Tabulky (podklady pro níže uvedené tabulky byly čerpány z evidence dostupné v rámci Studijního informačního systému, starší údaje
pak z evidence vedené na sekretariátu ÚČD a z přehledů obhájených kvalifikačních prací publikovaných v časopise ÚČD Historie –
Otázky – Problémy; témata prací jsou uváděna až od roku 2007, jelikož tytéž údaje k bakalářským a diplomovým pracím pro starší
období jsou k dispozici na http://ucd.ff.cuni.cz/UCDFF-16-version1-Zakladni_teze_rozvoje.pdf)
Tabulka č. 1 – počty bakalářských prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2006–2012 (bakalářské práce jsou na ÚČD FF UK
obhajovány až od roku 2006)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
4
5
5
8
10
11
Tabulka č. 2 – témata bakalářských prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2007–2012
Rok
Jméno vedoucího
diplomové práce
Jméno diplomanta
Název diplomové práce
Eduard Maur
Petr Láník
Jan Potůček
Jiří Novák
Petr Vorel
Hana Knetlová
Jaroslav Čechura
Jan Bouček
Ondřej Hladík
Štěpán Kvapil
„…za pana purkmistra Šimona Mikla…“ Život ve Fryštáku v první polovině 18. století
Poslední Rožmberkové a páni z Hradce
Strašín. Pošumavská ves
Kronika komendy Řádu křižovníků s červenou hvězdou v Chebu z let 1829–1836 a její výpovědní hodnota o dějinách komendy od
poloviny 16. století do roku 1631
Pavel Michna z Vacínova
Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586
Nástin hudebních aktivit v Českém Krumlově v období panování knížete Jana Kristiána z Eggenberku
Marie Koldinská
Vojtěch Tomášek
Kazatel a exemplum mezi učeneckou a lidovou kulturou raného novověku
Petr Vorel
Veronika Kucrová
Vývoj intravilánu obce Libře v Dolním Posázaví v 16. až 19. století
Alena Benďáková
Soudní spor mezi Kateřinou Karygkovou a Novým Městem pražským
Tereza Krištofová
Severomoravské čarodějnické procesy s přihlédnutím na vývoj čarodějnických pověr
Radko Pondělíček
Jan Jessenský-Jessenius. Vylíčení veřejné pitvy konané v Praze 8. června 1600 na pozadí jeho vlastního díla
Jan Síč
Povinnosti poddaných měst a městeček lanškrounsko-lanšperského panství podle urbáře z roku 1568
Petr Šmíd
Kriminalita, hrdelní soudnictví a každodenní život na panství Náchod v letech 1513–1618
Jaroslav Čechura
2007
2008
2009
Jaroslav Čechura
1
Pavel Bělina
Jaroslav Čechura
2010
Marie Koldinská
Ondřej Švehelka
Věra Smolíková
Adéla Tomková
Kateřina Dufková
Ludmila Tůmová
Zuzana Vilímcová
Marek Brčák
Jan Zdichynec
Martina Srbová
Zuzana Kobrlová
Jaroslav Čechura
2011
Marie Š. Koldinská
Jiří Mikulec
Daniela Tinková
Jaroslav Čechura
2012
Martin Holý
Marie Š. Koldinská
Jan Zdichynec
Zuzana Růžková
Alena Sojková
Klára Andresová
Eva Jarošová
Michaela Seifertová
Jan Vlášková
Pavel Kuchta
Barbora Matiášová
Oldřiška Prokopová
Radka Behenská
Roman Erös
Radim Košner
Jitka Mikysková
Markéta Nedvědová
Barbora Komancová
Jan Lochovský
Miroslav Kratochvíl
Irena Kubíčková
Josefína Matyášová
Pavel Walter
Prameny k dějinám napoleonských válek v rodinných archivech Kinských. K českým předkům knížete Józefa Poniatowského
Poddaní zbirožského panství v 2. polovině 17. století
Soupis poddaných podle víry na trutnovském panství
Jan Šembera z Boskovic, velmož moravské renesance
Sebeprezentace Polyxeny Lobkovické z Pernštejna na základě její korespondence se Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic
Nepolitický portrét Karla staršího ze Žerotína
Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599–1618 v narativních pramenech
a korespondenci podporovatelů řádu
Obnova kláštera Žďár v 17. století
Nevyužitá příležitost. K absenci předpokladů rozpoutání honu na čarodějnice v hrdelním právu města Solnice. Podmínky procesů a proč
k nim nedošlo
Nectní pardubičtí občané. Město a měšťané ve 2. polovině 16. století
Pobělohorské konfiskace v městském prostředí na příkladu Starého Města pražského
Život žoldnéře za třicetileté války v kontextu českých zemí
Král Mor a jeho divadlo Praha. Morové epidemie v raně novověké Praze
