Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české
podnikatele
Mezinárodní odborná konference
„Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské
podnikatele. Zkušenosti a praxe“
Brno, 9. října 2012
Jiří Štěrba, Partner
BBH Legal LLC, Moskva
Slide 1
Obsah
Právní prostředí v Rusku
Český podnikatel v Rusku (zastoupení, pobočka, společnost)
Obchodní společnosti
Pracovně-právní a migrační problematika
M&A, Joint Ventures
Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem (volba práva, rozhodčí řízení)
Slide 2
BBH Moskva
Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006
BBH poskytuje komplexní právní poradenství při významných transakcích:
V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé přítomnosti 3
českých advokátů
-
Akvizice prodejce elektroniky ELDORADO, akvizice těžařské společnosti
POLYMETAL, akvizice banky Nomos, akvizice pojišťovny Ingosstrakh, apod.
-
Vytvoření společných podniků (výstavba hokejové haly a nákupního centra v
Moskvě, developerské projekty)
-
Uzavření nájemní smlouvy s ROSTELECOM na pronájem 90 000 m2 kancelářských
prostor – největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci, akvizice
většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko Moskvy o ploše
550 000m2,
-
Exportní financování pro projekty nákupních center a administrativních center
(Moskva, Soči a další)
BBH poskytuje poradenství českým a slovenským podnikatelům při jejich vstupu na
ruský trh a působení na něm, včetně zakládání společností, běžné právní agendy,
zastupování v soudních a arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek apod.
Slide 3
Právní prostředí v Rusku
BBH 10/18/2012
Slide 4
Základní normy ovlivňující podnikání
Ústava
Mezinárodní smlouvy (pro české podnikatele zejména smlouvy s Českou republikou,
resp. jejími předchůdci – viz další části prezentace)
Občanský zákoník – základní norma civilního práva, široká úprava smluvního práva (v
Rusku neexistuje obchodní zákoník ve smyslu známém z ČR)
Zákony o obchodních společnostech (akciové společnosti, společnosti s ručením
omezeným apod.)
Speciální právní normy (o ochraně konkurence apod.)
Předpisy nižší právní síly
Soudní rozhodnutí vyšších soudů – významný interpretační vliv
Slide 5
Smlouvy s Českou republikou
Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních
věcech ze dne 12.8.1982
-
vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků
vzájemné uznávání listin, které byly vydány nebo ověřeny justičním orgánem nebo
notářem
-
PRAXE: Ze strany ruských úřadů je apostila v mnoha případech vyžadována i přes
existenci této mezinárodní smlouvy
Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 5.4.1994
úplná a bezpodmínečná ochrana investic investorů druhého smluvního státu
Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
a majetku ze dne 17.11.1995
-
pravidla pro zdanění dividend vyplácených českým společníkům ruských právnických
osob
-
definice stálé provozovny – i staveniště na dobu delší než 12 měsíců
Slide 6
Rejstříky
Obchodní rejstřík (EGRUL) – vedou jej finanční úřady, obsahuje základní údaje, název,
adresa, státní registrační číslo (OGRN), daňové číslo (INN), kód důvodů zápisu (KPP),
údaje o probíhajících změnách. Jiné údaje (údaje o společnících, třetích právech apod.)
nejsou ve veřejné internetové verzi rejstříku, ale je nutné požádat o výpis.
Katastr nemovitostí (EGRP) – vede jej Rosreestr, obsahuje nemovitosti a jiná práva k
nim, omezení práv apod.
Insolvenční rejstřík – obsahuje údaje o společnostech, na které byl prohlášen konkurz
Databáze dominantních subjektů – vede jej Federální antimonopolní služba, obsahuje
výčet subjektů, které mají podíl na určitém trhu 35 procent a více
Databáze soudních rozhodnutí – obsahuje poměrně široké spektrum informací,
rozhodnutí obchodních soudů různých stupňů, informace o účastnících řízení,
nařízených jednání apod.
Slide 7
Soudy a řešení sporů
Obecné soudy / obchodní (arbitrážní) soudy
Soudní pravomoc ve věcech podnikatelské a jiné hospodářské činnosti vykonávají
arbitrážní soudy; POZOR: jedná se o státní soudy, nikoli rozhodčí soudy ve smyslu
známém z ČR
4 stupňová soudní soustava – soud první instance, apelační soud, federální arbitrážní
soud (např. FAS Moskevského okruhu), Nejvyšší arbitrážní soud Ruské Federace
Rozhodčí soudy
Pouze pokud si smluvní strany sjednaly rozhodčí smlouvu
Slide 8
Český podnikatel v Rusku
BBH 10/18/2012
Slide 9
Formy účasti na podnikání
Jakým způsobem může zahraniční investor vykonávat podnikatelskou činnost na území
Ruska?
