Novelizace zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů, provedená
zákonem č. 184/2011 Sb.
Vítězslav Urbanec
Český báňský úřad
1
1/ Úvodem
• Dne 9. června 2011 podepsán prezidentem republiky zákon, kterým
se novelizuje zákon č. 61/1988 Sb.
• Vyhlášen v částce 68 letošní Sbírky zákonů dne 8. července 2011.
• Vyhlášen pod č. 184/2011 Sb.
• Vyhlášen jako „zákon č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon
č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů“.
• Účinnost stanovena na 1. ledna 2012.
• Jedná se o jednu z nerozsáhlejších novel zákona č. 61/1988 Sb. za
celou dobu jeho existence.
2
2/ Východiska legislativního procesu
Legislativní proces trval fakticky dva roky.
Navazuje na zákon č. 376/2007 Sb. (novelizace zákona č. 61/1988
Sb. účinná od 1.2.2008) a na „Zprávu o stavu podzemních objektů
na území České republiky“ z r. 2009.
Vydáno usnesení vlády č. 881 z 13. července 2009, kterým bylo
uloženo předsedovi Českého báňského úřadu a ministru průmyslu a
obchodu vypracovat novelu zákona č. 61/1988 Sb., která by
dotvořila právní rámec vrchního dozoru nad zajišťováním stability
podzemních objektů.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 3/ Příprava vládního návrhu zákona
ČBÚ zahájil v září 2009 přípravu vládního návrhu zákona.
Z diskuse vyplynula potřeba novelizovat nejen ustanovení o
podzemních objektech (§ 37 zákona č. 61/1988 Sb.), ale i další části
zákona
Nakonec se objevilo osm základních témat, kterých se novela měla
dotýkat:
a/ odpovědnost báňského projektanta,
b/ výkon báňské záchranné služby,
c/ odpovědnost závodního,
d/ nakládání s výbušninami,
e/ podzemní objekty,
f/ organizace státní báňské správy,
g/ výkon vrchního dozoru orgány státní báňské správy,
h/ správní trestání a sankce.
Ve finále měl návrh zákona celkem 29 novelizačních bodů vtělených
do dvou článků.
4
3.1/ Otázka odpovědnosti báňského projektanta
Do zákona č. 61/1988 Sb. vložen nový § 5b.
Stavby a díla nacházející se v podzemí, konkrétně díla v podzemí
vzniklá při některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
dále důlní díla a důlní stavby pod povrchem může projektovat pouze
báňský projektant. Osoby, které nemají kvalifikaci báňského
projektanta, nemohou taková díla a stavby vůbec projektovat.
Určeny i odpovědnostní vztahy k připravovanému projektu. Báňský
projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované projektové dokumentace; odpovídá za proveditelnost,
technickou úroveň a bezpečnost děl a staveb, pokud byly provedeny
podle jím zpracovaného projektu. Tato konstrukce je obdobou
obecné úpravy vtělené do stavebního zákona. Báňský projektant
dále podle zákona bude muset zpracovat projekt v závislosti na
báňsko-technických a geologických podmínkách vyplývajících
z podkladů předložených zadavatelem tak, aby jeho projekt umožnil
bezpečné provedení a užívání uvedených děl a staveb v souladu
s jejich účelem.
5
3.2/ Výkon báňské záchranné služby
Změn doznala ustanovení § 6 odst. 5 a § 7 odst. 4 zákona
č. 61/1988 Sb.
Dvě základní povinnosti (§ 6 odst. 5) pro organizace realizující
ČPHZ při ražbě v podzemí ve vazbě na úkol zajistit báňskou
záchrannou službu:
a/musí být ustanoven pracovník pro řízení likvidace závažných
provozních nehod (havárií),
b/musí být vypracován plán zdolávání takových nehod (havárií).
V § 7 odst. 4 se nově zakotvuje obecnou povinnost zajistit báňskou
záchrannou službu pro organizace, které vykonávají činnost
prováděnou hornickým způsobem ražením v podzemí.
6
3.3/ Odpovědnost závodního
V zájmu zajištění vyššího stupně bezpečnosti práce a provozu a
rovněž v zájmu sjednocení a zprůhlednění právní úpravy hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se nově
zakotvuje pro všechny činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988
Sb. povinnost ustanovit podle typu činnosti závodního dolu,
závodního lomu nebo – nově - závodního. Závodní bez doplňujících
funkčních přívlastků bude ustavován především pro činnosti
prováděné hornickým způsobem. Závodní dolu, závodní lomu a
závodní budou hrát (jako dosud hráli závodní dolu a závodní lomu)
důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti provozu.
