténu při provozu
z motelu nebo v hotelu. Při způsobí portejblovou anténu při expedi cích a
polních dnech. Je po ruce při tísňovém provozu. Tuner MFJ904H je tak malý
a příruční, že se Vám hodí, kdekoliv budete! Snadno se umístí do kufříku,
příruč ního zavazadla, přihrádky na rukavice nebo zásuvky. Je tak tenký, že se
vejde do Vaší zadní kapsi čky. MFJ-904H má křížové měřidlo - Wattmetr pro
postupný a odražený výkon (rozsahy 300/60 a 306 Wattů) a měřič SWR a má
vestavěný 4:1 bal un pro symetri cké l inky a odpovídající svorky pro připojení
linky nebo drátové antény náhodné dél ky.
1 kus: 3 990 Kč
RoHS
MFJ-971 ANTÉNNÍ TUNER
GES08901035
RoHS
MFJ-948 ANTÉNNÍ TUNER
GES08901069
Anténní 1.8-30MHz 300W tuner, bez umělé zátěže
1 kus: 4 495 Kč
RoHS
MFJ-949E ANTÉNNÍ TUNER +
UMĚLÁ ZÁTĚŽ
GES08901070
Anténní 1.8-30 MHz 300W tuner, vestavěná um ělá zátěž
300W/30sec.max
MFJ Kompaktní minituner 1.8-30MHz; max.200W PEP(100W CW);
153x153x64m
Tento nejmodernější tuner automaticky přizpůsobuj e antény o i mpedanci od
6 do 1600 Ohmů (SWR až do 32:1), kdy snese 200W SSB/CW. Ladí do 15ti
vteřin, obvykle za méně než 5 vteřin. Má přes 20000 non-volativních pamětí
pro nastavení l adění. Má 4 paměťové banky s kapacitou každé po 2500
paměťových míst. Má vysoce úči nný přizpůsobovací L-článek. Pracuje na
všech kmitoč tech od 1.8 do 30 MHz. Vyladí na SWR od 1.0 do 2.0,
nastavitelný práh SWR je od 0.5 do 1.5. Osvětl ený křížový měřicí přístroj měří
výkon ve Wattech a při způsobení (SWR). Multifunkční LCD displej se zadním
podsvícením má řízení kontrastu. Je vestavěn měřič kmitočtu, numerické a
č árové (bar) zobrazení SWR, postupného a odraženého výkonu. Má
akustickou si gnali zaci SWR s řízením hlasitosti. Na zadní straně jsou dva
SO-239 konektory pro anténu, j eden SO-239 konektor pro vysílač , svorky pro
symetricky napájenou anténu a pro drátovou anténu náhodné délky. Má
vestavěnou napájecí výhybku pro napájení po koaxiál ním kabelu od vysíl ač e.
Má konektor pro interfejs ke kompati bil ním T CVRům. Napájení je buď dál kové
po koaxiálního kabel u od vysílače s pomocí výhybky MFJ4116 (
GES 089 018 66 ), nebo přímo z externího zdroje 12V DC/1A. Doporuč ený
typ zdroje GES-ELECTRONICS je například MW9112GS ( GES 075 066 49 ).
Tento tuner je zvlášť vhodný pro malé TCVRy s výkonem 100W, jako třeba
FT857 nebo FT897 a dal ší.
1 kus: 6 090 Kč
RoHS
Kompaktní jedineč ný QRP minituner MFJ-971 j e urč en zej ména pro
portejbl ový provoz vysílače nebo transceiveru s i mpedancí 50 Ohmů s
výkonem 200W PEP (100W CW) a po přepnutí do polohy QRP pro zařízení s
výkonem do 6W. Pokrývá kmitočtový rozsah od 1.8 do 30MHz. Má přehledný
křížový měřicí přístroj pro měření SWR a výkonu s rozsahy 0-300W (po
přepnutí 0-30W) pro postupný výkon a 0-60W pro odražený výkon. Dále má
speci ální QRP rozsahy 0-6W pro postupný a 1,2W pro odražený výkon. Tuner
je typu T-čl ánek a má vestavěný balun 4:1. Na straně zátěže umožňuje
při pojení koaxiálního napáječe, drátu náhodné dél ky a symetrického vedení.