-
krátkodobá činnost bez úřední registrace
-
prostřednictvím faktické provozovny
zřízením obchodního zastoupení zahraniční právnické osoby na území Ruska
zřízením pobočky na území Ruska
prostřednictvím účasti v ruské právnické osobě
Co je třeba vzít v úvahu?
rozsah činnosti (úplný rozsah / omezený rozsah / reprezentace zájmů)
charakter činnosti (požadavky ruských předpisů, očekávaní ruských obchodních
partnerů)
doba činnosti (doba určitá / doba neurčitá)
riziko spojené s podnikatelskou činností (samostatná právnická osoba / hospodářská
jednotka společnosti - zakladatele)
pracovní a migrační otázky (pracovní povolení, osoba ředitele apod.)
Slide 10
Krátkodobá činnost bez úřední registrace
Působení bez vzniku stálé provozovny, bez založení obchodního zastoupení nebo
pobočky
Musí se jednat o krátkodobé působení, při kterém zahraniční společnost nevytváří tzv.
stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu delší než 1 měsíc)
Typicky se jedná o dovoz zboží či krátkodobé montážní práce
Není nutná registrace u ruských daňových úřadů ani jiná forma povolení pro takovou
činnost
Zahraniční pracovníci nemusí získávat pracovní povolení k takové činnosti na území
Ruska
Slide 11
Provozovna zahraniční společnosti
Působení bez založení obchodního zastoupení nebo pobočky
Provozovna se registruje u daňových orgánů podle místa provozovny nejpozději do
30dnů od zahájení činnosti provozovny
„Stálá provozovna“ – daňový pojem dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zisk
české společnosti se zdaňuje pouze v České republice, pokud český subjekt
neprovozuje podnikatelskou činnost v Rusku prostřednictvím stálé provozovny
Staveniště na území Ruska, jakož i stavba, montáž nebo instalační projekt nebo s nimi
spojený dozor se považují za stálou provozovnu, pokud takové staveniště, objekt nebo
činnost existuje po dobu delší než 12 měsíců
Samotné vlastnictví majetku zpravidla není stálou provozovnou, ledaže je pravidelně
komerčně využíváno (sjednávání nájemních smluv apod.)
Jednotka, na jejímž místě vznikají stacionární pracovní místa (tj. pracovní místa na dobu
delší než 1 měsíc)
Slide 12
Zastoupení zahraniční společnosti
Zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu těchto zájmů
PRAXE: Zastoupení často vykonávají i obchodní činnost, na hraně zákona
Zastoupení lze založit na 1 až 3 roky s možností prodloužení
Zastoupení se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace,
zastoupení není samostatnou právnickou osobou (poplatek 30.000 až 75.000 rublů v
závislosti na délce akreditace)
Akreditací se zabývá řada státních orgánů podle typu zřizující společnosti (banky,
letecké společnosti atd.), základním akreditačním orgánem je Státní registrační komora
při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace
Zastoupení se zapisuje do Souhrnného státního registru zastoupení zahraničních
společností
Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut zastoupení
Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za
poplatek 15 000 rublů
PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a
opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny
Slide 13
Pobočka zahraniční společnosti
Pobočka vykonává všechny nebo jen část funkcí zřizující společnosti, z právního
hlediska má charakter podniku se zahraniční účastí (může vlastnit určité licence k
provozování regulované činnosti apod.)
