Výsledky VES13 - AMVIS
Jméno / Name
LH13
Prof.
RNDr.
Jiří
Barek
Joseph
Wang
Instituce / Institution
CSc.
002
Doc.
Ing.
Jan
Vymazal
PřF UK
Doc.
RNDr.
CSc.
Richardson
Miloš
Janeček
Henry
Rack
FŽP ČZU
Kamil
Musílek
Georg
Petroianu
Duke University
CSc.
MFF UK
005
Doc. PharmDr.
Clemson University
Ph.D.
009
Mgr.
012
Jan
Stéphane
Komenda
Název projektu / Project Title
Ph.D.
Lafortune
Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení
půdního substrátu
2013
2014
2015
TOTAL
388
343
418
1 149
486
509
677
1 672
580
574
700
1 854
500
569
694
1 763
356
427
554
1 337
514
538
715
1 767
364
370
451
1 185
598
554
663
1 815
504
504
615
1 623
Effect of flooding on sequestration of carbon and nutrients in wetland soils
Studium fázových transformací v metastabilních slitinách beta-Ti pro
využití v biomedicíně
Investigation of phase transformations in metastable beta-Titanium alloys
for biomedical applications
PřF UHK
Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací
organofosforovými pesticidy
Florida International
University
Research of modified cholinesterase reactivators for organophosphorus
pesticide poisoning treatment
MÚ AV ČR
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Elektrochemické monitorování biologicky aktivních sloučenin
University of California San
Electrochemical monitoring of biologically active substances (EMBAS)
Diego
004
Curtis J.
Schválené VES13
Víceúrovňové supervizní řízení
University of Michigan
Multi-level supervisory control
Feng
Prof.
RNDr.
Lin
Antonín
Vlček
Harry B.
Gray
Wayne State University
CSc.
015
021
ÚFCH JH AV ČR
California Institute of
Technology
Doc.
Ing.
Milan
Lstibůrek
MSc., Ph.D.
FLD ČZU
Doc.
RNDr.
Petr
Lachout
CSc.
MFF UK
Gary R.
RNDr.
Martin
North Carolina State
University
Hodge
Kalbáč
Ph.D.
Fotoaktivace metaloproteinů: strukturní dynamika a přenos elektronu
Metalloprotein photoactivation: Structural dynamics and electron transfer
Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu
"Breeding-Without-Breeding" do provozních šlechtitelských programů
lesních dřevin
Theoretical background to the incorporation and optimization of novel
“Breeding-Without-Breeding” schemes into operational forest-tree
breeding programs
ÚFCH JH AV ČR
Isotopově značené grafenové vrstvy
MIT
Isotopically labeled graphene layers
022
Prof.
RNDr.
Jing
Kong
Petr
Solich
023
Christopher
Measures
CSc.
FaF UK
University of Hawaii at
Manoa
Pokročilé analytické techniky pro oceánografii a monitorování životního
prostředí
Advanced analytical techniques for oceanography and environmental
monitoring
1
Výsledky VES13 - AMVIS
Jméno / Name
LH13
RNDr.
Lucie
Kubínová
Instituce / Institution
CSc.
FGÚ AV ČR
028
RNDr.
Xiao Wen
Mao
František
Němec
Loma Linda University
Ph.D.
MFF UK
Schválené VES13
Název projektu / Project Title
Kvantitativní měření vaskulatury stereologií a 3D analýzou obrazu pro
hodnocení vlivu protonového záření či proudu těžkých iontů železa na
krevní zásobení tkání oka a mozku
Vasculature quantification by stereology and 3D image analysis for
evaluation of the effect of proton or Iron-56 irradiation on blood supply of
eye and brain tissues
RNDr.
Gurnett
Milan
Řezáč
University of Iowa
Ph.D.
Todd A.
Prof.
Ing.
Jan
Blackledge
Tříska
CSc.
Variabilita vláken z velkých ampulovitých žláz pavouků a vliv morfologie
těchto žláz na kvalitu vláken
University of Akron
Variation of spider fibers from major ampullate glands and the impact of
gland morphology to fiber quality
CVGZ AV ČR
RNDr.
