støedních a vyšších odborných škol
pro školní rok 2015/2016
v Libereckém kraji
Seznam použitých zkratek
FORMA STUDIA
DA
dálkové
DE
denní
DI
distanèní
KS
kombinované
PR
prezenèní
VE
veèerní
JI
jiné
DRUH STUDIA
NA
VO
PMS
ZV
ZM
--
nástavbové
vyšší odborné
pomaturitní studium
zkrácená forma studia s VL
zkrácená forma studia s MT
nevyplòovat
URÈENO PRO ŽÁKY
ZŠ5
ZŠ7
PŠD
DZŠ
VYU
MAT
žáci 5. tøíd ZŠ
žáci 7. tøíd ZŠ
ukonèená povinná školní docházka
dospìlí základní vzdìlání
vyuèenci
maturanti
DALŠÍ ZKRATKY
PLP povinná lékaøská prohlídka
OZP osoba se zdravotním postižením
DOD den otevøených dveøí
PZ
pøijímací zkouška
VT
výpoèetní technika
RVP rámcový vzdìlávací program
ŠVP školský vzdìlávací program
PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY
AJ
B
CJ
ÈJ
D
DZ
E
F
FJ
G
HV
CH
IF
IJ
KN
L
M
NJ
anglický jazyk
biologie
cizí jazyk
èeský jazyk
dìjepis
dle zamìøení studia
ekonomika
fyzika
francouzský jazyk
geometrie
hudební výchova
chemie
informatika
italský jazyk
køesanská nauka
latina
matematika
nìmecký jazyk
ON
OP
P
PJ
PO
PS
RJ
S
ŠJ
ŠP
TL
TZ
TV
VV
VZ
Z
ZR
???
--
obèanská nauka
obecné studijní pøedpoklady
psychologie
polský jazyk
pohovor
psychologické testy
ruský jazyk
somatologie
španìlský jazyk
šlechtitelské práce
test logiky
talentové zkoušky
tìlesná výchova
výtvarná výchova
test všeobecných znalostí
zemìpis
zkouška zruènosti
bude upøesnìno
nevyplòovat
CIZÍ JAZYK
ZØIZOVATEL
AJ
ÈJ
FJ
IJ
L
MJ
NJ
PJ
RJ
ŠJ
JI
církev
kraj
obec
soukromý subjekt
stát
jiný zøizovatel
anglický jazyk
èeský jazyk
francouzský jazyk
italský jazyk
latina
maïarský jazyk
nìmecký jazyk
polský jazyk
ruský jazyk
španìlský jazyk
jiný
DRUH ŠKOLY
GYM
gymnázium
KONZ
konzervatoø
PŠ
praktická škola
SOŠ
støední odborná škola
SOU
støední odborné uèilištì
SŠ
støední škola
OU
odborné uèilištì
U
uèilištì
VOŠ
vyšší odborná škola
VÚ
výchovný ústav
ZŠ
základní škola
JI
jiná, specifická škola
VŠ
vysoká škola
JŠ
jazyková škola
TYP ŠKOLY
církevní
družstevní
soukromá
státní
vojenská
jiný, specifická
UKONÈENÍ STUDIA
A
MT
OS
VL
ZZ
JI
absolutorium
maturita
osvìdèení
výuèní list
závìreèná zkouška
jiné
STRUÈNÝ PRÙVODCE PØIJÍMACÍM ØÍZENÍM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
PØIHLÁŠKY
pro první kolo pøijímacího øízení lze podat až dvì pøihlášky na 2 støední školy
formuláø pøihlášky obdrží uchazeè na základní škole nebo jej lze stáhnout z http://www.edulk.cz
formuláøe pøihlášek mají novou podobu, na jeden formuláø se uvádìjí obì školy
každou z pøihlášek odevzdává uchazeè sám na zvolenou støední školu
KRITÉRIA PØIJÍMACÍHO ØÍZENÍ, POÈTY PØIJÍMANÝCH UCHAZEÈÙ
A TERMÍNY PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY
kritéria pøijímacího øízení, poèty pøijímaných uchazeèù a termíny pøijímací zkoušky
stanovuje øeditel školy
tyto informace musí být zveøejnìny na webu školy, a to do konce ledna 2015, resp. do konce øíjna
2014 u oborù vzdìlání s talentovou zkouškou (týká se umìleckoprùmyslových škol a sportovních gymnázií)
souhrn informací naleznete na http://www.edulk.cz
hodnotí se vysvìdèení ze základní školy, výsledky talentové nebo pøijímací zkoušky, je-li stanovena, dále se
mùže pøihlížet k výsledkùm v soutìžích a olympiádách a k dalším vìdomostem a zájmùm uchazeèe
ve všech oborech vzdìlání s maturitní zkouškou bude probíhat testování pomocí srovnávacích testù
pro 1. kolo pøijímacího øízení se stanovují nejménì 2 termíny konání pøijímací zkoušky, je-li stanovena
VÝSLEDKY
øeditel støední školy ukonèí hodnocení pøijímací zkoušky do 3 pracovních dnù, zveøejní na
webu školy seznam pøijatých uchazeèù a nepøijatým uchazeèùm odešle rozhodnutí o nepøijetí
proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnù podat odvolání, více informací naleznete na http://www.edulk.cz
rozhodne-li se uchazeè pro danou støední školu, potvrdí svùj zájem odevzdáním zápisového lístku
informace o konání dalších kol pøijímacího øízení vèetnì poètu volných míst, termínu konání pøijímací
zkoušky a termínu podání pøihlášky naleznete na http://www.edulk.cz v sekci PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
potvrzuje úmysl vzdìlávat se v dané støední škole
zápisový lístek získá uchazeè pouze JEDEN
vydává jej øeditel základní školy /uchazeèùm, kteøí nejsou žáky základní školy, krajský
úøad pøíslušný podle místa trvalého bydlištì/
v pøípadì ztráty nebo znièení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek
uchazeè musí zápisový lístek odevzdat øediteli vybrané støední školy do 10 pracovních dnù
od dne oznámení rozhodnutí (zveøejnìno na webu školy)
zápisový lístek se uplatòuje pouze jednou (vyjma pøípadu odvolání)
TERMÍNY
31. ledna 2015 stanovení kritérií pøijímacího øízení, poètu pøijímaných
/30. øíjna 2014/* uchazeèù a termínù konání pøijímacích zkoušek
15. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy do denní formy,
/30. listopadu 2014/*vydání zápisového lístku øeditelem základní školy
20. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy,
/30. listopadu 2014/*do jiné než denní formy vzdìlávání
15. dubna 2015 (ètyøleté obory) konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního ovìøování
16. dubna 2015 (víceletá gymnázia) vyhlášeného MŠMT ÈR
od 22. dubna do 30. dubna 2015 konání pøijímacích zkoušek pro 1. kolo pøijímacího øízení; termíny stanoví
/od 2. ledna do 15. ledna 2015/* øeditel školy, to platí i pro jiné než denní formu, nástavbové i zkrácené studium
14. kvìtna 2015 náhradní termín konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního
ovìøování vyhlášeného MŠMT ÈR
UPOZORNÌNÍ
v oblasti pøijímacího øízení mùže dojít ke zmìnám
výše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni 30. 9. 2014
doporuèujeme sledovat portál WWW.EDULK.CZ obsahující aktuální informace
KONTAKT
Ing. Eva Kotková (tel.: 485 226 231; [email protected])
* údaje v závorkách jsou platné pro pøijímací øízení do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou
Víš, že za chození do školy jsou peníze?
Èti dál a dozvíš se, kde a za co je dostaneš!
PØIHLAS SE NA VYBRANOU ŠKOLU A OBOR,
CHOÏ DO ŠKOLY A SPLÒ PØEDEPSANOU DOCHÁZKU,
VEJDI SE DO PROSPÌCHOVÉHO PRÙMÌRU
A MÁŠ V KAPSE 16 500 Kè ZA TØI ROKY STUDIA
To by šlo, ne?
A ještì máš vzdìlání, s kterým se v životì neztratíš!
PODPOROVANÉ OBORY
Elektrikáø – silnoproud I Elektrikáø (slaboproud) I Instalatér I Jemný mechanik I Klempíø I Malíø a lakýrník I
NástrojaøIObrábìè kovùIØezník–uzenáøISkláø–výrobce a zušlechovatel sklaIStrojní mechanikITesaøIZedníkI
ŠKOLY SE STIPENDII
Støední prùmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, pøíspìvková organizace I www.spstjbc.cz
Støední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhláøská 360/3, pøíspìvková organizace I www.sslbc.cz
Støední škola a Mateøská škola Liberec, Na Bojišti 15, pøíspìvková organizace I www.sosag.cz
Obchodní akademie, Hotelová škola a Støední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, pøíspìvková organizace I www.ohsturnov.cz
Støední škola hospodáøská a lesnická, Frýdlant, Bìlíkova 1387, pøíspìvková organizace I www.sshlfrydlant.cz
Integrovaná støední škola, Semily, 28. øíjna 607, pøíspìvková organizace I www.isssemily.cz
Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì, Èeská Lípa, 28. øíjna 2707, pøíspìvková organizace I www.skolalipa.cz
Støední škola øemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, pøíspìvková organizace I www.sosjbc.cz
Vyšší odborná škola skláøská a Støední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, pøíspìvková organizace I www.glassschool.cz
Podmínky poskytování stipendií jsou upraveny Stipendijním øádem Stipendijního programu pro žáky støedních škol zøizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdìlání.
ČESKÁ LÍPA
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.............................................................................................................................................8
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace ...................................................................................................................8
Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace ................................................................................................................................9
Letná 263, 471 24 Mimoň
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace ....................................................................................9
náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. ...............................................................................................................................10
Pražská 3061, 470 01 Česká Lípa
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ....................................................10
28. října 2707, 470 06 Česká Lípa
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace ........................................................................................12
Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace................................................12
Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace............................................................13
Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace..................................................14
Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa
7
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
Škola (název): Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
Adresa: Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
Fax:
Zřizovatel: jiný zřizovatel
E-mail: [email protected]
WEB: www.euroskola.cz, ceskalipa.euroskola.cz
IZO: 108 028 917
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ
IČ: 250 223 42
Ubytování: ANO
Ředitel: M gr. Petra Kašparová
Kontakt: Jana Řezáčová
RED IZO: 600 010 112
Typ školy: soukromá
1 000 Kč Stravování: ANO
Kč/měs 1 600 Kč
Telefon: 602 459 011
Telefon: 601 360 608
Konzultační dny pro uchazeče každé pondělí od 8:00 do 17:00 h. Interaktivní den otevřených dveří: 5. - 6. 11. 2014, Jeden den žákem
Euroškoly: 24. 3. 2015, 14. 4. 2015.
