Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o.
2011/2012
Charakteristika školy
Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o.
Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín
Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták, Kašava, Lukov, Velký Ořechov, Zlín,
Zlín - Štípa, Želechovice, Liptál
Otevřená odloučená pracoviště: Provodov, Fryšták, Kašava, Lukov, Velký Ořechov,
Zlín, Zlín – Štípa, Liptál, Želechovice
Zřizovatel: fyzické osoby Libor Mikl, Mgr. Jiří Severin, Beata Severinová, Ing. Ivo Turner
Ředitel: Libor Mikl
Statutární zástupce: od 1. 1. 2005 Mgr. Jiří Severin
Kontakt na zařízení: telefon: 577 018 897
e-mail: [email protected]
www stránky: www.zusmoravazlin.cz
Jméno pracovníka pro informace: Libor Mikl, Jaroslava Krajčová, Milena Miklová
Datum zařazení do sítě: 1. 9. 2003
Č.j. rozhodnutí: 21838/03-21
Poslední aktualizace v síti:
Č.j. rozhodnutí: 37291/2011-25
Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Hudební obor:
567
Hudební obor nad 4 žáky:
67
Výtvarný obor:
79
Literárně – dramatický obor
41
Celkem:
754
k 30. 6. 2012
Počet žáků
Z toho dospělých žáků
Dospělých absolventů
Hudební obor
634
0
0
Výtvarný obor
79
0
0
LDO
41
0
0
Výše vybíraného příspěvku za měsíc (§11 vyhl. MŠMT č.292/91 Sb.) ve školním roce 2011/2012:
Hudební
PHV
Literárně dramatický
Taneční
Výtvarný 3hod, 2hod
Školné v I. pololetí
1550,1050,140
0
1 050,-, 950,-
Rada školy není zřízena, nahrazuje ji Valná hromada.
Školné v II. pololetí
1550,1050,700
0
1050,-, 950,-
Ve školním roce 2011/2012 ve škole vznikl přípravný kurz literárně –
dramatický, tak aby mohl být zřízen literárně – dramatický obor. Po velkém úsilí vedení školy
se podařilo po jednání na MŠMT navýšit počet žáků na 840. Vyhovělo se tak zejména obcím,
které tuto službu požadovaly. Navýšil se počet žáků zejména na pobočkách – Fryšták, Liptál,
Velký Ořechov. Byl tak částečně dořešen jeden z cílů školy založený na systému „ učitel za
žákem“. Tento záměr má velký význam pro rozvoj kulturního života v uvedených obcí. Tam
kde výuka existuje již delší dobu, tak se tento cíl daří plnit. V Kašavě vznikla dechová hudba
Trnkovjanka, ve Velkém Ořechově pěvecký sbor, ve Fryštáku cimbálová muzika. Ve Zlíně
žáci a absolventi dochází do celé řady souborů.
Škola má v tomto roce tři obory: hudební obor, výtvarný obor a literárně –
dramatický. Systém výuky je naplněn dle školního vzdělávacího programu a všichni vyučující
prošli školením a odbornými semináři, tak aby mohli podle nového pojetí vyučovat. Vedení
školy klade velký důraz na dodržování vzdělávacích programů, což jsi také ověřuje zejména
při hospitacích. Výsledky této práce jsou výrazně prezentovány zejména při veřejných
vystoupení. Tato kulturní činnost pro různé instituce, veřejné akce jsou silnou stránkou školy,
ale jejich četnost je na hranicích možností žáků a učitelů. Zejména některé soubory – Jazzové
smyčce, Kašavšská Gajdošská, cimbálová muzika Bělina, Moravěnka – vystupují velmi často.
Škola provádí soustavně talentový průzkum, což zkvalitňuje následné výsledky práce
jednotlivých pedagogů.
Ekonomická situace školy se v posledních letech stabilizovala. Hospodaření
skončilo v kladném výsledku.