Žena mezi ideálem, normou a realitou v českém šlechtickém prostředí mezi léty 1500–1650
Rokoková móda na portrétech šlechtičen z českých zemí a jejich vizuální sebeprezentace
Tradice náboženského putování laiků. Procesí a poutě v 17. století v jižních Čechách na základě farářských relací
Proces racionalizace lidového prostředí. Osvěta v knížkách lidového čtení na počátku 19. století
Luigi Angiolini. Život ve službách Toskánska
Rok v životě nižšího šlechtice. Jan Jeníšek z Újezda a na Svrčovci
Alchymie jako brána ke štěstí
Obraz Strakonic v období let 1526 až 1600
Marie Magdaléna Trčková z Lípy
Působení španělských vyslanců v Praze v předbělohorské době ve světle diplomatické korespondence
Cesty Pražanů za vzděláním na prahu novověku na příkladu gymnázií ve Zhořelci a v Altdorfu
Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku
Hospodářský a sociální život kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi v 50. a 60. letech 17. století
Kavalíři na cestě Evropou i časem. Cestovatelské reflexe tří šlechticů z českých zemí od počátku 17. do počátku 18. století
Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století
Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od poloviny 16. století do začátku 18. století
Tabulka č. 3 – počty diplomových prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2001–2012
2001
9
2002
4
2003
6
2004
1
2005
4
2006
2
2007
11
2
2008
10
2009
14
2010
8
2011
5
2012
6
Tabulka č. 4 – témata diplomových prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2007–2012
Rok
Jméno vedoucího
diplomové práce
Lenka Bobková
Jaroslav Čechura
2007
Marie Koldinská
Eduard Maur
Jiří Mikulec
Jméno diplomanta
Název diplomové práce
Markéta Novotná
Radek Bacík
Veronika Boháčová
Jiří Chmelař
Tereza Krinková
Kristýna Míchalová
Blanka Vojtěchová
Petr Bažant
Jan Boháček
Ilona Svobodová
Blanka Mauleová
Hynek Fridrich
Jan Laňková
Lukáš Snopek
Veronika Hurtová
Oldřich Chládek
Václav Chmelíř
Petra Chourová
Karlštejnská manská soustava
Přibík Jeníšek z Újezda. Úředník v pobělohorské době
Život barokní šlechtičny. Sylvie Kateřina hraběnka Černínová, rozená Caretto-Millesimo
Kreditní politika Maxmiliána II. (1564–1576) se zvláštním zřetelem k Čechám
Pozemkové spory mezi Hevlínem a Laa an der Thaya v 16. a počátkem 17. století s edicí vybraných pramenů
Ženy posledních pánů z Hradce
Buquoyské sklárny
Henyk z Valdštejna. Profil šlechtického intelektuála předbělohorské doby
Spor města Turnova s Valdštejny na počátku 18. století. Příspěvek ke studiu poddansko-vrchnostenských vztahů
Výpovědi lidových kronik na Podorlicku v 18. století
Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, český šlechtic a exulant
Manželské spory při kutnohorské konzistoři podobojí ve 2. polovině 16. století s přihlédnutím k týmž sporům v konzistoři podobojí v
Praze
Klášter v Sedlci mezi zničením a „druhým založením“
Dánský vpád do Slezska a na Moravu v letech 1626–1627
Osecké urbáře 17. století
Finanční situace českého krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490
Jednolistová publicistika v období třicetileté války
Katolická církev a náboženství na Boleslavsku ve 2. polovině 17. a v 1. třetině 18. století. Vybrané otázky z dějin církevní správy a
rekatolizace
Žďárští ze Žďáru. Osudy šlechtického rodu na Kladensku
Obyvatelstvo Třebívlic v 17. a 18. století
Zanikání cisterciáckého kláštera v Sedlci (1783–1799)
Korespondence Kutné Hory a Kolína od 60. let 16. století do Bílé hory
První zrušení žďárského kláštera
Nižší šlechta v městech a městečkách centrálního Plzeňska v 17. a 18. století
Alchymista Edward Kelley aneb příběh jednoho „Engellendera“
Lenka Kobrová
Situace na krkonošských panstvích po třicetileté válce. Obraz rekatolizace na jilemnickém a branském panství
Zdeněk Mrázek
Vladimír Jakub Mrvík
Život kněží v aktech utrakvistické konzistoře v širších historických souvislostech doby Ferdinanda I.