Zahraniční stáže (Španělsko, Německo, Itálie)
Odborné praxe od 1. ročníku
Kód oboru
Název oboru
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
(Bezpečnostní služby)
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
(Inform atika a reklam a)
Hotelnictví
65-42-M/01
(Hotelnictví a cestovní ruch)
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
4
MT
29
29
25
15 000
žádné
DE
PŠD
NE
ANO
4
MT
10
10
15
15 000
žádné
DE
PŠD
ANO
NE
4
MT
33
32
25
15 000
žádné
DE
PŠD
NE
ANO
64-41-L/51 Podnikání (Podnikání)
3
MT
19
19
25
8 400
žádné
DA
NA
VYU
ANO
NE
65-41-L/51 Gastronomie (Gastronomie)
3
MT
4
4
10
8 400
žádné
DA
NA
VYU
NE
ANO
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01
IZO: 102 145 598
IČ: 622 370 04
Fax: 487829152
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,NJ,FJ, ŠJ
Ubytování: NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Helena Paszeková
WEB: www.gym-cl.cz
Kontakt: M gr. Radim Fojtů
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Kód oboru Název oboru
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
plán
79-41-K/41
Gymnázium všeobecné
4
MT
69
30
30
79-41-K/81
Gymnázium všeobecné
8
MT
65
30
30
8
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
RED IZO: 600 009 998
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování:
Kč/měs
Telefon: 487 829 103
Telefon: 487 829 109
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
NE
NE
DE
NE
NE
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium, M imoň, Letná 263, příspěvková organizace
Adresa: Letná 263, 471 24 M imoň
Fax:
Zřizovatel: kraj
E-mail: [email protected]
WEB: www.gymi.cz
IZO: 102 145 580
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L
IČ: 008 288 40
Ubytování: NE /
Ředitel:
M gr. Emilie Ráčková
Kontakt:
M gr. Emilie Ráčková
RED IZO: 600 010 007
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 487 862 883
Telefon: 487 862 883
500 Kč/měs
DOD: čtvrtek 11. 12. 2014 a čtvrtek 12. 2. 2015 od 14:00 do 17:00 hodin.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
7941K/81
Gymnázium
8
MAT
40
25
30
0
7941K/41
Gymnázium
4
MAT
25
14
30
0
7541M/01
Sociální činnost
4
MAT
3
3
30
0
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
ZŠ5
1,5
ANO
NE
DE
PŠD
1,5
ANO
NE
DE
PŠD
2
ANO
ANO
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
Škola (název): Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
IZO: 102 145 776
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.oa.clnet.cz
IČ: 49864637
Ubytování:
ANO
Ředitel: Ing. Rostislav Lád
Kontakt: PhDr. M artin Kabrna
RED IZO: 600 010 015
Typ školy: státní
1 000 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 487 525 829
Telefon: 487 826 213
1 600 Kč/měs
DOD: 3. 12. 2014 a 14. 1. 2015. Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty. Wifi, interaktivní
tabule, tablety. Vybavená posilovna, gymnastický sál, kantýna. Ubytování a stravování zajištěno v domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální
informace naleznete na webových stránkách školy
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
63-41-M/02
Obchodní akademie
4
MT
38
36
60
78-42-M/02
Ekonomické lyceum
4
MT
33
30
30
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
4
MT
24
21
30
9
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s.
Škola (název): Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o.
Adresa: Pražská 3061, 470 01 Česká Lípa
Fax: 487522596
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.sposs.cz
IZO: 108 029 174
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25 014 986
Ubytování:
ANO
Ředitel: M gr. Eva M atoušková
Kontakt:
RED IZO: 600 010 082
Typ školy: soukromá
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 487 520 150
Telefon:
Kč/měs
DOD: každé pondělí 9:00 - 17:00 + po domluvě kdykoliv, možnost výuky dalších cizích jazyků, příprava na certifikáty ECDL, KET, ZMF, státní
zkouška z psaní na klávesnici, kariérní koučink, stipendijní program, školní kluby, dálkové studium pro dospělé se základním vzděláním
Kód oboru
63-41-M/01
Délka
studia
Název oboru
Ekonomika a podnikání
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
24
17
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
ANO
Forma
studia
Druh
studia
DE
Pro žáky Prospěch
PŠD
OZP
PLP
ANO
ANO
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Škola (název): Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa
IZO: 102 133 786
IČ: 144 510 18
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ubytování:
NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: PaedDr. M ilan Kubát
WEB: www.skolalipa.cz
Kontakt: Věra Pecháčková
RED IZO: 600 010 104
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 481 131 055
Telefon: 481 131 066
28 Kč/oběd
DOD: 5. - 6. 11. 2014 (Burza škol)
možnost nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
4
MT
10
4
30
65-42-M/01
Hotelnictví
4
MT
14
6
30
66-41-L/01
Obchodník
4
MT
4
2
30
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
4
MT
12
7
30
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
(automechanik)
3
VL
31
27
66-51-H/01
Prodavač
3
VL
6
5
10
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
60
DE
PŠD
NE
ANO
30
DE
PŠD
NE
ANO
29-53-H/01
Pekař
3
VL
13
10
17
DE
PŠD
NE
ANO
69-51-H/01
Kadeřník
3
VL
31
20
30
DE
PŠD
NE
ANO
36-67-H/01
Zedník
3
VL
6
4
24
DE
PŠD
NE
ANO
41-51-H/01
Zemědělec-farmář
3
VL
9
8
24
DE
PŠD
NE
ANO
31-59-E/01
Šití oděvů
3
VL
0
0
12
DE
PŠD
NE
ANO
29-54-H/01
Cukrář
3
VL
28
22
30
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-H/01
Kuchař-číšník
3
VL
42
34
60
DE
PŠD
NE
ANO
26-51-H/01
Elektrikář
3
VL
9
7
24
DE
PŠD
NE
ANO
26-51-H/02
Elektrikář-silnoproud
3
VL
19
13
12
DE
PŠD
NE
ANO
36-52-H/01
Instalatér
3
VL
12
9
24
DE
PŠD
NE
ANO
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
13
10
24
DE
PŠD
NE
ANO
33-59-H/01
Čalouník
3
VL
0
0
10
DE
PŠD
NE
ANO
33-56-H/01
T ruhlář
3
VL
13
9
30
DE
PŠD
NE
ANO
23-51-H/01
Strojní mechanik (zámečník)
3
VL
34
26
30
DE
PŠD
NE
ANO
33-56-E/01
T ruhlářská a čalounická výroba
3
VL
4
2
12
DE
PŠD
NE
ANO
41-51-E/01
Zemědělské práce
3
VL
4
3
15
DE
PŠD
NE
ANO
33-57-E/01
Dřevařská výroba
3
VL
0
0
12
DE
PŠD
NE
ANO
23-51-E/01
Strojírenské práce
3
VL
7
6
12
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-E/02
Práce ve stravování
2
VL
12
10
30
DE
PŠD
NE
ANO
36-67-E/02
Stavební práce
2
VL
5
3
15
DE
PŠD
NE
ANO
41-56-E/01
Lesnické práce
2
VL
4
2
15
DE
PŠD
NE
ANO
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
32
31
23-43-L/51
Provozní technika
2
MT
10
10
23-43-L/51
Provozní technika
3
MT
1
0
60
11
20
30
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
DE
NA
VYU
ANO
NE
DE
NA
VYU
ANO
NE
DA
NA
VYU
ANO
NE
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Škola (název): Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Adresa: Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa
IZO: 102 145 571
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.sps-cl.cz
RED IZO: 600 010 040
Typ školy: státní
1 000 Kč/měs Stravování: ANO
1 600 Kč/měs
Telefon: 487 833 111
Telefon: 724 834 519
IČ: 482 831 42
Ubytování: ANO
Ředitel: Ing. Petr Veselý
Kontakt: Ing. Petr Veselý
DOD: sobota 24. 1. 2015. Návštěva školy je možná po telefonické domluvě kdykoliv. Vlastní domov mládeže a jídelna - pro žáky všech škol. Cena
za jeden oběd 28 Kč
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
23-41-M/01
Strojírenství
4
MT
49
21
30
78-42-M/01
T echnické lyceum
4
MT
22
6
30
18-20-M/01
Informační technologie
4
MT
65
22
30
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
4
MT
4
0
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Adresa: Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
IZO: 102 133 883
IČ: 62 237 039
Fax: ne
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Ubytování: ANO
E-mail: [email protected]
WEB: www.czech-glass-school.com
Kontakt: Bc. Romana Karbanová
RED IZO: 600 010 023
Typ školy: státní
900 Kč/měs Stravování: ANO
2 250 Kč/měs
Telefon: +420 487 764 965
↓ Poznámka ke škole pro Atlas školství – neměňte velikost písma ani nerozšiřujte prostor ↓
Nejstarší sklářská škola na světě, založena 1856, DOD: kdykoliv po telefonické domluvě, ŠVP: design světelných objektů, malba skla, rytí a
broušení skla, počítačová grafika - 3D modelování, sklo v architektuře, restaurování svítidel, PZ: kresba tužkou, modelování, malba, kurzy tavené
plastiky a dalších sklářských technik, možnost talentových zkoušek na nečisto
Absolventi pokračují ve studiu na VŠUP Praha, AVU Praha a FUD UJEP Ústí nad Labem
Kód oboru
82-41-M/13
Název oboru
Výt varné zpracování skla a světelných
objekt ů
Délka
studia
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
8
8
20
12
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
0
Ano, dle
zřizovatele
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
OZP
PLP
ANO
ANO
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Adresa: 473 01 Nový Bor, Wolkerova 316
IZO: 102 133 743
Fax: 487 712 228
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.glassschool.cz
IČ: 498 646 88
Ubytování: ANO
Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová
Kontakt: Vladimíra Sojčíková
RED IZO: 600 020 347
Typ školy: státní
800 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 487 712 212
Telefon: 487 712 211
1 790 Kč/měs
DOD: po telefonické dohodě kdykoliv
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - sklář, formař, malíř skla, rytec skla, hranař skla, kulič skla, strojník sklářského zařízení
Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování skla, broušení skla, malba skla, zpracování plochého skla, rytí skla
Kód oboru
28-58-H/01
Délka
studia
Název oboru
Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla
3
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
VL
19
19
30
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
4
MT
43
30
30
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
54
30
30
82-41-M/11
Design interiéru
4
MT
15
15
27
82-51-L/05
Uměleckořemeslné zpracování skla
4
MT
3
3
27

Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ne
DE
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
Vyšší odborná škola
Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Adresa: 473 01 Nový Bor, Wolkerova 316
IZO: 110 028 571
Fax: 487 712 228
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.glassschool.cz
IČ: 498 646 88
Ubytování: ANO
Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová
Kontakt: Vladimíra Sojčíková
RED IZO: 600 020 347
Typ školy: státní
800 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 487 712 212
Telefon: 487 712 211
1 790 Kč/měs
DOD: po telefonické dohodě kdykoliv
Kód oboru
82-41-N/13
Název oboru
T vorba uměleckého skla
Délka
studia
3
školní rok 13/14
šk. rok 14/15
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
A
30
13
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
5 000
T Z, PO,
CJ
DE
VO
Pro žáky Prospěch
MAT
OZP
PLP
NE
ANO
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace
Škola (název): Základní škola, Praktická škola a M ateřská škola, Česká Lípa, M oskevská 679, příspěvková organizace
Adresa: M oskevská 679, Česká Lípa 470 01
IZO: 116 000 635
IČ: 709 82 228
Fax:
Zřizovatel: obec
Cizí jazyky: AJ
Ubytování: NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Jindřiška Pomikálková
WEB: www.zspsms.cz
Kontakt: M gr. Věra Brázdová
RED IZO: 600 075 150
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování:
ANO
500 Kč/měs
Telefon: 487 522 879, 603 591 266
Telefon: 736 752 280
Obor určen pro absolventy základní školy speciální a základní školy praktické
Kód oboru
78-62-C/02
Název oboru
Praktická škola dvouletá
Délka
studia
2
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
ZZ
2
2
12
14
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ne
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
ANO
ANO
JABLONEC NAD NISOU
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace..............................................................................................16
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace....................................................................................................16
U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace............................................................................................................................17
Školní 305, 468 41 Tanvald
Masarykova základní škola a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace..............................................................17
Školní 416, 468 41 Tanvald
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace...........................................................18
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ...................................................................19
Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace....................20
Horní náměstí 1, 466 80 Jablonec nad Nisou
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ...........................................21
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, ........................................................................22
Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Horní náměstí 15, 466 79 Jablonec nad Nisou
15
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa: Dr. Randy 4096/13, 46601 Jablonec nad Nisou
IZO: 000 391 107
IČ: 602 525 37
Fax: 483 737 699
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, IJ
Ubytování: ANO
1 000 Kč/měs
E-mail: [email protected]
Ředitel: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
WEB: www.sportgym.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Kód oboru Název oboru
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
studia
plán
79-41-K/81
Gymnázium
8
MT
111
30
30
0
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
68
30
30
0
79-42-K/41
Gymnázium se sportovní přípravou
4
MT
41
28
30
0
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
RED IZO: 600 171 744
Typ školy: státní
Stravování: ANO
Telefon: 483 737 612
Telefon: 483 737 612
Pro žáky Prospěch
600 Kč/měs
OZP
PLP
DE
ZŠ5
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Adresa: U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou
IZO: 000 081 841
Fax: 483 320 086
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, L
E-mail: [email protected]
WEB: www.gymjbc.cz
RED IZO: 600 010 449
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
600 Kč/měs
Telefon: 483 320 086
Telefon: 483 320 086
IČ: 602 527 58
Ubytování: NE
Ředitel: Jiří Kozlovský, M gr.