Ve školním roce 2011/2012 se žáci hudebního oboru zúčastnili okresních a krajských
kol národní soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT (viz. příloha). Vedení
školy ohodnotilo výsledky soutěží jako velmi dobré. Výtvarný obor se zúčastnil soutěžní
přehlídky VO. Dále jsme se zúčastnili dalších soutěží ZUŠ v hudebním oboru (viz. příloha).
Umístění ve výtvarné soutěži pro FFD s názvem „ Na pohádkových křídlech“ : Vendula
Žáková – čestné uznání v mladší kategorii a Jonáš Truhlář 2. místo ve starší kategorii. Obě
práce jsou vystaveny od 1. června v Krajské knihovně ve Zlíně.
Škola vyhodnotila za školní rok 2011/2012 tyto nejlepší žáky:
V hudebním oboru -
Ve výtvarném oboru -
Martin Nosek
Habšudová Aneta
Tereza Smetánková
Sabina Kolářová
Gřešáková Lenka
Škola vyvíjí mimořádnou veřejnou činnost a to nejen v místě jejího působiště (viz. příloha). Některá
z veřejných vystoupení však ředitelství školy považuje svojí kvalitou nebo mimořádným dopadem za
zvlášť výjimečné. Jsou to Adventní koncert v kostele s. Mikuláše ve Fryštáku, koncert souborů školy
ve Velkém kině Zlín, účast na festivalech „Strakonický dudáček“, Gajdošské slavnosti v Třinci,
Mezinárodní folklorní setkání Jablůnkov a Novoroční koncert v Baťově vile ve Zlíně. Škola trvale
spolupracuje s hudební školou ZUŠ Bojnice, zejména pak při výměnných koncertech, výchovných
akcích a metodických školeních. Příkladem toho byly výchovné koncerty pro žáky ZŠ ve Fryštáku.
Škola má stabilizovaný počet kmenových pracovníků, všichni mají plnou kvalifikaci. Některé nástroje
vyučují externí učitelé, rovněž s plnou kvalifikací.
Materiální zabezpečení školy a ekonomická situace ve školním roce 2011/2012 se během posledních
let stabilizovala. Hospodaření školy skončilo kladným hospodářským výsledkem. Byl naplněn
rezervní fond dle zákona, ostatní finanční prostředky zůstaly volně na účtech školy tak, aby mohly být
využity pro další rozvoj školy.
Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2011/2012: k 30.6. 2012
Obor:
Počet žáků
Počet tříd
Počet hodin
Počet žáků s rozšíř.vyuč.
Hudební-ind.
Hudební-kol.
Taneční
Výtvarný
LDO
634
46
565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
4
22
0
41
1
12
0
Další údaje:
Vyučované nástroje v hudebním oboru: akordeon, baryton, bicí, cimbál, el. kytara, fagot, gajdy,
hoboj, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara,
basová kytara, lesní roh, pozoun, příčná flétna, saxofon,
tenor, trubka, tuba, varhany, zobcová flétna , violoncello
Soubory naší školy:
Malý komorní orchestr ZUŠ Morava
Akordeonový soubor
Žesťový kvintet
Soubor Unisono
Kašavská gajdošská
Zlínské jazzové smyčce
dětská cimbálová muzika Moravěnka
mladá cimbálová muzika Bělina
cimbálová muzika Jařina
Malá dechová hudba Kašava
Habanera kvartet
Soubory ve spolupráci ZUŠ Morava:
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín
Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
Interní pracovníci
Externí pracovníci
počet fyzických
osob
38
11
přepočtené
úvazky
25,54
3,495
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012:
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A)
Ped. pracovníci
- poř.číslo
Pracovní zařazení,
funkce
Úvazek
Kvalifikace
(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS)
Roků ped.
