Označení
projektu
ID projektu
Název
Uchazeči
LH13021
Teoretická východiska k začlenění a Česká zemědělská univerzita v Praze optimalizaci inovačního schématu
Lstibůrek Milan doc. Ing. MSc., Ph.D.
"Breeding-Without-Breeding" do
provozních šlechtitelských
programů lesních dřevin
Bude financován
poskytovatelem
Dotace
2013 tis.
Kč
Dotace
2014 tis.
Kč
Dotace
2015 tis.
Kč
Dotace
CELKEM
tis. Kč
ANO
364
370
451
1185
ANO
504
504
615
1623
ANO
609
533
650
1792
ANO
534
469
572
1575
ANO
545
549
669
1763
ANO
476
594
774
1844
ANO
585
577
704
1866
ANO
544
484
590
1618
ANO
447
429
483
1359
ANO
453
379
462
1294
ANO
514
538
715
1767
ANO
557
538
656
1751
ČR - USA
BWB
2013USAHK
LH13023
Cornell
LH13048
Hp_2012
LH13051
Kontakt/USA
Bladder
CZ-USA 2013
LH13053
LH13068
LH13096
UK_MIT
LH13115
Fungivir
LH13136
Steroidy2012
LH13045
ET-HBG
LH13015
INTERAKTOM
LH13052
Pokročilé analytické techniky pro
oceánografii a monitorování
životního prostředí
Univerzita Karlova v Praze - Solich Petr Prof.
RNDr. CSc.
Multiferoika indukovaná
mechanickým napětím
Vliv glykosylace na strukturu
molekuly haptoglobinu u pacientů s
onemocněním jater.
Chemická a elektrochemická
analýza purinových derivátů a jejich
komplexů s mědí
Výzkum kontinenčního mechanismu
moči za použití ex vivo explantového
měchýře a močové trubice
Fyzikální ústav AVČR v.v.i. - Kamba Stanislav
RNDr. CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - Pompach
Petr Mgr. PhD
Interakce DNA modifikované
platinovými cytostatiky s proteiny,
které rozlišují poškozenou DNA
Nové materiály pro optické a
magneto-optické aplikace
Interakce mykovirů s
fytopatogenními a
entomopatogenními mikrohoubami
Sledování steroidů a fytosterolů ve
vodním ekosystému
Fotoaktivace metaloproteinů:
strukturní dynamika a přenos
elektronu
Interakční partneři rostlinných
telomer a telomeráz
Biofyzikální ústav AV CR, v.v.i. - Brabec Viktor
Prof. RNDr. DrSc.
Masarykova univerzita - Trnková Libuše Doc.
RNDr. CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě - Krhut Jan
doc. MUDr. Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze - Veis Martin RNDr.
Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Petrzik
Karel Doc., RNDr. CSc.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR,
v.v.i. - Tříska Jan Prof. Ing. CSc.
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR,
v.v.i. - Vlček Antonín Prof. RNDr. CSc.
Masarykova univerzita - Sýkorová Eva Mgr.
CSc.
Lokaj_Wenk
segerrors
JHILH2013
Biovlákna
LH13102
LH13072
LH13117
LH13042
Wide FOV MFO
LH13065
12kontakt
LH13031
ABCTrans
LH13069
MUSIC
LH13012
EMBAS
LH13002
Wetlands
LH13004
AMVIS-LK
AMVIS-2
sedlak-percec
LH13028
LH13049
LH13178
Kinematická a dynamická
anisotropie sedimentárních a
krystalických hornin: Ultrazvukové,
synchrotronní a měření neutronové
difrakce
Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Lokajíček Tomáš Ing. CSc.
ANO
552
453
552
1557
Úloha kontrolního bodu sestavení
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. dělícího vřeténka při etiologii poruch Anger Martin MVDr. CSc.
segregace chromozomů v savčích
oocytech a embryích
ANO
478
545
665
1688
Hilbert-space multireferenční
coupled cluster metody, jejich
paralelní implementace a aplikace
na excitované stavy
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i. - Pittner Jiří Mgr. Dr. rer. Nat.
ANO
422
374
456
1252
Variabilita vláken z velkých
ampulovitých žláz pavouků a vliv
morfologie těchto žláz na kvalitu
vláken
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Řezáč Milan RNDr. Ph.D.
ANO
664
650
525
1839
ANO
615
600
653
1868
ANO
358
322
392
1072
ANO
605
533
716
1854
ANO
356
427
554
1337
ANO
388
343
418
1149
ANO
486
509
677
1672
ANO
576
504
614
1694
ANO
608
570
695
1873
ANO
568
495
603
1666
Studium širokoúhlé rentgenové
optiky
Ionosféra Marsu: Radarová
pozorování družicí Mars Express
Nové geny ABC transporterů u
jednoděložných rostlin
Víceúrovňové Supervizní Řízení
České vysoké učení technické v Praze - Tichý
Vladimír Mgr. Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze - Němec František
RNDr. Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci Ohnoutková Ludmila Ing. Ph.D.
Matematický ústav Akademie Věd České
Republiky - Komenda Jan Mgr. Ph.D.
Elektrochemické monitorování
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
biologicky aktivních sloučenin
fakulta - Barek Jiří Prof. RNDr. CSc.
Ukládání uhlíku a živin v mokřadech Česká zemědělská univerzita v Praze v závislosti na míře zaplavení
Vymazal Jan prof. Ing. CSc.
půdního substrátu
Kvantitativní měření vaskulatury
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Kubínová
stereologií a 3D analýzou obrazu
Lucie RNDr. CSc.
pro hodnocení vlivu protonového
záření či proudu těžkých iontů
železa na krevní zásobení tkání oka
a mozku
Souvislost aktivity a morfologie
mitochondrií v průběhu stárnutí
kvasinek
Polymery ultra-rezistentní proti
adsorpci proteinů pro
biomedicínské aplikace
syntetizované živou radikálovou
polymerací
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. - Pichová
Alena Doc. Ing. CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Sedláková Zdeňka Ing. CSc.