1 kus: 3 445 Kč
RoHS
1 kus: 4 995 Kč
RoHS
MFJ-927 AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901825
Automatický tuner 1.8-30MHz; 200W SSB/CW; 6-1600Ohm.;
vodotěsné provedení
Tento externí robustní automatický tuner je určen pro vněj ší montáž u antény.
Zcel a automaticky přizpůsobuje antény o i mpedanci od 6 do 1600 Ohmů
(SWR do 32:1), kdy snese 200W SSB/CW. Ladí do 15ti vteřin, obvykle za
méně než 5 vteřin. Má přes 20000 non-volativních pamětí pro nastavení
ladění. Má vysoce úči nný přizpůsobovací L-č lánek. Pracuje na všech
kmi toč tech od 1.8 do 30 MHz. Má vestavěnou napájecí výhybku pro napájení
po přívodním koaxu. Na spodní straně je jeden SO-239 konektor pro
nesymetrickou anténu nebo pro anténu náhodné dél ky a jeden SO-239
konektor pro vysílač . Napájení je po koaxiálním kabelu, kdy se u vysílače
napájí přes napájecí výhybku (typ MFJ4116 GES 089 018 66 ) z externího
zdroje 12V DC / 1A. Vhodný typ GES-ELECTRONICS j e například MW
9112GS ( GES 075 066 49 ) nebo jiný. Tuner MFJ927 j e přednostně vhodný
pro mal é T CVRy s výkonem do 100W, jako FT857, FT897 a j iné.
1 kus: 6 890 Kč
RoHS
MFJ-933 ANTÉNNÍ TUNER
GES08901066
Tuner pro vyladění antény-smyčky 80m-10m . Jako MFJ-935B, ale
bez vf m ěřidla
MFJ-936B ANTÉNNÍ TUNER
GES08902089
DeLuxe Tuner pro vyladění antény-smyčky od 5.3 do 29.7MHz /
150W.
Je dodáván j en origi nální anglický návod. DeLuxe verze MFJ935B, ale navíc
s měřidlem SWR/Wattmetr se zkříženými ručkami , měřícím postupný a
odražený výkon pro snadné při způsobení antény. Rozměry 261x242x134mm.
Ovi ńte kolem knihovny drát a oba konce připojte na svorky nového malého
vysoce úč inného MFJ935B Loop Tuneru. Získáte tak i hned malou úči nnou
vícepásmovou smyčkovou vysílací anténu! Pracuj e na kmitočtech asi od 5.3
do 29.7 MHz s pl ným výkonem 150 Wattů. Bez uzemnění, radiál ů nebo
protiváhy. Drát délky 13 feet (4m) stočený do smyčky pracuje v rozsahu pásem
30-20 metrů (4feet t.j. 1,2m mezi 17-10m; 7feet t.j 2,1m mezi 20-15m; 28feet
t.j 8.5m na 40m). Vyladíte jakoukoli v smyč ku -- kulatou, hranatou,
pravoúhlou. Drát délky č tvrtvlny je nej úč inněj ší. Vodič jedné konstantní délky
pokrývá rozsah kmitočtů od 1,5 do 1 násobku kmitoč tu (t.j. 28-18 nebo
10-7MHz, atd.). Přesný kmitoč et závisí na délce drátu, tvaru a vlastnostech
okolí. Vyni kající účinnost malé vysoce úč inné smyčkové antény je známa na
celém světě. Budete vyzařovat DX signál pod nízkým úhlem, jak to podle
literatury dělá nezkrácený di pól. Pro příj em budete mít velmi hodnotnou proti
rušení odol nou anténu. Je citl ivá na magnetické pole a ne na pole elektrické,
takže výborně fi ltruje statické výboj e během bouřek. Její vysoké Q potlačuje
interference s kmitočty mi mo pásmo, sni žuje přebuzení, harmonické rušení.
1 kus: 6 890 Kč
MFJ-993B AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901784
Autom atický tuner 1.8-30MHz; 300W nebo 150W SSB/CW;
257x71x234mm; 1.8kg
Automati cky přizpůsobuje antény o impedanci od 6 do 1600 Ohmů, kdy
snese 300 W SSB/CW, nebo antény v rozsahu od 6 do 3200 Ohmů, kdy snese
150W SSB/CW. Ladí do 15ti vteřin, obvykle za méně než 5 vteřin. Má přes
20000 non-volativních pamětí pro nastavení ladění. Má vysoce úči nný
přizpůsobovací L-č lánek. Pracuje na všech kmitočtech od 1.8 do 30 MHz.