Nižší šlechta na Černokostelecku v období raného novověku
Hana Krupková
Jaroslav Čechura
2008
Jan Lavický
Vít Mišaga
Jiří Sirový
Pavel Trnka
Filip Válek
Pavel Zahradník
Marie Koldinská
Eduard Maur
2009
Jaroslav Čechura
3
Petr Nosek
Jan Potůček
Marika Stuchlíková
Kateřina Wimmrová
Jakub Václav Zentner
Východočeské panství Opočno v letech 1618–1638
Turecké nebezpečí a české země v raném novověku
Mecenáši Daniela Adama z Veleslavína
Řeznický cech v Hradci Králové (1559–1661) a Jaroměři (1621–1678)
Židovská obec v Libochovicích v raném novověku
Jana Ciglerová
Historik Jan Florián Hammerschmidt a jeho práce s prameny na příkladu díla Prodromus Gloriae Pragensae
Hana Knetlová
Markéta Duchoslavová
Ondřej Hladík
Petr Honč
Veronika Kucrová
Veronika Nebeská
Jiří Novák
Kateřina Raabová
Marie Š. Koldinská
Jan Bouček
Jana Hlušičková
Petr Šmíd
Jan Andrle
Chebská komenda křižovníků s červenou hvězdou za komturství Georga Runnera z Chvalšin (1609–1632)
Obraz raně novověké společnosti v ego-dokumentech českých šlechtičen 17. století
Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v letech 1585–1593
Nekatolíci na třebíčském panství v 17. a 18. století
Libeř. Proměny mikrosociální a hospodářsko-ekologické struktury raně novověké vesnice ve středních Čechách
Mistři, tovaryši a učedníci vybraných novobydžovských cechů za třicetileté války
České poddanské vsi města Kašperské Hory – dějiny, vývoj, problémy. Damíč, Nezdice, Ostružno, Pohorsko
Písek v období třicetileté války
„…a nad jich chováním a činy bedlivé oko míti…“ Dohled nad cizinci v lázních za neklidných let konce 18. století a na začátku 19.