Pobočku lze založit až na 5 let s možností prodloužení
Pobočka se zřizuje tzv. akreditací u příslušného státního orgánu Ruské federace,
pobočka není samostatnou právnickou osobou (poplatek 120.000 rublů + dalších 15.000
až 60.000 rublů v závislosti na délce akreditace)
Proces registrace pobočky je obdobný jako v případě zastoupení
Pobočka se zapisuje do Souhrnného státního registru poboček zahraničních společností
Základním dokumentem upravujícím činnost zastoupení je Statut pobočky
Lhůta k vyřízení akreditace činí 18 pracovních dnů, lze zkrátit na 5 pracovních dnů za
poplatek 15.000 rublů
PRAXE: Veškeré cizí listiny musí být řádně legalizovány (podpisy musí být ověřeny a
opatřeny apostilou) a musí k nim být přiložen úřední překlad do ruštiny
Slide 14
Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky
Možnost vyřízení pracovních povolení až pro 5 zahraničních pracovníků zastoupení ve
zjednodušeném režimu (nevztahují se na ně kvóty)
Postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými
zaměstnanci
Možnost registrace a provozování dopravních prostředků v Ruské federaci
Slide 15
Obchodní společnosti
BBH 10/18/2012
Slide 16
Obchodní společnosti obecně
Obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, sdružení,
atd.) jsou samostatnou právnickou osobou, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího
zakladatele (společníka)
Obchodní společnosti jednají vlastním jménem, mohou nabývat majetek, mohou
uzavírat obchody na svůj účet, jsou nositelem práv a povinností, mohou být žalobcem i
žalovaným u soudu
Obchodní společnosti se registrují u Federální daňové služby v relativně krátké zákonné
lhůtě 5 pracovních dnů
Existují zvláštní zákony o jednotlivých typech obchodních společností (zákon o
společnostech s ručením omezeným, zákon o akciových společnostech)
V Rusku je zákonem předepsána relativně nízká úroveň minimálního základního
kapitálu
PRAXE: Valná většina českých společností zakládá v Rusku společnost s ručením
omezeným, která je levná a flexibilní
Slide 17
Společnost s ručením omezeným
Právní rámec: Zákon o společnostech s ručením omezeným
Počet společníků: maximálně 50
Minimální výše základního kapitálu: 10.000 rublů
Minimálně 50% základního kapitálu musí být splaceno před provedením státní
registrace společnosti, celý základní kapitál musí být splacen ve lhůtě stanovené
společenskou smlouvou, která nesmí být delší než 1 rok
PRAXE: V rámci právních due diligence v souvislosti s akvizicemi společností často
nacházíme chyby v procesu splacení základního kapitálu
Slide 18
Akciová společnost
Právní rámec: Zákon o akciových společnostech
-
Rozdíly mezi ZAO a OAO:
Dva typy akciových společností: uzavřená akciová společnost (ZAO) / otevřená akciová
společnost (OAO)
Veřejný úpis akcií: ne / ano
Minimální výše základního kapitálu: 10.000 rublů / 100.000 rublů
Počet akcionářů: maximálně 50 / není omezen
Předkupní právo ostatních akcionářů: ano / ne
Povinnost publikovat informace o obchodním a finančním stavu: ne (jen v případě
veřejného umístění dluhopisů či jiných cenných papírů) / ano
PRAXE: Pro českého private equity investora bude relevantní zejména ZAO, která je
ekvivalentem private company (na rozdíl od public company)
Slide 19
Některé aspekty zakládání společností
Registrace obchodních společností vyžaduje osobní přítomnost žadatele (zakladatele
nebo statutárního orgánu právnické osoby) při podání dokumentů u registračního úřadu
– v takovém případě může dokumenty o založení převzít právní zástupce na základě
plné moci. V opačném případě, tj. při podání žádosti na základě plné moci, je registrační
úřad posílá zpět poštou – časově zdlouhavý proces, riziko ztráty při zpětném zaslání
PRAXE: „Ready-made“ společnosti nejsou téměř k dispozici s ohledem na náročnost
převodu, který je srovnatelný se založením nové společnosti
V některých případech se vyžaduje souhlas antimonopolního úřadu (FAS), např.
splacení základního kapitálu nepeněžitým vkladem při splnění dalších kritérií
V ruském právu existuje zákaz řetězení jednočlenných společností (situace, kdy
společnost s jediným společníkem je jediným společníkem jiné společnosti)
V ruském právu je řetězení definováno šířeji než v ČR, vztahuje se na různé typy
obchodních společností
PRAXE: V praxi se v Rusku řetězení často objevuje. Rizikem je nařízení likvidace
společnosti, avšak náprava je jednoduchá – převod části obchodního podílu. Nevíme o
případech, kdy by soud likvidaci společnosti z tohoto důvodu nařídil.