Vyl adí na SWR od 1.0 do 2.0, nastavitelný práh SWR j e od 0.5 do 1.5.
Osvětlený křížový měři cí přístroj měří výkon ve Wattech a přizpůsobení (SWR).
Rozsah je vysoký, nízký a auto. Multifunkč ní LCD di splej se zadním
podsvícením má řízení kontrastu. Je vestavěn měřič kmitočtu, numerické a
č árové (bar) zobrazení SWR, postupného a odraženého výkonu. Má
akustickou si gnali zaci SWR s řízením hlasitosti. Na zadní straně jsou dva
SO-239 konektory pro anténu, j eden SO-239 konektor pro vysílač , svorky pro
symetricky napájenou anténu (symetrizační balun 4:1 je vestavěn) a pro
drátovou anténu náhodné délky. Jako příslušenství má dál kové ovládání
MFJ-993RC (konektor D-SUB Remote Port) a konektor pro interfej s MFJ-5124
ke kompatibilním TCVRům. Tuner je vyzkoušen a osvědčuje se např. ve
spoj ení s T CVRy FT 857 a FT897 a dal šími o výkonu 100W. Napájení tuneru
j e z externího zdroje 12V DC/1Amax. Vhodný je některý z našich typů zde:
www.ges.cz/cz/akumul atory-baterie-zdroje/zdroje/univerzalni-napaj ece
/univerzalni -napajece-stejnosmerne-dc-stabilizovane/SITN4.html .
1 kus: 7 150 Kč
RoHS
MFJ-994B AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901785
Autom atický tuner 1.8-30MHz; 600W nebo 300W SSB/CW;
257x71x234mm; 1.7kg
RoHS
MFJ-934 ANTÉNNÍ TUNER
GES08901009
Tuner 1.8-30 MHz 300W VF umělá zem - širokopásm ové
zakončení (protiváha)
Je dodáván jen origi nální anglický návod. Oviňte kol em knihovny drát a oba
konce při pojte na svorky nového malého vysoce úči nného MFJ-933 Loop
Tuneru. Získáte tak ihned mal ou úč innou vícepásmovou smyč kovou vysílací
anténu! Můžete pracovat od 3.5 do 30 MHz s plným výkonem 150 Wattů. Bez
uzemnění, radiálů nebo protiváhy. Drát délky 13 feet (4m) stoč ený do smyč ky
pracuje v rozsahu pásem 30-20 metrů (4feet t.j. 1,2m mezi 17-10m; 7feet t.j
2,1m mezi 20-15m; 28feet t.j 8.5m na 40m). Vyladíte j akoukoliv smyčku -kulatou, hranatou, pravoúhlou. Drát délky č tvrtvlny je nej úč inněj ší. Vodič
jedné konstantní délky pokrývá rozsah kmi toč tů od 1,5 do 1 násobku kmi toč tu
(t.j . 28-18 nebo 10-7MHz, atd.). Přesný kmitoč et závi sí na délce drátu, tvaru a
vl astnostech okol í. Vynikaj ící úč innost malé vysoce účinné smyč kové antény
je známa na celém světě. Budete vyzařovat DX signál pod nízkým úhlem, jak
to podle literatury dělá nezkrácený di pól. Pro příj em budete mít vel mi
hodnotnou proti rušení odolnou anténu. Je citli vá na magnetické pol e a ne
na pole elektrické, takže výborně fi ltruje stati cké výboj e během bouřek. Její
vysoké Q potlačuje i nterference s kmitočty mimo pásmo, snižuje přebuzení,
harmonické rušení.
1 kus: 5 035 Kč
RoHS
MFJ-935B ANTÉNNÍ TUNER
GES08902088
Tuner pro vyladění antény-smyčky od 5.3 do 29.7MHz/150W.
Rozm ěry 159x242x134mm.