Kontakt: Petr Kvoch, M gr.
DOD: 7. 1. 2015, všeobecně zaměřené studium s podporou výuky cizích jazyků a s cílem připravit žáky na různé typy vysokých škol. Fakultní
škola Přírodovědecké fakulty UK, partnerská škola Kulturního oddělení francouzského velvyslanectví. Uchazeči se přijímají na základě výsledku
přijímací zkoušky (SCIO). Škola plánuje rozšíření nabídky o šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Kód oboru
79-41/K41
Délka
studia
Název oboru
Gymnázium
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
79
30
16
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
OZP
PLP
ANO
NE
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Adresa: 468 41 Tanvald, Školní 305
IZO: 000 818 50
Fax: 483 394 333
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,FJ,NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.gymtan.cz
RED IZO: 600 010 414
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 483 394 333
Telefon: 483 394 333
IČ: 602 525 70
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. František Brus
Kontakt: M gr. František Brus
500 Kč/měs
Den otevřených dveří 11. 12. 2014. Stravování ve školní restauraci SCOLAREST při ZŠ Tanvald. Výuka TV střídavě v Městské sportovní hale při
ZŠ Výšina a ve školním bazénu
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
28
6
30
79-41-K/81
Gymnázium
8
MT
24
17
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
ZŠ5
ANO
NE
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
Škola (název): M asarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
Adresa: Školní 416, 468 41 Tanvald
IZO: 110 013 140
Fax: 483 394 027
Zřizovatel: obec
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.mzsaoatanvald.cz
IČ: 432 567 91
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. Jana Prokešová
Kontakt: M gr. Eva Ježková
RED IZO: 600 010 473
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 483 394 345
Telefon: 483 394 339
550 Kč/měs
DOD: 4. 11. 2014, termín podání přihlášek 15. 3. 2015, PZ: prospěch na ZŠ, ústní pohovor
Kód oboru
63-41-M/02
Název oboru
↓ Poznámka nad rámec Atlasu školství – v případěškolní
delšího
textu
napištešk.
poznámku
do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři ↓
rok
14/15
rok 15/16
OBCHODNÍ AKADEMIE
Délka
studia
4
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
MT
24
plán
21
28
17
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
OZP
PLP
ANO
ANO
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Škola (název): Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Adresa: Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, 466 01
IZO: 107 850 214
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: ČJ, AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: spstjbc.cz
IČ: 183 850 36
Ubytování:
NE /
Ředitel: Ing. Vlasta Fischerová
Kontakt: [email protected]
RED IZO: 600 010 490
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
650 Kč/měs
Telefon: 483 359 288
Telefon: 483 359 211
DOD: 25. 11. 2014 a 17. 2. 2015
Možnost ubytování na internátu jiné školy. Strojírenství má zaměření na CAD/CAM systémy. Eletrotechnika má zaměření na Mechatroniku.
Učební obory jsou stipendijní kromě Obráběče kovů a Mechanika opraváře motorových vozidel.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
23-41-M/01
Strojírenství
4
MT
27
27
30
0
26-41-M/01
Elektrotechnika
4
MT
29
29
30
0
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
4
MT
1
0
30
0
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
4
MT
4
0
30
0
23-56-H/01
Obráběč kovů
3
VL
5
5
30
0
26-51-H/01
Elektrikář
3
VL
9
9
15
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
3
VL
7
7
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
3
VL
22
23-52-H/01
Nástrojař
3
VL
23-51-H/01
Strojní mechanik
3
23-45-L/51
Mechanik seřizovač
23-45-L/51
Mechanik seřizovač
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
ne
DE
PŠD
NE
ANO
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
15
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
22
30
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
12
12
30
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
VL
4
0
30
0
ne
DE
PŠD
NE
ANO
3
MT
5
0
30
0
ne
DA
NA
VYU
ANO
ANO
2
MT
7
0
30
0
ne
DE
NA
VYU
ANO
ANO
18
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Adresa: Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou
IZO: 107 850 753
Fax: 483 320 803
Zřizovatel: Liberecký kraj
Cizí jazyky: NEJ, ANJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.sosjbc.cz
RED IZO: 600 010 481
IČ: 001 401 47
Typ školy: státní
Ubytování:
ANO
1 000,- Kč/měs Stravování:
Ředitel: M gr. František Lufinka
Telefon: 483 320 803
Kontakt: Pavlína Wolfová
Telefon: 483 443 248
600,- Kč/měs
DOD: 11. 12. 2014 9:00 - 16:00 všechny obory školy kromě oboru Sklář - ulice Smetanova 66 (teorie) a Podhorská 54 (dílny) Jablonec n.N.
12. 12. 2014 9:00 - 16:00 obor Sklář (dílny) - náměstí 3. května (budova radnice B) Železný Brod
V areálu školy je domov mládeže. Škola má bezbarierový přístup a pojízdné plošiny pro vozíčkáře. Stravování bez předchozí rezervace.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
DE
PŠD
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
ANO
NE
66-41-L/01
Obchodník
4
MT
13
13
30
Ano, dle
zřizovatele
82-51-H/03
Zlatník a klenotník
3
VL
12
12
24
ne
DE
PŠD
ANO
65-51-H/01
Kuchař-číšník
3
VL
51
51
60
ne
DE
PŠD
ANO
28-63-H/01
Výrobce bižuterie a dekorativních
předmět ů
3
VL
11
11
30
ne
DE
PŠD
ANO
28-58-H/01
Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla
3
VL
6
6
12
ne
DE
PŠD
ANO
66-51-H/01
Prodavač
3
VL
18
18
30
ne
DE
PŠD
ANO
28-63-E/01
Bižuterní výroba
2
VL
9
9
16
ne
DE
PŠD
NE
DE
NA
VYU
NE
DA
NA
VYU
NE
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
23
18
30
Ano, dle
zřizovatele
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
28
28
0
ne
19
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
RED IZO: 600 020 371
Adresa: Horní náměstí 1, 466 80 Jablonec nad Nisou
IZO: 102 047 723
IČ: 602 526 00
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ubytování: ANO
1 000 Kč/měs Stravování: ANO
1 500 Kč/měs
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Bc. M artina Picko Baumannová
Telefon: 483 312 805, 602 317 259
WEB: www.supsavos.cz
Kontakt: M irka Iwaniuková, sekretariát
Telefon: 483 312 805
DOD: říjen 2014, po předchozí domluvě kdykoliv. Ubytování - DM při SŠŘS, Smetanova 66. Stravování - Scolarest při SŠŘS, Smetanova 66
(32,50 Kč/oběd). Jsou přijímáni PŠD na základě TZ (kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, VZ, PO a předložení domácích prací), přihlíží se
k prospěchu ze ZŠ. Škola pořádá přípravný kurz k TZ (září-prosinec).
82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE – GRAFICKÉ A PLASTICKÉ RYTÍ KOVŮ
Obor je zaměřen na plastické a plošné rytí do nejrůznějších druhů kovů. V odborných předmětech je kladen důraz na plastické i grafické vyjadřování. Žák je v odborných předmětech
veden k samostatnému řešení designu plaket, odznaků, bižuterních komponentů a seznámí se i s klasickými grafickými technikami. Technická vybavenost dílen umožňuje realizovat
veškeré výtvarné návrhy.