7
3.4/ Nakládání s výbušninami
Jedna z nerozsáhlejších novelizací v oblasti výbušnin pro civilní
použití od r. 2001 (od přijetí zákona č. 315/2001 Sb.).
Dochází k opravě některých nepřesností vzniklých na základě
zákona č. 376/2007 Sb. – zpřesňuje se proto např. definice
nabývání a předávání výbušnin.
Nové vymezení kompetencí orgánů dozorujících výbušniny – tedy
zejména orgánů státní báňské správy a Policie České republiky.
Zásadní změny doznal § 25f zákona č. 61/1988 Sb., upravující
pohyb výbušnin.
Dílčím způsobem upravena i otázka pyrotechnických výrobků.
8
3.5/ Podzemní objekty
Novelizuje se teprve nedávno zavedený § 37.
Zohledňují se zkušenosti získané při
zajišťováním stability podzemních objektů.
výkonu
dozoru
nad
Více se konkretizují podzemní objekty, kterých se povinnosti podle
zákona týkají.
Nově se vymezují povinnosti vlastníka (popř. provozovatele)
podzemního objektu.
Definuje se nově „bezpečný stav“ podzemního objektu.
9
3.6/ Organizace státní báňské správy
Organizační struktura státní báňské správy doznává na
základě zákona č. 184/2011 Sb. zásadních změn.
Nově se vymezují obvody místní působnosti obvodních
báňských úřadů.
Dochází k redukci počtu obvodních báňských úřadů
z devíti na osm
Dozor nad jednotlivými kraji se přesouvá mezi některými
obvodními báňskými úřady.
Sídla obvodních báňských úřadů budou stanovena
vyhláškou.
10
3.7/ Výkon vrchního dozoru orgány státní báňské správy
Novela upravuje ustanovení o kompetencích Českého báňského
úřadu v oblasti vedení různých důležitých evidencí.
Doplněno ustanovení o vedení souhrnné evidence podzemních
objektů.
Český báňský úřad povede evidenci souhrnnou pro všechny
v ustanovení zmiňované typy objektů; obvodní báňské úřady pak
povedou své evidence /srov. např. § 41 odst. 1 písm. l) zákona č.
61/1988 Sb./ pouze jako evidence dílčí pro obvod své působnosti.
Ustanovení zároveň vylučuje vznik duplicit s jinými evidencemi.
11
3.8/ Správní trestání a sankce
• Schválením zákona č. 184/2011 Sb. dochází ke zpřesnění právní
úpravy sankcí ukládaných podle zákona č. 61/1988 Sb.
• Sankce jsou upraveny v návaznosti na všechna ostatní
novelizovaná ustanovení. Zcela zásadní je především novelizace §
44a odst. 2 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb.
12
4./ Završení legislativního procesu
• Návrh zákona zpracovaný Českým báňským úřadem prošel v r.
2010 meziresortním připomínkovým řízením a po jeho skončení byl
předložen ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého
báňského úřadu vládě; návrh dále prošel pracovními komisemi
Legislativní rady vlády, poté byl schválen vládou a následně byl
postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde
byl projednáván jako Sněmovní tisk č. 107. Spolu s návrhem zákona
byly zpracovány také dva návrhy souvisejících vyhlášek, z nichž
první se týká sídel obvodních báňských úřadů, druhý pak
pyrotechnických výrobků.
• V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona mírně modifikován
několika pozměňovacími návrhy a po schválení předán Senátu.
Senát jej projednával jako Senátní tisk č. 99. Po schválení Senátem
byl zákon předán prezidentovi republiky k podpisu. Prezident
republiky jej podepsal 9. června 2011. Následně došlo k vyhlášení
zákona č. 184/2011 Sb. ve Sbírce zákonů.
13
5./ Závěr
• Byť se to tak nemusí na první pohled jevit, přijetím zákona č.
184/2011 Sb. dochází k jedné z nejdůležitějších novelizací zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, za posledních deset let.
• Její význam nespočívá jen v rozsahu, ale zejména v dopadech,
které uvedená novelizace vyvolává – ať už tím, že dochází
k významnému zásahu do organizační struktury státní báňské
správy, nebo třeba tím, že se stanovují povinnosti báňského
projektanta, zavádí se funkce závodního „bez přívlastků“ nebo se
nově reguluje pohyb výbušnin po území České republiky.
14
Děkuji za pozornost.
15
Download

PhDr. JUDr. Vítězslav URBANEC, Ph.D. - zákon 184/2011