Slide 20
Srovnání OOO / ZAO
V praxi jsou pro české podnikatele relevantní zejména společnosti s ručením a uzavřené
akciové společnosti
-
Parametry OOO / ZAO:
-
Vystoupení společníka/akcionáře: pouze pokud to umožňují stanovy / pouze prodej akcií
Maximální počet členů: není omezen / maximálně 50
Minimální výše základního kapitálu: 10.000 rublů / 10.000 rublů
Registrace FSFR (Federální služba pro cenné papíry): ne / ano
Vklad do majetku společnosti: ano / ne
Ocenění nepeněžitého vkladu: ano, pokud hodnota je nad 20.000 rublů / ano, vždy
Omezení zcizení akcií: předkupní právo společníků + možnost omezit zcizení stanovami
/ předkupní právo akcionářů + nelze omezit práva nakládat s akciemi
Vyloučení společníka/akcionáře: ano, na základě soudního rozhodnutí / ne
Slide 21
Srovnání OOO / ZAO - pokračování
-
Převod a zástava podílu/akcií: povinné notářské ověření / prostá písemná smlouva
-
Souhlas VH s významnými transakcemi (nad 25% hodnoty aktiv společnosti) a
transakcemi se spřízněnými osobami: pravidla lze upravit nebo zrušit stanovami /
pravidla nelze měnit
-
Povinnost zveřejnit snížení základního kapitálu: ne / ano
Rezervní fond: pouze pokud tak určují stanovy / povinný, 5% základního kapitálu
Řádná valná hromada: do konce 4. měsíce po skončení finančního roku / do konce
6. měsíce po skončení finančního roku
Slide 22
Orgány společnosti s ručením omezeným
-
Valná hromada
Nejvyšší orgán společnosti
Do její kompetence patří zásadní otázky fungování společnosti
Jednočlenný statutární orgán (generální ředitel)
Obchodní vedení společnosti
Revizní komise
Povinně se zřizuje ve společnostech, které mají více než 15 společníků
Kolegiální statutární orgán (pravlenie)
Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami
Existuje vedle jednočlenného statutárního orgánu
Rada ředitelů, dozorčí rada (sovět direktorov)
Není povinný, jen pokud je zřízen stanovami
PRAXE: zřizuje se často v případech společných podniků (joint ventures)
Slide 23
Kdo může být členem orgánů OOO
-
Ředitel:
Funkci ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, a to jak ruský státní občan, tak i
cizinec
-
Může jím být společník nebo jiná fyzická osoba
-
funkci ředitele je možné smluvně přenést do působnosti jiné osoby, a to jak fyzické
osoby, tak společnosti
-
PRAXE: „Management company“ – ve složitějších korporátních strukturách, realitních
skupinách
-
Pravlenie:
-
Předsedou pravlenie je vždy generální ředitel
Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí předsedy dozorčí rady, ale může být jejím
členem
Funkci člena pravlenie může vykonávat pouze fyzická osoba, která není společníkem
společnosti
Slide 24
Kdo může být členem orgánů OOO - pokračování
-
Dozorčí rada:
-
Revizní komise:
Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba
Osoby, které jsou zároveň členem pravlenie, nesmí tvořit více než jednu čtvrtinu všech
členů dozorčí rady
Členem revizní komise může být jen fyzická osoba
Členem revizní komise nemůže být člen dozorčí rady, ředitel ani člen pravlenie
Slide 25
Generální ředitel
Generální ředitel je volen na valné hromadě společníků nebo na zasedání dozorčí rady,
pokud je to stanovami vyhrazeno do její působnosti
Vztah generálního ředitele a společnosti je pracovně-právní – uzavírá se pracovní
smlouva
Pracovní smlouvu podepisuje za společnost osoba předsedající valné hromadě, na
které je ředitel zvolen, nebo osoba oprávněná jednat jménem jediného společníka
Generální ředitel nese plnou hmotnou odpovědnost za přímou skutečnou škodu
způsobenou společnosti (škoda musí být zapříčiněna zaviněným jednáním, například
porušením předpisů)
Žalobu na náhradu škody může podat buď společnost sama (zpravidla prostřednictvím
nového generálního ředitele) nebo její společník
Slide 26
Pracovně-právní a migrační problematika
BBH 10/18/2012
Slide 27
Pracovní povolení
Zahraniční zaměstnanec nesmí pracovat v RF bez pracovního povolení (existují výjimky
– montáž dovezeného zboží apod.)
