! ""#
$
%
&
' ( $) %
*+(
,'
"
$
(-.
/012
3 )
! "#
$
%
&
'
(
! '"
)"
*"
+"
,"
-"
."
/"
! "#
0" $
#
1" %
&
'
0345
2
(
"3 4
353
65 5
47 38
!399# 3/96$ :; ) /8
)*
+
2+"5 3 4
#
$57 3&5
/
5
<3(3;= 7>3
6
7
8
3> *?5
>;3>
(
2
"3 4
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
$ , - . / 0
1 23 4 #
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,'
(-.
5
4
" )6 7
:;
";@ 3< 43;7A1?39 3B
<
#
Muzikálový soubor a symfonický orchestr gymnázia eskolipská
uvádí muzikál:
hudba
Georges Bizet, Johannes Brahms, Petr Ilji
ajkovskij, Luigi Denza, Emmerich Kalmán, Franz Lehár, Wolfgang
Amadeus Mozart, Oskar Nedbal, Giacomo Puccini, Johann Strauss ml., Jan V chet
choreografie
libreto, instrumentace, režie
scénografie
Kate ina Hošová
Jan V chet
Justýna Krahulcová
ko-choreograf
sbormistr
techni ka jevišt
Tomáš Eiselt
Stanislav Hrn í
Linda Hodová
webmaster
hlasová p íprava
lightdesign
Jakub Topi
Veronika Pa ízková, Kate ina Hošová
Dominika Králiková
manažerka orchestru
korepetito i orchestru
manažerka hereckého týmu
Lenka Chrtková
Martin Malý, Tereza Seifertová, Lenka Chrtková
Radka Plichtová
„Symfonický“ orchestr gymnázia eskolipská:
dirigent
1. housle
1. flétna
Jan V chet
David Ne as
Tereza Seifertová
klavír
Eva Horká
2. flétna
Kate ina Kocáková
2. housle
Lenka Chrtková
kytara - sólo
Johana Labusová
3. flétna
Mat j Vodi ka
Veronika Kocourová
Jakub Topi
kytara - doprovod
viola
klarinet
Martin Malý
Karolína erná
Monika Charousková
baskytara
violoncello
1. trubka
Justýna Krahulcová
Ota Svatoš
Adam Trnka
bubny
offstage
2. trubka
Jan Friml
Zita Holková
Marek Hrebík
perkuse
Anna Chvátalová
trombón
Veronika Pa ízková
Petra Jedli ková
Jan Chalupa
Monika Kolínová
Michaela Ková iková
Zvláštní pod kování za pomoc s p ípravami paní profesorce Haná kové, K ivancové a Holejšovské, Sdružení rodi a p átel školy,
paní Baran icové, rodinám Chrtkových, Hodových, Hrn í ových, Kli kových, McGoldrickových, Plichtových, Saláškových a
V chtových
Obsazení:
král Ji í, panovník R žového království...
komorná Eliška, budoucí královna...
princezna R ženka, dcera Ji ího a Elišky...
Václav, královský zahradník...
Adolf VI. Bojovný, nápadník R ženky...
matka, krále Ji ího...
R ženka, v d tském v ku...
Václav, v d tském v ku...
Ond ej Dostál
Anna Šírová
Veronika Pa ízková
Tomáš Kalík
Jakub Löwit
Andrea Pípalová
Anika Hrn í ová
Leona McGoldricková
princezna Melánie Aragonská, bývalá paní Elišky...
vévodkyn Brunhilda von Überalles, vdavek chtivá germánka...
kn žna Nataša Ivanovna, vdavek chtivá ruská šlechti na...
grófka Eržika z Nemszeretöfeketö, vdavek chtivá Ma arka...
princezna Sylva Metelescu-Blescu, vdavek chtivá rumunská šlechti na...
Olga Hraba ová
Andrea Pípalová
Radka Plichtová
Kate ina Hrabová
Kristýna Kli ková
maršál, Ji ího rádce...
hofmistr, Ji ího rádce...
kanclé , Ji ího rádce...
kaplan, Ji ího rádce..
Stanislav Hrn í
Radek Karkovský
Pavel Beran
Martin Donát
hostinská, v zemi krále Adolfa za sedmero horami...
porodní bába, zam stnaná v R žovém království...
d stojník, Adolfova vojska...
d lost elec, Adolfova vojska...
kupec, na cest z R žového království...
Kate ina Hrabová
Martina Pilniková
Jan Krej í
Stella McGoldricková
Pavla Frišová
tane ní sóla
Kate ina Hošová, Firás Oukde
diplomaté
Lukáš Brožek, Ond ej Hryzák, Jan Krej í, Martin Malý, Ji í Spilka
komorné
Eliška Koubková, Stella McGoldricková, Eliška Špotová, Anna Šplíchalová
cizí princové
Martin Malý, Ji í Spilka, Vojt ch Suchan
dvorní dámy
Kristýna Kli ková, Martina Pilniková, Andrea Pípalová, Kristýna Zahradní ková
dvo ané
jeptišky
Pavla Frišová, Dagmar Mudrová
Tomáš Eiselt, Vojt ch Suchan
Adolfovo vojsko
Lukáš Brožek, Ond ej Hryzák, Dagmar Mudrová, Thu Phuong Nguyenová, Firás Oukde
Ji ího vojsko
Stella McGoldricková, Barbora Slezáková, Michaela Slezáková
lokajové
Linda Hodová, Lucie Salášková
prostý lid
Tomáš Eiselt, Linda Hodová, Eliška Koubková, Thu Phuong Nguyenová, Radka
Plichtová, Lucie Salášková, Anna Šplíchalová, Eliška Špotová, Anna Štefani ová
Download

VÁNOČNÍ KOLEDY ADAGIO SONATINA N SONATINA No. 2 JAZZ