Jak vyhledávat a získávat odborné informace z oblasti informatiky
Daniela Tkačíková
Ústřední knihovna VŠB‐TU Ostrava
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
1
Na počátku bylo slovo...
• …a za ně zodpovědný jeho autor...
• Při hledání odborných informací je nutné nezapomenout na to, že na počátku všeho jsou autoři (editoři, nakladatelé a metody a postupy používané ve vydavatelské praxi).
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
2
Publikování
• V současnosti se mnohé z vydavatelských činností přenáší přímo na autory; zvlášť ve vysokoškolském prostředí je často autor editorem (redaktorem) a rovněž vydavatelem.
• Nedodržování standardních postupů při publikování komplikuje zpracování, zpřístupňování, vyhledávání a získávání informací.
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
3
Hledání
• Vyhledat je možné jen ty dokumenty, které jde pro účely vyhledávání standardními postupy zpracovat. • Při hledání informací je vždy důležité si uvědomit, co nám zvolený nástroj umožňuje prohledávat: – identifikační údaje – strukturovaný bibliografický záznam identifikující dokument; – obsah dokumentu – název, abstrakt, plný text; doplněné věcné prvky – klíčová slova, předmětová hesla, deskriptory…
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
4
Dokument a jeho identifikace
• Vydavatelská úprava dokumentů:
– Takové uspořádání formy publikací, které účelným a jednotným uváděním jednotlivých údajů o názvu, obsahu, rozsahu, výrobě publikace apod. usnadňuje využívání publikace ve sféře čtenářské, knihovnické, bibliografické, distribuční atd.
• Popis dokumentů:
– Bibliografická informace je druh sekundární informace reprezentující dokument nebo jeho část. Je výsledkem popisu dokumentu. Základní jednotkou je bibliografický údaj.
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
5
Nejdůležitější prvky dokumentů
• Kniha
• Titulní list: název, případně podnázev; jména autorů; označení vydání; nakladatel, rok vydání… • Obsah (názvy kapitol)
• Rejstřík
• Vlastní text knihy – u elektronických knih
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
6
Nejdůležitější prvky dokumentů • Článek
Název článku, případně podnázev
Jména a adresy autorů
Abstrakt
Bibliografie (citační zkratky!)
Text příspěvku – u elektronických časopisů, případně sborníků
– Zdrojový dokument (časopis: rok, ročník, číslo, strany od‐
do; sborník příspěvků: viz titulní list u knihy; název konference, pořadí konference, místo konání a datum konání konference)
–
–
–
–
–
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
7
Identifikační prvky a hledání informací: abstrakt
• Abstrakt je stručná a přesná reprezentace obsahu dokumentu.
• Nezaměňovat se souvisejícími pojmy anotace, výtah, resumé; nejde o synonyma.
• Dobře zpracovaný abstrakt umožňuje čtenářům rychle a přesně identifikovat základní obsah dokumentu tak, aby byli schopni posoudit jeho význam a rozhodnout se, zda je pro ně užitečné číst dokument celý. • Může za určitých okolností nahradit četbu dokumentu. • V bibliografických bázích dat je hlavním zdrojem informací pro vyhledávání podle tématu.
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
8
Identifikační prvky a hledání informací: název
• Pro hledání podle tématu jsou velmi důležité názvy, případně podnázvy. • Název by měl poskytovat stručnou identifikaci obsahu a být snadno rozlišitelný od dalších názvů; slova v názvu by měly být běžně používané odborné termíny. • Je‐li k dispozici tezaurus pro daný obor, měly by být v názvu používány deskriptory (totéž viz klíčová slova doplňující abstrakty).
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
9
Identifikační prvky a hledání informací: autoři
• Jména a adresy autorů
• Z důvodu jednoznačné identifikace by měli autoři uvádět plná jména (iniciály křestních jmen jen tehdy, mají‐li několik vedlejších jmen). • Pracoviště autorů by mělo být uváděno v dané instituci jednotným způsobem; korespondenční adresa?; problémy viz Web of
Science nebo Scopus.