praxe
učitel, ředitel
Učitelka
1
0,524
Absolutorium
Maturita
3/D/
Učitelka
0,826
Absolutorium
4
Učitelka
1
Absolutorium
13
5
Učitel
1
Absolutorium
0
6
Učitel
0,952
Absolutorium, VŠ
1
7
Učitelka
1
Absolutorium
3
8
Učitel
1
Absolutorium, VŠ
4
9
Učitel
0,87
Absolutorium
3
10/D/
Učitel
1
Absolutorium
Nad 32
11/D/
Učitelka
Absolutorium, VŠ
Nad 32
1
2
0,522
24
27
Nad 32
12
Učitel
1
Absolutorium
0
13
Učitel
0,478
Absolutorium
0
14
Učitelka
1
Absolutorium, VŠ
4
15
Učitelka
0,435
VŠ
8
16
Učitel
0,348
Absolutorium
23
17
Učitelka
0,609
VŠ
14
18/S/
Učitelka
0,565
Absolutorium
0
19
Učitelka
0,571
VŠ
0
20
Učitel
0,435
VŠ
28
21
Učitel
1
Absolutorium
4
22/D/
Učitel
0,435
Absolutorium
Nad 32
23/S/
Učitelka
0,609
Absloutorium
0
24/D/
Učitelka
0,238
VŠ
25
Učitelka
1
Absolutorium
Nad 32
32
Učitelka
0,522
VŠ
2
Zástupce ředitele
0,7
VŠ
Nad 32
28
Učitelka
0,826
Absolutorium
Nad 32
29
Učitel
30
Učitelka
31/S/
26
27/D/
maturita
8
0,391
Absolutorium, VŠ
7
Učitelka
0,783
Absolutorium
0
32
Učitel
0,565
VŠ
2
33
Učitelka
Absolutorium
30
34
Učitel
0,522
VŠ
18
35
Učitel
0,304
Absolutorium
28
36
Učitelka
0,524
VŠUP
21
37
Učitel
1
Absolutorium
14
38
Učitelka
0,217
VŠ
7
Externí
pracovníci
1/S/
1
1
DoPČ
Učitel
0,5
Absolutorium
2
2/D/
Učitelka
0,5
Absolutorium
Nad 32
3/D/
Učitel
0,5
Absolutorium
Nad 32
Učitelka
0,25
VŠ
5/D/
Učitel
0,09
Maturita
Nad 32
6
Učitel
0,17
Maturita
0
7
Učitel
0,25
Absolutorium
32
8
Učitelka
0,20
Absolutorium
Nad 32
9
Učitel
0,25
JAMU
28
10
Učitelka
0,13
Absolutorium
13
11
Učitelka
0,50
VŠ
4
4
20
Přepočtené úvazky nemusí souhlasit s výkazem mezd, protože jsou zprůměrovány a nebyly vždy
ve školním roce stejné.
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:
Věkový průměr pracovníků je 44 let.
APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012:
Aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků je stoprocentní.
.
Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky
v%
100
100
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012:
Interní pracovníci
Externí pracovníci
počet fyzických
osob
6
3
přepočtené
úvazky
4,28
0,575
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012:
Ostatní pracovníci
- poř. číslo
1
Pracovní zařazení, funkce
Úvazek
Stupeň vzdělání, obor
Sam. Adm. pracovník
0,5
SŠ, ekonomický
2
THP
0,6
SŠ, maturita
3
THP
1
SŠ, ekonomický
4
THP
1
SŠ, maturita
5
THP
1
Vyučen
6
THP
0,18
Vyučen
Externí
pracovníci
1
THP
0,25
Vyučen
2
THP
0,25
Vyučen
3
THP
0,075
Vyučen
Údaje o zařazování dětí a žáků
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2011/2012:
Obory:
Počty žáků přihlášených:
Počty žáků přijatých:
Hudební
210
181
Literárně dramatický
0
0
Taneční
0
0
Výtvarný
35
20
Výsledky výchovy a vzdělávání
Absolventi školy ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých oborech:
Obor:
Počty absolventů:
Hudební
18
Literárně dramatický
0
Taneční
0
Výtvarný
0
Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2012):
KONZERVATOŘ
přihláš.