LH13022
IGAV
MADICA
LH13055
AMVIS2013PS
LH13084
LH_Clemson
LH13005
UHK-Musilek
LH13009
KON2ASUAB
LH13071
TeloProtGen
LH13054
CELLREP13
PAAM3
Denver
MassDet
BIOPOT
EXOCORN
LH13061
LH13073
LH13097
LH13090
LH13108
LH13026
LIM_EFF_COMP LH13033
Isotopově značené grafenové vrstvy Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i. - Kalbáč Martin RNDr. PhD.
Multidisciplinární přístup k návrhu
Masarykova Univerzita - Wimmerová Michaela
léčiv - Inhibice proteinů s
Doc. RNDr. Ph.D.
návazností na cukry
Post-transkripční kontrola
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. formování zygoty
Svoboda Petr Mgr. Ph.D.
Studium fázových transformací v
Universita Karlova v Praze - Janeček Miloš
metastabilních slitinách beta-Ti pro Doc. RNDr. CSc.
využití v biomedicíně
Výzkum modifikovaných
Univerzita Hradec Králové - Musílek Kamil doc.
reaktivátorů cholinesteras pro léčbu PharmDr. Ph.D.
intoxikací organofosforovými
pesticidy
Modely gravitačního pole Země:
jejich výpočet a jejich hodnocení
Studium dynamiky telomerových
proteinových komplexů zajišťujících
stabilitu genomu
Vliv extraktu Ganoderma Lucidum
na regulaci interakcí mezi NF-kB,
DNA opravami a proteosomy v
kolorektální karcinogeneze
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - Bezděk
Aleš Mgr. Ph.D.
Masarykova univerzita - Hofr Ctirad Mgr. Ph.D.
Ústav experimentální medicíny v.v.i AV ČR Vodička Pavel MUDr. CSc
Mechanismus mikrobiální
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
degradace směsí toxických
- Páca Jan prof. Ing. DrSc
polutantů volnými a imobilizovanými
buňkami v různých typech reaktorů.
Silybin a jeho nové kongenery –
možnosti ve využití v adjuvantní
léčbě nádorových onemocnění
Měření hmotnosti
makromolekulárních komplexů
pomocí komerčního elektronového
mikroskopu
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - Křen
Vladimír Prof. Ing. DrSc.
598
554
663
1815
ANO
473
408
498
1379
ANO
600
574
700
1874
ANO
580
574
700
1854
ANO
500
569
694
1763
ANO
399
437
574
1410
ANO
537
591
721
1849
ANO
614
545
664
1823
ANO
617
533
642
1792
ANO
598
540
658
1796
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Studium bakteriální diversity a
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
bioremediačního potenciálu v
kontaminovaném prostředí mírného
a chladného klimatu pomocí
metagenomiky a dalších
molekulárně biologických nástrojů
Funkce komplexu exocyst u kukuřice Univerzita Karlova v Praze
Hranice efektivních výpočtů
ANO
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
AMVIS_MB_13
Plešek_2012
PRRSv
Nelineární OÚ
LH13019
LH13027
LH13059
LH13095
AMVIS 2012
LH13076
Retro/Learn
LH13094
Neurogeneza/1
Kvac13
EXPOST
NRF2
StresTolTrav
Monolity
LH13119
LH13105
LH13066
LH13114
LH13081
LH13116
Vývoj a ověřování modelů dynamiky České vysoké učení technické v Praze
tekutin a fázových přechodů v
porézním prostředím při ochraně
životního prostředí
NE
0
0
0
0
Vývoj, validace a implementace
modelů plasticity kovů s
kinematickým a směrovým
zpevněním
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
NE
0
0
0
0
Inhibice viru reprodukčního a
respiračního syndromu prasat
prostřednictvím intracelulárně
exprimovaných scFv protilátek
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
NE
0
0
0
0
Topologické a variační metody
studia nelineárních okrajových úloh
Západočeská univerzita v Plzni
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Regulace homeoboxových genů v
Univerzita Karlova v Praze
leukemických buňkách
Predikce integračních míst retrovirů České vysoké učení technické v Praze
pomocí relačního strojového učení
Jak ovlivní mozkový inzult v průběhu Fyziologický ústav Akademie věd České
časného vývoje jedince postnatální Republiky, v.v.i.
neurogenezu?
Aktivní imunizace telat proti
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
kryptosporidióze pomocí živé
vakcíny: experimentální ověření
vědecké hypotézy.
Explorace neznámého prostředí s
pohyblivými objekty týmem
humanoidů
Úloha oxidačního stresu a
chronického zánětu při
metabolických a kardiovaskulárních
komplikacích metabolického
syndromu
České vysoké učení technické v Praze
Vliv cytokininů a kyseliny salicylové
na růst a odolnost vůči abiotickým
stresům u vybraných druhů trav
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vývoj a testování nových
Fakultní nemocnice Hradec Králové
monolitických stacionárních fází pro
HPLC vhodných pro biomedicínský
výzkum a klinickou praxi
RBSP
Varroa
MitoNano
NSFsítě
ATM
AMP_2012
LH13103
LH13040
LH13030
LH13134
LH13100
LH13083
MK-AMVIS-2013 LH13006
ZBGs
interakce
UJEPToledo
Polyploid
SECC
MEMFYS
AMVIS2013
LH13025
LH13044
LH13013
LH13088
LH13112
LH13016
LH13123
Šíření vln v oblasti radiačních pásů: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
analýza dat projektu NASA RBSP
Porovnání společenstev bakterií
asociovaných s roztočem Varroa
destructor pocházejících ze silně a
slabě infikovaných včelstev.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Nanoskopie mitochondrií
Diverzita fenotypických,
ekologických a geografických sítí –
test taxonového cyklu u mravenců
rodu Pheidole.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ptačí experimentální modely
zhoubných nádorů: perspektivy a
nové možnosti
Molekulární mechanismy včelí
imunity a resistence na infekční
choroby
Nové strukturní typy profarmak
biologicky aktivních nukleotidových
analogů
Nové funkční skupiny važící ionty
zinku a jejich využití pro vývoj
vylepšených inhibitorů metaloproteáz
Ústav molekulární genetiky AV ČR,v.v.i.