století
Pavel Michna z Vacínova
Každodenní život ve Slaném kolem roku 1600
Hrdelní soudnictví, kriminalita a každodenní život na panství Náchod a v královském městě Nymburce v letech 1513–1620
Kult sv. Františka Xaverského v českých zemích raného novověku
Daniela Tinková
Tomáš Dufka
Protirevoluční diskurs česky psaných tiskovin v době Francouzské revoluce
Marie Š. Koldinská
Petra Paterová
Jan Síč
Petra Svačinová
Kateřina Dufková
Obyčejný život královského města Louny na konci 16. století
Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna v průběhu 16. století
Fuggerové a jejich kontakty s Habsburky v 15. a 16. století
Jan Šembera Černohorský z Boskovic a lichtenštejnské dědictví
Daniela Tinková
Petr Hasan
Antimonachismus v české osvícenské společnosti
Jan Zdichynec
Kateřina Smyčková
Mariánská úcta v pobělohorských Čechách na příkladu díla J. I. Dlouhoveského
Jiří Mikulec
Jaroslav Čechura
2010
Daniela Tinková
Jaroslav Čechura
2011
Jaroslav Čechura
2012
Lucie Jílková
Tabulka č. 5 – počty disertačních prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2001–2012 (v materiálu z roku 2007 jsem tyto údaje
neevidovala)
2001
1
2002
1
2003
4
2004
2
2005
3
2006
2
2007
2
4
2008
3
2009
2
2010
1
2011
3
2012
3
Tabulka č. 6 – témata disertačních prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK za období 2001–2012 (v materiálu z roku 2007 jsem tyto údaje
neevidovala)
Rok obhájení
2001
2002
2003
2004
Jméno školitele
Eduard Maur
Jaroslav Pánek
Lenka Bobková
Eduard Maur
Jaroslav Pánek
František Šmahel
Eduard Maur
Jméno doktoranda
Josef Grulich
Marie Koldinská
Milan Svoboda
Pavla Stuchlá
Annemarie Enneper
Petr Hlaváček
Aleš Valenta
Alice Velková
Eduard Maur
Zdeněk R. Nešpor
Jaroslav Pánek
Petr Maťa
Josef Petráň
Hedvika Kuchařová
2006
Lenka Bobková
Jaroslav Pánek
Lenka Bobková
Jana Hubková
Ivo Cerman
Jan Zdichynec
2007
Jaroslav Čechura
Petra Mašitová
2008
Jaroslav Čechura
Eduard Maur
Jaroslav Pánek
2009
Eduard Maur
2010
Jaroslav Čechura
Jaroslav Čechura
Oldřich Kortus
Jan Kilián
Martin Holý
Markéta Seligová
Jiří Woitsch
Jiří Koumar
Jan Šimek
Jiří Hrbek
2005
2011
2012
Eduard Maur
Pavla Jirková
Jaroslav Čechura
Marie Koldinská
Petr Vorel
Vladimír Jakub Mrvík
Eva Hyndráková
Vítězslav Prchal
Název disertační práce
Sociální a demografický vývoj jihočeského venkova v 17.–18. století
Každodennost renesančního aristokrata
Redernové a jejich svět
Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy
Die Darstellung des adeligen Denkens und Handelns der letzten Rosenberger in der neulateinischen Dichtung (1551–1611)
Františkánská observance v českých zemích na přelomu středověku a novověku
Finanční poměry české šlechty ve druhé polovině 18. století. Chlumečtí Kinští v letech 1740–1770
Vývoj sociálních a demografických struktur české vesnice v 18. a v první polovině 19. století
Pietas bohemica transformata. Proměny české lidové zbožnosti a jejich zdrojů v 18. a 19. století se zvláštním zřetelem
k východočeskému prostoru
Svět české aristokracie (1500–1700)
Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637–1785) a strahovští premonstráti jako profesoři na pražském
arcibiskupském semináři
Letáky o Fridrichovi Falckém jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
Vzestup domu Chotků. Životní styl úřednické šlechty v 18. století
Ženské kláštery Horní Lužice mezi duchovní a světskou mocí v 16. a 17. století
Pozůstalostní inventáře raně novověké šlechty v opavském a krnovském knížectví jako pramen k dějinám každodennosti
(1650–1740)
Sasové v Čechách v letech 1631 a 1632
Mělník za třicetileté války
Výchova a vzdělávání české a moravské šlechty (1500–1620)
Demografické, hospodářské, sociální a rodinné aspekty života venkovských poddaných v 18. století
K hospodářskému využití lesa v raném novověku. „Lesní řemesla“ v 17. a 18. století
„Má doplaceno a žádnému nic nedluží.“ Aspekty transakce s poddanskou nemovistostí na mělnickém panství v 17. století