1
přijato
1
UMPRUM
přihláš.
0
přijato
0
Jiná střední škola
výtvarného směru
přihláš.
přijato
0
0
VŠ uměleckého
směru
přihláš.
přijato
0
0
Jiné navazující na
ZUŠ*
přihláš.
přijato
0
0
Hodnocení žáků na konci školního roku 2011/2012:
s vyznamenáním
559
Stupeň hodnocení
Prospěl
Neklasifikováno
224
1
Ředitelství školy dbalo na to, aby výuka odpovídala učebním osnovám. Pokud žáci neplnili
osnovy, nebyli klasifikováni. Nadaným žákům z ekonomicky slabších rodin bylo rozhodnutím
ředitele školy sníženo školné.
Soutěže 2011/2012
HRA NA BICÍ
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 15. února 2012 ZUŠ Malenovice
Ptáček Zdeněk
Krška Filip Alexej
Burgart David
IV. kategorie
VI. kategorie
VI. kategorie
1. místo
1. místo
2. místo
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 6. března 2012 v ZUŠ Rožnov pod
Radhoštěm
Ptáček Zdeněk
Krška Filip Alexej
IV. kategorie
VI. kategorie
2. místo
2. místo
SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 16. února 2012 ZUŠ Otrokovice
Miklová Anna
Dubnová Eliška
Kolářová Gabriela
Minaříková Veronika
Krátká Karolína
0. kategorie
I. kategorie
I. kategorie
I. kategorie
II. kategorie
3. místo
3. místo
2.místo
3. místo
2.místo
Zelíková Anna
Pelka Vojtěch
Šamša Ondřej
Surovíková Michaela
Nosek Martin
Flámová Lucie
Sobieská Karolína
Komorní kvartet
Sobieská Karolína
Kotasová Tereza
Pagáčová Bohdana
Nosek Martin
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
V.A kategorie
IX.B kategorie
X.A kategorie
X.A kategorie
čestné uznání
2.místo
3. místo
2.místo
1. místo
čestné uznání
2.místo
1. místo
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 16. března 2012 v ZUŠ Karolinka
Nosek Martin
Komorní kvartet
Sobieská Karolína
Kotasová Tereza
Pagáčová Bohdana
Nosek Martin
IX.A+B kategorie
1.místo
III. kategorie
2.místo
Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 28. dubna v ZUŠ Náchod
Nosek Martin
IX.A+B kategorie
čestné uznání
SOUBOROVÁ HRA LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 1. března 2012 ZUŠ Luhačovice
1.5 Cimbálová a hudecká muzika
Cimbálová muzika Moravěnka
Cimbálová muzika Bělina
1.6 Dudácká muzika
Gajdoši z Kašavy
II. Kategorie
IV. kategorie
IV. kategorie
1. místo
1. místo
1. místo
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 22. března 2012 ZUŠ R. Firkušného
Napajedla
IV. Cimbálová muzika
Cimbálová muzika Bělina
IV. kategorie
1. místo
IV. Dudácká muzika
Gajdoši z Kašavy
IV. kategorie
2. místo
Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 11. května ZUŠ Mikulov.