Sekundární metabolity indukované
interakcí mezi mikroorganismy
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Teoreticko experimentální studium
pracovního média a vedení tepla při
broušení.
Evoluční důsledky polyploidizace
Vývoj superhydrofobního
vláknocementového kompozitu s
řízenými vlastnostmi pomocí
kombinovaného experimentálního a
numerického výzkumu
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Neuroplasticita a kognitivní výkony
po tréninku pracovní paměti u
starších osob s mírnou kognitivní
poruchou
Psychiatrické centrum Praha
Signalizační a metabolické funkce
lipidů v kardiomyocytech
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav organické chemie a biochemie AVČR,
v.v.i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
České Vysoké Učení Technické v Praze,
Fakulta stavební
ProBeeo
LH13VKIGK
Enemy release
PSII_rep2012
LH13101
LH13063
LH13043
LH13099
ZEBRA
LH13085
Maize project
LH13125
DYFP
Energsec
DISTANCE
LH13092
LH13017
LH13062
MtRibo
LH13029
ChemCom
LH13111
FYZVLAST
LH13001
AMVIS 2013
Alzheimer
LH13003
LH13120
Role bakterií mléčného kvašení a
sekundárních metabolitů v
rezistenci včely medonosné (Apis
melifera) vůči bakteriálním
pathogenům
Česká zemědělská univerzita v Praze
Makroskopické proměnné: jejich
extrakce a charatker jejich
evolučních rovnic v reálných
problémech
České vysoké učení v Praze
Hypotéza enemy release jako
vysvětlení invazivního úspěchu
Cirsium vulgare a Carduus nutans
Oprava fotosystému II po
fotoinhibici a funkční reorganizace
thylakoidní membrány rostlin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Využití modelového organizmu
Danio rerio ke studiu krvetvorby
Úloha auxin-binding proteinů ABP1
a ABP4 v de-etiolizaci kukuřičného
mezokotylu
Vliv tuhých nanočástic na nelineární
mechanickou odezvu amorfních
polymerů
Modelování dopadů politik zavádění
obnovitelných zdrojů na trhy s
energetickými a zemědělskými
komoditami
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Studium diskrétních vlastností
topologických a uzávěrových
prostorů
Mitochondriální ribosomy a jejich
interakce s nukleoidy
Chemická komunikace mezi
pavouky a její narušení pesticidy
Nástřiky keramických materiálů se
speciálními fyzikálními vlastnostmi
Vysoké učení technické v Brně
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Karlova v Praze
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v. v. i.
Imunomodulační účinky vitaminu D Institut klinické a experimentální medicíny
a jeho vazebného proteinu (VDBP)
na interakce buněk přirozené imunity
Vývoj potenciálních léčiv na
Alzheimerovu chorobu
NE
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FMRS_KONTAK LH13056
T
NET
LH13121
broskve2012
LH13070
Kontakt USA
LH13131
KONTAKT13/US LH13104
A
FIRHYBRID
LH13020
Pectinatella
BearBrook
LH13036
LH13038
Mc MZDY
LH13132
HR-SUMO
LH13057
Mezifáze
eo
ecobrakes
CalGey
TUL9SU
LH13024
LH13137
LH13067
LH13034
LH13014
Funkční magnetická rezonanční
spektroskopie: Transfer pokročilé
spektroskopické metodologie
Složitost a učení neuronových a
jádrových sítí
Možnosti a perspektivy zlepšení
situace pěstování broskvoní.
Evaluace badatelsky orientované
výuky biologie a přírodopisu z
pohledu lektorů a recipientů
Inovační potenciál diverzitních týmů
v globálním podnikání
Studium růstových procesů a
rezistence druhů rodu Abies na
základě jejich hybridizace
Proč dochází k invaznímu šíření
bochnatky v Evropě? Srovnávací
molekulární a ekologická studie
bochnatky americké na území
České republiky a USA.
Masarykova univerzita
Ústav informatiky, Akademie věd České
republiky, v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vliv slunečního záření na kvalitu vod Biologické centrum Akademie věd České
vyvěrajících z acidifikovaných půd
republiky, v.v.i.
Mezinárodní srovnání mezd pomocí Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
McDonald’s
Úloha sumoylace při regulaci
Masarykova univerzita
homologní rekombinace a opravy
dvouřetězcových zlomů v DNA.
Pokročilé mezivrstvy pro polymerní Vysoké učení technické v Brně
kompozity s řízenou mezifází
Vliv krmného doplňku směsi
rostlinných esenciálních olejů na
užitkovost a složení mléka dojnic
Environmentální rizika emisí
otěrových částic z frikčních
kompozitů a vývoj nových,
ekologicky šetrných materiálů
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Šestisložkové kontinuální
monitorování seismických rojů v
oblastech Long Valley Caldera a
The Geysers, Kalifornie.
Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta
Studium turbulentního proudění a
jeho vlivu na pohyb a rozložení
znečišťujících látek v prostoru
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita
Ostrava
CZ_USA_2012
Maixnerová
LH13093
LH13010
Ardis
LH13035
Phos-PSMA
LH13037
POPDYNSTD
LH13122
HB13_Fric
LH13032
SUC01
LH13058
Nanocharge
HK012
LH13074
LH13089
OGeneV
LH13041
Modulatory
LH13098
CWMINE
LH13011
Kombinace spektrometrie laserem
indukovaného mikroplazmatu a
Ramanovy spektrometrie pro
charakterizaci řasové biomasy
Vysoké učení technické v Brně
MARKERY A GENETICKÉ
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
PROGRESI RENÁLNÍ
INSUFICIENCE U PACIENTŮ S
IGA NEFROPATIÍ
Univerzita Karlova v Praze
Archivace distribuovaných síťových CESNET, zájmové sdružení právnických osob
aplikací
Peptidomimetika na bázi sloučenin Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
fosforu jako inhibitory
membránového antigenu
prostatických buněk: návrh, syntéza
a studie struktura-funkce
Dynamika populací vystavených
pohlavně přenosným infekcím
Holarkticé rozšíření motýlů: minulé
invaze a změna klimatu?