82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE – DESIGN BIŽUTERIE A MÓDNÍHO DOPLŇKU
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Kód oboru Název oboru
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
studia
plán
82-41-M/15
T vorba a vzorování bižuterie
(Styl - bižuterie - design)
4
MT
15
22
22
82-41-M/05
Grafický design
4
MT
23
7
8

Kód oboru
82-41-N/06
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
OZP
PLP
ANO
ANO
Vyšší odborná škola
Název oboru
Ražená medaile a mince
Délka
studia
3
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
A
6
5
8
20
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
5 000
T Z, PO
DE
VO
Pro žáky Prospěch
MAT
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
RED IZO: 600 010 422
Adresa: Smetanovo zátiší 470, Železný Brod 468 22
IZO: 000 082 121
IČ: 602 527 66
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ubytování: ANO
1 100Kč/měs Stravování: ANO
E-mail: [email protected]
Ředitel: Akad. soch. Zdeňka Laštovičková Telefon: 483 346 161
WEB: www.supss.cz
Kontakt: [email protected]
Telefon: 483 346 162
1 440 Kč/měs
DOD: 20. 9. a 22. 10. 2014. Do obou výtvarných oborů se konají talentové zkoušky (malba, kresba, modelování, VZ, PO). Pro uchazeče
poskytujeme přípravné kurzy před talentovou zkouškou. Přijímáme i starší uchazeče do vyšších ročníků. Obor Design skla nabízí 6 zaměření, z
nichž si žáci zvolí jedno na konci 1. roč. Obor Aplikovaná chemie nabízí 6 různých zaměření, které si žáci volí na konci 2. roč.
Výtvarná větev školy organizuje výstavy, účasti na designérských soutěžích v tuzemsku i zahraničí a získává prestižní ocenění. Vybavení školy je na vynikající úrovni: výtvarné ateliéry a
dílny,profesionální grafické programy, 3D modelování, 3D tiskárna, knihovna, internet pro studenty. Škola má moderně vybavené laboratoře, vlastní tělocvičnu s lezeckou stěnou,
fotoateliér, online informační systém klasifikace. Škola spolupracuje s mnoha firmami, uskutečňuje pro žáky praxe v zahraničí v rámci projektu Leonardo da Vinci, pořádá poznávací
odborné exkurze, malovací kurz, lyžařský a sportovní kurz
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Kód oboru Název oboru
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
studia
plán
Výtvarné zpracování skla a světelných
objektů (Design skla)
4
MT
15
15
22
82-41-M/04 Průmyslový design (Produktový design)
4
MT
17
8
8
4
MT
28
23
20
4
MT
1
0
10
82-41-M/13
28-44-M/01
Aplikovaná chemie (Aplikovaná
chemie I.)
28-46-M/01 T echnologie silikátů (Technologie skla)
21
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Adresa: Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, 466 79
IZO: 000 082 244
IČ: 602 525 11
Fax: 483 312 364
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: Aj,Nj,FJ,Ij,Rj,Šj
Ubytování: NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Jiří Kabelka
WEB: www.vosmoa.cz
Kontakt: Edita Svobodová
RED IZO: 600 020 380
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: NE
Kč/měs
Telefon: 483 312 364
Telefon: 483 312 364
DOD: 10.1. -11. 1. 2014. Obor Ekonomika a podnikání zahrnuje vzdělávací program 63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk, obor Finančnictví a
bankovnictví vzdělávací program 63-43-N/01 Pojišťovnictví.
Kód oboru
63-41-M/02

Kód oboru
Název oboru
Obchodní akademie
Délka
studia
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
125
84
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
DE
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
90
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
ANO
OZP
PLP
ANO
ANO
OZP
PLP
Vyšší odborná škola
Název oboru
Délka
studia
školní rok 13/14
šk. rok 14/15
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Pro žáky Prospěch
63-41-N/01
Mezinárodní obchodní styk
3
A
3 000
NE
DE
VO
MAT
NE
ANO
ANO
63-43-N/01
Pojišťovnictví
3
A
3 000
NE
DE
VO
MAT
NE
ANO
ANO
22
LIBEREC
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace..............................................25
Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace...........................................................................................25
Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace .......................................................................................................................26
Mládeže 884, 464 01 Frýdlant
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace............26
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
Podještědské gymnázium, s.r.o........................................................................................................................................................................27
Sokolovská 328, 460 14 Liberec 14
Střední odborná škola obchodní s.r.o. .............................................................................................................................................................27
Broumovská 839, 460 04 Liberec
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace ...................................................................................................28
Jablonecká 999, 460 04 Liberec
Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. ...........................................................................................................29
Horská 167, 460 14 Liberec
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace...............................................................30
Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace ............31
Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace...........................................................................................32
Tyršova 1, 460 01 Liberec
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace .........................................................................................33
Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ............................................................................34
Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 5
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace...........................................................................35
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.................................................................................................................................................36
Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace............................................................37
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec 2
23
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.................................................................................................................................................38
Horská 167, 460 14 Liberec
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o................................................................................................................................39
Horská 167, 460 10 Liberec 3
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. ............................................................................................................................................................39
Sladovnická 309, 463 11 Liberec 30
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace .........................................40
Kostelní 9, 460 31 Liberec
24
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Adresa: Liberec 7, Jeronýmova 27, 460 07
IZO: 000 392 642
IČ: 46 748 075
Fax: 482 771 329
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, L, RJ
Ubytování: NE
E-mail: [email protected] , [email protected] , [email protected]
Ředitel: M gr. Jaroslav Šťastný
WEB: www.jergym.cz
Kontakt: M gr. Jiří Vydra
RED IZO: 600 010 589
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
cca 600 Kč/měs
Telefon: 482 771 184
Telefon: 482 771 698
DOD: 19. února 2015
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
79-41-K/81
Gymnázium
8
MT
93
26
30
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
159
52
60
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
4
MT
145
27
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
ZŠ5
do 2,0
NE
ANO
DE
ZŠ9
do 2,0
NE
ANO
DE
ZŠ9
do 2,0
NE
ANO
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Adresa: Partyzánská 530/3, 460 01, Liberec XI
IZO: 000 081 868
Fax: 485 103 880
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, L
E-mail: [email protected]
WEB: www.gfxs.cz
RED IZO: 600 010 554
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO 660 - 682 Kč/měs
Telefon: 485 103 880
Telefon: 482 429 841
IČ: 467 480 16
Ubytování:
Ředitel: M gr. Václav Ulvr
Kontakt: M arkéta Tučková
DOD: 14. 1. 2015. Žáci čtyřletého studia si od 2. ročníku volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Šestileté studium pro žáky po 7. třídě ZŠ je
dvojjazyčné, česko-německé. Cizí jazyky v návaznosti na znalosti ze ZŠ, bohaté zahraniční kontakty. Bezbariérový přístup.
Cena oběda pro žáka nižšího gymnázia - 30 Kč. Cena oběda pro žáka vyššího gymnázia - 31 Kč.
Kód oboru
79-41-K/41
Délka
studia
Název oboru
Gymnázium
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
4
MT
181
60
60
Gymnázium - vybrané předměty v cizím
79-41-K/610
jazyce
6
MT
52
30
30
79-41-K/81
8
MT
108
30
30
Gymnázium
25
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
ZŠ9
ANO
ANO
DE
ZŠ7
ANO
ANO
DE
ZŠ5
ANO
ANO
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium, Frýdlant, M ládeže 884, příspěvková organizace
Adresa: M ládeže 884, Frýdlant, 46401
IZO: 000 081 973
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: Aj, Nj
E-mail: [email protected]
WEB: www.gymfry.cz
IČ: 467 480 67
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. Alena Hlávková
Kontakt: M gr. Alena Hlávková
RED IZO: 600 010 511
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 482 312 285
Telefon: 482 312 285
650 Kč/měs
DOD: 28. ledna 2015 od 16.00 hod.
Škola je zařazena do projektu Rodiče vítáni a Aktivní škola a mezinárodního projektu Comenius Nie wieder!
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
79-41-K/81
Gymnázium
8
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
34
29
Roční
školné
30
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
ZŠ5
do 1,7
OZP
PLP
ANO
ANO
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Škola (název): Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Adresa: Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec 1
IZO: 000 082 252
IČ: 467 479 66
Fax: 485 105 120
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ
Ubytování: NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Jaroslav Počer
WEB: www.oalib.cz
Kontakt: Ing. Lenka Dědečková
RED IZO: 600 010 571
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: NE
Telefon: 603 530 150
Telefon: 485 106 143
Kč/měs
DOD: 17. 1. 2015. Ubytování je umožněno v Domově mládeže, Zeyerova ul. 33, Liberec – cca 500 m od školy. Stravování je umožněno ve školní
jídelně SPŠSE, Masarykova ul., Liberec – cca 100 m od školy. OZP ano, ale škola nemá bezbariérový přístup. VT, ŠVP.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
63-41-M/02
Obchodní akademie
4
MT
104
60
60
78-42-M/02
Ekonomické lyceum
4
MT
93
30
30
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
4
MT
49
30
30
26
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
Podještědské gymnázium, s.r.o.
Škola (název): Podještědské gymnázium, s.r.o.
Adresa: Sokolovská 328, 460 14 Liberec
Fax:
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.pglbc.cz
IZO: 108 030 598
Cizí jazyky: AJ,FJ,L,NJ,RJ,ŠJ
IČ: 467 088 12
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. Dagmar Cvrčková
Kontakt: M gr. Stanislav Cvrček
RED IZO: 600 010 538
Typ školy: soukromá
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 485 123 556
Telefon: 485 123 556
500 Kč/měs
DOD: IX. 2014 a 13. 1. 2015. Všeobecné zaměření, samostatnost, kreativita; studentské projekty a samostatné práce s obhajobou. Možnost
stipendií, spolupráce se zahraničními školami. Divadelní soubor STOPA, školní psycholožka, fakultní škola PřF UK Praha, Certifikát kvality
SSŠČMS a Certifikát Rodiče vítáni (Eduin). Účelné vybavení školy, moderní ŠVP STUDENT, nadstandardní výukové skupiny (již od 5 žáků).
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
79-41-K/81
Gymnázium
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
8
MT
20
20
24
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
30 000
ČJ,M,PO
DE
GYM
Pro žáky Prospěch
ZŠ5
OZP
PLP
ANO
ANO
Střední odborná škola obchodní s.r.o.
Škola (název): Střední odborná škola obchodní s.r.o.
Adresa: Broumovská 839, 460 01 Liberec 6
Fax: -----------Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected], [email protected]
WEB: www.soso.cz
IZO: 108 030 482
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
RED IZO: 600 010 520
IČ: 250 185 07
Typ školy: soukromá
Ubytování: NE
Kč/měs Stravování: ANO
Ředitel: Ing. Soňa Havelková
Telefon: 482 750 141
Kontakt: Jana Hyšková - studijní odd.