MFJ-934 j e anténní tuner a umělá zem, urč ený pro vf výkon do 300W v
pásmech 80-10m a pro 175W na pásmu 160m. T uner dokáže při způsobi t k
transcei veru téměř každou asymetri ckou, dlouhodrátovou nebo symetrickou
anténou. Speciál ní obvod v tomto tuneru kompenzuj e reaktanci zemního
systému nebo protiváhy a redukuje problémy s přítomností vf napětí v
„hamshacku“. Na podsvětleném měři dle se dvěma zkříženými ručkami se
odeč ítá postupný výkon (Forward Power), odražený výkon (Reflected Power),
zemní proud (Ground Current) a velikost SWR (=PSV=ČSV, poměr stojatých
vl n). Anténní tuner MFJ-934 sestává z T-čl ánku a pokrývá všechna pásma od
160m do 10m. Tuner vyl adí di póly, invertovaná-V, vertikály, mobil ní smyčky,
směrovky, dl ouhodrátové antény a další antény. Na zadní straně MFJ-934 j sou
dva koaxi ální konektory pro anténu a TCVR, svorky pro dlouhodrátovou
anténu a pro symetrické vedení. Vestavěný balun 4:1 umožňuje připojit
symetrické vedení, dvojl inku nebo dva souosé napáječ e. Podsvětlené měřidlo
se dvěma zkříženými ručkami měří postupný výkon (Forward Power), odražený
výkon (Reflected Power), zemní proud (Ground Current) a velikost SWR
(poměr stojatých vl n). Rozsah měření se přepíná pravým tlačítkovým
přepínačem mezi 300W (tl ač ítko stlačeno) a 30W pro postupný výkon. Pro
odražený výkon j sou odpovídající rozsahy menší, a to 60W a 6W. V poloze
30W (6W u odraženého výkonu) se údaj na měřidle děl í číslem 10. Hodnota
činitele přizpůsobení SWR je dána devíti červenými kři vkami s hodnotou od
1:1 do nekonečna. Velikost SWR je dána hodnotou, na kterou ukazují
překřížené ruč ky měřidla. Neukazují-li překřížené ručky přímo na některou
červenou křivku, je třeba provést patřičnou interpolaci. Tento způsob určení
SWR má přednost v tom, že měřidlo není třeba nijak pro SWR kali brovat.
Přesnost měření je nejvyšší, ukazují-li ruč ky do horní polovi ny stupnice.
Pokud je odražený výkon vyšší, je třeba si uvědomit, že údaj ručič ky
postupného výkonu je souč tem postupného a odraženého výkonu. Hodnota
výstupního výkonu je tedy dána rozdílem postupného a odraženého výkonu.
Velikost zemního proudu je indikována na stupnici postupného (Forward)
výkonu, pokud j e levé červené tlačítko GROUND CURRENT pod měři dlem
stisknuto.
1 kus: 5 570 Kč
RoHS
Je dodáván jen origi nální anglický návod. Oviňte kol em knihovny drát a oba
konce připojte na svorky nového mal ého vysoce úč inného MFJ935B Loop
Tuneru. Získáte tak ihned mal ou úč innou vícepásmovou smyč kovou vysílací
anténu! Stejný, j ako MFJ933, navíc má měřidlo vf proudu. Můžete pracovat
od 5.3 do 29.7 MHz s pl ným výkonem 150 Wattů. Bez uzemnění, radiálů
nebo protiváhy. Drát délky 13 feet (4m) stočený do smyč ky pracuje v rozsahu
pásem 30-20 metrů (4feet t.j. 1,2m mezi 17-10m; 7feet t.j 2,1m mezi
20-15m; 28feet t.j 8.5m na 40m). Vyladíte jakoukoli v smyčku -- kul atou,
hranatou, pravoúhlou. Drát dél ky čtvrtvl ny je nejúči nnější. Vodi č j edné
konstantní délky pokrývá rozsah kmitočtů od 1,5 do 1 násobku kmitoč tu (t.j.
28-18 nebo 10-7MHz, atd.). Přesný kmitočet závi sí na délce drátu, tvaru a
vl astnostech okol í. Vynikaj ící úč innost malé vysoce účinné smyč kové antény
je známa na celém světě. Budete vyzařovat DX signál pod nízkým úhlem, jak
to podle literatury dělá nezkrácený di pól. Pro příj em budete mít vel mi
hodnotnou proti rušení odolnou anténu. Je citli vá na magnetické pol e a ne
na pole elektrické, takže výborně fi ltruje stati cké výboj e během bouřek. Její
vysoké Q potlačuje i nterference s kmitočty mimo pásmo, snižuje přebuzení,
harmonické rušení.