Využití moderních
elektroanalytických metod pro
stanovení biologicky důležitých
prvků v potravinách, krmivech a
vzorcích životního prostředí
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Studium přenosu elektrického
náboje u rozhraní elektrolyt-pevná
fáze v elektrochemických mikro a
nanosystémech nacházejících se
mimo termodynamickou rovnováhu
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vliv morfologické degradace
drobných vodních toků na jejich
trofizaci
Genomické a funkčně genomické
studium virů obilnin
Výzkum nových modulátorů
cholinesteras - syntéza, in vitro
hodnocení a počítačová chemie.
Využití mokřadních rostlin pro
čistění průmyslových a
zemědělských odpadních vod a
produkci biopaliv
Vysoké učení technické v Brně
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav experimentální botaniky AVČR v.v.i.
H2S signaling
LH13075
KnowPlan
LH13124
BIOMETHAN
LH13007
3 LH13008
Tabák
PV_CLUSTER_
WB
Skenef
LSSTCCD
RAMICAN
CLOSTRIDIUM
DN2012
CTC2013
MAC2013
LH13018
LH13039
LH13046
LH13047
LH13050
LH13060
LH13064
LH13077
LH13078
Funkční úloha mitochondrií v
regulaci exprese genů
zprosředkované sirovodíkem u
Caenorhabditis elegans
Univerzita Karlova v Praze
Znalostní inženýrství v plánování
Univerzita Karlova v Praze
pro reálné domény
OBOHACENÍ SUROVÉHO
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
BIOPLYNU O METHAN
Funkční charakteristiky krajiny jako Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
klíčový element pro hodnocení
eutrofního zatížení povrchových vod
a vodních nádrží.
Léčba závislosti na tabáku dle
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Nicotine Dependence Center, Mayo
Clinic, pokračování implementace a
hodnocení v ČR
Příjem a zpracování dat z přístoje
WBD projektu CLUSTER
Nelokální fluktuace v systémech se
silně korelovanými a
neuspořádanými elektrony
Charakterizace CCD senzorů pro
projekt Large Synoptic Survey
Telescope
Proteinová interakční síť
adaptorového proteinu RACK1 a její
vliv na motilitu nádorových buněk.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Látky a extrakty rostlinného původu
a jejich inhibiční účinky na
Clostridium perfringens
Výbuchy v rentgenových binárních
systémech s akreující kompaktní
složkou/Outbursts in X-ray binary
systems with mass-accreting
compact object
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Chemorezistence diseminovaných
nádorových buněk indukovaná
viscerální tukovou tkání
Univerzita Karlova v Praze
Nádorová diseminace indukovaná
zvýšením počtu nádor infiltrujících
makrofágů
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
ČVUT FEL
KII/NPHa/12
PlantLipAct
LH13079
LH13080
DSBMUT
LH13082
Phragmites
LH13086
Interakce
XOA
THIA
IAPG-UMO
LH13087
LH13091
LH13106
LH13107
PhlyoFru
LH13109
PFR97
LH13110
TIMESPACE
LH13113
Neurozobrazovací vlastnosti
mozkové tkáně u normotenzního
hydrocefalu - stanovení
diagnostických a prognostických
biomarkerů
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Úloha signálních lipidů kyseliny
fosfatidové, fosfatidylinositol 4,5bisfosfátu a diacylglycerolu v
regulaci dynamiky aktinového
cytoskeletu rostlinných buněk
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Mutageneze při opravě
dvojvláknových zlomů DNA
Role celogenomových procesů v
invazní úspěšnosti na globální
škále: interdisciplinární studium
rodu Phragmites
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Fenomén aridních oblastí Biologické půdní krusty. Významný
spojenec rostlin přežívajících na
nehostinných místech pouští.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Rentgenová optika pro astrofyziku
(X-Ray Optics for Astrophysics)
České vysoké učení technické v Praze
Hodnocení dopadů strategií
bezpečné a udržitelné dopravy na
zdraví obyvatel měst v ČR a USA
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Charakterizace transkriptomu jádra
u plně zralého savčího oocytu
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
v. v. i.
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Fylogenetická revize rodu Frustulia Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v
(Bacillariophyceae)
Praze
Polyfaktoriální charakterizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
floridských a českých kmenů
entomopatogenní houby Isaria
fumosorosea Wize a potenciál jejich
využití v kontextu ekologického
konceptu integrované ochrany
rostlin.
Intervalové časování a časové
strategie v úlohách prostorové
navigace
NE
Fyziologický ústav Akademie věd České
republiky v.v.i.
ATMOSURF
LH13118
AMVIS_rna_13
LH13126
BSS-Hula
LH13127
CRUSAbelas
LH13128
K_2012_Safr
LH13129
SACHTUM
LH13130
TRASYMEM
MitoROS
ES_VEGET
ES_LES
USA2012
LH13133
LH13135
LH13138
LH13139
LH13140
STRESADROGY LH13141
vdPDef
NANOSTABIL
LH13142
LH13143
Studium vlivu (mikro)hydratace na
heterogenní chemické reakce na
atmosférických površích
Teoretické studium RNA aptamerů.
Motýli, pavouci a štíři – srovnávací
fylogeografie mostu mezi Afrikou a
Asií
Zvýšení účinnosti sběru náboje
(CdZn)Te detektorů RTG a gama
záření.
Rychlé variace slunečního větru a
jejich magnetosférické projevy.
Specifické ligandy pro sacharidové
tumorové markery: od rozpoznání k
diagnose a terapii
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.
Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR,
v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Studium transportu plynů
v asymetrických membránách pro
zvýšení separační účinnosti při
separaci kondenzující látky
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Mitochondriální reaktivní kyslíkové
sloučeniny v signalizaci u
patogeneze a při kardioprotekci
Diverzita a prostorová struktura
vegetace bylinného patra lesních
stanovišť reprezentujících přírodní
podmínky a intenzitu lesnického
hospodaření v České republice
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Kvantitativní metriky struktury lesa
jako charakteristika kvality habitatů
Ekologické služby, s.r.o.
Implementace eko-controllingu na
úrovni územních samospráv
Neurobiologické mechanismy
stresu a drogových závislostí.