Telefon: 482 750 141
350 Kč/měs
DOD: kdykoli po tel. domluvě, ubytování lze zajistit. V denní formě studia od 3. ročníku zaměření oboru OA na sportovní marketing a
manegement a na obchodně-podnikatelskou činnost.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
63-41-M/02
Obchodní akademie
4
MT
40
30
30
13 200
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
63-41-M/02
Obchodní akademie
5
MT
6
6
25
14 400
PO
DA
PŠD
ANO
NE
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
8
8
30
14 400
PO
DA
VYU
ANO
NE
27
NA
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Škola (název): Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Adresa: Jablonecká 999, 460 04 Liberec
IZO: 108 030 733
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ
E-mail: [email protected]
WEB: sosliberec.cz
IČ: 467 468 62
Ubytování: ANO
Ředitel: PhDr. M ilan Adamec
Kontakt: David Liška
RED IZO: 600 023 460
Typ školy: státní
1 300 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 484 842 101
Telefon: 484 842 102
1 764 Kč/měs
DOD: sobota 29. 11. 2014 od 9 do 12 hodin a čtvrtek 12. 2. 2015 od 10 do 17 hodin. Škola se nachází v moderním bezbariérovém areálu s
dobrou dopravní dostupností. Bohatá mimoškolní zájmová či sportovní činnost. Více na školních internetovýsch stránkách. Internát v areálu
školy. Cena za celodenní stravování na internátu: 84,- Kč. (oběd 31,- Kč)
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
31-59-E/01
Šití oděvů
3
VL
5
5
16
DE
PŠD
ANO
ANO
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
3
VL
43
39
32
DE
PŠD
ANO
ANO
41-52-E/01
Zahradnické práce
3
VL
39
35
32
DE
PŠD
ANO
ANO
69-54-E/01
Provozní služby
2
VL
17
17
16
DE
PŠD
ANO
ANO
23-51-E/01
Strojírenské práce
3
VL
20
20
16
DE
PŠD
ANO
ANO
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
3
VL
16
16
16
DE
PŠD
ANO
ANO
36-67-E/01
Zednické práce
3
VL
11
11
16
DE
PŠD
ANO
ANO
36-51-E/01
Dlaždičské práce
3
VL
6
6
8
DE
PŠD
ANO
ANO
63-51-J/01
Obchodní škola
2
ZZ
14
12
12
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
2
ZZ
10
10
12
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
1
ZZ
10
8
8
PO
DE
PŠD
ANO
ANO
28
Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o.
Škola (název): Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o.
Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec
Fax: 485 121 062
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.skolakaterinky.cz
IZO: 110 025 202
Cizí jazyky: AJ, NJ
RED IZO: 600 010 601
Typ školy: soukromá
800 Kč/měs Stravování: ANO
700 Kč/měs
Telefon: 482 360 681
Telefon: 482 360 661
IČ: 250 161 81
Ubytování: ANO
Ředitel: M gr. Václav Tichý
Kontakt: Jiřina Havlíková
DOD: 23. října; 6., 8.(so), 20. a 22.(so)listopadu; 11. prosince 2014; 15. a 24.(so) ledna; 19. února a 5. března 2015. Do 3letých oborů se
nekonají přijímací zkoušky a neplatí se školné. Programování a obsluha CNC dřevoobráběcích center pro obor Truhlář je jen na SOU nábyt.v
Liberci. Absolventi mohou získat živnostenské oprávnění pro zvolený obor. Přihlášky ke studiu zasílejte do 15. března 2015.
Komplexní zabezpečení žáků v jednom areálu: teoretická a praktická výuka, ubytování v domově mládeže, celodenní stravování.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
T ruhlář (Truhlář pro nábytkové a
33-56-H/01
stavevbní truhlářství)
3
VL
27
20
20
NE
DE
PŠD
ANO
33-56-H/01 T ruhlář (PLUS)
3
VL
33
30
30
NE
DE
PŠD
ANO
3
VL
14
12
15
NE
DE
PŠD
3
VL
37
30
30
NE
DE
PŠD
ANO
4
MT
68
30
30
OP, T V
DE
PŠD
ANO
33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
2
MT
17
15
15
ANO
DE
NA
VYU
ANO
66-42-L/51 Propagace
2
MT
18
15
15
ANO
DE
NA
VYU
ANO
Čalouník (Um ěleckořemeslné a
restaurátorské práce)
Aranžér (Aranžérství, propagace a
66-52-H/01
reklam a)
Bezpečnostně právní činnost
68-42-M/01
(Záchranářství a bezpečnost obyvatel)
33-59-H/01
29
12 000
ANO
ANO
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Škola (název): Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Adresa: Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1
IZO: 000 082 139
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.stavlib.cz
IČ: 467 479 82
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. Radek Cikl
Kontakt: M gr. Tereza Švecová
RED IZO: 600 010 562
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: NE
Kč/měs
Telefon: 739 541 726
Telefon: 725 492 806
DOD: pravidelně 2x ročně; MT: máme pouze obor končící maturitní zkouškou; PZ: ano; VT: silná výpočetní technika v rámci architektury a projektování staveb;
Ubytování: možné v domově mládeže nedaleko školy; Stravování: možné v blízkosti školy; Dobrá možnost pokračovat ve studiu na VŠ.
Kód oboru
36-47-M/01
Délka
studia
Název oboru
Stavebnictví
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
170
90
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
do 2,5
OZP
PLP
ANO
NE
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, M asarykova 3, příspěvková organizace
Adresa: M asarykova 3, 460 84 Liberec 1
IZO: 000 082 147
IČ: 467 479 91
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ubytování: NE
E-mail: [email protected]
Ředitel: Ing. Josef Šorm
WEB: www.pslib.cz
Kontakt: zástupci ředitele
RED IZO: 600 020 398
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 485 100 118
Telefon: 485 100 113
600 Kč/měs
DOD: úterý 2. 12. , středa 3. 12. 2014 a čtvrtek 12. 2. 2015
Ubytování možné v DM, Zeyerova ul. (800m od školy).
Partnerská škola Skupiny ČEZ.
Kód oboru
Název oboru
Elektrotechnika (prům.elektrotechnika,
výk. elektrotechnika a řídící systémy)
Elektrotechnika (automatizace a sděl.
26-41-M/01
technika)
Informační technologie (programování,
18-20-M/01
webové aplikace a poč. sítě)
Strojírenství (počítačová podpora
23-41-M/01
techniky)
26-41-M/01
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
4
MT
39
30
30
4
MT
40
30
30
4
MT
108
30
30
4
MT
47
30
30
23-41-M/01
Strojírenství (mechatronika)
4
MT
47
30
30
78-42-M/01
T echnické lyceum (inform atika,
multimédia a design)
4
MT
76
30
30

Kód oboru
26-47-N/15
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
OZP
PLP
ANO
NE
Vyšší odborná škola
Název oboru
počítačové systémy
Délka
studia
3
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
A
30
31
Roční
školné
3 000
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
MAT
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Škola (název): Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvsková organizace
Adresa: Tyršova 82/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
IZO: 000 082 155
Fax: 485 113 230
Zřizovatel: Kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ
E-mail: [email protected], [email protected]
WEB: www.spstliberec.cz
IČ: 467 479 74
Ubytování: NE
Ředitel: M gr. Petr Luksch
Kontakt: [email protected]
RED IZO: 600 010 643
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování:
Telefon: 485 113 230
Telefon: 485 110 096
600 Kč/měs
DOD:1. a 19. 11.,6. 12. 2014; 8. a 24. 1.,5 . a 21. 2. 2015,Oděvnictví-umělecky zaměřený obor (styling,design,navrhování a modelování
oděvů,módní poradenství,fashion marketing),Textilnictví-technicky a kreativně zaměřený obor (technické textilie,počítačový design,bytový
textil,poradenství v oblasti textilu,textilní technologie)
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
31-41-M/01
T extilnictví
4
MT
17
17
30
DE
PŠD
ANO
ANO
31-43-M/01
Oděvnictví
4
MT
59
54
60
DE
PŠD
ANO
ANO
32
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola a M ateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Adresa: Na Bojišti 15, Liberec 3 , 460 10
IZO: 130 002 089
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,NJ,RJ,FJ,ŠJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.sosag.cz
RED IZO: 600 170 594
IČ: 006 712 74
Typ školy: státní
Ubytování: ANO
750 Kč/měs Stravování: ANO
450 Kč/měs
Ředitel: Ing. Krabs Zdeněk, Ph. D.
Telefon: 777 750 585
Kontakt: Ing. Hejátková Daniela
Telefon: 485 151 099
DOD: 5. - 6. 12. 2014 a 15. 1. 2015. Uchazeč se ZPS dle vybraných oborů a individ..posouzení. Jediná škola pro výuku oboru výtahy v ČR.
Možnost sport.vyžití. Jediněčný matur. obor - Dopravní prostředky, vhodné pro záchr. složky, AČR, PČR, logistiku. Obory elektrikář slaboproud a
silnoproud se stipendijními programy
Poznámka k výuce: Možnost získání ŘP A, B, C. U oboru autoelektrikář ŘP B, oboru Mechanik opravář motorových vozidel a studijního oboru Dopravní prostředky ŘP B, C zajišťuje
škola v rámci výuky. Možnost odborného výcviku přímo u sociálních partnerů
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/ 15
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
15/16
plán
23-45- M/01
Dopravní prostředky
4
MT
26
20
30
26-51-H/01
Elektrikář - (slaboproud,
zabezp.systémy)
3
VL
15
13
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Ano, dle
zřizovatele
DE
Ano, dle
zřizovatele
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
4
MT
41
28
30
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
3
VL
67
48
90
DE
PŠD
NE
ANO
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
3
VL
17
12
30
DE
PŠD
NE
ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01
výtahy a zdvihací zařízení
3
VL
19
15
30
DE
PŠD
NE
ANO
26-57-H/01
3
VL
16
12
30
DE
PŠD
NE
ANO
Autoelektrikář
39-41-L/51
Autotronik
2
MT
16
15
15
39-41-L/51
Autotronik
3
MT
10
15
15
26-41-L/51
Mechanik elektrotechnik
2
MT
15
15
15
26-41-L/51
Mechanik elektrotechnik
3
MT
8
15
15
33
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
DE
NA
VYU
NE
ANO
DA
NA
VYU
NE
ANO
DE
NA
VYU
NE
ANO
DA
NA
VYU
NE
ANO
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Adresa: Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V
IZO: 110 150 058
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: sos-gs.cz
IČ: 005 550 53
Ubytování: NE
Ředitel: Ing. Zdeněk Šlaich
Kontakt: Dagmar Novohradská
RED IZO: 600 010 686
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: NE
Telefon: 482 424 350
Telefon: 482 424 360
Kč/měs
DOD: 2. 12. 2014 a 20. 1. 2015 od 14:00 hodin ve školní restauraci CENTRUM KRÁLŮV HÁJ, Liberec
Každoročně se pořádá GASTRODEN - přehlídka prací žáků gastrooborů, oboru krejčí, kadeřnice a kosmetička. Pro úspěšné absolventy učebních oborů kuchař, číšník a kadeřník
organizujeme denní nástavbové studium zakončené maturitou. Pro obor vzdělávání Hotelnictví navíc volitelné předměty FJ, RJ.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
29-54-H/01 Cukrář
3
VL
60
24
24
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-H/01 Kuchař, číšník (číšník)
3
VL
45
45
60
DE
PŠD
NE
ANO
65-41-L/01 Gast ronomie
4
MT
35
30
30
DE
PŠD
NE
ANO
65-42-M/01 Hot elnictví
4
MT
60
30
30
DE
PŠD
NE
ANO
69-51-H/01 Kadeřník
3
VL
80
30
60
DE
PŠD
NE
ANO
31-58-H/01 Krejčí
3
VL
18
18
30
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
69-41-L/01 Kosmetické služby
4
MT
39
30
30
65-51-H/01 Kuchař, číšník (kuchař)
3
VL
90
90
90
65-41-L/51 Gast ronomie - nástavba
2
MT
8
8
15
OP
DE
NA
VYU
NE
NE
69-41-L/52 Vlasová kosmetika - nástavba
2
MT
15
15
15
OP
DE
NA
VYU
NE
NE
34
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Adresa: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
IZO: 107 850 532
Fax: 482 312 238
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.sshlfrydlant.cz
IČ: 000 825 54
Ubytování: ANO
Ředitel: Ing. Alena Dvořáková
Kontakt: Šárka Pokorná
RED IZO: 600 010 678
Typ školy: Státní
1 000 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 482 428 861
Telefon: 482 428 861
Oběd 26 Kč/den
DOD: Frýdlant Bělíkova, Frýdlant Zámecká, Hejnice Lázeňská - PÁTEK 21. 11. 2014, 23. 1. 2015, SOBOTA 22. 11. 2014, 24. 1. 2015.