1 kus: 5 570 Kč
RoHS
MFJ-991B AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901783
Automatický tuner 1.8-30MHz; 300W nebo 150W SSB/CW;
257x71x234mm ; 1.7kg
Automatický tuner MFJ-991B je přednostně vhodný pro malé TCVRy, j ako je
třeba FT857 , FT897 a j iné. Automati cky přizpůsobuj e antény o impedanci
od 6 do 1600 Ohmů, kdy snese 300 W SSB/CW, nebo antény v rozsahu od 6
do 3200 Ohmů, kdy snese 150W SSB/CW. Ladí do 15ti vteřin, obvykle za
méně než 5 vteřin. Má přes 10000 non-volativních pamětí pro nastavení
ladění. Má vysoce účinný při způsobovací L-č lánek. Pracuje na všech
kmi toč tech od 1.8 do 30 MHz. Vyladí na SWR od 1.0 do 2.0, nastavitelný
práh SWR je od 0.5 do 1.5. Osvětlený křížový měři cí přístroj měří výkon ve
Wattech a přizpůsobení (SWR). Rozsah je vysoký, nízký a auto. Mul tifunkč ní
LCD displej se zadním podsvícením má řízení kontrastu. Je vestavěn měřič
kmi toč tu, numerické a č árové (bar) zobrazení SWR, postupného a
odraženého výkonu. Na zadní straně j e SO-239 konektor pro anténu, j eden
SO-239 konektor pro vysíl ač a pro drátovou anténu náhodné délky. Jako
příslušenství má dálkové ovládání (konektor D-SUB Remote Port) a konektor
pro interfej s ke kompatibilním TCVRům. Napáj ení tuneru je z externího
zdroje 12V DC / 1A. Vhodný j e některý z našich typů zde: www.ges.cz/cz
/akumulatory-baterie-zdroje/zdroje/univerzalni-napajece/uni verzal ninapajece-stejnosmerne-dc-stabi lizovane/SIT N4.html
1 kus: 6 090 Kč
RoHS
Automati cky přizpůsobuje antény o impedanci od 12 do 800 Ohmů, kdy
snese 600 W PEP SSB/300W CW. Ladí do 15ti vteřin, obvykle za méně než 5
vteřin. Má přes 10000 non-volativních pamětí pro nastavení ladění. Má
vysoce účinný přizpůsobovací L-článek. Pracuje na všech kmi toč tech od 1.8
do 30 MHz. Vyladí na SWR od 1.0 do 2.0, nastavi tel ný práh SWR j e od 0.5
do 1.5. Osvětlený křížový měřicí přístroj měří výkon ve Wattech a přizpůsobení
(SWR). Rozsah je vysoký, nízký a auto. Multi funkční LCD displej se zadním
podsvícením má řízení kontrastu. Je vestavěn měřič kmitočtu, numerické a
č árové (bar) zobrazení SWR, postupného a odraženého výkonu. Na zadní
straně je SO-239 konektor pro anténu, jeden SO-239 konektor pro vysíl ač a
pro drátovou anténu náhodné dél ky. Jako přísl ušenství má dálkové ovládání
(konektor D-SUB Remote Port) a konektor pro interfej s ke kompatibi lním
T CVRům. Napájení tuneru je z externího zdroj e 12V DC/1Amax. Vhodný je
některý z našich typů zde: www.ges.cz/cz/akumulatory-baterie-zdroje/zdroje
/univerzalni -napajece/univerzalni-napaj ece-stej nosmerne-dc-stabil izovane
/SITN4.html .
1 kus: 9 540 Kč
RoHS
MFJ-4116 NAPÁJECÍ VÝHYBKA
GES08901866
Napájecí výhybka 1A/1-50VDC/1-60MHz pro koaxiální kabel 50
Ohm ů. 70x64x32m m
Výhybka MFJ4116 slouží pro dálkové napájení vzdálených zařízení po
koaxiálním kabel u. Je zvlášť vhodná napříkl ad pro dálkové napájení
vzdálených anténních rel é nebo pro dálkové napájení automatických tunerů,
napříkl ad pro MFJ927 ( GES 089 018 25 ) nebo pro MFJ928 (
GES 089 018 24 ) nebo pro MFJ929 ( GES 089 018 23 ).