Teoretické a experimentální
hodnocení vlivu defektů souvislosti
ultratenkých vrstev na přesnost
měření rezistivity metodou van der
Pauw.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ekotoxicita nanočástic IV-VI-ti
mocného železa: vliv stabilizace a
dispergace.
Botanický ústav Akademie věd ČR v. v. i.
Ekologické služby, s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
BCCHANULIK
OSA/AD_Orban
Neuro2
LH13144
LH13145
LH13146
1FNUSA HEJCL LH13147
KONTAKT II
LH13148
InsectChrono
LH13149
UPOL-LF-R1/12
LH13150
ELSPINAC
LH13151
Vitrifikace
Malucelli
LH13152
LH13153
Stanovení významu kmenů
Univerzita Palackého v Olomouci
Burkholderia cepacia komplex jako
původců nozokomiálních pneumonií
u pacientů hospitalizovaných na
jednotkách intenzivní péče a zjištění
epidemiologické situace v rámci
České republiky.
Vztah syndromu obstruktivní
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
spánková apnea (OSA) a aortální
disekce. Multicentrická prospektivní
studie.
Neuropsychiatrické symptomy a
spiritual well being u mírné
kognitivní poruchy a subjektivních
poruch paměti: průřezová studie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zobrazení, kvantifikace a
modelování hemodynamiky v
mozkových aneuryzmatech
DIMACS-DIMATIA REU
(International REU)
Funkční analýza kryptochromu ve
fotoperiodických a cirkadiánních
hodinách hmyzu
Kontinuální monitoring glykémie nové metody v mikrodialýze
Nanovlákenné materiály vyrobené
metodou elektrostatického
zvlákňování pomocí střídavých
zdrojů vysokého napětí.
Nanofibrous materials produced by
AC electrospinnig method
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vitrifikace spermatu ryb pro
konzervační biologii
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a ochrany vod
Univerzita Karlova v Praze
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
Využití multimodálních
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
kvantitativních metod magnetické
resonance pro sledování vlivu
radiační zátěže na mozkovou tkáň a
odlišení rekurence tumoru a
radionekrózy v pacientech s
nádorem mozku po radiační terapii
Cardio 6
ICCT 02
MMP1928Parks
LH13154
LH13155
LH13156
Hodnocení ukazatelů tělesného
objemu za použití trojrozměrného
scanneru a jejich vztah s jinými
rizikovými faktory srdečně cévních
onemocnění
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Regenerace ischemického
poškození myokardu pomocí
celulární terapie kmenovými
buňkami.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Komplementarita MMP-28, MMP-19 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
a MMP-12 v zánětlivých reakcích
LH13-Trachtul
LH13157
Funkce genu hybridní sterility Prdm9 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
LH-CUNI-1315
LH13158
Univerzita Karlova v Praze
Heat/Mass
LH13159
InterEnviroII
LH13160
Mezinárodní experiment PHENIX
BNL
Teplotní a koncentrační pole
hmotných tuhých systémů.
Vliv technologií na životní prostředí Přeskontinentální spolupráce II
Digitization and analyses of US
astronomical plate
archives/Digitalizace a analýza
astronomických deskových archivů
v USA
ČVUT FEL
PlatesUSA
MicroFluid
VITAMIN
Ekoelegance
LH13161
LH13162
LH13163
LH13164
ASPMANET
LH13165
LungDepo
LH13166
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Mikrofluidní studie kinetiky a
České vysoké učení technické v Praze
mechanismu extrakce minoritních
aktinoidů a lanthanoidů
Virtuálně beztypové algoritmy pro
České vysoké učení technické v Praze
modelování struktury atomových
jader z prvních principů v SU(3) bázi
Výzkum druhové a estetické
rozmanitosti sukcesních a
klimaxových druhů relevantních
ekosystémů jako základ krajinného
a zahradního designu a obnovy
zahrad, parků a krajiny.
České vysoké učení technické v Praze
Adaptabilní směrovací protokol pro
mobilní ad-hoc sítě
Vliv morfologie nosičů léčiv na
depozici v plících – experimentální
přístup a validace výpočtových
simulací
Vysoké učení technické v Brně
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Vysoké učení technické v Brně
DEOXYMET
LH13167
CACAO_AGROF LH13168
OR
2012 USA UNG
SBRA
RADHEP
LH13169
LH13170
LH13171
PhenoUS
LH13172
Fireball
LH13173
SOFMET
LH13174
BaFe10Al2O19
LH13175
MultiCorp
LH13176
Vývoj nové univerzální metody pro
přípravu deoxysacharidů
Vliv agrolesnických systémů s
kakaovníkem na uchování
biodiverzity v oblasti peruánské
Amazonie
ESSENCE LINE, s.r.o.
Uplatnění kvalitativně nového
Západočeská univerzita v Plzni
pravděpodobnostního posudku
spolehlivosti konstrukcí metodou
SBRA (Simulation-Based Reliability
Assessment) využívající
počítačovou podporu, nově
koncipované normy a pomůcky
použitelné v projekční praxi.
Fyzikální ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i.
Automatizace systému
Mendelova univerzita v Brně
fenologických pozorování
Další vývoj programu Fireball a jeho Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
aplikace na pokročilé problémy
materiálových vlastností
nanostruktur
Sofistikované metody zpracování,
segmentace a optimalizace
obrazových a řečových dat
zaměřené na behaviorální analýzu
neurologických onemocnění
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Česká zemědělská univerzita v Praze
Attitudes of Local Communities and Masarykova Univerzita
NGOs towards Shale Gas
Development in the Central Europe
Studium nových materiálů pro vývoj
radiačně a magneticky odolné
elektroniky pro experimenty
částicové fyziky.