Kriminalita v raně novověkých Čechách na příkladu Říčan (1667–1757)
Barokní Valdštejnové v Čechách (1640–1740)
Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou
demografii a sociotopografii
Historická topografie města Kostelce nad Černými lesy
Mikuláš Adaukt Voigt a česká historická věda na konci 18. století
Válka, zbraně a zbroj v reprezentačních strategiích české a moravské aristokracie v letech 1550–1750
5
Tabulka č. 7 – témata disertačních prací aktuálně řešených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK
Rok zahájení
2005
2007
Jméno školitele
Jaroslav Čechura
Jméno doktoranda
Petr Kopička
Jiří Chmelař
Veronika Boháčová
Jan Lhoták
Vít Mišaga
Název disertační práce
Roudnice nad Labem 1600–1650
Ferdinandova finanční a hospodářská politika v Čechách
Každodenní život šlechtičen v západních Čechách v 17. až 18. století
Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům
Vpád na Moravu a do Slezska v letech 1626 až 1627. Náhled na problematiku dánské fáze třicetileté války
Filip Válek
Letáková publicistika o nadpřirozených událostech v 16.–17. století
Pavel Zahradník
Rekatolizační praxe v lokální perspektivě
Jan Zdichynec
Jaroslav Pleskot
Apelační soud v první fázi svého působení. Od poloviny 16. do počátku 17. století
Jaroslav Čechura
Veronika Hurtová
Kristina Swiderová
Marie Koldinská
Dagmar Kutílková
Jiří Mikulec
Jan Zdichynec
Jaroslav Čechura
Jiří Mikulec
Eduard Maur
Václav Chmelíř
Marika Stuchlíková
Veronika Kucrová
Jitka Korbelová
Markéta Duchoslavová
Jitka Wohlgemuthová
Jan Andrle
Martina Bardoňová
Ondřej Bastl
Jiří Mikulec
Jiří Novák
Jan Zdichynec
Jan Bouček
Jaroslav Čechura
Jan Síč
Martin Holý
Ondřej Podavka
Petr Šmíd
Marie Koldinská
Kateřina Dufková
Korespondence Kutné Hory v 70. a 80. letech 16. století
Eleonora Amálie ze Schwarzenberku. Poručnická vláda 1732–1741
Předpoklady vzniku novodobého pánského obleku. Obecné a jedinečné v typologii mužského dvorského, vojenského a
církevního oděvu ve světle ikonografických pramenů v českých zemích raného novověku v rámci evropské kultury
odívání
Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století
Pražští knihtiskaři a knihtisk 1547–1621
Proměna kulturní krajiny v zázemí hlavního města. Dolnobřežansko v 16.–19. století
Proměny nižšího školství pod vlivem osvícenských reforem v českých zemích
Náboženská úcta k českým zemským patronům v době předbělohorské v kontextu ikonografie knižní malby 16. století
Christophorus Manlius. Zhořelecký historik a básník a jeho vztahy k Čechám
Kult jezuitských a františkánských světců v raně novověkých českých zemích
Baltasar de Zúňiga a španělská diplomacie
Pruské obsazení Prahy v roce 1744
Zbožné fundace v pobělohorských Čechách. K projevům náboženského života a společenských stereotypů od baroka
k osvícenství
Šlechta mezi korunními zeměmi. Strategie rodového vzestupu Nostitzů mezi Slezskem, Čechami a Vídní na příkladu
rokytnicko-plánské větve
Mezi tradicí a modernitou. Staré a nové ve způsobu hospodaření posledních Rožmberků, pánů z Hradce a
Schwarzenbergů. Fungování režijního velkostatku od poloviny 16. do druhé poloviny 18. století
Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597–1603
Fenomén sebevraždy v raně novověkých Čechách. Sebevražda a její postih na schwarzenberských panstvích v 18. století
„Úřad hejtmanství spravedlivě vésti a spravovati, věrně na sobě míti.“ Úřad moravského zemského hejtmana v letech
1608–1636
Jaroslav Čechura
Eduard Maur
2008
2009
2010
Jaroslav Čechura
Jan Zdichynec
Marie Š. Koldinská
2011
2012
6
Tabulka č. 8 – výuka Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK (specializační přednášky v období 2008–2013)
Akad. rok
Vyuč.
Zimní semestr
Bělina: Politické souvislosti vzniku moderního českého národa
Inter.
2007/2008
Exter.
Inter.
2008/2009
Exter.
Inter.
2009/2010
Exter.