Pátek 10.00 - 16.00, sobota 8.30 - 13.00. Návštěva školy je možná kdykoli po telefonické dohodě.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
16-01-M/01 Ekologie a životní prost ředí
4
MT
13
13
30
0
41-04-M/01 Rostlinolékařství
4
MT
2
0
15
0
41-41-M/01 Agropodnikání
4
MT
0
0
15
0
43-41-M/01 Veterinářství
4
MT
33
25
30
0
63-41-M/02 Obchodní akademie
4
MT
12
12
30
0
75-41-M/01 Sociální činnost
4
MT
16
16
30
0
64-41-L/51 Podnikání - denní
2
MT
10
10
30
0
23-51-H/01 Strojní mechanik
3
VL
14
14
20
0
29-53-H/01 Pekař
3
VL
12
12
20
29-56-H/01 Řezník-uzenář
3
VL
4
4
36-67-H/01 Zedník
3
VL
0
41-51-H/01 Zemědělec-farmář
3
VL
41-52-H/01 Zahradník
3
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
3
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
VYU
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
0
DE
PŠD
NE
ANO
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
0
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
11
11
24
0
DE
PŠD
NE
ANO
VL
12
12
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
VL
25
25
30
0
DE
PŠD
NE
ANO
35
OP
DE
NA
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
3
VL
25
25
30
0
DE
PŠD
NE
ANO
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva
3
VL
4
4
12
0
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-H/01 Kuchař-číšník
3
VL
15
15
30
0
DE
PŠD
NE
ANO
66-51-H/01 Prodavač
3
VL
12
12
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
66-53-H/01 Operátor skladování
3
VL
0
0
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
Strojírenské práce (Technické služby v
23-51-E/01
autoservisu)
3
VL
15
15
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
29-51-E/01 Potravinářská výroba
3
VL
10
10
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
36-67-E/01 Zednické práce
3
VL
7
7
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
3
VL
9
9
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
75-41-E/01 Pečovatelské služby
3
VL
0
0
20
0
DE
PŠD
NE
ANO
Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
Škola (název): Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.
Adresa: Dr. M ilady Horákové 447/60, 460 01 Liberec
Fax:
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www:prak.cz
IZO: 110 028 554
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 250 259 70
Ubytování: ANO
Ředitel: Ing. Josef Honzejk
Kontakt: Ing. M arcela M edková
RED IZO: 600 010 546
Typ školy: soukromá
850 Kč/měs Stravování: ANO
600 Kč/měs
Telefon: 485 131 035
Telefon: 485 131 035
DOD: 12. 12. 2014 od 09,00 - 17,00 hodin. Možnost ubytování ve státním domově mládeže.
Kód oboru
68-43-M/01
68-43-M/01
68-43-M/01
68-43-M/01
Název oboru
Veřejnosprávní činnost (zaměření
ekonom ické)
Veřejnosprávní činnost (zam ěření na
mezinárodní vztahy)
Veřejnosprávní činnost (zaměření na
cestovní ruch)
Veřejnosprávní činnost (zaměření
sociální)
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
4
MT
0
0
30
13 000
DE
PŠD
ANO
ANO
4
MT
45
30
30
13 000
DE
PŠD
ANO
ANO
4
MT
5
0
30
13 000
DE
PŠD
ANO
ANO
4
MT
50
40
30
13 000
DE
PŠD
ANO
ANO
36
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Adresa: Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01
IZO: 107 850 451
Fax:
Zřizovatel: Kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.sslbc.cz
IČ: 005 265 17
Ubytování: ANO
750 Kč/měsíc
Ředitel: Ing. Tomáš Princ
Kontakt: Rita Cermanová,
RED IZO: 600 170 608
Typ školy: státní
Stravování: ANO
1 800 Kč/měsíc
Telefon: 488 880 400
Telefon: 488 880 375
DOD: 10. 12. 2014, 16. 1. a 17. 1. 2015 ve školách Letná 90 a Ještědská 358/100 (dle oboru). Nové obory Strojník silničních strojů a
Manipulant poštovního provozu a přepravy. Vlastní domov mládeže, autoškola, svářečská škola, stravování ve školách i dílnách - 31 Kč/oběd,
stipendium u pref. oborů, odměny za produktivní práci, prac. oděv zdarma. Absoventi mají velkou šanci uplatnit se na trhu práce.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
37-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy
4
MT
38
30
30
36-45-M/01
T echnická zařízení budov
4
MT
-
-
30
39-41-L/01
Autotronik
4
MT
18
18
30
39-41-L/02
Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
4
MT
11
11
30
23-45-L/01
Mechanik seřizovač (pro CNC stroje)
4
MT
79
60
60
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
3
VL
15
14
36-52-H/01
Instalatér
3
VL
27
23-55-H/01
Klempíř
3
VL
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
3
37-51-H/01
Manipulant poštovního provozu a
přepravy
23-52-H/01
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
30
DE
PŠD
NE
ANO
26
30
DE
PŠD
NE
ANO
-
-
24
DE
PŠD
NE
ANO
VL
-
-
24
DE
PŠD
NE
ANO
3
VL
-
-
30
DE
PŠD
NE
ANO
Nástrojař
3
VL
32
30
30
DE
PŠD
NE
ANO
23-51-H/01
Strojní mechanik (zámečník)
3
VL
39
30
24
DE
PŠD
NE
ANO
23-65-H/03
Strojník silničních strojů
3
VL
-
-
24
DE
PŠD
NE
ANO
37
36-64-H-01
T esař
3
VL
13
13
24
DE
PŠD
NE
ANO
33-56-H/01
T ruhlář
3
VL
17
16
30
DE
PŠD
NE
ANO
36-67-H/01
Zedník
3
VL
19
19
30
DE
PŠD
NE
ANO
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
32
30
30
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
27
27
60
OP
DE
NA
VYU
ANO
NE
VE
NA
VYU
ANO
NE
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.
Škola (název): Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.
Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec
Fax: 485 121 062
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.skolakaterinky.cz
IZO: 102 000 930
Cizí jazyky: AJ, NJ
RED IZO: 600 010 651
Typ školy: soukromá
800,- Kč/měs Stravování: ANO
700,- Kč/měs
Telefon: 482 360 681
Telefon: 482 360 661
IČ: 250 153 62
Ubytování:
ANO
Ředitel: M gr. Václav Tichý
Kontakt: Jiřina Havlíková
DOD: 23. října; 9.(so), 6., 8.(so), 20. a 22.(so) listopadu 2014.. Maturitní obor Architektura a design interiéru je zaměřen na navrhování a
zařízování interiérů. Absolventi obdrží živnostenský list pro podnikání v tomto oboru. Možnost získat i výuční list v oboru Truhlář. Přihlášky ke
studiu zasílejte do 30. listopadu 2014! Přípravné kurzy na talentové zkoušky od října 2014. Široké uplatnění absolventů.
Kód oboru
82-41-M/11
Název oboru
Design interiéru (Architektura a design
interiéru)
Délka
studia
4
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
MT
45
30
30
38
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
9 600
TZ
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
1,9
OZP
PLP
ANO
ANO
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.
Škola (název): Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, Liberec, s.r.o.
Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec
Fax: 485 121 062
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.skolakaterinky.cz
IZO: 107 850 389
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 250 226 470
Ubytování:
ANO
Ředitel: M gr. Václav Tichý
Kontakt: Ing. Blanka M erklová
RED IZO: 600 010 635
Typ školy: soukromá
750 Kč/měs Stravování: ANO
700 Kč/měs
Telefon: 482 360 681
Telefon: 482 360 674
DOD: 23. října; 6., 8.(so), 20. a 22.(so) listopadu 2014. Maturitní obor Fashion design je jediný v ČR, zaměřený na tvorbu image osobnosti,
módní návrhářství, vlasový styling, líčení, modeling. Absolventi obdrží živnostenský list pro podnikání v tomto oboru. Přihlášky ke studiu
zasílejte do 30. listopadu 2014! Přípravné kurzy na talentové zkoušky od října 2014. Široké uplatnění absolventů.
Kód oboru
Název oboru
82-41-M/07
Modelářství a návrhářství oděvů
(fashion design)
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
4
MT
40
25
25
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
9 600
TZ
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
PŠD
OZP
PLP
ANO
ANO
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
Škola (název): Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
Adresa: Sladovnická 309, 463 1 Liberec 30
Fax:
Zřizovatel: soukromý subjekt
E-mail: [email protected]
WEB: www.suslbc.cz
IZO: 108 030 717
Cizí jazyky: AJ
RED IZO: 108 030 717
Typ školy: soukromá
Kč/měs Stravování:
Telefon: 724 027 720
Telefon:
IČ: 250 196 60
Ubytování: ANO
Ředitel: Zdeněk Švácha
Kontakt:
Kč/měs
DOD: Akreditovaná umělecká škola se zaměřením na grafický design, užitou fotografii a média, kresbu, malbu, grafický design, web design, fotografii,
filmovou tvorbu, počítačovou grafiku. Výtvarné kurzy, exkurze, výstavy, lyžařské kurzy, rodinné prostředí školy s tradicí. Uplatnění absolventů v
grafických studiích, tiskárnách, reklamě, TV a dalším studium na VŠ.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
82-41-M/05
Grafický design
4
MT
8
5
15
34 000
TZ
DE
PŠD
82-41-M/02
Užitá fotografie a média
4
MT
8
5
15
34 000
TZ
DE
PŠD
39
OZP
PLP
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Adresa: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2
IZO: 110 030 745
IČ: 006 737 31
Fax: 485 100 750
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,L,NJ
Ubytování: smluvně
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Jana Urbanová
WEB: www.szs-lib.cz
Kontakt: M gr. Petra Hoffmannová
RED IZO: 600 019 713
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: smluvně
Telefon: 485 100 750
Telefon: 482 710 016
Kč/měs
DOD: 16. - 17. leden 2015. Ubytování i stravování možno zajistit v Domově mládeže, Zeyerova ul., Truhlářská ul.. Stravovávní v ZŠ Barvířská, ZŠ
U Soudu nebo SPŠSE. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na www.szs-lib.cz.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
DE
DE
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
4
MT
107
72
75
Ano, dle
zřizovatele
53-41-H/01
Ošetřovatel
3
VL
30
21
30
NE

Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
PŠD
NE
ANO
PŠD
NE
ANO
Vyšší odborná škola
Škola (název): Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Adresa: Kostelní 9, 460 31 Liberec2
IZO: 600 019 713
IČ: 006 737 31
Fax:485 100 750
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,L,NJ
Ubytování: smluvně
E-mail: [email protected]
Ředitel: M gr. Jana Urbanová
WEB:www.szs-lib.cz
Kontakt: M gr. Petra Hoffmannová
RED IZO: 600 019 713
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: smluvně
Telefon: 485 100 750
Telefon: 482 710 016
Kč/měs
DOD: 16. - 17. leden 2015. Ubytování i stravování možno zajistit v Domově mládeže, Zeyerova ul., Truhlářská ul.. Stravovávní v ZŠ Barvířská, ZŠ
U Soudu nebo SPŠSE. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na :www.szs-lib.cz.