NE
Vysoké učení technické v Brně
Feritové nanostruktury pro
Univerzita Karlova v Praze
mikrovlnné prvky
Vícejazyčná korpusová anotace jako Univerzita Karlova v Praze
podpora jazykových technologií
BC IAP Bor
LH13177
Borrelia burgdorferi sensu stricto v
endemických a ne-endemických
regionech Limské boreliózy Severní
Ameriky a Evropy: populačni
struktura, souvislost, transoceánska migrace a význam pro
veřejné zdraví
Biologicke Centrum v.v.i
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
ČR - INDIE
INTAXparafish
Jadavpur-In
SELF-NANO
ET-MOSAIC
cirok
Algasorb
Oclusters
CZ-IN 2012/1
LCE2012
LH13217
LH13186
LH13210
LH13183
LH13197
LH13223
LH13187
LH13205
LH13224
Integrativní taxonomie: účinný
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
nástroj při poznávání skryté diverzity
rybích parazitů v Indii
Příprava a spektroskopické,
Masarykova univerzita
strukturní a magnetochemické
studium komplexů přechodných
kovů vykazujících vlastnosti
molekulových magnetů.
Nové spontánně se uspořádávající
mezogenní materiály a kompozity v
nano měřítku pro fotoniku
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Měření evapotraspirace v
zemědělské krajině s více druhy
polních plodin s využitím
mikrometeorologických metod.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v.
i.
Srovnávací studie mechanismů
odolnosti čiroku (Sorghum bicolor
L.) k různým typům stresu suchem.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Biosorpční potenciál
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
jednobuněčných řas vůči
organickým sloučeninám
Multispektrální výzkum proměnných Masarykova univerzita
hvězd v otevřených hvězdokupách
Nové přístupy k inferenčním
mechanismům indukovaným
bázemi fuzzy pravidel a jejich
aplikace
Ostravská univerzita v Ostravě
Využití odpadů ze zemědělské
výroby jako suroviny pro výrobu
ethanolu 2. generace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SmartGrid
INDO-CZECH
THORIUM
Biomimetický
GenSil
RODIS
Transgasflow
Indie_temp
BABRDELH
LH13191
LH13199
LH13194
LH13211
LH13196
LH13206
LH13198
LH13193
LH13220
KONT_IND_CEC LH13200
M
Silice2012
INDIE-NTC-1
LH13209
LH13215
Návrh robustního a inteligentního
České vysoké učení technické v Praze
regulátoru pro řízení frekvence v
restrukturovaných inteligentních
sítích s podstatným vlivem větrných
turbín
Syntéza a enzymové cílení nových
antimykobakteriálně účinných
molekul
Odstranění kontaminace thoriem z
životního prostředí pomocí rostlin
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Studie účinnosti biomimetického
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,
nanokompozitního materiálu na bázi v.v.i.
stroncia jako kostního štěpu
Studium resistence obilnin a
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
lilkovitých zelenin vůči virům z třídy
Geminivirideae, založené na „gene
silencing“
Návrh a vývoj robustních digitálních Vysoké učení technické v Brně
zabezpečovacích systémů
Studium proudění plynu v
přechodovém režimu strukturou
vzájemně blízkých paralelních
kanálů
Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta
Analýza metod pro stanovení
součinitele tepelné vodivosti
porézních materiálů v závislosti na
vlhkosti
České vysoké učení technické v Praze
Výzkum neutronových účinných
Vysoké učení technické v Brně
průřezů, reakčních rychlostí a
radiačního poškození materiálů
používaných v jaderných reaktorech
s thoriovým palivem
Porovnání metod aplikace
protierozních opatření v České
republice a v Indii
Využití kombinace plynné fáze silic
a fyzikálních metod proti
nežádoucím mikroorganismům
Výroba hybridních kompozitů na
bázi nanostruktur a jejich
nedestruktivní testování pomocí IR
termografie
NE
Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
JALAJAM
LH13190
LH13003 POMCB LH13221
Indie
LH13207
TENZIDY
LH13214
COCON
LH13201
K_IND_2012
Uni-IIP
indie
LH13180
LH13185
LH13195
INHIBFLU
LH13216
LH13002 BBSH
LH13222
LH13001 DBMA
LH13219
Rumen fungi
LH13179
Whity
Ronald
LH13181
LH13182
Trvale udržitelná řešení pro
hospodárné a bezpečné využití
odpadních vod v indických
komunitách
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příprava a optimalizace mikrobiální Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
celulózy pro biomedicínské aplikace
Výzkum metod pro čištění vody a
výrobu vodíku založených na využití
sluneční energie
Vývoj nových tenzidů pro
dekontaminaci a dezinfekci
Cementové kompozity s obsahem
odpadů ze zpracování kokosových
ořechů
Rostliny z regionu severovýchodní
Indie jako zdroj ekologicky
přijatelných induktorů rezistence
rostlin proti patogenům
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mechanistická studie pro
intenzifikaci procesu šetrného
využití obnovitelných surovin
Aplikace fytoremediačních
technologií pro čištění odpadních
vod znečištěných různými typy
farmak.
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Výzkum širokospektrálních
inhibitorů viru prasečí chřipky
Biopolymerní superabsorpční
hydrogely: jejich aplikace ve
zdravotnictví, zemědělství a balení
potravin
Výzkumný ústav veterinárního lékařství,v.v.i.
Vývoj biopolymerů pro lékařské
aplikace
Vývoj molekulárních markerů pro
diferenciaci anaerobních hub a
posouzení jejich fibrolytického
potenciálu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Změny v metabolismu reaktivních
forem kyslíku a dusíku v rostlinách
kontaminovaných hliníkem
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Genetické inženýrství znaků "stay
green" ve vývoji suchuvzdorné
pšenice
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
České vysoké učení technické v Praze
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
v.v.i.
NOS
MAGLIP
LH13184
LH13188
AIPCS
LH13189
INTREE
ATESPEC
LH13192
LH13202
MAGNET
Indie_CZU_X
Kompozit
IPM-IIT-13
ICNLO
KIT-2012
INH-KINASY
LH13203
LH13204
LH13208
LH13212
LH13213
LH13218
LH13225
Neuro-dynamické modely a evoluční
metody pro umělé organoleptické
systémy
Magnetické nanočástice
stabilizované glykolipidy a jejich
aplikace.
Artificial Intelligence in Problems of
Computer Security
Indo-European Treebanking
Odhad atmosférických aerosolů a
CO2 pomocí pozemní
spektroskopie a družicových dat
Příprava funkcionalizovaných
magnetických nanostruktur
vhodných pro cílenou dopravu léčiv
a jiné bioaplikace
České vysoké učení technické v Praze
Dopady klimatické změny na vodní
prostředí: zmírňující opatření pro
trvale udržitelné rybářství a
akvakulturu v Tamil Nadu (Indie) a
České republice.