Společnost nesmí zaměstnávat zahraničního zaměstnance bez povolení zaměstnávat
zahraniční občany
-
Proces získání pracovního povolení se dělí na tři etapy:
Společnost musí získat vyjádření o účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků
Společnost musí získat povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků (existují
kvóty, na rok 2013 je to 1.745.584, stejně jako v roce v roce 2011 a 2012)
Povolení k zaměstnání pro konkrétního cizího občana
Pracovní povolení se zpravidla vydávají na 1 rok a pro určitou oblast, bez možnosti
prodloužení, je nutné znovu požádat o jejich vydání
Vydání pracovního povolení trvá až tři měsíce a proces jeho získání lze započít až po
založení společnosti
„One-window procedure“ – poskytují komory svým členům (Association For European
Businesses, American Chamber atd.)
Obchodní vízum / pracovní vízum – obchodní vízum není určeno ke stálé práci (90 ze
180 dní)
Slide 28
Pracovní poměr
Pracovní právo je velmi silně regulováno a poskytuje značný stupeň ochrany pro
zaměstnance
Pracovní poměr se v naprosté většině sjednává na dobu neurčitou
Zkušební doba je 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze ukončit ze strany
zaměstnavatele nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby s uvedením důvodu
ukončení (pochybení)
-
Nelze sjednat zákaz konkurence – tj. zákaz práce pro jiného zaměstnavatele
-
Zaměstnavatel: opakované porušení povinností, hrubé porušení povinností (další
důvody mohou být sjednány např. ve smlouvě s generálním ředitelem)
PRAXE: Časté pracovní soudní spory, obvykle soudy na straně zaměstnanců
Pracovní knížka – profesní historie
Mzda je povinně vyplácena dvakrát měsíčně, jako záloha a doplatek
Výpověď:
Zaměstnanec: kdykoliv, bez uvedení důvodu, výpovědní doba 2 týdny (v případě
generálního ředitele 1 měsíc)
Slide 29
Vysoce kvalifikovaný specialista
V roce 2010 byla přijata zjednodušená procedura pro získávání víz pro tzv. vysoce
kvalifikované specialisty
Požadavek na mzdu: 2 miliony rublů ročně
Pracovní povolení se vydává až na 3 roky a může být vydáno pro různé regiony v Rusku
VKS musí mít sjednáno „dobrovolné“ zdravotní pojištění
Společnost nemusí získávat povolení k zaměstnání VKS - nevztahují se na něj kvóty
stanovené ze strany RF ani kvóty společnosti na zaměstnávání zahraničních osob
Vyřízení pracovního povolení pro VKS trvá 15 dní
Výhodný daňový režim – 13 procent daň z příjmů
Právo rodinných členů získat právo k pobytu po dobu trvání pracovního kontraktu VKS
Slide 30
M&A, Joint Ventures
BBH 10/18/2012
Slide 31
Převod obchodního podílu v OOO
Převod obchodního podílu podléhá notářskému ověření
PRAXE: Často se uzavírá rámcová smlouva např. dle anglického práva (odkládací
podmínky, prohlášení a záruky apod.) a u ruského notáře se uzavře pouze tzv.
technická smlouva dle ruského práva
Registrace převodu v EGRUL (pouze deklaratorní charakter)
Účinnost převodu – okamžikem uzavření smlouvy před notářem
Notáři je nutné předložit veškerou dokumentaci ohledně prodávajícího, kupujícího a
společnosti (výpisy z OR, zakládající dokumenty, splacení ZK, dřívější převody
obchodního podílu apod.)
Návrh na registraci podává notář na základě žádosti, která musí obsahovat podpis
prodávajícího
Informační povinnost prodávajícího vůči společnosti
Slide 32
Společný podnik - obecně
Spolupráce s ruským partnerem – jeden z obvyklých způsobů působení českých
podnikatelů na území Ruské federace
Důvody: přístup k technologii, přístup ke kvalifikované pracovní síle, přístup k
„administrativním zdrojům“, přístup k distribučním kanálům atd.