Škola: Přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra se budou konat až 19.06. 2014 v prvním kole a přihlášky pro druhé kolo se budou přihlášky podávat až do 20.08.
2014 a druhé kolo přijímacího řízení se bude konat dne 02. 09. 2014. Není tedy uzavřeno přijímací řízení pro školní rok 2014/2015.
Kód oboru
53-41-N/11
Název oboru
Diplomovaná všeobecná sestra
Délka
studia
3
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
A
0
0
35
40
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
3000,-
B,CJ
DE
VO
Pro žáky Prospěch
MAT
OZP
PLP
Ne
Ano
SEMILY
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ........................................................................42
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace ................................................................................42
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace..................................................................................................................43
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace ..................................................................................................44
28. října 607, 513 01 Semily
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace ......................................................................45
Dr. Karla Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace .....................................46
Zborovská 519, 511 01 Turnov
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace ....................................................................................47
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace ..............................................48
Skálova 373, 511 01 Turnov
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace ..............................................................................................49
28. října 1390, 511 01 Turnov
Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily .........................................................................................................................................49
Tyršova 485, 513 01 Semily
41
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Adresa: Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice
IZO: 102 454 299
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.gymjil.cz
RED IZO: 600 171 752
IČ: 008 560 37
Typ školy: státní
Ubytování: ANO
1 000 Kč/měs Stravování: ANO
500 Kč/měs
Ředitel: PaedDr. Václav Hartman
Telefon: +420 481 549 259
Kontakt: Petra Kuříková, DiS. (sekretariát)
Telefon: +420 481 549 249
Škola s více jak stoletou hist orií, nově zrekonst ruovaná budova, 5 maturitních oborů - možnost přestupu v případě změny zájmů žáka, vlastní nově vybavený internát s přístupem na internet, vlastní stravovací zař.
DOD: 13. 11. 2014, 26. 2. 2015
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
42
17
17
79-42-K/41
Gymnázium se sportovní přípravou
4
MT
36
17
17
79-41-K/81
Gymnázium
8
MT
15
15
30
18-20-M/01
Informační technologie
4
MT
26
26
30
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
4
MT
28
28
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
NE
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
ANO
DE
ZŠ5
NE
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
NE
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Adresa: Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
IZO: 102 454 302
Fax: 481 622 773
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,NJ,FJ,RJ,L
E-mail: [email protected]
WEB: www.giosm.cz
IČ: 856 070
Ubytování: NE /
Ředitel: PhDr.Jindřich Vojta
Kontakt: Ing.Luděk Štěpnička
RED IZO: 600 012 654
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
425 Kč/měs
Telefon: 481 622 773
Telefon: 481 622 544
DOD: sobota 10. 1. 2015, zahájení v 9.00 v aule školy. Bližší informace o škole, o přijímacím řízení, učebních plánech a zaměření školy na
internetových stránkách
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
79-41-K/41
Gymnázium
4
MT
31
19
30
0
79-41-K/81
Gymnázium
8
MT
32
23
30
0
42
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
ANO
NE
DE
ZŠ5
ANO
NE
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Škola (název): Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Adresa: Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
IZO: 102 454 311
Fax: 481 322 193
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.gytu.cz
IČ: 854 981
Ubytování:
NE
Ředitel: M gr. M iroslav Vávra
Kontakt: Dr. Jaroslava Dudková
RED IZO: 600 012 638
Typ školy: státní
Kč/měs Stravování: ANO
450 Kč/měs
Telefon: 481 322 193
Telefon: 481 322 720
DOD: 1. 12. 2014 od 16:00 pro zájemce o osmileté studium, 2. 12. 2014 od 16:00 pro zájemce o čtyřleté studium
Možnost individuálně si dohodnout návštěvu ve vyučování.
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
79-41-K/41
Gymnázium všeobecné
4
MT
59
30
30
79-41-K/81
Gymnázium všeobecné
8
MT
67
30
30
43
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
1,5
ANO
NE
DE
ZŠ5
1,2
ANO
NE
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Škola (název): Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 607, 513 01 Semily
IZO: 130 002 135
Fax: 481 623 352
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.isssemily.cz
RED IZO: 600 170 896
IČ: 00 528 714
Typ školy: státní
Ubytování: ANO
1 000 -1 500 Kč/měs Stravování: ANO
1 360 Kč/měs
Ředitel: M gr. Jiří M alý
Telefon: 481 623 352
Kontakt: sekretariát
Telefon: 481 622 581
DOD: listopad 2015, termín bude upřesněn na stránkách školy. Cena za oběd 26 Kč. Žáci oborů tesař, elektrikář, instalatér, klempíř, zedník jsou
podporováni v rámci stipendijního programu Libereckého kraje.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
36-47-M/01
Stavebnictví
3
MT
7
7
0
64-41-L/51
Podnikání
2
MT
28
28
30
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
32
15
33-56-H/01
T ruhlář
3
VL
15
36-64-H/01
T esař
3
VL
26-51-H/01
Elektrikář
3
23-55-H/01
Klempíř
36-52-H/01
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Forma
studia
Druh
studia
DE
Pro žáky Prospěch
PŠD
2,5
OZP
PLP
ANO
ANO
DE
NA
VYU
ANO
NE
40
DA
NA
VYU
ANO
NE
15
30
DE
PŠD
NE
ANO
9
9
15
DE
PŠD
NE
ANO
VL
11
11
20
DE
PŠD
NE
ANO
3
VL
6
6
15
DE
PŠD
NE
ANO
Instalatér
3
VL
14
14
25
DE
PŠD
NE
ANO
36-67-H/01
Zedník
3
VL
2
2
25
DE
PŠD
NE
ANO
75-41-E/01
Pečovatelské služby
3
VL
11
11
25
DE
PŠD
ANO
ANO
44
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Škola (název): Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Adresa: Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IZO: 107 860 678
Fax: 481 351 260
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ,NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.iss-vysokenj.cz
RED IZO: 600 170 900
IČ: 878 91
Typ školy: státní
Ubytování: ANO
840/650 Kč/měs ANO
Ředitel: Ing. M arkéta Zelinková
Telefon: 481 593 125
Kontakt: Ing. M arie Kramsová
Telefon: 481 351 215
1 500 Kč/měs
DOD: 14. 11. 2014; 28. 11. 2014; 12. 12. 2014; 17. 1. 2015; 14. 2. 2015
Cena za 1 oběd pro žáky činí 23,- Kč. Zkrácená studia oboru Autotronik - vícestopá a jednostopá vozidla jsou určena pro absolventy autooborů.
Kód oboru
Délka
studia
Název oboru
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
39-41-L/01
Autotronik
4
MT
32
30
30
Ano, dle
zřizovatele
DE
PŠD
1,8
NE
23-55-H/02
Karosář
3
VL
14
14
12
Ne
DE
PŠD
2,8
NE
23-61-H/01
Autolakýrník
3
VL
11
11
12
Ne
DE
PŠD
2,8
NE
41-56-H/02
Opravář lesnických strojů
3
VL
23
23
30
Ne
DE
PŠD
2,8
NE
23-68-H/01
Mechanik opravář motor.vozidel
3
VL
66
59
48
Ne
DE
PŠD
2,6
NE
23-68-H/01
Mechanik opravář (jednostop.m ot.voz)
3
VL
6
6
12
Ne
DE
PŠD
2,6
NE
39-41-L/01
Autotronik (vícestopá vozidla)
2
MT
12
12
20
39-41-L/01
Autotronik (jednostopá vozidla)
2
MT
11
11
10
37-42-L/51
Logistické a finanční služby
2
MT
9
8
30
37-42-L/51
Logistické a finanční služby
3
MT
7
0
30
45
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ne
DE
ZM
VYU
2,4
NE
DE
ZM
VYU
2,4
NE
DE
NA
VYU
2,4
ANO
DA
NA
VYU
ANO
PLP
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Škola (název): Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
RED IZO: 691 000 093
Adresa: Zborovská 519, 511 01 Turnov
IZO: 108 036 421
IČ: 751 295 07
Typ školy: státní
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
Ubytování: ANO
900 Kč/měs Stravování: ANO
1 400 Kč/měs
E-mail: [email protected], [email protected]
Ředitel: Ing. M ilena Lednejová
Telefon: 481 350 013, 481 319 112
WEB: www.ohsturnov.cz
Kontakt: Ing. Kohoutová, Ing. Vaňátková
Telefon: 481 319 114, 481 350 031
DOD: 3. 12. 2014, 14. 1. 2015, vždy od 14 do 17 hodin, Zborovská 519 a Alešova 1723, Burza středních škol 5. 11. 2014 - Alešova. Ubytování na DM, pro
ubytované celodenní strav., snídaně Kč 25,-, oběd Kč 23,- a večeře Kč 27,-. Moderní vybavení školy, učebny ICT, jazykové učebny, knihovna, výuka obohacena
vzdělávacími kurzy. Programování a obsluha stroje CNC. Stipendijní program pro obory nástrojař, zámečník, optik, pracovní oděv zdarma.