Foreman
Stanislav
Kamba
Darrell G.
Schlom
USGS
CSc.
FZÚ AV ČR
Doc.
Ing.
Alena
Pichová
S. Michal
Jazwinski
CSc.
Petr
Pompach
Ph.D.
Souvislost aktivity a morfologie mitochondrií v průběhu stárnutí kvasinek
Tulane University
Connection of mitochondrial activity and morphology during yeast aging
051
Radoslav
Mgr.
Eva
Goldman
Sýkorová
Georgetown University
CSc.
CEITEC MU
Vliv glykosylace na strukturu molekuly haptoglobinu u pacientů s
onemocněním jater
Influence of glycosylation on haptoglobin structure in patients with liver
diseases
Doc.
RNDr.
Gelvin
Libuše
Trnková
Viktor
Krchnak
Purdue University
CSc.
PřF MU
053
University of Notre Dame
614
1 694
358
322
392
1 072
664
650
525
1 839
453
379
462
1 294
609
533
650
1 792
608
570
695
1 873
534
469
572
1 575
557
538
656
1 751
545
549
669
1 763
Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz
052
Stanton B.
504
Strain-induced multiferroics
MBÚ AV ČR
MBÚ AV ČR
576
Multiferoika indukovaná mechanickým napětím
049
Mgr.
TOTAL
Investigation of steroids and phytosterols in environmental water samples
048
Cornell University
2015
Sledování steroidů a fytosterolů ve vodním ekosystému
045
William T.
2014
Ionosphere of Mars: Radar soundings by the Mars Express spacecraft
VÚRV
042
2013
Ionosféra Marsu: Radarová pozorování družicí Mars Express
031
Donald A.
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Interaction partners of plant telomeres and telomerases
Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů a jejich
komplexů s mědí
Chemical and electrochemical analysis of purine derivatives and their
complexes with copper
2
Výsledky VES13 - AMVIS
Jméno / Name
LH13
Mgr.
Ctirad
Hofr
Titia
de Lange
Instituce / Institution
Ph.D.
RNDr.
Michaela
Wimmerová
Ph.D.
055
MUDr.
Ruben
Abagyan
Pavel
Vodička
CEITEC MU
Rockefeller University
Dynamics of telomere-associated proteins and its relation to genome
stability
Dan
Sliva
PřF MU
University of California
San Diego
CSc.
ÚEM AV ČR
061
Mgr.
Vladimír
Tichý
David N.
Burrows
Indiana University
Ph.D.
065
Doc.
MUDr.
Jan
Krhut
Peter
Zvara
Ph.D.
Ludmila
Ohnoutková Ph.D
Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - inhibice proteinů s návazností na
cukry
Multidisciplinary approach to drug design - Inhibition of carbohydrate
acting proteins
Vliv extraktu Ganoderma Lucidum na regulaci interakcí mezi NF-kB, DNA
opravami a proteosomy u kolorektální karcinogeneze
Role of Ganoderma Lucidum extracts in the regulation of NFkB-DNA
repair-proteasome interactions in colorectal carcinogenesis
FBMI ČVUT
Studium širokoúhlé rentgenové optiky
Pennsylvania State
University
Study of wide field of view X-ray optics
LF OSU
Výzkum kontinenčního mechanismu moči za použití ex vivo explantového
měchýře a močové trubice
University of Vermont
Evaluation of continence mechanisms using ex vivo preparation of human
urinary bladder and urethra
068
Ing.
Název projektu / Project Title
Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících
stabilitu genomu
054
Doc.
Schválené VES13
PřF UPOL
Mgr.
Aleš
Ayalew
Bezděk
Spelman College
Ph.D.
ASÚ AV ČR
071
Che-Kwam
MVDr.
Shum
Martin
Anger
Richard
Schultz
Ohio State University
CSc.
VÚVL
072
Prof.
Ing.
Jan
Páca
University of Pennsylvania
DrSc.