Česká zemědělská univerzita v Praze
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Technická univerzita v Liberci
VŠB-TU Ostrava
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Výzkum hodnocení synergických
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
modelů strukturních složek
moderních kompozitních materiálů v
dynamických podmínkách zatížení
Mikrostrukturní stabilita pokročilých
ODS ocelí a jejich svarů v prostředí
tavenin kovů za vysokých teplot
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Modern non-linear optics in
quantum communication and
information (Moderní nelineární
optika v kvantové komunikaci a
informaci)
Univerzita Palackého v Olomouci
Studium vlivu topografie třecích
povrchů a reologie synoviální
tekutiny u kloubních náhrad
Výpočetní návrh a heterocyklická
syntéza nových účinných a
selektivních kinasových inhibitorů
jako potenciálních protirakovinných
léků
Vysoké učení technické v Brně
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v.v.i.
ČR - JAPONSKO
ARIST
Kontakt 2013
Toyama
LH13245
LH13246
LH13248
G-MICRO
LH13226
SME´ strategy
LH13228
CZJ-SBSM
LH13229
Japonsko
LH13231
MASAKR
LH13235
NNBioSig
LH13237
JAPONSKO2013 LH13238
GBE4Xs
LH13240
UK_NUT
LH13241
SPAFOR
jap2012
LH13243
LH13244
KON-JAP
LH13247
CZJAP-FTVS UK LH13250
Molekulární patologie a genetická
diagnostika renální hypourikémie
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Stibůrková Blanka Ing. et Mgr. Ph.D.
Biotechnologické přístupy v
reprodukci sladkovodních ryb
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod - Linhart
Otomar Prof. Ing. DrSc.
Univerzita Palackého v Olomouci - Marek Petr
Mgr. Ph. D.
Detekce kvantově negaussovských
vlastností světla
Geometrický mikrosvět –
infinitezimály, jety a aplikace
Strategie MSP k překonávání
překážek v prostředí
Teorie sjednocení za standardním
modelem a strunová teorie pole
Vysoké učení technické v Brně
Využití molekulárních markerů pro
výběr pšenice se zvýšeným
obsahem antokyanů v zrnu
Integrovaný model rozmanitých
neuronálních modelů
Vyhledávání a charakterizace genů
pro biosyntézu biologicky aktivních
přírodních látek z půdy a mořských
biotopů s využitím vysoce
výkonných metod
Agrotest fyto, s.r.o.
Nanoimprint litografie
infračervených fotonických skel
Magneto-optický výzkum nových
magnetických materiálů a
nanostruktur
Biochemická studie biosyntézy
pyrrolochinolinochinonu
Meze řídkosti grafů
Tvorba doménově orientovaných
ontologií pro podporu znalostních
systémů
Mikroskopie pomalými elektrony ve
studiu technických materiálů
Úloha boru a modrého světla v
auxinové regulaci růstu rostlin
Arabidopsis
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
ANO
633
540
151
1324
ANO
648
636
0
1284
ANO
641
614
0
1255
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Západočeská univerzita v Plzni
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
KYUDAI
LH13227
Smart technologie v hornictví
Crypto
LH13230
Schizofrenie
LH13232
In vitro model kryptokokové
hypoxické adaptace v lidské tkáni
Poškození časové a prostorové
kognice u schizofrenie: Možnosti
nové prokognitivní léčby
Vývoj nových vysokoteplotních
povlaků pro plynové turbíny
Niklové slitiny pro solné reaktory
Inženýrství orientovaných hranic
zrn: modelové tetrakrystaly
Systém prostorové optimalizace pro
ekosystémové lesní hospodářství
THECOD
LH13233
MASAKR
GBE4Xs
LH13234
LH13239
SPAFOR
LH13242
CZJAP-FTVS UK LH13249
NNBioSig
LH13236
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Univerzita Palackého v Olomouci
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
ANO
527
584
231
1342
ANO
639
615
111
1365
ANO
559
624
180
1363
ANO
508
634
219
1361
ANO
366
738
232
1336
Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
COMTES FHT a.s.
COMTES FHT a.s.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozdílnosti a determinace úrovně
zdatnosti mezi českou a japonskou
mladou generací.
Adaptivní metody umělé inteligence
v modelování a zpracování
biologických signálů
Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné
výchovy a sportu
Funkční konektivita mozku u
Parkinsonovy nemoci
Membránová interakce proteinů
spřažených s Alzheimerovou a
Parkinsonovou chorobou: důsledky
pro patogenezi těchto onemocnění
a jejich léčbu
Univerzita Karlova v Praze - Jech Robert Doc.
MUDr. PhD.
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR,
v.v.i. - Hof Martin Prof. Dr. DSc.
Výzkum mechanizmů
zodpovědných za neuropatologické
účinky a neuronální specificitu
apolipoproteinu E4.
Fyziologický ústav Akademie věd České
republiky v.v.i. - Doležal Vladimír MUDr DrSc
Inteligentní testování a analýza
paralelních programů
Vliv diety s nízkými hladinami látek
s pokročilou glykací na paměť a
neuropatologii Alzheimerova typu
Vysoké učení technické v Brně - Vojnar Tomáš
prof. Ing. Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha - Řípová Daniela
RNDr. CSc.
České vysoké učení technické v Praze
ČR - IZRAEL
izrael
LH13256
AVC-VTS
LH13259
Agreg Prot
LH13269
Kontakt2_Klin
LH13265
PCP-IZRAEL
LH13254
LH13_ITAPP
LH13266
Hansikova
LH13257
PRF
LH13263
Amyloid-Mem
LH13260
IEM-TAU_ ALS
LH13268
ApoE4
LH13270
PRF
LH13262
SOLVER
LH13253
BGUMU
LH13261
Israel
LH13252
Technion
LH13251
izrael
LH13255
Nový přístup k algoritmizaci a
automatizaci postupů získávání
informací z hyperspektrálních dat
se zaměřením na půdní a
environmentální aplikace
Česká geologická služba - Kopačková
Veronika Mgr.