Kód oboru
Název oboru
↓ Poznámka nad rámec Atlasu školství – v případěškolní
delšího
textu
napištešk.
poznámku
do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři ↓
rok
14/15
rok 15/16
Délka
studia
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
23-41-M/01 Strojírenství
4
MT
16
12
30
63-41-M/02 Obchodní akademie
4
MT
47
26
30
65-42-M/01 Hotelnictví
4
MT
52
30
30
65-42-M/02 Cestovní ruch
4
MT
59
30
30
23-52-H/01 Nástrojař
3
VL
37
25
24
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
3
VL
10
0
23-56-H/01 Obráběč kovů
3
VL
4
23-62-H/01 Jemný mechanik (Optik)
3
VL
65-51-H/01 Kuchař-číšník
3
66-51-H/01 Prodavač
3
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Ano, dle
zřizovatel
Ano, dle
zřizovatel
Ano, dle
zřizovatel
Ano, dle
zřizovatel
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
ne
DE
PŠD
NE
ANO
12
ne
DE
PŠD
NE
ANO
0
12
ne
DE
PŠD
NE
ANO
23
16
22
ne
DE
PŠD
NE
ANO
VL
38
21
30
ne
DE
PŠD
NE
ANO
VL
9
5
15
ne
DE
PŠD
NE
ANO
46
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
Škola (název): Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
Adresa: Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IZO: 102 037 680
Fax: 481 671 262
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.skola-lomnice.cz
IČ: 150 43 151
Ubytování: ANO
1 100 Kč/měs
Ředitel: PaedDr. Lubomír Charousek
Kontakt: M gr. V. Šimůnek, zástupce ředitele
RED IZO: 600 170 918
Typ školy: státní
Stravování: ANO
Telefon: 481 671 321
Telefon: 481 671 262
1 170 Kč/měs
DOD: listopad - prosinec 2014 a každý čtvrtek po tel. dohodě. Stravování: oběd 28,-Kč, celodenní 66,-Kč. Finanční odměna za výkon produktivní práce v učebních
oborech. Bližší informace na webových stránkách školy. Zprostředkování zahraničních praxí, získání barmanských zkoušek, zapojení do projektů a zahraničních stáží.
Škola nabízí vzdělávací kurzy pro dospělé a je akreditovanou institucí pro ověřování profesních kvalifikací.
Stravování ve vlastních stravovacích zařízeních s obsluhou; bezbariérový přístup; vstup do objektů školy, stravování a obsluha kopírky čipem; připojení na internet v budově školy a
domova mládeže přes WiFi. U oboru Kuchař – číšník žáci volí v průběhu studia zaměření Číšník-kuchař nebo Kuchař-číšník. Každý rok mají žáci možnost výběru zahraničního zájezdu
organizovaného školou do významných destinací (např. Německo-Rakousko: Alpy; Francie: Paříž a okolí; Anglie: Londýn, Itálie: Řím, Benátky, moře). Výuka probíhá s významnou
podporou počítačů (4 učebny) a interaktivních tabulí (8). Pro studijní obory: možnost získání zkoušek „Průvodce cestovního ruchu“, barmanských zkoušek, zkoušek ECDL (tzv. „Řidičák
na počítač“), zapojení do projektů a zahraničních stáží. Pro učební obory: praktická výuka ve vlastních dílnách a na smluvních pracovištích sjednaných školou.
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Kód oboru Název oboru
Pro žáky Prospěch OZP
PLP
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
studia
plán
65-42-M/02
Cestovní ruch
4
MT
30
65-41-L/01
Gastronomie
4
MT
30
64-41-L/51
Podnikání
3
MT
30
29-54-H/01
Cukrář
3
VL
30
Kuchař - číšník
3
VL
3
65-51-H/01
29-51-E/01
65-51-E/01
29-51-E/02
Potravinářská výroba (Cukrářská
výroba)
Stravovací a ubytovací služby
(Kuchařská výroba)
Potravinářské práce (Pekařská výroba)
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
DE
PŠD
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
VYU
ANO
NE
DE
PŠD
NE
ANO
30
DE
PŠD
NE
ANO
VL
20
DE
PŠD
NE
ANO
3
VL
20
DE
PŠD
NE
ANO
2
VL
20
DE
PŠD
NE
ANO
47
DA
NA
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Střední odborná škola
Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Adresa: Skálova 373, Turnov 511 01
IZO: 102 454 345
IČ: 008 549 99
Fax: 481 324 323
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ
Ubytování: ANO
E-mail: [email protected]
Ředitel: Ing. Jana Rulcová
WEB:www.sups.info
Kontakt: M gr. Renata Šubertová
RED IZO: 600 012 646
Typ školy: státní
800 Kč/měs Stravování: ANO
Telefon: 731 655 216
Telefon: 731 655 217
1 460 Kč/měs
DOD 2014/2015 říjen 2014, 23., 24. 5. 2015, sledovat webové strány školy pro další termíny
Škola patří k nejstarším uměleckým školám v Evropě. Je zaměřena na umělecké zpracování kovů (umělecké zámečnictví a kovářství, umělecké odlévání, plošné a plastické rytí,
zlatnictví a stříbrnictví) a drahých kamenů (broušení a rytí drahých kamenů - jediná škola v ČR). Škola má svůj domov mládeže. Na SŠ je nabízena výuka AJ. Na VOŠ se učí AJ a NJ.
Škola spolupracuje se zahraničím v rámci odborných praxí a projektů. Uchazeči o studium musí mít povinnou lékařskou prohlídku, jednotlivé obory jsou zdravotně omezené, ale v
některých oborech mohou studovat i OZP podle doporučení lékaře. Možnost studia žáků se SVP. Škola pořádá přípravné kurzy k TZ. Studium na VOŠ, obor Restaurování kovů,
minerálů a organolitů připravuje k získání licence (Povolení k restaurování) udělované MK ČR. VOŠ má společný bakalářský obor restaurování kovů s VŠCHT Praha. V současné době
probíhá proces řešení prostupnosti studia na VOŠ do bakalářské úrovně s Masarykovou univerzitou v Brně. Zároveň ve škole probíhá vysokoškolské studium v bakalářském
programu ve spolupráci s VŠCHT Praha (laboratorní cvičení). Pro většinu absolventů, pokud dál nepokračují ve studiu na vysoké škole, restaurování rozšiřuje šance uplatnění na trhu
práce, vedle absolvované dřívější uměleckořemeslné profese.
školní rok 14/15
šk. rok 15/16
Délka
Ukončení
Roční
Přijímací
Forma
Druh
Kód oboru Název oboru
Pro žáky Prospěch OZP
PLP
studia
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
školné
zkoušky
studia
studia
plán
82-41-M/06

Kód oboru
Výtvarné zpracování kovů a drahých
kamenů
4
MT
42
37
50
0
Ano, dle
zřizovatele
DE
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
5 000
TZ
DE, KS
VO
PŠD
ANO
ANO
ANO
OZP
PLP
ANO
ANO
Vyšší odborná škola
Název oboru
82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů
Délka
studia
3
školní rok 13/14
šk. rok 14/15
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
plán
A
8
48
Pro žáky Prospěch
MAT
NE
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Škola (název): Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 1390, 511 01 Turnov
IZO: 110 010 311
Fax:
Zřizovatel: kraj
Cizí jazyky: AJ, NJ
E-mail: [email protected]
WEB: www.szsturnov. cz
IČ: 00 581 071
Ubytování:
ANO
Ředitel: M gr. Lenka Nováková
Kontakt: M gr. Pavel Doubrava
RED IZO: 600 019 802
Typ školy: státní
1 200 Kč/měs Stravování: ANO
1 500 Kč/měs
Telefon: 481 325 472, mobil 725 123 156
Telefon: 481 322 723, mobil 604 645 322
DOD: se koná v pátek 28. 11. 2014 od 9.00 do 16.00 h. V tabulce uvedeno celodenní stravování pro žáka ubytovaného na DM. Obsahuje snídani
(do ní zahrnuta přesnídávka), oběd a večeři (do ní zahrnuta druhá večeře). Samotné obědy pro žáka stojí 500,- Kč/měs (1 oběd za 29,- Kč, při
neodhlášení plná cena 63,- Kč). Nabídka oborů uspokojí všechny zájemce o práci v oblasti zdravotnické a sociální
Kód oboru
Název oboru
53-41-H/01
↓ Poznámka nad rámec Atlasu školství – v případěškolní
delšího
textu
napištešk.
poznámku
do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři ↓
rok
14/15
rok 15/16
Délka
studia
Ošetřovatel
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
3
VL
10
plán
7
Roční
školné
20
53-41-M/01
Zdravotnický asistent
4
MT
50
14
15
78-42-M/04
Zdravotnické lyceum
4
MT
29
24
30
75-41-M/01
Sociální činnost
4
MT
26
13
15
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
pohovor
DE
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Ano, dle
zřizovatele
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
OZP
PLP
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
ANO
DE
PŠD
NE
NE
Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily
Škola (název): Základní škola a Střední škola waldorfská Semily
Adresa: Tyršova 485, Semily 513 01
Fax:
Zřizovatel: obec
E-mail: [email protected]
WEB: www.walsem.cz
IZO: 151 025 886
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 854 824
Ubytování: ANO
Ing. Petra M usilová
Kontakt: M gr. Lenka Břenková
RED IZO: 600 099 296
Typ školy: státní
1 500 Kč/měs Stravování: ANO
500 Kč/měsíc
Telefon: 732 736 862
Telefon: 732 516 572
Waldorfské lyceum nabízí všeobecně vzdělávací studijní plán ukončený maturitní zkouškou. Od druhého ročníku si žáci volí ze dvou studijních
zaměření - přírodovědného a humanitního. V průběhu studia absolvují žáci umělecké kurzy - kovářství, práce s kamenem a dřevem, divadlo.
Součástí jednotlivých ročníků školy jsou praktika: zeměměřičské, ekologické a sociální. Škola je zaměřena na celostní rozvoj svých žáků.
Kód oboru
78-42-M/06
Název oboru
↓ Poznámka nad rámec Atlasu školství – v případěškolní
delšího
textu
napištešk.
poznámku
do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři ↓
rok
14/15
rok 15/16
Kombinované lyceum
Délka
studia
4
Ukončení
studia
přihláš/přijato (1. kolo)
MT
27
plán
22
30
49
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
PZ
DE
Druh
studia
Pro žáky Prospěch
2
OZP
PLP
ANO
NE
INFORMACE O PØIJÍMACÍM ØÍZENÍ NA STØEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY,
TERMÍNY PØIJÍMACÍCH ZKOUŠEK V JEDNOTLIVÝCH KOLECH,
POÈTY PØIJÍMANÝCH, KRITÉRIA PRO PØIJETÍ
A VŠE DALŠÍ O VZDÌLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI
NALEZNETE NA
Vydal:
Liberecký kraj
resort školství, mládeže a zamìstnanosti
www.kraj-lbc.cz I www.edulk.cz
Zdroj dat:
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Krajský úøad Libereckého kraje
Údaje vycházejí z podkladù dostupných k 30. 09. 2014
Download

Katalog oborů pro šk. rok 2015/2016