1 kus: 795 Kč
RoHS
MFJ-993RC OVLADAČ PRO
ANTÉNNÍ TUNER
GES08901046
Dálkové ovládání pro MFJ991, MFJ991B, MFJ993, MFJ993B,
MFJ994, MFJ994B
1 kus: 1 060 Kč
RoHS
MFJ-5124A INTERFEJS ALINCO
GES08900809
Kabel-interfejs mezi MFJ991, MFJ993, MFJ994 a TCVRy Alinco
1 kus: 530 Kč
RoHS
MFJ-5124K INTERFEJS KENWOOD
GES08901062
Interface mezi MFJ991, MFJ993, MFJ994 a TCVRy KENWOOD
MFJ-976 ANTÉNNÍ TUNER
GES08901072
Plně symetrický tuner,1.5kW PEP SSB/CW,1.8-30
MHz,koax.vstup,symetr+koax.výstup
1 kus: 13 250 Kč
RoHS
MFJ-5124Y INTERFEJS YAESU
GES08901063
Interface mezi MFJ991, MFJ993, MFJ994 a YAESU FT100, FT857,
FT897
1 kus: 1 590 Kč
HFT-1500 ANTÉNNÍ TUNER ROLER
GES08901602
Roller tuner 2kW SSB/1kW CW, 1.8-30MHz, balun 4:1, pásková
indikace, 140x318x305m m, 4.5kg
RoHS
MFJ-5124Y2 INTERFEJS YAESU
GES08901741
Interface mezi MFJ991, MFJ993, MFJ994 a YAESU FT847
1 kus: 1 590 Kč
RoHS
Tunery nad 300W
1 kus: 12 720 Kč
MFJ-962D ANTÉNNÍ TUNER ROLER
GES08901071
Anténní roller tuner 160-10m (800W CW, 500W/160m CW),
Watt/SWR-metr, balun
RoHS
ATR-30X ANTÉNNÍ TUNER - ROLER
GES08902184
Autom atický tuner 1.8-30MHz; 1500W SSB/CW
Je dodáván jen origi nální anglický návod. MFJ-976 j e pl ně symetricky
konstruovaný anténní tuner pro výkon 1500 Wattů. Má koaxi ální vstup,
koaxi ální a linkový výstup. Perfektní vyvážení, široký rozsah při způsobovaných
impedancí 12 - 2000 Ohmů v úplném rozsahu kmitočtů 1.8-30 MHz vč etně
WARC pásem. Zpracuje plných 1500 Wattů SSB a CW. Vyl adíte s ním každé
symetrické vedení vč etně otevřeného vedení 600 Ohmů, žebříčkové vedení
450 nebo 300 Ohmů, 300/72 Ohmů l inku stíněnou i nestíněnou. MFJ-976
také vyl adí drát náhodné délky a antény napáj ené souose. Plně vyvážený a
extrémně širokopásmový T-čl ánek se nastavuje rychle a snadno pomocí tří
knoflíků. Snadné přepínání mezi vysokou a nízkou impedancí a přepínání
přídavných kapacitancí L-č lánků. Čtyři oddělené kondenzátory 500 pF ve
dvou sekcích dávají cel kových 2000pF při vysoce úči nné nízkoztrátové
separaci na 160m. Výteč ná účinnost na pásmu 10m díky minimální kapacitě
a exkluzivnímu nízkokapacitnímu vysokojakostnímu vzduchovému rol eru bez
parazitních rezonancí a s postříbřenými kontakty. MFJ-976 tuner má proudový
balun 1:1, který mu dodává perfektní vyvážení a zůstává studený i při výkonu
1.5 kW. Aktivní špič kový podsvětlený SWR / Wattmetr se zkříženými ručkami
ukazuje SWR, špi čkový a průměrný výkon na obou rozsazích 300/3000 Wattů.
Rozměry MFJ-976 jsou š305 x v153 x d400mm.