Studium patomechanismů poruch
Univerzita Karlova v Praze
Krebsova cyklu
Elektrofyziologické koreláty plasticity Fakultní nemocnice Hradec Králové
zrakového kortexu indukované
trvalou transpozicí zrakové projekce
u pacientů se sítnicovými
neurodegeneracemi
Nové přístupy k farmakoterapii
schizofrenie
Normální a patologická agregace
proteinů v mozkové tkáni Porovnání
agregace proteinů v mozkové tkáni
u neurodegenerací a v nepostižené
mozkové tkáni
Masarykova univerzita
Časný postnatální stres vede k
selektivní degeneraci
hipokampálních interneuronů a
přispívá k rozvoji epilepsie.
Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.
Algoritmický framework pro
objasnění funkcí proteinů
Efektivně škálovatelné řešiče pro
řešení nestlačitelného proudění v
plné formulaci tlak/rychlost za
použití metod Krylovských
podprostorů.
Univerzita Karlova v Praze
Stabilita a trvanlivost politických
koalic- multiagentní modelování
Vývoj a testování rychlé,
kvantitativní metody založené na
UV/VIS/NIR 2D spektroskopii pro
včasnou detekci nepatrných změn
předcházejících vybělení korálů
Masarykova univerzita
Automatizovaný návrh robustních
multiagentních plánů
Produkty peroxidace lipidů v krvi
jako časné diagnostické markery
Alzheimerovy choroby u lidí a
transgenních myší.
České vysoké učení technické v Praze
ANO
606
705
0
1311
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Thomayerova nemocnice
Univerzita Karlova v Praze
Výzkumný ústav mlékarenský s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze
AVC-VTS
Kontakt2_Klin
IEM-TAU_ ALS
GT4BP
LH13258
LH13264
LH13267
LH13271
Pokročilé metody počítačového
vidění pro sledování objektů a
sumarizaci videa.
Pokročilé výpočty v oblasti
prohledávání rozsáhlých
kombinatorických prostorů
DIFFUSIION WEIGHTED MRI OF
THE CNS OF SOD1 RAT MODEL
OF ALS: DIAGNOSTIC AND
THERAPY
České vysoké učení technické v Praze
Herně-teoretické modely pro
ochranu hranic
České vysoké učení technické v Praze -
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
ANO
716
577
561
1854
ANO
660
541
660
1861
ANO
600
577
696
1873
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Vysoké učení technické v Brně
Ústav experimentální medicíny Akademie věd
ČR, v.v.i.
ČR- RUSKÁ FEDERACE
MULTI12
LH13278
POLYANILIN
LH13283
Kuznec-12
LH13276
ČR-RF VTIS
CZ+RU 2012/1
Ptáci - Rusko
Roztoc
LH13285
LH13280
LH13279
LH13288
Mezidruhové vztahy a rizika predace
ve společenstvech ptáků travnatých
stanovišť a mokřadů
Výzkum plazmatu terawatových zpinčů
Biogenní emise skleníkových plynů
a procesy transformace uhlíku a
dusíku v půdách v návaznosti na
globální klimatické změny: regulační
mechanismy, vliv různých způsobů
obhospodařování půd a extrémních
výkyvů počasí.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Šálek
Miroslav Prof. Mgr. Dr.
Studium ekologie a životních cyklů
škůdců a jejich predátorů a
parazitoidů v agroekosystémech
různých klimatických pásem
Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze - Kubeš
Pavel Prof. RNDr. CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Mikulka Jan Doc. Ing. CSc.
Využití extrémní deformace pro
COMTES FHT a.s.
získání vysoké pevnosti a současně
tažnosti v kovových materiálech
Technologie a zařízení využívající
metodu torefakce pro
decentralizované získávání surovin
a paliv nové generace z biomasy
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Vývoj magnetických materiálů pro
hypertermickou léčbu nádorových
onemocnění
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
zmah2012
POLANILIN
SWaALŘ_2012
CZ-RU 2012/x
MISNIMER
LH13286
LH13282
LH13290
LH13287
LH13281
LH-KONTAKT II
LH13289
TESABEK
LH13291
Kuznec-12
MULTI12
LH13275
LH13277
WebSIDA
LH13293
antioxidanty
LH13272
OV12
LH13273
SOD12
LH13274
ČR-RF VTIS
LH13284
Působení látek aplikovaných na list Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
na vybrané fyziologické znaky rostlin
Hybridní kompozitní materiály na
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i
bázi vodivých polymerů a drahých
kovů
Teorie spolehlivosti a bezpečnosti
České vysoké učení technické v Praze
komplexních heterogenních systémů
Potravní strategie prachových
roztočů umožňující přechod od
parazitického k volnému způsobu
života.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Multimodální rozhraní pro
vyhledávání a navigaci v lékařských
zdrojích
Sémantický WEB a adaptivní
logické řízení
Výzkum vlivu přítomnosti biocidních
látek v mikro a nanopovlacích na
jejich funkční vlastnosti.
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Použití biokatalyzátorů v
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
technologiích zpracování
rostlinných surovin pro výrobu
potravin a nepotravinářské produkce.
Multikomponentní povlaky s
nanoelementy pro kontakt s
biologickým prostředím
Minimalizace vlivu průmyslových
technologií na životní prostředí
Rozvoj vzájemné spolupráce v
oblasti výzkumu biodiverzity a
biologicky aktivních látek v rodech
Glycyrrhiza, Mentha, Salvia,
Ocimum a Origanum
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Výzkum detekce a odlučování
nanočástic v odpadních vodách
Výzkum distribuce a vazeb
toxických kovů při spalování odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Česko-ruská vědeckotechnická a
inovační spolupráce
Asociace inovačního podnikání ČR
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Mendelova univerzita v Brně
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
NANOBIO12
LH13292
WebSIDA
LH13293
Analýza obrazových kolekcí
webových rozměrů
Minimalizace vlivu průmyslových
technologií na životní prostředí
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
NE
0
0
0
0
NE
0
0
0
0
Download

KONTAKT-II_Vysledky_souteze_VES13 .pdf