Obvyklé formy: OOO a ZAO
JV společnost na úrovni RF / JV společnost na úrovni mateřské společnosti (typická
jurisdikce – Kypr)
Po novelizacích práva společností se podmínky pro založení a fungování společných
podniků postupně blíží k jiným jurisdikcím (donedávna například nebylo možné uzavírat
platné akcionářské smlouvy), ale s ohledem na rigidní přístup soudů a praxe nejsou
ruské JV stále využívány
Slide 33
Akcionářské smlouvy
Legislativa a soudní praxe procházejí vývojem směrem k liberalizaci, ale tento proces
není stále dokončen
„Případ MegaFon“ z roku 2006 – akcionářská smlouva nesmí odporovat kogentním
ustanovením ruského práva, a pokud jsou tato ustanovení v rozporu, jsou neplatná
„Není možné vzdát se práva, které je poskytováno právním řádem“ – úprava v
akcionářské smlouvě byla považována za takové vzdání se práva
„Případ pojišťovny Ruský standard“ – na smlouvu upravující práva a povinnosti
akcionářů se aplikuje ruské právo
„Případ Verny Znak“ – rozhodnutí z roku 2011 ohledně akcionářské smlouvy podle
ruského práva; soudy stále posuzují akcionářské smlouvy s nedůvěrou; mnoho částí
smlouvy prohlášeno za neplatné
Slide 34
Společné podniky – obvyklé problémy
Management ruské společnosti svěřen jednomu z akcionářů – často ruskému
partnerovi, přičemž zahraniční subjekt vystupuje jako finanční investor
„Nutnost“ nastavit odpovídající strukturu, často na off-shorové úrovni – nefungující
akcionářské smlouvy v Rusku
-
Nelze sjednat opce, které jsou využívány např. při exitu z JV, řešení deadlocků apod.
Nelze mít dva ředitele s rovnocenným podpisovým právem
Nelze sjednat tag-along a drag-along práva
Nelze upravit rozdělení zisku na jiné než pro-rata bázi
Nelze sjednat povinnost hlasovat v orgánech určitým způsobem (například hlasovat pro
navrženého ředitele)
Vymahatelnost akcionářských smluv – porušení má jen smluvní důsledky
Omezené možnosti financování ruských JV – omezené možnosti konvertibilního
financování
Slide 35
Antimonopolní otázky
Federální zákon č. 135 ze dne 26.7.2006, o ochraně konkurence
K některým transakcím (založení společnosti, nabytí akcií nebo obchodního podílu,
nabytí majetku) je vyžadován předchozí souhlas Federální antimonopolní služby RF
(FAS), příp. následná notifikační povinnost
Předchozí souhlas FAS vyžadují následující transakce:
-
nabytí akcií s hlasovacím právem (nabytí 25 % akcií nebo obchodní podíl ve výši
1/3, pokud dosud vlastnil menší podíly nebo nabytí celkového počtu 50 % akcií nebo
obchodního podílu ve výši 1/2, pokud již nabyvatel vlastnil alespoň 25 % akcií nebo
obchodní podíl ve výši 1/3 apod.)
-
nabytí podílu na základním kapitálu společnosti
získání do vlastnictví, užívání nebo držení základních provozních prostředků nebo
nehmotných aktiv jednoho ekonomického subjektu druhým ekonomickým subjektem
-
nabytí práv, která umožňují stanovit podmínky pro výkon podnikatelské činnosti
ekonomického subjektu či podmínky pro plnění funkce výkonného orgánu
-
nabytí více než 50% akcií s hlasovacím právem právnické osoby se sídlem mimo
území RF
Slide 36
Antimonopolní otázky – pokračování
-
Výše uvedené transakce vyžadují předchozí souhlas pokud:
celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u nabyvatele (včetně osob tvořících
s ním skupinu) a cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu), jejichž akcie a /
nebo obchodní podíly a / nebo majetek jsou nabývány, překročí 7 mld. rublů a zároveň
platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u cílové společnosti (včetně osob
tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii) bude jeden ze subjektů zapsán
v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%)
-
celkový příjem z prodeje zboží u výše uvedených osob za poslední kalendářní rok
překročí 10 mld. rublů a zároveň platí, že (i) hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky u
cílové společnosti (včetně osob tvořících s ní skupinu) překročí 250 mil. rublů nebo (ii)
bude jeden ze subjektů zapsán v Registru FAS (podíl na trhu přes 35%)
Následná notifikační povinnost - nejpozději do 45 dní od data realizace transakce,
pokud celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky nebo celkový příjem z prodeje
zboží osoby (včetně osob tvořících s ní skupinu), která nabývá akcie / podíly a / nebo
majetek, a osoby (skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek je předmětem
nabytí, za kalendářní rok předcházející tomu, ve kterém se realizuje transakce, převýší
400 mil. rublů a při tom celková hodnota aktiv dle poslední účetní závěrky osoby
(skupiny osob), jejíž akcie / podíly a / nebo majetek se nabývá, převýší 60 mil. rublů
Slide 37
Některé aspekty uzavírání smluv s ruským partnerem
BBH 10/18/2012
Slide 38
Prověření obchodního partnera
Rejstříky, prověření – rejstřík SPARK, specializované firmy (Dun & Bradstreet apod.)