1 kus: 1 590 Kč
RoHS
MFJ-998 AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ
TUNER
GES08901104
Anténní tuner-roller; 3kW SSB/1.5kW CW; 1.8-30MHz; křížové
měřidlo do 3kW
Je dodáván jen origi nální anglický návod. MFJ 1500 Watt Legal Limit
Intelli Tuner Ful l 1500 watts SSB/CW…Digi tal & Anal og SWR/WattMeter . . .
All features of MFJ Intelli Tuners-- Ultra-fast, Safe Automatic T uning . . . Wide
T uning Range (12-1600 Ohms from 1.8 to 30 MHz ) . . . Radio Interfaces . . .
Buil t-in Antenna Switch for two coax/long wire . . . Automatic Bypass protects
your ampl ifier . . . Field Upgradeable Software . . . Very Compact! The
MFJ-998 Full Legal Limit 1500 Watt Intell ituner takes you to the final level in
automatic antenna tuners. Wi th a capabil ity of 1500 watts SSB and CW,
coupled with automatic tuning, your high-power station can now operate
essentially hands-free even when frequency and band changes are made.
Fast Automatic Tuning The MFJ-998 i nstantly matches impedances from
12-1600 ohms using MFJ's exclusive IntelliT une, AdaptiveSearch and
InstantRecall al gorithms with over 20,000 VirtualAntenna Memori es. When
you key your transmitter, MFJ's InstantRecall checks to see i f that frequency
has been used before. If so, tuning i s instantaneous. If not, MFJ's Intelli Tune
algori thm (based on MFJ's efficient SWR Analyzer technology) measures the
i mpedance, snaps the necessary components in place, and then fine-tunes
the SWR. If the antenna impedance is outside the tuner's measurement
range, MFJ's Adapti ve Search algorithm measures the frequency and
determines onl y relevant component values -- whi ch are then searched for
fast tuning. Safe Automatic Tuning and Ampli fier Protection The MFJ-998
i ncludes MFJ’s Ampli fier Bypass Control -- an MFJ excl usive feature! When
used wi th a transceiver interface cable, tuni ng is safe and "stupidproof"! When
a tuning cycl e is initi ated, the MFJ-998 first bypasses any i n-l ine ampli fier.
Next, the MFJ-998 initi ates a low-power CW tuning carrier from your
transceiver. When tuning is complete, the MFJ-998 reverts your transcei ver to
i ts prior power and mode, and re-enables the amplifi er. This entire cycle
typical ly takes less than a second! Fi nally, if the MFJ-998 cannot find a match
better than a preset amplifi er SWR trip-point, the ampli fier stays bypassed to
provi de automatic SWR protection for your amplifi er -- another MFJ exclusive!
Analog SWR/Wattmeter A large analog Cross-Needle SWR/Watt-meter
displays selectabl e 300/60 watt or 3000/600 watt forward/reflected full-scale
ranges. You can even select automatic power ranging -- the best power range
i s automaticall y selected for you. Di gital LCD SWR/Wattmeter A two-line,
16-character backlit LCD meter di splays SWR, forward/reflected power,
frequency, antenna selected, an auto-ranging bargraph power indication, and
much more. You can even read the fi nal matching inductor and capacitor
values shoul d you want to bui ld your own fixed matching network. Simple
menus determi ne di splayed information - no complex button combinati ons to
remember! MFJ Vi rtualAntenna Memory MFJ new Virtual Antenna Memory
system gives you 4 antenna memory banks for each of 2 switchabl e antenna
connectors. Sel ect up to 4 antennas on each antenna connector. Each
antenna has 2500 memories, 20,000 total. Has two coax connectors and a
binding post for end-fed l ong wi re antennas. Download and Upgrade
Remotely Fiel d upgradeable firmware vi a the serial port -- downl oad and
upgrade your MFJ-998 as new features are introduced! Plus Much More!
Buil t-in radio interface provides control of most amateur transcei vers.
Automati c bypassing when excessive tuning power or power in excess of 1500
watts is appl ied. Use balanced line antennas with external MFJ-912, 1.5 kW
4:1 bal un. MFJ-998 is the smal lest full l egal-limit auto-tuner in the worl d!