Cimbálová muzika
Cimbálová muzika Bělina
IV. kategorie
2. místo
HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE – ŽESŤOVÉ
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 17. února 2012 ZUŠ Valašské Klobouky
Prokop Martin
Gregor Josef
Skybová Magdaléna
2. místo
2. místo
2. místo
I. kategorie
I. kategorie
III.kategorie
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 19. -20. března 2012 ZUŠ Zlín
Křížka Ladislav
2. místo
VIII. kategorie
HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ŽÁKOVSKÝCH ORCHESTRŮ
Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 15. února 2012 ZUŠ R.Firkušného
Napajedla
Smyčcový komorní orchestr
Smyčcový soubor Lukov Larks
1. místo
2. místo
I.A kategorie
I. kategorie
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 9. března ZUŠ Malenovice
Smyčcový komorní orchestr
1. místo
I.A kategorie
Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne 20. – 21. dubna 2012 ZUŠ Žerotín Olomouc
Smyčcový komorní orchestr
I.A kategorie
čestné uznání II. stupně
Bojnická perla – soutěž zpěv – 5. května 2012 – Bojnice Slovensko
- škola se zúčastnila
Rajecká hudobná jar v Rajci – 3. ročník
Novotná Veronika –klavír
Bumbálková Adéla – klavír
Duo – čtyřruční hra na klavír
I. kategorie
IV. kategorie
V. kategorie
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
Rajecká hudobná jar – Koncert víťazou - Bratislava – Slovensko – 3. června 2012
Burleska pro kontrabas a klavír
kontrabas Crla Martin
klavír Mgr.art. Dubenová Dagmar
Umístění ve výtvarné soutěži pro FFD s názvem „ Na pohádkových křídlech“ : Vendula
Žáková – čestné uznání v mladší kategorii a Jonáš Truhlář 2. místo ve starší kategorii. Obě
práce jsou vystaveny od 1. června v Krajské knihovně ve Zlíně.
Významná veřejná vystoupení žáků a souborů ZUŠ Morava
ve školním roce 2011/2012
Září
4. 9.
20. 9.
27.9.
Říjen
26. 10.
27. 10.
28. 10.
Bělina - vystoupení s Bartošáčkem – Velké Karlovice
Lidová stavba roku – Bělina
Bělina – vystoupení s Bartošáčkem pro charitu – hotel Moskva Zlín
Soustředění Smyčcového komorního orchestru
Bělina – vystoupení s Bartošáčkem pro charitu – hotel Moskva Zlín
Den zlínského kraje – Bělina
Listopad
8. 11.
10. 11.
15. 11.
26. 11.
27. 11.
29. 11.
Besídka – Dům kultury
Zlínské jazzové smyčce- kraj Zlín
Podzimní koncert – Baťova vila
Výroční koncert Bartošáčku – Bělina – Malá scéna Zlín
I.Adventní koncert – Kostel sv. Mikuláše – Fryšták
Vystoupení – ZŠ Luhačovice
Prosinec
1.12.
4. 12.
6. 12.
6. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12
13. 12.
14. 12.
16. 12.
18. 12
19. 12.
20. 12.
Habanera kvartet – koncert pro dobrovolníky – Samari Zlín
II.Adventní koncert – Poutní chrám Narození Panny Marie – Štípa
Školní besídka – Moravěnka
Mikulášská besídka – ZŠ Luhačovice
Zlínské jazzové smyčce – host na koncertě Jazztetu
Adventní koncert – Farní kostel sv. Václava - Velký Ořechov
Bělina – Jarmark – Želechovice
Besídka s Voničkou – Moravěnka
Koncert s BDFS – Bělina - Ostrava
Zlínské jazzové smyčce – Fryšták
Beseda a koncert s BDFS – Bělina – Kelníky
Vánoční koncert – OÚ Liptál
Předvánoční besídka – Provodov
20. 12.
20. 12.
22. 12.
22. 12.
Leden
7. 1.
17. 1.
28. 1.
31. 1.
Březen
13. 3.
20. 3.
21. 3
29. 3.
Duben
13.4.
18. 4.
25. 4.
Květen
5. 5.
12. 5.
15. 5.
17. 5.
22. 5.
25. 5.
Červen
1. 6.
1. 6.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
8. 6.
14. 6.
22. 6.
23. 6.
23. 6.
21. 6.
25. 6.
26. 6.
28. 6.
29. 6. – 7. 7.
Červenec
12. 7.