Inter.
Čechura: Problémy – neproblémy každodennosti pobělohorských Čech
Exter.
Jirková: Testamenty jako pramen pro historickou demografii
Kortus: Osobnosti třicetileté války
Kůrka: Zápasy české reformace v raném novověku
Maur: Základy historické demografie
Mikulec: Panovníci habsburské monarchie a české země v raném novověku
Čechura: Sex v době temna
2010/2011
2011/2012
Čechura: Konflikty, vzpoury a rebelie v Čechách v raném novověku
Koldinská: Bílá hora. Stereotyp, mýtus, tradice
Tinková: České a moravské osvícenství
Kortus: Vybrané problémy z dějiny třicetileté války
Maur: Úvod do historické demografie
Mikulec: Rekatolizace v českých zemích
Bělina: Teorie a praxe osvícenského absolutismu v českých zemích
Čechura: Sex a doba temna
Koldinská: Šlechtická každodennost v renesančních a raně barokních Čechách
Tinková: Francouzská revoluce – „dějinný zlom: či kontinuita v historii a historiografii
Maur: Základy historické demografie
Mikulec: Zbožnost, víra a smrt v barokních Čechách
Koldinská: Cestování v raném novověku. Češi v cizině a cizinci v českých zemích
Tinková: Česká společnost a francouzská revoluce
Kostlán: Uštknutí slovem, uhranutí obrazem. Mediální sféra a veřejný prostor v r. nov.
Maur: Základy historické demografie
Mikulec: Kláštery, řády a společnost v českých zemích od baroka k osvícenství
Ryantová: Individulita a mentalita lidí raného novověku ve světle pramenů os. povahy
Inter.
Holý: V hříchu zrozen, peklu vystaven. Dítě a dětství v raném novověku
7
Letní semestr
Bělina: Politické souvislosti vzniku občanské společnosti v českých zemích (1700–
1800)
Bobková + Březina + Zdichynec: Neznámé korunní země Horní a Dolní Lužice
Čechura: Sporné a nesporné v agrárních dějinách raného novověku
Bastl: Náboženská politika v habsburské monarchii ve druhé pol. 18. stol.
Cerman: Pražské osvícenství. Multikulturní obraz osvícenské kultury
Bělina: Kapitoly z dějin válek a vojenství
Tinková: Francouzská revoluce a české země
Zdichynec: Proměny ženského řeholního života od počátků do 19. stol.
Kortus: Albrecht z Valdštejna a další osobnosti třicetileté války
Čechura: Čest v pobělohorských Čechách
Zdichynec + Bobková: Česká koruna mezi středověkem a ran. novověkem
Hrbek: Barokní šlechta v Čechách a na Moravě (1650–1750)
Urbánek: Myšlenkový svět pobělohorského exilu a mezinárodní korespondenční sítě
Čechura: Bylo „druhé nevolnictví“ nebo nebylo? Nadčasové schéma či geniální
reflexe?
Koldinská: Raný novověk na stříbrném plátně. Filmové obrazy českých dějin 16.–
18. stol.
Zdichynec: Církevní reformy a reformace raně novověké Evropy
Zdichynec + Bobková: Česká koruna mezi středověkem a ran. novověkem II.
Hrbek: Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím
Kostlán: Krize a konjunktury. Společnost, ekonomika a kultura raného novověku –
fázový posun nebo interakce?
Čechura: Drobná kriminalita v raném novověku
Holý: Poznávání, prostitutky, prázdné měšce. Cesty a cestování v životě raně novověké
společnosti
Exter.
Inter.
2012/2013
Exter.
Holý + Holá: Slavnosti, symboly, rituály. Festivity v českých zemích ve 14.–18. stol. I–II Holý + Holá: Slavnosti, symboly, rituály. Festivity v českých zemích ve 14.–18. stol. I–II
Koldinská: Války, vášně, ideály. Filmové obrazy českých dějin 17.–18. stol.
Tinková: Francouzská revoluce – myšlenky, koncepty, „recepce“
Zdichynec: Vita regularis – formy a vývoj od pozdněantických počátků do raného novověk
Tinková: Medicínské myšlení a praxe dlouhého 18. století (cca 1680–1820)
Zdichynec + Bobková: Česká koruna mezi středověkem a ran. novověkem I.