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
10
Standardy pro identifikaci dokumentů
• Primární význam těchto identifikátorů je v oblasti obchodu (knižní trh, předplatné, elektronický obchod...)
• Knihy: ISBN – International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy)
• Seriály: ISSN – International standard serial number (mezinárodní standardní číslo seriálových publikací)
• Digitální objekt: DOI – Digital Object Identifier
– trvalý identifikátor – nemění se s časem, ani místem uložení digitálního objektu; administraci provádí vydavatel
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
11
Nejdůležitější primární zdroje informací
knihy
časopisy sborníky z konferencí
disertace a další vysokoškolské kvalifikační práce
• normy
• patenty
• výzkumné zprávy
•
•
•
•
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
12
Rešeršní strategie
• Základem úspěšného vyhledávání je správně formulovaný vyhledávací dotaz.
• Než se pustíte do vyhledávání, měli byste si dobře rozmyslet, jakým způsobem budete hledat, tj. připravit si vyhledávací (rešeršní) strategii. • Zformulujte si téma, k němuž potřebujete informace vyhledat. • Téma se pokuste vyjádřit souvislou větou, například jako byste psali anotaci (nikoliv abstrakt). http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
13
Rešeršní strategie
• Nezačínejte přemýšlením o klíčových slovech! To vám pomůže uvědomit si vzájemné souvislosti termínů (využití Booleovských operátorů při formulaci dotazů). • Analýza tématu je nejdůležitější částí vyhledávacího procesu, neprovedete‐li ji správně, nenajdete potřebné informace.
• Vyberte si z „anotace“, kterou jste zformulovali v prvním kroku, jen nejdůležitější – významová –
slova. http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
14
Rešeršní strategie
• Použijte synonyma a příbuzné termíny a přeložte je do anglického jazyka. • Anglické výrazy si najděte v kvalitních oborových slovnících, nespoléhejte na volně dostupné slovníky nebo překladače na Internetu. • Pokud máte k dispozici nějakou odbornou literaturu (autorů – rodilých mluvčích), jež se hledanou problematikou zabývá, ověřte si vhodné anglické výrazy v ní. http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
15
Rešeršní strategie
• Zvažte, který z dostupných informačních zdrojů nejlépe vyhovuje hledanému tématu. • Používejte vždy kvalitní profesionální zdroje odborných informací (nemusí být vždy komerční – placené). • Nezapomínejte na návody k použití.
• Používejte pokročilé hledání a booleovské operátory.
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
16
Bibliografické báze dat
• Sekundární informační zdroje registrující články z časopisů a konferenčních sborníků
• Komerční (licencované) báze dat
– multioborové báze dat Web of Science a Scopus
• Báze dat s plnými texty
– EBSCOhost Databases
– Proquest
• Volně přístupné báze dat: ERIC Database
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
17
Časopisy
• Elektronické časopisy
– komerční na základě předplatného
– Elsevier – ScienceDirect
– Springer – SringerLink (včetně LCNS: Lecture Notes in Computer Science)
– Wiley/Blackwell – Wiley InterScience
• tzv. Open Access časopisy
– Directory of Open Access Journals (DOAJ)
– HighWire Press
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
18
Knihy
• Knihovní katalogy a další užitečné zdroje pro hledání knih
– WorldCat
– Google Book Search
– Amazon.com
– Vědecká (akademická) nakladatelství
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
19
„Internetové“ zdroje
• Vyhledávací nástroje specializované na odborné informace
– Google Scholar, Scirus
• Institucionální a oborově zaměřené repozitáře
– elektronické archivy plných textů obsahující buď přímo autory, nebo s jejich souhlasem, archivované preprinty a postprinty příspěvků, disertace, výzkumné zprávy apod.
– BASE, DRIVER, OAIster, CiteSeerx, arXiv.org e‐Print archiv, CogPrints
http://knihovna.vsb.cz/
OSU, http://prf.osu.cz/kip/, 2009
20
Download

Práce s digitálními knihovnami, vyhledávacími a informačními