Kolektiv autorů. Automatizace a automatizační technika 2. Automatické řízení.
ISBN 978-80-251-4106-9, 241 stran, Computer Press, Brno, 2014.
Publikace je druhým dílem učebnice automatizace pro střední školy a tento dvoudílný celek
nahrazuje dřívější čtyřdílnou učebnici se shodným názvem, vydanou v roce 2000. Novou učebnici vytvořil
kolektiv autorů, sdružených v Českomoravské společnosti pro automatizaci, pod vedením doc. Ladislava
Maixnera, CSc., s autorským a lektorským podílem prof. Bohumila Šulce, CSc.
Shrňme nejprve obsah prvního dílu. Je členěn do pěti kapitol. První kapitola Minulost a současnost
automatizace (14 stran, doc. Branislav Lacko, CSc.) má úvodní charakter. Vysvětluje základní pojmy, účel
a důvody automatizace, její vztah ke kybernetice. Autorem druhé kapitoly Logické systémy (40 stran)
je Ing. Rudolf Voráček. Je kurzem inženýrské logiky a metodiky navrhování logických systémů,
kombinačních i sekvenčních. Tématem třetí kapitoly Automatizační prostředky (46 stran, Bc. Jindřich Král)
jsou senzory pro měření mechanických veličin a teploty, pro strojové vidění a identifikaci. Dále popisuje
provedení elektroniky logických obvodů, zesilovačů a převodníků. Čtvrtá kapitola Akční členy (54 stran)
se zabývá pneumatickými akčními členy (doc. Pavel Beneš, CSc. a Bc. Jindřich Král) a dále hydraulickými
a elektrickými akčními členy a pohony, vnořenými převody a regulačními orgány (doc. Pavel Souček,
DrSc.). Tématem závěrečné páté kapitoly jsou nejrozšířenější řídicí systémy v oboru automatizace –
Programovatelné automaty, tj. systémy PLC a PAC (47 stran, Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.). Jsou popsány
jak z pohledu řešení jejich hardware (kategorie PLC, typický sortiment, komunikace a distribuované
systémy, zásady projektování automatizovaných systémů s PLC), tak i z pohledu jejich programování
(vývojové systémy, norma IEC EN 61131-3 pro programování PLC, její programovací jazyky a nástroj
sekvenčního programování SFC).
Druhý díl rovněž obsahuje pět kapitol a dvě přílohy. Na vytvoření šesté kapitoly Automatická
regulace (140 stran) se podílelo několik autorů. V úvodu kapitoly je vysvětlena podstata a účel regulace
a zdůrazněn význam zpětné vazby. Podkapitola 6.1 (prof. Bohumil Šulc, CSc.) seznamuje se základní
terminologií a s historickými souvislostmi. Autorem podkapitol 6.2 Dynamický systém, nástroje a metody
jeho analýzy (popis a simulace, Laplaceova transformace, obrazový přenos, identifikace, stabilita,
dynamika) a 6.3 Uzavřený regulační obvod (struktura regulačního obvodu, dvoustavový a třístavový
regulátor, PID, PSD, stabilita optimální seřízení) je doc. Josef Janeček, CSc. Tématem podkapitoly 6.4 jsou
technické prostředky automatické regulace a autorem je Ing. Jaroslav Semerád. Podkapitola 6.5
(Ing. Gunnar Künzel) je věnována nespojitým regulátorům. Kapitola 7 (24 stran, Ing. Ladislav Šmejkal,
CSc.) Fuzzy logika a umělá inteligence popisuje zdroje neurčitosti a jejich vyjádření ve vícehodnotové
a fuzzy logice, fuzzy zobecnění tradiční logiky a řešení typických fuzzy systémů. Dále se pak stručně věnuje
umělým neuronovým sítím a genetickým algoritmům. Autorem kapitol 8 Optimální řízení (16 stran, statická
a dynamická optimalizace) a 9 Jakost a spolehlivost v automatizaci (27 stran, statistické metody řízení,
spolehlivost, zálohování, organizační prostředky) je doc. Ladislav Maixner, CSc. Závěrečná kapitola 10
Využívání automatizační techniky (26 stran, doc. Branislav Lacko, CSc.) popisuje aplikační obory
automatizace ve výrobních a nevýrobních oborech, její netechnické aspekty, ekonomické přínosy
a očekávané trendy rozvoje automatizace. Přílohu A tvoří krátký slovník Laplaceovy transformace, příloha
B je věnována aproximaci přechodové charakteristiky metodou prof. Strejce. Každá kapitola je zakončena
kontrolními otázkami a seznamem literatury. Oba díly obsahují rejstřík.
Vzhledem k tematické šíři oboru automatizace nelze vytvořit učebnici, která by vyhovovala všem
typům a oborům středních škol. Autoři se shodli na kompromisu a vytvořili učebnici, která obsahuje více
informací, než odpovídá možnostem výuky, ale umožňuje získat dostatečný přehled o oboru. Učitel pak
podle svého uvážení vybere a redukuje témata, která pak odpřednáší nebo doporučí studentům ke studiu.
Dvoudílná učebnice je určená především pro učitele a studenty středních odborných škol. Nepochybně
ji využijí i studenti technických univerzit a odborníci z praxe, kteří chtějí získat přehled o aktuálním stavu
oboru automatizace a jejich podoborech.
Mediální patronát nad učebnicí převzala redakce odborného
časopisu Automa. Je připravena na tištěných stránkách časopisu nebo na webu www.automa.cz otiskovat
diskusi a náměty k výuce automatizace, uvádět odpovědi na kontrolní otázky, řešení zadaných úloh
a aktualizovat text učebnice podle vývoje v oboru. Na stránkách časopisu jsou k dispozici texty naučného
seriálu (tutoriálu) Esperanto programátorů PLC: programování podle normy IEC/EN 61131-3, které mohou
být využity jako doplněk k učebnici v oboru programování PLC a řešení logických úloh.
Luboš Urban
Download

Kolektiv autorů. Automatizace a automatizační technika 2