13Wx4Hx15D inches fits easi ly into your ham stati on. Weighs just 8 pounds -great portabili ty! External 12V DC/1A max. power supply is required (see
www.ges.cz/en/accumul ators-batteries-resources/power-supplies/generalpurpose-mains-adapters/universal-mains-dc-adapters-stabili zed/SITN4.html
Pre-wired Rig Interface Cables for MFJ-929/998 These cables work with the
foll owi ng MFJ Automatic tuners: MFJ-929, MFJ-928, MFJ-925, and the
MFJ-998. MFJ-5114K Prewired Rig Interface cable for Kenwood and
compatibl es. MFJ-5114I. Prewired Rig Interface cabl e for Icom and
compatibl es. MFJ-5114Y. Prewired Rig Interface cable for Yaesu and
compatibl es. MFJ-5114Y3. Prewired MFJ-929 to FT-1000MP, FT-9000 Yaesu
rigs. MFJ-5114Y4. Prewired MFJ-929 to FT2000 Yaesu rigs.
1 kus: 18 550 Kč
RoHS
Je zvláště vhodný pro výkonové zesil ovač e Ameri tron řady AL-811 .
1 kus: 8 485 Kč
RoHS
ATR-20X ANTÉNNÍ TUNER - ROLER
GES08901102
Anténní tuner-roller; 1.2kW SSB/600W CW; 1.8-30MHz;
33x12x43cm; křížové měřidlo
Navržen pro PA AMERITRON řady AL-811, AL-811H, AL-80B, ALS-500M,
ALS-600 a podobné PA jiných výrobců. Napáj ení z vnitřní 9V baterie nebo
12V přes síťový napáječ 230VAC.
1 kus: 12 180 Kč
Navržen pro PA AMERITRON nebo PA j iných výrobců s výkonem do 1500W
CW. Napájení z vni třní 9V baterie nebo 12V přes síťový napáječ 230VAC.
Desi gned for PA AMERITRON or any other PA with maximal output power
1500W CW. Powered with internal 9V battery or wi th 12VDC from external
230VAC power supply. - Handles 1500 watts carrier - Super hi gh Current edge
wound si lver pl ated Roller Inductor - 500 pf tuning capaci tors wi th 6:1 vernier
reducti on drives - 3 core choke bal un - 6 posi tion antenna switch True peak
readi ng meter Ameritrons ATR-30X true Legal Limit roll er inductor antenna
tuner is ham radios toughest! Itl l handl e 1500 Watts continuous carri er output
on al l modes and al l HF bands into most antennas -- even on 160 meters
where most antenna tuners fail. Its perfect for Ameritrons most powerful
ampl ifiers where the ATR-30X j ust loafs. All band coverage l ets you operate
1.8 - 30 MHz incl uding al l MARS and WARC bands. Super High Current
Rol ler Inductor Youll see Ameritrons new super hi gh current air core rol ler
inductor. Its edge wound from a thick solid copper strip and silver plated. Thi s
produces a large surface area and a massive conductor. It can carry huge
ci rculating RF currents and wi thstand tremendous heat thatll melt or burn
ordinary roll er inductors. A gear dri ven turns counters and crank knob gives
you precise inductance control. Two 500 pf T uning Capacitors Two 500 pf -the highest of any antenna tuner -- variable transmitti ng capacitors give you
no-arc wide range impedance matching for true hi gh power performance. 6:1
vernier reduction drives makes capacitor tuning smooth and easy. Super
Bal un, 6-posi tion Antenna Switch Super heavy duty three core choke bal un
lets you match virtually any balanced feedl ine antenna wi thout core
saturation. A 6 positi on antenna switch lets you select your desired operati ng
antenna. Read True Peak power Ameri trons active electronic true peak
readi ng meter accurately reads forward and reflected power and SWR
simultaneously on a lighted Cross-Needle meter. Roomy Cabinet mai ntains
High-Q Roomy extra-strong .080 inch thi nk al uminum cabinet gives highest
efficiency and l owest l oss.
1 kus: 15 890 Kč
RoHS
RoHS
Copyright 2014 © GES-ELECTRONICS, a.s. | tel. 377 373 111 | fax 377 373 999 | e-mail [email protected] | www.ges.cz
Download

Stáhnout PDF - GES Electronics