FPBT VŠCHT
Evguenii
Kozliak
University of North Dakota
Kim
Jones
Texas A&M University
Rakesh
Bajpai
University of Louisiana
073
2013
2014
2015
TOTAL
537
591
721
1 849
473
408
498
1 379
614
545
664
1 823
615
600
653
1 868
476
594
774
1 844
605
533
716
1 854
399
437
574
1 410
478
545
665
1 688
617
533
642
1 792
Nové geny ABC transporterů u jednoděložných rostlin
069
Mentewab
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Characterization of novel ABC transporters in monocots
Modely gravitačního pole Země: jejich výpočet a jejich hodnocení
Models of the gravitational field of the Earth: Their computation and
evaluation
Úloha kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka při etiologii poruch
segregace chromozomů v savčích oocytech a embryích
Role of Spindle Assembly Checkpoint in etiology of chromosome
segregation errors in mammalian oocytes and embryos
Mechanismus mikrobiální degradace směsí toxických polutantů volnými a
imobilizovanými buňkami v různých typech reaktorů
Mechanisms of microbial degradation of toxic pollutant mixtures by free
and immobilized cells in different reactor types
3
Výsledky VES13 - AMVIS
Jméno / Name
LH13
Mgr.
Petr
Svoboda
Instituce / Institution
Ph.D.
ÚMG AV ČR
Schválené VES13
Název projektu / Project Title
Prof.
RNDr.
Viktor
Brabec
Nicholas P.
Farrell
Ing.
Vladimír
Křen
Rajesh
Agarwal
DrSc.
Tomáš
Lokajíček
DrSc.
RNDr.
Wenk
Martin
Veis
Caroline
Ross
MBÚ AV ČR
University of Colorado
Denver
CSc.
102
Hans R.
BFÚ AV ČR
Virginia Commonwealth
University
097
Ing.
GLÚ AV ČR
University of California at
Berkeley
Ph.D.
MFF UK
Interakce DNA modifikované platinovými cytostatiky s proteiny, které
rozlišují poškozenou DNA
Targeting DNA interactions with platinum anticancer drugs with damagedDNA binding-proteins
Silybin a jeho nové kongenery – možnosti ve využití v adjuvantní léčbě
nádorových onemocnění
Silybin and its new congeners - possibilities in the adjuvant cancer
treatment
Kinematická a dynamická anisotropie sedimentárních a krystalických
hornin: Ultrazvukové, synchrotronní a měření neutronové difrakce
Kinematic and dynamic anisotropy of sedimentary and crystalline rocks:
Ultrasonic, synchrotron and neutron diffraction study
Jiří
Pittner
Karol
Kowalski
Karel
Petrzik
Said A.
Ghabrial
Zdeňka
Sedláková
MIT
Dr. rer. Nat.
117
Doc.
RNDr.
ÚFCH JH AV ČR
CSc.
BC AV ČR (ÚMBR)
University of Kentucky
CSc.
Percec
Hilbert-space multireferenční coupled cluster metody, jejich paralelní
implementace a aplikace na excitované stavy
600
574
700
1 874
585
577
704
1 866
598
540
658
1 796
552
453
552
1 557
544
484
590
1 618
422
374
456
1 252
447
429
483
1 359
568
495
603
1 666
Interakce mykovirů s fytopatogenními a entomopatogenními mikrohoubami
Mycovirus-host interactions in diseased isolates of phyto- and
entomopathogenic micromycetes
ÚMCH AV ČR
Polymery ultra-rezistentní proti adsorpci proteinů pro biomedicínské
aplikace syntetizované živou radikálovou polymerací
University of Pennsylvania
Ultra-low fouling polymers for biomedical applications synthesized by
living radical polymerization
178
Virgil
TOTAL
Novel materials for optical and magneto-optical applications
Pacific Northwest National Parallel implementation of Hilbert-space multireference coupled cluster
Laboratory, DOE
methods and application on excited states
136
Ing.
2015
Nové materiály pro optické a magneto-optické aplikace
115
Mgr.
2014
University of Pennsylvania Post-transcriptional control of oocyte-to-zygote transition
096
Prof.
2013
Post-transkripční kontrola formování zygoty
084
Richard M. Schultz
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Celkem tis. Kč / Total CZK ths.
18 324 17 614 21 375 57 313
4
Download

Výsledky VES13 - AMVIS Schválené VES13 Barek Vymazal