Due diligence (zohlednění ve smluvní dokumentaci: warranties, tax indemnities)
Potvrzení daňového úřadu o tom, zda obchodní partner řádně plní své daňové
povinnosti
Zdroje obsahující informace ohledně insolvence:
-
Jednotný federální insolvenční rejstřík (www.fedresurs.ru) – obsahuje informace o
jednotlivých etapách insolvenčního řízení jednotlivých společností
-
Elektronická verze novin Kommersant (www.kommersant.ru/bankruptcy) – obsahuje
informace, které se zveřejňují v rámci insolvenčního řízení
-
Informace o realizaci majetku dlužníků (http://etp.kartoteka.ru/public/help/about/)
Stránky Nejvyššího Arbitrážního soudu RF (http://kad.arbitr.ru/) – obsahuje příslušná
soudní rozhodnutí ve vztahu k insolvenčnímu řízení jednotlivých společností
Informační
zdroj BANKROT-INFO (http://www.bankrot-info.ru) – neoficiální
databáze obsahující informace o arbitrážních soudech, insolvenčních správcích,
legislativě apod.
Účast v soudních řízeních
Slide 39
Volba práva
Sjednání rozhodného práva – jedno ze základních doporučení při uzavírání smluv mezi
českým a ruským subjektem
Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit - důležitý aspekt
s praktickými důsledky do budoucna
Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu
Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží – je součástí právního řádu ČR i RF, tj.
pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její aplikaci výslovně
vyloučit
Právní rámec pro ČR - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy z r. 1980 (č. 64/2006 Sb.m.s.)
Právní rámec pro RF – v § 1210 Občanského kodexu RF stanovena autonomie vůle
stran vybrat si rozhodné právo
Výjimky / omezení – zejména výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy
(např. normy týkající se nemovitostí, přírodních zdrojů, zakládaní společností ze
zahraniční účastí apod.)
I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální požadavky
druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté razítko apod.)
Slide 40
Důsledky neurčení rozhodného práva smluvními stranami
Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem – může mít vliv na samotné řešení
sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze smlouvy
Kolizní normy – právní normy, které pomocí tzv. „hraničních určovatelů“ stanovují, jakým
právem se řídí daný právní vztah
ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium „nejužšího vztahu“, které vychází
z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má strana, která je povinna
poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo
RF – ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo „nejtěsnějšího vztahu“, tj. použití
práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena – nejtěsnější vztah se pak určuje
dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy smluv, případně dle existující
judikatury
Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v podstatné míře na
úvaze ruského soudu
Slide 41
Rozhodčí doložky
Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze základních
doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem
Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy
Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat
Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích soudů
Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána dodatečně na
základě písemné dohody stran
Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a
procesním (§ 37 odst. 2 a 3)
Právní rámec pro RF - ustanovení § 37 Arbitrážního procesuálního kodexu RF (pozn.: v
ruském pojetí „arbitrážní soudy“ znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé
rozhodčí soudy)
Slide 42
Absence určení soudu pro řešení sporu
Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu
obecné pravidlo – k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle sídla)
ČR – pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána jedině
tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost
ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle § 86 odst. 2 a 3 lze proti
zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má – li na území ČR majetek, nebo v
jehož obvodu má v ČR umístěný podnik nebo organizační složku podniku
za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle judikatury rovněž účast
na české společnosti
RF – pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního procesního
kodexu
Pokud je dána pravomoc obou soudů – na úvaze žalobce kam podá žalobu
Výjimky – např. spory týkající se nemovitostí
Slide 43
Děkuji za pozornost
Jiří Štěrba, Managing Partner
E-mail: [email protected]
BBH Legal LLC
1st Brestskaya, 29
Business Center „Capital Tower“
125047 Moscow
Tel.: +7 495 580 48 05,
Fax: +7 495 580 48 04
www.bbhlegal.ru
Slide 44
Download

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele