PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV
od 01.05.2012
Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice,
IČ 00284301
1. SPRÁVA AREÁLU:
PROVOZOVATEL:
TEHOS s.r.o.
tř. T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice,
IČ: 60731729
tel.: 577 380 230
TELEFONNÍ ČÍSLO na správce:
606 094 604
•
Správce areálu nebo jeho pověřený zástupce je zaměstnancem provozovatele, má na
starosti organizaci a využití Sportovní areálu Baťov (dále jen „Sportovní areál“) a je
v době provozu přítomen ve Sportovním areálu.
•
Správce nebo jeho pověřený zástupce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního a
návštěvního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
•
Provozní a návštěvní řád Sportovního areálu musí být viditelně vyvěšen u vstupu do
areálu a být vždy dobře čitelný. U vstupu do areálu je také nástěnka, na které je zveřejněn
tento provozní a návštěvní řád areálu, návštěvní řád a wellness centra, ceníky pro
uživatele, harmonogramy využití hřišť, termíny konání zápasů, případně termíny
uzavření areálu nebo hřišť z provozních důvodů.
•
Provozovatel Sportovního areálu zajišťuje pravidelnou údržbu celého sportovního areálu,
včetně všech hřišť, chodníků, travnatých ploch, polyfunkčního objektu čp. 1891 a
veškerého souvisejícího zařízení sportovního areálu.
•
Správce vede Knihu uživatelů, kde eviduje obsazenost jednotlivých sportovišť, využití
ostatního zařízení polyfunkčního objektu a vede evidenci plateb.
•
Správce vede Deník údržby hřišť a Sportovního areálu.
•
Správce vede Zdravotní knihu, kam pečlivě zaznamenává všechny úrazy. Lékárnička je
umístěna v kanceláři správce. Správce i jeho pověřený zástupce jsou proškoleni
z poskytování první pomoci.
•
Provozovatel neručí za odložené věci, cennosti a peníze návštěvníků Sportovního areálu.
Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů vzniklou při sportovní a
jiné činnosti v celém Sportovním areálu.
Provozní a návštěvní řád – Sportovní areál Baťov
Stránka 1 z 5
2. PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍHO AREÁLU:
PROVOZNÍ DOBY:
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek, pátek
sobota – neděle
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek, pátek
sobota – neděle
11.30 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
08.00 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
11.30 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
08.00 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
09.00 – 21.00 hod.
WELLNESS CENTRUM:
středa, pátek,
neděle
dle objednávek
15.00 – 21.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.
Po předchozí domluvě se správcem může být výjimečně provozní doba upravena.
V případě nepříznivého počasí nebo jiných závažných důvodů, může být provozovatelem
provozní doba přiměřeně zkrácena nebo zrušena.
3. OBJEDNÁVKY A CENÍK PRO UŽIVATELE JEDNOTLIVÝCH
SPORTOVIŠŤ A WELLNESS CENTRA:
ELEKTRONICKÝ ONLINE SYSTÉM:
www.arealbatov.cz
OBJEDNÁVKY HŘIŠŤ A KLUBOVNY:
OBJEDNÁVKY WELLNESS:
na telefonu 606 094 604
na telefonu 606 094 605
OSOBNÍ OBJEDNÁVKY:
u správce hřiště a wellness centra
CENA:
Ceník pro uživatele jednotlivých sportovišť a
ostatních souvisejících prostor a možnosti plateb
jsou přílohou tomuto Řádu. Ceník pro uživatele
wellness centra je přílohou Návštěvního řádu
wellness centra. Všechny ceníky jsou vyvěšeny u
vstupu do Sportovního areálu.
4. PARKOVÁNÍ A VSTUP DO SPORTOVNÍHO AREÁLU:
K dispozici je parkoviště v blízkosti hlavního vstupu do Sportovního areálu z ulice Erbenova o
kapacitě 45 osobních vozidel.
V případě zaplnění tohoto parkoviště je možno využít parkoviště na ulici K. Čapka u objektu
domu s pečovatelskou službou č. p. 1615.
Provozní a návštěvní řád – Sportovní areál Baťov
Stránka 2 z 5
Parkoviště pro autobusy je k dispozici u Nového stadionu, na ulici Ml. Stavbařů.
Pro cyklisty je za vstupem do Sportovního areálu k dispozici 20 stojanů na kola.
5. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍHO AREÁLU:
•
Vstup do Sportovního areálu je možný pouze v provozní době.
•
Vstup do Sportovního areálu je dětem mladším 6 let povolen pouze v doprovodu osoby
starší 18 let, která za dítě odpovídá.
•
Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do prostor Sportovního areálu. Uživatelem se
stává každý, kdo vstupuje na hrací plochu hřišť nebo využívá ostatní vnitřní zařízení
polyfunkčního objektu.
•
Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá ve Sportovním areálu, na vlastní
nebezpečí.
•
Každá organizovaná skupina uživatelů musí mít vedoucího, který je seznámen s tímto
provozním řádem a který je zodpovědný za bezproblémový průběh návštěvy Sportovního
areálu a sportovní činnosti ve Sportovním areálu.
•
Při konání sportovních utkání, turnajů nebo kulturních akcí přebírá dohled a dozor nad
zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním právních a jiných
předpisů včetně tohoto provozního řádu, pořadatelská služba daného uživatele. Osoby
vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
Pořadatelská služba, popř. bezpečnostní služba, je oprávněna vydávat závazné pokyny
k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena a k bezproblémovému průběhu sportovní
akce.
•
Veškerá zařízení a plochy včetně hřišť ve Sportovním areálu musí uživatel užívat pouze
k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřištích může být správcem omezen
s ohledem na bezpečnost a slušné chování.
•
Konzumace nealkoholických nápojů, piva a jiného občerstvení je možná pouze mimo
hrací plochy sportovišť.
•
Použití toalet v přízemí polyfunkčním objektu je pro návštěvníky a uživatele Sportovního
areálu zdarma.
•
Všichni návštěvníci a uživatelé sportovišť jsou povinni respektovat Provozní a návštěvní
řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce nebo jeho
zástupce a dozorujících osob a pořadatelské služby.
•
Uživatelé mohou využít jednotlivá sportoviště, šatny se sprchami a zázemí jednotlivých
sportovišť, dále klubovnu (školící místnost)a wellness centrum v polyfunkčním objektu
za podmínek dle platného ceníku.
•
Návštěvník nebo uživatel Sportovní areálu je povinen uhradit veškeré škody nebo ztráty,
které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Sportovního areálu či třetím osobám.
•
Provozovatel neručí za odložené věci, cennosti a peníze návštěvníků a uživatelů
Sportovního areálu.
Provozní a návštěvní řád – Sportovní areál Baťov
Stránka 3 z 5
•
Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů vzniklou při
sportovní a jiné činnosti ve Sportovním areálu.
•
Úrazy či škody na majetku je návštěvník nebo uživatel povinen neprodleně hlásit správci
Sportovního areálu nebo jeho pověřenému zástupci.
•
Lékárnička je pro případ úrazu umístěna v kanceláři správce. Správce i jeho pověřený
zástupce je proškolen z poskytování první pomoci. Všem uživatelům sportovišť se
doporučuje, aby při sportovní činnosti nosili s sebou svoji přenosnou lékárničku pro
okamžité poskytnutí ošetření.
6. VE SPORTOVNÍM AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:
•
Vstupovat do Sportovního areálu mimo provozní dobu.
•
Kouření a vnášení vlastních alkoholických nápojů.
•
Vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek.
•
Vodit jakákoliv zvířata.
•
Vjíždět jakýmkoliv dopravním prostředkem kromě prostředků údržby.
•
Odhazovat veškeré odpadky včetně žvýkaček.
•
Házet jakékoliv předměty na hrací plochy jednotlivých sportovišť.
•
Přemísťovat volný inventář Sportovního areálu.
•
Použití otevřeného ohně, odpalování ohňostroje nebo sváření.
•
Úmyslně poškozovat veškeré plochy, zařízení a vybavení Sportovního areálu.
•
Tahat, zavěšovat se nebo lozit na ochranné záchytné sítě, brankové sítě a oplocení.
•
Mluvit neslušně a chovat se proti dobrým mravům s ohledem na ostatní návštěvníky
Sportovního areálu.
7. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Evropské číslo tísňového volání
112
Záchranná služba
155
Policie
158
Městské policie Otrokovice
577 680 302
Hasiči
150
Provozní a návštěvní řád – Sportovní areál Baťov
Stránka 4 z 5
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozní a návštěvní řád Sportovního areálu je závazný pro všechny odpovědné
pracovníky provozovatele i pro všechny osoby z řad návštěvníků a uživatelů sportovišť.

Z hřiště i ze Sportovního areálu může být správcem vykázána každá osoba, která přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Řádu, nebo neuposlechne pokynu
odpovědných pracovníků provozovatele, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.
Neopustí-li tato osoba Sportovní areál na vyzvání zástupcem provozovatele, bude na
požádání vykázána Městskou policií Otrokovice nebo Policií ČR.

Tento Provozní a návštěvní řád Sportovní areálu byl schválen Radou města Otrokovice
dne 23.04.2012 usnes. č. RMO/222/04/12 a je účinný od 01.05.2012 na dobu neurčitou.
9. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1
Ceník pro uživatele fotbalového hřiště s umělým povrchem
PŘÍLOHA Č. 2
Ceník pro uživatele víceúčelového hřiště
PŘÍLOHA Č. 3
Ceník pro uživatele klubovny (školicí místnosti)
Provozní a návštěvní řád – Sportovní areál Baťov
Stránka 5 z 5
Download

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od