Předvánoční koncert pro žáky ZŠ a MŠ – Lukov
Předvánoční koncert pro rodiče – Obecní úřad Lukov
Vánoční koncert – 3.ZŠ Slovenská
Adventní koncert – ZŠ Luhačovice
Tříkrálový koncert pro seniory – Domov důchodců Lukov
Novoroční koncert – Alternativa, Zlín
Kašavští Gajdoši – Lúky pod Makytou
Besídka – Dům kultury
Jarní koncert – Alternativa Zlín
Besídka – Dům kultury
Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ – Fryšták
Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ – Kašava
Hrajeme spolu – Velké kino Zlín
Absolventský koncert – Rajec
Komorní koncert – Baťova vila
Bojnická Perla
Koncert k svátku Matek – Domov důchodců Lukov
Absolventský koncert – Obřadní síň Magistrátu města Zlína
Žákovský koncert - Liptál
Absolventský koncert – Alternativa Zlín
Vernisáž – Smyčcový komorní orchestr - Držková
Noc kostelů - Poutní chrám Narození Panny Marie – Štípa,
Noc kostelů - Kostel sv. Mikuláše – Fryšták
Noc kostelů - Kostel Všech svatých ve Hvozdné
Koncert víťazov – Bratislava
Koncert víťazov - Vídeň
Vernisáž – Alternativa Zlín
Strakonický dudáček
Závěrečná besídka - Lukov
Výstava – ZJS Chropyně
Divadelni přehlídka – Fryštácký Špuntík – Fryšták
Pěvecký koncert – Baťova vila
Divadelni představení – Sedm krasavic a drak – ZŠ Želechovice
Besídka - Provodov
Vernisáž – Letná Zlín
Letní hudební tábor – Revika Vizovice
Kolonádní koncert - Luhačovice
Vyznamenaní žáci ve školním roce 2011/12
Hudební obor:
Nosek Martin
Habšudová Aneta
Výtvarný obor:
Gřešáková Lenka,
Kolářová Sabina
Smetánková Tereza
Vzdělávání handicapovaných žáků
Vzdělávání handicapovaných žáků na škole neprobíhá.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 nebyla v naší škole provedena inspekce ČŠI.
Poslední kontrola proběhla ve školním roce 2011/2012.
Vedení školy, na základě hospitací a veřejných vystoupení, konstatuje, že vyučování je
vedeno v souladu s platnými předpisy.
Závěr výroční zprávy
Po několika nezdařených žádostech o navýšení počtu žáků , škola znovu požádala o toto
navýšení. Žádost podpořili starostové všech obcí, kde máme pobočky. MŠMT naší žádosti
vyhovělo. Z původního nejvyššího povoleného počtu žáků (640 žáků)se s platností od 1. 9.
2011 počet navýšil o 200 žáků. Současný nejvyšší povolený počet žáků je 840. Podařilo se
tak pokrýt zvýšený zájem rodičů a žáků o studium na naší ZUŠ.
Naše škola věnuje také péči o doškolování svých zaměstnanců a vytváří jim k tomu dobré
podmínky. V tomto školním roce se odborných seminářů zúčastnili tito zaměstnanci: M.
Humpolová, J. Tesková, L. Dolina, P. Macková, L. Ručková, p. Včelař a další. V oboru
administrativy a účetnictví p. J. Krajčová a B. Severinová.
Rada města Zlína vyhověla naší žádosti a nabídla naší škole polovinu budovy Střediska
volného času, Kotěrova 4395 ve Zlíně (bývalá MŠ). Prostory bylo třeba upravit pro potřeby
ZUŠ, což se v průběhu prázdnin z velké části podařilo. Část pedagogického sboru přesunula
výuku z Domu kultury do těchto prostor.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě konané dne 30. 8. 2012
Ve Zlíně 12. 10. 2012
Podpis ředitele a razítko školy:
Download

Charakteristika školy