Kostlán: Uštknutí slovem, uhranutí obrazem. Mediální sféra a veřejný prostor v raném
Mikulec: Stavovská společnost v raně novověkých Čechách
novověku
Maur: Základy historické demografie
Ďurčanský: Česká města mezi středověkem a industrializací
Čechura: Krize a české dějiny
Čechura: Revoluční rok 1680 v Čechách
Holý + Dvořáčková: Dvorská kultura ve středověku a v raném novověku
Holý: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty v 16. a raném
17. stol.
Koldinská: Bílá hora. Mýtus, klišé, tradice
Kůrka: Reformátoři, učenci, mystici. Osobnosti náboženských dějin 16. století
Hrbek: Vídeňský dvůr a dvorská společnost 17. a 18. století
Kostlán: Česká společnost raného novověku – krize a konjunktury
Mikulec: Konfesní násilí a rekatolizace v českých zemích v raném novověku
Ďurčanský: Lidé v českém městě na sklonku renesance a v počátcích baroka
Tabulka č. 9 – výuka Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK (výběrové semináře v období 2008–2013)
Akademický rok
2007/2008
Vyučující
Interní
Externí
2008/2009
Interní
Externí
2009/2010
Interní
Zimní + letní semestr
Bělina: Stopy válečných tažení a vojenských opatření v českých zemích raného novověku
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Koldinská: Raně novověké ego-dokumenty a jejich interpretace
Tinková: Společnost, věda, vzdělanost a kultura českého osvícenství (1740–1820)
Vorel: Kulturní dějiny 16. a 17. stol.
Bělina: Válečné konflikty v českých zemích raného novověku
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Koldinská: Šlechta v českých zemích 1500–1650
Tinková: Osvícenství, Francouzská revoluce a česká společnost 18. a počátku 19. stol.
Zdichynec: Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku. Formy, vývoj, proměny
Zdichynec + Bobková: Vedlejší země Koruny české 14.–18. století. Společnost a kultura
Mikulec: Náboženský život a pobělohorská rekatolizace
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Koldinská: Šlechta v českých zemích 1500–1650
Tinková: Osvícenství, Francouzská revoluce a česká společnost 18. a počátku 19. stol.
8
Externí
Interní
2010/2011
Externí
2011/2012
Interní
Externí
2012/2013
Interní
Externí
Zdichynec: Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku. Formy, vývoj, proměny
Zdichynec + Bobková: Vedlejší země Koruny české 14.–18. století. Společnost a kultura
Holý + Kostlán, Intelektuální život v raném novověku
Mikulec: Náboženský život a pobělohorská rekatolizace
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500–1650
Tinková: Osvícenství, Francouzská revoluce a česká společnost 18. a počátku 19. stol.
Zdichynec: Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku
Zdichynec + Bobková: Vedlejší země Koruny české 14.–18. století. Společnost a kultura
Holý: Kulturní dějiny raného novověku
Mikulec: Náboženský život a pobělohorská rekatolizace
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Holý: Kulturní dějiny raného novověku
Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500–1650 I.
Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500–1650 II.
Koldinská: Dějiny jako mediální téma. Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku
Tinková: Osvícenství, Francouzská revoluce a česká společnost 18. a počátku 19. stol.
Zdichynec: Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku
Zdichynec + Bobková: Vedlejší země Koruny české ve 14.–18. století. Stát, společnost a kultura
Mikulec: Náboženský život a pobělohorská rekatolizace
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku I.
Čechura: Vybrané problémy studia raného novověku II.
Holý: Kulturní dějiny raného novověku
Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500–1650 I.
Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500–1650 II.
Koldinská: Dějiny jako mediální téma. Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku
Zdichynec: Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku
Zdichynec + Bobková: Vedlejší země Koruny české ve 14.–18. století. Stát, společnost a kultura
Mikulec: Náboženský život a pobělohorská rekatolizace
9
Download

Tabulky - Ústav českých dějin